Page 30

R

Martin György: A botoló tánc zenéje Budapest, MTA Zenetudományi Intézet és Hagyományok Háza közös kiadása, é.n. (2003) 428 p. Szerkesztette: Kovalcsik Katalin–Kubínyi Zsuzsa A kiegészítő CD-t Kubínyi Zsuzsa és Németh István válogatta. Benedekfalvi Luby Margit 1934-ben, egy Szatmár megyei népzenei gyűjtőút során hívta fel Lajtha László figyelmét a porcsalmai cigányok botoló táncára.1 Később Lajtha és Gönyey Sándor filmre is vette Ötvös István és leánya táncát, amit a Magyarság Néprajzának Tánc fejezetében2 részletesen, ábrákkal együtt ismertettek. A különös befejezés miatt a szerzők úgy vélték, hogy „e tánc a szertartásos kardtáncoknak azon csoportjába tartozik, amelyben emberáldozás emlékét sejtjük”.3 Bár a rituális szokáskörnyezet utólag nem igazolódott be, a párbajszerű előadásmód miatt – ahol a tánc a szimbolikus harc pillanatnyi helyzetének van alárendelve – az egyik legarchaikusabb tánctípusunkat fedezték fel Lajtháék. A tánctípus részletes gyűjtése a két világháború között nem történt meg, s Luby azt gondolta, hogy „a botoló emlékét a tudo-

mányos szakszerű feljegyzéseken kívül” 4 már csak az ő, 1959-ben megjelent visszaemlékezéseinek sorai őrzik. Tudománytörténeti érdekesség, hogy ugyanebben az időben a Népművelési Intézet Táncosztályának két fiatal tánckutatója Martin György és Pesovár Ernő megjelentette A Szabolcs-Szatmár megyei néptánckutató munka eredményei és módszertani tapasztalatai 5 című írását, melyben arról számoltak be, hogy a Felső-Tisza-vidéki cigányság körében nagy számban találtak hasonló jellegű eszközös táncokat, melyek e területtől eltávolodva egyre szórványosabban fordultak elő. Ettől kezdve Martin György szisztematikusan gyűjtötte, rendszerezte e tánctípus mozgásanyagát és kísérőzenéjét. Különösen a 7-8 szótagos, dudanóták közé sorolható botoló dallamok ritmikai több-alakulása keltette fel a figyelmét, ami egy középkor

Hármas botoló. Nyírvasvári (Szatmár), Rostás István (35), Balogh Mihályné (28), Rostás Péter (30). Martin György., 1955.

30

folkMAGazin

végi, reneszánsz zenei gyakorlatot, a proporció nyomait őrizte meg. Célja egy teljes zenei monográfia elkészítése volt, amelyben e dallamkategóriát néprajzi, zene- és tánctörténeti, verstani szempontok alapján vizsgálta volna meg, rávilágítva annak zene- és folklórelméleti jelentőségére. Martin Györgyöt sajnos korai halála (1983) megakadályozta abban, hogy a monográfiát befejezhesse (bár kisebb résztanulmányokat megjelentetett e témakörben). Kollegái, tanítványai halálának 20-ik évfordulójának alkalmából a hagyatékban maradt tanulmányt sajtó alá rendezték, s a Zenetudományi Intézetnek és a Hagyományok Házának közös segítségével könyv és egy kísérő CD formájában megjelentették. Martin 1953 és 1965 között mintegy 366 dallamot gyűjtött a cigány botoló-nóták témaköréből, amelyeket dallamonként

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2003/1  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Kritikai megjegyzések egy kritika kapcsán; Gulyás Anna - Molnár Zoltán: Húsvét Andalúziában; Lukács László...

folkMAGazin 2003/1  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Kritikai megjegyzések egy kritika kapcsán; Gulyás Anna - Molnár Zoltán: Húsvét Andalúziában; Lukács László...

Advertisement