__MAIN_TEXT__

Page 20

XI. Agria Nemzetközi Néptánctalálkozó

szólistáiknak, Péter Lászlónak, Gábos Endrének, Antal Zsoltnak, Mihály Piroskának és másoknak, hogy tánctudásukat Tizennegyedik alkalommal rendezték meg az Agria Nemzetközi Néptáncta- csillogtassák. A táncok között Kozák Kalálkozót Egerben, a Megyei Mûvelõdési Központ szervezésében. A fesztivá- talin énekében és az együttes zenekarának lon hagyományosan részt vesznek a helyi és Eger környéki együttesek, s az játékában gyönyörködhettünk. idén Erdély talán két legjobb tánccsoportja is vendégszerepelt a találkozón. Péntek délután került sor a menettáncA rendezõk igyekeznek minden évben egy tató mûsorával, gyönyörû viseleteikkel, ra, melyet a hivatalos megnyitó követett, sor külföldi együttest is meghívni, lehetõ- valamint saját zenekaruk által megszólal- azt pedig az együttesek rövid programja. leg évente más és más országból. Bár a tatott, igen szép dallamaikkal. Valószínû- Sajnos a megnyitó mûsora – s általában a fesztiválok esetében általában rendhagyó, leg a fesztivál egyik legkellemesebb megle- fesztivál három napja is – megerõsítette, hogy a túl sok együttesre szétforgácsolóha egymás utáni években visszahívnak egy petését okozták. Az ausztriai Altenbergbõl tavaly is vol- dott egri amatõr néptánc mozgalom jelen résztvevõt, ezúttal a tavalyi fergeteges siker nyomán a rendezõk úgy döntöttek, tak vendégeink, de ezúttal nem a gyermek keretek között nem képes fejlõdésre. Véghogy a csíkszeredai Hargita Nemzeti Szé- csoport jött el, hanem a felnõttek. A fiatal- re valamit tenni kellene! A városnak is töbkely Népi Együttest újra vendégül látják. emberek nagy ügyességet kívánó, helyen- bet kellene vállalnia a táncosok ügyének Mellettük a sepsiszentgyörgyi Háromszék ként akrobatikus elemeket is tartalmazó, megoldásában! A megnyitót a Kerekes együttes rövid Táncegyüttes is felkerült a meghívottak lis- szakmájukkal kapcsolatos, tréfás táncokat táncháza követte, majd a Dobó téri színtájára, mégpedig a Kovászna és Heves me- mutattak be a közönség nagy tetszésére. padon a Deák Gyula Levente vegye között kibontakozó kulturális zette Háromszék Állami Népi együttmûködés keretén belül. Együttes végre bemutatta a már A szervezõk indokoltnak tartotemlített táncjátékot, „Váróterem” ták, hogy a két hivatásos együttes címmel, melyet Román Sándor és egy közös mûsorban is bemutatBéres László állított színpadra sakozzon. De talán a fesztivál egéját ötleteik alapján. Minden vaszérõl elmondható, hogy azt a két lószínûség szerint ez volt az idéi székelyföldi együttes fémjelezte, fesztivál csúcspontja. Különösen így az egész rendezvény valahogy emlékezetes marad néhány viraz õ gálájukká vált, amivel persze tuóz rész, mint a mezõségi román nem szeretnénk lebecsülni a többi (Imre Béla) vagy a szászcsávási cirésztvevõ szereplését sem. Mindgány táncok (Demeter Katalin és járt az elsõ este (csütörtökön) sor Kiss István), illetve a moldvai pákerült a két együttes említett gáros (Pilinger Mónika és Ivácson lájára. A mûsor elsõ részében az László). A táncosokon kívül küAndrás Mihály vezette Hargita lön elismerés illeti az együttes zemutatta be összeállítását székelynekarát, különösen Molnár Szaföldi (Küküllõ-menti, székelyderbolcs prímás játékát. zsi, kõrispataki, felcsíki) táncokHáromszék Állami Népi Együttes, Sepsiszentgyörgy fotó: Gáll Gábor Szombat délelõtt folytatódtak ból a tõlük megszokott magas színvonalon. Mûsorukat fûszerezte a Fo- A lettországi „Degsme” fellépése is külön- a Dobó téren a külföldi együttesek bemudor Csaba elõadásában, ízes népi nyelven legességnek számított. Az együttes hang- tatói. Délután a ferencesek templomában elmondott összekötõ szöveg, melybõl meg- súlyt fektet arra, hogy ne csak saját orszá- az idén is folk-misére került sor, melyen eztudhattuk, hogy „a székely is magyar, csak guk, hanem a Baltikum egészének tánc- úttal Maczkó Mária népdalénekes a Turai egy kicsit több.”, melynek következtében kultúráját megismertesse más országok- Énekmondók társaságában lépett fel. A ki„a szenvedésbõl is több jutott neki.”. A má- kal, ami igen fontos küldetés több olyan váló akusztika csak még jobban kiemelte sodik részben a Háromszék Táncegyüttes évtized után, amikor ezekrõl a kis népek- az énekesnõ gyönyörû hangját. A fesztivál három hivatalos napját köeredetileg táncjátékot adott volna elõ, de rõl alig lehetett hallani, igyekeztek õket a mivel a színpad kicsinek bizonyult, úgy hatalmas Szovjetunió olvasztótégelyében vetõ két napon még mindig zajlottak az döntöttek, hogy azt másnap a Dobó téren megfosztani nemzeti identitásuktól, kul- események; egyrészt néhány együttes még maradt és szerepelt vasárnap is, másmutatják be. Így hát maradt a folklór prog- túrájuktól. Hasonlóképpen, a horvát Kud Sloga részt egy újabb is érkezett: a görög Plataram, mellyel a Hargitáéhoz hasonló sikert arattak a nem túl nagy hírverés ellenére Néptáncegyüttesnek már a létezése is kész nos Ioannina. A fesztivál – a tavalyihoz csoda. A kilencvenes években porig rom- hasonlóan – hétfõn, a Dúdos Mûhely és szép számmal összegyûlt közönség elõtt. Másnap délelõtt megkezdõdött a Do- bolt Vukovárból érkezett táncosok látha- Herczeg Flóra egri népdalénekes mûsorábó téren a fesztiválon résztvevõ csopor- tóan hamar újraszervezõdtek, s kólóikkal val ért véget. A találkozó sikere Jámbor Ildikó fesztok hosszabb programjainak bemutatója, nagy sikert arattak mind a színpadi protivál menedzser és csapata áldozatos munamely a következõ két napon is folytató- dukcióik, mind a menettánc során. Péntek délelõtt a Hargita Együttes is káját is dicséri. Remélhetõen a jövõ évi, dott. Már az elsõ napon felhívta a figyelmet magára a lengyelországi Radzionków- folytatta mûsorát: ezúttal kalotaszegi, jubileumi néptánctalálkozót a városban ból érkezett „Mali Sl¹sk” néptáncegyüttes. szatmári táncokat mutattak be, s az idén mindenki szívügyének tekinti, s az ideinél A sziléziai csoport kitûnt magas színvona- is nagy sikert aratott „õrkõi cigánytáncok” is megfelelõbb anyagi támogatást kap. Abkarovits Endre lú, változatos táncokat és énekeket bemu- blokkjuk, mely lehetõséget adott kiváló

Székelyek Egerben

20

folkMAGazin

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2002/4  

A TARTALOMBÓL: K. Tóth László: Az Elvesztett Éden kereséséhez; K. Tóth László: Beszélgetés Kiss Ferenccel; Babarczy Eszter: A Brassói Pályau...

folkMAGazin 2002/4  

A TARTALOMBÓL: K. Tóth László: Az Elvesztett Éden kereséséhez; K. Tóth László: Beszélgetés Kiss Ferenccel; Babarczy Eszter: A Brassói Pályau...

Advertisement