__MAIN_TEXT__

Page 40

Kiállítás

A Jászság népviselete

A Jászság népviseletét bemutató, nagyszabású, látványos kiállítás nyílott 2002. július 25-én a jászberényi Jász Múzeumban. Az egykori jász öltözetrõl számos történeti munkában olvashatunk, de a néprajztudomány figyelme csak igen késõn, a XX. század második felében fordult e régió viseletkultúrája felé. A kutatók közül eddig Kresz Mária, Erdész Sándor, Tóth János, Gulyás Éva, Szabó László foglalkoztak a témával, s legutóbb Bathó Edit – régészeti, történeti, néprajzi kutatások eredményeit felhasználva, a levéltári források, valamint a még fellelhetõ recens anyag segítségével – kísérelte meg bemutatni a jász viselet alakulását a XIII. századi letelepedéstõl egészen napjainkig. (Fotók: Baráth Károly és Faragó László) A Jász Múzeum kiállítása az eddigi kutatási eredményekre támaszkodva, elsõ alkalommal mutatja be a jász viselet történeti fejlõdését. A kiállítás egy rövid, vázlatos áttekintéssel kezdõdik a jászok XIII-XVII. századi viseletérõl, amelyben egy keleti jász nõi ruha rekonstrukciót is láthatunk a négyszállási régészeti feltárás leletei alapján. A hangsúlyosabb részt a XVIII-XIX. század képezi, amely idõszak voltaképpen a jász viselet virágkorának tekinthetõ. Ezt követõen bepillanthatunk a XX. századba, amikor a régi jellegzetes parasztpolgári viseletet elhagyják, s helyét átveszi az általános polgári öltözet, amely aztán a mindenkori divatot követve folytonosan változik. A XX. század legvégén azonban tanúi lehetünk a hagyományos viselet feltámadásának, s az új körülményekhez igazodó továbbélésének. A megnyitóra július 25-én került sor a Jász Múzeum kertjében. A rendhagyó kiállítást dr. Flórián Mária néprajzkutató ajánlotta a közel háromszáz fõs közönség figyelmébe, akik közül igen sokan maguk is jász viseletben jelentek meg. Flórián Mária szólt a jászok kiváltságos múltjáról, amely kezdettõl fogva meghatározta életüket, és fejlõdésüknek sajátos lehetõséget biztosí-

40

tott. Rámutatott a redemptiót követõ társadalmi, gazdasági és kulturális fellendülésre, amely nagy hatással volt a jász viselet alakulására is. Végezetül hangsúlyozta, hogy szinte példa nélküli az a törekvés, amely napjainkban a régi jász viselet feltámasztása és újjászületése terén figyelhetõ meg. A megnyitó ünnepségen sor került A Magyar népi viseletek címû videokazetta bemutatására is, amelyet a Muharay Elemér Népmûvészeti Szövetség készíttetett a néptánc együttesek számára. A 90 perces anyag három település (Bag, Decs, Kalocsa) és egy tájegység (Jászság) népi viseleteit mutatja be rendkívül aprólékos gonddal, jól használható módon. A kazetta megszületésének és elkészítésének körülményeit Héra Éva, a Muharay Elemér Népmûvészeti Szövetség elnökhelyettese és Kovács László, a film készítõje tárta az érdeklõdõ közönség elé, majd rendhagyó módon nem a film vetítése következett, hanem a filmben szereplõ tájegységek élõ viseletének bemutatója. Mivel elfoglaltságuk miatt a bagiak nem tudtak az ünnepségen részt venni, a decsi hagyományõrzõk kezdték a bemutatót. A híres sárközi viseletet Matókné Kapási Júlia, a szekszárdi Bartina Néptáncegyüttes mûvészeti vezetõje és Farkasné Pál Erzsébet kommentálta, miközben a hagyományõrzõk élõben illusztrálták a hallottakat. Õket a kalocsaiak követték, Romsics Imre, a Visky Károly Múzeum igazgatója volt a viselet szószólója, a maga sajátosan ízes nyelvjárásával. Végül a jászságiak mutatták be élõben hagyományos viseletüket, amelynek érdekessége abban is rejlett, hogy mindenki a saját viseletében, s nem jel-

folkMAGazin

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2002/3  

A TARTALOMBÓL: Soós János: Nyári délután apámmal; Jávorszky Béla Szilárd: Beszélgetés Kelemen Lászlóval; Záhonyi András: Táborról táborra –...

folkMAGazin 2002/3  

A TARTALOMBÓL: Soós János: Nyári délután apámmal; Jávorszky Béla Szilárd: Beszélgetés Kelemen Lászlóval; Záhonyi András: Táborról táborra –...

Advertisement