__MAIN_TEXT__

Page 30

ISKOLATEREMTÕ EGYÉNISÉG Martin György emlékülés születésének 70. évfordulója alkalmából 2002. április 26-28-án, Budapesten emlékülést rendezett az MTA Zenetudományi Intézet, a Hagyományok Háza, a Budapesti Művelődési Központ, a Magyar Tánctudományi Társaság, a Nemzeti Kulturális Alapprogram Népművészeti Kollégiuma, az MTA, a Magyar Néprajzi Társaság és a Nemzetközi Népzenei Tanács (ICTM) Magyar Nemzeti Bizottsága támogatásával.

M

artin György (1932-1983) a magyar és a nemzetközi rekasztal-beszélgetés mintegy 20 résztvevője Martin szaknéptánckutatás kiemelkedő személyisége. Iskolate- mai örökségének időszerűségét, s a XXI. századi kutatásokremtő egyéniség, akinek elévülhetetlen érdemei vannak a ra való megtermékenyítő hatását értékelték. kutatás nagyarányú föllendülésében, új alapjainak megverendezvény másik fontos eseménye a Martin György tésében és módszertanának kidolgozásában. Korai halála alapítvány 2001. évi pályázatának eredményhirdetése nagy veszteséget jelent az egész kultúra-kutatás számára. volt. A megosztott első díjat Bakonyi Erika „Egy gyimesi A kelet-európai összehasontáncos egyéniség élete” és lító tánc-, tánczenei és táncBusai Norbert „A magyartörténeti kutatás, különösen palatkai prímás, Kodoba Béa táncalkotás törvényszerűla táncai” című dolgozatai ségeinek újszerű vizsgálata kapták. A megosztott máterén elért gazdag kutatási sodik díjat Kocsán László eredményei termékenyen ha„Jászság táncélete és tántottak a későbbi kutatásra ittcai”, valamint Darmos Isthon és külföldön egyaránt. ván „Füzér táncélete” című anítványai emléküléssel tanulmányai nyerték el. A bíés tanulmánykötet megrálóbizottság különdíjat adojelentetésével kívántak megmányozott Gila János „A emlékezni róla születésének Dunamenti Folklórfesztivál 70. évfordulóján. Az emléktörténete 1967-1983” és Balülés fő eseménye a „Martin la Antal „Jobbágytelke műGyörgy öröksége és a 21. velődése 1945-1998” címszázadi tánckutatás” címmel benyújtott pályamunkáira. Ez utóbbi a sokak által mel meghirdetett kerekasztal-beszélgetés volt. Ezen ismert jobbágytelki parasztrészt vettek a magyar és a ember több mint negyven nemzetközi néprajzi és folkéven át írott krónikás föllórkutatás jeles képviselői, jegyzéseit tartalmazza a falu Martin egykori munkatársai, kulturális eseményeiről. kollégái, barátai. artin György sírjának nca Giurchescu, a Dákoszorúzásakor a Farniában élő román tánckasréti temetőben Anca Gifolklorista Martin Györgyurchescu, valamint jómagam nek a táncok formai-szermondtuk el megemlékező kezeti elemzése terén kiszavainkat. A mérai hagyoalakított módszereit és átmányőrző zenészek Martin fogó művelődéstörténeti lákedves legényes dallamaitásmódját méltatta. Grażina nak fölidézésével és a 90. Fejfa, szatmárcsekei stílusban Dąbrowska lengyel kutatónő Marzsoltárral emlékeztek meg a nemHajda Gy. Zsigmond, Pécs Kocsán László felvétele tinnak a lengyel kutatásra tett jelenzetközi hírű tudósról. A Martin emtős hatásáról, s a Nemzetközi Népzenei Tanács Tánctermi- léknap rendezvényeit Barbara Sparti XV. századi reneszánsz nológiai Szakbizottságában kifejtett meghatározó tevékeny- táncokkal foglalkozó kurzusa előzte meg. Záróeseményként ségéről beszélt. Egil Bakka, a norvégiai Trondheim Egye- a Martin György tiszteletére immár 6. alkalommal megrentem Népzenei és Néptánc Intézetének professzora Martin dezett legényesverseny gálaműsorát tekintettük meg. kutatási elveinek és módszereinek szélesebb nemzetközi elz emlékülés és a legényesverseny része, s egyben elterjedtségére mutatott rá. Barbara Sparti olasz tánctörténész indítója volt annak az egész éven át tartó eseménysoa reneszánsz táncok és a kelet-európai folklórtáncok össze- rozatnak, amelynek során a rendezők kiállítások, előadóeshasonlító vizsgálatát sürgette Martin példája nyomán. Pe- tek, fesztiválok formájában emlékeznek meg Martin György sovár Ernő, Voigt Vilmos, Takács András, Méri Magdolna, születésének hetvenedik évfordulójáról. Az emlékkötet várPávai István Martinról, mint a magyar, s a tágabb Kárpát- hatóan ez év végén jelenik meg az esztendő eseményeinek medencei folklór kiváló kutatójáról, a fáradhatatlan terep- összefoglaló krónikájaként. munkásról, s a precíz archivátorról emlékeztek meg. A keFelföldi László

A

T

M

A

A

30

folkMAGazin

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2002/2  

A TARTALOMBÓL: András Mihály: A táncház jelene és jövõje Erdélyben; Diószegi László: Egy kritika ürügyén; Timár Sándor: Megemlékezés a 30. é...

folkMAGazin 2002/2  

A TARTALOMBÓL: András Mihály: A táncház jelene és jövõje Erdélyben; Diószegi László: Egy kritika ürügyén; Timár Sándor: Megemlékezés a 30. é...

Advertisement