__MAIN_TEXT__

Page 8

A múltra visszatekintve szívet ván ének: „...Hol vagytok, mamelengetõ érzés, hogy idén gyarok...”. Kiemelhetném még a hatodik táncos és népzenei Csoma Gergely múlt évi, diatábort szervezhetjük moldvai színesített elõadását Moldvai népzenei tábor Tiszadobon vetítéssel csángó vendégeinkkel közösen. a moldvai csángó szokásokról, Balatonkenese (1977) és Baja (1998) gén végre igazán felszabadultan ihogtat- melyet több száz érdeklõdõ figyelme kíután negyedik tiszadobi táborunkra ké- tak, hujjogattak otthoni lakodalmi kiál- sért, vagy azt a pillanatot, amikor nyolc szülünk. Házigazdánk és vendéglátónk tásokat a kenesei parti úton fel-alá sé- zenész játszotta a berladjankát, extáa Széchenyi Általános Iskola és a polgár- táló tizenéves moldvai gyerekek. Vagy zisba hajtva a kissé fáradtan érkezõ, mesteri hivatal minden tábor után sze- az, amikor egy kis bajai templom csönd- de a tüzes táncban felfrissülõ 100 fõs retettel várt minket vissza a következõ jében felcsendült a moldvai lányok és nyíregyházi mûvészeti szakközépiskolás évben, foglalkozásainkhoz Tiszadob fi- asszonyok imádságos éneke, esetleg az, csoportot. Elégedetten gondolhatok arra atalsága is egyre nagyobb létszámban amikor a második tiszadobi tábor meg- is, hány kapcsolat, barátság szövõdött csatlakozott. nyitóján egy katolikus és egy reformá- ezekben a táborokban, hányan látogatAz évek során kialakult rend sze- tus lelkész köszöntõje után Szabó Péter, tak el Moldvába új ismerõseikhez, vagy rint a Moldvából – és idõnfogadhattak onnan vendégeként Gyimesbõl – tele busszal ket. Ezeknek a magyarorszáérkezõ csángó zenészek énegi táboroknak nem is lehekesek és táncosok két hetet tett más folytatása, mint megtöltenek el az iskolában, amiszervezni az elsõ Moldvában bõl az elsõ hét táncos-kézmûrendezett tánctábort, éppen ves gyermektábor, a második Külsõrekecsinben, 1998-ban, pedig a számos bel-és külamely azóta is folyamatosan földi érdeklõdõ után akár a mûködik. (Errõl egy- késõbbi hangzatos „Országos és Nemírásban számolnék be.) zetközi Néptáncos és NépzePár mondatban a jelennel, nei Tábor” nevet is viselhetné. vagy még inkább a jövõvel Csángó vendégeink az évek is illik foglalkozni. Az eddifolyamán eljuthattak a Balagiekbõl sejthetõ, hogy táboton partjára, láthatták a fõrunk meglehetõsen speciális: város nevezetességeit, bejuta programok középpontjában hattak az Országházba, kora moldvai csángó kultúra, abmányozhattak kishajót a baból is a tánc, a zene és a jai Dunán, ismerkedhetek a dal helyezkedik el, melyek Tisza-menti városokkal. A elsajátításáról a helyi hagyomoldvai csángó gyermekekmányõrzõ mesterek gondosnek szervezett délelõtti makodnak. Mi, magyarországiak gyarnyelvû írás és olvasásokcsak ott segítünk be, ahol ez tatásra – amit az iskola két elengedhetetlenül szükséges. lelkes tanára, Kõszegi Ildikó Szívesen látjuk olyan táncés Szõke Katalin vállalt maegyüttesek vagy képviselõik gára – sokszor az idõsebbek jelentkezését, amelyek csánis beültek. Mi, vendéglátók gó táncokkal is foglalkoznak, és táborozók pedig odagyûlvagy tervezik azt, mert olyan Fehér Márton (Külsőrekecsin, Moldva) Fotó: Tündik Tamás hettünk a furulyán, kobzán, lehetõséget tudunk biztosítahegedûn, gardonyon tanító mestereink, Tiszadob polgármestere azzal zárta be- ni a számukra, melyben nem csak a hiHodorog András, Legedi László István, szédét, hogy közösen énekeljük el a ma- teles tánc- és zeneanyaggal ismerkedhetFehér Márton, Mandáki Aurél, Paun gyar, a székely és a csángó himnuszt. nek meg, de esténként csángó vendéVaszile, Tímár Viktor, Tímár János, Ró- De a pesti gyerekek rácsodálkozása is le- geinkkel is táncolhatnak, mulathatnak. ka Szabolcs, vagy Benkõ András köré, hetett, amikor a moldvai Külsõrekecsin- Gyermektáborunk önállóan is látogathaizzadhattunk a 200 fõt is könnyedén be- bõl és az erdélyi Jobbágytelkérõl érke- tó, de a gyermekeket tanári felügyelet fogadó táncterem parkettáján Sára Feri zett hasonló korú fiú társaik – a tábor- alá is lehet adni, budapesti indulással és megalkuvást nem ismerõ tánctanításain, ban készült kézmûves termékekkel szé- visszaérkezéssel. majd pihenésképpen leülhettünk az éne- pen berendezett, mindig tiszta – közös 2002-ben gyermektáborunk június kes asszonyok lába elé, hogy áhítattal szobáját meglátták. (A romániai fiúk a 24-30-ig, felnõtt táborunk július 1-7-ig hallgassuk és tanuljuk Bálint Erzsi néni- szobák hagyományos tisztasági- és szép- tart, szervezi a Gyepûk Népe Közhasztõl, Dobos Rózsától, Szarka Marikától, ségversenyét megnyerték a csángó lá- nú Alapítvány. Petrás Katától, vagy Botezát Viktortól a nyok elõtt.) Ám az is emlékezetes maJelentkezési cím: szebbnél szebb csángó énekeket rad, ahogy a tiszadobi falunap esti gáláTündik Tamás Így utólag nehéz megmondani, me- ján ezernél is több torokból zúgott fel 2040 Budaörs, Szivárvány u. 8. lyik volt a legemlékezetesebb pillanat. a csángó asszonyok vezetésével és a kiTelefon: Talán az, amikor a harmadik hét legvé- osztott szövegek segítségével a Szent Ist23/422-019 vagy 30/260-9467

Gyepûk Népe

8

folkMAGazin

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2002/1  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Rég megunt hagyományok?; Tündik Tamás: Gyepûk népe; Nyári táborok; Juhász Erika: „Szivárványos az ég alja....

folkMAGazin 2002/1  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Rég megunt hagyományok?; Tündik Tamás: Gyepûk népe; Nyári táborok; Juhász Erika: „Szivárványos az ég alja....

Advertisement