__MAIN_TEXT__

Page 34

TáncFA állítás Digitális filmarchívum készül A magyar néptánc – vagy tágabban fogalmazva: Kárpát-medencei tánckultúránk – tömegek érdeklõdését és támogatását tudhatja maga mögött. E mûfaj majd fél évszázada hivatásos formában megjelenik a színpadon, fiatalok tízezrei mûvelik az amatõr mûvészeti mozgalmak keretében, az elmúlt 25 év alatt pedig önálló szubkulturális létre tett szert, városi táncházak képében. A növekvõ társadalmi elismertség jeleként a Nemzeti Alaptanterv a néptáncot beemelte a közoktatásba az iskolakezdéstõl a középiskolás korig, valódi elismertségét pedig az mutatja, hogy egyre több iskola ténylegesen fel is veszi tantervébe e tárgyat, és ennek nyomán százak választhatják szakmájuknak a néptánc-pedagógiát.

Ne felejtsük el azonban, hogy e széles alkalmazási paletta egy gyökérbõl táplálkozik, mindig a „tiszta forráshoz” nyúl viszsza: az eredeti, autentikus néptánchoz, a paraszttáncosok tudásához, mozgáskészségéhez. E tudás megszerzésének mai, általánosan használt elsõdleges forrása a kiemelkedõ táncosokról készített mozgóképes felvételek. Az autentikus táncosok, a táncos „adatközlõk” repertoárjának filmes rögzítése ugyan már az 1920-as évek végén megkezdõdött, a néptáncokat jelentõsebb mértékben az ötvenes évek óta veszik mozgófilmre a kutatók. Sokáig csak a 16 mm-es fekete-fehér, többnyire néma filmfelvételek szolgáltatták az – esetenként így is csak szûkös – alapot az érdeklõdés kielégítésére. A felvételek zöme az MTA Zenetudományi Intézet Néptánc Osztályának központi gyûjteményébe került, majd ennek egy részét a Népmûvelési Intézet Néptáncosok Szakmai Háza, mint szolgáltató tette a szélesebb szakmai közönség számára hozzáférhetõvé. A XX. század hetvenes éveinek végére, nyolcvanas éveinek elejére a néptánc-együttesek és a táncházak tömegeket megmozgató hatása nyomán egyre növekvõ igény jelentkezett újabb és újabb táncos anyagok megismerésére, illetve a már ismert táncok érdekesebb változatainak feltárására. Szakmai központok vezetõi, koreográfusai és táncosai szerveztek gyûjtõutakat vagy hívtak meg autentikus adatközlõket, hogy tudásukat bõvítsék, munkájához eredeti és új anyagot találjanak, amely eredetisége révén koreográfiájuknak, tanítási készletüknek egyéni jelleget és értéket ad, és – nem utolsó sorban – mindig rendelkezésükre áll. E társadalmi gyûjtések során nagy mennyiségû videofelvétel készült. Szerencse, hogy az érdeklõdés és az aránylag elérhetõ árú videotechnika egyidejûleg akkor jelent meg, amikor régiónkban még volt alkalom eredeti táncos eseményeket, vagy megrendezett körülmények között nagyszerû elõadók hiteles táncait rögzíteni, és így megõrzését egy idõre biztosítani. A néptánc autentikus alkotói, a kiemelkedõ tehetségû paraszttáncosok megfogyatkozásával tûnik ki egyre

34

észrevehetõbben a gyûjtõk munkájának jelentõsége, ráadásul a néptánc megismerése iránt változatlan igény mutatkozik. Világossá vált, hogy ezen improvizatív kinetikus tudás efemer „terméke” – a néptáncos mozgásformák – értõ módon való átadásának hagyományos folyamata és kreatív továbbéltetése az életformák változásával megszakad. Megszûnik tehát az a kiapadhatatlannak hitt forrás, amelyhez eddig mindig viszsza lehetett térni újabb és újabb felvételek készítése érdekében. Ezért az eredeti táncokról készült felvételek törvényszerûen felértékelõdnek. Ám éppen rögzítési technikájuk, az olcsóbb, tehát gyengébb kategóriába tartozó (rendszerint VHS, S-VHS, Hi8 rendszerû) videoszalagok fokozatos romlása miatt várható az értékes képi anyag eltûnése – e felvételek bizony veszélyeztettek. Ugyanakkor azt is észre kell vennünk, hogy a különbözõ helyen készített felvételek létérõl többnyire csak azok az egyének vagy intézmények tudnak, akik azokat elkészítették. Az internet megjelenésével a néptánc forrásanyagról való tájékoztatás, annak elérhetõsége és megõrzése területén új lehetõség tárult fel. A videós gyûjtemények digitalizálása és internetes hozzáférhetõségének biztosítása révén egyszerre oldódna meg az értékes néptáncos mozgóképi anyag megõrzése és társadalmilag széles körû megismertetése. Ezért kezdeményezte az MTA Zenetudományi Intézet Néptánc Osztálya egy TáncFilm Adatbázis felépítését, vagy TáncFA állítást (ültetést?), eleinte csak szûk körben, néhány együttesvezetõvel, akikrõl tudtuk, hogy jelentõsebb saját videós gyûjteménnyel rendelkeznek. Ahogy a kezdeményezés híre elterjedt, mind többen csatlakoztak, mára körülbelül már negyvenen álltak nevükkel és gyûjteményükkel az ügy mellé – úgy tûnik, a csemete gyökeret eresztett. Célunk elsõsorban az, hogy a digitalizálás révén megõrizzük az eredeti, autentikus táncosok mozgásanyagát, és az internet révén ismertté is tegyük azoknak létét. De nem állnánk meg egy szöveges adatbázisnál (tehát mondjuk annak táblázatos feltünteté-

folkMAGazin

sénél, hogy Magyarózdról hány pontozó található a Zenetudományi Intézet Néptánc Archívumában, és azt ki, mikor táncolta, gyûjtötte), hanem magát a tényanyagot, a néptáncról készült, immár digitalizált felvételeket is közzétennénk. Talán mindenki számára egyértelmû, hogy ez a megoldás a néptáncpedagógusi és alkotói-koreográfusi munka eredményességét, hatékonyságát jelentõsen növelné. Minden szakember, együttesvezetõ, oktató és táncos csak nyerhet azon, ha nem kell heteket, hónapokat azzal töltenie, hogy a számára fontos táncanyagot felkutassa, újabb anyagot ismerjen meg, idejét utazással és keresgéléssel töltse. Ha könnyen felmérhetjük, hogy egy-egy megismerni kívánt tánctípusról vagy területrõl van-e már gyûjtött tánc, talán nem fogjuk elõdeink munkáját esetleg feleslegesen megismételni. Ha mégis úgy találjuk, saját gyûjtésre is szükségünk (és lehetõségünk) van, az elõzmények ismeretében felkészültebben mehetünk a választott területre. Az pedig még felmérhetetlen, vajon hány újabb érdeklõdõt vonz majd a néptánc felé, ha láthatja annak eredeti, tiszta formáját. A „TáncFA állítást”, mintegy demonstrációként, a résztvevõk néhány perces saját gyûjtés beadásával kezdik, amelynek digitalizálását a Néptánc Osztály elvégzi. Ez az anyag az elkészültét követõen várhatóan a Zenetudományi Intézet honlapjáról (www.zti.hu) lesz elérhetõ – a már digitalizált anyagból három képkockát itt is láthatunk. Azzal persze mindannyian tisztában vagyunk, hogy a terv valós megoldása jelentõs költséggel és tetemes idõráfordítással jár majd – olyan mértékû feladat, amely csak komoly támogatással, pályázatok útján végezhetõ el. Fel kell tárni a rendelkezésre álló, sok különálló helyen fellelhetõ anyagot, annak teljes áttekintése után szakmai és képminõségi szempontból válogatni, végül a mûszaki munkálatok (digitalizálás, vágás) és adatolás után szerverre helyezni, s az adatok folyamatos elérhetõségét biztosítani kell. Természetesen minden érdeklõdõ csatlakozását szívesen látjuk, akár anyaggal, akár arról való információval, hogy hol található csatlakoztatásra érdemes anyag. A csatlakozásnak azonban két feltételt szabtunk: a beadandó anyag eredeti néptánc és eredeti gyûjtés legyen, tehát nem valahonnan másolt kópia. Jelentkezni e sorok írójánál lehet a Zenetudományi Intézet címén (1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 7.), vagy e-mailben (janosf@zti.hu), azaz stílszerûen az inteneten keresztül. Fügedi János

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2002/1  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Rég megunt hagyományok?; Tündik Tamás: Gyepûk népe; Nyári táborok; Juhász Erika: „Szivárványos az ég alja....

folkMAGazin 2002/1  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Rég megunt hagyományok?; Tündik Tamás: Gyepûk népe; Nyári táborok; Juhász Erika: „Szivárványos az ég alja....

Advertisement