__MAIN_TEXT__

Page 43

A hetvenes évek elején találja egyszerre kibővült. Egész tam először dudásra a moldfejezeteket vett be a tanulmávai csángók között Külsőrenyom alapján, néha még arra („síposok, csimpolyosok”) - I. rész kecsinben. Mesterke Gergely, sem fordított gondot, hogy átakkor 50 éves csángómagyar, „sípnak” nevezte a magyar du- írja a mondataimat. A kapkodás eredménye, hogy egy egyébdákkal rokonnak tűnő, kettős sípszárú dudáját. A következő ként kiváló dudakönyv (A duda, a furulya és a kanásztülök. A maévben Nagypatakon leltem szakasztott olyan dudára Duma gyar hangszeres zene folklórja. Szerkesztette Agócs Gergely. Planétás (Porondi) Jánosnál. Palack Antal nagypataki dudást 1991-ben Kiadó, Jelenlévő Múlt, Budapest, 2001. – a szerk.) címlapjára olyan vettem föl először, Dima Mihályra és Minuc Péterre pedig dudás került, aki saját bevallása szerint nem tanult meg igazán 1997-ben találtam rá Ploszkucénben. 1990-ben alapítványt dudálni. Mindezt tetézi, hogy a néprajztudományt a csángó duhoztunk létre, amelynek célja a moldvai csángók archaikus kul- dával kapcsolatos valótlanságokkal károsítja. túrájának ápolása. Ennek jegyében gyártattuk le az alapítvány Mi a csángó dudaszó újraélesztésén fáradoztunk, ezért avatköltségén a – „Többet ér meggyújtani egy gyertyát, mint a sö- tuk be Tobak Ferencet annak idején. Neki egy év alatt sikerült tétséget átkozni” mottó alapján – Mesterke Gergely tönkrement kedvét szegni a néhány még élő dudásnak, azzal, hogy meg„sípjának” hasonmását. Tobak Ferenc, akkor még Magyaror- alázta, kínos helyzetbe hozta őket. Azért nem hagyjuk ilyen szágon élő dudakészítő végezte el a munkát a Petrás Incze Já- könnyen elsorvasztani a dudaszót Moldvában! Amerikai businos Csángó Alapítvány költségén. Egy letűnőben lévő, hajdan ness-szemlélettől vezérelt lelkülete alaposan lefékezte ugyan gazdag kultúra utolsó archaikus kincseit őrzi még a csángóság. a kevés elért eredményt, de azért nincs minden veszve. TerveEnnek megmentése a siettetett asszimilációtól összeurópai ér- ink szerint másokkal fogjuk legyártatni az öregek hangszereit, dek és feladat. Ezért kezdeményeztük és támogattuk a csángók hogy megtaníthassák a játékstílust és repertoárt az érdeklődő ügyének tárgyalását az Európa Tanácsnál, amelyet Komlóssy fiatalabbaknak. A munkánkat akadályozókkal megpróbálunk József, a tettek embere következetesen végig is vitt. Domokos nem törődni. Attól a táncházas nemzedéknek még szent marad Pál Pétert idézve „Isten legyen minden lépésével”. az, ami szent. Először a moldvai árvíz károsultjait, a csángók pápalá„Moldvába csak nagyon sok szeretettel és alázattal szabad togatását, és a csángó gyermekek iskoláztatását támogattuk. menni” – mondta egyszer Domokos Pál Péter. Aki úgy megy, 1993-tól parabolaantennákat szereltettünk fel csángó házak- élete legszebb emlékeivel fog visszatérni. Aki nem, azelőtt beban a magyar szatellit programok fogásához. Négy kazettát zárul ez az évszázadokon keresztül megalázott, megfélemlített adtunk ki, melyek között kettőn csángó duda-felvételeket is nép. Magára maradottságában kaméleon életmódúvá, gyanakközreadtunk, a néprajz történetében először. A bevételt teljes vóvá és zárkózottá vált a csángóság, de lelke mélyén a legigaegészében a csángók támogatására fordítottuk. Számos svéd- zabb emberséget őrzi. Aki szeretettel és alázattal közelít, azországi újságcikkben közöltük a moldvai csángó „síposokról” előtt megnyílik, megmutatja kincseinek tárházát. Olyan életszerzett ismereteimet. művek bizonyítják ezt, mint a Domokos Pál Péteré, Kallós 1994-ben a repertoár felelevenítése végett összehoztam Zoltáné és Martin Györgyé. Aki az ettől oly távol álló ameriMesterke Gergely dudást falustársával, Fehér Márton hegedűs- kai business-lelkülettel közeledik, sokat árthat nekik, de magát sel, hangsúlyozva, hogy ez a felállás nem volt használatos az mindenképpen elzárja tőlük... utóbbi évtizedekben a csángók körében. Sikerült is már elfeledett dallamokat előcsalogatni így a sípjából. Ugyanezen ok- Az első hír a moldvai „síposokról” ból hoztam össze Gábor Antal kalogari hegedűst Mesterke Ger- A táncház beindulása a hetvenes évek elején spontán reakció gellyel és Petru Ghiurca trunki dudással 1997-ben. volt a diktatúra butító, elhallgató kultúrpolitikája ellen. A haA munkához erőt ad a moldvaiak szeretete, barátsága és em- talom igyekezett tabut csinálni Erdély és a többi leszakított bersége. Az emlék, ahogy a diktatúra éveiben nem keveset koc- országrész magyarjainak életéből. Csángókról legföljebb ha káztatva magnóra énekeltek, muzsikáltak nekem, és ha kellett, a szüleinktől hallhattunk valamit. Ez a páratlan, autodidakta bújtattak a hatóságok elől. „mozgalom” saját szórakozásává tette a magyar népzene és Érnek persze keserű csalódások is. Nemcsak a helyi román néptánckincs legértékesebb rétegeit. Kapcsolatba került az hatóságok ellenségeskedéseire gondolok. Az említett dudaké- agyonhallgatott határokon túli magyarokkal, hiszen elsősorszítő, Tobak Ferenc, aki hírét vette, hogy több csángó dudást ban náluk találta még meg a magyar folklór rontatlan kincseit. is találtam, 25 év késéssel, 1998-ban Moldvába utazott. Ott az- Így fedezte fel újra a moldvai csángóságot is, akikről végképzal az ürüggyel, hogy dudákat visz nekik, haragot, csalódást pen hallgatott a hatalom. és szomorúságot importált. Pénzt osztogatott egyeseknek, míg Magam először 1973-ban jutottam el Moldva csángó-lakta másoknak semmit sem adott, ezzel gyűlöletet és viszályt kelt- területeire egyetemi hallgató koromban, autóstoppal. A csánve a falusiak között. Valóban adott dudát többeknek, de azzal gók történelméről, kultúrájáról csak annyit tudtam, amennyit a feltétellel, hogy másnak nem dudálhatnak. Először levélben a Piarista gimnáziumban elvétve, tanáraim elejtett szavaiból írta, hogy reméli, rajta kívül nem csinál senki felvételt a dudá- összeszedtem. Amikor első moldvai utam után felkerestem a sokkal. (Ő ugyanis CD kiadását tervezi.) Levelében panaszolja, csángókutatás úttörőjét, Domokos Pál Pétert, és megmutattam hogy már eddig is mennyi pénzébe került a dolog. Később azt neki felvételeimet, azt mondta: „Jól tetted, ezt szoktam ajánlani is megtette, hogy beszedette az „ajándékozott” dudákat, ami- az embereknek: menjetek el, nézzétek meg, akkor aztán úgyis kor megtudta, hogy Moldvába készülünk. Hogy ne játszhassa- utána fogtok nézni alaposan, hogy hol jártatok!” nak nekem, akitől az összes moldvai dudás létezését megtudta. A teherautóból Ferdinándon, vagyis Újfalun (1. jegyzet) kiEzek után hevenyészett írást küldött magyarországi szerkesz- szállva megpillantottam egy katrincás, csángó-inges asszonyt, tőkhöz a csángó síposokról. Azon már nincs is mit csodálkoz- aki két nagy csomag cukrot cipelt. Ma is őrzöm a fényképét. nom, hogy – miután hozzájutott a csángó dudáról írt dolgoza- Odajött hozzám, anélkül, hogy tudta volna ki fia s borja vagyok tomhoz – a munkám enyhén szólva megihlette. Mondanivaló- és magyarul azt súgta oda: „Mü nyelvünket tiltsák”. Megfélem-

Moldvai csángó dudások

folkMAGazin

43

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2001/4  

A TARTALOMBÓL: Káplár Tamás: A spanyolviasz (?); Abkarovits Endre: Beszélgetés Kallós Zoltánnal; Lévai Péter: Miért kell néptáncot tanítani?...

folkMAGazin 2001/4  

A TARTALOMBÓL: Káplár Tamás: A spanyolviasz (?); Abkarovits Endre: Beszélgetés Kallós Zoltánnal; Lévai Péter: Miért kell néptáncot tanítani?...

Advertisement