{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 20

KÖNYVESPOLC

Farkas Zoltán Batyu Ugrós - Lakócsai táncok - Kalotaszegi csárdás Néptánc alaptechnikák módszertana A Planétás Kiadó gondozásában hamarosan megjelenik Farkas Zoltán „Batyu” új módszertani könyve, amely elsősorban a magyar néptánc szakembereinek, oktatóinak készült. A szakembereken túl azonban a könyv ajánlható mindenkinek, aki a táncos mozgás ritmusa, játéka, harmóniája iránt érdeklődik. Mindennapi mozgásunkban, az egész test és a végtagok harmonikus együttmozgásában, mozgásaik egymástól való függetlenítésében is sok harmóniát vagy éppen diszharmóniát fedezhetünk fel (például a mozgólépcsőre való rá- vagy lelépés már határozottan ritmusérzéket és mozgáskoordinációt igényel). A táncos mozgás lényege azonban a hétköznapi mozgáshoz képest a mozgásstílus, az egyes táncokra vidékenként eltérően jellemző mozgásjegyek együttese. A táncpedagógiai munka egyik fő törekvése, hogy a stílusos táncos mozgást elsajátíttassa a táncot megtanulni akaró növendékekkel. „Batyu” könyve abban tér el a szokásos táncpedagógiáktól, hogy nem a kész stílusból indul ki, hanem a mindenki által természetesen elvégezhető mozgásokból építi fel a táncos stílus elemeit. A közölt módszertani gyakorlatok „Batyu” 25 éves táncos és oktatói tapasztalatainak összefoglalása. Elmondása szerint eleinte ösztönösen, később már tudatosan figyelte a tanítványok reakcióit, és arra törekedett, hogy ne elriasztó módon a kész stílus nehézségeivel terhelje őket a tanítás legelején, hanem számukra is élvezetesen, fokozatosan tanítsa meg a táncanyagot. Innen ered a könyv újszerű alapszemlélete, a játékosság, amelyhez a megkívánt pedagógiai

20

fokozatosság járul. A játékosság lényege mindig a mozdulatok alapelemekre való bontása, az alapelemekkel való kreatív ritmikai és térbeli játék. Az egyes táncok stilisztikai elemeire csak e játékok után tér rá úgy, hogy az egyes stíluselemekkel apránként, fokozatosan díszíti fel a táncot. A tapasztalat szerint e stíluselemek ekkor már könynyen, szinte maguktól értetődően sajátíthatók el. A módszer leírása során szükség volt a mozdulatelemzés eszközrendszerére, hogy a mozgás alap- és stilisztikai elemei szabatosan megfogalmazhatóak, így bárki által követhetőek és rekonstruálhatóak legyenek. Az oktatási tapasztalatok alapján kidolgozott gyakorlatok és e tudományos eszközrendszer kölcsönhatása hozta meg azt az eredményt, amelyet végül valódi néptánc szakmódszertannak nevezhetünk. A munka úttörő jellegűnek tekinthető, mert sem a hazai, sem a nemzet-

folkMAGazin

közi szakirodalomban nem ismerünk olyan hasonló jellegű munkát, amely a táncos mozgás itt leírt ritmikai és stilisztikai mélységeit próbálta volna módszertanilag megközelíteni és feldolgozni. A mozgás leírásának nyelvezete az általános táncoktatási gyakorlathoz képest szokatlannak tűnhet, mert a mozdulatelemzési terminológia még nem terjedt el széles körben, és a könyv megírása során a meglévő fogalmakon túl számos újat is ki kellet dolgozni ahhoz, hogy az elérni kívánt stílus megfogalmazható legyen. A könyv alapján tehát egy adott szakanyag pedagógiai megközelítésére az alábbi ábra szerinti általános modell állítható fel. Az oktatási „naprendszer” középpontjában a szakanyag áll, amely lehet bármely autentikus néptánc típus vagy altípus. A szakanyag feldolgozása négy fő szempont köré csoportosítható: a motívumok, az etűdök, az improvizáció és a koreográfiakészítés. E négy fő szemponton belül, a sajátosságaiknak megfelelően, további alaptényezők szerint lehet egy-egy szempontot megközelíteni, azaz jellegzetességeiket hangsúlyozni, azokra rávezető gyakorlatokat kidolgozni. A szakanyag motívumai tekintetében a súllyal és gesztusokkal végzett térhasználati, ritmikai, vagy dinamikai tulajdonságok kiemelésével lehet e jellegzetességek helyes előadására a táncosokat rávezetni. A játék mindegyik terület része, olyan gyakorlatkészítési attitűd, amely mindig a próbavezető személyiségének tükre. A pedagógiai gyakorlat fontos eleme az etűd. Ekkor kap szerepet először a motívumok egymáshoz kötésének nehézsége, valamint az

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2001/3  

A TARTALOMBÓL: ifj. Vitányi Iván: A szakma presztízse; K. Tóth László: Beszélgetés Kelemen Lászlóval; Hollókõi Lajos: Kulturális kavalkád; V...

folkMAGazin 2001/3  

A TARTALOMBÓL: ifj. Vitányi Iván: A szakma presztízse; K. Tóth László: Beszélgetés Kelemen Lászlóval; Hollókõi Lajos: Kulturális kavalkád; V...

Advertisement