Page 28

„HÁROM ÉJJEL, HÁROM NAP...” – Öt év a mérlegen – Zseliz szlovákiai kisváros Öt éves a zselizi Tiszta Forrás Alapítvány, ami egy zül a szepsi „Mátyusföldi mu7500 lakossal a Garam alsó fo- nemzetiségi kultúrát terjesztő nonprofit társadalmi szer- latság” című többnapos renlyása mentén, Esztergomtól vezet életében fontos állomás és mindenképpen ünnep- dezvényen a Kincső is jelen 30 kilométerre északra. Nem- lésre késztető alkalom. E jeles alkalomból a „Három éjjel volt. Ugyancsak ebben az eszzetiségi összetételét tekintve a három nap...” című jubileumi rendezvénysorozatunkon tendőben alakult meg az Aplakosság 50%-a magyar, a má- mulattuk ki magunkat. Még mielőtt azonban magáról ró Kincső utánpótlás csapat sik fele pedig szlovák. A város az ünnepségről beszámolnék, elevenítsük fel az elmúlt is, akikkel Juhász Eszter kezkomoly népművészeti múltdett foglalkozni. Tovább boidőszak történéseit, küzdelmünk fontosabb eredményeit. tal rendelkezik, mert a múlt nyolította munkánkat, hogy rendszerben a CSEMADOK (a Cseh- ső bentlakásos összpróbán, a köbölkúti egy törvénymódosítással az alapítvászlovákiai Magyar Dolgozók Kulturális Árdea üdülőben megszületett az első nyok alaptőkéjét 100 ezer koronára Szervezete) minden évben itt rendezte tánckoreográfia: a Gömöri táncok Hégli emelték. Mivel a Tiszta Forrás Alapítmeg a szlovákiai magyar kisebbség or- Dusántól. Szeptemberben volt a Kincső vány nem rendelkezett anyagi tőkével, szágos népművészeti fesztiválját és ver- első, bemutatkozó fellépése az ipolysági úgy határoztunk, hogy a viseletek hivasenyét, melyet a rendszerváltást követő- Honti Napok kulturális rendezvényén, talosan felértékelt összegét jelentjük be en körülbelül három évig még megtar- ahol az egy éve még nem létező tánccso- alaptőkének, és így sikerült a Kulturális tottak, azóta sajnos sem. Ez alatt az idő port félórás műsort adott. Minisztériumnál újra bejegyeztetni alaalatt összesen hat néptánccsoport műköElső kulturális rendezvényünkre – pítványunkat. Mindez persze rengeteg dött Zselizen, de közülük egy sem volt „Jubileumi Nosztalgiakoncert és Tánc- papírmunkával, levelezéssel és telefonáhosszú életű. ház” címmel – még 1995 őszén került lással járt, amire senkitől nem kaptunk 1995 tavaszán Juhász Sándor, a lévai sor, melyen többek között a vendégünk anyagi támogatást. Garammente Tánccsoport ve1998-ban a Kincső meghízetője és jómagam – előtte vást kapott a „Vendégségben a rozsnyói Csurgó zenekart Budapesten” rendezvénysoirányítottam – elhatároztuk, rozatra, ott voltunk a gombahogy Zselizen létrehozunk szögi Népművészeti Fesztiváegy néptánccsoportot. A leglon és első ízben jutottunk el nagyobb kérdés az volt, hogy Erdélybe, Balánbányára, ahol milyen szervezet irányítása a Botorka Nemzetközi Gyeralatt tegyük ezt meg, mert mektánc-fesztiválon szerepelmindketten saját tapasztalattünk nagy sikerrel. A Pengő ból tudtuk, hogy a Csemazenekar saját műsorral szeredok helyi szervezete ezt nem pelt a komáromi Táncháztaképes felvállalni, a városi önlálkozón, a martosi Pünkösdi kormányzat sem jöhetett száFesztiválon és más kulturális mításba, ezért létrehoztuk a rendezvényeken. Az alapítTiszta Forrás Alapítványt. Ez vány kulturális tevékenységéa kulturális, társadalmi szerre sajnos rányomta a bélyegét vezet lett a fenntartója és működtetője Takács András, Halmos Béla és Agócs a pénzhiány, ennek ellenére megszerelőbb a Kincső, később az Apró Kincső Gergely is. 1996-ban minden hónapban veztük az I. István napi Batyubálunkat, néptáncegyütteseknek és a Pengő zene- szerveztünk táncházat, ahol a hazai Pen- melyen a talpalávalót Kürti Farkas Rukarnak. Az alapítvány céljai között sze- gő (akkor még Mézes) zenekaron kívül dolf hagyományőrző zenekara szolgálrepel továbbá a régió és Zseliz város megfordult a Dűvő, Téka, Ökrös, Laka- tatta. népművészeti jellegű kulturális rendez- tos Róbert és barátai, valamint a komá1999. februárjában a Kincső másovényeinek a támogatása is. Mint minden romi Árgyélus zenekar is. dik erdélyi útjára indult: a szamosújvári Az 1997-es év legnagyobb elismeré- „Kaláka” Nemzetközi Ifjúsági Néptánckezdet, így a miénk is nagyon nehéz volt és a folytatása talán még nehezebb, s ezt sét jelentette, hogy a Kincső Néptánc- csoportok találkozójára, melynek során csakis úgy tudtuk végigcsináni, hogy Ju- együttes meghívást kapott a pécsi Ha- az együttes tagjai először élték át az élő hász Sándor felesége, Eszter, mint tán- táron Túli Magyarok Fesztiváljára (aho- táncház varázsát. A gyerekek számára cos, valamint az én párom, Mézes Zsu- vá egyébként idén már 50 perces mű- ez jelentette a legnagyobb élményt. Az zsa, mint zenész a kezdetektől fogva mel- sorral utazunk). Alapítványunk ebben év egyébként nagyon mozgalmas volt – az évben az Nemzeti Kulturális Alaptól három alkalommal vendégszerepeltünk lettünk álltak és segítették munkánkat. A toborzást 1995 szeptemberében elnyert pályázat útján támogatója volt Magyarországon: Körömön, Barcson és kezdtük el az általános iskolában és a több felvidéki népzenei és táncos rendez- ismét a „Vendégségben Budapesten” rengimnáziumban, majd ’96 tavaszán az el- vénynek, tanfolyamnak is, melyek kö- dezvényen, ahol a Budapesti Búcsú fel-

28

folkMAGazin

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2001/1  

A TARTALOMBÓL: Sárosi Bálint: Ne csináljunk Budapesten csíki néphagyományt!; Hollókõi Lajos: Novák Ferenc 70 éves; Mohácsy Albert: „Túlbuzgó...

folkMAGazin 2001/1  

A TARTALOMBÓL: Sárosi Bálint: Ne csináljunk Budapesten csíki néphagyományt!; Hollókõi Lajos: Novák Ferenc 70 éves; Mohácsy Albert: „Túlbuzgó...

Advertisement