__MAIN_TEXT__

Page 5

„Tedd ki a pontot...”

IV. Nemzetközi Legényes Verseny 2000. április 29. Budapesti Mûvelõdési Központ I. DÍJ BALLA ZOLTÁN Galgahévíz II. DÍJ KISS ISTVÁN Sepsiszentgyörgy III. DÍJ DUDÁS DÁNIEL Jászberény KÜLÖNDÍJAK: Zsûri különdíja BOTH JÓZSEF Kolozsvár Néhányan az épp most folyó or szá gos mi nő sí tés sel kap cso lat ban vetették fel, hogy ott vajon etikus-e a profik sze rep lé se. Va jon re á lis helyzetkép alakulhat-e ki olyan együttesről, amelyikben hivatásos táncos is szerepel? Képes lesz-e a csapat ugyanazt a minőséget produkálni a profik nélkül is? A profik ugyanis a hivatásos együttes programjától függően dolgozhatnak egykori amatőr együttesükkel... (A kérdésnek nagyon is megvan a létjogosultsága. Magam is lát tam olyan fesz ti vál dí jas együt test, amely a nyertes ko re og rá fi át néhány hónappal ké sőbb, je len tős or szá gos fó ru mon azért nem tudta be mu tat ni, mert a profi tán co sok éppen kül föl di vendégszereplésen vettek részt.) Rendkívül örvendetes, hogy az ed di gi hoz zá szó lá sok többsége igen ér zé ke nyen és kul tu rál tan, indulatok nélkül, a jobbítás szándékával íródott. Mindenki – véleménytípustól függetlenül – sze ret né ha a helyzet tisztázódna, ha születne valamiféle hivatalos álláspont, szabályzat. (Szerencsére már két

olyan fesztivál is van – Zalaegerszeg és Szek szárd –, ame lyek ki írá sá ban szerepel, hogy együttesi díjat profikat szerepeltető együttes nem kaphat. Ezt az amatőr csoportok jelentős része igen nagy örömmel vette tudomásul.) Érdekes mó don a pro fik kal dolgozók is egyet értettek a másik táborral, hogy ez nem tiszta helyzet, s hogy ezt valamilyen for má ban hi va ta lo san rendezni szükséges. A felek még abban is egyet értettek, hogy ebben a kérdésben az országos szakmai szervezetek közül a Martin György Néptáncszövetségnek kel le ne – mi e lőbb – ál lást fog lal nia. (S itt hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy felkérjem a szövetség elnökségét, a folkMAGazin kö vet ke ző szá má ban valamiféle előzetes véleményt juttasson el az olvasókhoz.) A vita nem zárult le. Továbbra is várom a hozzászólásokat, sőt szívesen venném, ha olyan közérdekű kérdéseket vetnének fel olvasóink, amelyeket szintén e hasábokon lehetne megvitatni.

Kallós Alapítvány DOBSA TAMÁS Somorja Archívum Alapítvány BAJI ENDRE Csóka Etnika Alapítvány GAZSÓ TIBOR Csóka Heltai Alapítvány MISI GÁBOR Budapest Közönségdíj (Amerikai Magyar Népmûvészeti Központ) GAZSÓ TIBOR Csóka

Szigetvári József

folk MAGazin

5

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2000/2  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Országimázs Központ avagy »dízájnszentör médin hangöri...«; Szigetvári József: Profik amatőr fesztiválokon...

folkMAGazin 2000/2  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Országimázs Központ avagy »dízájnszentör médin hangöri...«; Szigetvári József: Profik amatőr fesztiválokon...

Advertisement