__MAIN_TEXT__

Page 44

A Hungaroton és a népzene Beszélgetés Hollós Máté igazgatóval

A Hungaroton vészterhes időket élt át a kilencvenes évek első felében, majd a sikeres privatizációt követően ismét nyereségessé vált. Az idehaza egykor mo no pol hely ze tet él ve ző tár sa ság most a nép ze nei ki ad vány ok te rén is erősítésbe kezdett. Erről kérdeztük Hollós Mátét, a Hungaroton igazgatóját, aki zeneszerzőként népzenei ihletésű műveket is komponál. – A Hun ga ro ton hová he lye zi ki ad vá nyai so rá ban a nép ze nei felvételeket? – A társaságot ma már a közvélemény szerencsére megint egy világhírû cégként tart ja szá mon, de üz let po li ti kánk megértéséhez vissza kell tekinteni a kilencvenes évek elsõ felére, amikor a Hun ga ro ton rend kí vül ne héz gazdasági helyzetben volt. Az évtized kö ze pén kezdtünk ma gunk hoz tér ni, s nö vel ni a ki ad vá nya ink számát, ezen belül az új felvételeink mennyiségét is. Elõször a klasszikus zenei restanciáinkat kezdtük pótolni, majd amikor elértük a lemeztársaság repertoárjának korábbi szintjét, az irodalmi kiadványok terén mutatkozó lemaradásunk felszámolásába fogtunk. Ezt kö ve tõn most már a nép ze nei kínálatunk szélesítését is megindítottuk. E sorrendet az indokolta, hogy épp ezen a területen alakult ki a legerõsebb hazai konkurencia, így a közönség itt érezte legkevésbé a hiányunkat. Nagyon sok olyan felvétel jelent meg, amilyeneket korábban csak a Hungaroton adott ki, többek között a Fonó Records és az Etnofon megerõsödésének kö szön he tõ en. A Hun ga ro ton soha nem tett le a nép ze nei lemezek kiadásáról, számunkra a népzene ugyanolyan érték, mint a klasszikus zene és az irodalom, s ar chí vu munk gaz dag anya gá nak köz kinccsé tételét ezen a területen is épp olyan fontos küldetésünknek tart juk, mint az em lí tett mû vé sze ti produktumok esetén. – A Hungaroton archívumából az utóbbi idõkben újdonságok és korábban már mikrobarázdás lemezen megjelent felvételek egyaránt napvilágot láttak, CD és kazetta változatban... – Igyekeztünk részben összefoglalót adni a magyar népzenébõl, ezt példázza egy újdonság, a Zenetudományi Intézet ar chí vu má ból ké szült an to ló gia, a

44

folk MAGazin

„Hallgassátok meg magya rim” címû dup la al bu munk, va la mint Sá ro si Bálint válogatása a magyar hangszeres nép ze né bõl, mely ko ráb ban ba ke lit le me zen már meg je lent. Mind emel lett nép ze ne ku ta tó ink gyûjtéseibõl is adtunk közre felvételeket, gondolok itt Bartók Béla törökországi gyûjtésére, illetve Vikár Lászlónak a Volga-Káma vidékén élõ finnugor és török népek körében végzett gyûjtõmunkájára, mely a magyar õshaza zenéjét idézi. A tudományos értékû kiadványaink mellett ugyanakkor a táncházas zenekarok, mint például a Jánosi együttes felvételeinek ki adá sá ról sem fe led kez tünk meg. Nem rég je len tet tük meg CD-n a Vu ji csics együt tes elsõ le me zét, a második pedig õsszel kerül a boltokba. Sebestyén Mártával egy válogatást is ki ad tunk. Meg em lít he tem még két zsidó zenét tartalmazó lemezünket is: az egyik régi jiddis és szefárd dalokat tartalmaz Fûzfa Júlia elõadásában, a másik pedig jiddis népdalokat Kányádi Sán dor for dí tá sá ban, „Volt egy szer egy kis zsidó” címen – ez egy korábbi kiadványunk CD-változata. – Mi várható a közeljövõben a Hungarotontól? – Most már eljutottunk oda, hogy va do na túj felvételeket is ké szí tünk, így je len tet tük meg Szvorák Kati „Napfogyatkozás” címû lemezét, s ezt Karácsonykor egy újabb kiadvány követi, melyen Közép-Európa népeinek dalaiból vá lo gat az éne kes. Gon dol ko dunk azon is, hogy a rendelkezésünkre álló jelentõs táncházas repertoárból olyan felvételeket adunk közre, melyek az idõ távlatából nézve is érdeklõdésre tarthatnak számot. Ami az archívumot illeti, meg je len tet tük Tö rök Er zsi rend kí vül ér té kes fel vé te le i nek gyûjteményét, Bartók, Kodály és Lajtha nép ze nei fel dol go zá sa i val, me lyek a népzene és a mûzene határát jelentik, s melyeket a hiteles megszólaltatás miatt

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2000/2  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Országimázs Központ avagy »dízájnszentör médin hangöri...«; Szigetvári József: Profik amatőr fesztiválokon...

folkMAGazin 2000/2  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Országimázs Központ avagy »dízájnszentör médin hangöri...«; Szigetvári József: Profik amatőr fesztiválokon...

Advertisement