a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 37

A legényes, fõleg a kalotaszegi benne van a megmérettetés és változata eleve versenyszerû, bizonyos értelemben a bukás hiszen többnyire egyenként, is. Egy profi, aki képes lenne Gondolatok a IV. Nemzetközi Legényes Verseny után bemutató jelleggel táncolják a felkészülni egy ilyen feladatra, zenekar elõtt. A táncalkalomtól A Bartók Táncegyüttes Alapítvány áp ri lis 29-én szétforgácsolódik ebben a nagy füg gõ en többen, la ko da lom negyedik alkalommal rendezte meg a házigazda iramban, míg talán egy amatõr esetén pedig szinte az egész Budapesti Művelődési Központtal közösen a „Tedd megijed a feladattól. falu figyelemmel követi a Végig kellene gondolni a ki a pon tot!” Nem zet kö zi Legényes Versenyt. A táncoló fér fit. Férfit mondok, ver seny hirdetését, reklámover seny fő cél ja a leg rep re zen ta tí vabb magyar mert a ha gyo má nyos pa- férfitánc,azerdélyilegényestáncoknépszerűsítése. zását is. A táncokat videóról raszti élet mód fel bom lá sá ig és kinetográfiai mellékletbõl a legényest egy életen keresztül csiszolták, finomították és a tanulhatják meg a jelentkezõk. Talán érdemes lenne több helyre, faluközösség megbecsülte a legényes táncosokat. Az utóbbi több táncegyüttesnek és fõleg hónapokkal a verseny elõtt elküldeni év ti zed tu da tos hagyományõrzõ szándéka Erdély né hány a megtanulandó táncanyagokat. Ugyanakkor a legényes tánc te le pü lé sén (mint pél dá ul Ma gyar la pá don) megállította a igazi értelme és lételeme a rögtönzés, az improvizáció a legtöbb legényes táncok feledésbe merülését, de sajnos a közismert táncosnak nagy gondot okoz, hiszen a táncegyüttesek próbáin a erdélyi falvakban egyre kevesebben táncolják, a fiatalok pedig koreográfiák betanulásával telik el az idõ, a táncosok nem tudnak egyre ritkábban tanulják meg ezt a ritmikailag, technikailag és elmerülni a fér fitáncok improvizálásában, újraalkotásában. fizikailag egyaránt bonyolult, összetett táncot. Ezért is fontos, Az improvizációnak is tör vényszerûségei és szabályai vannak dicséretre méltó a bartókosok Borbély Jolán javaslatára induló – fõleg egy olyan, következetesen és szigorúan szerkesztett kezdeményezése, illetve vannak azért aggodalmaim a versennyel táncnak, mint történetesen Jakab József magyarózdi pontozója. kapcsolatban. Ezt is lehetne tanítani és tanulni, de ehhez kitartás, türelem és A nemzetközinek nevezett legényes ver senyt közelrõl elmélyülés szükséges. ismerem, az elsõn versenyzõként is szerepeltem, a vistai Mátyás A hetvenes évek végén, a nyolcvanas évek elején a legtöbb István Mundruc táncát kellett megtanulni. A második versenyen magyarországi táncost más érzés és élmény, más motiváció szintén kalotaszegi legényes volt a téma, ezúttal a bogártelki nagy vezette Erdélybe. A rendszer váltások után ez természetszerûleg táncos egyéniség, ifj. Fekete János Poncsa legényese. A harmadik megváltozott. Gondolatébresztõnek szánom ezeket a sorokat: a és negyedik versenyen a zsûri egyik tagjaként vettem részt. A legényes táncok ismeretétõl nem leszünk jobb magyarok, de kalotaszegi legényes után a közép-erdélyi pontozó következett, rosszabbak sem, ám bizonyosan ügyesebbek, erõsebbek és tavaly a közismert és közkedvelt Karsai Zsigmond tánca, míg az testileg, szellemileg gazdagabbakká válhatunk. Egy beteg kor idén Jakab József, magyarózdi táncos pontozója volt a kötelezõ. A után egészséges emberekre pedig szükség van, és amennyiben négy legényes verseny négy kiváló férfitáncos, különbözõ falvak, ez még a magyar hagyomány és kultúra õrzésével, magas szintû különbözõ táncdialektusok legjelentõsebb táncos egyéniségeinek ismeretével párosul, úgy az erdélyi legényes, a magyar fér fitáncok táncait vonultatta fel. jelentõsége csak növekedhet. Könczei Árpád A legényes nem ismeretlen a magyar színpadokon, fõleg az elmúlt két évtizedben minden erdélyi táncokat bemutató, vagy feldolgozó koreográfiában találunk legényest. Ez természetes, „Elnézést kérünk!” hiszen virtuóz és nagyon mutatós, az amatõr vagy hivatásos Mindig nagy örömmel és büszkeséggel töltött el tán co sok nak pedig kitûnõ meg mu tat ko zá si lehetõség. A nemcsak engem, de a velem muzsikáló zenész barátaimat táncházakban is jelen van, egyrészt a zenészek akkor is szeretik is, ha felkerült zenekarunk egy-egy műsorszáma a muzsikálni, ha történetesen nem igen táncolnak rá (gondolok itt akár a palatkai fér fitáncokra, akár a szászcsávásiak által muzsikált Táncháztalálkozó vagy az Új élő népzene lemezsorozatok pontozó dallamaira), mert jó zene, másrészt a megmutatkozás a egyikére. Idén a Táncháztalálkozó 2000 című lemezre táncházban is fontos és jó értelemben hódító is. válogatta be a zsűri a Bihari román táncmuzsika című Mindezek után az egyik gond a Nemzetközi Legényes Versenyre öszeállításunkat. jelentkezõk létszámával és nemzetköziségével van. A négy év alatt Sajnos örömünk a lemezen hallható felvétel visszahallgatása két nyugat-európai fiatalember jött el versenyezni, mindketten után csalódottságba fordult, amiért elsősorban a felvételeken belgák, egyikük magyarul is beszélt. Amennyiben ezt nem száutómunkákat végzők okolhatók. mítjuk, akkor ez a verseny eddig Kárpát medencei, a gyér számú Ezúton szeretnék mindazoktól, akik kedvelik és szívesen anyaországi résztvevõn kívül egy-két felvidéki, néhány erdélyi, s hallgatják a Csík Zenekar felvételeit, a lemez zenei amikor átengedik õket, akkor néhány vajdasági magyar jelentkerendezője és a ZA-KI stúdió hangmérnökei nevében zik, többnyire évrõl évre ugyanazok. Az idén 10 (tíz) résztvevõ, elnézést kérni az általunk súlyosnak tartott vágási és versenyre jelentkezõ táncos közül választhatott és díjazhatott keverési hibákért, ami véleményünk szerint nemcsak a a zsûri. Szerintem ez kevés. Természetesen nem azt tartom a vájtfülű, de a laikus hallgató számára is egyértelműen legnagyobb gondnak, hogy miért nem jönnek csapatostól franciák, hallható. Sajnálatos, hogy egyéb hiba is előfordult a németek, japánok és mások, hanem elsõsorban a budapesti és lemezen egy másik zenekarral kapcsolatban, ami szintén vidéki táncegyüttesek táncosait hiányolom, az amatõrök legjobbjait nem a zenészeknek róható fel. épp úgy, mint a hivatásos táncmûvészeket. A verseny egyetlen Remélem, hogy a jövőben bátran adhatunk be szempontja a betöltött 18. év, tehát a profik nincsenek kizárva a lemezpályázatokra zeneszámokat, bízva abban, hogy versenybõl. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy egy-két hivatásos beválogatás esetén azt halljuk vissza, amit a zsűri is jónak megjelent és díjat kapott, de adódik a kérdés, miért nem vonzóbb talált, és nem kell hasonló problémák miatt szót emelni. a verseny. Talán kevés a pénz, a mai anyagias világban nem elég vonzó a díj értéke (50.000 forint az elsõ díj, ami nem túl nagy Csík János – Csík Zenekar összeg), illetve sokat kell érte tanulni, gyakorolni, s mindebben

Tedd ki Te is a pontot!

folk MAGazin

37

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2000/2  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Országimázs Központ avagy »dízájnszentör médin hangöri...«; Szigetvári József: Profik amatőr fesztiválokon...

folkMAGazin 2000/2  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Országimázs Központ avagy »dízájnszentör médin hangöri...«; Szigetvári József: Profik amatőr fesztiválokon...

Advertisement