Page 31

hanem ma gyar táncház mû kö dik. Rendszerint ötvennél is több és lelkes néptánc-kedvelõ jön össze a hónap elsõ szombatján, hogy Németh Kálmántól, a Pötörke együttes nemrég még aktív táncosától dunántúli és szatmári táncokat tanuljon. A lelkesebbeknek hetente többször is lehetõségük van az elmélyülésre egy tanfolyam keretében – õk azok, akik bátran odaállnak a párkányi Tücsök zenekar elé, hogy elbüszkélkedjenek nemrég szerzett tánctudásukkal. A többiek inkább a tanulókörben maradnak, ahol Kálmán a lépéseket lendületesen és ügyesen váltogatva lelkesíti a kezdõket. A nehezebb figurák helyett egy-egy közeli tájegység könnyebben végrehajtható lépéseit is belekombinálva változatos, a táncházasok figyelmét minden pillanatban lekötõ örömtáncot sikerül hónapról-hónapra a tanulókörben megvalósítania, mely kiváló bemelegítésként szolgál a zenekar elõtti páros tánchoz és legényesekhez. Bizony, pél dát ve het né nek róla azok a hangulatra kevésbé figyelõ táncmesterek, akik inkább a gyûjtések nehéz lépéseivel „gyötrik” az önfeledt szó ra ko zás ra vágyó kö zön sé get. Úgy tûnik, ez a titka az esz tergomi táncháznak, ahol senki sem veszi rossz néven, ha a dunántúli muzsikában is a klarinét dominál, hiszen a zenészek nagyon is otthon vannak a csallóközi, mátyusföldi és gö mö ri zenében és tiszta énekhangjuk a legszégyenlõse bbeket is éneklésre bíztatja. Gyermekes családosok, középkorúak, fõiskolások találkozóhelye az esztergomi táncház, ahol a vendégek magyar népdalokat is tanulhatnak, a gyerekek pedig mesét hallgathatnak. Ezek után nem csodálkozhatunk, hogy alakulóban van a Balassi Bálint Néptáncegyüttes, amelynek utánpótlását majd azok az apróságok adják, akik ma még szüleikkel kézen fogva érkeznek a táncházba. Azt kívánom, hogy ugyan ilyen hangulatos és teltházas táncházak legyenek a Duna túloldalán, Párkányban is – ott, ahonnan sok kiváló néptáncos, a Rajcsúros zenekar és több, a Ghymes együttest is megjárt zenész származik, s a Kisbojtár, a felvidéki magyarság egyik legkiemelkedõbb gyermektánc csoportja mûködik. Így a nemsokára felépülõ Mária-Valéria híd mellett egy másik ka pocs, a nép ha gyo mány is összeköti majd a két várost. Elvégre az Esztergomi Bazilika mindkét település legszebb látnivalója... Záhonyi András

HAL Folklór Honlap Népi kultúra a világhálón Kevesen tudják, hogy az Egye sült Államokban élő mintegy másfél milliónyi magyarságnak saját, a népi kultúrával is foglalkozó honlapja és levelező listája van. Az utóbbi annyira bevált, hogy sok szor két ma gyar or szá gi szer ve ző is ezen keresztül ad egymásnak és az érdeklődőknek tájékoztatást, miután más be já ra tott fó rum egy elő re még nem működik. Az információk fele angol nyelvű és az amerikai rendezvényekről, tá bo rok ról, koncertekről tu dó sít, a másik ötven szá za lé kért azon ban a Közép-Európában élőknek is érdemes feliratkozni. Magam is így szereztem tu do mást pél dá ul a deb re ce ni, a Nyárád men ti és a gyi mes fel ső lo ki eseményekről. Hogyan jött létre a HAL (Hungarian American Lists – Amerikai Magyar Listák)? – Internetes listánk a magyar kultúra minden te rü le tét felöleli. A folklór adat bá zis a HAL egyik részeként működik – tájékoztat Kovács Fábián Árpád rendszergazda. – Létrehozása nagyon egyszerű ötletből származik: a sok szétszóródott amerikai magyar lát tán meg pró bál tam elekt ro ni kus úton össze hoz ni a ma gyar kul tú ra iránt ér dek lő dő ket. Füg get le nül attól, hogy Brazília őserdejében laknak vagy a Kár pát-me den cé ben, pél dá ul szülőföldemhez közel, Székelyföldön. Itt, az USA-ban könnyebb ezt létrehozni, mert sok minden ingyenes, és a technika te rén is ki emel ke dők a le he tő sé gek. A folk lór-listát pró bál juk meg óv ni attól, hogy benne bármilyen politikai, gazdasági és egyéni érdek érvényesüljön. A magyarság hagyományai és kultúrája iránt ér dek lő dők számára kí ván egy ál lan dó fó ru mot biz to sí ta ni. Itt a szer ve zők, ze né szek, tán co sok, tör té né szek, nyel vé szek mel lett a ma gyar té má jú ren dez vé nyek látogatóira is gondoltunk: rendszeresen tájékoztatunk amerikai, magyarországi, erdélyi és vajdasági eseményekről. A hozzánk elküldött cikkek, levelek az archívumunkban visszakereshetők. A szervezeteknek, művészeti csoportoknak ké rés re hon la pot ké szí tünk, honlapjaikhoz csatolást (linket) teszünk, hogy adatbázisunkban keresve rájuk találhasson az érdeklődő. Kovács Fábián Árpád rend sze res kap cso la tot tart töb bek kö zött a Tánc ház Egye sü let tel, az er dé lyi hi va tá sos tánc cso port ok kal, s az erdélyi újságokat figyelve az érdeke-

folk MAGazin

sebb cikkekről levélben is tudósítja a folklór-lista tagjait. A levelezés nyelve az an gol és a ma gyar, a meg cél zott olvasóközönség anyanyelvétől függően. Persze az a legjobb, ha a feladó mindkét nyelven megírja villanypostán, amiről hírt szeretne adni, vagy ami iránt érdeklődik. Így nem csak mi, magyarok me rít he tünk ebből a for rás ból, hanem a nem magyar származású, de a kultúránkkal rokonszenvezők részére is tá jé koz ta tást biz to sít, akik nek a rendezvényeiről, híreiről is tudomást szerezhetünk. Szeretettel ajánlom nép raj zo sok, népzenészek, táncosok és együttesek figyelmébe ezt a lehetőséget. A listára bárki feliratkozhat, aki már rendelkezik e-mail címmel – akinek nincs, segítenek, hogy létrehozza. Jelentkezés a folklór-listára: folklor-request@majordomo.umd.edu A feliratkozás után minden „hozzászólás” önműködően érkezik, s magunk is küldhetünk a listára levelet. Honlap: mineral.umd.edu/hal/folklor

Záhó

INTERNET-FOLKLÓR Nemzetközi folklór honlap

www.folkthings.com Amerikai Magyar Folklór Centrum

www.magyar.org/Folklor Táborok és táncházak Nyugat-Európában és Romániában – Malcolm Acheson: www.xyd65.dial.pipex.com/tanc Folkinfo

www.folkinfo.net Népzene, néptánc, kézművesség – Táncház Egyesület – www.tanchaz.hu

31

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2000/2  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Országimázs Központ avagy »dízájnszentör médin hangöri...«; Szigetvári József: Profik amatőr fesztiválokon...

folkMAGazin 2000/2  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Országimázs Központ avagy »dízájnszentör médin hangöri...«; Szigetvári József: Profik amatőr fesztiválokon...

Advertisement