__MAIN_TEXT__

Page 3

A TAR TA LOM BĂ“L: 4. ProďŹ k amatĹ‘r fesztivĂĄlokon? SzigetvĂĄri JĂłzsef

6. MESTERSÉGEK ĂœNNEPE 7. NYĂ RI TĂ BOROK 14. IdĹ‘tlen tĂśrtĂŠnelem LĂŠka GĂŠza

17. DimĂł dalai JĂĄvorszky BĂŠla SzilĂĄrd

18. ÉLĹ? NÉPMĹ°VÉSZET KIĂ LLĂ?TĂ S 20. Kengugro, Transylvaniacs... Ă rendĂĄs PĂŠter

22. KeltĂĄk, bĂĄrdok, hĂĄrfĂĄk... Koszits Attila

23. Az Életfa egyßttes Magyar Ildikó

24. MegnyitĂł a TĂĄnchĂĄztalĂĄlkozĂłn DĂĄvid Ibolya

24. Azok a frĂĄnya kĂśrĂźlmĂŠnyek ifj. VitĂĄnyi IvĂĄn

27. TĂĄnchĂĄzFilm CsĂşri Ă kos

28. Csak szĂ­vvel ĂŠs lĂŠlekkel Fekete RĂŠka

29. Első ErdÊlyi Tåncfórum Zåhonyi Andrås

31. HAL FolklĂłr Honlap ZĂĄhonyi AndrĂĄs

32. World Folkloriada... SzigetvĂĄri JĂłzsef

34. A mĂŠhkerĂŠki Nyisztor GyĂśrgy Gombos AndrĂĄs

36. A fĂśldi bĂŠkessĂŠg... SoĂłs JĂĄnos

40. Francia hatĂĄsok... JuhĂĄsz Katalin

43. A tambura virtuĂłzai Avar Anna

44. A Hungaroton ĂŠs a nĂŠpzene K. TĂłth LĂĄszlĂł

46. Angol nyelvŹ ismertető Sue Foy

CĂ­mlapfotĂł:

OrszĂĄgimĂĄzs KĂśzpont avagy ÂťdĂ­zĂĄjnszentĂśr mĂŠdin hangĂśri ...ÂŤ

            

Nem Êrtem Ên ezt az egÊsz orszågimåzs micsodåt. KÜzÜltÊk, hogy lesz, Ês akkor egy kicsit mÊg meg is ijedtem (mint amikor azt mond tåk, kÜtelezþ lesz az isko lai nÊp tånc oktatås...) Azt hittem – de csak egy pillanatra –, hogy no most aztån nesze neked nÊpmÝvÊszet, most aztån eljÜtt a nagy pillanat, a te idþd: ettþl kezdve mi leszßnk az imåzs, lesz itt minden, mi szem-szåjnak Ês kßlfÜldinek ingere. Aztån minÊl tÜbbet hallottam, annål inkåbb elszomorodtam. Elþvettem hajdan hasznålt egyetemi marketing Ês menedzsment tankÜnyveimet, az Êrtelmezþ szótårt, hogy jól Êrtettem-e. Mår ami az imåzst illeti. Mert Ên úgy gondolom, hogy az imåzs – az arculat – megteremtÊse ott szßksÊgeltetik, ahol az nincs. (Nem is Êrtem, hogyan egyezhetnek bele Êrtelmesnek, intelligensnek låtszó emberek, TV-s szemÊlyisÊgek abba, hogy a kereskedelmi csatornåkon egyszer csak åtalakítsåk þket, Ês attól kezdve azt sugårozzåk magukból, amit a biznisztÊvÊ kitalålt, Ês ne azt, amiÊrt megszerettßk þket. Håt ettþl ne kapjon az ember hånyingert...) Imåzst annak kell teremteni, ami új, aminek nincs múltja, amirþl nincsenek informåcióink, amirþl a gyårtó vagy a kitalåló szeretnÊ a kialakuló vÊlemÊnyt befolyåsolni. Meg esetleg egy olyan orszågnak, amelynek eddig neve sem volt, ahovå nagy hirtelenjÊben ezer helyrþl betelepítettek embereket, Ês ki kell talålni hogy akkor most milyen orszåg is legyen Bergengócia. De engedelmet kÊrek, egy tÜbb szåz Êves tÜr tÊ nel mi múlttal rendelkezþ orszåg esetÊben tån csak nem kell egy imåzskÜzpont, ahol majd ki ta lål jåk, hogy mit is kellene magunkból sugårozni, milyen arculattal kellene rendelkeznie Magyarorszågnak! Ezt – ha az iskolai oktatåsban, ha az ifjúsåg nevelÊsÊben minden rendben lenne – nem kellene kitalålni! Minden magyar ållampolgårnak tudnia, Êreznie Ês tennie kellene. Nem plakåtokról kellene bårgyú vigyorú emberekkel kÜzÜlni, hogy a „Magyarok egyszerÝen imådnivalók – Billy Amerikåból�. Talån kÜrßl kellene nÊzni a nagyvilågban, mås orszågokban hogyan Êrik el, hogy a „pol gå rok� fiatal korukban, Ês felnþttkÊnt egyarånt szeretik Ês megbecsßlik ha zå ju kat, nem ret teg nek hazaszeretetßk kimutatåsåtól, szeretik Ês bßszkÊk nemzeti jelkÊpeikre, a lakåsukban Ês mindenhol bßszkÊn helyezik el azokat. Milyen Êrdekes, hogy csak a magyar nyelvben van ilyen ízlÊstelen

szó, hogy „magyarkodås�, de nincsen hollandkodås, svÊdkedÊs, szlovåkoskodås. Talån azÊrt, mert szåmos orszågban a nemzeti jelkÊpek hasznålata, a nÊpviselet, a zene, a tånc nem egyfÊle kßlÜnckÜdÊs, hanem teljesen normålis magatartås, sþt ållampolgåri kÜtelezettsÊg (!). Svåjcban kßlÜnlegesen nagy hagyomånya van a nÊpviseletnek: tånc híjån nÊpviseleti fesztivålokat tartanak. TÜbb tízezren vonulnak fel, bemutatva tåjegysÊgßk, falujuk , nemzetsÊgßk viseletÊt. Mindezt tÜbb szåzezer ember viseletben nÊzi. KßlÜn feladat a divatdiktåtoroknak, hogy mikÊnt tudjåk a hagyomånyos ruhaelemeket a maival ÜtvÜzni. De jellemzþ ez SvÊdorszågra, Finnorszågra is. TÜrÜkorszågban Ês az arab vilågban el nem lehetne adni olyan popzenÊt, amely ne viselnÊ magån sajåt nemzeti zenei sajåtossågaikat. Igaz, ezek az orszågok nem kitalåljåk sajåt arculatukat, hanem megÊlik. VÊgre, amerikaiabbak lettßnk az amerikaiaknål. Mi nem csak sajåt magunkat talåljuk ki (a legaktuålisabb divatnak meg fe le lþ, menþ di zåjn szerint), hanem Ma gyar or szå got is. Most ilyen nek, de ha nÊhåny Êv múlva a dizåjnszentÜr úgy låtja majd, hogy alakítani kellene az arculatunkon, akkor fel te he tþ en majd åt for mål juk orszågunkat, mint a kereskedelmi tÊvÊ Vågó Istvånt. És akkor a KÊk Duna-keringþ sem kÊk lesz, miÊrt ne hívhatnånk zÜldnek, vagy United Colors of Benetton-keringþnek. Azt mondja az egyik ilyen SMSpub li cis ta, hogy „nehogy mån� a ló, meg a puszta, meg a gulyås, meg a paprika legyen nemzeti jelkÊpßnk, mert hogy az milyen ciki, meg egyÊbkÊnt Brazíliånak sem a banån a jelkÊpe. Nos, azÊrt nem, mert egyÊbkÊnt van jó pår olyan jelkÊp Ês nemzeti szimbólum az orszågukban, ami miatt a banånra mår nincs szßk sÊ gßk. És van „brazil Ün tu dat�, ami a nagy nemzeti ßnnepek Ês mås esemÊnyek alkalmåval egybekovåcsolja þket. A foci, a szamba, a kar ne vål: bi zony ezek a bra zil nemzet jelkÊpei. MÊg senki nem låtott olyat, hogy a nemzet egyik fele itt karnevålozna, a måsik fele meg ott, a szambåval kapcsolatos vÊlemÊnykßlÜnbsÊg miatt. Egy sor orszågban az a jelkÊp, amelyrþl az egÊsz vilåg úgy tudja, hogy az az ÜvÊk. Mint Libanonnak a cÊdrus, Ausztråliånak a kenguru, ThaifÜldnek az elefånt, vagy TÜrÜkorszågnak a fÊlhold, Egyiptomnak a piramis. Jópofa lenne, ha a (nemlÊtezþ) egyiptomi ImåzskÜzpontba beßzenne valaki, hogy olyan ciki mår ez az

Dr. Martin GyÜrgy (1932-1983) – archív felvÊtel, BorbÊly Jolån tulajdona folk MAGazin

3

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2000/2  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Országimázs Központ avagy »dízájnszentör médin hangöri...«; Szigetvári József: Profik amatőr fesztiválokon...

folkMAGazin 2000/2  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Országimázs Központ avagy »dízájnszentör médin hangöri...«; Szigetvári József: Profik amatőr fesztiválokon...

Advertisement