__MAIN_TEXT__

Page 18

NÉPRAJZI MÚZEUM, BUDAPEST A néprajzi, népművészeti ki ál lí tá so kat ked ve lők bi zo nyá ra nem is gondolnak arra, hogy a népi kultúra igazi megbecsülésére a népművészet halványodása, fokozatos eltűnése után került sor. Ez azonban nem pusztán magyar jelenség, hiszen a népművészet élményszerű felfedezése nagyjából azonos időben, a 19. század végén zajlott le nálunk és egész Európában. Angliából indult ki az a mozgalom, amely az ipar művészi voltára és közvetve a népművészetre is felhívta a figyelmet, ezután pedig már egymást követték az események hazánkban is. Az országos és a világkiállítások állandó szereplője lett a népművészet, a háziipar. A 19. század fordulóját követő évtizedekben Magyarországon együtt jelentkezett a modern európai művészet és a magyar népművészet nagyszerű találkozása. A népi díszítőművészetre előbb figyeltek fel a művészek és a gyakorlati igény is megvolt, a tu do má nyos ér dek lő dés csak később jelentkezett. Az elmúlt több mint egy év szá zad ilyen jellegű törekvéseiben is különböző irányok figyelhetők meg egészen napjainkig: a kézműves munka meg be csü lé se a gyá ri pa ri termékkel szemben, a háziipar párto lá sa – mint ke re set-ki egé szí tés – a paraszti munka mellé, a nemzeti stílus keresése. Ez utóbbi a nemzeti jelleg, a „sajátosan magyar” vonások meg je le ní té sét je len ti a tárgyalkotás terén. E sokféle, de mégis egymás sal na gyon is össze füg gő múlt bé li erő fe szí tés ma újra idő sze rű és ezért már is elgondolkodtató, hogy mek ko ra utat kell be jár ni egy al ko tó nak, akár ösz tö nö sen vég zi mun ká ját, akár kép zet ten, ne tán irányí tott módon. Lehetséges-e mind ezt a té vu tak el ke rü lé se nél kül tenni és me lyek a té vu tak? Elhal-e a népművészet? Ezt a kérdést gyakran feltették és tesszük fel ma is. Elmúlása megállítható-e és ha nem, tudjuk-e ha son ér té kű vel pótolni? E bonyolult vál to zás ma is tar tó fo lya ma tát kí sér het jük végig az immár tizen har ma dik al ka lom mal meg ren de zett „ÉLŐ NÉPMŰVÉSZET” című kiállításon. Munkáikkal ma már a Háziipari Szövetkezetek tagjai

Tisztelt Lá to ga tó!

18

helyett az egyéni – többnyire magasan képzett – alkotók vannak jelen, gyakran közösségbe csoportosulva, de nem hiányoznak az utánpótlás, a szakiskolák ifjú tehetségei, a mesterpalánták sem. Nem vállalkozhatunk arra, hogy felsoroljuk, netán fontossági sorrendet állapítsunk meg felhasznált anyagok, technikák, műfajok között. Arra sem, hogy név szerint említsük az összes pályázót. A díjazottak alkotásai is csak jelzései lehetnek a mai, a 20. század végi népművészeti törekvéseknek, és nem egzakt végeredményei, hiszen annyiféle ízlés, szempont, szemlélet találkozik az országos seregszemlén, hogy nem lehet és nem is kell egyetlen követendő utat kijelölni. A kiállítás látogatói döntik el, hogy a megyei bemutatók anyagából válogatott alkotásokból mely tárgyak állnak közel ízlés- és gondolatvilágukhoz. Nemcsak több ezer tárgy, több száz alkotó jelentkezett a be mu ta tó ra, nem csak többféle stílus és mes ter ség be li szint van jelen, hanem a műfajok egymásba kapcsolódása, átfedése is megfigyelhető. A 20. század végén jelentke ző nép mű vé szet nem lehet ugyanolyan, mint volt akár egy évszázaddal ezelőtt., hiszen megváltoztak a társadalmi, gazdasági kö rül mé nyek, a ezzel együtt az élet mód, a szük ség le tek, az íz lés for má ló té nye zők , má sok a készítők és nem ugyanazok a felhasználók sem, nem is beszélve az alapanyagokról . A sokféleségben való eligazodásban azonban mégis szeretnénk segíteni annak, aki érdeklődéssel kíséri végig kiállításunkat. Magyarország néprajzilag, földrajzilag ismert tájegységein, nagytájain – a határon túli te rü le tek ma gyar lak ta vidé keinek mai népművészetének, lakáskultúrájának darabjaival ki egé szít ve – ka la u zol juk vé gig a látogatót. A belépő látogatót az első egységben a pásztorművészet ihlette alkotások fogadják, szintén a tájakra jellemző csoportosításban. A hagyományosnak nevezett, egykori pásztori eszközök továbbélései a formájukban is azonos, szinte másolatszerű tárgyak, s az anyagukban és díszítményeikben hasonló, de a mai igényeknek is megfelelő fűszerkészletek és különböző tárgyegyüttesek. A népművészet alkalmazott művészet és mint ilyen, az iparművészettel rokon. A díszítmény mindig a használati tárgyon van és így csupán másodlagos jelentőségű. A körplasztika megtalálható

folk MAGazin

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2000/2  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Országimázs Központ avagy »dízájnszentör médin hangöri...«; Szigetvári József: Profik amatőr fesztiválokon...

folkMAGazin 2000/2  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Országimázs Központ avagy »dízájnszentör médin hangöri...«; Szigetvári József: Profik amatőr fesztiválokon...

Advertisement