{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 9

A pécsi Táncház Baráti Kör Gazdag program kevés pénzbõl

II. Országos Tekerõs Találkozó 2000. május 13. Pomáz, Német Közösségi Ház - Kossuth u. 48. -

A pécsi Táncház Baráti Kör 1988-ban jött lét re lelkes amatõrök, barátok összefogásával. Az egyesülés elsõ számú cél ki tû zé se, hogy össze fog ja a népi (ha gyo má nyos, populáris) kul tú ra iránt ér dek lõ dõ ket, a népi kultúra va la mely aspektusával (kézmûvesség, tánc, zene) hivatásszerûen, vagy amatõrként foglalkozókat, a népi kultúrát kutatókat, mintegy keretet teremtve a személyes találkozásra, információ átadásra, a közös szórakozásra. Kéthetenként Táncházat rendezünk a Vasutas Mûvelõdési Házban, ahová a pécsi, baranyai zenészeken, táncosokon, kutatókon kívül az egész országból, illetve alkalmanként a határainkon túlról is hívunk vendég-elõadókat, neves tudósokat, népi iparmûvészeket, hagyományõrzõ együtteseket, naiv alkotómûvészeket. Igény – s persze anyagi lehetõségeink – szerint alakítva programjainkat szerveztünk már hétvégi táncoktatást hivatásos, illetve autentikus oktatók vezetésével, fotókiállításokat, ismeretterjesztõ elõadásokat, úti beszámolókat. Mivel rendkívül színes etnikai környezettel büszkélkedhetünk, igyekszünk ezt is kihasználni, és meghívjuk a pécsi, baranyai, dél-dunántúli, horvát, német, roma és szerb táncegyüttesek tagjait, zenekarokat s egyéb mûvészeti ágak képviselõit Táncházunkba. Mûködésünkhöz eddig csupán a „házigazda” Vasutas Mûvelõdési Ház nyújtott segítséget – a helységet ingyen bocsátották rendelkezésünkre –; a táncház rendkívül kedvezményes, jelenleg 200 forintos belépti díjaiból fedeztük esetleges kiadásainkat. Ez azonban csupán néhány zenekar fellépti díjára volt elegendõ; a helyi zenészek, táncoktató, illetve vendégeink közül is sokan ingyen vagy igen méltányos áron vállalják a fellépést. A Táncház Baráti Kör tagjai lehetõségeik szerint nyújtanak segítséget (élelem, szállás) ... A krónikus anyagi problémák miatt az elmúlt esztendõben a teljes megszûnés veszélye fenyegette a Táncházat. Ekkor ismét nagyrészt önerõbõl megpróbáltuk újra talpra állítani a jól indult kezdeményezést: felkerestük a Pécsi Önkormányzatot, több helyi céget, vállalatot a szponzorálás végett, ám ez nem hozta meg a várt eredményt. A legnagyobb sikereket a közös erõvel meg szer zett vál to za tos, színvonalas programnak köszönhetjük, építkezhetünk továbbra ezekbõl is. Múlt évadban vendégeink voltak többek között: Dr. Andrásfalvy Bertalan néprajztudós, a Márkus Színház, zenészek Méhkerékrõl, The Folk Tone Drum, Szászcsávási zenekar, Simpre English, Csille Márti nemezes mester, Ördöngösfüzesi banda, dudások (Szokolay Balázs, Vizin Antus, Végh Andor) és Szávai József néptáncoktató. 2000-ben indítottunk egy sorozatot, melynek szervezésében sokat köszönhetünk Nyitrai Mariannak is. A „Zenészek, Táncosok Erdélybõl I-V” keretében már járt nálunk a magyarpalatkai banda a visai táncosokkal, Tímár Viktor és Tímár János, illetve táncosok Gyimesbõl. Féléves programunk meghívottjai a továbbiakban: április 2-án Töttös Sándor és tojásfestõ asszony Zengõvárkonyból, április 16-án zenészek táncosok Küküllõmentérõl, április 30-án Sebõ Ferenc, május 28-án a Téka. Jövõ félévi programjaink anyagi bázisát belépti díjakból, pályázatokból, illetve – természetesen a továbbra is keresett – szponzoroktól származó bevételekbõl kívánjuk megteremteni. 1991-ben megszületett a Táncház mellett mûködõ Gyermekjátszóház is, ahol iparmûvészek, táncoktatók segítségével ismertetjük meg a 2-12 éves gyerekeket az agyagozás, szövés, tojásfestés, gyöngyfûzés fortélyaival, népi gyermekjátékokkal, népszokásokkal, s néhány egyszerûbb tánclépéssel. A gyermekjátszó látogatottsága ma már messze meghaladja a kezdeti családias kereteket. A gyermekjátszót eddig kizárólag a részvételi díjakból befolyó, minimálisnak mondható bevételbõl tartottuk fenn, számos iparmûvész és kézmûves szakember ingyen vállalkozott a közremûködésre, bocsátotta rendelkezésünkre nemcsak a szaktudását, hanem az általa használt nyersanyagokat és technikai eszközöket (például égetõkemencét, agyagot, speciális textilfestékeket) is. Sajnos az alapanyag-árak, utazási menetdíjak, üzemanyag-árak drasztikus mérvû emelkedése miatt már nem engedhetjük meg a Pécsen kívül tevékenykedõ kézmûvesek, iparmûvészek meghívását, sem a különleges felszerelést (például égetõkemencét), vagy költséges nyersanyagot (pl. különféle papírokat) igénylõ kézmûipari foglalkozásokat. Mindezek mellett ragaszkodunk az eddigi színvonal megtartásához, a tartalmas programokhoz, hiszen a mostanra már kialakult – sõt egyre bõvülõ – közönségünk igényli mindezeket. Ezért igyekszünk a hiányzó anyagi feltételeket pályázati úton is pótolni. Büszkén mondhatjuk ma már, hogy ezekre a kéthetenkénti „találkozásokra” egyre többen jönnek el és mindig igen jó a hangulat. Köszönet ezért minden közremûködõnek.

Péter Judit (Banya)

Szeretettel felhívjuk a te ke rő mu zsi ka ked ve lő i nek figyelmét, hogy immár másodízben sikerül megrendezni a Pomázi Tekerős Találkozót. Rendezvényünkön muzsikusaink számára szakmai előadásokat, kurzusokat ajánlunk, a műértő nagyközönség pedig a koncerteket élvezheti. 13.00-17.00 SZAKMAI ELŐADÁSOK - Havasréti Pál: A Pátria-gyűjtések díszítéstechnikája - Bartha Z. Ágoston: Dallam-szerű ritmizálás - Philip Fourier ‘Iep’: Néhány francia dallam Felhívjuk a résztvevők figyelmét, hogy előadásaink gyakorlati jellegűek, a közös muzsikálásra építenek. Tanácsos tehát ismerni az 1939-es Pátria-gyűjtés szentesi anyagát, azok közül is a Túl a Tiszán, Kék ibolya és Elveszett a lovam kezdetű dalokat. Ha valakinek ez nem áll rendelkezésére, kérésre postázzuk. 17.00-18.30 ZENEISKOLÁK BEMUTATKOZÁSA 18.30-tól VACSORA 20.00-tól KONCERT - Philip Fourier ‘Iep’ (Belgium): Den wind is west - Bokros Zenekar: Szent Gellért legendája Szeretettel várunk mindenkit! A II. Országos Tekerős Találkozó rész vé te li díja 1.000,- Ft, amely magában foglalja az oktatás, a koncert és a vacsora költségeit. Akit csak a koncert érdekel, jegyet válthat a helyszínen, 500,- Ft-ért. Jelentkezés: Pomázi Zeneiskola Ásztai Csabáné igazgató 2013 Pomáz, Mátyás király u. 2. Pf. 65. vagy Szerényi Béla 1037 Budapest, Fergeteg u. 11. Tel./fax: 250-7988 Aki a szakmai programokon is részt kíván venni, mindenképp előre jelentkezzen!

folkMAGazin

9

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2000/1  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Profik amatõr fesztiválokon?; Szigetvári József: XIX. Alföldi Néptáncfesztivál; K. Tóth László: Merre muzs...

folkMAGazin 2000/1  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Profik amatõr fesztiválokon?; Szigetvári József: XIX. Alföldi Néptáncfesztivál; K. Tóth László: Merre muzs...

Advertisement