Page 5

élet tragédiáját, a nemzedékrõl nemzedékre szálló nyomorúságot, és a nyomorúságot – ha csak kis idõre is – legyõzõ élni akarást. Egyszerû, maníroktól mentes eszköztárával, világos, áttekinthetõ szerkesztésével, hiteles elõadásmódjával szerzett szép pillanatokat a nézõknek. Bemutatott mûsorukért Szabó Iván különdíját nyerték el. A sárospataki Bodrog Táncegyüttes és a százhalombattai Forrás nõi tánckara ihletett elõadásmódjával szerzett örömteli pil la na to kat. A két alkotó rend kí vü li anyag- és tájismeretrõl tett tanúbizonyságot mûveikkel: Kiss Zsuzsa somogyi lánytáncot készített a sárospataki együttesnek, míg Furik Rita Magyarbõdi karikázót a százhalomba ttaiaknak. A zsûri kiemelte a battai lányok archaikus megjelenését, elõadásmódját. A Forrás néptáncegyüttes másik mûsorszáma, Lévai Péter Pontozó és cigányverbunk címû koreográfiája, méltán lett a fesztivál egyik sikerszáma. A sárospatakiak a Somogyi táncok bemutatásáért különdíjat kaptak, a százhalombattaiak a bemutatott mûsorért a fesztiválon III. helyezést, valamint egy táncházi különdíjat nyertek. Ezen a fesztiválon Juhász Zsolt bizonyult a legtermékenyebb koreográfusnak, hiszen a szolnokiak mellett anyaegyüttesénél is készített koreográfiát, Võfély címmel. Úgy tûnik, Juhász Zsolt egyike az igazán beérõben lévõ tehetséges fiatal alkotóknak, amely már csak azért is nagy öröm számomra, mert élete elsõ koreográfiáját a százhalombattai Forrás Néptáncegyüttesnél készítette 1987-ben. Dramaturgiai ötletei, a szín pad hasz ná la ta nála lát szik igen tudatosnak. Csak úgy, mint a Ketten címû mûnél, itt is gyö nyö rû szín pad ké pe ket használt. (Itt elsõsorban a tánc kezdõképére gondolok.) A megvalósításnál méltó társa volt a Szeged Táncegyüttes. Dicséretes, hogy olyan témát ke re sett, amely nek formanyelveként dél alföldi anyagot, saját tánctípust használhatott. A bemutatókat követõ táncház nagyon jól sikerült, azt hiszem, a havazás miatti nehézségeket is legyõzõ együttesek régen bulizhattak ekkorát. Sajnálatos módon azonban a megjelent csoportok nem voltak partnerei a szervezõknek, akik igaz, hogy az utolsó pillanatban, de azt kérték, hogy a táncházra mindenki készítsen el egy tizenöt per ces prog ra mot, amely lehet já ték vagy bármi, ami a hangulatot fokozza. Lényege, hogy segítsen a csoportok közötti kapcsolat kialakulásában, az ismerkedésben. (Üdvözlendõ egyébként a szervezõk ötlete.) Kissé szé gyen tel jes nek gon do lom, hogy mindez süket fülekre talált, mert egy ilyen negyedórás program összeállításához sem mi más nem kell, mint egy kis

„Tedd ki a pontot...” IV. Nemzetközi Legényes Verseny 2000. április 29. Budapesti Mûvelõdési Központ

A verseny célja: A rendezõség segítséget kíván nyúj ta ni a legényes tánc minél magasabb színvonalú elsajátításához és továbbéltetéséhez. Az évenként megrendezett versenyen a Kárpát-medence kiváló legényes táncosainak anyaga kerül sorra Kalotaszegrõl, a Küküllõ mentérõl és a Mezõségrõl. A felkészüléshez szükséges videofelvételt – hozott kazettára – és táncírást a rendezõség ingyen bocsátja a versenyre jelentkezõk rendelkezésére, kizárólag a nevezési díj befizetését igazoló szelvény bemutatását követõen. I. kötelezõ: Jakab József rögzített táncfolyamataiból a rendezõség által kijelölt három folyamat (videó- és táncírásmellékletet igény szerint biztosítunk). II. szabad tánc: Magyarózdi és/vagy szentbenedeki pontozó (10–14 pont terjedelmû rögtönzés). A versenyre 18. életévüket 2000. Szent György napjával bezárólag betöltött férfiak jelentkezhetnek. A táncosokat öt tagú szakmai bizottság értékeli. Nevezési határidõ: 2000. április 2. Nevezési díj: 1.500,- Ft Budapesti Mûvelõdési Központ Bartók Táncegyüttes Alapítvány H-1518 Budapest Pf.: 145. Tel.: +36/1/203-4646/262 Fax: +36/1/203-4632 E-mail: bartokta@c3.hu együttesvezetõi fantázia, s egy vállalkozó kedvû jópofa közösség: egy táncegyüttes. „Schneider Fánis” blokk he lyett akár ezekkel a programokkal, is múlathattuk vol na az idõt. Bár et tõl füg get le nül az omi nó zus ze nei blok kot nem tartottam szentségtörésnek, olyan jókat polkáztunk, keringõztünk... (Sajnos, itt sem volt minden tökéletes, hivatásos táncosaink közül egykettõ felháborítóan, ízléstelenül viselkedett, ami azért szomorú, mert pont nekik kellene példát mutatniuk az amatõröknek.) Természetesen alig várta mindenki a másnapi gálamûsorban fellépõ együttesek listáját és a mûsorrendet. A reggel 8 órás szakmai megbeszélésre mindenki nagy izgalmak közepette érkezett. Ahogy várható volt, a rendelkezésre álló idõ, mint ilyenkor mindig, bizony kevésnek bizonyult. Pedig ez a szolnoki nagyon tanulságos, érdekes és szakmailag jó értékelés volt. Köszönhettük a zsûri összetételének: Vásárhelyi László korát meghazudtoló fiatalsággal elnökölt, hiába no, Laci bácsi mégis csak a néptáncmozgalom doyenje, ilyen szeretettel senki nem tud dicsérni, és kritizálni, mint ahogy õ teszi. Laci bácsi mindenkit szeret, természetes hogy õt is szereti mindenki. Felföldi László hihetetlenül ért a folklórhoz, értékelése alatt sokkal inkább érzi magát az ember egyetemi elõadáson, mint szakmai értékelésen. Fuchs

folkMAGazin

Lívia – aki magát „a hivatásos nézõnek” titulálja,– minden olyant észrevesz, amit más nem. Azt hiszem, gyakrabban kellene vele beszélgetnie mozgalmunk alkotóinak, hiszen kiváló esztéta. Eredics Gábor, mint zenei zsûri, biztos hogy egyedüli esélyese a leghumorosabb zsûritag címnek, ugyanakkor meg ha tá ro zá sai, ész re vé te lei mindig rend kí vül pon to sak, hal lá sa fé lel me tes. Zsuráfszki Zoltán pedig a táncos, és ennél többet nem is lehet mondani, hi szen bár me lyik perc ben képes fel pat tan ni és el tán col ni azt, amirõl beszél. A zsû ri döntésével tulajdonképpen egyet is lehetne érteni, már ami a fesztiváldíjakat illeti. Egy kérdésben azonban – kiváltva a je len lévõ együttesek felháborodását – teljesen érthetetlen és elfogadhatatlan módon hoztak rendkívül hibás döntést, bár sem mi fé le kép pen nem szeretném megbántani a zsûri tagjait. Ugyanakkor mozgalmunk jövõjét tekintve mégis csak fontosnak tartottam e beszámoló elé tûzve tolmácsolni azt, amirõl kollégáimmal igen sokat és nagy egyetértésben beszélgettünk a történtek után. Felháborító döntésnek véltük, hogy egy ama tõr néptáncfesztiválon a kiadható két szólista díj mindegyikét egy és ugyanazon hivatásos együttes hivatásos táncosai kapták.

Szigetvári József 5

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2000/1  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Profik amatõr fesztiválokon?; Szigetvári József: XIX. Alföldi Néptáncfesztivál; K. Tóth László: Merre muzs...

folkMAGazin 2000/1  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Profik amatõr fesztiválokon?; Szigetvári József: XIX. Alföldi Néptáncfesztivál; K. Tóth László: Merre muzs...

Advertisement