__MAIN_TEXT__

Page 4

Időszerű lenne tehát a megszaporodott események mi att mindezt tisztázni. Le het, hogy ezt a kérdést rosszul látom, és akár kívülről úgy tűnhet, hogy fel fú jom. Min den eset re egy or szá gos párbeszéd segíthetne a problémán belüli tisztánlátásra. Épp ezért várom az együt te sek, együt tes ve ze tők, tán co sok levelét, amelyben ki fej tik ezzel kapcsolatos álláspontjukat. A leveleket a folkMAGazin követ ke ző számaiban szerkesztett formában közzé tesszük, remélve, hogy ki ala kul egy or szá gos nak ne vez he tő vélemény. A leveleket – amennyiben erre a levélírók fel ha tal maz nak – fénymásolt, va gyis vál toz ta tás nél kü li formában eljuttatom a Martin Szövetség elnökségének, kérve szintén a folkMAGazin hasábjain közzétehető állásfoglalásukat. A levélben konkrét orvoslatokat is meg lehet fo gal maz ni: például a fesz ti vál kiírásának szigorítása, egyértelműbbé tétele. Természetes lehet olyan vélemény is, amelyik szerint mindez felesleges és mű prob lé ma, amely minden együt tes magánügye, és így jó, ahogy van... Az átfutási időre való te kin tet tel a vé le mé nye ket leg ké sőbb április 30-ig kér ném a címemre eljuttatni: 2440 Százhalombatta, Szent István tér 5.

Szigetvári József

4

N

ézzünk néhány produkciót, a teljesség igénye nélkül, hiszen valamennyi elõ a dott mû rõl nem lehet részletesen beszámolni. A kalocsai Bokréta Együt tes Va sár nap dél után cím mel mu tat ta be kalocsai összeállítását, és azt hiszem, ha ezt Tóth Ferenc látta (minden bizonnyal látta), bizony büszke lehetett egykori tanítványaira! Jó arányú, jól szerkesztett mûvet mutattak be, igazán szívet melengetõ elõadásban. Illés Zoltán fe le sé gé vel együtt méltó folytatói Tóth Ferenc munkásságának. (Az együttes különdíjban részesült) A debreceni Hajdú Táncegyüttes két mû sor szá ma kö zül egy ér tel mû en Pa le nik Jó zsef Szigetközi tán cok címû mûve volt a jobb. Az együttes rendkívül szimpatikus megjelenése, szép táncolása, fe gyel me zett mun ká ja iga zán min den elismerést megérdemel. Kiemelkedõ volt a Morotva zenekar munkája, amely emelte az együttes teljesítményét. Lovass Bálint és Tiszai Zsuzsa munkásságát eleddig a gyermekfesztiválokról ismertem, úgy tûnik, hogy a Hajdú Táncegyüttes felnõtt csapatát is igen nagyszerûen vezetik. (Palenik József koreográfiai díjat kapott) Nagyon tetszett a szolnoki Tisza Táncegyüttes mindkét mûve. Juhász Zsolt

„Ketten” címû koreográfiája a régi szolnoki fesz ti vá lok mûveit juttatta eszembe: a vágyakozást, a társra vágyást, az egyedül „kettenséget”, a mindenki „kettenségét”. Ze fi rel li hez fog ha tó gyö nyö rû ké pek kel mutatta meg mindezt. Kiemelkedõ segítsége volt Hrúz Dénes és Hrúz Szabolcs gyönyörûséges zenéje. Juhász Zsolt a koreográfiai elsõ díjat nyerte el, míg Hrúz Dénes és Hrúz Szabolcs zenei elsõ díjat kapott. A Tisza Táncegyüttes

A XIX. Alföldi Néptáncfesztivál -2-

folkMAGazin

másik produkcióját Mihályi Gábor készítette Sebõ Ferenc zenéjére, Nagy László versére. A címválasztást – Staccato, legato – nem tartottam szerencsésnek. Sokkal inkább ver sillusztrációnak nevezném, amely lehetõvé tette volna a mû teljesebb befogadását. Így azon ban óha tat la nul fo lya ma to san kerestem a mû címe, a látottak és Nagy László verse között a logikus összefüggést, ami persze nem ilyen direkt. Mindenesetre ez sem vett el a mû értékébõl semmit, így megérdemelten kapta a Tisza Táncegyüttes a fesztivál nagydíját. A Nógrád Táncegyüttes Gyebnár László és Szabó János Cifra nyomorúság címû mûvében drámaian ábrázolta a paraszti Illusztráció: XIX. sz-i népszínmű (Postai levelezőlap, 1906.)

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2000/1  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Profik amatõr fesztiválokon?; Szigetvári József: XIX. Alföldi Néptáncfesztivál; K. Tóth László: Merre muzs...

folkMAGazin 2000/1  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Profik amatõr fesztiválokon?; Szigetvári József: XIX. Alföldi Néptáncfesztivál; K. Tóth László: Merre muzs...

Advertisement