__MAIN_TEXT__

Page 38

Most jöttem Moldvából… Beszélgetés Tobak Ferenccel moldvai gyûjtõútjáról

Egy korábbi beszélgetés alkalmával már megismerhettük a jelenleg Amerikában élõ Tobak Ferencet, aki pénzt és fáradságot nem sajnálva évek óta a moldvai dudazenével foglalkozik. Másfél éve nagy területet bejárva sikerült néhány moldvai dudásra akadnia. Akadtak közülük olyanok is, akiknek már hangszerük sem volt, ezért e tervezett második gyûjtõút elõtt Feri négy dudát készített, azzal indult el a múlt év õszén újra Moldvába. Most közel két hónapos útjáról beszélgettünk. Sikerült-e további dudásokat találnod? Más hangszerekrõl is kérdezõsködtél? Sajnos nem voltak olyan nagy fogások, Igen, találtam né hány új ti lin kóst. mint a múltkor. Egyrészt a betakarítási Fu ru lyá sok kal nem so kat fog lal koz tam munkák miatt, másrészt a jó adatközlõk most, mert annyira a dudára koncentráltam, élet ko ra mi att na gyon nehéz dol gom de azért egy-két jó fogást felvettem, fõként volt, pedig most még tolmácsot is vittem videóra. Pél dá ul Dió szín ben van egy magammal. Bejártuk a falvakat, de csak nagyon jó furulyás, játszik furulyán, kaváegyetlenegy román csimpolyost találtam, lon, tilinkón és triskán. Ez egy oldalfúvós aki még tudná fújni. furulya, olyan, mint a kavál, csak hatlyukú. Csángó, vagy pedig román? Volt, aki nádsípot rajzolt a triska végére. Egy román ember, de egy ilyen vegyes Két ember hólyagsípról beszélt. faluban sosem lehet tudni. Szabófalván Ez valami dudaféle lenne? például egy bácsi csimpõ-t emlegetett azNa mutatok egy érdekes dolgot! A zal a megjegyzéssel, hogy – tudja annak füzetembe két ember egymástól függetlenül az a magyar neve, hogy síp. De egyébként rajzolta be ugyanazt a hangszertípust, ami mindenütt – Szabófalván is – csimpõs- gya kor la ti lag csakis csim poly le he tett. re emlékeznek. Egy másik faluban két A hólyagot pedig többen úgy nevezték, csim po lyos nak a gye re ke it ta lál tam hogy „bözsike”. Ennek nyo mán az tán meg, akik össze há za sod tak, ma gya rok, megpróbáltam tovább puhatolózni, de sajkatolikusok. Megtaláltam egy másik sípos nos nagyon sok téves információt kaptam. famíliát Nagypatakon, amelyrõl nem tudtam Úgy, mint nálunk is, sokan a csimpolyt, eddig. Az egyik leszármazott, Zsitár Márton vagy a bözsikét emlegetve tulajdonképpen mesélt az öregekrõl. Megmutatta például, egy klarinétosra gondoltak, s ez csak akkor hogy kell föl dí szí te ni a dudát, ami kor derült ki, amikor nagy nehezen megtaláltam mennek lakodalomba. Egy füzetet írtam az említett személyt. Például a tavalyi egyik tele információkkal, de ez sajnos mind sí pos ról ki de rült – a fiát most tud tam csak információ, halottak nevei. Egyetlen megkeresni – hogy õ is klarinétos volt. egy idõs nagy pa ta ki ze nész volt még, Voltatok az északi csángóknál is? aki régen tudott sípot fújni, de már nem Szabófalva fölött van még három falu, vállalkozott rá. Õ egyébként egy zenész ad dig voltunk. Nem vol tunk fel jebb, családhoz tartozik, családtagjai játszottak Románvásárig már nem mentünk fel. hegedûn, kobzán és dobon is. Hogy válogattad ki a falvakat, a

Alexandru Jancu

38

folkMAGazin

Dima Mihály

legeldugottabbakat vetted? Mentünk végig egyenként, faluról, falura. Megkérdeztük, hogy katolikusok-e, ha igen, tudnak-e magyarul. Volt úgy, hogy valaki románul beszélt, de az öreg szülõk még tudtak magyarul. Egy így megtalált 90 éves néni mesélte el például, hogyan kell bodzafából sípfát készíteni. Kinyomták a belét, s tüzes vassal szurkálták be a lyukakat. Még emlékezett a hajdani dudásra, s a családjára is, valamint arra, hogy miként készült a hangszer. Kár, hogy legalább a hangszerek nem maradtak meg... Nagyon érdekes, az egyik dió szí ni dudásról kérdem, hogy hol volt a duda, mint volt és hogy hova lett? Azt mondja: „Hát az asszony, a felesége kiszurkálta gom bos tû vel, mert az em ber min dig a kocsmába’ volt vele. Kiszurkálta, erre a férfi bedühödött, széttépte és elásta.” S az elásás, tudod mi az? Mondják, úgy lehet megszabadulni tõle, hogy bepelenkázzák a keresztrúdba és elássák. Kemencébe dobás nem volt? Kemencébe dobás most nem volt. S na gyon sajnálom, hogy köz ben megbetegedtem és nem tudtam elmenni ahhoz az öregasszonyhoz, akinek a férje eltüzelte a dudát, de remélem, még lesz rá alkalmam. Szeretném majd rögzíteni

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2000/1  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Profik amatõr fesztiválokon?; Szigetvári József: XIX. Alföldi Néptáncfesztivál; K. Tóth László: Merre muzs...

folkMAGazin 2000/1  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Profik amatõr fesztiválokon?; Szigetvári József: XIX. Alföldi Néptáncfesztivál; K. Tóth László: Merre muzs...

Advertisement