{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 27

Fõtárggyá emelve

Népzeneoktatás a Miskolci „Konziban”

grafika: Szabó Laura

A zenészek körében a „konzi” ki fe je zés egy ér tel mű. Fejtsük meg többek számára is ezt a szakzsargont. Konzervatórium az értelmező szótár szerint: „va la mennyi elméleti és gyakorlati zenei tárgyat oktató iskola, amely nek el vég zé se kor a nö ven dék végzettségéről oklevelet nyer”. Elnevezése az olasz, con-servatorio-k (lelencházak) nevéből származik, amelyekben a gyer me kek ze ne ok ta tás ban is ré sze sül tek, el ső sor ban a temp lo mi kórusok után pót lá sa képp. Az első kon zer va tó ri u mok Ná poly ban lé te sül tek, majd Ve len cé ben és Pa ler mó ban. Később Európa szerte és Amerikában is megalakultak ezek az is ko lák. Ma gya ror szá gon az első magán zeneiskola 1727-ben kezdte meg működését. Állami zeneiskolák az 1900as évektől jöttek létre, amelyek jelenleg kizárólag alsófokú képzést vállalhatnak. Mű kö dé sük re ala poz va ala kul tak meg 1950-től a kon zer va tó ri u mok, zenegimnáziumok majd szakiskolák. Ezek lettek az 1966-os évektől a mai zeneművészeti szakközépiskolák, amelyek közel egy időben 6 megyei jogú városban kezdtek működni regionális fel ada tok kal. A kü lönb ség a korábbi szak is ko lák tól abban rejlik, hogy az általános műveltségbeli tantárgyakat is oktatják és az érettségi vizsgákra fel ké szít ve töltik be mai napig a szakirányú középfokú zenész képzés fel ada ta it. Legfőbb cél ki tű zés ük a felsőfokú tanulmányokra való sikeres fel ké szí tés. A klasszi kus hang sze res és elméleti tanszakok hagyományosan egymásra építkezve működnek. A miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola jelenleg 18 klasszikus hang sze res főtanszakot, továbbá egy ház ze ne, szol fézs-ze ne el mé let és népzene főtárgyat is működtet. Miskolcon is kötelező tantárgy volt és ma is az a népzene, va la mennyi diák számára. Fő tárgy ként azonban ettől a tanévtől kezdve vezettük be a szakközépiskolában. Az iskolarendszerű oktatás általános jelleggel képviselte ezt a területet, megismertetvén a diákokkal például a népdalgyűjtés hagyományait. E sorok írójának, megjárván a magyar zeneoktatás valamennyi iskolatípusát, meghatározó élménnyé vált a népdal, majd az ebből fa ka dó hang sze res népzene is. Diákként eleven élménnyé vált, s ma is az a népdalgyűjtő zenei tá bor. Me ző kö ves den és környékén napokon keresztül gyűjtöttük és dolgoztuk fel az élő népdalt. Bartók és Kodály szellemisége lengett bennünket körül. Ezen a vidéken, csakúgy mint sok más területen is, mindig megvolt az igény a színvonalas népzenére, néptáncra.

folkMAGazin

Az iskolában a 70-es években Rossa László tanított zeneelmélet és zeneszerzés mellett népzenét. Ő irányította az országos és nemzetközi hírű Avas Néptáncegyüttes zenekarát. A néptánc utánpótlás nevelésben Stoller An tal után Jóna Ist ván jeleskedik a városban. Igény és jogos elvárás a hangszeres kíséret, illetve az autentikusan megszólaló zenekar. Ez a közös igény sarkallt bennünket, hogy a középfokú zenész szakoktatáson belül az országban Székesfehérvár után másodikként beindítsuk a népzenész képzést. A ha gyo má nyos tan szak ok mellett főtárgyként működik tehát ma már a népzene. A tanítványok szakmai tárgyakat és általános műveltségbeli tantárgyakat tanulnak, más tanszakos társaikhoz hasonlóan. Az általános hang szer is me ret mel lett mód nyílik saját vá lasz tott hangszerükön való professzionális felkészülésre. A már kiadott és elérhető, hang sze res nép ze nei gyűj te mé nyek feldolgozása is feladatot jelent hangsze rcsoportonként (vonós, pengetős, fúvós). Különös tekintettel az énekes dallamok meg szó lal ta tá sá nak hang sze res specifikumaira. Megvalósítható az élő tapasztalatok és a kutatás során szerzett ismeretek összevetése, a hivatásos zenei képzés (hangszeroktatás) által a népzene meg szó lal ta tá sá ra gya ko rolt hatás tanulmányozása. Az énekelt és hangszeren megszólaltatott népzene kapcsolatában a szóló ének, a hang szer kíséretes ének és a hangszeren megszólaltatott ének mó do su lá sa i nak összevetése is megjelenik. A tanszak működése által a diákok jelentős köre közel kerül a hangszeres népzene kérdéseihez. Megismertetjük velük más országok ilyen zenéjét. A tárgykörben vizsgálódó tanulók ez által nyitottabbá válnak más népek értékes kulturális hagyományai iránt is. Diákjaink legnagyobb számban tanári pályára kerülnek, főiskolai tanulmányaik során speciális érdeklődésük a népzene felé fordulhat. Végzett pedagógusként pedig felkészültebben vehetnek részt a nép mű vé szet ha gyo má nya i nak ápolásában. Mindezeket az elképzeléseket konk ré tan se gí ti az Oktatási Mi nisz té ri um gon do zá sá ban megjelent hi va ta los köz pon ti tan tár gyi prog ram, ame lyet adap tál tunk iskolánk pe da gó gi ai prog ram já ba. Akik szakmai felkészültségükkel és teljes sze mé lyi sé gük kel je len leg se gí tik a tanszak megerősödését: Sereg János tanszakvezető tanár, Árvai Gabriella hegedűtanár és Ács Gyula fúvóstanár. Lenkey Csaba igazgató

27

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2000/1  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Profik amatõr fesztiválokon?; Szigetvári József: XIX. Alföldi Néptáncfesztivál; K. Tóth László: Merre muzs...

folkMAGazin 2000/1  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Profik amatõr fesztiválokon?; Szigetvári József: XIX. Alföldi Néptáncfesztivál; K. Tóth László: Merre muzs...

Advertisement