Page 1

&/,+%4)"),$+5,452&2/.4„.5--%2„+2/./2

&/,+%4I"),$

"!2.%.¯+).!3&2!-4)$ +)25.!302)#+%2 0!5,#2!)'2/"%243

FIBkTTA


0kEGNABEN SEDAN

FOLKETIBILDKULTURFRONTkTTA

&OLKETI"ILD+ULTURFRONT _GSAVFyRENINGENMEDSAMMANAMN )33. &OLKETI"ILD+ULTURFRONTSPLATTFORMiR „FyRSVARFyRYTTRANDE OCHTRYCKFRIHETEN „FyRENFOLKETSKULTUR „ANTIIMPERIALISM 4IDNINGENTARINTEPARTIPOLITISKSTiLLNING +RINGPAROLLERNAKANMiNNISKORUROLIKA PARTIEROCHGRUPPERENAS6ARJEMEDAR BETAREREDOVISARSINAEGNAkSIKTEROCH TIDNINGENByRINTEINNEHkLLAOSIGNERADE ARTIKLAR !NSVARIGUTGIVARE+ENNETH,UNDGREN 2EDAKTION-ARTIN3CHIBBYE 3ARA 2YDEMANPRAKTIKANT 2EDAKTIONSKOMMITTm4OM#ARLSON %VA$AHLMAN 3OLVEIG'IAMBANCO ,ISA &ORSBERG ,ARS )VAR*UNTTI 0IA+ARLSSON *OHAN+ELLMAN,ARSSON %VA-YRDAL %VA 7ERNLID 0EOdSTERHOLM $EBATTRED FIBSE 3ETT,iST(yRTRED FIBSE 'RAFISKFORM$ONALD"OSTRyM /LA3VENRE ,AYOUT-ARTIN3CHIBBYE 3ARA2YDEMAN /MSLAGSBILD#AMILLA:EIDHORN !DRESS"ONDEGATAN 3TOCKHOLM TELEFON FAX E POSTRED FIBSEREDAKTION FIB FIBSE yVRIGT 0RENUMERATIONER(ENRIK,INDE TELEFON  E POSTPWWRENUM FIBSE "OKBESTiLLNINGARBOK FIBSE 0OSTGIRO &I"+ %KONOMIEKONOMI FIBSE &yRENINGFORENING FIBSE 0RISER,ySNUMMERKRSOMMAR OCH JULNUMMERKR 0RENUMERATION HELkRKRSTUDPENSARBLySKR HALVkRKRSTUDPENSARBLySKR PROVPRENUMERATIONKRNR STyD PRENUMERATIONKRHELkR UTLAND KRHELkR HALVkR !NNONSPRISEREXKLMOMS (ELSIDAIFiRG KRONOR HALVSIDAIFiRG SIDAKR-ERINFOWWWFIBSE -EDLEMSKAPIFyRENINGENKOSTARKR kROCHSiTTSINPkPOSTGIRO 4RYCK'RAFISKAPUNKTEN 6iXJy &I"+INTERNETUTGkVANHTTPFIBSE )33. !LLTMATERIALIPAPPERSUT GkVANAV&I"+KANKOMMAATTPUBLICERAS PkINTERNET&yRBEHkLLMOTDETTASKA INKOMMASKRIFTLIGTTILLREDAKTIONEN &yRICKEBESTiLLTMATERIALANSVARASEJ

PIERREGILLY

PAULCRAIGROBERTS

6ARTiR'EORGE"USHS!MERIKAPkViG &RILANSJOURNALISTEN0IERRE'ILLYRINGDEUPPENAV "USHADMINISTRATIONENSMESTFRISPRkKIGAKRITIKER

LARSkKEAUGUSTSSON

ALKOHOLIKINA

!LKOHOLINDUSTRINHARETTPROBLEM-ARKNADENPkDETNORRAHALVKLOTETiR MiTTAD"LICKENViNDSNUMOTFRAMTIDSMARKNADER "RASILIEN 2YSSLAND )NDIENOCH+INA

PATRIKPETTERSSON

KIRUNASPRICKER

3iNGARNASKAKAR TAVLORNARAMLARNEROCHViGGARNASPRICKER'RUVANHAR UNDERMINERATSTADEN&I"FyLJERISPRICKORNA

BARNENIPEKING

CAMILLAZEIDHORN

!LLATALAROM+INA-kNGAiRSIARNA FORSKARNA EXPERTERNA-ENINGENFRkGAR BARNEN&I"RESTETILLENFyRSKOLAI0EKINGFyRATTFRkGAFRAMTIDENSKINESER ¯OMFRAMTIDEN

GABRIELLINDmN

KENYAEFTERVALET30

(UNDRATALSUTLiNDSKAJOURNALISTERRESTETILL.AIROBIEFTERUPPLOPPENISAMBAND MEDVALET3EDANBLEVDETTYST'ABRIEL,INDmNRESTETILLBAKATILLRUINERNAI STADSDELEN/LYMPICFyRATTFyRSyKAFyRSTk

SVERIGEBILDEN

HANSISAKSSONFILMRECENSION 

LISAFORSBERGJORDENRUNT

RECENSIONERSETTLiSTHyRT

KRISTINJOHANSSONKRyNIKA

INGEMARFOLKEJURIDIK

kKEJOHANSSONNOVELL

HANSLINDSTRyMSISTASIDAN

JANMYRDALSKRIFTSTiLLNING


FIBkTTA

)LLUSTRATIONERAV#ARLOS,ATUFFEWWWLATUFFDEVIANTARTCOM

KRIGETOCHDETSVENSKAHYCKLERIET

)

SLUTETAVJULIHyLLAMERIKANSKAOCHGEORGISKATRUPPERENGEMENSAMMILITiRyVNINGUNDERNAMNET²/MEDELBARREAK TION²%NDRYGVECKASENARE¯MITTUNDER/3 INVIGNINGEN¯BLEVyVNINGENALLVAR'EORGIENANGREPSTADEN4SKHINVALI HUVUDSTAD I3YDOSSETIEN OCHENLIGTOLIKAKiLLORiRNUyVERCIVILASYDOSSETERPkFLYKT'EORGIENHAREN53! ViNLIGREGIMOCHiREN UTPOSTFyR.ATOSOCH53!SSTYRKORI+AUKASUS ALLDELESINVIDDENRYSKAGRiNSENOCHLANDETHARBLIVITENBRICKAIDETSTORASPELET OM#ENTRALASIEN6iSTMAKTERNAHARUTBILDATGEORGISKAMILITiRER 53!OCH)SRAELHARLEVERERATMILITiRMATERIELTILLFRIKOSTIGA VILLKOR'EORGIENSTyDERiVEN53!SKRIGI)RAKMED SOLDATER $ETGEORGISKAANFALLETKOMNATURLIGTVISINTESOMENyVERRASKNINGFyR7ASHINGTON TViRTOMHADEDEIFyRViGGODKiNTOCHUPP MUNTRATOPERATIONEN53!SOCH%5SLEDNINGKANINTEHELLERHABLIVITyVERRASKADEAVDENRYSKAREAKTIONENOCHMOTATTACKEN$ESSA VARHELTFyRUTSiGBARA&yRUTSiGBARVARiVENUTGkNGENISTORT MED'EORGIENSBEGRiNSADEMILITiRASTYRKOR OCHUTANATT53!SATTE INEGNASTYRKOR VARENGEORGISKSEGEROCHENSTADIGVARANDEOCKUPATIONAV4SKHINVALIREDANFRkNByRJANENOMyJLIGHET&RkGANiR VARFyRMANiNDkTILLiT3AAKASJVILIATTSPELADETHyGASPELET/MSYFTETVARATTFyRSTyRA3YDOSSETIENSHUVUDSTADOCHFRAMKALLAEN HUMANITiRKATASTROFSAMTATTDESTABILISERAREGIONENHARMANLYCKATS/MMANSAMTIDIGTVILLETESTADENRYSKAMILITiRAKAPACITETEN OCHBESLUTSAMHETENIDENRYSKALEDNINGENHARMANFkTTETTSVAR3TORADELARAVDEIViSTUPPBYGGDAGEORGISKAMILITiRASTYRKORNAiR SLAGNAISPILLROR+ANSKETRODDE3AAKASJVILIATTHANSKULLEFkViSTMEDSIG

$EGiNGSESVENSKAMEDIERNAHARKONCENTRERATSIGPkDERYSKAKRIGSINSATTSERNAOCHNiSTANINTEALLSBELYST'EORGIENSBROTTMOT INTERNATIONELLAAVTAL6iSTViRLDENSOCH3VERIGESHYCKLERIiRSTORT-ANSiGERSIGTALAFyR'EORGIENSNATIONELLASUVERiNITET-EN 3VERIGEVARMEDOMATTKRiNKA3ERBIENSNATIONELLASUVERiNITETGENOMATTERKiNNA+OSOVO$ETiRJUSTBEHANDLINGENAV+OSOVO SOMSYDOSSETISKALEDAREANViNTSOMARGUMENTFyR3YDOSSETIENSSJiLVSTiNDIGHET!NMiRKNINGSViRTiRATTUTRIKESMINISTER#ARL"ILDT INTEHARFyRDyMT'EORGIENSKRIGSHANDLINGARSOMGROVTKRiNKERINGkNGNAINTERNATIONELLAAVTAL$ENNATYSTNADSiNKER3VERIGES TROViRDIGHET4ILLOCHMED$ONALD4USK 0OLENSPREMIiRMINISTER VISARMERRYGGRADNiRHANMEDDELADE3AAKASJVILIATTDET0OLEN SAGTINTEFkRTOLKASSOMSTyDFyRATTyDELiGGA4SCHINVALI"ILDTSKRIVERPkSINHEMSIDA²%TT%UROPADiRVISKULLEACCEPTERA2YSSLANDS RiTTATTINGRIPAINkGOTLANDDiRDETFINNSINNEHAVAREAVRYSKAPASS¯ELLERRiTTENTILLNkGONANNANNATIONATTINGRIPAPkSAMMASiTT ¯SKULLEVARAETT%UROPASOMSJyNKNERIGENIKAOSOCHKONFLIKTERFRkNDETFyRGkNGNA²$ETTASiGSALLTSkAVENPERSONSOMAKTIVT ARBETADEFyR53!SBROTTSLIGAANGREPPPk)RAKOCHFyRATTSPRiNGA*UGOSLAVIENSENHET)SANNINGENUPPVISNINGIHYCKLERIOCHDUB BELMORAL KENNETHLUNDGRENORDFyRANDEI&I"+

-EDARBETARE3ARA2YDEMAN `LDERkR 3YSSELSiTTNINGSTUDERARKULTURGEOGRAFIOCHPSYKOLOGIVID5PPSALAUNIVERSITET "OR)5PPSALA â– (EJ DUHARTAGITNUMRETS3VERIGEBILD VADTiNKERDUOMDEN ¯$ETiRENBILDFRkNSiLLSKAPSRUMMETHOSMINViNPk3TUDENTBACKEN*AGFANNDENLUSTIGAyDSLIGHETEN ViRDATTDOKUMENTERA â– 6ADSKADUGyRAIHyST ¯3OMSTUDENTTiNKTELiRAMIGVADSOMSTkRIByCKERNAPkPSYKOLOGIHYLLAN3EDANFORTSiTTERNOGSTRATEGIN ATTPROVAPkENMASSASAKER IHOPPOMATTKiNNAVADSOMiRViRTATTSkLLABORTSAMTFOKUSERAPk â– 6ADGyRDUPkFRITIDEN ¯$ETBRUKARJAGLiMNAkTSLUMPEN DETiRENGODViN!NNARSiRBRAMiNNISKOROCHKULTURPAKETETFOTA SOVAOCHTANGO¯ENBRAKOMBINATION*AGJOBBAROCKSkPk&YRISBIOGRAFENI5PPSALA â–  _RDETNkGOTSOMDUHARLiSTELLERSETTSOMBERyRTDIGLITEEXTRADENSISTATIDEN ¯$ENSENASTSEDDAFILMEN)´MNOTTHEREAV4ODD(AYNESVARFANTASTISKOCHMkSTESESFLERAGkNGER 2EKOMMENDERAS


FIBSVERIGE

UTSIKTFRkNSTUDENTViGEN FOTOGRAF 3!2!29$%-!.


FIBJORDENRUNT

FIB

LISAFORSBERG

 .YA:EELANDiRETTFyREGkNGSLANDSOMDETFyRSTALANDETATTINFyRAKVINNLIGRySTRiTT SOMPIONJiR FyRDENMODERNAViLFiRDSSTATENUNDER TALET SOMDETFyRSTALANDETATTUNDER TALETFyRKLARASIG KiRNVAPENFRITT-INDREHEDRANDEVAR.YA:EELANDiVENFyRSTMEDATTHYSAENSOCIALDEMOKRATISKREGERINGSOMOMFAM NADELkNGTGkENDEPRIVATISERING LIBERALISERINGOCHAVREGLERING OCHVILKENKOMATTBLIFyREBILDFyRNEOLIBERALA²SOCIAL DEMOKRATISKA²REGERINGARSOM4ONY"LAIRSOCH'yRAN0ERSSONS4VkkRTIONDENSENAREiR.YA:EELANDkTERIGENITiTEN MENDENNAGkNGMEDATTkTERUPPLIVADETOFFENTLIGAiGANDEGENOMENkTERNATIONALISERINGAVJiRNViGS OCHFiRJETRAFIK PRIVATISERADOCHNEDKyRDOCHPLUNDRADPkTILLGkNGARAVSINATIDIGAREAUSTRALIENSISKAiGARE_VEN!IR.EW:EALANDHAR kTERNATIONALISERATS OCHSTATLIGTiGDA+IWIBANKBYGGTSUPP$ESSFINANSMINISTERPkPEKADENYLIGENATTPRIVATISERING VARIT²ENSMiRTSAMLiXA² OCHiVENOPPOSITIONENHARLOVATATTDE OMDEHAMNARIREGERINGSSTiLLNING INTESKAPRIVA TISERANkGRASTATLIGATILLGkNGAR.kGONCHANSATTFk(ELEN#LARKATTSTiLLAUPPTILLVALHiR%LLERKANSKEENNYZEELiNDSK HUMANITiRINTERVENTIONiRPkSINPLATS

!IR.EW:EALANDHAR kTERNATIONALISERATS ,ANDETSFINANSMINISTER PkPEKADENYLIGENATT PRIVATISERINGVARIT²EN SMiRTSAMLiXA²

 +ENYAHARHAFTFyRMkNENATTVARADETFyRSTALANDSOMFkRDELAV3TORBRITANNIENSNYAANTI TERRORISMTRiN INGSPROGRAM¯²/PERATION-ONOGRAM²¯VILKETERBJUDERUTBILDNINGOCHUTRUSTNINGTILLFRiMMANDELiN DERSSiKERHETSSTYRKORIOMRkDENSOMTROSUTGyRASiTENFyREN±VkLDSAMEXTREMISM²SOMKANKOMMAATTHOTA 3TORBRITANNIEN(ITTILLSHARDENYUTEXAMINERADEANViNTSEMOTENFyGAKiNDMOTSTkNDSGRUPP 3ABAOTLANDDEFENCE FORCE3,$& I-OUNT%LGONSNATIONALPARK%FTEROMFATTANDEPROTESTERiRMASSARRESTERINGARINTELiNGREENSTRATEGIOCH TALESMiNFyRDENYUTBILDADEFyRNEKARATTDESSSTYRKORSKULLEVARAKAPABLATILLTORTYR(UMAN2IGHTS7ATCHHARDOCK UPPGIFTEROMATTMkNGASOM²FyRHyRTS²AVDENYUTEXAMINERADEFkTTSVkRIGHETERATTGk URINERA SOVA OCHANDAS

%TTREULTATAV 3TORBRITANNIENSNYA ANTI TERRORISMTRiNINGS PROGRAMI+ENYA

 !MERIKANSKAFLAGGORVAJARRUNTOMI53! STkENDEISANDFYLLDAKINESISKTILLVERKADEFLAGGHkLLARE-kNGAFyRE TAGIMPORTERARFLAGGHkLLARNA OCHPLACERAREN²MADEINTHE53!² STiMPELIDERASBOTTEN FyRATTFyRMEDLA DENRiTTAPATRIOTISKAKiNSLAN%TTAMERIKANSKTFyRETAGFyRKLARADENYLIGENDETTAVARAENSKYMFEMOTMILITiRVETERANER TJiNSTGyRANDEMILITiRPERSONAL FOLKVALDAREPRESENTANTER FyRETAGOCHAMERIKANSKAMEDBORGARE OCHHARDiRFyRLAN SERATAMERIKANSKTILLVERKADEFLAGGHkLLARE&yRETAGETSGRUNDAREUPPGERATTHANSOMVETERANKiNNERSTOLTHETINFyRATT NATIONENSFiRGERALDRIGPkMINSTAVISNUBEHyVERRyRASAVKOMMUNISM²!TTNATIONENSFRiMSTASYMBOLUPPRiTTHkLLSAV KOMMUNISMiRFyRFiRLIGTFEL²

-ADEIN#HINASTiM PELNUPPRyRAMERIKANER

 !RGUMENTSOMGyRGiLLANDEATTINVASIONENAV)RAKHANDLADEOMDEMOKRATI MASSFyRSTyRELSEVAPENOCH MiNSKLIGARiTTIGHETER OCHATTANKLAGELSEROMATT)RAKSViLDIGAOLJETILLGkNGARINTEHADENkGONROLLATTSPELA UTGJORDEKONSPIRATIONSTEORIER BLIRiNSVAGARE&YRAAVViSTViRLDENSSTyRSTAOLJEBOLAG¯"0 %XXON-OBIL 3HELLOCH 4OTAL¯NYLIGENGETTSMyJLIGHETATTUTFORMASINAEGNAAVTALMEDDENIRAKISKA²REGERINGEN²¯ENINTEANNARSSkVANLIGT FyREKOMMANDEPRAXIS$ETHiRINNEBiRATTBOLAGENNUkTNJUTERSAMMAOMFATTANDERiTTIGHETERTILL)RAKSOLJERESERVER SOMDEUNDER TALETGJORDESOMPARTERI)RAQ0ETROLEUM#OMPANY DkUNDERDETBRITTISKAIMPERIETSyVERHyGHET 6EMSAATTVIINTELiRAVHISTORIEN

/LJANSROLLFyR)RAKKRIGET HARVARITOMDEBATTERAD

 (ISTORIKERN-ARK#URTISHARISIN5NPEOPLE"RITAIN´S3ECRET(UMAN2IGHTS!BUSES ANViNTSIGAVTREOLIKAKAT EGORIERFyRATTKLASSIFICERAMISSHANDELELLERDyDANDEAVOSKYLDIGASOM3TORBRITANNIENBiRANSVARFyRDIREKT ANSVAR INDIREKTANSVAROCHAKTIVTUNDERLkTELSEHANDLANDE%NLIGTHANSBERiKNINGARUPPGkRDENTOTALASIFFRANTILLMEL LANANDMILJONERDyDSFALL AVVILKA3TORBRITANNIENBiRDIREKTANSVARFyRMELLANFYRAOCHSEXMILJONER$ENNASIFF RAiROMNkGOTENUNDERDRIFTINTEALLABRITTISKAINTERVENTIONERHARKUNNATINKLUDERAS PkGRUNDAVBRISTPkDATA/CH BERiKNINGARNAGiLLERBARATIDENEFTERkR

"RITTISKASOLDATER PATRULLERAR&ALLUJAH


FIBKRyNIKA +RISTIN,INDEROTHOMEN GENERATIONAVFATTIGA INDIVIDUALISTER

$%.,d3!'%.%2!4)/.%. KRISTINLINDEROTHTEXT

%

NDAGIJUNISTkRJAGIOViSENDETMELLANTVk 8 VAGNAR OCHFyRSyKERFRENETISKTKOMMA FRAMTILLVIKARIEBANKEN$ETTUTARBARAUPPTAGET *AGRINGERUPP LiGGERPk RINGERUPPIGEN0k MITTJOBBSKICKARDENiMLIGENUTSMSOMLEDIGAARBETS PASS OCHDENSOMSLiNGERSIGPkTELEFONENFyRSTFkRDET 3kDRILLASVITILLATTVARAFLEXIBLA¯ALLTIDREDO$ETENDA SiTTETATTyVERLEVAiRGENOMATTKLiTTRAPkVARANDRA!TT LEVAMEDDENHiRSTiNDIGAOSiKERHETENiRNORMALTFyR OSSSOMViXTUPPMED TALSKRISEN6IHARFkTTLiRA OSSATTINTEKRiVANkGOT ATTVARANyJDAMEDDETLILLAVI FkR6IyVERSKyLJSSTiNDIGTAVPkSTkENDENOMATTFACKET iROMODERNT ATTIDEOLOGIERNAiRDyDAOCHATTUNGDO MARINTEiRINTRESSERADEAVPOLITIK6IiRDENLySAGENE RATIONEN"OSTADSLySA ARBETSLySA ROTLySA HOPPLySA/CH VIiRSkINDOKTRINERADEAVDENNYLIBERALAHEGEMONINATT VIIBLANDMISSTARVkRTOSYNLIGAFiNGELSEFyRFRIHET

KRISTINLINDEROTH iRJiMSTiLLDHETS POLITISKTANSVARIG ISSUSFyRBUNDS STYRELSETIMVIKARIE ISOCIALPSYKIATRIN OCHBOSATTISKkNE

)/RDFRONT-AGASINNUMMERSEXHITTARJAGDENMEST BRILJANTAARTIKELJAGLiSTPkLiNGE²$ENGRUNDLURADE GENERATIONEN²AV+AJSA%KIS%KMAN$ENHANDLAROM OSSSOMViXTEUPPUNDER TALET VISOMBLIVITSNU VADEPkKONFEKTENMENiNDkFkTTLiRAOSSATTTASKEDEN IVACKERHAND%KMANLiGGERFRAMDETSVARTPkVITT HiLFTENAVALLAI3VERIGEMELLAN¯kRHARINGETEGET BOENDE OCHHiLFTENAVALLAANSTiLLDAUNDERkRHAR ETTTIDSBEGRiNSATARBETE3EDANHARANTALETFAT TIGAMELLANOCHkRFyRDUBBLATSENLIGTENRAPPORT FRkN3OCIALSTYRELSEN VILKETiRDENENDAGRUPPENSOM BLIVITFATTIGAREDETSENASTEDECENNIET6kRALIVPRiGLASAV VIKARIEPOOLER TIMANSTiLLNINGAR SVARTJOBBOCHPROVISIONS BASERADTELEFONFyRSiLJNING6IiRGENERATIONENSOMSKAF FARFLERAUTBILDNINGAROCHFETASTUDIELkN OCHiNDkINTE ENSFkETTSTiDJOBB"ARAPROCENTAVDEUNGAKVIN NORNAIDAGHARETTHELTIDSJOBB JiMFyRTMEDPROCENT AVDEUNGAMiNNEN3JiLVHARJAGiNTLIGENLYCKATSFkETT

§6IiRDENLySA GENERATIONEN "OSTADSLySA ARBETSLySA ROTLySA HOPPLySA¦ TIMVIKARIAT ETTNyDViNDIGTKOMPLEMENTTILLDETSTUDIE MEDELSOMINTELiNGREGkRATTLEVAPk )kLDERSGRUPPEN¯kRFINNSDEMESTSTRESSADE DE MESTSJUKSKRIVNA DEMEDSTyRSTSyMNPROBLEM6AR TREDJEUNGKVINNAiRSTRESSADOCHHARSkKALLAT²NEDSATT PSYKISKTViLBEFINNANDE² $ETSKULLEKUNNALIGGAENENORMPOLITISKSPRiNG KRAFTIDETHiR MENISTiLLETLURASVIATTTROATTDETiR iRVARJEKVINNASEGETPROBLEM SOMKANBOTASMED LITEMEDICINOCHTERAPI$ESOMINTEPALLARTRYCKETFkR SKYLLASIGSJiLVA BLIRSJUKSKRIVNAOCHFLkSADEINACKENAV &yRSiKRINGSKASSAN4iNKOMVIISTiLLETSKULLESAMLAOSS DEUTBRiNDA DEENSAMMA DEHEMLySA SOCIALBIDRAGS TAGARNA DEUNDERBETALDAKVINNORNA NARKOMANERNA DEPSYKISKTSJUKA UNGDOMARNASOMHARTREJOBBFyRATT yVERLEVAELLERINGETJOBBALLS%NMASSIV ARMmAVFyRBANNADEMiNNISKORSOM TRyTTNATPkATTVARATACKSAMMA FyRSMULOR OCHViNDERVkRILSKA MOTDETIRRATIONELLA MiNNIS KOFIENTLIGASYSTEMSOMTIL LkTITSGyRAOSSOLYCKLIGALiNGE NOG*AGViNTARBARAPkGNISTAN SOMTiNDER ELDEN


FIBNOTERAT

FIB

§5NDERMINFyRSTADAGSOM PRESIDENTGERJAGMILITiREN ETTNYTTUPPDRAGAVSLUTA DETTAKRIG¦ SkSKREVDEMOKRATERNASPRESIDENTKANDIDAT BARACKOBAMAINEWYORKTIMESIMITTENAVJULI VILKETSVENSKADAGSTIDNINGARGJORDEENSTOR SAKAVVADSOMINTELYFTSFRAMLIKATYDLIGTAV DENSVENSKAPRESSENiRATTOBAMAETTPARVECKOR TIDIGAREPkENPRESSKONFERENSIFARGO NORTH DAKOTASATILLREPORTRARNAATT²WHENIGOTOIRAQ ANDHAVEACHANCETOTALKTOSOMEOFTHECOM MANDERSONTHEGROUND I´MSUREI´LLHAVEMORE INFORMATIONANDWILLCONTINUETOREFINEMYPOLI CIES²VADSOMSKERINOVEMBER OMHANVINNER kTERSTkRATTSE

)LLUSTRATIONAV#ARLOS,ATUFFE+iLLAWWWLATUFFDEVIANTARTCOM

§$ETHiRiRJUGRABBARSOM VILLkKAMOPPE BRiNNABILAR OCHSiTTAPkBRUDAR6ILKETJU iRRiTTSUNT¦ JOURNALISTENMEDDETSTORAPATOSET STAFFANHEI MERSON SLINTERLITEPkTUNGANIDETSENASTENUM RETAVLiSViRDANYAGRINGONiRHANUTTALARSIG OMUNGDOMARNAIPARISFyRORTER DiRDENUMERA BERyMDAKRAVALLERNAUTSPELADESIG

§%TTHELTTRANSPARENT SAMHiLLEBLIRLIKFORMIGT /MDUVETATTALLTDUGyR SOMSTUDENTKOMMERATTBLI KiNTOCHFINNASTILLGiNGLIGT UNDERLkNGTIDBLIRDU ViLDIGTFyRSIKTIGEFTERETT TAG$kLIKFORMASSAMHiLLET $UMkSTEVARAFRIFyRATT KUNNAVARAKREATIVOCH PERSONLIGINTEGRITETTILLkTER DIGATTVARAFRI¦ SAGTAVDAVIDHOLTZMANSOMHARSKRIVITBOKEN PRIVACYLOST

523!4)2!2+)6%43% )+).! (ENRI-EYER&RANSKKONSTNiR TIDNINGSTECKNAREOCHKARIKATYRIST&yDD OCHDyD'JORDEETTSTORTANTALFyRSTASIDORFyR,E0ETIT*OURNAL $ENNA%N#HINE,EGhTEAUDES2OISETDES%MPEREURS,E0ETIT*OURNAL STkRSIGiNIDAG


FIBINTERVJU

§53!iRIEN OMyJLIGSITUATION¦ 6ARTiR'EORGE"USHS!MERIKAPkViG&RILANSJOURNALISTEN0IERRE'ILLYRINGDEUPPEN AV"USHADMINISTRATIONENSMESTFRISPRkKIGAKRITIKER0AUL#RAIG2OBERTSVARLiNGEEN TUNGVIKTARE&yRSTSOMBITRiDANDEFINANSMINSTERI2ONALD2EAGANSREGERING SEDANSOM REDAKTyROCHSKRIBENTIAFFiRSPRESSEN.USOMDISSIDENT PIERREGILLYTEXTCARLOSLATUFFILLUSTRATION

( 2EAGANSMAN â– â–  0AUL#RAIG2OBERTS DOKTORERADEIEKONOMI Pk'EORGIA)NSTITUTEOF 4ECHNOLOGY(ANVARBITRi DANDEFINANSMINISTERI 2ONALD2EAGANSREGERING OCHANSESVARAUPPHOVS MANNENBAKOMDENKONTRO VERSIELLAPOLITIKSOMBRUKAR BESKRIVASSOM2EAGANOMICS (ANHARVARITREDAKTyRPk 4HE7ALL3TREET*OURNALOCH "USINESS7EEKSFICK HANDENFRANSKAHEDERSLE GIONENFyRSINEKONOMISKA POLITIKKLASSADESHAN SOMENAV53!SBiSTA JOURNALISTERAV&ORBES)DAG PUBLICERASHANSARTIKLAR FRiMSTIALTERNATIVAMEDIER SOM#OUNTERPUNCHOCHANTI WARCOM

kLLERDOLLARNPkATTFyRLORASINSTiLLNINGSOM ViRLDENSRESERVVALUTA ¯-ANANSTRiNGERSIGIALLAFALLRiTTMYCKET FyRATTDENSKAGyRADET SiGER0AUL#RAIG 2OBERTSOCHSKRATTAR$ETSOMRiDDATDOLLARNHITTILLS iRINTEATTDENiRSTARK UTANBRISTENPkALTERNATIV.iR PUNDETFyRLORADESINSTYRKAFANNSDOLLARNDiRSOMETT NATURLIGTALTERNATIV%URONHARVUNNITMARK$ENHARFkTT STyRREPLATSICENTRALBANKERSRESERVERViRLDENyVEROCH DOLLARNHARGkTTTILLBAKALITE ¯$ETiRIMPONERANDEHURSTARKEURONiR)NTEMINST OMMANTiNKERPkATTDETiRENVALUTAUTANLAND%5 iRINTEiNNU¯OCHKOMMERFyRMODLIGENALDRIGATTBLI ¯ETTLAND$ETiRINGENRIKTIGPOLITISKENTITETMEDLEMS LiNDERNAHARBEHkLLITSINSUVERiNITET&RANKRIKEiRFORT FARANDE&RANKRIKE 4YSKLANDiR4YSKLANDOCHSkVIDARE "RITTERNAHARJUTILLOCHMEDBEHkLLITSINEGENVALUTA TROTSATTDEiRMEDI%5!TTENVALUTASOMiRSkPOLITISKT SkRBAR BLIRSkSTARK PkSkKORTTID VISARATTViRLDENDES PERATLETAREFTERETTALTERNATIVTILLDOLLARN ¯-ENVADSKULLEDETVARA+INAiRINTEREDO$EHAR KOPPLATSINVALUTATILLDOLLARN iVENOMDEJUSTERATKUR SENTVkGkNGERSEDANJAGVARDiR*APANERNAGER INGASIGNALEROMATTDEiRVILLIGAATTLkTA9ENENERSiTTA

DOLLARN/CHDETFINNSINGAANDRAEKONOMIERSOMiR STORANOG$ENAMERIKANSKAEKONOMINiRTROTSALLVAN SKyTSELFORTFARANDEDENSTyRSTAEKONOMIN$ETKRiVSEN VISSSTORLEKFyRATTVARAViRLDENSRESERVVALUTA3kTROTS DOLLARNSALLASVAGHETEROCHATTALLASKULLEFyREDRANkGOT MERPkLITLIGTSkFINNSDETINGETALTERNATIV)ALLAFALLINTE JUSTNU +ANINTE%URONTAyVERDOLLARNSROLL ¯.EJ JAGTRORINTEDET%UROPAiRINTEENIGTNOG OCH %5FyLJERFORTFARANDE53!SPOLITIK&yRATTBLIViRLDENS RESERVVALUTAMkSTEMANANTINGENEXPORTERASITTKAPITAL ELLERDRAPkSIGUNDERSKOTTIHANDELSBALANSEN/CHJAG TRORINTE%5VILLGyRANkGOTAVDETTA`ANDRASIDANKAN MANSiGAATTDEREDANiRENANDRARESERVVALUTACEN TRALBANKERRUNTOMIViRLDENHkLLERNURUNTENTREDJEDEL AVSINARESERVERIEURO3kDEKANSKEFkRTAPkSIGROLLEN OAVSETTVADDEVILL2ESTENAVViRLDENSAMLARFORTFARANDE PkSIGDOLLAR MENINTEISAMMAOMFATTNINGSOMTIDI GARE$ETHARDRIVITNERViRDETPkDOLLARNJiMFyRTMED EURON PUNDETOCHANDRAVALUTOR _RDENAMERIKANSKAPOLITISKAELITENMEDVETENOM VILKAPROBLEMDENSTkRINFyR ¯.EJ$EHARFyRARROGANTA$EiRVANAVIDATTANDRA LiNDERGyRDETMANSiGERTILLDEM)DENMkNDEiR MEDVETNAOMATTNkGOTiRFEL SkSKYLLERDEPk +INA!LLTiR+INASFEL$EPRESSAR+INAATTSLiPPA 2ENMINBINSKOPPLINGTILLDOLLARN SOMDETRORiR PROBLEMET$EINSERINTEVILKAKONSEKVENSER DETSKULLEFkOM2ENMINBINREVALVERASI FyRHkLLANDETILLDOLLARN53!SUNDERSKOTT IHANDELN INKLUSIVEHyGTEKNOLOGI iRFLERA GkNGERSTyRREiNUNDERSKOTTETSOMBERORPk ENERGIIMPORTEN"ARA53!SUNDERSKOTTMED


FIB

+INAiRTREGkNGERSkSTORTSOMNOTANFyROLJEIMPORTEN /M2ENMINBINViRDESTIGERSKULLEAMERIKANSKAKONSU MENTERDRABBASHkRT 6ADANSEROBEROENDEEKONOMEROMDETHiR ¯%KONOMERKANINTETiNKAUTANFyRRAMARNA$EiR DOGMATISKA DERASFORSKNINGSANSLAGKOMMERMEST FRkNMULTINATIONELLAFyRETAGSkDEKANINTEERKiNNAATT DETiRNkGOTFELPkGLOBALISERINGEN$ETiRDiRFyRDE SKYLLERPk+INAOCHSiGERATTPROBLEMSKULLELySASOM 2ENMINBINSLiPPTESFRI$ETRORATTHANDELSUNDERSKOT TETMED+INASKULLEFyRSVINNADk MENDETKOMMER INTEHiNDA(iLFTENAVDETVIIMPORTERARFRkN+INAKOM MERFRkNAMERIKANSKAFyRETAGSOMHARUTLOKALISERAT SINVERKSAMHETDIT$ETLIGGERINTEIDERASINTRESSEATT 2ENMINBINSViRDEGkRUPP SkDELOBBAREMOTDET ¯53!SPROBLEMByRJADENiRKOMMUNISMENGICK UNDERRUNTOCHINTERNETVUXITTILLSIG$ETTA GJORDEENENORMMiNGDMEDARBETSKRAFTTILLGiNGLIG FyRKAPITALETIDENINDUSTRIALISERADEViRLDEN3kLiNGE 3OVJETUNIONENFANNS )NDIENVARSOCIALISTISKTOCH+INA KOMMUNISTISKT SkVARINTEDENHiRARBETSKRAFTENTILL GiNGLIG-ENNiR3OVJETKOLLAPSADEFyRiNDRADESATTI TYDENTILLSOCIALISMENBkDEI+INAOCH)NDIEN4IDIGARE HADEFyRETAGOMLOKALISERATIMINDREUTSTRiCKNINGTILL 4AIWANOCH3YDKOREA.UHADEMANPLyTSLIGTHUNDRATALS

MILJONERARBETAREATTViLJAMELLANSOMBARAKOSTADE ENBRkKDELAVARBETARNAI53!-YCKETAMERIKANSK BOKFyRINGSKERNU TACKVAREINTERNET Pk&ILIPPINERNA !MERIKANSKASJUKHUSSKICKARTILLOCHMED-2) RyNTGEN BILDERTILL)NDIEN DiRINDISKALiKAREANALYSERARDEMFyR DOLLAR ¯$ETHiRUTVECKLINGENiRENSTORUTMANINGFyREKO NOMISKTEORIFyRDENKOPPLARLOSSFyRETAGENSVINSTER FRkNSAMHiLLETSUTVECKLING'RUNDANTAGANDETIEKONOMI iRATTSyKANDETEFTERVINSTERGYNNARHELASAMHiLLET$ET LEDERTILLENEFFEKTIVRESURSALLOKERING HETERDET-ENDET FUNGERARINTELiNGRE!MERIKANSKAFyRETAGLkTSASATTDET HiRiRFRIHANDEL MENDETiRDETINTE6IHARBARASLUTAT ATTGyRASAKERHiR NUGyRVIDEMI+INA ¯53!iRIENOMyJLIGSITUATION6IBEHyVERLkGRiNTA FyRKUNNAHANTERALIKVIDITETSPROBLEMSOMBOSTADSBUBB LANOCHALLADkLIGALkNSKAPAT-ENPROBLEMETMEDDOL LARNKRiVERHyGRiNTA/MDOLLARNViRDESJUNKERSNAB BAREiNAVKASTNINGENPkDOLLARINVESTERINGAR SkFINNS DETINGENANLEDNINGATTBEHkLLAPENGARNAI53!-ED

2OBERTSOM"USH ■■²,EDARENFyRENSTATSOM STARTATTVkANFALLSKRIGSOMDyDAT MILJONERMiNNISKOROCHSOM HkLLERHELAViRLDENPkHELSPiNN IViNTANPkETTTREDJE DENHiR GkNGENMOT)RAN ViLKOMNAS MEDRESPEKTAVUTLiNDSKAREGER INGAR3TORFyRETAGOCHHANDELSOR GANISATIONERKOMMERATTBETALA HONOMKRONORPER FRAMTRiDANDENiRHANAVGkTT²§!MERIKANSKAFyRETAGLkTSASATTDETHiRiR FRIHANDEL MENDETiRDETINTE6IHARBARA SLUTATATTGyRASAKERHiR NUGyRVIDEMI +INA¦


FIBINTERVJUANDRAORDSkiRDETRiNGDAMELLANTVkOLIKAKRISER/CH DETFINNSINGETSiTTATTLySABiGGE,ySERMANEN GyR MANDENANDRAViRRE0kKORTSIKTKANDEKOMMAUNDAN MEDDET BARAFyRATTFINANSMARKNADERNAFALLERTILLBAKA PkGAMLAVANOR.iRDETVARITOROTIDIGARESkBRUKAR INVESTERAREFLYTILLDOLLARN$ETKANKORTSIKTIGRiDDA SITUATIONENMENGyRDENOCKSkiNViRREPkSIKT )NNEBiRDETATTETTKRIGIMELLANySTERNVOREBRAFyRDOL LARN KORTSIKTIGT ¯.EJ FyRDETSKULLEFINANSIERASMEDLkN6IKANINTE BETALAFyRDET2ESTENAVViRLDENSEROCKSk53!ALLTMER SOMETTSORTS4REDJERIKE$ETLJUGER MyRDAR BOMBAR OCHDETDRABBARMESTCIVILA$ETHARKNAPPTDyDAT NkGRAMOTSTkNDSMiN¯INTEFyRATTVISKULLEHARiTTATT GyRADETHELLER6IDyDARMESTKVINNOROCHBARN OCHFOLK IDERASHEM!MERIKANARNAiRSkDUMMAATTAL 1AIDA ELLERANDRAMOTSTkNDSMiNKANSiNDAINFORMATyRER SOMSiGERATTDETFINNSMOTSTkNDSMiNIETTVISSTHUS) SJiLVAVERKETiRDETFULLTMEDKVINNOROCHBARN/CHDE DUMMAAMERIKANARNASPRiNGERHUSET OCHDETHiNDER OMOCHOMIGEN6IBOMBADE)RAKiVENUNDER#LINTONS kTTAkR6ADUPPNkDDEMANPk#LINTONSTIDMEDATT DyDAIRAKISKABARN ¯2EAGANGJORDEINTESkDANAHiRSAKER(ANGJORDE MISSTAG MENDETBERODDEPkDETKALLAKRIGET(URSKULLE VIFk3OVJETATTLiGGAAVMEDKALLAKRIGETOMVITILLiT DEMATTHABASERI#ENTRALAMERIKA3OVJETUNIONENVAR ETTPOTENTIELLTHOT MENDETiRABSOLUTINTE)RAKELLER )RAN$EiRINGETHOTMOTNkGON UTOMVARANDRA$ET FINNSINGALIKHETER.iR)RAN #ONTRASSKANDALENBRyTUT

&EDERALTBUDGETFyRSLAGFRkN53! +iLLA#ENTERFOR!RMS#ONTROLAND.ON 0ROLIFERATION

ERKiNDEHANATTDETVARFEL OCHLiTUTREDADETHELA "USHHiVDARHELATIDENATTHANINTEGyRNkGOTFELNiR HANBRYTERMOTLAGEN (URSER53!UTOMFEM TIOkR ¯*AGOCH3ENATOR#HARLES3CHUMERFRkN.EW9ORK SKREVENARTIKELDiRVIVISADEPkNACKDELARNAMED FRIHANDELN%FTERDETBJyD"ROOKINGSINSTITUTETINOSSTILL ENKONFERENSMEDEKONOMEROCHPOLITIKER*AGSAATT 53!KOMMERATTVARAETTTREDJEViRLDENLANDOMkR &OLKBLEVCHOCKADEMENJAGHkLLERFASTVIDDET*AGTROR INTEATTDOLLARNKOMMERATTVARAENRESERVVALUTAOMTIO kR OMVIINTEKANFkBUKTMEDUNDERSKOTTENIHANDELS BALANSENOCHBUDGETEN ¯)2EAGANADMINISTRATIONENDYRKADEVIINTEKAPITALET 6IFyRSyKTETAITUMEDRIKTIGAPROBLEM$ETVIHARIDAG HARINGENLIKHETMED2EAGANSTIDI6ITA(USET6IHAR KRIGSIVRARE SOMBESTiMTSIGFyRATTTVINGAALLAATTGyRA VADVIVILLMEDVkLD$ESOMBESTiMMERyVEREKONOMIN STRUNTARFULLSTiNDIGTIHURDETGkRFyRDETAMERIKANSKA FOLKETELLERDERASANSTiLLDA$ETHARINGALIKHETERMED VAD2EAGANFyRSyKTEGyRA ¯2EAGANHADEPROBLEMMEDDENEOKONSERVATIVA$E INFILTRERADEREGERINGEN MENDEKONTROLLERADEDENINTE $ESTiLLDETILLMEDOREDA OCHHANSPARKADEENDEL%N DELBLEVFAKTISKTkTALADE.UiRDETILLBAKA3AMMAPER SONERSOMBLEVkTALADE$EHARKONTROLLERATDENAMERI KANSKAREGERINGENDESENASTESJUkREN%LLIOT!BRAMSiR NU"USHSiKERHETSPOLITISKARkDGIVAREI6ITA(USET&LERA AVDEMFyRLORADETILLGkNGTILLHEMLIGAHANDLINGARFyR ATTVIMISSTiNKTEATTDESPIONERADEkT)SRAEL.UHADE DEALLAFkTTDENTILLBAKAOCHHARHyGAPOSTERI0ENTAGON OCHSiKERHETSTJiNSTERNA 6ARFyRTALASDETSkLITEOMATTSTiLLA'EORGE"USHOCH $ICK#HENEYINFyRRIKSRiTT2iTTMkNGAAMERIKANER ¯yVERENMILJONTRORJAG¯HARSKRIVITPkETTUPPROPOM DET MENJAGHARINTESETTATTAMERIKANSKMEDIAENS NiMNTDET ¯$ETiRKOMPLICERAT$ETFINNSINFLYTELSERIKAINTRESSE GRUPPERSOMIPRAKTIKENKONTROLLERARBiGGEPARTIERNA $ENMiKTIGASTEAVDESSAGRUPPER¯)SRAELLOBBYN¯iR TILLEXEMPELMOTRIKSRiTT$ETMILITiRINDUSTRIELLAKOM PLEXET¯SOMFkRMILJARDERDOLLAROMkRETURDEN FEDERALABUDGETEN¯iREMOTDET%NTREDJEDELAVDET AMERIKANSKAFOLKETSTyDJERFORTFARANDE"USH FyRDEiR yVERTYGADEOMATTVIiRHOTADEAVDEMUSLIMSKATER RORISTERSOMSPRiNGDE7ORLD4RADE#ENTER$EANSERATT VIMkSTEHAENSTARKPRESIDENTMAKTMOTTERRORISMEN $EANSERATTPRESIDENTENHARRiTTATTTAIFRkNOSSVkRA MEDBORGLIGARiTTIGHETER FyRATTMUSLIMSKATERRORISTER ANNARSKANUTNYTTJADEM%NDELDEMOKRATERVILLINTE HELLERANKLAGASFyRATTVILJAGEIGENFyRRIKSRiTTSkTALET


FIB

MOT"ILL#LINTON2ESULTATETiRATTDEACCEPTERAR ENPRESIDENTSOMBETERSIGSOMENDIKTATOR(AN SiGERATTHANINTEBEHyVERFyLJAAMERIKANSKALAGAR 'ENnVEKONVENTIONEN KONSTITUTIONEN ATTHANKAN SPIONERAPkAMERIKANSKAMEDBORGAREUTANTILLSTkND FRkNDOMARE OCHUPPHiVA(ABEAS#ORPUS,AGENiR VADHANSiGERATTDENiR OCHRiDSLANFyRTERRORISMEN FkRFOLKATTACCEPTERARDET-ENKRIGETMOTTERRORIS MENiRENBLUFF-ANHARANViNTSIGAVDETFyRATT KONCENTRERAMAKTIPRESIDENTiMBETET PkKONGRES SENS DOMSTOLARNASOCHDETAMERIKANSKAFOLKETS BEKOSTNAD

§2EAGANHADEPROBLEMMEDDE NEOKONSERVATIVA$EINFILTRERADE REGERINGEN MENDEKONTROLLERADEDEN INTE$ESTiLLDETILLMEDOREDA OCHHAN SPARKADEENDEL%NDELBLEVFAKTISKT kTALADE.UiRDETILLBAKA3AMMA PERSONERSOMBLEVkTALADE¦

(URKOMMERDETSIGATTMEDIERNAiRSkLAMA ¯53!FyRLORADESINAMEDIERNiR2OBERT-URDOCH FICKPRESIDENT#LINTONATTTILLkTAATTMEDIERNAKONTROLLE RADESAVNkGRAFk.UHARVIFEMGIGANTISKAFyRETAGSOM iGERALLAMERIKANSKMEDIA4IDNINGAROCH46 KANALER SOMTIDIGAREVAROBEROENDETILLHyRNUNkGOTMEDIE KONGLOMERAT"ORTSETTFRkNPkINTERNET SkFINNSDET INGENOBEROENDEMEDIA+ONSERVATIVAKLAGARPkATTViN STERNDOMINERARMEDIERNA MENDETFINNSINGAViNSTER MEDIER.iRJAGFRkGARVADDETALAROMNiMNERDE.EW 9ORK4IMES$ETHADEINTEBLIVITNkGONINVASIONAV)RAK UTAN.EW9ORK4IMES*UDIT-ILLERSATTDiROCHPAPP EGOJADEALLAHISTORIEROMMASSFyRSTyRELSEVAPENOCH )RAKSOM$ICK#HENEYGAVHENNE-EDIERNASTYRSINTE AVJOURNALISTERUTANAVCHEFERPkREKLAMAVDELNINGARNA !TTDEHiRFEMBOLAGENSOMiGEROCHKONTROLLERARAME RIKANSKAMEDIERINTEKANKRITISERAREGERINGENFyRDERAS ViRDEBERORPkDETSiNDNINGSTILLSTkNDDEFkTTAVREGER INGEN$EHARINTERkDMEDKRITIK DERASSiNDNINGSTILL STkNDSKULLEKANSKEINTEFyRNYAS$ETiRVADSOMHiNDER NiRMANTILLkTERMEDIEKONCENTRATION!LLAKANALERSiGER PRECISSAMMASAK$ETiRSOM'EORGE/RWELLS3TOREBROR 6ILLMANHAINFORMATIONMkSTEMANLiSAUTLiNDSKPRESS ELLERLETAPkINTERNET +ANDUGEETTKONKRETEXEMPEL ¯*A&yRNkGRAkRSEDANVAREN&")yVERSiTTARESATTPk ATTAVLYSSNASAMTALMELLAN53!OCH4URKIET(ENNES NAMNVAR3IBEL%DMUNDS(ONUPPTiCKTEATTENGRUPP MEDHyGTPLACERADEPERSONERI7ASHINGTONHyLLPk ATTFyRSE)SRAELOCH4URKIETMEDHEMLIGAMERIKANSK KiRNTEKNOLOGI$iRIFRkNGICKDEVIDARETILL0AKISTANOCH ANDRAHkLL(ONHARENINSPELNINGDiRMANKANHyRAEN HyGTJiNSTEMANPkAMERIKANSKA5$VARNATURKARNAFyR ATT#)!ROTADEIAFFiREN(ANVARNADE4URKARNAFyRETT FyRETAGSOMVARENTiCKMANTELFyR#)!OCHSOM6ALERY 0LAME SOMDUSiKERTHyRTTALASOM VARANSVARIGFyR 4HE,ONDON4IMESHARSLAGITUPPDETSTORT MENIAMERI KANSKAMEDIERHARMANINTESAGTETTDUGG$ETiRHELT

MyRKLAGTI53!3kMEDAN"USHTJATATOMFARANMED ATTKiRNTEKNOLOGISPRIDS SkHAR53!SREGERINGVARIT DENSTyRSTASPRIDAREN-ANHARFyRRkTTLANDETOCHSkLT NUKLEiRAHEMLIGHETER-ENMANKANBARALiSADETI4HE ,ONDON4IMES IRYSKPRESS AL*AZEERAELLERPkANTIWAR COM%DMUNDSHARVITTNATINFyRKONGRESSENMENFyR MkNGAHyJDAREOCHMiKTIGAINTRESSEGRUPPERiRINBLAN DADEFyRATTDETSKAHiNDANkGOT3kDETKOMMERUTI ,ONDON OCHDENAMERIKANSKAALLMiNHETENFkRINGET VETA /MDETINTEiRNkGOTRIKTIGTKRISMEDVETANDENiRDET GiLLERDENEKONOMISKAPOLITIKEN SkANTARJAGATT53! UTRIKESPOLITIKINTEHELLERiRSiRSKILTRATIONELL ¯.EJ DETiRDENINTE5TRIKESPOLITIKENiRVANSINNIG -ANiGNARSIGkTKRIGSFyRBRYTELSER6IINVADERARANDRA LiNDER OCHMOTIVERARDETMEDLyGNER6IANSERATTVIHAR RiTTATTBESTiMMAyVERANDRALiNDER/CHOMDEGyR MOTSTkNDBOMBARVIDEMTILLSKROT$ETVISARPkDETHiR LANDETSHYBRIS$ESOMSTyDJERDENHiRPOLITIKENHAR NATURLIGTVISINTEHELLERTILLRiCKLIGTMEDVETTFyRATTFyRSTk 53!SEGENSITUATION(YBRISiRORDET ¯$ETiRSOMDENFRANSKAREVOLUTIONEN$EFRANSKA REVOLUTIONiRERNAVILLETVINGAPkRESTENAV%UROPASIN POLITIK FyRDEANSkGATTBARADEVISSTEVADSOMVAR MORALISKT$ETVARDETJAKOBINERNAANSkG OCHDETVAR DETSOMLEDDETILLALLAKRIGOCH.APOLEON$ETiRSkDE NEOKONSERVATIVAI53!iRIDAG$ETiRDETTiNKANDET SOMSTYRVkRUTRIKESPOLITIK$ENEOKONSERVATIVATRORATT BARADEVETVADSOMRiTT$ETRORINTEBARAATTDEHAR RiTTATTTVINGAPkANDRASINPOLITIK UTANDETRORATTDET iRDERASSKYLDIGHET/CHDEMENARINTEBARADENMUS LIMSKAViRLDEN UTANALLA

PIERREGILLYiRKULTURSKRIBENT TIDIGARE MEDARBETAREIFIBOCHHANDEBUTERARIHyST MEDBOKENBOMDIPLOMATI KONSTENATTSKAPAEN FIENDEVERBAL CARLOSLATUFFiRFOTOGRAFOCH ILLUSTRATyRSEMERPkWWWTALES OF IRAQ WAR BLOGSPOTCOM


FIBUTRIKES ))NDIENHANDLARDETOMENTJUGODUBBLING AVKONSUMTIONENINNANDEENSKOMMER UPPTILLDENNIVkDiR"RASILIENOCH+INANU BEFINNERSIG


FIB

LARSkKEAUGUSTSSONTEXTTORKELEDENBORGBILD

!LKOHOLINDUSTRINHARETTPROBLEM -ARKNADENPkDETNORRAHALVKLOTET iRMiTTAD"LICKENViNDSNUMOT FRAMTIDSMARKNADER"RASILIEN 2YSSLAND )NDIENOCH+INA-ENDEGLOBALA ALKOHOLFyRETAGENHARPROBLEMMEDDE NATIONELLADRYCKESVANORNA2YSSARNAiR VANAVIDSINVODKA BRASILIANARNAVIDSITT SOCKERRyRSBRiNNVINOCHKINESERNAVID RISBRiNNVIN

TyRSTEN EFTERNYA MARKNADER
FIBUTRIKES &I"PUBLICERARHiRETTREDIGERATOCHFyRKORTATUTDRAGUREN KOMMANDEBOK'LOBALKOHOL¯AV,ARS`KE!UGUSTSSON +INA¯LEGENDEROCHLAGAR+

INAiRINTEBARADETSTyRSTA MENOCKSkETTAVDEBiSTA EXEMPLENPkHURDAGENSGLO BALAALKOHOLHANDELFyRHkLLER SIGTILLMkNGTUSENkRIGATRADITIONER$ET FINNSFLERALEGENDEROMHURKONSTEN ATTGyRAALKOHOLUPPSTODMELLAN¯ kRF+RNYLIGENGJORDAARKEOLOGISKA FYNDVISARPkATTMANKANHAFRAMSTiLLT JiSTADRYCKERSkTIDIGTSOMkRF+R OCHATTMANKUNDEDESTILLATIONSTEKNIK REDANF+R)SLUTETAV TALETOCHI ByRJANAV TALETKOMDRYCKERSOM yL KONJAK WHISKYOCHVODKAFyRSTA GkNGENTILL+INA "EHOVETAVATTKONTROLLERAALKOHOL FINNSOCKSkTIDIGTOMNiMNTIKINESISKA SKRIFTER+EJSAREN9UINSTIFTADEMERiN F+RENALKOHOLSKATTFyRATTFkNER KONSUMTIONENOCHUNDER(AN DYNASTIN Pk TALETF+RSTIFTADESFLERALAGAR ISAMMASYFTE )+INADELASALKOHOLIETTANTALUNDER GRUPPER$ENSPRITSOMKALLAS²STARK² HkLLERyVERVOLYMPROCENT DENSOM KALLAS²MINDRESTARK²HkLLER¯ VOLYMPROCENT OCHHiRINGkRSkViLLOKALA SPRITSORTERSOMDENIMPORTERADESPRITEN 2ISVINKALLASALLADEJiSTADRYCKERSOM PRODUCERASAVOLIKASiDESSLAG DEHkLLER ENVOLYMPROCENTPk¯PROCENT 2ATTFYLLERIETiRDENMESTSiKERSTiLLDASKA DEVERKNINGENAVALKOHOLKONSUMTIONEN¯kR

+ONSUMTIONI %5 RESP "2)# LiNDERNA +ONSUMTIONPERCAPITAILITERRENALKO HOL %5¯  2YSSLAND  "RASILIEN  +INA  )NDIEN  `LDERNSGRkAMOLNSAMLASyVERDERIKASTELiNDERNA OCHHOPPETFyRGLOBALKOHOLENFINNSHOSDENYA UNGA URBANAMARKNADSAKTyRERNAI"2)# LiNDERNA 5TGkENDEFRkNSTANDARDVERKET7ORLD$RINK4RENDS KANMANJiMFyRAKONSUMTIONENMELLANDE ±GAMLA²%5 LiNDERNA DiRALKOHOLMARKNADENRiK NASSOMMOGENOCHKONSUMTIONENSJUNKERNkGOT MEDKONSUMTIONENI"2)# LiNDERNA

"2)# LiNDERNA"RASILIEN 2YSSLAND )NDIENOCH +INA 6$NPkFRANSKA"ELVEDERE)MPERIAL"RANDS #HESTER"RANDESFyRKLARAR ATTDETINTEFINNS NkGOTMERAATTHOPPASPkI%UROPA²$ETFINNSEN GRiNSFyRVADDENEUROPEISKEKONSUMENTENKAN BETALAFyRENVITSPRIT6ARESIGDETiRGENEVER I.EDERLiNDERNA BRiNNVINI3KANDINAVIEN KORNI 4YSKLANDELLERVODKAI0OLEN SkHARDESSAKONSU MENTERViXTUPPMEDVITSPRITOCHKOMMERINTEATT BETALAFANTASIPRISERFyRVODKA LANSERADGENOMEN FLOTTANNONSKAMPANJ+ANSKENiSTAGENERATION KOMMERATTGyRADET-ENHITTILLSHARVIFAKTISKT INTESETTDETHiNDA²

BERiKNADESENTREDJEDELAVDEyVER TRAFIKOLYCKORNABEROPkRATTFYLLA !NNARSiRDETiRMYCKETSVkRTATTyVER BLICKAUTBREDNINGENAVALKOHOLPROBLEMEN +INAHARINGENSAMMANHkLLENFOLKHiLSO POLITIKOCHINTEHELLERNkGONSAMMANHkL

§$ETFINNSINGENiNDEPk ALKOHOLFyRETAGENSUPPVAKTNINGAV +INA AVNkGONIBRANSCHENKALLADALLA FRAMViXANDEMARKNADERSMODER¦

LENALKOHOLLAGSTIFTNING%NMYNDIGHETyVER SERKVALITETS OCHREKLAMFRkGOR ENANNAN REGLERARSPRITHANDELN ENTREDJESKATTEFRk GOR ENFJiRDERkVARORNASOMANViNDSOCH SkVIDARE,AGSTIFTNINGFRkNBEGRiNSAR REKLAMTIDENITVFyRALKOHOLTRiDDE NYALAGARIKRAFTSOMUTTRYCKLIGENFyRBJU DERFyRSiLJNINGAVALKOHOLTILLMINDERkRIGA UNDERkR $ENTOTALAOMFATTNINGENAV+INASALKOHOL MARKNADiRLIKAOMyJLIGATTyVERBLICKA.iR *UST DRINKSkRGJORDEENUPPSKATTNING BASERADPkKONSUMTIONSDATA PUBLICERADE AV+INASMOTSVARIGHETTILL3TATISTISKACEN TRALBYRkN KOMMANFRAMTILLATTUNDERDE kREN¯yKADEVADKONSUMEN TERNASPENDERADEPkALKOHOLMEDDRYGT PROCENT5NDERSAMMAPERIODyKADE VOLYMENSkLDAALKOHOLDRYCKERMEDDRYGT PROCENT 4ENDENSENVERKARSkLEDESVARAATTMAN KyPERDYRARE$ETVISASBLANDANNATAV UTVECKLINGENPkyLMARKNADEN SOMiRViRL DENSSTyRSTA`RSTODPRESTIGEMiRKEN FyRPROCENTAVFyRSiLJNINGEN MEN STODDEFyRyVERPROCEN ENLIGTJAPANSKA BRYGGAREN+IRIND-iTTPERCAPITAKOMMER DOCK+INAFyRSTPkPLATSkR MED SINA LITERPERPERSON&yRSTAPLATSEN INNEHASAV4JECKIENMEDENPERCAPITAKON SUMTIONPkLITER 3PRITMARKNADENDOMINERASNiSTANTOTALT AVLOKALASORTER¯DESTkRFyRPROCENTAV VOLYMENOCHPROCENTAVFyRSiLJNINGSViR DET-ENOCKSkHiRSERMANSAMMATEN DENSATTKyPADYRARE"ILLIGARESPRITSORTER STkRFyRPROCENTAVFyRSiLJNINGSVOLYMEN MENENBARTFyRPROCENTAVViRDET OMViNTSTkRDYRARESORTEROCHPRESTIGE MiRKENFyRPROCENTAVVOLYMENMEN PROCENTAVViRDET


FIB

3PRITMARKNADENGICKFAKTISKTNEDOCH TAPPADENiRAPROCENTAVSITTViRDE UNDERPERIODEN¯ ENLIGTEN MARKNADSANALYSFRkN!CCESS!SIA-EN DETTABERODDEHUVUDSAKLIGENPkENSJUN KANDEFyRSiLJNINGAVDELOKALASPRITSOR TERNAAVBILLIGARESLAGDESSASANDELAV MARKNADENSJyNKFRkNDRYGAPROCENT TILLDRYGAPROCENTUNDERTIDSPERIODEN -ARKNADENGYNNARSkLEDESSTORFyRETAG MEDMERAPRESTIGEMiTTADEPRODUKTER 5NDERPERIODEN¯UTVISARDEN OFFICIELLASTATISTIKENENyKNINGAVWHIS KYIMPORTENMEDPROCENT AVBRANDY OCHKONJAKSIMPORTENMEDPROCENT VODKAMEDPROCENT TEQUILAMED PROCENTOCHENNiRAPkFyRDUBBLINGAV LIKyRIMPORTEN $ESSAPRODUKTERKyPSAVENBARTDE RIKASTEKUNDERNA SOMAFFiRSMiNOCH PARTIFUNKTIONiRER OCHSiLJSTILLPROCENT IDEMERAViLBiRGADEDELARNAAVLANDET IDEURBANISERADEDELARNAISyDER SYDOST NORROCHNORDOST_NDkiRMARKNADEN SkENORMATTOCKSkMINIMALAMARKNADS ANDELARBETYDERSTORAVOLYMER%TT TECKENAVMkNGAVARBESLUTETAVBRITTISKA 7ILLIAM'RANT3ONS MEDBLANDANNAT MALTWHISKYN'LENFIDDICHBLANDSINAPRE MIUMPRODUKTER ATTETABLERAENKINESISK UNDERAVDELNINGI3HANGHAIISLUTETAV $EGLOBALAALKOHOLFyRETAGEN OCHSPECIELLT SPRITFyRETAGEN STyTERIBLANDPkKONSUMEN TERSOMINTEVETVADDEDRICKEROCH iN ViRRE INTETYCKSINTEBRYSIGOMDET3kRAP PORTERARENAVDEFRiMSTADATABANKERNA $ATA$RIVEN-ARKETING!SIAISINRAPPORT 4HEINTERNATIONALSPIRITSMARKETIN#HINA -ANFRkGADEREGELBUNDNAKONSU MENTERAVGLOBALASPRITSORTERI3HANGHAI "EIJINGOCH'UANGZHOUOMWHISKYOCH

LIKNANDEMARKNADSFyRINGSSTRATEGIER-AN LANSERARSIGSOMDRYCKENFyR²DETNYA+INA DENNYALIVSSTILEN NYAFRIHETEN NYARIKEDO MEN²OCHEXTRAPRISER GkVOR TiVLINGARSOM ALLAPRESENTERASAVVACKRAFLICKORKLiDDA IMiRKETSSYMBOLER %N kRIGTJiNSTEMANSiGERHiDISKT²$E UTLiNDSKAMiRKENAFINNSALLTIDTILLEXTRA PRIS*AGGkRTILLMINFAVORIT +46;KARAOKE BAR=UNGEFiRVARFJORTONDEDAGOCHDEHAR ALLTIDSPECIALERBJUDANDEPkNkGOTNYTT ELLERANNORLUNDAINTERNATIONELLTMiRKE6I KyPERDETALLTIDEFTERSOMDETiRBILLIGAST OCHNiRVIBLANDARDETMEDTEELLER#OKE ELLER3PRITESMAKARDETiNDkSOMALLA ANDRA²

KONJAKVARSAMMADRYCKPROCENTSAJA PROCENTSADENEJOCHPROCENTVISSTE INTE2APPORTENANGERDETTASOMENAV DESTyRSTAUTMANINGARNAFyRDEGLOBALA ALKOHOLFyRETAGEN²$ETiRENBARTVODKA BLANDDEINTERNATIONELLADRYCKESKATEGO RIERNASOMHARBYGGTUPPENVISSNIVkAV IGENKiNNINGOCHPRODUKTMEDVETANDEPk MARKNADEN$ETTALEDERTILLFyRVIRRINGBLAND KONSUMENTERNAIVADSOMiRSORTEROCHVAD SOMiRVARUMiRKEN² &yRVIRRINGENFyRViRRASAVATTOLIKA INTERNATIONELLASPRITMiRKENHARGANSKA

_NDkFINNSDETINGENiNDEPkALKOHOL FyRETAGENSUPPVAKTNINGAV+INA AVNkGON IBRANSCHENKALLAD²ALLAFRAMViXANDE MARKNADERSMODER²*USTDENENORMAVOLY MENPkALLTSOMPRODUCERASHARFkTTFLERA SPRITFyRETAGATTFyRSyKAGyRAVADyLFyRETA GENTIDIGAREGJORT NiMLIGENKyPASIGINI DENLOKALAPRODUKTIONEN 3OMMARENKUNGJORDESATTVADSOM iNNUVARSVENSKASTATENS63HADEBILDAT ETTSAMiGTFyRETAG ETTJOINTVENTURE MED *IAN.AN#HUN ENLEDANDETILLVERKAREAV BAIJIU4IDIGAREHARSkViL$IAGEO ,6-(OCH FRANSKAKONJAKSFyRETAGET#AMUSALLIERAT SIGMEDKINESISKATILLVERKAREAVBAIJIU¯ETT SLAGSSPRITSOMGyRSAVENMiSKPkRkVAROR SOMRIS SORGHUM KORN¯OCHiRDENVANLI GASTESPRITSORTENI+INAVILKETGyRDENTILL ViRLDENSSTyRSTASPRITKATEGORI $ETFINNSDOCKHUNDRATALSSORTEROCH PRISKATEGORIERAVDRYCKEN $ETMESTKiNDA PRESTIGEMiRKETiR-AO4AI FAVORITBLANDDE KOMMUNISTISKALEDARNA6ADDEUTLiNDSKA INVESTERARNAiRINTRESSERADEAViRNATURLIGT VISPRESTIGESEGMENTET²+INAiRDENSTyRSTA
!GRESSIVREKLAMIFRAMTIDSMARKNADERNA²$RESSEDFORSUCESS²&OTO2ASMUS+iLLSTRyM¯4ANZANIASAMT²*OINTHECLUB²&OTO3ARA3ANDBERG¯5GANDASPRITMARKNADENIViRLDEN² SiGER+ETIL %RIKSENFRkN63!BSOLUT3PIRITS OCHTALAR OMPRESTIGE OCHSUPERPRESTIGESEGMENTEN AVMARKNADEN²$ETiRDiRVIFOKUSERAROSS ¯VIVILLGkMEDOCHFkENBITAVKAKAN² 2EDANUNDERFOTBOLLS 6-kRRAPPOR TERADESGODASIFFRORFyRALKOHOLINDUSTRIN %NMANFRkNSPRITINDUSTRIFyRENINGENI 'UANGZHOUTALADEOMATTSPRITFyRSiLJNING ENSTEGMEDPROCENTUNDER6- MkNA DEN DEUTLiNDSKAMiRKENAVARSTORSiLJARE ,OKALABARiGAREHADESTORTSTyDAVREKLAM KAMPANJEROCHEXTRAPRISERPkVARORNA ²!LKOHOLKANFyRHyJANyJETMEDFOTBOLLS MATCHER-ENATTDRICKAFyRMYCKETiRINTE BRA² SAENLiKAREPk(UAQIAO SJUKHUSET I'UANGZHOU(ENNESSJUKHUSHADEFkTT TAEMOTMkNGABERUSADEFANSTIDIGTOM MORGNARNA ENSkDkLIGATTHANBEFANNSIG IDJUPKOMA 2ISKENFINNSATTDETBARAiRENFyR yVNINGTILLVADSOMKOMMERATTSKEUNDER /LYMPISKASPELEN"LANDDESSSPONSORER FINNERMAN4SINGTAO "UDWEISEROCHHELKI NESISKA9ANYING"EER0kSINHEMSIDABERiT TARDENKINESISKASTATENSINFORMATIONSBYRk OMHURMANFyRBEREDERSIGPkENRESTAU RANGSKOLAIHUVUDSTADEN

§2EDANUNDERFOTBOLLS 6-kR RAPPORTERADESGODASIFFROR FyRALKOHOLINDUSTRIN%NMANFRkN SPRITINDUSTRIFyRENINGENI'UANGZHOU TALADEOMATTSPRITFyRSiLJNINGENSTEG MEDPROCENTUNDER6- MkNADEN¦ ²:HAO7EIKONCENTRERARSIGPkATTGyRA COCKTAILSISKOLANSBAR kRINGENiRMYCKET FINGERFiRDIGOCHARBETARELEGANTFyRATT SKAPAENBLANDNINGSOMKALLASDE&EM /LYMPISKA2INGARNA$RINKENBESTkRAV FEMOLIKFiRGADELAGERIETTGLAS SOMREPRE SENTERARDEOLYMPISKARINGARNAIRyTT GULT BLkTT GRyNTOCHSVART$ESSUTOMHARPOJKEN UPPFUNNITTRESORTERSCOCKTAILSSOMANKNY TERTILLSPELEN OCHHANDRICKERINTEENS ¯*AGiRFyRUNGATTDRICKA*AGMkSTE TACKAMINAFyRiLDRAR SOMiLSKARATTPROV SMAKAVADJAGiNGyROCHGERMIGSINA REAKTIONER SiGER:HAO ¯-ENNiSTAkRBLIRJAGSkDkFkRJAG ARBETAIBARENPkETTHOTELL*AGKANFAK TISKTINTEViNTATILLSGiSTERNAPRyVATPk MINAUPPFINNINGAR SiGERHANSTOLT²

+iLLOR 7EI(AO (ANHUI#HENOCH:HONGHUA3U#HINAALCO HOLTODAYAV!DDICTIONNR *OHANNE#OCHRANE (ANHUI#HEN +ATHERINE- #ONIGRAVEOCH7EI(AO!LCOHOLUSEIN#HINA !LCOHOLAND!LCOHOLISM6OL .O #HINA´SMARKETFORALCOHOLICDRINKS¯FORECASTSTO WWWJUST DRINKSCOM WWWKIRINHOLDINGSCOJP )NTERNATIONAL(ERALD4RIBUNEJANUARI MWWWDDM ASIACOM #HINA$AILY  WWWCHINAORGCN

LARSkKEAUGUSTSSONFyDD iR ENSVENSKFyRFATTARE JOURNALIST yVERSiTTAREOCHNYKTERISTBOKEN GLOBALKOHOLKOMMERIHySTPkSOBER FyRLAG


FIBINTERVJU

FIB

3EDAN%5 INTRiDETHARDENSVENSKAALKOHOLKONSUMTIONENRAKATIHyJDENOCH NkTTSYDEUROPEISKANIVkER5TVECKLINGENHARGRANSKATSAV,ARS`KE!UGUSTSSON ITVkREPORTAGEByCKER&ULLFRIHET,EOPARDFyRLAG MEDETTHUVUDSAKLIGEN SVENSKTPERSPEKTIVOCHDENSENASTE'LOBALKOHOL3OBER&yRLAG SOM GRANSKARDENINTERNATIONELLAALKOHOLINDUSTRINIDAG&I"HARTRiFFATFyRFATTAREN

§!LKOHOLENETTSTyRRE PROBLEMiNKNARKET¦ LARS IVARJUNTTITEXTLEOPARDFyRLAGBILD

4

6 BILDERNAAVDETHEJDLySAUNGDOMSFYLLERIET I5PPSALAPkVALBORGSITTERKVARPkNiTHINNAN NiRJAGTRiFFAR,ARS`KE!UGUSTSSON$AGENS TIDNINGARFYLLERPkMEDFLERORTERIENDYSTER LiSNING INKLUSIVETRAGEDINNiREN kRIGKVINNARkKAR KOMMAIViGENFyRTVkKRAFTIGTBERUSADESOMBRkKARMED VARANDRA MEDFyLJDATTHONKNUFFASFRAMFyRENBUSSOCH OMKOMMER$ETiRTOPPENAVETTISBERG6ARJEDAGkRET RUNTiGERTRAGEDIERNARUMTILLFyLJDAVALKOHOLENMISS HANDEL VkLDTiKT SJUKDOMAR OLYCKOROCHRATTFYLLA ¯)MINFAKTAUNDERSyKNINGSERJAGUPPGIFTENATTPRO CENTAVALLABESyKPkSJUKHUSAKUTERNAiRALKOHOLRELATE RADE SiGER,ARS`KE!UGUSTSSON 4OBAK SNABBMATOCHKNARKiRFRkGORSOMDISKUTERAS INTENSIVTKOPPLATTILLFOLKHiLSAOCHyVERLEVNAD6ARFyRiR DETSkTYSTOMDETSTyRSTAHOTETMOTFOLKHiLSANIVkRT LANDSOMSAMTIDIGTiRSkDYRTSAMHiLLSEKONOMISKT %NLIGT!UGUSTSSONBERORDETPkATTALKOHOLENHARMYCK ETMERAINFLYTELSERIKAViNNER ¯!LKOHOLENHARMiKTIGAREOCHMERAANSTiNDIGAViNNER iNCIGARETTERNA HAMBURGARNAOCHECSTASYTABLETTERNA $ETFINNSFINSMAKAREOCHAVSMAKAREIALLASTORATIDNINGAR $ETSKRIVSMASSORAVByCKEROMVINERNASOCHWHISKYNS TRADITIONER$ETiRFRAMFyRALLTDENDROGSOMiRALLMiNT ACCEPTERADAVDIGOCHDINAGRANNAROCHDEFLESTAAVER HARINGASTyRREPROBLEMMEDDEN ¯.iRJAGSAMLADEMATERIALTILLMINFyRRABOK&ULLFRIHET UPPTiCKTEJAGATTDETSAKNADESENGRUNDLiGGANDE yVER SIKTLIGBOKOMDENGLOBALAALKOHOLINDUSTRIN ,iSNINGENAVHANSNYABOKiRUPPLYSANDE.YTTFyRMIG iRUPPGIFTERNAATT%5 OCHDiRIBLAND3VERIGE TOPPARALKO HOLKONSUMTIONENIViRLDENFyREBLANDANNAT2YSSLAND VILKETRUCKARPkENPERSONLIGVANFyRESTiLLNING$ESSUTOM VISARDETSIGDEFEMSTyRSTA%5 LiNDERNAOCKSkiRViRL DENSFRiMSTAEXPORTNATIONERAVALKOHOL!LKOHOLiRRENTAV

%5SSTyRSTAEXPORTPRODUKT FyR²LIVSMEDEL²SOMKLASSIFI CERINGENLYDER ,ARS`KESKARTLiGGNING VISARHURDENEUROPEISKA ALKOHOLINDUSTRINNUSATSAR HkRTPkDESTORAUTVECK LINGSLiNDERNAMEDHOPP OMATTFkKONSUMTIONEN ATTNiRMASIGEUROPEISKA ,ARS`KE!UGUSTSSONiR FyRFATTAREOCHAKTUELLMEDBOKEN NIVkER$ETHANDLAROM 'LOBALKOHOL STORAPENGAR)NOM%5 GENERERARDENDIREKTAALKOHOLHANTERINGENMILJARDER EUROkRLIGEN$OCKFINNSINGENyVERSIKTLIGSTATISTIKyVER ALLAKOSTNADER *AGUNDRAROMDENDAGKOMMERDkVIKLARAROSSUTAN MONOPOLOCHRESTRIKTIONER ,ARS`KETRORINTEDETMENSiTTERSITTHOPPTILLUTVECK LINGENINOM%5 ¯2ASETI3VERIGEKOMMED%5 INTRiDET 'RiNSKONTROLLERNAFyRSVANN PRIVATINFyRSELNUTSTRiCKTES OCHSMUGGLINGENBLEVENKELSAMTIDIGTSOMSKATTESAT SERNAANPASSADESFyRATTMyTADETTA*AGiRSPECIELLTFyR BANNADPk"OSSE2INGHOLMSOMINTESTODPkSIGNiRDET GiLLDEUNDANTAGSREGLERFyRVkRRESTRIKTIVAPOLITIK.UiR ALKOHOLENETTSTyRREPROBLEMiNKNARKET ¯3OMDETiRNU iRDETENDASiTTETATTFyRSVARASVENSK ViLFiRDSPOLITIK¯SOCIALPOLITIK¯ATTEXPORTERADENTILLDE ANDRALiNDERNA0OSITIVTiROCKSkATT%5 FyRFyRSTA GkNGEN KLASSADEALKOHOLENSOMETTFOLKHiLSOPROBLEM !UGUSTSSONHARkTERIGENSKRIVITENUTMiRKTREPORTAGE BOKKRINGENVIKTIGOCHOBEKViMFRkGAFyRViLDIGTMkNGA LARS IVARJUNTTIiRMETALLARBETAREOCHMEDLEM IFIBSSREDAKTONSKOMMITTm


FIBNOVELL


FIB

./6%,,!6`+%*/(!.33/. kKEJOHANSSONTEXTEMMAHANQUISTILLUSTRATION

(

ONVARUNG-ENBLICKENVARALLTANNATiN BARNSLIG $ETVARENSOMMARDAGMEDMYCKETFOLK PkTkGET-kNGAHADEENMASSAViSKORMED SIG SOMOMDEHyLLPkATTFLYTTA"ARNFAMILJERMED BARNVAGNAR/CHiNNUFLERViSKOR/CHMITTIALLTIHOPEN DAMIyVREFEMTIOkRSkLDERN SOMVARNiRMASTHYSTERISK yVERATTHONHADEGLyMTENViSKAPkJiRNViGSSTATIONEN I'iVLE3YND MENSAMTIDIGTVARDETINTEHELTFEL MED TANKEPkATTDETVARNOGSkFULLTiNDkMEDBAGAGE$ET STODViSKOROCHVAGNAROCKSkIGkNGARNAOCHVESTIBU LERNA*AGHANNMEDATTLiNGTATILLBAKATILLDENTIDDk FOLKKUNDELiMNAINViSKORSOMRESGODS SOMSEDAN SKICKADESIENSEPARATRESGODSVAGN)STiLLETFICKVIKON SULTERSOMBESTiLLTTkGVAGNARGJORDAFyRANDRAPEND LANDEKONSULTEROCHAFFiRSRESENiRERMEDENDATORViSKA SOMENDABAGAGE-yJLIGENENFLASKAMINERALVATTEN OCKSk$AGENS)NDUSTRIFkRDOMPkTkGET *AGBEHyVDEINTEBRYMIGOMDAMEN,INDA MINKOL LEGA TOGHANDOMHENNEOCHEFTERETTPARSAMTALHADE HONORDNATSkATTViSKANSKULLEKOMMANERMEDNiSTA TkGTILL3TOCKHOLM$AMENVARLUGNARE MENHONHADE iNDkENFRkGATILLATTSTiLLA,INDAFICKENKOMMENTAR FRkNDAMENSOMSENARESKULLEkTERBERiTTASBLAND MkNGAKONDUKTyRER ¯$ETFINNSViLNkGOTRULLBANDPk3TOCKHOLMSCENTRAL

DiRJAGKANHiMTAViSKAN3OMPk!RLANDA%LLERHUR 2IDk -ENDETiRENANNANRESENiRSOMJAGMESTTiNKERPk FRkNDENDAGEN*AGHADEHAFTENRASTPkTVkTIMMARI 3TOCKHOLMOCHKiNTFASTMARKUNDERFyTTERNA*AGHADE NJUTITAVENPROMENADPk+UNGSHOLMENOCHTITTATMED VISSLiNGTANPkDEGAMLAHUSBkTARNASOMLIGGERLiNGS KAJENBORTANFyR3TADSHUSET%FTERENKEBABLUNCHVAR DETDAGSATTTAETTNYTTTkGTILLBAKATILL3UNDSVALL/CKSk DiRFULLTMEDRESENiRERMENNkGOTMINDREMEDBAGA GE-EDPkTkGETVARENUNGFLICKA(ONSTODBREDVID ENSTORBLkRYGGSiCKUTEIVESTIBULENIENVAGN NiRJAG KOMFyRBIPkMINBILJETTKLIPPNINGSRUNDA

&

ANOCKSk*iVLATkGHELVETE4YPISKTATTDETSKUL LEVARASkFULLTAVFOLKPRECISNiRJAGSKAkKA*UST IDAGORKARJAGBARAINTEMEDALLAIDIOTER)NTE PkLiNGE$ETRiCKERMEDDETHELVETEDETVARIT HEMMAHOSFARSANOCHHANSNYAUNGAR*AGBEHyVER VILA6ARAFyRMIGSJiLV4iNKAPkMITTEGETLIV/CHSk HAMNARMANPRECISBREDVIDENMORSAMEDENGNiLLIG UNGE&AN JAGHATARUNGAR 6ADFANSKAJAGGyRA(iRFINNSJUINTEENENDALEDIG PLATS"EGRIPERINTEHURENMORSAKANkKAIViGPkTkG MEDENUNGEOCHSkBARABOKAENPLATS/CHSENJAGDk AVALLAMyJLIGAPLATSERSkRkKARJAGDRADENHiRNITLOT

&,)#+!.3/-(!4!$% 5.'!2/#( 


FIBNOVELLTENOCHHAMNABREDVIDDOMHiR%NSkNOTURBORDEINTE ENSFINNASPkKARTAN &ANNUHOSTAROCHSNORARHONOCKSk*AGDRAR*AGSTkR TAMIGFANHELLREUPPiNSITTERKVARHiR_VENOMDET ViLiRDETHONVILLDENDiRKiRINGEN ATTJAGSKADRASk ATTHONFkRENPLATSTILLkTUNGEN-ENHELLREDETiNATT JAGSITTERKVARHiR )VAGNENINTILLiRDETLIKAMYCKETFOLK&AN INTEEN PLATS*AGGkRTILLBAKAOCHSTiLLERMIGIVESTIBULEN SkFkR JAGSEOMNkGONKLIVERAVPkNiSTASTATION*AGMkSTE FyRFANFkSITTAOCHVILA SiRSKILTSOMJAGHARENBILJETT JAGFkTTBETALADYRTFyR .UKOMMERKONDUKTyRENOCKSk*iVLAIDIOT3PRINGER RUNTPkETTTkGOCHKOLLARPkFOLKSBILJETTER(ARHAN INGETVETTIGAREATTSYSSLAMED*AGORKARINTEMEDNkN JiVLASLIPSNISSE

.

iRJAGFRkGADEHENNEEFTERBILJETTENHANN JAGTiNKAATTHONSiKERTINTEHADENkGON $ELSFyRATTHONSTODDiRUTEOCHDELSFyR ATTDETDRyJDEINNANHONREAGERADEOCH ByRJADELETAISINAFICKOR(ONTOGLiNGRETIDPkSIGiN ENSNIGELSKULLEHAGJORT3OMNiRMANSERENFILMOCH SkiRDiRNkGONSOMRyRSIGSAKTAOCHSkVISARDOM DESSUTOMSITUATIONENISLOWMOTION (ONHITTADEIALLAFALLENBILJETTIENFICKAOCHDETVAR INGETKONSTIGTMEDDEN$ETVARRiTTDAG RiTTVAGN ALLTSTiMDE ¯-ENVARFyRSTkRDUHiRUTE FRkGADEJAGHENNE$U HARJUSITTPLATSDiRINNE ¯$ETSITTERENUNGEPkPLATSENBREDVIDMIN SVARADE HONMEDENISKALLRySTEFTERENLkNGSTUNDSTYSTNAD /CHJAGHATARUNGAR $ENKOMMENTARENVARMERRAPPiNLkNGSAM+UNDE JAGHAJiMFyRTHENNEMEDENSNIGELFyRUT SkVARDET NUENMyRDARSNIGELJAGHADEFRAMFyRMIG 3TORLEKSMiSSIGTSkGHONUTATTVARARUNT TYCKTE JAG MENDETiRSVkRTATTVETAkLDERNPkFLICKOR!VHEN NESANSIKTSUTTRYCKATTDyMAVARHONNkGRAiRiLDRE (ONVARINTESiRSKILTLkNG SNARARETViRTOM(kRET VARKORTKLIPPTOCHHALVMyRKT MERBRUNTiNSVART"Lk JEANSOCHENLJUSBRUNTRyJASOMVARSTOR RIKTIGTBYLSIG -ENDETSOMSLOGMIGVARINTEFRiMSTKLiDERNA$ET VARANSIKTSUTTRYCKET(ONSkGSkHkRDUT$ETFANNS ABSOLUTINTEMINSTABARNSLIGHETIHENNEUTkTSETT 2UNTkRGAMMALOCHSkARG SkHATISK/CHMOT UNGAR(ENNESORDOCHHENNESBLICKTOGMIGHkRT*AG KUNDEINTEBARAGkDiRIFRkN.kGOTDREVMIGATTSTAN NAKVAROCHFyRSyKAFkENKONTAKTMEDHENNE+ANSKE ETTLEENDE 3JiLViLSKARJAGBARN"kDEHEMMAOCHPkTkGET/M

MANTARSIGTIDOCHPRATAROCHSKOJARMEDBARNENBLIR RESANLiTTAREFyRBkDEBARNOCHFyRiLDRAR/CHFyRMIG SOMJOBBAR &ASTMINAEGNABARNHARJAGMISSATMYCKETAVKON TAKTENMED!TTJOBBAVARANNANHELGOCHOFTAKViLLAR OCHNiTTER DETiRINGENBRAGRUNDNiRDETGiLLERATT FkENBRAKONTAKTMEDSINABARN/CHDETiRFyRSTkS SAMMASAKMEDiKTENSKAPEN$ENSTORAANDELEN SKILSMiSSOROCHENSAMSTkENDEBLANDPERSONALEN BERORPkVkRAKNEPIGAARBETSTIDER-INNYAFRUKALLAR SIG3* iNKA /MMANBORTSERFRkNPROBLEMETMEDATTDETiRFyR LITEPLATSFyRBARNVAGNARSkiRDETRIKTIGTKULMEDBARN PkJOBBET5NGARKLAGARINTEyVERFyRSENINGARELLERNiR NkGONTOALETTiRAVSTiNGD$iREMOTBLIRDOMViLDIGT GLADANiRJAGIBLAND OMJAGiRPkDETHUMyRET LkTER DOMKLIPPASINAEGNABILJETTER/CHFyRiLDRARNABLIR OCKSkGLADARE -ENDETFINNSGRiNSER3OMDENDiRRyDHkRIGEKIL LEN KANSKE kR MENGANSKASTOR MEDENT SHIRT MED0AMELA!NDERSSONSSTORATUTTARPkBRySTET(AN GICKFRAMOCHTILLBAKAGENOMTkGET3TOLTSOMEN TUPPVISADEHANUPPSIGOCHTUTTARNAFyRANDRARESE NiRER4ILLSLUTTRYCKTEJAGNERHONOMPkENSTOLOCH SAkTHONOMATTSITTAKVARDiRTILLTkGETVARFRAMME !LTERNATIVTATTViNDATRyJANUTOCHIN%FTERDETSATT HANKVAR !RGBLEVJAGOCKSkPkDENTJEJSOMSATTMEDFyTTERNA yVERSiTETFRAMFyRSIGOCHLYSSNADEPkMUSIK(yGT (ONTRODDEKANSKESOMDEFLESTAANDRAMEDHyRLURAR PkATTDETBARAiRDOMSJiLVASOMHyRMUSIKEN-EN NiRHONSEDANDESSUTOMNONCHALERADEFLERATILLSiG NINGARGICKJAGKANSKELITEFyRHANDGRIPLIGTTILLViGA OCHHyLLNiRMASTPkATTKASTAUPPHENNEPkHATTHYL LAN-ED-P SPELARENSSLADDVIRADRUNTFyTTERNA 3kVISSTKANiVENJAGBLIFyRBANNADPkRESENiRER INKLUSIVEUNGDOMAR-ENJAGKANBARAINTEHATA UNGAR*AGVILLEMENKUNDEINTEFyRSTk KUNDEINTE SiTTAMIGINIFLICKANSKiNSLOR*AGGJORDEETTFyRSyKATT PRATAMEDHENNE FRkGADEVADDETVARSOMGJORDEATT HONHATADEUNGAR-ENHONSVARADEINTE4ITTADEBARA UTGENOMDyRREN/CHSUCKADETUNGT ANTAGLIGENyVER ATTJAGyVERHUVUDTAGETBRYDDEMIG

3

KITOCKSk+ANHANINTEBARAGkHiRIFRkN*AG HARJUFyRFANVISATBILJETTEN3TICKFyRFAN*AG ORKARINTEMER /CHSkByRJARDENIDIOTENATTPRATA"EGRIPER HANINTEATTJAGINTEVILLPRATAMEDHONOM*AGHARFAN INTEMINSTALUSTATTLYSSNAPkHANSSKITPRAT iNNUMIN DREFyRAETTSAMTALMEDHONOM$ENDiRBILJETTNISSEN


FIB

BEGRIPERiNDkINGENTINGAVVADJAGLEVERFyRLIV(AN HARViLNkNJiVLAGULLEGULLFAMILJMEDENFRUOCHTVk BLONDASKITDUKTIGAUNGAR 6ARFyRKANHANBARAINTESKITAIMIGOCHSTICKAHiRI FRkN _HVAFANBRYRJAGMIGFyR(ANiRJUBARAENJiVLA NOLLA*AGBEHyVERINTEBRYMIG

¯$

U FkRJAGBERiTTAENHISTORIA FyRDIG ByRJADEJAG*AGVAROCH LYSSNADEPkFyRFATTAREN4HEODOR +ALLIFATIDESNiRHANVARPk +ULTURMAGASINETI3UNDSVALLOCHPRATADEFyRETTTAG SEDAN+ALLIFATIDESBERiTTADEATTHANFRkNByRJANJOB BADESOMDISKAREI3TOCKHOLM NiRHANKOMHITFRkN 'REKLAND/CHFyRATTLiRASIGSVENSKASkLiSTEHAN ByCKERAV!UGUST3TRINDBERG ¯*AGVARDiRMEDMINKVINNAOCHVkRYNGSTADOTTER #AMILLE0LyTSLIGTBLEVHONHUNGRIGOCHByRJADESKRIKA EFTERMAT+ALLIFATIDESTYSTNADEOCHJAGSkGHANSOCH ALLAANDRASBLICKARViNDASMOTOSS-INFRUGAV#AMILLE BRySTETOCHHONSLUTADEGENASTSKRIKA$ETVARALLDELES TYSTISALEN-ANHyRDEBARAHENNESSTILLASUGANDESOM IBLANDAVBRyTSAVETTLJUDLIGTPASSIONERATSMACKANDE ¯*AGTRODDEATT+ALLIFATIDESSKULLEBLISKITARG/CH FyRSTSTODHANOCKSkMEDENALLVARLIGMINOCHTITTADE UTyVERSALEN$kVILLEMANJUBARAFyRSVINNAGENOM ViGGEN-ENSkSKENHANUPPOCHSAkTALLAATTVARA TYSTA ¯,YSSNAALLIHOP SAHAN6ISSTiRDETLJUVLIGTATTHyRA %TTLITETBARNSOMiTERVIDSINMAMMASBARM$ETiR DETVACKRASTELJUDJAGVET$ETFINNSINGENUNDERBARARE MUSIKFyRyRONEN$ETHiR MINADAMEROCHHERRAR iREN KONSERT SOMMANSKANJUTAAVATTLYSSNAPk.ULkTERVI BARNETiTAILUGNOCHRO ¯3kSMkNINGOM EFTERDETTAUPPEHkLL FORTSATTE +ALLIFATIDESMEDATTBERiTTAOMHURHANVIALiSNINGEN AVGAMLE3TRINDBERGByRJADEPRATAENSVENSKA SOM PRATADESHiRFyRkRSEDAN MENSOMINGENNU LEVANDESVENSKKNAPPTFyRSTOD3EDANTOGHANNkGRA EXEMPELPkSAKERSOMVISiGER UTTRYCK SOMHANHADE SVkRTATTFyRSTk*AGKOMMERIHkGATTETTAVEXEMPLEN VARATTNkGONSAGTATTHANHATADEPOTATIS(UR UNDRADE +ALLIFATIDES iRDETMyJLIGTATTHATAPOTATIS ¯!LLAIPUBLIKENSKRATTADEGOTTkTHANSFRkGA6ISSTiR DETKONSTIGT!TTHATAPOTATIS *AGAVSLUTADEBERiTTELSENMEDATTFRkGAFLICKANHUR HONISINTURKUNDESiGAATTHONHATARUNGAR)NTEKAN MANViLHATAUNGAR *AGVETINTEOMHONENSHADELYSSNATPkMINBERiT TELSE!NNARSBRUKARDETKUNNAFUNGERA DETVARSkJAG

§!LLVARLIGTETTENDAORDTILL OCHJAGSPARKARHANMELLAN BENEN4ARFRAMSPRAYBURKEN OCHKyRPEPPARSPRAYENRiTTI KiFTENPkHAN¦ HADETiNKT ATTBERiTTAENHISTORIA FyRFOLKSOMiRUPP RyRDA3kFkRDOMNkGOTANNATATTTiNKAPk -ENFLICKANMEDDENARGAMINENBARAUPPREPADE OCHDETLiTSOMETTRAPPTSLAGPkKiFTEN ATTHONHATA DEUNGAROCHATTHONINTEVILLESITTADiRINNE$ETVARDk JAGGJORDEMITTSTORAMISSTAG ¯-EN SAJAGOCHHiRSLANTViLTUNGANLITEFyRMYCK ET MENDUiRJUINTEMYCKETMERiNENUNGESJiLV $kFyRSTTITTADEHONUPPMOTMIG%NKORTSTUND/CH JAGLOVAR JAGKOMMERALDRIGATTGLyMMAHENNESBLICK $ETKiNDESSOMOMHONSPIKADEUPPMIGPkViGGEN MEDBARABLICKEN

!

LLVARLIGTETTENDAORDTILLOCHJAGSPARKAR HANMELLANBENEN4ARFRAMSPRAYBURKEN OCHKyRPEPPARSPRAYENRiTTIKiFTENPkHAN 6AFANHkLLERHANENLkNGJiVLAFyRELiSNING JUSTFyRMIGFyR4RORHANATTHANiRINkNJiVLASKOLA %LLERSKAHANLEKASNUT 6ILKENRESA&yRSTDENDiRSNyRVLANDEGNiLLIGAUNGEN /CHSkDENHiRIDIOTENPkDET-AMMA VADHARJAG GJORTFyRATTFyRTJiNADETTAHELVETE*AGVILLJUBARA KOMMAHEM 6ADFANTRORHANOMMIG6ADFANBRYRHANSIGFyR *AGVETINTEENSVADHANSURRAROM3KITIMIG3KITPk DIG)DIOT ¯$U JAGSiGERINTEDETHiRFLERGkNGER ¯,YSSNANUJiVLIGTNOGA*AGHATARUNGAR/CHKON DUKTyRER

kKEJOHANSSONKONDUKTyRBOENDEISUNDSVALL FRILANSSKRIBENT REDAKTyRFyRBOKENJiRNViGS LIV ENBOKFyRALLA HAROCKSkMEDVER KATIFLERAAVFyRENINGENARBETARSKRIVARES ANTOLOGIER BLANDANNATKNEG DkMED ENBERiTTELSEFRkNETTTIDIGAREARBETEPkKARLS KRONAVARVETSOMSVETSAREFACKLIGTAKTIVISEKO NOVELLENiRMEDIENSAMLINGEGNABERiTTELSER ALLAMEDJiRNViGSBAKGRUND SOMFyRHOPP NINGSVISKOMMERIBOKFORMIHyST EMMAHANQUISTiRILLUSTRATyR UTBILDADIVISBY HiLLEFORS BALTIMOREOCHGyTEBORGBOSATTI VISBYSEMERPkWWWEMMAHANCOM


FIBSVERIGE PATRIKPETTERSSONTEXTBILD

3iNGARNASKAKAR TAVLORNARAMLARNEROCHViGGARNASPRICKER 'RUVANHARUNDERMINERATSTADEN&I"FyLJERISPRICKORNA

KIRUNASPRICKER


FIB

)SLUTETPk TALETByRJADEMANBRYTAI+IRUNAVAARAGRUVANOCHDET HAR NU PkGkTT MALMBRYTNING I kR .U HAR KOMMUNFULLMiKTIGE BESLUTATATT+IRUNASKAFLYTTAkTNORDViST DETVILLSiGAkTHyGERIBILD &RkNGRUVBERGETIMITTENAVBILDENiTERSIGGRUVANNiRMAREDAGENS CENTRUMSOMLIGGERLiNGSTBORTTILLViNSTER

¯MkSTEFLYTTAS

 


FIBSVERIGE

'UN "RITT-iKITALOTRIVSI+IRUNA3

PRICKORNAIMARKENKRYPERALLT NiRMAREFyRVARJEDAGSOMGkR $EKOMMERFRkNGRUVANPkANDRA SIDANJiRNViGENOCHDENTORRLAG DASJyN$ETiRDiRFyRViGENSOMTRANS PORTERARBILARILkNGARADERFRkNSTADENTILL GRUVANNUMERAGkRIENBkGEISTiLLETFyR RAKTFRAM$iRDENGAMLAViGENGICKRASAR MARKENIHOP (EMMAHOS3ONJA2ICHARDSONKANMAN SEiNDATILL+EBNEKAISENiRDETiRFINT ViDERdVERISENPkSJyNKyRENBILFRkN ,+!"-ANMiTEREFTERSOMDESKATORRLiG GAENiNNUSTyRREDELAVSJyN$iRUNDER LIGGERMALMENSNETTLUTANDEINMOT STADEN*ULiNGRENERGRUVBOLAGETGRiVER DESTOLiNGREINUNDERSTADENHAMNAR GRUVGkNGARNA5NDER3ONJASFyNSTERBRi DASYNSDETATTNkGOTHiNDERPkNiTTERNA 3PRICKANIViGGENBLIRSTyRREOCHSTyRRE .iRDETSKAKAROMNATTENiRHONRiDDATT HELAViGGENSKARAMLAUT ¯/CHIBLANDKANJAGSITTAPkEFTERMID DAGENOCHDETGUNGARISOFFAN(iRPk

3PRICKAN I 3ONJA 2ICHARDSONS ViGG PkMINNER OM VAD SOM SKER UNDER JORD Pk NATTEN (OS MkNGA KIRUNABORRAMLARTAVLORNER PUTSLOSSNARFRkNTAKENOCHGLASENIKyKSSKkPENSKALLRAR

§3PRICKANIViGGENBLIRSTyRRE OCHSTyRRE.iRDETSKAKAROM NATTENiRHONRiDDATTHELA ViGGENSKARAMLAUT¦ SJiTTEVkNINGENiRDETOBEHAGLIGT SiGER 3ONJA2ICHARDSONOCHFyRBEREDERLUNCHEN PkDISKBiNKEN&RYSTBROCCOLIGRATiNGI PLASTPkSE3EDANFyRSVINNERHON PkJAKT EFTERMIKROVkGSUGNEN(ONHITTARDEN BLANDDEUPPSTAPLADEFLYTTKARTONGERNAI VARDAGSRUMMET -ENDETiRINTEPkGRUNDAVSPRICKORNA SOMHONSKAFLYTTA3ONJA2ICHARDSONHAR SOMLEDAMOTIKOMMUNFULLMiKTIGEVARIT ENGAGERADISTADEN MENHARPkSISTONE TRyTTNAT(ONMENARATTMkNGAHiRiR INSKRiNKTAISITTTiNKANDEOCHATTDET

RkDERBYMENTALITETSOMGyRATTDESOM STICKERUTHAKANBLIRMOBBADE(ONSLkR SIGNERPkENSTOLIKyKETOCHBERiTTARATT MANSKAINTETROATTMANKANNkGOT Dk BLIRMANUTFRYST NkGOT3ONJASJiLVANSER SIGHABLIVITDRABBADAV.UVILLHONFLY STADEN(ONVILLFLYTTATILL3MkLAND 3ONJA2ICHARDSONPAPPAKOMSyDERIFRkN (ANSTARTADEFRYSHUSOCHSAMARBETADE MEDSAMERNA%NLIGT3ONJAVARDETHAN SOMUPPFANNRENSKAVET DENNORRLiNDSKA MOTSVARIGHETENTILLKEBAB-ENDENDELEN AV+IRUNASHISTORIABERiTTASDETFyRLITE OMTYCKER3ONJA2ICHARDSON)STiLLETiR


¯$ETiRMkNGAKULTURERSOMMyTSI+IRUNA¯SVENSKAR FINNAROCHSAMER*AGSERINTEVARFyRDETSKULLE VARAETTPROBLEM SiGER4ONI&RANZ

DETTORNEDALINGARNASOMNiMNSIHISTO RIEByCKERNA ¯0k&OLKETSPARKDANSADETORNE DALINGARNABARAMEDSIGSJiLVA INTEMED MIG % NLIGT3ONJA2ICHARDSONBESTkR+IRUNAS BEFOLKNINGAVFYRAGRUPPER3JiLVTILLHyR HONDENGRUPPSOMiRFyDDI+IRUNAMEN SOMHARRyTTERISyDRA3VERIGE$EANDRA GRUPPERNAUTGyRSAVSAMER TORNEDALINGAR OCHDESOMHARFLYTTATINSyDERIFRkN 3ONJA2ICHARDSONViN'UN "RITT -iKITALO SOMNYSSHARRINGTPkDyR RENOCHTAGITAVSIGMySSANHEMMA HOS3ONJA HARINGENFyRSTkELSEFyRATT DETSKULLEFINNASNkGONKLYFTAMELLAN ²SVENSKAR²OCHTORNEDALINGAR SOM3ONJA HiVDAR'UN "RITT-iKITALOiRFyDDI +IRUNAMENHENNESMORFARKOMFRkN 4ORNEDALEN ¯-INPAPPAPRATADEFINSKAMEDMIG .iRJAGVARI+IRUNASVARADEJAGHONOMPk SVENSKAMENI0AJALASVARADEJAGHONOM

3ONJA2ICHARDSONSVILLLiMNA+IRUNA

PkFINSKA*AGVETINTEVAD3ONJAHARFkTT FyRSIGNiRDETGiLLERDETHiRMEDTORNE DALINGAR SiGERHONSKEPTISKT 'UN "RITT-iKITALOiRINTEHELLERLIKA OROLIGFyRSPRiNGNINGARNAIGRUVANSOM 3ONJA2ICHARDSON6ISSTHiNDERDETATT SAKERSKAKARNERFRkNViGGARNAHEMMA HOSHENNENiRDESPRiNGERPkNATTEN ¯-ENMANTiNKERBARASkHiR ATTNU SPRiNGERDENEREIGRUVAN$ETSOMiR TRkKIGTiROMMANINTEFkRBOKVARISIN LiGENHET SiGERHON $ETDOVADkNETSOMLJUDERDYGNETRUNT FRkNGRUVOMRkDETOCHDENVITARyKEN SOMPUFFARFRkN,+!"SFABRIKERINNEBiR TRYGGHET3kLiNGEDETDkNAROCHRYKER iRGRUVANIGkNG-EDVARJEMALMVAGN SOMRULLARGENOM,APPLANDMOTHAMNEN INORSKA.ARVIKTRYGGAS+IRUNASyVERLEV NAD$ETiRMALMENSOMSKAPADE+IRUNA OCHDETiRMALMENSOMHkLLERLIVI+IRUNA -ENSkLiNGEDETDkNAROCHRYKERGRiVER SIGOCKSkGROPENALLTNiRMARESTADEN/CH

OAVSETTHURMYCKETELLERLITEINVkNARNA TiNKERPkDET KANMANINTEiNDRAPkDET FAKTUMATT+IRUNAiRBEROENDEAVGRUVAN OCHATTGRUVANiRBEROENDEAV+IRUNA $ETALTERNATIVSOMkTERSTkRFyR +IRUNABORNAiRATTSNiLLTMAKAPkSIG BORTFRkNDETSPRICKANDEOMRkDETTILLSiK RAREMARK+OMMUNENHARFATTATBESLUT OMATTFLYTTASTADENkTNORDViST INTILL SJyN,UOSSAJiRVISSTRANDKANTER$iRSKA STADENSNYACENTRUMViXAFRAM NEDANFyR DETyVERGIVNAGRUVBERGET,UOSSAVAARA SOMIDAGFUNGERARSOMSKIDBACKE4ILL ENByRJANHANDLARDETBARAOMNkGRA PROCENTAVSTADENSBEFOLKNINGMENINOM HUNDRAkRiRRISKENSTORATTHELASTADEN MkSTEFLYTTA 4ONI&RANZ SOMDRIVERENFRILUFTSBUTIKPk -ESCHPLANICENTRALA+IRUNA TYCKERATT DETiRSPiNNANDEATTSTADENSKAFLYTTA ¯¨SOMALLAANDRA TILLiGGERHAN$ETiR JUINTEVARJEDAGMANFkRVARAMEDOMATT ENSTADSKAFLYTTA SiGERHANOCHKISARUPP
FIBSVERIGEMOTSOLENSOMViRMERMOTHUSFASADEN OCHTROTTOAREN &RILUFTSPRODUKTERGkRBRAHiRUPPE) 3VERIGESNORDLIGAUTPOST OMGIVENAV FJiLLTOPPAROCHENSAMMAVIDDER FINNS DETALLTIDBEHOVAVVARMAJACKOR-EDAN 4ONISKOTTARSNySkATTFyRBIPASSERANDE KANTITTAINIHANSSKYLTFyNSTERBERiTTAR HANATTHANiRFyDDI+IRUNAMENATT HANSFyRiLDRARiRINFLYTTADE ¯4RE FYRAGENERATIONERTILLBAKAFANNS JUINTE+IRUNAALLS SkPkETTSiTTiRALLA INFLYTTADE&yRMkNGAIMINAFyRiLDRARS GENERATIONVAR+IRUNABARAETTARBETSLi GER5NDERHELAMINUPPViXTHAR+IRUNA VARITSTENDyTTUNDERSTORHELGER$ET HARINTEFUNNITSENSJiLHiRFyRUTOMDE STACKARESOMFICKARBETAPkBRANDKkREN 0k TALETNiRGRUVANBEHyVDE MERARBETSKRAFTByRJADEMkNGATOR NEDALINGARVECKOPENDLATILL+IRUNA$E KOMPkSyNDAGSKViLLENOCHPkFREDAGEN PACKADEDEBILENOCHkKTEDEMILEN HEMTILL4ORNEDALENIGEN4ORNEDALSRALLYT KALLASDET)DAGiRDETANNORLUNDA ¯$EYNGRESER+IRUNASOMHEMMAOCH ByRJARVARAHiRPkLOVOCHINTEkKAIViG VARJELEDIGMINUT SiGERHANINNANHAN FyRSVINNERINIBUTIKENFyRATTHJiLPATVk KUNDERMEDENJACKA _VENOMHANSBUTIKGkRBRAOCHINTEHAR NkGOTDIREKTSAMBANDMEDGRUVNiRING EN iRHANMEDVETENOMATTGRUVANiR ENFyRUTSiTTNINGFyRDETMESTAISTADEN (ANHARENViNSOMiGDEETTFyRETAG SOMSkLDEKONTORSMATERIAL.iR,+!" BESLUTADEATTDETVARINKyPSSTOPPGICK DETIKONKURS&yRSiLJNINGENBESTODTILL PROCENTAVBESTiLLNINGARFRkN,+!" ¯$ETiRINTEBARADEHiRSOMJOB BARIGRUVANSOMLIVNiRSIGPkDEN6ISST FINNS%SRANGEOCHALLTDETDiR MENDETiR INTETILLRiCKLIGTFyRATTSTANSKALEVAKVAR _VENOM,+!"iRDENSTORAARBETSGI VARENPkORTENHAR+IRUNAOCKSkLYCKATS PROFILERASIGSOM3VERIGESRYMDSTAD %SRANGESKJUTERUPPRAKETEROCHHiRUPPE FINNSRYMDGYMNASIUM)NVkNARNAOCH KOMMUNPOLITIKERNAHARFyRSTkTTATTMAN INTEKANFyRLITASIGPkENENDAARBETSGI

'256!.

â– 'RUVAN I +IRUNAVAARA iR ViRLDENS STyRSTA UNDERJORDISKAJiRNMALMSGRUVA"RYTNINGENSKER IDAG METER UNDER JORD %FTERSOM EFTERFRk GAN Pk JiRNMALM FyR TILLFiLLET iR STOR PLANERAR ,+!"FyRNiSTAHUVUDNIVkPkMETERUNDER JORD

-!,-%.

â– -ALMKROPPENLUTARINUNDER+IRUNA*ULiNGRE NER MAN GRiVER DESTO LiNGRE IN UNDER +IRUNA KOMMER MAN _VEN OM MAN SKULLE AVBRYTA UTVINNINGEN IDAG KOMMER STADEN ATT PkVERKAS AVSPRICKORNA

302)#+/2.!

â– !NLEDNINGENTILLATTMARKENRASARIHOPOVAN FyR GRUVAN iR SJiLVA BRYTMETODEN .iR ,+!" HAR SPRiNGT HISSAR MAN UPP BkDE MALM OCH GRkBERG$ETTAGERUPPHOVTILLETTHkLRUMIBER GET OCH TYNGDKRAFTEN SER TILL ATT BERG UPPIFRkN FYLLERIGEN3kSMkNINGOMNkRKEDJEREAKTIONEN MARKYTANSOMSPRICKEROCHSiTTERSIG

+/--5.%.

â– 6kREN FATTADE KOMMUNFULLMiKTIGE BESLUT OM ATT FLYTTA STADENS CENTRUM kT NORD ViST&RAMTILLKOMMERRUNTAVKOM MUNENSINVkNAREATTBEHyVAFLYTTA/M HUNDRAkRBERiKNARMANATTHiLFTENAV+IRUNAS INVkNAREMkSTEFLYTTA

)PERSONALRUMMETPkKOMMUNALA "ILDARKIVETSITTER-ONICA&LYGAREOCH !NNA ,ENA(ALLMINOCHFIKAR$EURSiKTAR SIGATTDETINTEFINNSNkGONUTSTiLLNING ATTTITTAPk$EHkLLERPkATTOMORGANISERA OCHHiNVISARTILLFOTOGRAFIERILkDORPkEN HYLLA -ONICA&LYGAREHARBOTTI+IRUNAIyVER TRETTIOkR MENHONTYCKERSIGHASVkRTATT BLIACCEPTERADSOMKIRUNABO ¯-ENDUiRViLKIRUNABO SiGER!NNA ,ENASOMHARRyTTERHiRSEDANTVkGENERA TIONERTILLBAKA -ONICA&LYGARETITTARPkHENNEOCHFUN DERAR ¯$ETiRKLARTDUiR FyRSiKRAR!NNA ,ENA (ALLMINMEDViRME -ONICA&LYGARESKINERUPPOCHDESKRAT TAR ¯$ETiRINTEMkNGAMANKiNNERSOMiR FyDDAJUSTHiR SiGER-ONICA&LYGARE$ET iRMkNGASyRLiNNINGARHiRMENOCKSk MkNGAINVANDRARE

4)$30,!.

â– &yRST UT ATT FLYTTA iR JiRNViGEN %AN OCH DE SOM BOR I DE LiGENHETERNA I 5LLSPIRAN BOSTADSOMRkDETNiRMASTGRUVAN`RMkSTE BRANDSTATIONENFLYTTAOCHiRDETSTADSHU SETSTUR'YMNASIETSTkRPkTURTILLSAMMANS MED ETT PAR HUNDRA LiGENHETER `R KOM MERKYRKANOCHSJUKHUSETATTLIGGAIFAROZONEN SAMTIDIGT SOM FLER BOSTiDER HAMNAR INNANFyR SPRICKOMRkDET 2EDAN IDAG PkGkR ARBETE MED ATTFRAMTIDSSiKRAELOCHAVLOPP

'%./-&d2!.$%

â– $ET iR MyJLIGT ATT FLYTTA HELA HUS TILL NYA PLATSER +OMMUNEN HAR FRkGAT INVkNARNA VILKA BYGGNADER DE VILL BEVARA %NLIGT -INERALLAGEN MkSTE SKADOR SOM GRUVDRIFTEN ORSAKAR BETALAS AV,+!"

VARE&ORTFARANDEiRDETDOCK,+!"SOM TILLSTyRSTADELHkLLERIGkNGHJULENIKOM MUNEN )+IRUNASBARNDOMFyRDRYGTHUNDRAkR SEDANFLYTTADEENFOTOGRAFVIDNAMN"ORG -ESCHTILLSTADEN$ETiRHANSOMHAR GETTNAMNkTTORGETDiR4ONISFRILUFTSBUTIK LIGGER(ANSBILDERVISARRANGLIGATRiHUSI OFORMADNATUR SPRIDDALiNGSKNAGGLIGA GRUSGATOR,kNGTINNANHANKOMTILLSTA DENLiTSAMERNASINARENARSPRINGAyVER DETSOMSKULLEBLI+IRUNA$kFANNSINGEN TING IDAGFINNSENHELSTAD

0RECISSOMTORNEDALINGARNAKOMNiRGRU VANBEHyVDEARBETAREKOMINVANDRARNA NiR+IRUNABEHyVDENkGONATTFYLLALiGEN HETERNAMEDNiRGRUVANGICKDkLIGTPk TALET4ILL+IRUNAHARMiNNISKORALLTID FLYTTATFyRATTFYLLAETTBEHOV¯BEHOVAV ARBETSKRAFTTILLGRUVANIGRUNDOCHBOTTEN ¯/M,+!"SKULLELiGGANERHiRSKULLE DETINTEBLIMYCKETKVAR BARAETTFkTAL MiNNISKOR SiGER!NNA ,ENA ¯*AGTRORATT+IRUNASKULLEyVERLEVAI LITENSKALA INNANFOLKKOMPkANDRASAKER ATTGyRA SiGER-ONICA$ETSKULLESATSAS MERPkRYMDENOCHDET3OMDETiRIDAG SKULLEENRADSMkFyRETAGFkLiGGANER -EN+IRUNASKULLEINTEDy 3AMTIDIGTTYCKER!NNA ,ENA(ALLMINATT DETiROROANDEMED,+!"SSPRiNGNINGAR ¯$UVETHURDETSMiLLERIBLAND SiGER !NNA ,ENA(ALLMINOCHTITTARPk-ONICA &LYGARESOMINSTiMMER ¯*AGiRViLDIGTRiDD SiGER-ONICA &LYGARE MENDETHiNGERSAMMANMEDEN EXPLOSIONDiRVIBODDETIDIGARE6IBODDE OVANPk+UPOLGRILLENOCHDiRUNDERIKiL LARENLkGENBILJARDHALL0APPANTILLKILLEN SOMiGDEBILJARDHALLENVILLEViLORDNA
FIB

/MkRByRJARMARKENUNDERCENTRALA+IRUNAATTSPRICKA 4ILL DESS MkSTE KOMMUNEN HA FLYTTAT BYGGNADER TILL EN NY SiKRAREPLATS)GRUVANFyRBEREDERMANFyRNYANATTLIGA SPRiNGNINGAR


FIBSVERIGE !NNA ,ENA (ALLMIN TV BESKRIVER EN +IRUNABO SOM ²EN SOM MAN LITAR Pk I 3TOCKHOLM² &yR -ONICA &LYGARE TH iR KIRUNABON EN PERSON SOM iR FRILUFTSINTRES SERAD SOM TYCKER OM ATT JAGA OCH FISKA /CH ATT iGA EN STUGA iR ETT MkSTE !V EN FOLKMiNGDPkBORCIRKAPROCENT ITiTORTEN

$ETHiRiR4iBYFyRSiKRINGSPENGAR SkHANHiLLDEUTBENSIN OCHTiNDEPk 'OLVETIDERASLiGENHETLYFTEETTPARCEN TIMETERAVEXPLOSIONENOCHDETBLEVSOTI HELAHUSET.UFyRKNIPPARHONSKAKNINGAR NAOMNATTENMEDHiNDELSEN.iRDETRASA DEIGRUVANIByRJANAVkRETOCHENUNGKILLE OMKOMBLEV-ONICA&LYGAREVETTSKRiMD ¯*AGVARRiDDATTHUSETSKULLEFALLANERI ENGROP-ENDETGyRDETJUINTE-ENFyR STkNDETFUNGERARINTEDk .iRDETINTESKAKARI-ONICA&LYGARES LiGENHETUPPSKATTARHONLUGNETISTADEN ¯-ANFINNERRO MENiNDkPULSERARDET *AGKiNNERJUATTDENLEVER$ENHARViLDIGT MYCKETFINAMINNEN.iRJAGiRBORTAHiRI FRkNSAKNARJAGLJUSET LUFTEN RYMDEN(iR KiNNERJAGMIGINTEINSTiNGD%NSTJiRNKLAR NATTBEHyVERJAGINTEGkSkLkNGTUTANFyR STADENFyRATTKUNNATITTAUPPMOTHIMLEN !NNA ,ENA(ALLMINiRINTELIKABEGEIST RADISTADENSOM-ONICA&LYGARE(ONHAR STUGAI0ITEkOCHDITTiNKERHONFLYTTANiR HONBLIRGAMMAL ¯&yRMIGiR+IRUNAINTESkMiRKViRDIGT SiGERHON$ETiRNOGFyRATTJAGiRFyDD HiR -yRKRETKRYPERINyVERVILDMARKSSTADEN FRkNDETOMGIVANDE KARGALANDSKAPET$ET LYSERFRkNGATLAMPORPkGRUVBERGETOCHFyR UTOMDETDOVAMULLRETFRkNGRUVOMRkDETiR DETHELTTYST0k&OLKETSHUSHARDENLOKALA

§$ETiRENMINORITETSOMOROAR SIG$EVETATTGRUVANVARHiRFyRST DiRAVLUGNET¦ FILMKLUBBENSAMMANTRiDE$ETFINNSINTE OCHBEFANNSIGPkSTORMARKNADEN LiNGRENkGONBIOGRAFISTADENMEN&OLKETS ¯3iLJARENVERKADEINTESiRSKILTINTRESSERAD HUSFUNGERARSOMBIOSALONGFREDAGTILLTIS AVATTSiLJAOCHVIUNDRADEVARFyR3iLJAREN DAG$iRUTyVERORDNARFILMKLUBBENVISNING UNDRADEMERELLERMINDREOMVIVERKLIGEN ENGkNGIVECKAN)KViLLiRDETMyTEIEN BEHyVDEGOLVETJUSTNUOCHSAATTDETKAN KONFERENSKLOKALIBYGGNADENOCHSEXDELTA SKESKULLEBLIBiTTREPRISSNART$kSKULLE GAREDISKUTERARFRAMTIDAFILMVISNINGAR DEyPPNABYGGAVDELNINGENPk#OOPLITE "LANDMyTESDELTAGARNAFINNS)NGEGERD SENAREOCHDkBLEVDETREAPkGOLVETSKULLE 4HURESSON ENPIGGKVINNAMEDSAKLIGRyST DETVISASIG (ONiRFyDDI+IRUNAMENFyRKLARARIVRIGT ATTHONALDRIGKOMMERATTBLIKIRUNABOPk +IRUNAiRENUNGSTADSOMiRBEROENDEAV RIKTIGT GRUVDRIFTEN.iRDETGkRBRAFyRGRUVANGkR ¯*AGTiNKERINTESOMKIRUNABOR JAGHAR DETBRAFyR+IRUNA OCHTViRTOM)NVkNARNA ANDRAREFERENSRAMAR*AGHARINGAAVDE ISTADENVETATTDERASSTADFINNSBARASk INTRESSENSOM+IRUNABORNAHAR*AGTYCKER LiNGEGRUVANFINNS IVARJEFALLIDENFORM INTEOMATTPIMPLA kKASKIDOR HUSVAGNAR DENHARIDAG`ANDRASIDANiRDETJUSTGRU ELLERSCOOTER VANSOMTVINGARDEMATTFLYTTA "ORTSETTFRkNDENLILLAFILMKLUBBENVERKAR 4ROTSATT,+!"iRPkViGATTGRyPAUR DETMESTVARASCOOTERKyRNING PIMPELFISKE STADENMEDSINASPRiNGLADDNINGAROCH SKIDkKNING HUSVAGNAROCHFRILUFTSLIVSOM LASTMASKINERiRDETENMINORITETSOMOROAR FyRENAR+IRUNABORNA5NDERLEDIGADAGARiR SIG$EVETATTGRUVANVARHiRFyRST DiRAV PARKERINGSFICKORNALiNGS%ANMOT.ORGE LUGNET)NGENPANIK INGADEMONSTRATIONER ViLFYLLDAAVBILAR INGENUPPGIVENHET+IRUNAMkSTEFLYTTA )NGEGERD4HURESSONBERiTTARATTDETFINNS +IRUNABORNALIKASk0UNKT ANDRASAKERSOMKiNNETECKNARINVkNARNA SOMiRLIGHETEN(ONBERiTTAROMNiRHON PATRIKPETTERSSONSTUDERAR SKULLEBYTAGOLVFyRETTPARVECKORSEDAN JOURNALISTIKPkTOLLAREFOLKHyGSKOLA


FIBSKRIFTSTiLLNING

FIB

/MTVESYNOCHTVETALAN )4REDJERIKETUTFyRDESENOMFATTANDEFORSKNING TOBAKSRyKNINGENSFAROR-ENRyNENFyRBLEV BORTGLyMDAUNDERETTHALVTSEKEL*AN-YRDAL SyKERFyRKLARINGEN JANMYRDALTEXT

$

ENSOMFkSATTTROPkNkGONFyR TILLFiLLETPkBJUDENSANNINGLkTER LURASIG!LLASANNINGARiRMOT SiGELSEFULLAOCHKRiVERTVESYN $EKANBARATYDLIGGyRASGENOMTVETALAN $ENAPRILkRBEGICKPROFESSOR +ARL!STEL REKTORFyR&RIEDRICH 3CHILLER 5NIVERSITiTI*ENA SJiLVMORD(ANSKyTSIG PkSITTTJiNSTERUM$ETVARI4REDJERIKETS SISTADAGAR(ADEHANINTEHUNNITBEGk SJiLVMORDHADEHANMEDALLSANNOLIKHET BLIVITHiNGD $ENSOMVILLVETAVARFyR¯OCHKANLiSA TYSKA¯ByRGkINPk7IKIPEDIAOCHSyKA PkHANSNAMN!STELVARENAVDENFyRSTA TIDENSNAZISTERHANHADEVARITMED LEMAV&REIKORPS%PPOCHHADESEDAN DELTAGITIDET(ITLER ,UDENDORFFSKA KUPPFyRSyKETINOVEMBER(ANVAR 33 /BERSTURMBANNF~HREROCHVARI4REDJE RIKETENAVDELEDANDERASFORSKARNA(AN LEDDESITTUNIVERSITETTILLATTBLITONGIVANDE FyRRASFORSKNINGENOCHVARSJiLVINTEBARA IVRIGFyRESPRkKAREFyRTVkNGSSTERILISERINGAV MINDREViRDIGAUTANDiRTILLAVDERASAVLI VANDE!TTFyRMkAVLIVADEMINDREViRDIGA FyRDETALLMiNNABiSTAVARENPLIKTFyRALLA FOLK$ETVAR ANSkGHAN DETGLiDJEBUDSKAP DETNATIONALSOCIALISTISKA4YSKLANDKOM MEDTILLALLADENATIONERVILKAPLkGADESAV DENKRYLLANDEMASSANMINDREViRDIGA(AN SKULLESANNERLIGENHiNGTS $ETiRSANNING-ENINTESANNINGEN4ILL DENKRiVSTVETALAN

0kNiTETELLERGENOMBIBLIOTEKKANDEN SOMyNSKARSKAFFASIGNyDViNDIGTVE SYNLETAEFTER)NTERNATIONAL*OURNALOF %PIDEMIOLOGYOCHDiRI LiSA ²#OMMENTARY0IONEERINGRESEARCHINTO SMOKINGANDHEALTHIN.AZI'ERMANY² ELLERFyRATTFyRSTkiNMERBESTiLLA2OBERT . 0ROCTOR4HE.AZI7ARON#ANCER 0RINCETON5NIVERSITY0RESS )3".  $kFRAMGkRATTPROFESSOR+ARL!STELI 4REDJERIKETVARLEDANDEIKAMPENMOT TOBAKSRELATERADSJUKLIGHET$ENAPRIL GRUNDADESI*ENAUNDERSTORHyGTIDLIGHET HANS6ETENSKAPSINSTITUTFyRFORSKNINGOM TOBAKENSSKADEVERKNINGAR(ITLERTELEGRA FERADESINALYCKyNSKNINGARTILLBILDANDET AVDETTAFORSKNINGSINSTITUTVILKET²BIDRAR TILLATTBEFRIAMiNSKLIGHETENFRkNETTAV SINAViRSTAGIFTER²(ANSKiNKTEOCKSk INSTITUTETMERiN2EICHSMARKUR EGENFICKA $ETRASFORSKNINGSINSTITUT+ARL!STELFyRE STODVARPSEUDOVETENSKAPMENDENNA TYSKAFORSKNINGOMTOBAKENSSKADEVERKAN VARGODOCHRIKTIGVETENSKAP2EDAN HADE&RANZ(ERMANN-~LLERISINDOK TORSAVHANDLING4ABAKSMISSBRAUCHUND ,UNGENCANCERDkkTERGIVENI:EITSCHRIFTF~R +REBSFORSCHUNG KUNNATFASTSTiLLAATT²DEN MiRKLIGAyKNINGENAVTOBAKSFyRBRUKNING EN²VAR²DENVIKTIGASTEORSAKENTILLDEN yKANDEFREKVENSENAVLUNGCANCER² $ETUTFyRDESI4REDJERIKETENOMFAT

(ANSKULLESANNERLIGENHiNGTS $ETiRSANNING-ENINTESANNING EN4ILLDENKRiVSTVETALAN

TANDEFORSKNINGSOMKLARTDOKUMENTERADE TOBAKSRyKNINGENSFAROR%NVILKENTROTS MOTSTkNDFRkNDENTYSKATOBAKSINDUSTRIEN OCHDESSAVLyNADEFORSKAREFICKPRAKTISKA FyLJDER$ETTAVARILINJEMED4REDJERIKETS AVINDUSTRINSBEHOVDRIVNAALLMiNNASATS NINGPkFyRETAGSHiLSOVkRDOCHKAMPMOT YRKESRELATERADSJUKLIGHETSOMTILLEXEMPEL ASBESTOS -ENDESSAVETENSKAPLIGARyNOMTOBAK ELLERASBEST FRkN4REDJERIKETSTIDFyRBLEV ¯SOMDETHETERI)NTERNATIONAL*OURNAL OF%PIDEMIOLOGY¯BORTGLyMDAUNDERETT HALVTSEKEL -ANSKULLEKUNNAHiVDAATTDENNAGLyM SKAVARBETINGADAVBERyRINGSkNGEST EN OVILJAATTBESMITTASAVNAZISTISKTTANKE GODS OMDETINTEVOREFyRDETATT&yRENTA STATERNASOMiVEN3OVJETUNIONEN SAT SADESTORT/PERATION0APERCLIP FyRATT PLOCKAkTSIGTYSKAVETENSKAPSMiNOAVSETT DERASMEDLEMSKAPI.3$!0OCHSkFkTILL GkNGTILL4REDJERIKETSFORSKNING7ERNHER VON"RAUNiRETTAVDEMERKiNDAEXEM PLEN -ENDENGLyMSKAVILKENFyRDEMED SIGATTNkGRAMILJONEREUROPmEROCHFOLK I&yRENTASTATERNA DiRIBLANDETTOTAL SVENSKAR INSJUKNADEOCHAVLEDISVkRA PLkGORVARyVERDETERMINERAD,IKSOM TOBAKSINDUSTRINNUSATSARSTORTPkATTFk 4REDJEViRLDENSUNGDOMAROCHKVINNORATT BLIRyKARESATSADEDENDkIEFTERKRIGSkREN STORTPkATTDRIVAUPPTOBAKSKONSUMTIO NENI%UROPA)-ARSHALLPLANENINGICKFyR TOBAKSINDUSTRIENSBiSTAI&yRENTASTATERNA ENSATSNINGMEDDOLLARPk 6IRGINIATOBAKTILL%UROPA $ENTVESYNTEKANDiRFyRKONSTATERAATT DELUNGSJUKASGLyMSKERELATERADEUPPHOST NINGARKAPITALISERADESTILLRISKVILLIGTKAPITAL FyRDETNYA!MERIKANSKAkRHUNDRADET

JANMYRDALiRSKRIFTSTiLLAREBOSATTI SKINNSKATTEBERG


FIBUTRIKES

FIB

"ARNEN I0EKING


FIB

!LLATALAROM+INA-kNGAiRSIARNA FORSKARNA EXPERTERNA-ENINGENFRkGARBARNEN &I"RESTETILLENFyRSKOLAI0EKINGFyRATTFRkGA FRAMTIDENSKINESER¯OMFRAMTIDEN CAMILLAZIEDORNTEXTBILD

"

ARNENVETHURDETiRATTLEVAUNDERETT EXEMPELPkNkGOTDENUByRJATPRO BARNSPOLITIKENSHiVD HURUTBILDNINGS BLEMATISERA PRESSENKANTRyTTAELLERINSPIRERA DEVET ¯6IHADEENSTORDISKUSSIONOMDET ATTPOJKARKANGkIROSATOFFLOR ATT+INA HiRFyRETTTAGSENIPERSONALEN$ET BETERSIGILLAIBLANDOCHSkiRDETJUDETDiRMED HADEJUSTKOMMITHEMNYATOFFLOR DE ALLAFRAMTIDSDRyMMARNA$ETFINNSMYCKETSOM VARROSAOCHBLk6IVAROENIGAOMVI LOCKAR¯LiRASIGENGELSKA GRiVAUTDINOSAURIER SKULLEGEDEROSATILLFLICKORNAOCHDEBLk ELLERkKATILLMkNEN TILLPOJKARNA%FTERMYCKETOMOCHMEN ¯+INAVILLINTEERKiNNANiRDEGyRFEL FyRKLARAR DELADEVIUTDEMKLASSVIS)ENKLASSHAR :ENG"O8IAO3HUXINHkLLERMED TILLiGGERATT ALLAROSA IENANNANHARALLABLk0OJKARNA MORALENILANDETiRDETViLSIOCHSkMED IKLASSERNAMEDROSATOFFLORPROTESTERADE ¯$ETFINNSJiTTEMkNGADUMMAMiNNISKORI TILLENByRJAN MENNUHARDEVANTSIG +INA4JUVAR SiGERHON $EPRATAROMVADSOMiRDkLIGTMEDHEMLAN /MSKILLNADENMELLANFLICKOROCHPOJKAR DET/CHATTVIUTLiNNINGARKANSKEINTERIKTIGT FINNSDETMYCKETATTSiGA$ETPRATASLiNGE FyRSTkR MENDETGyR"O 3HUXIN 7EIOCH#HUHAN OMHALSBAND LkNGAHkROCHSNOPPAR:ENG $EHARJUVUXITUPPI+INA)kRFYLLERDESEX "OPkPEKARATTDETiRTRADITIONENSOMGyRATT 7ANG7EITYCKERANNORLUNDAiNKOMPISARNA POJKARINTEKANHASMYCKEN-ENDETFINNS ¯3kiRDETINTEALLS FyRKINESERiRBRAMiNNI OCKSkVISSAGRUNDLiGGANDESKILLNADER MENAR SKOROCH*APANiRJiTTERiDDFyR+INA DE)NTEBARATILLUPPSYNEN7ANG#HUHAN ¯2kNARE MyRDARE FICKTJUVAR FORTSiTTER8IAO TYCKERATTPOJKARiRMYCKETOLYDIGAREiNFLICKOR 3HUXIN :ENG"OOCH7ANG7EIiRSNABBAATTFyRSVARA $EHARENGANSKANYANSERADBILDAV+INA$ET ¯*AFASTPOJKARiRMODIGAREiNFLICKOR/CH FINNSMkNGABRASAKER MENDETiROCKSkMYCKET FLICKORiRSVAGARE!LLASOLDATERiRJUPOJKAR SOMiRDkLIGT$EYNGREGENERATIONERNAiRINTE $EMEDGERiNDkATTDEOCKSkKANBLIRiDDA LIKAPATRIOTISKASOMDEiLDRE_NDkSkGVIPk IBLAND TALETHURFOSTERLANDSKiRLEKENBLOMMADE ¯*AGTYCKERDETiRDUMTATTVARALITENNiRDE UPPPkNYTT0kIVRADAVPARTIETSVILJATILLHEGE STORABARNENKOMMER SiGER7ANG7EI*AGiR MONIHkRDLANSERADESDENISKOLA RiDDFyRDEM FyRDESLkRMIG IBLAND OCHMEDIER-ENSAMHiLLETPRiGLAS PUTTASDEOCHSKRiMMERMIGUTAN !NTALPERSONERPERHUSHkLLI+INA NUALLTMERAVPRAGMATISM'AMLA ANLEDNING$EiRHELTORESONLIGA 0EKING ViRDENSTiLLSDAGLIGENPkiNDAOCH -ENPkFyRSKOLANiRDETBRA$iR BARNENLEVERIETTLANDUNDERSTARK iRALLAKOMPISAR$ETiRVIKTIGT FyR OMVANDLING$ETiRSVkRTATTHITTA HEMMAFINNSDETOFTAINTENkGON -EDELkLDERFyRSTFyDERSKOR ENSAMMANFATTANDEBESKRIVNING ATTLEKAMED:ENG"OSKULLEHEMSKT $ETiRSTORT ENASDE GiRNAVILJAHAETTSYSKON ¯$kSKULLEJAGSLIPPAVARAENSAM 0UBLICERADEBARNByCKER 4RADITIONELLAUPPFATTNINGAR /CHVISKULLEKUNNAHAKULOCHLEKA OMPRyVASiVENIFyRSKOLAN3OM IHOP-AMMAOCHPAPPAHARALDRIG DETHiRMEDKyNSROLLER#HARMAINE !NDELAVBEFOLKNINGENMELLAN TID OCHkRIPROCENT ,IN PROJEKTCHEFPkFyRSKOLANDiR $EANDRABARNENHkLLERMED +iLLA#HINA3TATISTICAL BARNENGkR NiMNERDETSOMETT $ETDiRMEDSYSKONiRENSTOR 9EARBOOK

  
FIBUTRIKES §4IOkRiRPERFEKT/MMANiR STyRREGRiLARMANBARAMEDSIN FRUHELATIDEN¦DRyMHOSMkNGA-ENDETGkRJUINTE %TTBARNSPOLITIKENREGLERARBARNAFyDANDET OCHiVENOMDETFINNSMkNGAUNDANTAG FRkNREGELN ViXERMAJORITETENUPPSOM ENSAMBARN$ETHiRPkVERKARDESOCIALA FiRDIGHETERNA&yRSTISKOLANLiRSIGBARNEN UMGkS DELA KOMPROMISSA!TTByRJAFyR SKOLANiRETTSTORTSTEG&yRFyRSTAGkNGEN FkRDEDAGLIGKONTAKTMEDANDRABARN 0kBARNENSFyRSKOLAHARMANINFyRTETT KOMPISPROGRAM DiRALLAFkRETTSYSKON IANNANKLASSOCHkLDER-ANPRATAROM VIKTENAVANSVAR HiNSYNOCHJOBBARMYCKET MEDKONFLIKTLySNING(iRHARDETHiNTEN DEL 3KOLUTBILDNINGENiRUNDERFyRiNDRING OCHTRADITIONELLAKONCEPTBYTSUT$ET MANIRONISKTBRUKARKALLA²FYLLDANKA² DiR ENRIKLIGMiNGDKUNSKAPSKASTOPPASINI DEREDANRkGADEBARNEN ERSiTTSSUCCES SIVTAVNYTiNKANDE.USNEGLARMANkT ViSTOCHANAMMARTRADITIONENAVKRITISKT TiNKANDE.YFIKENHETOCHLEKUPPMUNT RAS5PPFATTNINGENOMBARNSOMAKTIVAI LiRANDETBLIRALLTMERGiLLANDE LIKSOMBETO NINGENPkINDIVIDUALITETIUTVECKLINGEN &yR+INAMODERNISERAS$ETKRi VERETTANNATSLAGSKUNSKAPiNFyRR !RBETSMARKNADENHARAVREGLERATSOCHiR HkRTKONKURRENSUTSATT$kMANINTELiNGRE AVSTATENTILLDELASENPOSITION UTANMkSTE RIVALISERAPkENMARKNAD KRiVSFLEXIBILITET SJiLVSTiNDIGHETOCHKREATIVITET/CHDET MkSTEByRJASITID )NTAGNINGSPROVBESTiMMERSKOLAOCH UTBILDNINGSKVALITET"EROENDEPkVARMAN ByRJAR BEGRiNSASELLERyPPNASMyJLIG HETERNAFyRDENFORTSATTAUTBILDNINGEN +VALITETENISKOLORNASKIFTARENORMT 0RESSENPkBARNENBLIRLiTTFyRSTOR$E TVINGASPRESTERAHyGTFRkNLkGkLDER/CH

FyRiLDRARNAiRKLUVNA3AMTIDIGTSOM DEDRIVERPkOCHUPPMUNTRARSINABARNS STUDIER TYCKERMkNGAATTSKOLSYSTEMETiR TOKIGTOCHUPPkTViGGARNA"ARNENFkRINTE TIDATTLEKAOCHUTFORSKAPkEGENHAND -ENMkNGAMENARATTPRESSENOCHDE HyGAFyRViNTNINGARNALIKAMYCKETiREN EFFEKTAVETTBARNSPOLITIKEN&AMILJENSENDA BARNFkRALLTFOKUSOCHFyRViNTNINGARNA SKRUVASUPP$ENFyRSTAGENERATIONEN AVETTBARNSPOLITIKEN SOMNUBLIVITSTORA TYCKERDETVARITSVkRT-kNGAPRATAROM ENSAMHETEN DENOUNDVIKLIGAEGOCENTRE RINGEN OFyRMkGANATTKOMPROMISSAOCH SVkRIGHETENELLEROVILJANATTBLIALLTDETDiR SLiKTENHOPPASPk $ETHiRiRFyRViNTNINGAROCHHOPP SATTAISYSTEM3EDANVILLSTATENHA FiRREBARNMEDBiTTREFRAMTIDSUTSIKTER %TTBARNSPOLITIKENiRALLTSkINTEBARAEN STRATEGIFyRATTREDUCERAANTALETKINESER $ENSKAOCKSkFyRBiTTRAKVALITETENPkDEM $ENYAGENERATIONERNASKABLIyVERLiGSNA IUTBILDNINGOCHHiLSA&RAMTIDENLJUSOCH ALLTINGGOTT

ENTIMMEPkMORGONEN DkDETBiNDS IMORGONGYMNASTIK/CHSkYTTERLIGAREEN TIMMEPkEFTERMIDDAGEN$ETiRVIKTIGTATT DERyRPkSIGdVERVIKTHARBLIVITETTSTORT PROBLEMBLANDBARNENISTORSTADSREGIONER NA3TILLASITTANDEOCHDkLIGMATiRBOVARNA $EFLESTAAVBARNENKOMMERVIDkTTAPk MORGONENOCHGkRHEMVIDFEM&yRiLDRAR OCHPERSONALHARENDAGLIGKONTAKT/M DETSEDANSKULLEVARANkGOTALLVARLI GAREAVSiTTSTIDFyRINDIVIDUELLASAMTAL .ATURLIGTVISFINNSLAGARMOTBARNMISSHAN DEL MENPROBLEMETiRKANALERNAOCHEFFEK TIVITETEN$ETFINNSINGASJiLVKLARAViGAR ¯*AGFRkGADEOMDETNiRJAGByRJADE HiR/MJAGSKULLESENkGOT VARTHyRJAGAV MIG)NGENVISSTE/MJAGRINGERPOLISEN VADKOMMERATTHiNDA)NGENVISSTE SiGER #HARMAINE,IN(ITTILLSHARHONLYCKLIGTVIS INTESTyTTPkNkGOTFALL 8IAO3HUXINSiGERATTHONINTEVILLSTANNA I+INANiRHONBLIRSTOR.EJ DkSKAHONkKA UTOMLANDSOCHLiRASIGENGELSKA7ANG #HUHANiRLITEOROLIGFyRALLTANSVAROCHDET HkRDAREKLIMATSOMKOMMERMEDkLDERN ¯*AGVILLINTEBLISTOR FyRDkBLIRLiRARNA SURAOCHSKiLLERPkEN*AGTRORINTEATTDET iRKULATTVARAVUXEN*AGVILLVARABARNHELA LIVET.iRMANBLIRSTORMkSTEMANJOBBA JiMTOCHHARINTETIDFyRNkGOTANNAT 'ANSKASTORiRiNDkBRAATTVARA TROR 7ANG7EI ¯4IOkRiRPERFEKT/MMANiRSTyRREGRi LARMANBARAMEDSINFRUHELATIDEN (ANBERiTTARATTHANiNDkSKASKAFFAEN (ONSKAVARASyTOCHSNiLLOCHSkSKADE HATVkBARN:ENG"OKANSKEBLIRPOLIS8IAO 3HUXINSKAHAENSNiLLMAN ENVACKERKLiN NINGOCHTVkBARN/CHSkKANiNTLIGENALLA DEDiRDRyMMARNAFyRVERKLIGAS(ONPRATAR OMUTLANDSRESOROCHMkNFiRDEROCHTROR ATTVUXENLIVETBLIRJiTTEKUL ¯.EJ TIOSKAMANVARA FASTSLkR7ANG7EI IGEN&ASTENLITENSTUNDVILLJAGNOGVARA TRETTIO FyRJAGVILLBLIARKEOLOGOCHGRiVAUT DINOSAURIER-ENSkFORTJAGGJORTDET Dk VILLJAGBLITIOIGEN

%NGELSKA SKRIV OCHLiSFyRBEREDELSE PIANO OCHKALLIGRAFIiRNkGRAAViMNENAPkBAR NENSSCHEMA8IAO3HUXINTYCKEROMTEM POTOCHALLTHONFkRLiRASIG ¯*AGTYCKERJUOMATTLiSA SkATTVARASEX kRiRBRA FyRDkFkRJAGGkISKOLANOCHLiRA MIGSAKEROCHDETiRGANSKALiTT 7ANG7EIGILLAROCKSkATTLiSA3iRSKILT ByCKEROMDINOSAURIER$ETHkLLER:ENG"O MEDOM-ENFyR7ANG#HUHANiRUNDER VISNINGENJOBBIG ¯*AGTYCKERINTEOMATTBEHyVALiRAMIG SAKERHELATIDEN*AGBLIRSkTRyTT/CHSk HARJAGINTETIDATTLEKA CAMILLAZIEDORNiRHISTORIKEROCH (ONTYCKEROMNiRDEFkRGkUTPk FRILANSJOURNALISTTALARMANDARIN GkRDENOCHSPRINGARUNT"ARNENiRUTE OCHSKRIVERARTIKLAROMKINA


(ANS,INDSTRyM

5LLA7ENNBERG

FINA A Y N N N 6I LVERK ORIGINA TTER LNi HOTEL

5LLA7ENNBERG

(OTEL'iSTIS

!LEXANDRA%LLIS

3LUTSPURTIKAMPANJEN 6iRVNINGSPOiNG(ELkRTREViRVARPOiNG(ALVkRTVkViRVARPO iNG0ROVENViRVARPOiNG 0RISER-kNGACHANSERATTVINNAKONSTVERK ● 5TLOTTNINGAVTREKONSTVERKVARJEKVARTALTILLTREViRVAREOAV SETTANTALViRVARPOiNG ● 6ARJEKVARTALFkRDENSOMSAMLATMESTViRVARPOiNGENyVER NATTNINGFyRTVkPk'iSTISI6ARBERGINKLSPA BUFFmOCHFRUKOST ● $EFyRSTAViRVARESOMSAMLATMINSTViRVARPOiNGFkR VARSITTKONSTVERK ● $ENSOMSAMLATALLRAFLESTViRVARPOiNGUNDERkRETFkRETT KONSTVERKIDECEMBER

6ADKOSTARENPRENUMERATION(ELkRKRSTUDARBETSLyS PENSIONiRKR (ALVkRKRSTUDARBETSLySPENSIONiR KR 0ROVKR 0ROVISION6iRVAREFkRPROCENTPROVISIONUTBETALASKVARTALS VISIEFTERSKOTT 6EMKANBLIViRVARE!LLASOMGILLAR&I"

!NTALViRVADE -kLNYA WWWFIBSE

VARREALISTKRiVDETOMyJLIGA¯ENPRENUMERATION ❏ (ELkRNUMMER KR ❏ (ELkRSTUDPENSIONiRARBETSLySNUMMER KR ❏ (ALVkRNUMMER KR ❏ (ALVkRSTUDPENSIONiRARBETSLySNUMMER KR ❏ 0ROVNUMMER KRONOR .YPRENUMERANT 6iRVARE .AMN .AMN 'ATUADRESS 'ATUADRESS 0OSTADRESS 0OSTADRESS 4ELEFON 4ELEFON % POST % POST BG PGNRFyRkTERBET 

4YCKERDUATTDETKiNNSSkDiRATTKLIPPAITIDNINGEN)NGAPROBLEM-AILADkPRENUM FIBSE

&)" "%4!,!2 0/24/4 &OLKETI"ILD +ULTURFRONT 3VARSPOST +UNDNUMMER 3TOCKHOLM


FIBFILM

3EXCITY (ANS)SAKSSONOMFILMEN

AND THE

HANSISAKSSONTEXT

6

ILKETiRDETALLRAVACKRASTEKyNET &ALSTAFF&AKIRUTREDDEREDANFyRMER iNHUNDRAkRSEDANDENNAFRkGA ²%NUNGMANMELLANFEMTONOCH FEMTIOkRSkLDERKANALDRIGUNDGkATTViCKA BERiTTIGADBEUNDRAN SkFRAMTHANiRFULLT NYKTER² /M&ALSTAFFHADERiTT¯OCHVEMKANUPPRIK TIGTSAGTTVIVLAPkHONOM¯KUNDEDETTAHA FyRKLARATFyRHkLLANDET ATTJAGOCHYTTERLIGARE TRE SPRIDDAHERRARViCKTEVISSUPPMiRK SAMHETHiROMKViLLENBLANDDAMERI kLDERN¯VIDDENFULLSATTA FyRESTiLL NINGENAV3EXANDTHE#ITY2EGI-ICHAEL 0ATRICK+ING Pk&ILMSTADEN-ENANDRA ORSAKERKANyVERViGAS6EDERByRANDE ANSkGSHELTENKELTHAGkTTFELOCHTROTT SIGFkSEENVANLIGHERRPORRFILM%LLER TRODDESVARASLEMMASKOPTOFILERAV DENTYPSOMBRUKARBORRA TITTHkLIViGGENTILL DAM

§3EXANDTHE#ITYiRENMODERNOCH SYNNERLIGENSEKULiRMOTSVARIGHETTILL KUNGAREPORTAGENOCHUTSPELASPkEN ANNANPLANETSOMJAGHOPPASINTEFINNS ¦

BASTUN ELLER SOM BRUKAR LkTSASATTDEAVMISSTAGHAMNATPkDAM TOALETTEN*AGKANFyRSTkSINTETALAFyRDETRE ANDRA MENMITTBIOBESyKSKEDDESOMALLTID ISTRIKTVETENSKAPLIGTSYFTEOCHHADEFyRBE RETTSAVLiSNINGENAVETTSTyRREANTALOLiSLIGA GENUSVETENSKAPLIGAUPPSATSER SOMFyRANLETTS AVFILMEN

&yRDENSOMiNNUINTEHARSETT3EXANDTHE #ITY 3AT# SOMDENKALLASAVINITIERADE TILLHAN DAHkLLERJAGNUENFYLLIGRESUMm3PELFILMENS FyRSTATVkMINUTERGERETTKONCENTRATAVDE 46 SITCOMSFRkN("/UNDERkREN SOMDENBASERASPk2ESUMmNMIS SAR VADJAGKANSE INTEETTENDAViSENTLIGT MOMENTISERIENSINNEHkLL&YRADAMER CIRKA DETVILLSiGA#ARRIE -IRANDA #HARLOTTEOCH 3AMANTHA VARAVEN02 DIREKTyR ENADVOKAT EN6OUGEKOLUMNISTOCHENSOMiRGIFT HAR LEVTI.EW9ORK#ITYSOMViNNERSEDAN TJUGOkRSkLDERN²,OVEAND,ABELS² HADEENGkNGFyRTDEMTILL.EW 9ORK&yRUTOMENVISS YTTERST BRISTFiLLIGTDOKUMENTE RAD FyRViRVSAKTIVI TETHARDEDiR VIDUTyVAT

²*AGHARHELLERINTEKALLATMODEINTRES SERADEFyRVARESIGBLkSTAELLEROEMAN CIPERADE$iREMOTANSERJAGATTDESOM HYLLAROCHFyRSVARARSHOPOHOLICSOM LIVSSTILiRFkNAR²!NN#HARLOTT!LTSTADTI !FTONBLADET


FIB

OCHINTEMINSTFORTLyPANDEOCHUTFyRLIGT KOMMENTERAT SINAOMFATTANDESEXUALLIV OTALIGAKARLAREGNAOCHANDRAS UNDERLIV DITO OCHSINAMiRKESVAROR¯HANDViSKOR SKOROCHKLiNNINGAR 46 SERIENBASERADESPk#ANDACE"USHNELLS EGETEXKLUSIVANATT LIVISTADEN VILKET GAVUPPHOVTILLENESSiSAMLING SOMISIN TURBYGGDEPkHENNESKOLUMNI4HE.EW 9ORK/BSERVER$ENNALAXROSATABLOIDHAR SOMLiSEKRETS.EW9ORK#ITYSViLUTBILDADE yVERKASTMEDENGENOMSNITTSFyRMyGENHET Pk MILJONERDOLLAR ENLIGTVADMANPkSTkR FyRANNONSyRERNA $kSPELFILMENSHANDLINGByRJARHARDEFYRA DAMERNAMERELLERMINDRESTADGATSIG$E SKULLENUMEDRkGE ISYNNERHETOMMAN INRiKNARRESPEKTIVEPARTNERSTILLGkNGAR UPPFYLLADETEKONOMISKAKRAVETFyRATTTILL HyRA4HE.EW9ORK/BSERVERSMkLGRUPP02 DIREKTyREN3AMANTHALEVERFyRTILLFiLLETNiS TANMONOGAMTI(OLLYWOODTILLSAMMANS MED3MITH MENVISTASMESTI.EW9ORKHOS ViNINNORNA(ONiRDENMESTAKTIVASEX MISSBRUKARENAVDEFYRA

JAGFyRSTkSFyREDRAGITFLiSKMEDLyKSkS #HARLOTTEBLIRSENTOMSIDERMED OCHFkR BARNMEDDENSKALLIGEOCHFyRMyGNE(ARRY FyRUTOMATTHONVIDBESyKPkLYXHOTELLI -EXICOLJUDLIGTSKITERPkSIG$ETSENARE VARETTFyRGENRENOVANLIGTOCHUPPFRIS KANDEINSLAG SOMJiMTEyVNINGARNAHOS 3AMANTHASyVEREROTISKAKNiHUNDINNEBAR FILMENSKOMISKAHyJDPUNKTOCHViCKTE PkTAGLIGMUNTERHETISALONGEN6ACKRAKVIN NORIyVREMEDELKLASSENFyRViNTASNiMLI GENINTESKITAIBYXAN%LLERENSyVERHUVUD TAGET -IRANDA DENMALLIGAADVOKATEN SOM I46 SERIENTYDLIGENLEKTROMMENAVSIG ORDENTLIGT HARNUMERABARNOCHSAMMAN BORMED3TEVE)OTRiNGTMkLBEKiNNER SAMBONATTHANVIDETTTILLFiLLEISINSEXUELLA FRUSTRATIONHAFTENTILLFiLLIGFyRBINDELSE 3TEVEFkROMEDELBARTRyTTKORTOCH-IRANDA HkLLERSEDANHELAFILMENPkATTTJURA$ETTA TROTSATTSKILSMiSSANUPPENBARLIGENMkSTE BLITILLFiLLIG VILKETDENNATURLIGTVISOCKSk VISARSIGBLI EFTERLiMPLIGTERAPIOCHETT EMOTIONELLTLADDATMyTEMITTPk"ROOKLYN "RIDGE

4IDIGTANARMANATT3AMANTHASMONOGAMA PERIODINTEKANyVERLEVAFILMEN.iR3MITH PRESENTERARHENNEMEDENDOLLARS FyRSKRiCKLIGTFULOCHPRkLIG RING SOMHAN KyPTPERTELEFONAUKTION VARHENNESFyRSTA FRUSTRERADEREAKTIONINTEATTHANHADE BESPARATHENNEDEDOLLARHONSJiLV HONOMOVETANDE BJUDIT,kNGTMINDREATT HONGENOMSINAEGNABUDDRIVITUPPPRISET FyRHONOMFLERGkNGEROM.EJ 3AMANTHA HADETiNKTSIGKyPASMYCKETSOMENPRE SENTTILLSIGSJiLV¯MENNUTVANGSHONISTiL LETTiNKAPkNkGONANNANVARJEGkNGHON SKULLESEDEN%PISODENERBJUDERENINBLICK IDESERIySAPROBLEMSOMViLBESTiLLDAOCH FRIGJORDADAMERKANDRABBASAV IVARJEFALLI .EW9ORK#ITY $ETTRAGISKASLUTETPk3AMANTHASOCH 3MITHSKiRLEKSAGABLEVAFTONENTILL3T 6ALENTINEŠS$AY DkHONNAKEN UTSTRiCKT PkKyKSBORDETUNDERMINSTTVkTIMMAR MkSTLIGGAOCHINViNTA3MITH AVPRI VATRITUELLASKiLDRAPERADENDASTAVDIVERSE SUSHIS3kDANTKUNDEJUFkVEMSOMHELST ATTTiNKAyVERSITTFyRHkLLANDE3JiLVHADE

#ARRIE DENSKOFETISCHISTISKA6OUGE KOLUMNISTEN FILMENSBERiTTAREOCHFyRFAT TARENSALTEREGO HARLiNGEAVOCHTILLHkLLIT IHOPMEDDENNEDTAGGADEOCHNORMALT MEDGyRLIGEOCHGENERySEFINANSMANNEN -R"IG0ARETHARVIDFILMENSByRJANJUST GkTTRUNTPk-ANHATTANOCHVALTOCHVRAKAT BLAND LiGENHETERINNANDENUPPEN BARLIGENFyRMyGNEMANNENFyRUPPSKATT NINGVIS¯MILJONERDOLLAR KUNDEKyPA ENFyR#ARRIEPASSANDELiGENHETI#ITY STOR SOM-ADISON3QUARE'ARDEN)NNAN#ARRIE KUNDEACCEPTERAETTSAMBOSKAPMkSTEHAN FyRDETFyRSTAINREDAENINDIREKTILLUMINERAD SPECIALGARDEROB±7OW²SADEPUBLIKEN STORSOMENTVkRUMSLiGENHETFyRATTFyR VARAHENNES PAR-ANOLO"LAHNIKSKOR &yRDETANDRAMkSTEHANGIFTASIGMED HENNE FyRATTHONINTESKULLESTiLLASPkBAR BACKE OMHANSKULLEFkFyRSIGATTAVBRYTA iVENDETTASITTTREDJEiKTENSKAP$ERAS BRyLLOPSBESViRFYLLERMERPARTENAVFILMENS RESTERANDEMINUTER +OMPLIKATIONERUPPSTkRNiMLIGEN NiRENSkPASSVIKTIGPERSONSOMEN

6OUGEKOLUMNISTGIFTERSIG¯DETKRiVEREN SPECIALBILDSEKTIONIHENNESTIDNINGMED ARTISTISKAFOTONAVHENNE HENNESFyRSKRiCK LIGTFULAOCHPRkLIGABRUDKLiNNINGOCHHEN NESDITOFRISYR$iRJiMTEMEDVERKANAV6ERA 7ANG #AROLINA(ERRERA #HRISTIAN,ACROIX ,ANVIN $IOR 'UCCI 0RADA ,OUIS6UITTONOCH INBJUDANAVMINSTAVSTADENSVACKRASTE OCHMESTBETYDELSEFULLAPSEUDOPERSONLIG HETERTILLBRyLLOPET-R"IGFkRKALLAFyTTERAV ALLTSTkHEJOCHUTEBLIRFRkNCEREMONIN$ETTA UTLySERHOS#ARRIEENUTDRAGENDEPRESSION OCHVREDE6ARFyRHONDiREFTERTJURARIKAPP MED-IRANDA *AGVILLSJiLVFALLETINTEFyRSTyRASPiNNINGEN FyRDEMSOMAVNkGOTSKiLiNNUINTEHAR SETTFILMEN3kMYCKETKANJAGiNDkAVSLyJA ATTDETLySERSIGPkSLUTET)NTEGENOMATT NkGON VILKETMANHELSTSKULLEHAyNSKAT SIG SLiPPTEENBOMBELLEREN"OEING PkDEFYRASGiNG OCHGiRNAPk("/OCH REGISSyRENOCKSk#ARRIEOCH-R"IGGIFTESIG TILLSLUTIALLAFALL(URUVIDADESEDANLEVDE LYCKLIGAIALLASINADARFkRVISiKERTREDAPkI ENUPPFyLJARE 3EXANDTHECITYiRENMODERNOCHSYN NERLIGENSEKULiRMOTSVARIGHETTILLKUNGARE PORTAGENOCHUTSPELASPkENANNANPLANET SOMJAGHOPPASINTEFINNS)ETTFyRSyKATT SENkGOTPOSITIVTIDENNAFILMHARENOCH ANNANRECENSENTHEROISKTFyRSyKTINTALAOSS ATTHISTORIENOMDEFYRASHOPPANDENEW YORKDAMERNAiRENFILMOMViNSKAPOCH OMKVINNLIGAViRDERINGAROCHTILLOCHMED FRIGyRELSE VILKETSKULLEFyRKLARADESSATTRAK TIONBLANDYNGRESkKALLADEMODERNAKVIN NOR$ETiRSANTENDASTISkMkTTOINTRESSET FyRSkDANAKULTURPRODUKTERTYDLIGTVISARATT ENFRIGyRELSEVERKLIGENSKULLEBEHyVAS -ANNENMkVISSERLIGENVARADETVACKRASTE KyNET_VENOMSAMMANSiTTNINGENAV 3AT#SPUBLIKOCHSJiLVAFILMENSFRAMGkNG SKULLESYNASTALAFyRATTHANiVENTILLHyRDE KLOKASTE MOTSiGSDETTASkViLAVTILLGiNGLIG FORSKNING AVALLyVRIGERFARENHETOCHAVEN LkNGTSTyRREUPPSJyAVLIKAHJiRNDyDAFILMER FyRYNGREKARLAR&ASTSkDANAALSTERiRSk VANLIGAATTMANINTEALLTIDMiRKERDEM

HANSISAKSSONiRBOSATTIVISLANDA LiSFLERFILMKRyNIKORPk HTTPWEBTELIACOM^U


&OTO,INA"ERGMAN

FIBSETTLiSTHyRT KINESEN (ENNING-ANKELL\3TORYSIDE 5PPLiSNING*OHAN2ABAEUS ,EOPARDFyRLAG $ENTRADITIONELLASOMMAR RESANTILLFJiLLSTUGANBLEV ANNORLUNDAIkR$ETREFyR STASKIVORNAAV(ENNING -ANKELLSNYABOK+INESEN AVVERKADESIBILENPkViG UPPTILL3NASAHyGARNA &ORTSiTTNINGENViNDESEDAN UPPOCHNERPkTIDIGAREVANOR6ANDRINGEN FRkN3YLARNATILLBAKATILL3TORULVkNBLEV ENSNABBVANDRINGNEDFyROCHENiNNU SNABBAREMIDDAGFyRATTVISNABBTVILLETILL STUGANNEDANFyR3NASENFyRATTLYSSNAPk iNNUENAVDESKIVORNA 5NDERkRETSFJiLLSEMESTERHARVIVANDRAT FRkNENBYUTANFyR(UDIKSVALLTILL+INA VIA BLANDANNATBYGGETAVENJiRNViGSTUN NELI.EVADAyKNEN DiRKINESEROCHANDRA SLAVARBETAREPINADESAVENSLAVDRIVARESOM FyRMAN(ANVARSVENSK (iRSKAINTEAVSLyJASHURDETHiNGER SAMMANMEDMORDETPkHiLSINGAR OCHUTVECKLINGENI+INA-EDKOPPLINGAR TILL:IMBABWE -OlAMBIQUEOCH,ONDON (UVUDPERSONENiRDOCKENKVINNLIG DOMAREI(ELSINGBORG$ENPOLITISKAFRkGAI TIDENSOM(ENNING-ANKELLVILLSiTTALJUSET PkiRUTVECKLINGENI+INA-ENHANHINNER BERiTTAOMMYCKETANNATOCKSk 6ISSTBESTEGVI3TORSNASENSTOPPIALLRA BiSTAViDRET6ISSTFyRUNDRADESVISOM VANLIGTyVERVYER FiRGER TYSTNAD FkGELSkNG BLOMMOR6ISSTNJyTVIENKALLPILSNERIBAS TUNEFTERDAGENSHkRDAVANDRING-ENALLT MEDENMANKELLSKINRAMNING/CHKLART ANNORLUNDAiNOMJAGHADELiSTDENSOM PAPPERSBOK,JUDBOKENyPPNARFyRENKOL LEKTIVLiSNINGPkETTHELTNYTTSiTT)VANLIGA FALLLiSERVIENBOKVAR MENNUBLEVDET ENGEMENSAMRESAMEDDOMARE"IRGITTA 2OSLINKRINGHENNESBAKGRUNDSOMUNG MAOISTOCHIHENNESFyRSyKATTFyRSTkVAD SOMGyRATTMiNNISKORMASSAKRERASIEN BYI(iLSINGLAND,IKSOMIHENNESTREVANDE FyRSyKATTFyRSTkVADSOMHiNTIHENNES

RELATIONTILLMAKENSOMBYTTJOBBTILLTkG MiSTAREOCHSOMMESTiRBORTA -ANKELLBERiTTARSPiNNANDEOCHMEDETT UNDERBARTSPRkKOCKSkOMETTKINESISKTSYS KONPAR SOMREPRESENTERARDETVkViGARNA DENSOMFyLJERFOLKETSBiSTAELLERDENNYA ELITENSViGMEDyKADRIKEDOMkTETTFkTAL $ENRIKEBRODERNOCHSYSTERNSOMKRITISERAR DENNYAPOLITIKEN -ANKELLGESTALTARSTORAFRkGOR6ADVILLDE NYAKINESISKALEDARNA6ADiRDEUTEEFTERI !FRIKA)MPERIALISMINYTAPPNING6ADGyR MAOISTERNA$iROCHHiR $ESSUTOM ATTLYSSNAPkUPPLiSAREKANGE ETTEXTRAViRDETILLBOKEN*AGVARTVEKSAM NiR*OHAN2ABAEUSIINLEDNINGENIMITERADE ENHiLSING$iRBLEVDETLITEFyRMYCKET -ENJAGVANDEMIGOCHHANSMkNGARySTER OCHDIALEKTERGAVBOKENETTEXTRAViRDE ,IKSOMGLiDJENIATTKUNNALiSAENBOKTILL SAMMANS

kKEJOHANSSON

OCCIDENTALISM ¯FIENDENSSYNPk ViSTERLANDET )AN"URUMAOCH!VISHAI-ARGALIT \.ATUR+ULTUR &yRNkGRAkRSEDAN UTKOM%DWARD7 3AIDS/RIENTALISMPk SVENSKA/REINTALISM HANDLARFyR3AIDOM ETTSiTTATTFyRHkLLA SIGTILL/RIENTENSOM HARSINGRUNDIOMRk DETSSPECIELLASTiLLNINGIDETEUROPEISKA ViSTERLANDETSHISTORIA.UHARDETISTiLLET UTKOMMITENBOKMEDTITELN/CCIDENTALISM -EDOCCIDENTALISMAVSERFyRFATTARNA²DEN AVHUMANISERADEBILDAVViSTViRLDENSOM MkLARUPPAVDESSFIENDER²$ERASSYFTEiR ATT²UNDERSyKADETTASLAGSFyRDOMAROCH


FIB

SPkRADERASHISTORISKARyTTER²$EVILLOCKSk ²FyRSTkVADSOMDRIVEROCCIDENTALISMEN OCHATTVISAATTDAGENSSJiLVMORDSBOMBARE OCHHELIGAKRIGARE¨SPORRASAVIDmERSOM HARENHISTORIA²&yRFATTARNASyKEROCHFIN NERDENNAHISTORIAHUVUDSAKLIGENIViSTER LANDETSJiLVT $EViSTERLiNDSKAOCCIDENTALISTERNARIK TADEKRITIKMOTSTADEN$EKRITISERADEATT HEROISMOCHSJiLVUPPOFFRINGFyRSVINNER OCHINTRiDERISTiLLETKOMMERSIELLAViRDE RINGAROCHBEKViMLIGHET$EKRITISERADE RATIONALISMENOCHBETONARANDLIGAViRDEN &yRFATTARNASPkRAROCCIDENTALISMENTILLBAKA TILLOLIKADRAGIDENEUROPEISKAHISTORIEN TILL "IBELN TILLROMERSKASKRIFTER TILLOLIKAEURO PEISKATiNKAREFRkN TALETOCHFRAMkT )NTEMINSTFINNERMANkTSKILLIGINSPIRATIONI TYSKROMANTIKOCHIRYSKSLAVOFILI DENSENA REIHyGGRADINSPIRERADAVTYSKIDEALISM) TREDJEViRLDENSLiNDER HiRBEGRiNSADETILL !SIEN HARMANHiMTATINSPIRATIONSkViL FRkNDETMODERNALIVETIINDUSTRIALISMENS %UROPASOMFRkNMOTSTkNDETMOTDETTA 0kSkSiTTBLIRDETTYDLIGTATTDETSOMVINU UPPFATTARSOMTYPISKTFyR)SLAMIALLMiNHET ELLERARABERISYNNERHETINTEKANSESISOLE RAT3JiLVMORDSBOMBARNAHARFyREGkNGARE IANDRATIDEROCHKULTURER$ERASDRyMMAR OMSJiLVUPPOFFRINGHARTILLEXEMPELMOT SVARIGHETERITYSKROMANTIK "OKENGERENHELDELATTTiNKAPkMEN yPPNAROCKSkFyRMkNGAFRkGOR4EXTEN KiNNSLITERyRIGOCHiRINTEALLTIDViLSAM MANHkLLEN"RISTERIDENSVENSKASPRkKBE HANDLINGENBIDRARTILLINTRYCKET

SISELABJyRNSSON

BLOD ENBERiTTELSE FRkNFOLKHEMMET 3IVdBERG\&yRLAG2ECITO\ 3iLJSGENOM,ITENUPPLAGASE )SLUTETAVBOKENSITTER HUVUDPERSONEN%INAVID KyKSBORDETOCHFyRETT TiNKTSAMTALMEDSIN MAMMA%TTSAMTALSOM ALDRIGBLEVAV(ONSKULLE HAGJORTDETNiRHONVAR

§3JiLVMORDSBOMBARNAHAR FyREGkNGAREIANDRATIDEROCHKULTURER $ERASDRyMMAROMSJiLVUPPOFFRING HARTILLEXEMPELMOTSVARIGHETERITYSK ROMANTIK¦ ARTON MENVkGADEALDRIGENSByRJA/CHNU iRDETFyRSENT "LODENBERiTTELSEFRkNFOLKHEMMETSPiN NERyVER OCH TALETS3VERIGE %TTSTYCKESAMTIDSHISTORIAGENOM%INAS yGON$ETHANDLAROMENFRkNVARANDE MISSBRUKANDEPAPPA KONSTANTBRISTPk PENGAR TRkNGBODDHETOCHOMENMAMMA SOMHADEFyTTFyRMkNGABARN(ONVILLE INTEHAFLICKAN%INA(ENNEViNDERHONSIN STUMMARYGGOCHFiSTERSINBLICKNkGON ANNANSTANSVIDDESiLLSYNTASAMTALEN-EN iNDkiRMAMMANGLADyVERATTFLICKANiR DUKTIGISKOLANOCHSKyTERSIGiVENOMHON iRLITETEGEN %INA HONVILLFyRSTkHURDETKOMMERSIG ATTHONINNANHONFYLLTSEXTONGENOMGkTT TVkILLEGALAABORTERIHEMLIGHET UTANATT MAMMANVELATMiRKAATTNkGOTVARPkTOK TROTSSTyRTBLyDNINGAR BLEKHET ILLAMkENDE OCHFANTOMSMiRTOR6ARFyRHiNDERDETTA HENNE(ONVILLHAENFyRKLARING-EN HONFICKINGASVARNiRHONSOMLITENFLICKA BERiTTADEVADENAVFARBRyDERNAISOMMAR HEMMETGJORTMEDHENNE"ARAENkTHUT NING3kSiGERMANViLINTE3kFRkGORNA KOMMERALDRIGUPPIGEN 3IVdBERGGERMEDDENNADJUPTBERy RANDEBERiTTELSESITTBIDRAGTILLDESENASTE kRENSUPPViXTSKILDRINGARSKRIVNAAVKVIN NOR$ESOMFyRANLEDDEENRECENSENTATT UTBRISTAATTNUFICKDETViLiNDkVARANOG PkKVINNLIGAELiNDESBESKRIVNINGARFRkN ARBETARKLASSEN *AGHkLLERINTEALLSMED *AGSERISTiLLETENRADSTARKAFLICKORFRkN OLIKALANDSORTSSTiDEROCHSOMI3IVdBERGS FALLFRkN3TOCKHOLMSSyDERLkNGTINNANDET BLEVCHICKT&LICKORSOMKLARADEAVTILLVARON GENOMSTUDIEROCHINTRESSENUTANFyRSIG SJiLVA3OMHADESJiLVBEVARELSEDRIFTOCH ALDRIGACCEPTERADEOFFERSTiMPELN

&yRMIGKiNNSDETSOMOM3IVdBERG TAGITETTDJUPTANDETAGOCHSKRIVITSIGRAKT IGENOMBARN OCHUNGDOMSTIDENOCHPk SAMMASiTTLiSERJAG

SOLVEIGGIAMBANCO

HyGERPOPULISMEN DISSEKERAD -AGNUS-ARSDAL\yVERS(ENRIK #ELANDER\#ELANDERSFyRLAG "AKGRUNDENTILL-AGNUS -ARDALS(yGERPOPULISMEN DISSEKERADHiRLiSTIDEN NORSKAUTGkVAN&RP KODEN ILLUSTRERARISIGSJiLVENAV BOKENSTESER &yRATTyVERHUVUDTA GETKOMMAIKONTAKTMEDDEARBETAR ViLJARESOMBiRUPP&REMSKRITTSPARTIET SkGSIG-ARSDALTVUNGENATTSiGAUPP SIGFRkNJOURNALISTJOBBET¯PkTIDNINGEN +LASSEKAMPEN6ARKENPkREDAKTIONENELLER ISPALTERNAHADEHANNkGRAKONTAKTYTORTILL DENNiSTANTREDJEDELSSTORADELAVDENNOR SKABEFOLKNINGENSOMBURITFRAMPARTIET $ETiROCKSkGENOMGkENDETEMADE DJUPAKULTURELLAKLYFTORNAMELLANEN KULTURRADIKALViNSTEROCHDENKLASSSOM DENNAViNSTERSERSIGSOMTALESMANFyR -EN-ARSDALBJUDERPkANNATOCHMER &yRATTKUNNAFyRSTkHURDEMINSTPRE VILIGIERADEViLJERATTRySTA²SkFEL²¯ATT KNiCKA&FP KODEN¯DISSEKERARHANINTE BARA&REMSKRITTSPARTIET MENOCKSkALTER NATIVET DETSTORA FOLKHEMSBYGGANDE !RBEIDERPARTIET $ETSLAGSOPERATIONERHARSETTSFyRR !NGREPPFRkNViNSTERPkENSOCIALDEMO KRATISOMANTINGENHARSVIKIT ELLERALDRIG NkGONSINVARETTALTERNATIV FINNSJUIALLA
FIBSETTLiSTHyRTMyJLIGATAPPNINGARFRkN"JyRN%LMBRANT OCHViNSTERUT -EN-ARSDALiRKONKRETISKILDRINGENAV !RBEIDERPARTIETSUTVECKLINGOCHINTEMINST LEDNINGENSSOCIALAPROFIL(ANiROCKSk ViLGyRANDESKARPIKRITIKENAVSOCIOLOGEN IDEOLOGENOCHOPPORTUNISTEN !NTHONY 'IDDENSSOMOCKSkINSPIRERATSkFyRHkL LANDEVISSKILDASTORHETERSOMBRITTISKA.EW ,ABOUR OCHDETBORGERLIGADANSKA6ENSTRE $iRTILLKOMMERBOKENSTREDJETES%N RiTTyVERTYGANDEBEVISFyRINGFyRATT &REMSKRITTSPARTIETSNYLIBERALAGRUNDHkLL NINGARISJiLVAVERKETiRETTANGREPPPkDE EGNAViLJARNASINTRESSENOCHViRDERINGAR DOCKiNNUViLDOLT&yLJAKTLIGENHARViN STERNALLTATTVINNAPkATTPOLITISERADEN EKONOMISKAINTRESSEKAMPEN DEKONFLIKTER SOM&REMSKRITTSPARTIETSDyLJER $ETiRMyJLIGENETTRiTTNORSKTRECEPT INTEHELTTILLiMPLIGTPkTILLEXEM PEL$ANSK&OLKEPARTI FASTKANSKEPk 3VERIGEDEMOKRATERNASOMHARETTUTTALAT KORPORATIVTHANDLINGSPROGRAM SOMHiVDAR ATT²FACKETHARFkTTETTALLTFyRSTORTINFLYTAN DE² MENSOMNiSTANUTESLUTANDEBEMyTS FyRSINASVkRIGHETERATTHkLLAHyGERARMEN PkPLATS $ETSENAREiRINTEOVIKTIGT MENLkNGT IFRkNALLT-AGNUS-ARSDALFyRKLARARPkETT UTMiRKTSiTTVARFyR 34!&&!.$!(,,d&

DROTTNINGPOKOU ¯#ONCERTOFyRETTOFFER

6ERONIQUE4ADJO\dVERS`SA ,ARSSON\,EOPARDFyRLAG )6iSTAFRIKA IDAGENS %LEFENBENSKUSTEN FANNS ENGkNGITIDENENDROTT NING0OKOU%NLIGTLEGEN DENOFFRADEHONSINENDE SONTILLGUDARNAFyRATT KOMMAUNDANFIENDER SOMJAGADEHENNESFOLK&yRSTDiREFTER KUNDEHONUPPRiTTADETBLOMSTRANDE "AULERIKET %NLIGTLEGENDENKASTADEHONSONEN I+OMOmFLODEN VARPkGUDARNAHJiLPTE HENNEATTMEDSITTFOLK MENUTANSINSON

6ERONIQUE4ADJO FyRFATTAREFRkN %LFENBENSKUSTEN

PASSERAFLODENMELLANVATTENViGGARNA .iRFIENDERNAKOMSLyTSIGVATTNETIGEN FRAMFyRDEM SOMENMULLRANDESTyRTFLOD OMyJLIGATTPASSERA 6ERONIQUE4ADJO FyRFATTAREFRkN %LFENBENSKUSTEN HADEHyRTLEGENDENOM DROTTNING0OKOUBERiTTASMkNGAGkNGER UNDERUPPViXTTIDEN!LLTEFTERDAGSPOLI TIKENSBAROMETERIETTLANDSOMUPPLEVT LkNGATIDERAVKRIGOCHORO SkGSHON OMViXLANDESOMENAMASONHJiLTINNA ELLERSOMENMAKTTyRSTIGDROTTNING ,EGENDENLIKSOMLANDETSUTVECKLINGHAR INSPIRERATFyRFATTARENATTSKRIVAINTEBARA BERiTTELSENOMDROTTNING0OKOUUTAN FEMOLIKABERiTTELSERIFORMAVFEMOLIKA ALTERNATIVAVERSIONERAVVADSOMHiNDE 2ESULTATETHARBLIVITENSPiNNANDE OMTOLKNINGAVLEGENDEN UTIFRkNFRkGAN OMVkLD MAKTOCHKyN6ARDROTTNING 0OKOUVERKLIGENENMAKTGALENKVINNASOM INTESKYDDENkGRAMEDELFyRATTNkSITT MkLSOMHiRSKARINNA %NLIGTENANNANVERSIONBLIRDROTTNINGEN OCHHENNESSONTILLSAMMANSMEDENSTOR DELAVSITTFOLKISTiLLETTILLFkNGATAGNAOCH SkLDASOMSLAVARTILL!MERIKA )DETAVSLUTANDESTYCKETFkRSONENEN HUVUDROLLSOMENFREDENSViKTARE ISTiN

DIGKAMPFyRATTUTROTASViLT LIDANDEOCH VkLDBLANDMiNNISKORNA3OMENyNSKAN ATTFkSTiLLAALLTTILLRiTTAIGEN "ERiTTELSERNAiR LIKSOM3TAFFAN,ARSSONS ILLUSTRATIONER PkENGkNGBkDESPARSMA KADEOCHGENERySA0RiGLADEAVSkViL ENKELHETSOMSTORSLAGNADRyMMAR SOM SiKERTINSPIRERARFLERiNMIGTILLATTSEyVER MINAEGNAHISTORISKALEGENDEROCHMYTER !TTGyRASINAEGNAVERSIONEROCHSINAEGNA VAL

kKEJOHANSSON

ARBETSLySA IRyRELSE¯ /RGANISATIONSSTRiVANDENOCH POLITISKKAMPINOMARBETSLyS HETSRyRELSENI3VERIGE  5LF!NDRmASSON\'IDLUNDS (ISTORIAKANIBLANDVARA ENDASTAVANEKDOTISKT INTRESSE SOMOMFyRFAT TARENVARINTRESSERADAV SAGOR-ENINGSFULLHISTO RIAKANISTiLLETANViNDAS FyRATTBiTTREFyRSTk SAMTIDEN5LF!NDRmASSONSBOK


FIB

!RBETSLySAIRyRELSEiRETTUTMiRKTEXEMPEL PkDETSENARE &yRFATTARENPRESENTERAROCHDISKUTERAR ARBETSLySHETSRyRELSENI3VERIGEUNDER OCH TALEN MEDSiRSKILDINRIKTNINGPk RELATIONERNATILLDENyVRIGAViNSTERNOCH ARBETARRyRELSEN$ESSAVISARSIGVARALkNGT IFRkNOKOMPLICERADE-EDANSYNDIKALISTER OCHKOMMUNISTERPkOLIKASiTTFyRSyKTE KNYTADEARBETSLySATILLDENEGNAPOLITISKA ORGANISATIONEN NiRMASTFyRSKyT,/DE ARBETSLySAOCHGAVDEMKALLAHANDENIDEN KYLAARBETSLySHETENREDANFyRSATTDEMI &yRSTNiRKOMMUNISTERNASINFLYTANDEBkDE FACKLIGTOCHyVERDEARBETSLySABLEVALLTFyR STORTTVINGADES,/OCHSOCIALDEMOKRATERNA TASTARKARESTiLLNINGFyRDEARBETSLySAOCH INTEGRERADEMIDENEGNARyRELSEN(iRVAR OCKSkDENSTATLIGAARBETSLySHETSPOLITIKEN ENVIKTIGPkTRYCKARENiRDENyDHJiLPSARBE TENSTATENERBJyDTILLSLUTHOTADEARBETSTILL FiLLENPkDENREGULJiRAARBETSMARKNADEN !RBETSLySAIRyRELSEiRINTRESSANTAVTRE SKiL&yRDETFyRSTAFyRATTMiNNISKORI 3VERIGEHARFyRLkGKUNSKAPOMARBETARES OCHARBETSLySASHISTORIAGENERELLTSETT &yRDETANDRAFyRATTARBETSLySHETSRyREL SENPk OCH TALENKANGEINSIKTER OMHANTERANDETAVDEARBETSLySAIDAG $kTIDENSSTATLIGAARBETSMARKNADSPOLITIK SKILJERSIGiNDkINTESiRSKILTMYCKETFRkN NUTIDENSARGUMENTENKRINGTUKTANDETAV DEARBETSLySAiRDESAMMA NUKALLASDET FyR²INCITAMENT²,IKASkFINNSKRAVENPkATT TALkGTBETALDAARBETENFyRATTFkBEHkLLA RiTTENTILLERSiTTNINGKVARDkHETTEDET ²NyDHJiLPSARBETEN² NUiRDET²PRAKTIK² ELLER²UTBILDNING² &yRDETTREDJEFyRTANKARNAPk,/SPRO BLEMMEDATTHANTERADEARBETSLySATILL SAMMAORGANISATIONSSVkRIGHETERMED KAMPENFyRDEPAPPERSLySASRiTTIGHETER IDAG0LyTSLIGTSTOD,/VID OCH

TALENINFyRETTNYTTPROBLEMMASSARBETS LySHETEN SOMDETINTEFANNSNkGONFiRDIG MALLFyRATTHANTERA,/VALDEATTIGNORERA TILLSPROBLEMETBLEVSkSTORTATTDETINTE LiNGREGICK3KASAMMASAKBEHyVAHiNDA MEDNUTIDENSNYAPROBLEMMASSPAPPERS LySHETEN

ANNAMORVALL

BORTOMBROFiSTET ¯TANKEBOKFRkN ENy*AN%WERT3TRyMBiCK\ &yRFATTARES"OKMASKIN0ODIUM !LKOHOLENOCHARBETSLIVET HARVARITDEkTERKOMMANDE iMNENSOMALLRAMEST HARSYSSELSATT*AN %WERT 3TRyMBiCKGENOMkREN -ENDENSAMLINGSOMHAN NUHARGETTUTiRENSLAGSSIDOSPkR TANKARVIDSIDANOMETTSTyRREARBETEOM DENTIDIGASVENSKAEMIGRATIONENTILL53! %NSAMLINGBRyDTEXTERKANMANKALLADET 3TyRSTUTRYMMEiGNASkTENAVDEFRiMSTA ARBETSLIVSSKILDRARNAIVkRLITTERATUR&OLKE &RIDELL"ERiTTELSENOM&RIDELL SOMByRJADE ARBETAVIDTRETTONkRSkLDER¯HANViGDE BLOTTKILO¯IYLLEFABRIKEN DiRHANSTAN NADEIkR MEDTOLVTIMMARSARBETSDAG FkRLiSARENATTTiNKAATTTROTSATTVARKEN YLLEFABRIKERELLERBARNARBETELiNGREEXIS TERARHiR SkHARDENVERKLIGHETENINTEFyR SVUNNIT BARAFLYTTATUTOMLANDSTILLTREDJE ViRLDEN/MDETHANDLAREMELLERTIDINTE DENNABOK &RIDELLVAREN²NYKTERHETSIVRANDEDEMO KRAT² SKRIVERHAN$ETiRVADMANVILLKALLA 3TRyMBiCK(ANPkMINNEROSSOMDESNART HELTFyRSVUNNAORDEN.kGONSOMMINNS ORDETMiNNISKOViRDELiNGRETILLEXEMPEL $ETiRINTEDESTORATANKARNAELLERLINJERNA

§6ARDROTTNING0OKOUVERKLIGENEN MAKTGALENKVINNASOMINTESKYDDE NkGRAMEDELFyRATTNkSITTMkLSOM HiRSKARINNA¦

HiR2AMENiRETTkRPk3KEPPSHOLMENIEN LkNADSKRIVLYA)NNEHkLLETNkGOTSOMINTE FkTTPLATSNkGONANNANSTANSELLERBARA SKRIVITSNED $ETiRINTEENBOKSOMLiMNARNkGRA DJUPAREAVTRYCKILiSAREN VILKETKANSKEINTE HELLERVARMENINGEN MENLITEMERSOVRING HADEBOKENVUNNITPk JANBERGSTEN

DETKALLAKRIGET *OHN'ADDIS\dVERS-ARGARETA %KLyF\7EYLERSFyRLAG *AGHARBLIVITFyR FLYTTADTILLBAKAI TIDEN TILLBAKATILL ETTKLASSRUMUNDER MINSKOLTIDOCHDE HISTORIEByCKERVI UNDERVISADESMED Dk"yCKERSOMFICK ELEVORGANISATIONEN3ECOATTDRIVAEN INDOKTRINERINGSKAMPANJOCHOSSTVIVLARE ATTSTUNDLIGENIFRkGASiTTAVADDiRSLOGS FASTSOMSANNINGAR$ENDiR²OBJEKTIVA² HISTORIESKRIVNINGEN SOMDkVARDETFRAM GkNGSRIKAViSTERLANDETS NUiR53!S *OHN'ADDIS PROFESSORVID9ALE ETTAVDE AMERIKANSKA)VY,EAGUE UNIVERSITETEN HAR SKRIVITDENHISTORIAyVER$ETKALLA+RIGET DENSEGRANDESIDANKANLEGITIMERASIG MED$ETHiRiRENBESKRIVNINGDENUNGA AMERIKANSKAELITEN DENBLIVANDEADMINIS TRATIONEN KANSTRiCKAPkSIGINFyR FyRDET HiRiRENHYLLNINGTILL²THEGOODGUYS²%N TEXTSOMKALLARBOMBERNAMOT(IROSHIMA OCH.AGASAKIFyR53!SGENOMBROTT² HARMANSVkRTATTyVERSEMED%LLERVAD SiGSOMDETTA²/CHNiRFLERAMOTTAGARE AV-ARSHALLHJiLPENFRAMHyLLATTDEINTE KUNDESKAFFASIGSJiLVFyRTROENDEUTAN MILITiRTSKYDDGICKAMERIKANERNAMEDPk ATTOCKSkLEVERERADETTAIFORMAV.!4/¨² !TTBOKENSEDANiRTILLiGNAD'EORGE& +ENNAN ARKITEKTENBAKOMDENAMERIKAN SKAKALLAKRIGSSTRATEGIN GyRHELLERINTEATT MANTARDENFyRANNATiNENPARTSINLAGA

LENNARTRAHM


FIBUTRIKES FIBiMNE (UNDRATALSUTLiNDSKAJOURNALISTERRESTETILL.AIROBIEFTERUPPLOPPENISAMBAND MEDVALET3EDANBLEVDETTYST'ABRIEL,INDmNRESTETILLRUINERNAISTADSDELEN /LYMPICFyRATTFyRSyKAFyRSTk

4ILLBAKA TILLVARDAGEN GABRIELLINDmNTEXTBILD

"

ELLA!TIENOKISARUPPLiNGSDESOTIGA ViGGARNA ¯/MKyPCENTRUMOCHMARKNADER BRiNNSNED VARSKADkMyDRAROCH BARNFkTAGPkMAT 'REENWOODSUPERMARKETUTGJORDEFyRBARA NkGRAVECKORSEDANENKNUTPUNKTI/LYMPIC (iRFANNSALLTFRkNSMkAFFiRERTILLENSKOLA FyRHkRDESIGN)DAGSTkRVARUHUSETIRUINER /LYMPICiRDETViRSTDRABBADEKVARTERETI .AIROBISSLUMOMRkDE+IBERA !FRIKASSTyRSTA KkKSTAD-ENDENHiRDELENAV+IBERABESTkR INTEAVTiTTPACKADEPLkTSKJUL(iROCHDiR SYNSFORTFARANDEBEBODDAHEM MENDESTICK ERUTFRkNMILJyNIyVRIGT/LYMPICLIKNARSNA RAREETTSLAGFiLTUPPBYGGTFyREN(OLLYWOOD PRODUKTION$ETiRLiTTATTFyRESTiLLASIGVILKEN SPyKSTADOMRkDETFyRVANDLASTILLEFTERMyRK RETSINBROTT ¯-ANKANINTETROATTDETENGkNGFUNNITS SKOLOR BOSTiDEROCHKYRKORHiR+NAPPTENS MiNNISKOR SiGER"ELLAOCHLERMOTENGRUPP LEKANDEBARN (ONBETRAKTAR+IBERASOMSITTANDRAHEM 4ROTSATTHONINTEBORHiRLiNGRESkKRiVER ARBETETHENNESDAGLIGANiRVARO(ONTRIVSATT JOBBAMEDMiNNISKOR ¯()6 POSITIVAMyDRAROCHUTBILDNINGiR SkDANTJAGBRUKARENGAGERAMIGI-ENDET SENASTEUPPDRAGETBESTODAVNkGOTNYTT*AG

6ALETI+ENYA â– â–  2ySTRiKNINGENTOGLkNGTID%FTERTRE DAGARAVBRyTSOViNTATDENOFFENTLIGARiK NINGENIMEDIA.iR-WAI+IBAKIFyLJANDE DAGUTROPADESSOMSEGRAREBLEVREAKTIO NERNABLANDADE-kNGABLEVFyRVkNADEyVER ATT2AILA/DINGA SOMTIDIGARELEGATIKLAR LEDNING PLyTSLIGTVARBESEGRAD!TTOMFAT TANDEVALFUSKFyREKOMMITBEKRiFTADESAV VALOBSERVATyRER â–  â–  /ROLIGHETERNA OFTAMEDETNISKAINSLAG VARNUETTFAKTUM$ENDECEMBERBRiNDES MiNNISKORINNEEFTERATTDESyKTSKYDDI ENKYRKA$ENLILLASTADEN%LDORETBLEVKiND ViRLDENyVER â–  â–  $ETINTERNATIONELLATRYCKETPk+ENYA HARSEDANDESSVARITSTORT+iNDALEDARE HARANLiNTISKYFFELTRAFIKFRkNViRLDENSALLA HyRN4YViRRHARDEEFTERMISSLYCKADEMED LINGSFyRSyKRESTHEMLIKASNABBTSOMDE KOMMIT&.SFyREDETTAGENERALSEKRETERARE +OFI!NNANBESKREVSSANNINGSENLIGTSOM DETSISTAKORTETFyRATTRiDDA+ENYAdVER ENMkNADFICKHANSPENDERAILANDETINNAN ENKOMPROMISSGODKiNDESAVBkDAPARTER !VTALETBYGGERPkATTLANDETSKASTYRASAV ENKOALITIONSREGERING2AILA/DINGAINNEHAR PREMIiRMINISTERPOSTEN SAMTIDIGTSOM -WAI+IBAKIiRFORTSATT+ENYASPRESIDENT

VARUTSiNDAV+ENYASVALKOMMISSION%#+SOM VALOBSERVATyR ¯3ERNIMOSKmNDiRBORTA_NDADITGICKKyN TROTSATTKLOCKANBARAVARSEXPkMORGONEN "ELLASLiNGERUTMEDARMENOCHPEKAR METERBORT(ENNESSVARTATRyJAHiNGERSOM ETTSKYDDANDESEGELyVERHUVUDET ¯&OLKKOMSkTIDIGTSOMMyJLIGTFyRATTSLIPPA KyA"ELLASUCKARVIDMINNETAVVALDAGENISLU TETAVDECEMBER$ETVARENLkNGDAG ¯6IKOMINNANSOLENGkTTUPPOCHLiMNADE INRySTERNAFyRRiKNINGVIDETTPkNATTEN NiS TANETTDYGNSENARE !YANY0RIMARY3CHOOLVARENAVVALLOKALERI +IBERA)DAGiRGRINDARNASTiNGDAOCHINTEEN MiNNISKASYNSPkGATANUTANFyR"ELLAGESTI KULERAROCHGyRSkGOTTHONKANFyRATTGEEN ANNANBILD ¯$ETVARTVkKyER%NFyRMiNOCHENFyRKVIN NOR&yRMIGSOMVALOBSERVATyRVARDETVIKTIGT ATTALLTGICKRiTTTILL*USTDETHiRDISTRIKTETiR KiNTFyRATTVARASTyKIGT6IKOLLADEALLASViS KOREFTERSOMVIVARTILLSAGDAATTLETAEFTERVAD SOMHELSTSOMKUNDETYDAPkFUSK-ENALLT GICKBRA6IHADETURSOMKUNDEyPPNAREDAN KLOCKANkTTAPkMORGONEN BARATVkTIMMAR FyRSENAT.kGRAVALLOKALERFICKINTESINAVALUR NORFyRRiNFYRAPkEFTERMIDDAGEN "ELLAVIFTARMEDSINORANGAPENNA4ILLSLUT


FIB

"ELLA!TIENSERUTyVER/LYMPICSOMiRDETViRST DRABBADEKVARTERETI.AIROBISSLUMOMRkDE+IBERA !FRIKASSTyRSTAKkKSTAD
FIBUTRIKES §!TTVETAVEMSOMEGENTLIGENVANNiRSVkRT &yRMODLIGENFUSKADEBkDA&RkGANiRBARAVEM SOMFUSKADEMEST¦HADEALLAViLJAREGkTTHEM OCH"ELLAKUNDESJiLV AVLiGGASINRyST ¯$ETVARINGENTVEKANOMVILKENPRESIDENT KANDIDATJAGSKULLEViLJA$ETHiRLANDETBEHyVER FyRiNDRING$iRFyRVARVALETAV2AILA/DINGAHELT NATURLIGT4ITTABARAPkARBETSMARKNADEN DETiR MYCKETSVkRTATTFkJOBBIDAG+IKUYUSiRDEENDA SOMKOMMERINIFyRETAGEN *OSEPH+ARIUKIHARIkRDRIVITENLITENBLOMS TERHANDELVID.GONG2OAD ENAV.AIROBISMEST TRAFIKERADEGATOR ¯.UHkLLERALLAPLANTORPkATTDy SiGERHANOCH ByJERSIGNEDIDIKET0LASTDUNKENSOMiRDELADPk MITTENFYLLSSNABBTAVDETMISSFiRGADEVATTNET -yDOSAMTVATTNASDEViXTERSOMDRABBATSViRST AV+ARIUKISFRkNVARO ¯*AGHARINTEHAFTMyJLIGHETATTKOMMAHIT MERiNNkGRATIMMARIVECKAN&yRUTVARJAGHiR HELADAGARNA +ARIUKIiRENAVTUSENTALSKIKUYUSSOMTVINGATS FLYFRkNSITTHEMUTANFyR/LYMPIC)ByRJANAV JANUARIIkRFICKHANOCHHANSFAMILJVETAATTDET INTEKUNDEBOKVARI+IBERA ¯*AGGAVNYCKELNTILLVkRGRANNESOMLOVADEATT SEEFTERVkRTSKJUL-INFRU MINAFYRABARNOCH JAGFLYTTADESEDANTILL2yDAKORSETSFLYKTINGLiGER NkGRAKILOMETERBORT %FTERENVECKAILiGRETBEGAVSIG+ARIUKIHEMTILL /LYMPICSFyRATTSEEFTERATTALLTVARISINORDNING ¯*AGSkGDIREKTATTNkGONBOTTISKJULETUNDER DEDAGARVIVARITBORTA4ILLOCHMEDVISSAPRYLAR SAKNADES*AGTiNKTEINTEMYCKETMERPkDET OCHLAMIGFyRATTSOVAyVERNATTEN-ITTINATTEN VAKNARJAGAVKONSTIGALJUD0LyTSLIGTSTkRNkGRA MiNFRAMFyRMIG$EFRkGARVADJAGGyRHiROCH PkMINNERMIGOMVARNINGENJAGFkTTENVECKA TIDIGARE3AMTIDIGTSOMMISSHANDELNINLEDSSKRI KERDEkTMIGOCHFRkGARVARFyRJAGRySTADEPk PRESIDENT+IBAKI +ARIUKIHANNALDRIGSVARAPkFRkGANINNANHAN TUPPADEAV-ORGONENDiRPkHITTADESHANAV

â– â–  $ENEDECEMBERFyRRA kRETHyLLSPARLAMENTS OCHPRE SIDENTVALI+ENYA+ENYAiREN MkNGKULTURELLOCHMkNGETNISK NATION+IKUYUSOCHLUOSiRDE STyRSTAAV+ENYASFOLKGRUP PER$ETTAUTNYTTJADESDIREKTAV BRITTERNASOMKOMTILLLANDET UNDER TALETSSENAREHiLFT 'ENOMKONSTEN²SyNDRAOCH HiRSKA²SKILJDESSTAMMARNA FRkNVARANDRA%NKLAREFyRMk NERSkSOMOFFENTLIGAARBETEN DELADESUTTILLVISSASTAMMAR &RAMFyRALLTPRIVILEGIERADESDEN STyRSTAFOLKGRUPPENKIKUYU -kNGKULTURERNASFyRHkLLANDETILL VARANDRAMANIPULERADESDiRIGE NOMTILLDEBRITTISKAKOLONIALHER RARNASFyRDEL4ROTSENGELSMiN NENSIHiRDIGAFyRSyKFyRMkDDE DEINTESPLITTRABEFOLKNINGENOCH SEDANSJiLVSTiNDIGHETENHAR KENYANERNABYGGTUPPENSTARK NATIONELLIDENTITET

NkGRAViNNERSOMHJiLPTEHONOMTILLSJUKHUSET +ARIUKISTyDERSIGPkSITTHyGRABENOCHBLICKARUT MOTDENHkRTTRAFIKERADEGATAN ¯3ERNITRiDENSiGERHANOCHPEKARPkNkGRA SMALATRiDSTAMMARALLDELESVIDSIDANAVViGEN ¯$ESATTESDITAV+IBAKIOCHFINNSLiNGSHELA .GONG2OAD(ANSARBETEHAROCKSkRESULTERATI ATTDEFLESTAViGARNUiRBELYSTA&yRBARANkGRA kRSEDANLkGMkNGAGATORITOTALTMyRKER*AGiR NyJDMEDVAD+IBAKIHARkSTADKOMMITPkFEMkR $ETHiRiRBARANkGRAEXEMPEL /PPOSITIONSLEDARE2AILA/DINGAyVERTYGADE INTE ¯2AILAHARLOVATALLDELESFyRMYCKET(ANSIDmER iRINTEREALISTISKAFyR+ENYA %NLIGT+ARIUKIHADE+IBAKIOCH2AILATILLSAM MANSKUNNAUNDVIKAMYCKETAVDETSOMSKEDDEI +ENYAEFTERJUL ¯$EVARBkDAKORKADESOMINTESKAPADEDIALOG TILLRiCKLIGTSNABBT-ENATTVETAVEMSOMEGENT LIGENVANNiRSVkRT&yRMODLIGENFUSKADEBkDA &RkGANiRBARAVEMSOMFUSKADEMEST %FTERATTACKENMOT+ARIUKIiRALLTHOPPOMATT KUNNAFLYTTATILLBAKATILL/LYMPICSOMBORTBLkST ,IVETIFLYKTINGLiGRETiRHkRT&AMILJENyVERLEVER NUTACKVARESINAViNNEROCHDENHUMANITiRA HJiLPSOMFINNS$ETKOMMERATTTATIDINNAN LIVETKANkTERGkTILLDETNORMALA ¯$ETJAGBEHyVERNUiRPENGAR4YViRRKANJAG INTEARBETAORDENTLIGT6ILAiRENFyRUTSiTTNING FyRATTKROPPENSKALiKA MENDETKOMMERATTTA LkNGTIDINNANJAGiRHELTkTERSTiLLD

â– â– 0RESIDENT-WAI+IBAKISOM STYRTLANDETUNDERFEMkRTILLHyR DENSTyRSTAFOLKGRUPPENKIKUYU &yREDETTAOPPOSITIONSLEDARE 2AILA/DINGA IDAGPREMIiRMI NISTER iRLUO&LERAMINISTRARI +IBAKISREGERINGiRLUOOCHFLERA AVOPPOSITIONSLEDARNAiRKIKUYU

-ICHAEL+LASSiRENAVBOFASTASVENSKARI +ENYAOCHHARBOTTkRILANDET%NLIGT-ICHAEL FINNSFRAMFyRALLTTVkGRUNDLiGGANDEORSAKERTILL VARFyRVALETSPkRADEURDENDkLIGAEKONOMINI KOMBINATIONMEDLANDETSHISTORIAAVETNISKSEG REGATION ¯0ROBLEMETSTRiCKERSIGiNDATILL TALET +ENYASDkVARANDEPRESIDENTDELADEUTLANDTILL KIKUYUSIViSTRA+ENYA SOMiRDOMINERATAVLUOS

+ENYASHISTORIA


FIB

$ETiRSVkRTATTMISSADEFREDSMEDDELANDENSOMSYNSyVERALLTIRUINERNAS/LYMPIC

$ETTASKAPADESPiNNINGARSOMFUNNITSKVARTILLS IDAG.iRVALETSEDANGICKSOMDETGICKFyRDREVS MkNGAKIKUYUSFRkNREGIONEN TALSFICK SyKASIGNYAHEM SiGERHANOCHTARENLITENBIT AVSEMLANSOMKOLLEGANBAKAT %TNISKAMOTSiTTNINGARiRINGETUNIKTI!FRIKA0k HELAKONTINENTENUPPSKATTARMANATTDETFINNS OLIKAFOLKGRUPPER-EN-ICHAELVILLINTE BESKRIVAKONFLIKTENI+ENYASOMETT²STAMKRIG² VILKETVARDENGiNGSEBILDENISVENSKMEDIA ¯,ANDETHARALDRIGHAFTENEKONOMISKBAS kREFTERSJiLVSTiNDIGHETENSERVIFORTFARANDE INGENSKILLNAD_VENOMTILLViXTENVARITHyGDE SENASTEkRENSkHARINFLATIONENVARITiNNUHyGRE $ESSUTOMFINNSDETINGENFRAMTIDFyR+ENYA INNANPOLITIKERNAGyRNkGOTkTKORRUPTIONEN $ETiRSVkRTATTMISSADEFREDSMEDDELANDENSOM SYNSyVERALLTIRUINERNAS/LYMPIC"OKSTiVERNAS SKARPTVITAFiRGLYSERTYDLIGTIDETGRkLANDSKAPET 0kMURAR PLkTViGGAR TRiDOCHUTBRiNDABILARPRO PAGERASSLAGORDSOM²KEEPPEACESTOPVIOLENCE² OCH²NOJUSTICENOPEACE²¯ALLTSIGNERAT²3/,/²

6ALFUSKSLOGIK ■■ )SLUTETAVMARS DRYGTTRE MkNADEREFTERVALETHARLiGETI +ENYASTABILISERATSOCHENKOALI TIONSREGERINGiRUNDERUPPBYGG NAD.URIKTASViRLDENSBLICKAR ISTiLLETMOTETTLANDLiNGRESyDE RUT¯:IMBABWE4ILLViRLDSSAMFUN DETSBESVIKELSEBLIRDETTAVALPk MkNGASiTTENUPPREPNINGAVDET SOMJUSTSKETTI+ENYA$iREMOT REAGERAROMViRLDENANNORLUNDA 4ILLSKILLNADFRkN+ENYASPRESIDENT FkR:IMBABWES2OBERT-UGABE OMEDELBARTUTSTkMASSIVKRITIK FRkNOLIKAHkLL ■ ■ %NRELEVANTREFLEKTIONiRVAR FyR+ENYASPRESIDENT-WAI+IBAKI INTEFICKKRITIKISAMMAOMFATT NINGSOM-UGABE%NLIGTANALYTI KERiRENFyRKLARING+ENYASGODA RELATIONTILLViST SAMT:IMBABWES MERKOMPLICERADE+LARTiRATT OMViRLDENHARREAGERATOLIKAEFTER DEBkDAVALFUSKEN

-ANNENBAKOMFREDSPROPAGANDANGEREN SMkTTLUSTIGFyRKLARINGTILLSITTViLKiNDASMEK NAMN ¯-ITTFyRNAMNOCHEFTERNAMNBESTkRBkDAAV SJUBOKSTiVER SiGERHANOCHPRESENTERARSIGSOM 3OLOMON-UYUNDO ¯*AGFyDDESDENSJUNDEJULIOCHVARDESS UTOMSJUNDESYSKONETIFAMILJEN3OLOMONLER STOLTOCHFORMARETTGLiNSANDE0PkDENOJiMNA MUREN(ANHARIFLERAkRARBETATSOMKONSTNiRI .AIROBI.iRPROBLEMENEFTERVALETUPPSTODFICK HANINTELiNGRENkGRAJOBB-EDDEVITAFiRGBUR KARSOMINTELiNGREGICKATTANViNDABESTiMDE HANSIGFyRATTGyRANkGOTkTSITUATIONEN-EN INTEGENOMATTPLUNDRABUTIKERELLERTiNDAELDPk VARUHUS6ARENDADAGSEDANSLUTETAVDECEMBER HARHANOAVBRUTETSPRIDITSITTBUDSKAPyVERHELA /LYMPIC ¯*AGHARVALTATTSiGAIFRkNPkDETHiRSiTTET .iRFOLKLiSERMINAFREDSMEDDELANDENKOMMER DEATTKiNNANkGOT iVENOMDEiRARGAOCHFRUS TRERADE$UBLIRVADDULiSER SiGERHANTILL"ELLA SOMNICKARINSTiMMANDE
FIBUTRIKES FIBUTRIKES

+IBERAVARETTAVOMRkDENAFyRDETViRSTAVkLDETOCHFyRDRIVNINGARNA-kNGAAV3OLOMONSKRAFTFULLAORDHARFkNGATS IJOURNALISTERNASKAMERALINSER)DAGHARDEBLIVIT ENSYMBOLFyRDESPERATIONENS+ENYA(UNDRATALS UTLiNDSKAJOURNALISTERKOMTILL.AIROBIFyRE VALET.iRDETSEDANBLEVUPPLOPPANLiNDE iNNUFLER6ECKORNAEFTERJULDRiNKTESLiSAREOCH TEVETITTAREyVERHELAViRLDENMEDOTiCKABILDER FRkN+ENYA6ITTNESMkLFRkNFyRTVIVLADEKENYA NERFRAMFyRDESNkGONSTANSMELLANSPORTENOCH ViDRET 0ER,ILJASVARENAVALLASVENSKAJOURNALIS TERSOMSKICKADESTILL+ENYA(ANFyRSyKTEGE 3VENSKA$AGBLADETSOCH5PSALA.YA4IDNINGS LiSAREENMERDJUPGkENDEFyRSTkELSEAVKONFLIK TEN ¯$ETFINNSDkLIGARESURSERFyRUTRIKESMATE RIALOCHDETiRTALANDEATTMEDIAINTRESSERAR SIGFyRSTVIDKATASTROFER$ETiRSkDETFUNGERAR VILKETiRTRkKIGT-kNGABERiTTELSEROCHMYCKET FyRSTkELSEFyRSVINNERMELLANDESENSATIONELLA HiNDELSERNAOCHENPkMkNGASiTTFELAKTIGBILD AVOMViRLDENFyRMEDLAS&ELAKTIGIOCHMEDATT DENOFTAiRENKELSIDIG.iRDETViLSKERNkGOTiR RISKENOCKSkSTORATTHiNDELSEFyRLOPPFyRENKLAS

OCHIBRISTPkPLATSMISSARMANGRUNDFyRSTkEL SEN SiGERHANEFTERRAPPORTERANDETFRkN+ENYA `SIKTERNAOMSITUATIONENILANDETiRDELADE$E OLIKAUPPFATTNINGARNAPkVERKASFRAMFyRALLTAV MiNNISKORSTILLHyRIGHET DERASEKONOMISKASTiLL NINGOCHDENBILDMANSKAPARSIGGENOMMEDIA /AVSETTPERSPEKTIVIFRkGANSkHARALLAENSAK GEMENSAMTVILJANATTDETKENYANSKAVARDAGSLI VETKANGkVIDAREUTANPOLITISKAHINDER/CHDEN yNSKANUPPFYLLSINTEUTAN-WAI+IBAKIOCH2AILA /DINGASFORTSATTASAMARBETE 3AKTASiNKERSIGMyRKRETyVER/LYMPIC"ELLA TARPkSIGSINSVARTATRyJASAMTIDIGTSOMHON BETRAKTARTVkLEKANDEBARN¯KANSKESTORASYSTER OCHLILLEBROR%FTERTiNKSAMTLERHONIBARNENS RIKTNINGOCHKONSTATERAR ¯&yRMODLIGENKOMMERDETATTTAYTTERLIGARE ENGENERATIONINNAN+ENYASSkRiRLiKTA

GABRIELLINDmNiRkRGAMMALOCHGkR ANDRARINGIGYMNASIETPkSAMMHiLLSVETEN SKAPLIGLINJEPkSVENSKASKOLANINAIROBI KENYA

*AMHURIYA+ENYA (UVUDSTADI+ENYA.AIROBI &OLKMiNGD MILJINV 3TATSCHEF-WAI+IBAKIPRESIDENT +ONSTITUTION2EPUBLIK 6IKTIGASTESPRkKSWAHILI ENGELSKA ".0PERCAPITA 53DOLLAR 4IDSSKILLNADJiMFyRT3VERIGE .ATIONALDAGDECEMBEROAV HiNGIGHETSDAGEN  (yGSTABERG-OUNT+ENYA MyH -EDELLIVSLiNGD kRMiNkR KVINNORkR 3PiDBARNSDyDLIGHET PERLEVANDEFyDDA &OLKRIKASTESTiDER .AIROBI MILJINV -OMBASA +ISUMU .iRINGSGRENARSBIDRAGTILL".0 JORDBRUK INDUSTRI SERVICE %XPORT MILJ53DOLLAR 6IKTIGASTEEXPORTPRODUKTER TE KAFFE MANUFAKTUR +iLLA.% 5)SLANDGUIDEN


FIBSATIRARKIVETSE

FIB

$IKTKONST AV5LLA7ENNBERG ULLAWENNBERGTEXTBILD $).#/!#(SiGER LEVERANSPRECISION OCHSYNERGIER GERKUNDNyJDHET &yRRVARDUINBOUND .UiRDUOUTBOUND %NSUPERUSER

PROAKTIVHELATIDEN /UTSOURCADNJUTERJAG ARBETETSPOSITIVAEFFEKTER ENENSLIGVARELSEI LANDSKAPETSHyRN

BORTSORTERADE %FFEKTIVTRINGARVIINOSSSJiLVA IDETTRkNGASTEHyRNET

'.)34%2+,!24 ENSKATTEMODERAT IGULTOCHBLkTT IVkTTOCHTORRT ,yVAAVOCHBLkSBORT

GkTILLBOTTEN DAMMSUGDY LIKABARNSOMLEKER PkPAPPASGATA OCH SKRIKEROMDENFATTIGESFUSK 6)d00.!2%'.!+/.4/.OCHSiTTER INDETMESTASOMKOMMERIVkRViG MENDENNYABOKFyRINGSLAGENKRiVER ATTVIOCKSkyPPENHJiRTIGTBERiTTARHUR

OCHVARFyR OCHINTENOGMEDDET ALLAHEMLIGATANKARMkSTENU REDOVISAS GiRNALITTERiRT ELLERIRIMMADFORM FyRDENMEDSiRSKILDAByJELSERFyRJULMAT VILKETIOCHFyRSEJINTEiRAKTUELLTJUSTNU

EFTERSOMMETEOROLOGERNAFyRKUNNARVkRENSINTRiDE LiNGSENTiNKTLINJESOMLkNGSAMTKRYPER UPPGENOMPINNVEDENOCHKUSTLINJERNA %.6!23).%'%.TIDSTUDIEMAN

INTERNALISERAKONTROLLENIDINEGENHJiRNA SKRIVNERVADDUGyR VARJEMINUTPkJOBBET PRAKTISKT GUBBENMEDTIDTAGARURETiR BORTRATIONALISERAD OCHSNARTiRVISJiLVAOCKSk

+/.34_2/&4!INTENSIVTLIVLIGA PORTRiTTAVSCHiFERHUNDARIMOTLJUS KRAFTFULLTUPPENSLADEIOLJA NOGGRANT AKTGIVANDEETTFyREBILDLIGTFOTOGRAFI +ONSTiROCKSkGkSHALSARIBJiRTAFiRGER -ENiRDETTAKONST *AGBEGRUNDARMEJSJiLV ENENSLIGVARELSEPkDANSBANAN !LLASTkRILJUSETFEMTONSEKUNDER SENBLIRDETMyRKT

ULLAWENNBERGiRFyDDILUND UTBILDADVIDGERLESBORGSKOLAN¯ KONSTHyGSKOLAN¯ BkDAISTOCKHOLM VERKSAMSOMKONSTNiR PERIODVISILLUSTRATyR OCH²ALLTFyRSiLLAN² SKiMTTECKNAREBISYSSLOR STiDERSKA KONTORIST KASSyRANViNDERSOM KONSTNiRTRiSNITT LINOLEUMSNITT TORRNkLMM DJUPTRYCK TUSCH AKVARELL SAX KLISTERCOLLAGE OCHSKRIVEROCKSkGiRNAKORTATEXTERHTTP YLLEMORBLOGSPOTCOM


FIBRiTTRkDLIGT %NLiSARFRkGAKOMINOM STRAFFBESTiMMELSENOMHETS MOTFOLKGRUPPiRUNDERORDNAD YTTRANDE OCHTRYCKFRIHETENELLER OMDETiRTViRTOM3AMTHUR LAGENSTiLLERSIGTILLNAZISTISKA ORGANISATIONER&I" JURISTEN )NGEMAR&OLKESVARAR

§(%43MOTFOLKGRUPP INGEMARFOLKETEXTCHRISTOFERAHDEILLUSTRATION

*

INGEMARFOLKEiR ADVOKAT VERKSAM ISTOCKHOLMOCH MEDLEMIFyREN INGENFIB JURISTERNA WWWTFFRORG CHRISTOFERAHDEiR ILLUSTRATyRSEMER PkWWWCHRISTOF ERAHDESE

AGHARFLERAGkNGERTAGITUPPiMNETIDENNA MOTSVARIGHETTILLDENHiRTYPENAVREGLERSOMiRSk SPALT SENASTI&I"+NRUNDERRUBRIKEN VANLIGAI%UROPA ²&RIHETENFyRDETVEDERViRDIGAOCHREAKTIONiRA² .iSTALEDILiSARENS FRkGAGiLLERNAZISTISKAORGANISA &RkNVARONELLERFyREVARONAVREGLERINGPkOMRkDET TIONER3EDAN3VERIGEANSLyTSIGTILLRASDISKRIMINERINGS OCHBESKAFFENHETENAVREGLERINGENGEREMELLERTID KONVENTIONENPk TALET HARDENINTERNATIONELLA VIKTIGABESKEDOMVILKETSLAGSSAMHiLLEVILEVERIOCH KOMMITTmSOMyVERVAKARKONVENTIONENSTILLiMPNING KVALITETENPkDENYTTRANDEFRIHETVIkTNJUTEROCHUNNAR FLERAGkNGERANMiRKTPkATT3VERIGEINTEHARINFyRTETT VARANDRA*AGkTERKOMMERDiRFyRGiRNATILLDENHiR FyRBUDMOTRASISTISKAORGANISATIONER ETTFyRBUDSOM SAKEN KONVENTIONENEGENTLIGENKRiVER )TRYCKFRIHETSFyRORDNINGENRiKNASHETSMOTFOLK GRUPPUPPIKATALOGENyVERBROTTSLIGAYTTRANDENSOM 'ENOMkRENHARFLERASTATLIGAUTREDNINGARPkREGER KANBESTRAFFASDkYTTRANDETSKERITRYCKTSKRIFT$ENNA INGENSUPPDRAGBEHANDLATDESSAPkPEKANDEN/CH KATALOGGiLLERiVENFyRDEMEDIER¯HEMSIDORMED VARJEGkNGHARMANKOMMITFRAMTILLATTVIINTEByR UTGIVNINGSBEVIS FILMER RADIOOCH46MEDMERA¯SOM INFyRAETTORGANISATIONSFyRBUD$ENINSTiLLNINGENFIN SKYDDASAVYTTRANDEFRIHETSGRUNDLAGEN NERJAGFyRMINPERSONLIGADELSYMPATISKMANByR 3kTILLVIDAiRSVARETPkDENFyRSTALiSARFRkGANENKELT OBSERVERAATT&OLKETI"ILD+ULTURFRONTSkVITTJAGVET ATTGEBESTiMMELSENOMHETSMOTFOLKGRUPPBEGRiN INTEHARNkGONOFFICIELLSTkNDPUNKTISAKEN SARHELTKLARTYTTRANDEFRIHETEN OCKSkI /RGANISATIONSFyRBUDUTGyRINTEBARA MEDIERNA ENBEGRiNSNINGAVFyRENINGSFRIHETEN "ESTiMMELSENI BROTTSBALKEN $ETiROCKSkENURLEGALSYNPUNKTSVkR %NFRkGA SOMLiSARENINTESTiLLER iROM LYDER ADMINISTRERADFyRETEELSEOCHMEDALL VIBEHyVERBESTiMMELSENOMHETSMOT SANNOLIKHETGANSKAINEFFEKTIVT â– â–  ²$ENSOMIUTTALANDEELLER FOLKGRUPP-INPERSONLIGAUPPFATTNING IANNATMEDDELANDESOMSPRIDS iRATTDETINTEByRVARATILLkTETATTHOTA HOTARELLERUTTRYCKERMISSAKTNING $iRTILLKOMMERATTORGANISATIONSFyR FyRFOLKGRUPPELLERANNANSkDAN ENFOLKGRUPP-ENNiRDETHANDLAROM BUDKANVARAKONTRAPRODUKTIVT0OUL GRUPPAVPERSONERMEDANSPEL NINGPkRAS HUDFiRG NATIONELLT UTTRYCKFyR²MISSAKTNING²iRJAGSKEP (ENNINGSENFRIHETSKiMPENMED ELLERETNISKTURSPRUNG TROSBE TISKTILLBEHOVETAVLAGSTIFTNING/RDET 0( LAMPAN SAMMANFATTADEENVIKTIG KiNNELSEELLERSEXUELLLiGGNING DyMSFyRHETSMOTFOLKGRUPP FANNSINTEHELLERMEDIDENURSPRUNG ERFARENHETREDAN$ETVARDENPOLI TILLFiNGELSEIHyGSTTVkkRELLER LIGALYDELSENAVDENHiRREGELN TISKAFRIHETENI$ANMARKSOMGJORDEATT OMBROTTETiRRINGA TILLByTER_R BROTTETGROVTDyMSTILLFiNGELSEI HANDLADEDETOM²HOTARELLERSKYMFAR² MANUNDER TALETHELATIDENHADE LiGSTSEXMkNADEROCHHyGSTFYRA 3OMFRAMGICKAVMINSPALTINR kR6IDBEDyMANDEAVOMBROTTET KONTROLLyVERDENNAZISTISKARyRELSENS iRGROVTSKALLSiRSKILTBEAKTASOM SAKNASEMPIRISKTELLERLOGISKTBELiGG OMFATTNING(ADEPARTIETFyRBJUDITS MEDDELANDETHAFTETTSiRSKILT FyRATTHATFULLAYTTRANDENMEDNkGON SKULLEMANINTEHAFkTTDESSANHiNGARE HOTFULLTELLERKRiNKANDEINNEHkLL SANNOLIKHETSKULLEGEUPPHOVTILLSOCIALT OCHSPRITTSTILLETTSTORTANTALPER ATTBYTAUPPFATTNINGMANSKULLEBARA SONERPkETTSiTTSOMVARITiGNAT OyNSKATBETEENDESOMSKULLEHOTADEN ATTViCKABETYDANDEUPPMiRK HAHINDRATDEANDRAFRkNATTUTPEKA ALLMiNNAORDNINGEN)53!SAKNASHELT SAMHET DEM ,AG ²


FIBFyRENAR

FIB

+5,452&2/.4 -yT&I"PkBOKMiSSAN &RkNTORSDAGENDENSEPTEMBERTILLSyNDAGENDENSEPTEMBERPkGkRkRETS "OK OCH"IBLIOTEKI'yTEBORG&OLKETI"ILDKOMMERATTVARAMEDIMONTER " )kRHARVIENGANSKALITENMENViLSYNLIGHyRNMONTEROCHKOMMERATT KONCENTRERAOSSPkATTINFOMERAOMTIDNINGEN-kLSiTTNINGENiRATTViRVASk MkNGAPRENUMERANTERSOMMyJLIGT"kDEGENOMARBETETIMONTERNOCHGENOM ATTVIRyROSSIOCHUTANFyRMiSSAN _RVIMkNGASOMHJiLPSkTKANVIPkkRETSBOKMiSSASPRIDATIDNINGENTILL MkNGANYALiSARE(ARDUMyJLIGHETATTHJiLPATILLBERVIDIGTAKONTAKTMEDVkR MONTERANSVARIGE$AN+OTKASkSNARTSOMMyJLIGT% POSTDANKOTKA SPRAYSE )MONTERNKOMMERVIATTPkSTORBILDSKiRMVISAVkRHEMSIDA 3ATIRARKIVETOCH ETTBILDSPELMED(ANS,INDSTRyMSTECKNINGAR$ESSUTOMKOMMERSOMVANLIGT ETTANTALFyRFATTAREATTMEDVERKA$ETKOMMERATTVARALIVOCHRyRELSEKRINGVkR MONTER (%.2)+,).$%

&I"SkLDESLUTPk5RKULT $ENFyRSTAAUGUSTIkKTEFEMMEDLEMMARUR &I"+SdRNSKyLDSVIKSAVDELNINGTILL.iSkKERINVID `NGERMANiLVENFyRATTVIDMUSIKFESTIVALEN5RKULT SiLJA&I"+SSOMMARNUMMER$ETVARFEMTEkRETIRAD VIBESyKTE5RKULTMENIkRSVEKOSSViDRETFyRFyRSTA GkNGEN$ESENASTEVECKORNASSOLOCHViRMEHADE FyRBYTTSTILLNkGOTSVALAREViDERMEDENHELDELREGN3k NkGONCHANSATTSESOLFyRMyRKELSENHADEVIINTE$ET VARFiRREBESyKAREiNIFJOLMENTROTSViDRETVERKADEDE FLESTAiNDkGLADA)FJOLHADEVIiVENAKTIVITETINNEPk 3OMMARNUMRETAV&I"HAR SkLTBRA0k5RKULTFESTIVALEN FESTIVALOMRkDETS3OLIDARITETSTORGMENIkRNyJDEVIOSS SkLDEDETSLUT MEDATTSiTTAUPPVkR²53!UTUR)RAK² BANDEROLLUTANFyR FESTIVALOMRkDET$ETTAEFTERSOMATTERFARENHETERNA FRkNIFJOLVARATTDETVARUTANFyROMRkDETVISkLDEDETALLRAMESTA.iRREGNANDET yVERGICKTILLETTLiTTDUGGANDEByRJADEVIATTSiLJATIDNINGEN0k TIMMESkLDE VISLUTPkSOMMARNUMRETTOTALTTIDNINGAR0LUSNkGRAGAMLANUMMER %N MEDLEMRkKADETILLOCHMEDiVENSiLJASITTEGETPRENUMERATIONSEXEMPLAR!LLTSk NYTTFyRSiLJNINGSREKORD IFJOLSkLDEVIEXEMPLARAVSOMMARNUMRET3kMEDDEN FRAMGkNGEN VADSPELADEViDRETFyRROLL +%..%4(,5.$'2%.

-ASSORAVEXTRALiSNINGPk

FIBSE

.iSTA&I"¯DENSEPTEMBER0RENUMERERA

(iRKANDUKyPA &OLKETI"ILD !2,!.$!0RESS3TOP 3KY #ITY "/2`30RESSBYRkN"ERGSLENAGATAN '_6,%0RESSBYRkN *iRNViGSSTATIONEN $*523(/,-"OKHANDELNI$JURSHOLM 6ENDEViGEN '_6,%!LTERNATIVBODEN,YKTAN +YRKOGATAN 'd4%"/2'!KADEMIBOKHANDELN .ORRA(AMNGATAN 0RESSBYRkN#HOCOLAT #ENTRALHUSET .ILS%RICSONPLATSEN 0RESSBYRkN .ORDSTADSTORGET 0RESS3TOP'yTEBORG $ROTTNINGGATAN 2yDA3TJiRNAN &JiRDE,kNGGATAN" (%,3).'"/2' 0RESSBYRkN 3TORTORGET 0RESSBYRkN #ENTRALHALLEN +NUTPUNKTEN *d.+d0).'"OKCAFmTI*yNKyPING 3VAVELSTICKSGRiND 0RESSBYRkN "ANARPSGATAN +!2,3(!-.!NTIKVARIATET"ODE#ARLSHAMN 2ONNEBY GATAN +!2,34!$(ANSSONS4OBAK *iRNViGSGATAN ,).+d0).'0RESS3TOP,INKyPING 4RiDGkRDSTORGET ,5.$0RESSBYRkN #ENTRALSTATIONEN 0RESS3TOP,UND +LOSTERGATAN" -!,-d+ULTURCENTRET'LASSFABRIKENTIDIGARE#AFm GLASSBUTIKEN +RISTIANSTADSGATAN 0RESSBYRkN !VGkNGSHALLEN #ENTRALSTATIONEN 0RESSBYRkN 3yDRA&yRSTADSGATAN" 2yDA3TJiRNAN 9STADSGATAN 4IDSKRIFTSBUTIKEN 4IDSKRIFTSVERKSTADEN3KkNE 3yDRA &yRSTADSGATAN ./22+d0).'0RESSBYRkN 2EPSLAGAREGATAN! 2yDA3TJiRNAN (yRNGATAN 0!24),,%0RESSBYRkN 'AMLA+RONViGEN 3/,.!: 0RESSBYRkN #ENTRUMSLINGAN0OSTGkNGEN 34/#+(/,-!KADEMIBOKHANDELN -iSTER3AMUELS GATAN (ANDEL6ANDEL dSTGyTAGATAN (kLLPLATSENS44 &OLKUNGAGATAN 0RESSBYRkN 3TORAHALLEN #ENTRALSTATION 0RESS3TOP'ALLERIAN 2EGERINGSGATAN 0RESS3TOP 'yTGATAN 0RESS3TOP6iSTERMALM 3ANKT%RIKSGATAN 3T0AULS"OKPAPPERSHANDEL 3T0AULSGATAN 3yDERBOKHANDELN 'yTGATAN 35.$36!,,"OKCAFm2yDA3TJiRNAN 3TORGATAN 0RESSBYRkN %SPLANADEN 3UNDSVALLS4OBAKSAFFiR 3TORGATAN" 35..%+VARNGATANSTOBAK *iRNViGSGATAN 5-%`-INGUSBOKSKIVBUTIK 3KOLGATAN 0RESS3TOP5MEk 7IKTORIAGALLERIAN +UNGSGATAN 5$$%6!,,!0RESSBYRkN 4ORP 5003!,!!KADEMIBOKHANDELN,UNDE1 &ORUMGAL LERIAN 0RESSBYRkN 3T0ERSGALLERIAN 2yDA2UMMET $RAGARBRUNNSGATAN 5PPSALA"OKCAFm +UNGSGATAN 6!2"%2'0RESSBYRkN "USSTATION 6_8*d 0RESSBYRkN 3TORGATAN d34%235.$ 0RESSBYRkN *iRNViGSSTATIONEN


POSTTIDNING"RETURTILL&I"+ "ONDEGATAN 3TOCKHOLM

FIB,INDSTRyM

WWWBONTONSE

FiB #8-2008  

FiB #8-2008

FiB #8-2008  

FiB #8-2008