Page 1

&/,+%4)"),$+5,452&2/.4„.5--%2„+2/./2

&/,+%4I"),$

'2!44)34#(!$¯.5+/--%26) +2)'%4-/4.!(2%,"!2%$ !$!-4%.34!

FIBTVk


0kEGNABEN SEDAN

&OLKETI"ILD+ULTURFRONT _GSAVFyRENINGENMEDSAMMANAMN )33. &OLKETI"ILD+ULTURFRONTSPLATTFORMiR „FyRSVARFyRYTTRANDE OCHTRYCKFRIHETEN „FyRENFOLKETSKULTUR „ANTIIMPERIALISM 4IDNINGENTARINTEPARTIPOLITISKSTiLLNING +RINGPAROLLERNAKANMiNNISKORUROLIKA PARTIEROCHGRUPPERENAS6ARJEMEDAR BETAREREDOVISARSINAEGNAkSIKTEROCH TIDNINGENByRINTEINNEHkLLAOSIGNERADE ARTIKLAR !NSVARIGUTGIVARE+ENNETH,UNDGREN 2EDAKTION-ARTIN3CHIBBYE !NNIKA !UGUSTSSONPRAKTIKANT 2EDAKTIONSKOMMITTm%VA$AHLMAN 3OLVEIG'IAMBANCO #ECILIA)REFALK ,ISA &ORSBERG ,ARS )VAR*UNTTI 0IA+ARLSSON "ENGT2YDSJy %VA-YRDAL -ARTIN 3CHIBBYE %VA7ERNLID 0EOdSTERHOLM $EBATTRED FIBSE 3ETT,iST(yRTRED FIBSE 'RAFISKFORM$ONALD"OSTRyM /LA3VENRE ,AYOUT-ARTIN3CHIBBYE /MSLAGSBILD"OTOX !DRESS"ONDEGATAN 3TOCKHOLM TELEFON FAX E POSTRED FIBSEREDAKTION FIB FIBSE yVRIGT 0RENUMERATIONER(ENRIK,INDE TELEFON  E POSTPRENUM FIBSE "OKBESTiLLNINGARBOK FIBSE 0OSTGIRO &I"+ %KONOMIEKONOMI FIBSE &yRENINGFORENING FIBSE 0RISER,ySNUMMERKRSOMMAR OCH JULNUMMERKR 0RENUMERATION HELkRKRSTUDPENSARBLySKR HALVkRKRSTUDPENSARBLySKR PROVPRENUMERATIONKRNR STyD PRENUMERATIONKRHELkR UTLAND KRHELkR HALVkR !NNONSPRISEREXKLMOMS (ELSIDAIFiRG KRONOR HALVSIDAIFiRG SIDAKR-ERINFOWWWFIBSE -EDLEMSKAPIFyRENINGENKOSTARKR kROCHSiTTSINPkPOSTGIRO 4RYCK'RAFISKAPUNKTEN 6iXJy &I"+INTERNETUTGkVANHTTPFIBSE )33. !LLTMATERIALIPAPPERSUT GkVANAV&I"+KANKOMMAATTPUBLICERAS PkINTERNET&yRBEHkLLMOTDETTASKA INKOMMASKRIFTLIGTTILLREDAKTIONEN &yRICKEBESTiLLTMATERIALANSVARASEJ

FOLKETIBILDKULTURFRONTTVk ANNIKAAUGUSTSSON

ADAMTENSTA

(ANRAPPAROMSITT4ENSTAOCHOMFOLKSFyRDOMARMOTFyRORTEN(ANVILLVISA ENANNANBILD ENUNDERBARPLATS3AMTIDIGTSiGERHANATTDETSiMSTAMED HANSHEMORTiRATTDETiRSVkRTATTKOMMADiRIFRkN

NAHREL BARED

ANNAROXVALL

)FYRAMkNADERBOMBADEDENLIBANESISKAARMmNDETPALESTINSKAFLYKTINGLiGRET .AHREL "AREDINkGOTSOMBESKREVSSOMENKAMPMOTTERRORISMEN+VARLiM NADESRUINEROCHTYSTNAD-ENVILKAVARTERRORISTERNA/CHVADHiNDERNU

PEOySTERHOLM

PkViGMOTTCHAD

$ETHARRkTTINByRDESKRIGI4CHADAVBRUTETSEDAN TALET-ENNkGRAPLANER PkATTINGRIPAMILITiRTFRkNSTORMAKTERNAHARINTEFUNNITSFyRRiNMANFANNOLJA $ETVILLSiGANU

CARLSONCURMAN

KULTURRkDET

¦(kLLERKULTURRkDETPkATTFyRVANDLASTILLENSTATLIGCENSURMYNDIGHET¦ $ETFRkGARSIG0ETER#URMAN4OM#ARLSONSKRIVEROMDETSELEKTIVASTyDETOCH UNDRAROMDETINTEiRLITESJUKT

ESTLAND

ELVINELUND

%LVINE,UNDSFOTOGRAFIERHANDLAROMMiNNISKORSLiNGTAN,iNGTANEFTERBARN DOMOCHTRYGGHET$EHANDLAROCKSkOMENMORMOROCHOMMiNNISKORI %STLAND¯OMHISTORIAOCHNUTID

SVERIGEBILDEN

MOHAMEDOMARPOESI

GUNNAROLOFSSONJORDENRUNT

JyRGENKARLSSONFyRSiLJAREN

INGEMARFOLKEJURIDIK

RECENSIONERSETTLiSTHyRT

FIBNOTERAT

JANMYRDALSKRIFTSTiLLNING

OLOFRYDSTRyMFiLTARTISTERNA

HANSISAKSSONFILMRECENSIONAVDRHOUSE

MARIAHAMBERGGREKLANDSSOMMAR

EVAMYRDALKRyNIKA

HANSJOHANSSONFIBOMAT

FyRENINGEN HANSLINDSTRyMSISTASIDAN


VILDAViSTERNEFTERVAXHOLM

$

ENDECEMBERKOM%5 DOMSTOLENSUTSLAGIDETSkKALLADE6AXHOLMSFALLET+iRNFRkGANIMkLETGiLLDE HURUVIDASVENSKAFACKFyRENINGARHADEATTRiTTANViNDAKONFLIKTVAPNET FyRATTFyRETAGFRkNANDRA%5 LiNDERSKAFyRMkSATTTECKNAKOLLEKTIVAVTALMEDSVENSKAFACKFyRENINGAR"YGGNADSHADEISLUTETAV UTLYSTENBLOCKADMOTDETLETTISKABYGGBOLAGET,AVALUN0ARTNERIOCHDOTTERBOLAGET"ALTIC"YGG FyRATT FyRMkBOLAGENATTTECKNAETTSVENSKTKOLLEKTIVAVTAL NiRDESKULLEByRJAETTSKOLBYGGEI6AXHOLM &yRDETTABLEV"YGGNADSANMiLTTILL!RBETSDOMSTOLEN!$ SOMSKICKADEFRkGANVIDARETILL%5 DOMSTOLENI ,UXEMBURG3TORKAPITALETSORGANISATION 3VENSKT.iRINGSLIV3. STODSOMEKONOMISKGARANTFyRDETLETTISKAFyRETA GETSJURIDISKAKOSTNADER$ETTATROTSATTDETTAINTEVARMEDLEMI3. %NLIGT%5 DOMSTOLENVARDESVENSKAFACKFyRENINGARNASSTRIDSkTGiRDERETTHINDERFyRDENFRIARyRLIGHETENFyRTJiNS TERINOM%5$ENSkKALLADE,EX"RITANNIAOGILTIGFyRKLARASIDOMEN EFTERSOMDENENLIGTDOMSTOLENINNEBiRDISKRI MINERINGAVUTLiNDSKAFyRETAG,EX"RITANNIATILLKOMDiRFyRATT!$OGILTIGFyRKLARAT3JyFOLKSFyRBUNDETBLOCKADMOT DETUTLANDSFLAGGADEFARTYGET"RITANNIA$ENiRETTTILLiGGTILL-", SOMTILLkTERSTRIDSkTGiRDERFyRATTUNDANRyJA UTLiNDSKAKOLLEKTIVAVTAL,EX"RITANNIAHARALLTSkHITTILLSGETTFACKENMyJLIGHETERATTDENViGENFkTILLSTkNDSVENSKA KOLLEKTIVAVTAL $OMENiRNATURLIGTVISTILLNACKDELFyRLyNEARBETARNA DkDENHOTARDESVENSKAKOLLEKTIVAVTALENOCHyPPNARFyRSOCIAL DUMPNING$OMSTOLENSLkRFASTATTDENFRIARyRLIGHETENGkRFyREMEDBORGARNASSOCIALASKYDD$OMSLUTETHOTARDESS UTOMDENFRIAFyRHANDLINGSRiTTENOCHGERARBETSGIVARNASTyRREMAKT )NFyRFOLKOMRySTNINGENOMHURUVIDA3VERIGESKULLEGkMEDI%5 LOVADEDESOMFyRETRiDDEJA SIDANATTSVENSK ARBETSRiTTSKULLEGiLLA3!&DETNUVARANDE3VENSKT.iRINGSLIV SKREVDkBLANDANNATIREKLAMHiFTET²6ADBETYDER%' FyRARBETSLIVET² ²)NGET%' LANDHARFyRSiMRATARBETSVILLKORENTILLFyLJDAVSITTMEDLEMSKAP4ViRTOMHARSAMTLIGAMEDLEMSLiNDER FyRBiTTRATOCHUTVECKLATSINSOCIALATRYGGHETSEDAN%'GRUNDADES²$ETVARDkDET.USiGER3VENSKT.iRINGSLIVISITT PRESSMEDDELANDEATTDOMENiR²MYCKETTILLFREDSSTiLLANDE² %RLAND/LAUSON AVTALSSEKRETERAREOCHFyRSTEVICEORDFyRANDEI,/ SAINFyRDENJURIDISKAPRyVNINGENI%5 DOMSTO LEN²/M%' DOMSTOLENSKULLEKOMMAMEDETTUTSLAGSOMSLkRSyNDERVkRMODELL DkHARDEGRUNDLiGGANDEFyRUT SiTTNINGARNAFyRVkRTMEDLEMSKAPI%5RADERATS$kiRDETMINyVERTYGELSEATTVIINTEKANVARAMEDIDENKLUBBEN² %FTERATTDOMENMEDDELATSHAR/LAUSONINTESAGTNkGOTOMATTVISKAGkUR%5 $ETSOMOROARiR ATTMkNGAAVDEFACKLIGAORGANISATIONERNAiRSkTYSTA$EVILLANTAGLIGENINTEViCKANkGRAANTI %5 STiMNINGAR,yNEARBETARNAHARALLANLEDNINGATTFUNDERAPkDOMENOCHFyRSyKATVINGAFRAMENORDENTLIGDISKUS SIONINOMFACKFyRENINGSRyRELSENOMDOMENSSOCIALA EKONOMISKAOCHPOLITISKAKONSEKVENSER

KENNETHLUNDGRENORDFyRANDEI&I"

&OTOGRAF+ARIN.USSBAUMER

-EDARBETARE4ZENKO3TOYANOV `LDERF 3YSSELSiTTNING)LLUSTRATyR SEWWWTZENKOCOM "OR-ALMy â– 6IHARSETTDINAILLUSTRATIONERI&I"SEDAN-ENVEMiRDU ¯%NOERHyRTLYCKLIGMiNNISKASOMIBLANDKANPINASAVFyRSKRiCKLIGTPESSIMISTISKATENDENSER â–  (URKOMMERDETSIGATTDUBLEVILLUSTRATyR ¯-ANKANSiGAATTDETVARMINBARNDOMSyNSKAN3ENAREILIVET UNDERMITTFyRSTAkRPkKONSTAKADEMIN !+)I(OLLAND HADEJAGREDANBESTiMTMIGFyRATTViLJAILLUSTRATIONSLINJENSOMINRIKTNING TROTSMINALiRA RESAVRkDAN%FTERUTBILDNINGENRUSADEJAGDIREKTINIARBETSLIVETSOMILLUSTRATyR â–  (URFkRDUINSPIRATIONOCHHURBESTiMMERDIGFyRVADDUSKATAFASTAPkIENTEXT ¯*AGBLIINSPIRERADAVUPPDRAGETSiMNENSJiLVA AVSPiNNINGENINNANAVSLyJANDETAVVILKENLySNINGPRO BLEMETKOMMERATTFk*AGFyRSyKERATTBRYTANERTEXTENTILLTVkELLERTREORD SENyVERSiTTERJAGORDENTILL BILDEROCHDkBYGGERJAGIHOPILLUSTRATIONENGENOMATTSiTTABILDERNAIRELATIONTILLTEXTENSINNEHkLL â–  $UHARETTHELTUNIKTFORMSPRkK(URHITTADEDUDETOCHHURGyRDURENTTEKNISKT ¯4ACK*AGANTARATTMITTFORMSPRkKiRETTRESULTATAVDESSUNIKAFyRHkLLANDE&iRGPENNORiRDETVERKTYG JAGANViNDERMEST TILLSAMMANSMEDENTEKNIKDiRJAGKLIPPEROCHKLISTRARMEDFiRGPAPPER3EDANHJiLPER DATAMJUKVARORNATILLATTAVSLUTABILDERNA â–  6ADGyRDUPkFRITIDEN ¯+iNNERMIGFASTIETTOiNDLIGTLIVSUPPDRAGATTSKAPA SkVARJEDYGNBLIRTILLETTSyKANDEEFTERBILDEROCH LySNINGARFIBTVk

â– â–  !NTALETFyRiLDRALySA BARNI)RAK!VDEMHAR INGETHEMELLER INGENVUXENSOMSERTILL DEMDEBORPkGATAN $ETFRAMGkRAVENRAP PORTSOMDETIRAKISKA ARBETS OCHSOCIALMINIS TERIETLADEFRAMDEN JANUARI ENLIGT-UHAMAD !L $ERAJI CHEFFyR-(2) -ONITORING.ETOF (UMAN2IGHTSIN)RAQ FyRiLDRALySAiR OMHiNDERTAGNAISTAT LIGABARNHEM9TTERLIGARE FINNSIIRAKISKA FiNGELSEROCHIAME RIKANSKA ENLIGTRAPPOR TEN SOMFyRMEDLATSAV 6OICESOF)RAQ¯6/) $EFiNGSLADEBARNENiR ANKLAGADEFyRTERRORISM ELLERFALSKAUTTALANDEN ,iSMERPk HTTPWWWMHRINET SPLINDERCOM


FIBSVERIGE

)STORMENSSPkR â– â– 3TORMARNAVINERkTERIGENyVERSyDRA3VERIGE&yRST'UDRUN SEDAN0EROCHNU4UVA)3MkLANDHARLANDSKAPETHELTFyRiND RATS0LyTSLIGENKANMANSEyVERTILLGRANNEN SJyNBLIRSYNLIG OCHETTGAMMALTyDETORPDYKERHELTOViNTAT3OM,IARNEPk (yGATkGET SYDySTOM6iRNAMO,IARNEVARDETSTyRSTATORPET UNDER,UNDBOHOLMSHERRGkRD$ENSISTATORPARENTOGyVERPk TALET-ENiNDAINPk TALETHARTORPETVARITUTHYRT SOMBOSTAD&yRDRYGTkRSEDANPLANTERADESDETMESTAIGEN .UKyRTUNGASKOGSMASKINERSyNDERGAMLATILLFARTSViGAROCHSTI GAR!LLTFyRUTOMSTENGiRDSGkRDAROCHODLINGSRySENRIVSUPPOCH DiRMEDHISTORIENSOMLIGGERLAGRADUNDERMARKYTAN TEXTFOTOEVAWERNLID


FIBJORDENRUNT GUNNAROLOFSSON

FIB

GLOBALT

 -URENMELLAN'AZAOCH%GYPTENFALLER3CENERNAPkMINNEROMDEFRkN"ERLIN-ENREAKTIONENIViST iRDENNAGkNGINTESkPOSITIV0LANENFRkN53!OCH%5VARJUATTDET(AMASSTYRDA'AZASKULLEISOLERASOCH SViLTASUT)SRAELSREGERINGHARKLASSAT'AZASOM²FIENTLIGTTERRITORIUM² "USHREGIMENHARFyRKLARAT)SRAELSATTACKER I'AZA¯MEDLkNGTyVERDyDAPALESTINIER¯SOM²LEGALTSJiLVFyRSVAR² OCHIETTBREVSKRIVERPRESIDENTKANDIDATEN "ARACK/BAMAATT²VIALLAiRBEKYMRADEyVEREFFEKTENAVSTiNGDAGRiNSyVERGkNGARFyRDEPALESTINSKAFAMILJERNA² MENiNDk²MkSTEFyRSTkVARFyR)SRAELiRTVUNGETATTGyRADETTA².iRINGEN FRkN"USHTILLVkREGEN#ARL"ILDTVILLELLER KANGyRANkGOT RIVERFOLKETI'AZASJiLVTMURENOCHSERTILLATTkTMINSTONETILLFiLLIGTUPPSKJUTAENHUMANITiRKATASTROF 4YDLIGAREKANDETKNAPPASTVISASATTDETTILLSISTiRFOLKETSOMGyRHISTORIEN

+ONSTNiREN"ANKSYS MkLNINGARPkMUREN

 )"UENOS!IRESHARPRESIDENTERNAFRkNSEXSYDAMERIKANSKALiNDER¯!RGENTINA "RASILIEN 0ARAGUAY %CUADOR "OLIVIAOCH6ENEZUELA¯SAMLATSFyRATT UNDERViRDSKAPAVDENTILLTRiDANDEARGENTINSKAPRESIDENTEN#RISTINA &ERNfNDEZDE+IRCHNER UNDERTECKNAETTDOKUMENTOMBILDANDEAVENOBEROENDEUTVECKLINGSBANK "ANCODEL3UR SOM ETTALTERNATIVTILL6iRLDSBANKENOCH)NTERNATIONELLAVALUTAFONDEN)-& ,iNDERNAI3YDAMERIKAHAREGNABRUTALAERFA RENHETERAVDEN²CHOCKTERAPI²¯MEDPRIVATISERINGAR MASSAVSKEDANDENOCHUTARMNINGAVDEFATTIGA¯SOMISCENSATTES AVNOBELPRISTAGAREN-ILTON&RIEDMANS²#HICAGOPOJKAR²UNDERMILITiRDIKTATURERNAS OCH TAL/CHSkSENT SOMVAR!RGENTINASEKONOMIIFRITTFALLSEDANMANFyLJTRkDENFRkN6iRLDSBANKENOCH)-&$ENNYABANKEN SOM INLEDNINGSVISKOMMERATTTILLFyRASMILJARDERDOLLAR iRTiNKTATTFINANSIERAUTVECKLINGSPROJEKT OCHALLALiNDERKOM MERATTHALIKAMYCKETATTSiGATILLOMHURBANKENSKALLSKyTAS²6ITARETTAVGyRANDESTEGMOTATTBYGGADELATINA MERIKANSKAFOLKENSINTEGRATIONSDRyM²SA"RASILIENSPRESIDENT,UIZ)GNACIO,ULADA3ILVAUNDERCEREMONINI!RGENTINAS PRESIDENTPALATS ²2OSA(USET²

"ILDANDETAVBANKEN "ANCODEL3URPkSKYN DARINTEGRATIONENI ,ATINAMERIKA

 .AMIBIAKANSKRYTAMED!FRIKASFyRSTAVINDKRAFTSPARK OCHGATLYKTORSOMDRIVSAVSOLCELLERdVERHUNDRA VINDTURBINERSKALLTILLGODOSEPROCENTAVLANDETSELBEHOV HELTILINJEMEDPLANENATTVARAHELTSJiLVFyRSyR JANDEPkENERGI.AMIBIAiROCKSkENAVViRLDENSSTyRSTAURANPRODUCENTER OCHENDISKUSSIONPkGkROMATTBYGGA ETTKiRNKRAFTVERK6IDAREHARLANDETSOLTIMMARPERkR¯MOT3VERIGES¯¯OCHENLIGT3ELIAS3OKO VDFyR ²3OLAR,IGHTING!PPLIANCE#OMPANY² iR.AMIBIA²HELTPERFEKTFyRSOLENERGI²-EDENSOLPANELIVARJEHUSHkLLSKULLE NiSTANHELALANDETSENERGIBEHOVKUNNATiCKAS OCKSkPkDEPLATSERDITELNiTETINTENkR

-EDENSOLPANELIVARJE HUSHkLLSKULLENiSTAN HELA.AMIBIASENERGI BEHOVKUNNATiCKAS

 ,IBERIAKANBLIViRDFyR53!SNYAMILITiRSTYRKAFyR!FRIKA53!FRICA#OMMANDELLER!&2)#/-¯ENSTYRKA SOM ENLIGT53! PRESIDENTEN'EORGE7ALKER"USH SKAyKA53!S²ANSTRiNGNINGARATTBRINGAFREDOCH SiKERHETTILL!FRIKASFOLKOCHFRiMJAVkRAGEMENSAMMAMkLAVUTVECKLING HiLSA UTBILDNING DEMOKRATIOCHEKONO MISKTILLViXTI!FRIKA²-EDANLiNDERSOM.IGERIAOCH3YDAFRIKADIREKTAVVISAT!&2)#/-ANSER,IBERIASPRESIDENT%LLEN *OHNSON 3IRLEAF !FRIKASFyRSTAKVINNLIGAPRESIDENT ATT!&2)#/-KAN²HJiLPAREGERINGARVILLIGAATTHJiLPASIGSJiLVA² OCH²UTVECKLAENSTABILMILJyDiRDETCIVILASAMHiLLETKANBLOMSTRAOCHLIVSKVALITETENFyRAFRIKANERFyRBiTTRAS²2EDAN FyRESLOG²!FRICAN/IL0OLICY)NITIATIVE'ROUP²ATTKONGRESSENBORDEFyRKLARA'UINEABUKTEN¯FRkN%LFENBENSKUSTEN TILL!NGOLA OCHVIDSIDANAV0ERSISKAVIKENOCH+ASPISKAHAVETDENOLJERIKASTEREGIONENIViRLDEN¯SOMENREGIONAV ²VITALTINTRESSE²FyR53!%ZEKIEL0AJIBOFRkN²#ENTERFOR$EMOCRATIC%MPOWERMENT²I,IBERIAVARNARFyRREGERINGENS INBJUDAN²-EDENMILITiRBASI,IBERIASKULLE53!SYSTEMATISKTKUNNAINTERVENERAILANDETSPOLITIK FyRATTSETILLATTDE SOMSITTERVIDMAKTENiRTROGNAMOT53!SNATIONELLASiKERHETOCHANDRAINTRESSEN/MDETTAINTEiRNYKOLONIALISM VADSKULLEDkVARADET²

!FRICOMSBEFiLHAVARE 'ENERAL7ILLIAM7ARD FyRNEKARATTSTYRKAN SKULLEINNEBiRAEN MILITARISERINGAVKONTI NENTEN


FIBINRIKES

%FTER-ANA ¦(kLLERKULTURRkDETPkATT FyRVANDLASTILLENSTATLIG CENSURMYNDIGHET¦ PETERCURMANTEXT

â– â–  2EGERINGENVALDE SOMBEKANT*OHAN3TApL VON(OLSTEINTILLLEDAMOT I+ULTURRkDETFyRATTGyRA ²KVALITETSBEDyMNINGAR² OCHSETILLATTTIDNINGAR INTEAVVIKERFRkN²VERKLIG HETEN²²&RkGARNkGONOM JAGTYCKERDETiRBRAATT 3OCIALISTISKFEMINISTISKTID NINGI'yTEBORGFkRkRLIGA ANSLAG SkTYCKERJAGATTDET LkTERHELTkTHELVETE²3k KANDETLkTANiR(OLSTEIN INTERVJUASI$.¯ HANHAROCKSkSAGTSIGVILJA VERKAFyRATTMyNSTRAUT ²GAMLASTOFILER²URKULTURLI VETSVTSKULTURNYHETERNA OCHATTSATSAPk²SkNTSOM GkRISTiLLETFyRPkSkNTSOM INGENVILLHA² â– â–  )TIDNINGEN3OURZEDEN JANUARISKREV*OHAN3TApL VON(OLSTEINATT²&OLKET HARNUVALTENBORGLIG REGERINGOCHDETMkSTE JUVARAFOLKETSyNSKANATT DETSKASYNASPkALLASiTT² -ARIANNE,INDBERG$E 'EER iVENHONSTYRELSE LEDAMOTI+ULTURRkDET SA NYLIGENATTHON²INTEBARA iRKONSTNiR UTANOCKSk UTBILDADMENTALSKyTERSKA² OCH$OKTOR'ORMANDERI !FTONBLADETSKREVATTVON (OLSTEIN²iRENTROLLKARL SOMKUNDESiLJALUFT²

(

kLLERKULTURRkDETPkATTFyRVANDLASTILLEN STATLIGCENSURMYNDIGHET$EOLIKATURERNA OMSTyDELLERINTETILLTIDSKRIFTEN-ANAGyR DETBERiTTIGATATTSTiLLAFRkGAN.UHARVIFkTTSVARTPk VITTPkATTkTMINSTONETVkAVRkDETSLEDAMyTERUPP FATTARSIGSOMkSIKTSPOLISER*OHAN3TApLVON(OLSTEIN OCH,JILJANA$UFGRAN SOMBkDARESERVERADESIGMOT MAJORITETENSBESLUTATTTILLDELA-ANAKRONOR VILKETALLTSkiRMINDREiNFyRRAkRETSSTyD BELOPP2ESERVATIONENFkRSTyDAVREFERENSGRUPPSMED LEMMEN$ILSA$EMIRBAG 3TEN3KiLETTILLAVSLAGSYRKAN DETUPPGESVARAATTTIDSKRIFTENHkLLERFyRLkG²KVALITET² OCH²GLIDERMELLAN)SRAELKRITIKOCHANTISEMITISM²$OCK FkR-ANASNiTUPPLAGAKRONOR+ULTURRkDET BEFINNERSIGMINSTSAGTITURBULENS -EN-ANAiRINTEDETENDAEXEMPLETPkHURGOD TYCKLIGTOCHTAKTISKTDETPkSTkDDA²KVALITETSKRAVET² ANViNDSFyRATTKAMOUFLERADOLDAViRDERINGAR 4IDSKRIFTEN03OCH4IDNINGEN"OKENiRANDRAEXEMPEL PkTIDSKRIFTERSOMFkTTMOTHUGG03LiGGSFyRMODLIGEN NER 4IDNINGEN"OKENHARUNDERFLERAkRFyRTENHERO ISKKAMPFyRATTSiKRASINEXISTENS$ESSUTGIVARE "O!XELSSONHARVARITTVUNGENATTINTECKNASITTHUS FyRATTKUNNAHkLLAUTGIVNINGENIGkNG_NDkTILLHyR 4IDNINGEN"OKENDEVERKLIGTBREDAOCHLiSViRDALIT TERATURTIDSKRIFTERNAOCHFYLLERIDAGENNiRMASTFOLK BILDANDEUPPGIFT,IKViLHARSTyDETTILLTIDNINGEN"OKEN SKURITSNERFRkNKRONORTILLKRONOR (iROMkRETFICKREFERENSGRUPPENBAKLiXAFyRATTMAN

VILLESiNKASTyDET-ENIkRTOGGRUPPENREVANSCH `TERIGENANSESDENSAKNATILLRiCKLIG²KVALITET² 4ILLDETVERKLIGTDISKUTABLAMEDKULTURRkDETSREFE RENSGRUPPHyRATTTREAVDESJULEDAMyTERNAMkSTE BETECKNASSOMJiVIGAEFTERSOMDESITTERMEDIDETID SKRIFTERSOMDESJiLVABELyNAR$ERASFyRSiKRINGARATT DE²GkRUT²NiRDENEGNATIDSKRIFTENSSTyDSKADISKU TERASKLINGARLIKATROViRDIGTSOMNiRPkSINTID%YVIND *OHNSONOCH(ARRY-ARTINSSONLiMNADEAKADEMISAM MANTRiDETNiRDERAS.OBELPRISSKULLEBESLUTAS $ETiRUPPENBARTATTDENNAORDNINGMkSTESESyVER 6IDENUPPVAKTNINGPkKULTURDEPARTEMENTETFyRESLOG TIDNINGEN"OKENSREDAKTyR"O!XELSSON #ARL(ENRIK 3VENSTEDTSAMTJAGSJiLVATTDENSITTANDEKULTURUT REDNINGENFkRIUPPDRAGATTSEyVERSTyDORDNINGEN %TTMINIMIKRAViRGIVETVISATTPERSONERSOMiRJiVIGA INTEUTSESSOMLEDAMyTER+ANSKEBORDEOCKSkJUST FOLKBILDNINGSINTRESSETVARAREPRESENTERATIGRUPPEN -yJLIGTVISBORDESTyDORDNINGENKNYTASTILLBIBLIOTEKEN -ENVIKTIGASTiRATTMkNGFALDENOCHYTTRANDEFRI HETENISTyDORDNINGENGARANTERASFyRATTFyRHINDRA TENDENSERNATILLKOTTERIOCHAKADEMI

PETERCURMANiRFyREDETTAORDFISVERIGESFyR FATTARFyRBUNDNUMERAFyRTSWTCTHREESEAS WRITERSANDTRANSLATORSCOUNCIL RHODOS


FIB

¦(ELASYSTEMETMED S ELEKTIVTSTyDiRSJUKT¦ TOMCARLSONTEXT

$

ETKANSKEMESTINTRESSANTAMED-ANASUPP SKJUTNATIDSKRIFTSSTyDHARVARITDEBATTENSOM FyREGICKKULTURRkDETSBESLUT.iR&yRENINGEN &REDI-ELLANySTERNHOPPASATTKULTURRkDET²SKALL STRYPASTyDETTILLTIDSKRIFTEN²LkTERDETSOMETTEKOAV )SRAELSPOLITIKMOT'AZA/CH$ILSA$EMIBAG3TENSILLA SKRIVNABLOGGAROCHDEBATTARTIKLARLEVERKNAPPASTUPP TILLDEKVALITETSKRAVHONSOMLEDAMOTAVREFERENSGRUP PENiRSATTATTBEVAKA .kViL NiRKRUTRyKENNULAGT SIGKANMANKONSTATERANkGRA SAKER $ETiRINGENALLMiNRiT TIGHETATTFkTIDSKRIFTSSTyD AVSTATEN PkDENPUNKTEN FkRMANGE-AGNUS%RIKSSON 3VENSKA$AGBLADET OCHANDRAPkDENKANTENRiTT $ETiRHELLERINTECENSURATT NEKANkGONTIDSKRIFTSSTyD MENFyRHANDSGRANSKNINGiR DETLIKFyRBASKATOCHDENTIDSKRIFTSOMINTEFkRSTyDHAR MEDKULTURPOLITIKENSNUVARANDEINRIKTNINGBETYDANDE SVkRIGHETERATTyVERLEVA -ANAKOMMERSiKERTATTSTkPkSIG OMINTEDEN FORTSATTASMUTSKASTNINGENKNiCKERGRUPPENKRING TIDSKRIFTEN-ENANDRAREDAKTIONERKOMMERNOGI FRAMTIDENATTFUNDERAyVERHURDERASRUBRIKERLiSESAV KULTURRkDETSREFERENSGRUPPELLERVILKAFORMULERINGAR OM)SRAELSOCKUPATIONSPOLITIKSOMiRTILLRkDLIGAUTAN ATTSTYRELSENSLEDAMyTERBRISTERUTIUTTALANDENOM EN²FyRVRiNGDTOLKNINGAVVERKLIGHETEN²DETiRFAK TISKTVADFYRARESERVANTERSKREVINOVEMBER $AGENS .YHETERSFyRRAKULTURCHEF)NGRID%LAMVISAROCKSk NiRHONNiRLiSER-ANASSENASTEkRGkNG$AGENS

*iVFAKTA â– â–  4RESNABBAEXEMPEL4IDSKRIFTEN'LiNTAFICKMAX BELOPPETKRONOR%NPERSONIREFERENSGRUP PEN!LEKSANDER-OTTURI ARBETARMEDDENNATIDSKRIFT 4IDSKRIFTEN&ILM)NTERNATIONALFICKKRONOR %NPERSONIREFERENSGRUPPEN,UNDADOCENTEN,ARS 'USTAF!NDERSSON ARBETARMEDDENNATIDSKRIFT*UDISK KRyNIKAFICKKRONOR¯TILLDENNATIDSKRIFTS MEDARBETAREHARREFERENSGRUPPENSORDFyRANDE!RNE 2UTHKOPPLINGAR

.YHETER ATTTIDSKRIFTENHARyGONENPkSIG$EN HiRGkNGENFkRDETPASSERA-ENALLAiRNUVARNADE .iSTAGkNGKANDETBLIRyTTKORT .iRMASTPARODISKTBLIRSkDETNiRMANLiSEROMHUR NkGONELLERNkGRAAVLEDAMyTERNAIREFERENSGRUPPEN kTERKOMMANDEMkSTELiMNARUMMETFyRATTANSyKAN FRkNNkGONDEMNiRSTkENDETIDSKRIFTSKABEHANDLAS /CHVADMOTIVERARATTJUST/RD"ILD "ANGOCH +ARAVANAVALLABEVILJASBIDRAGMOTSVARANDEINTiK TERNAFRkNOOO¯kRSPRENUMERANTER .EJ HELASYSTEMETMEDDETSELEKTIVASTyDETiRSJUKT OCHDETiRHyGTIDATTVIBEFRIARDEMFRkNDETTAANSVAR 3VERIGEiRETTLITETLANDOCHETTLITETSPRkKOMRkDESk VISSTBEHyVERVIENKULTURPOLITIK MENSTATENSKAINTE VARASMAKDOMARE)NNANDENSITTANDEKULTURUTRED NINGENJOBBATKLARTKANDETDiRFyRVARADAGSATTSiGA NkGOTOMDENSTATLIGAKULTURPOLITIKEN /MVILiMNAR¯DENNOGSkVIKTIGA¯FRkGANOMKUL TURARVETkTSIDAN ByRViLKULTURPOLITIKENINRIKTASPkATT STyDJADET"ENGT'yRANSSON IETTANNATSAMMANHANG KALLATDEN²KULTURELLAINFRASTRUKTUREN² "EHkLLGiRNATIDSKRIFTSKATALOGENOCHTIDSKRIFTSVERK STiDERNA MENAVSKAFFADETSELEKTIVATIDSKRIFTSSTyDET dKAOCHyRONMiRKISTiLLETANSLAGENTILLBIBLIOTEKENS INKyPAVTIDSKRIFTER*OHAN%HRENBERGHARDiRLAGTETT FyRSLAGSOMKANDISKUTERAS BRYT"ONNIERSMONOPOLPk DISTRIBUTIONSOMRkDET kTERINFyRKULTURPORTOTOCHSUB VENTIONERAUTBYGGNADENAVBREDBANDTILLHELALANDET /CHPkKyPETFkRVIENKONKURRENSPkLIKAVILLKORMEL LANLANDETSKULTURTIDSKRIFTER TRYCKTAELLERNiTBASERADE $ESSViRRESiGERERFARENHETENATTINGENGiRNASLiP PERIFRkNSIGMAKTENFRIVILLIGT!LLA¯FRkNViNSTERTILL HyGER¯VERKAROCKSkVARAyVERENSOMDETFyRTRiFFLIGA IDETNUVARANDESYSTEMET$ETMANSLkSSOMiRFyR DELNINGENAVDENkLPENGARSTATENANSLAGITTILLTIDSKRIF TERNA .YSSKRiVDE.EO SEKUNDERADAV3VENSKA$AGBLADETS LEDARSIDA ATTSTATSBIDRAGENTILL!"&SKADRASIN EFTER SOMMANUPPLkTERPLATSkT²EXTREMAViNSTERGRUPPER² /CHNU-ANAkRSKULTURPOLITIKHAR¯IALLSOCIAL DEMOKRATISKViLMENING¯SKAPATETTMONSTER )BLANDLITEPLIKTSKYLDIGTHARVII&OLKETI"ILD +ULTURFRONTHiVDATATT²VIKANSiGASOMDETiR²EFTER SOMVIALLTSEDANSTARTENVALTATTVARAOBEROENDE 0LyTSLIGTKiNNSDEORDENSOMENREALITET

TOMCARLSONiRMEDLEMIFIBSKULTURGRUPPOCH BLOGGARPkTANKAR I TRAPPENBLOGSPOTCOM

â– â–  $ILSA$EMIBAG3TEN HARFkTTURSIGENHELDEL BEVINGADEORDVIINTE GLyMMER²*AGGILLARINTE ISLAM$ETFINNSINGA MUSLIMSKADEMOKRATIER $ETiROKEJATTFyRTRYCKA KVINNORINOMISLAM² 3kNYANSERATUTTRYCKTE HONSIGI'0DENMARS â– â– )$. VAR HONUPPRyRDyVERATT INGENSKREVOMDEPALES TINIERSOMDyDADEANDRA PALESTINIER ²5NDERMyRDADES PALESTINIERAVANDRA PALESTINIER$ETVARFLER PALESTINIERSOMDyDADES AVPALESTINIERiNAVISRAE LISKMILITiROCHSiKERHETS POLIS)NNEPkPALESTINSKT OMRkDERkDERENANARKI SOMINTEFkRENBRkKDEL AVDENUPPMiRKSAMHET )SRAEL 0ALESTINAKONFLIKTEN FkR² 0ROBLEMETFyR$ILBA VARBARAATTSLkFASTATT iRFLERiN$ETiR NiMLIGENDENRiTTASIFF RANENLIGT0ALESTINE2ED #RESCENT3OCIETY%NLIGT 4HE0ALESTINIAN(UMAN 2IGHTS-ONITORING'ROUP DOGTOTALTPALESTINIER !VDESSADyDADES STYCKENAVISRAELER ARMmOCHBOSiTTARE STYCKENDOGAVINHEMSKT VkLDMELLANPALESTINIER â– â– %PITET²ANTIMUSLIMSK HATPREDIKANT²SOM -OHAMED/MARKALLAT HENNEiRBEGRIPLIGTMOT BAKGRUNDAVUTTALANDEN SOM²0ROBLEMETiRATT VIHARATTGyRAMEDKILLAR SOMKiNNERSIGKRiNKTA MENSOMINTESiGER *AGiRLITETKRiNKTOCH SkRAD)STiLLETiRDET KILLARSOMSiGERDUHAR KRiNKTMIG NUTiNKER JAGSPRiNGADITTLANDI LUFTEN²(UMANISTENNR /CHDESOMINTEHkLLER MED ²$EBATTyRERSOM0ER 'AHRTON %RIK7IJK `SA ,INDERBORGOCH-ATTIAS 'ARDELLREPRESENTERAR DENNANYADIKTATUR OCH ISLAMVURM²&OKUS NR 


FIBNEPAL FIBINTERVJU &ROMMYBALCONYYOUCANSEETHEBURB IT´SALONGWAYDOWNBUTYOUCANSEETHE WHOLEWORLD&RkNLkTEN7ALKWITHME !DAM4ENSTA 

A T


FIB

ADAM TENSTA ANNIKAAUGUSTSSONTEXTELVINELUNDBILD
FIBINTERVJU

OMTENSTA FyRDOMAROCHRAP

(

kLLPLATS4ENSTA4UNNELBANESTATIONEN HARTVkUPPGkNGAR%NAVDEMLEDER TILL4ENSTA#ENTRUMDiRBOSTADS HUSENHyJERSIGyVERDETFiRGGLADA FRUKTSTkNDETPkTORGET%TTSTENKAST FRkNFRUKTENOCHLkGPRISKEDJAN,IDL LIGGER'OTT'OTT'RILLEN$ETSITTERNkGRATONkRSTJEJER INNEPkGRILLEN%NAVDEMSTICKERUTHUVUDETOCH ROPARTILLSINAKOMPISARSOMSTkRUTANFyR ¯$ETiRHAN$ETiR!DAM4ENSTA (ONPEKARPkEN kRIGTENSTABOSOMEGENTLIGEN HETER!DAM4AAL3VERIGESSENASTEHIPHOPTALANG(AN HARBOTTI4ENSTAIHELASITTLIV%NSTADSDELSOMUPPFyR DESISAMBANDMEDMILJONPROGRAMMET&yRSTAINFLYTT NINGENSKEDDEOCHNUBORDETNiSTAN INVkNAREI4ENSTA PROCENTAVDEMiRFyDDAUTANFyR 3VERIGE&yR!DAMiRMILJONPROGRAMMETETTORDSOM BETYDERATTALLTINGSERLIKADANTUT

0k'OTTGOTT GRILLENMITTI 4ENSTACENTRUMFINNSEN VEGETARISKTUNNBRyDRULLEMED STiPPSALLADOCHSTRIPS NAMNET !DAMSRULLE

!DAM4ENSTA `LDER "OR-EDSINMAMMAI4ENSTA MENLETAREFTEREGENLiGENHET !KTUELL$EBUTALBUMETSLiPP TESINOVEMBER SKIVAN HETER)T´SA4ENSTA4HING

0kDEBUTSKIVAN)T´SA4ENSTATHINGTAR!DAM4ENSTA MEDSINALYSSNARETILLFyRORTEN,kTARNAHANDLAROM MiNNISKORNAIFyRORTENOCHOMDEFyRDOMARSOM FINNS MENFRAMFyRALLTOMATTVkGAVARADENMAN iR4HISISWHOWEARE NOTHOWWE´RESUPPOSEDTOBE .OTHINGCHANGESNOTEVER IT´SA4ENSTATHING RAPPAR !DAMSiKERTOCHyVERTYGANDEPkALBUMETSFyRSTA SPkR ¯*AGVILLVISADETJAGSER EXAKTSOMDETiR -EDIERNASVINKELAVFyRORTENHARALL TIDENNEGATIVKLANG_RDETINTERkN OCHMISSHANDELiRDETSEGREGERING -INVERKLIGHETiRATTDETEGENTLIGEN iRENUNDERBARPLATS !DAMBORHEMMAHOSSINMAMMA +ATARINA&RkNLOFTGkNGENIBETONG STkRMILJONPROGRAMMETSAVTRYCKFyR UTSIKTEN0LATSENSOM!DAMEGENTLI GENTYCKERiRUNDERBAR iRSAMTIDIGT ENPLATSHANVILLLiMNA ¯$ETSiMSTAMED4ENSTAiRATT DETiRSVkRTATTTASIGHiRIFRkN ¯6ADHEMSKTATTDETSKAVARASk SiGER!DAMSMAMMA !DAMSMAMMASERVERARKAFFEOCH GER!DAMETTGLASSOJADRYCKIKyKET (ONHARENSVARTT SHIRTPkSIG DiR BOKSTiVERNA2-(STkRTRYCKTSTORT

yVERBRySTET0kBORDETSTiLLERHONETTFATMEDBANAN KAKOR2-(STkRFyR2ESPECT-Y(USTLE SKIVBOLAGET SOMSTkRBAKOM!DAM4ENSTASFRAMGkNGAR%NAV SKIVBOLAGETSHUVUDPERSONERiR4HOMAS'UNNARSON !DAMSiGERTILL4HOMASATTSMAKAPkBANANKAKAN EN AVHANSFAVORITER .iR!DAMVARSJUkRByRJADEHANMEDBREAKDANCE $ANSENBLEVENDELAVHANSEXISTENSOCHLOKALERNALkG Pk6kRTEATERI4ENSTA ¯$ETOGBARABORTDEN4EATERNVARDETMESTINFLY TELSERIKAFyROSS$ETBLIRBARASiMREOCHSiMREHiR$E HARSATTALLASOMBEHyVERHJiLPPkSAMMASTiLLE DET FUNKARINTE.UFLYTTARALLASVENSKARHiRIFRkN !DAMLkTERUPPGIVENNiRHANTALAROMDESOMTOG BORTTEATERN$EBETYDERI!DAMSMENING DESOM BESTiMMER)4ENSTAHARDETVARITSAMMAPERSONERALLT FyRLiNGE MENAR!DAM%NSTADSDELSOMGRiNSARTILL 4ENSTAiR(USBY$iRiRDETDESOMHARBESTiMTATT RENOVERAOMRkDET DESOMHARBESTiMTATTGLASAIN LiGENHETERNASBALKONGER DESOMHARGJORTATTDENYA HYRORNAKOMMERATTyKAMEDPROCENT DESOMGyR ATTDEBOENDEI(USBYINTELiNGREKOMMERKUNNABO KVAR ¯$ETiRINTEOKEJ-ENDETiRBRAATTINVkNARNASTkR PkSIG0OLITIKERNATRORATTOMMANPIFFARUPPSTiLLET BLIRFOLKNyJDA$ETTRORINTEJAG$iRiRPROBLEMET$ET iRENFyRSTORKLYFTAMELLANFOLKETOCHPOLITIKERNA !DAMHOPPASATTPOLITIKERNASKATASIGIKRAGENOCH HANHOPPASATTDETKOMMERBLIBiTTREI4ENSTA $ETHARGkTTFORTFyRARTISTEN!DAM4ENSTA$ETByR JADEVkRENMEDSINGELN4HEYWANNAKNOW SOMSNABBTBLEVPOPULiROCHByRJADESPELASPkRADIO OCHTV!DAMVARNOMINERADTILLBkDEGRAMMISGA LANOCH0'ULD DECEMBERUPPTRiDDEHAN Pk&ADDERGALANTILLSAMMANSMEDARTISTERSOM%VA $AHLGREN 3AHARA(OTNIGHTSOCH-ANDO$IAO$ETBLEV DENSTyRSTA&ADDERGALANHITTILLS ¯$ETKiNDESKONSTIGT*AGHARINTERIKTIGTGREPPAT DET$ETiRINTEMENINGENATTDETSKAGkSkHiRBRA SkHiRFORT NiRMANKOMMERFRkNETTLITETBOLAG SiGER !DAM 3KIVBOLAGET2-(BESTkRAVCIRKAPERSONER 4HOMAS'UNNARSONiRDELiGARETILLSAMMANSMED "ABAK!ZARMI$EBESTiMDESIGISEPTEMBERFyR ATTSATSAPkRIKTIGT ¯6ITOGENCHANSNING$ETHARINNEBURITATTVIHAR FkTTJOBBADYGNETRUNTOCHLiRAOSSARBETETUNDER


FIB

TIDEN6IHARGOOGLATOCHPLOCKATFRAMGAMLAFyRETAGS EKONOMIByCKER SiGER4HOMAS'UNNARSON ¯$ETiR4HOMASSOMDRARISTRiNGARNA6IANDRAiR ALLASOLDATERSOMJOBBARPkSITTSiTTOCHVIHARGkTTDEN LkNGAViGENSOMINNEBiRATTSTkOCHDELAUTFLYERSMITT IVINTERN SiGER!DAM.UKiNNSDETBRA FyRALLAINBLAN DADE ATTDETHARGkTTBRASkSNABBTFyRMIG ¯!LLAiRMEDVETNAATTDETHANDLAROM!DAMJUSTNU OCHATTVISKASTkBAKOMHONOM$EANDRAFkRViNTAPk SINTUR$ETiRSkDEJOBBARI53! MANBANARViGOCH PLOCKARUPPPOLARNAEFTERkT SiGER4HOMAS'UNNARSON *AGTRORPkATTGkDENHkRDAViGEN MENDETSKABLI SKyNTATTFyRHOPPNINGSVISSLIPPASiTTAUPPAFFISCHERI SNySTORM !DAMSMAMMAiRINTEFyRVkNADyVERSONENSNYAKAR RIiR(ON TILLSKILLNADFRkN!DAMSJiLV TYCKTEINTEATTDET VARKONSTIGTATTSEHONOMUPPTRiDAPk&ADDERGALAN ¯)NGETKONSTIGTALLS(ARHANBESTiMTSIGFINNSINGET SOMKANSTOPPAHONOM.EJ DETiRINTEETTDUGGKON STIGT $EBUTSKIVANiRPERSONLIGOCHiRLIG4EXTERNABLOTTAR ENUPPViXTSOMHARPRiGLATSAVENFRkNVARANDEPAPPA OCHENBRORSOMHARFyRSyRJTFAMILJENGENOMATTSiLJA DROGER(ANSMAMMAiRNiRVARANDEI!DAMSLkTAR OCHTEXTER$ETiRTEXTERSOMLkTERLYSSNARENTADELAV

DERASLIV4EXTERSOM!DAMINTEDISKUTERADEMEDSIN MAMMAINNANSKIVANSLiPPTES ¯.EJ JAGKyRDEPk-AMMAHARALDRIGCENSURERAT MIG ¯.EJ DETiRDITTLIV SiGER+ATARINA ¯$ESSUTOMTYCKERJAGATTDETiRMINRiTTATTFk BERiTTADETJAGHARSETT ¯$ETiRENDELAVHIPHOPSTILEN SiGER4HOMAS 'UNNARSON ATTBERiTTAOMSINSITUATION!NNARSBLIR DETKONSTIGT IHkLIGTOCHTOMT ¯*A OCHOiRLIGT FYLLER+ATARINAI0kDETHiRSiTTET KAN!DAMKANSKEHJiLPAANDRA !DAM4AALSKANUBLI!DAM4ENSTAPkHELTID!DAM BERiTTARATTHANSKASiGAUPPSIGFRkNSITTJOBB Pk-ICROSOFTI!KALLA$ETFUNKARINTEANNARSMED INTERVJUEROCHFRAMTRiDANDEN-ENHADE!DAMFkTT BESTiMMAHADEHANUTyKATDYGNETSTIMMARFyRATT KUNNAHINNAMEDBkDAJOBBEN&RAMTIDSVISIONENiRATT NkLkNGTMEDMUSIKEN HELSTUTANFyR.ORDENSGRiNSER (ANSTROPkSIGSJiLVHARGETTHONOMFLERUPPGkNGAR ATTViLJAPk&LERUPPGkNGARFRkNENPLATSHANTYCKERiR HELTUNDERBAR EGENTLIGEN ¯.UiRDETMkNGADyRRARyPPNA SiGER!DAM$ET FINNSENMILJARDOLIKAViGARATTGk

ANNIKAAUGUSTSSONiRJOURNALISTELVINELUND iRFOTOGRAFBOSATTISTOCKHOLM

0RISAD !DAM4ENSTAVANNKATEGORIN ²kRETSHIPHOPDANSSOUL² Pk'RAMMISGALAN,YSSNAPk !DAM4ENSTAPkWWWMYSPA CECOMADAMTENSTA


FIBUTRIKES )NiSTANFYRAMkNADERBOMBADEOCHBESKyTDENLIBANESISKA ARMmNDETPALESTINSKAFLYKTINGLiGRET.AHREL "ARED PALESTINIERTVINGADESiNENGkNGPkFLYKT INkGOTSOMBESKREVS SOMENKAMPMOTTERRORISMEN+VARLiMNADESRUINEROCH TYSTNAD-ENVILKAVARTERRORISTERNA/CHVADHiNDERNU

.!(2%, "

%44'5%2.)#!54!


FIB

ANNAROXVALLTEXTBILD

"!2%$

!.0)#!33/

.

kGOTVARFEL3AYEED!SSADHADESUT TITOCHSMkDkSATFRAMFyRENFILMI FAMILJENSENAHUS MENVARPLyTSLIGT KLARVAKEN"iSTAKOMPISEN SOM HADESOMNATISOFFANREDANINNANPOPCORNEN VARFiRDIGPOPPADE ByRJADEOCKSkRyRAPkSIG $EFRiMMANDELJUDENUTIFRkNHADEBLIVIT TILLSKARPARySTERSOMLETADESIGINIRUMMET 3AYEEDRESTESIGOCHGICKMOTFyNSTRET MEN KUNDEINTESENkGONTING-yRKRETHADEFyR LiNGESEDANOMFAMNAT,IBANON)HUSENRUNT OMKRINGSOVDEFLESTAREDANISiNGARELLERPk BLOMMyNSTRADEMADRASSER $kByRJADEDEFyRSTAMASKINGEViRENSMATTRA $ETVARTIDIGTPkMORGONENDENMAJ OCHSLAGETOM.AHREL"AREDHADEByRJAT
FIBUTRIKES¯$INHUND 5TEPkGkRDSPLANENTILLBARN OCHUNG DOMSCENTRETIDETPALESTINSKAFLYKTINGLiGRET 3HATILAKASTARSIGENLITENFLICKAyVEREN STyRREKILLEOCHSLkSSSkATTPLASTSANDALERNA FLYGER"ARNENRUNTOMKRINGJUBLAR BILDAR RINGOCHHEJARPk 3AYEED!SSADSKAKARPkHUVUDET ¯"ARNENHiRiRVERKLIGENVILDAREiNI.AHR EL "ARED (ALVAFAMILJEN!SSADBORHiRNU ILiGRET SyDEROM"EIRUT3AYEED HANSMOROCH FYRASYSKONDELARPkENTVkRUMSLiGENHET SOMDELkNARAVViNNER(ANSFARBORMED RESTENAVFAMILJENIFLYKTINGLiGRET"EDAWI INORRA,IBANON kTTAMILDiRIFRkN$EHAR VARITSPLITTRADEiNDASEDANDEFLYDDEFRkN .AHREL "ARED_NKANDEINTEkTERViNDA 4ROTSATTDETHARGkTTFLERAMkNADERSEDAN STRIDERNAAVSLUTADESiRSTORADELARAVLiGRET FORTFARANDEAVSPiRRADEOCHBEVAKADEAVDEN LIBANESISKAARMmN 6ARFyRVILLINGENSVARAPk &ASTEGENTLIGENBEHyVER&AMILJEN!SSAD INTEKOMMAFyRBIAVSPiRRNINGARNAFyRATT TAREDAPkOMDERASHUSiRFyRSTyRT$EHAR REDANSETTDETSPRiNGASIETTFILMKLIPPSOM NkGONHARLAGTUTPk9OUTUBE 5NDERSTRIDERNASFyRSTANATTGICK3AYEEDOCH HANSKOMPISUPPPkDETPLATTATAKETFyRATT FyRSyKASEVADSOMHiNDE MENSNARTyVER GICKKNATTRETIEXPLOSIONEROCHDETKiNDES FARLIGT)STiLLETSATTDEIVARDAGSRUMMETOCH ViNTADEPkGRYNINGEN$kTOGDESKYDDSk GOTTDETGICKOCHSKYNDADESIGHEMTILLSINA FAMILJER )NGENAVDEMFyRSTODVADSOMPkGICK 3AYEEDSiGERATTHANEGENTLIGENINTEVAR SiRSKILTRiDD MESTNYFIKEN ¯-AMMAOROADESIGMYCKETFyROSS HON VILLEINTEATTVISKULLEGkUTURHUSET-EN JAGOCHMINBRORSMETUTENDAGNiRDETVAR

ELDUPPHyRFyRATTSEHURDETSkGUT "RyDERNAGICKLiNGSMEDHUVUDGATANOCH TITTADEPkDESKADADEHUSEN MEDANGRAN NARROPADEkTDEMFRkNFyNSTRENATTDEVAR GALNA¯ATTDEMkSTETASKYDD ¯6IKOMTILLSLUTETAVViGENNiRPRICKSKYT TARNAPLyTSLIGTByRJADESKJUTAOCHJAGKiNDE HURENKULAPASSERADEMELLANOSS$kSPRANG JAGHEMIGENMEDANMINLILLEBRORSPRANGkT ANDRAHkLLET BERiTTAR3AYEED $iREFTERHyLLDESIGINOMHUS &AMILJEN!SSADSTANNADEKVARILiGRETIFYRA DAGAR-ENNiRDENLIBANESISKAARMmNTILL OCHMEDBOMBADELASTBILARNASOMKOM MEDHJiLPSiNDNINGAR FICKDENOG ¯!LLAILiGRETVARPOTENTIELLAMkLTAVLOR MILITiRENSKyTPkALLTSOMRyRDESIG6ISkG ATTGRANNARNAByRJADEFLYTILLSINABILAR TROTS BOMBERNA OCHDkFyLJDEVIEFTER BERiTTAR 3AYEED $ETOGSIGUTPkHUVUDViGEN TILLSAMMANS MEDTUSENTALSANDRA$ETRkDDEKAOSOCH PANIK ¯)NGENTiNKTEPkATTTAMEDSINAPAPPER JAGLiMNADEKVARMITTPASSOCHHADEINTE TIDATTSLiPPAUTMINFkGEL*AGTRODDEATTVI SKULLEVARABORTAENVECKAKANSKE OCHKUNNA kTERViNDASEDAN SiGER3AYEED .UiRDETDECEMBER ¯*AGFATTARFORTFARANDEINGENTING $ETVARISLUTETAVSOMDENSUNNIISLA MISTISKAGRUPPEN&ATAHEL )SLAMDyKUPPI .AHREL "ARED%NHELGNiR3AYEEDKOMHEM TILLLiGRETFRkNUNIVERSITETETI"EIRUTVARDE PLyTSLIGTBARADiR-kNGATYCKTEATTDESKiG GIGAMiNNENVARLITEKONSTIGA MENLiTDEM HkLLASEFTERSOMDEINTESKADADENkGON 'RUPPENTOGSNABBTyVERFLERACENTRALA BYGGNADERILiGRET MENANViNDEALDRIGVkLD $ETBEHyVSINTEIETT,IBANONDiRPALESTI NIERiRUTESTiNGDAFRkNDEFLESTAJOBBOCH

6ARIFRkNKOM &ATEHEL )SLAM ■■ )MARSAVSLyJADE4HE.EW9ORKERS 3EYMOUR(ERSHATTORGANISATIONENFINANSIERATS AV53!3OMENMOTVIKTTILL(IZBOLLAH&ATEHEL )SLAMBILDADES²4JUGOFYRATIMMARSENARE ERBJyDSDEVAPENOCHPENGARAVFOLKSOMSADE SIGREPRESENTERADENLIBANESISKAREGERINGEN MEDUPPDRAGETATTTASIGAN(IZBOLLAH² CITERADE (ERSHENBRITTISKUNDERRiTTELSEKiLLA²6ISPRIDER UTPENGARNASkMYCKETVIKAN0ROBLEMETiRATT DEALLTIDHAMNARIFLERFICKORiNMANSKULLEVILJA 6IHkLLERPkATTFINANSIERIAENMASSAONDAKILLAR OCHDEOAVSIKTLIGAKONSEKVENSERNAKANBLIMYCKET ALLVARLIGA ²SADENAMERIKANSKAUNDERRiTTELSEKiL LANTILL(ERSH

ARBETSLySHETENiRSKYHyG ¯$EHADEJiTTEMYCKETPENGAR TILLRiCKLIGT MYCKETFyRATTINGENSKULLEKUNNASiGANEJ TILLATTHYRAUTSITTHUSkTDEM SiGER3AYEED -EN&ATAHEL )SLAMHADEVAPENOCKSk) MASSOR SKULLEDETSNARTVISASIG$ETHARFkTT RYKTENAATTLyPAAMOK&yRHURLYCKADESDE MEDDETSOMINGENANNANHARLYCKATSMED DESENASTETJUGOkREN ¯&OLKHiVDARATTDEKOMHITFULLTBEViP NADE MENDETHARJAGSVkRTATTTROPk SiGER 3AYEED ALLAINGkNGARTILLLiGRETVAKTADESJU AVARMmN !LLABILARSOMKyRDEINILiGRETSyKTES IGENOM3AYEEDVETINTEHURMkNGAGkNGER HANHARFkTTVISASINA)$ PAPPER$EGkNGER HANBEHyVDETAMEDSIGTILLEXEMPELENKNIV STyTTEHANPkPROBLEM ¯$iRFyRFATTARJAGFAKTISKTINTEHUR&ATAH EL )SLAMSKULLEKUNNAKOMMAINUTANATT NkGONMiRKTEDEM SiGERHAN .kGONVALDEATTViNDEBORTBLICKEN/CHNiR &ATAHAL)SLAMSDRYGAMiNOCHDENLIBA NESISKAARMmNETTkRSENAREByRJADEBESKJU TAVARANDRA SATTPALESTINIERFASTMITT IELDEN IENSTRIDSOMINTEVARDERAS -EDLEMMARNAI&ATAHEL )SLAMVARNiMLI GENINTEPALESTINIER

§!LLAILiGRETVARPOTENTIELLAMkLTAVLOR MILITiREN SKyTPkALLTSOMRyRDESIG6ISkGATTANDRA ByRJADEFLYTILLSINABILAR TROTSBOMBERNA OCHDk FyLJDEVIEFTER¦ SAYEEDASSAD


FIB

&OTO3ARA2YDEMAN

,IVETkTERViNDERTILL.AHREL"ARED
FIBUTRIKES¯$EVARINTEVANAVIDLIVETI,IBANON DE VARNkGONANNANSTANSIFRkN MEDANDRA TRADITIONEROCHANDRAVANOR$EPRATADE INTEMEDLIBANESISKACCENTOCHDEKLiDDE SIGANNORLUNDA DEVARFRiMLINGAR SiGER 3AYEED (ANVILLINTESPEKULERAFyRMYCKET MEN TRORATTNkGONUTNYTTJADEDEMFyRSINA EGNASYFTEN(ANSiGERATTDETVERKADE SOMATT&ATAHAL)SLAMSMiNINTEFyRSTOD VARDEBEFANNSIG ¯$ETVARNiSTANSOMATTNkGONHADE LURATDEMATTTROATTDEVARI)RAKFyRATT SLkSSMOT53!&ASTDETLiRVIALDRIGFkVETA DETOGSINHEMLIGHETMEDIGRAVEN SiGER HAN )NiSTANFYRAMkNADERPkGICKSTRIDERNA (ELALiGRET MEDDRYGTINVkNARE TVINGADESFLY!LLA&ATAHEL )SLAMSMED LEMMARDyDADES LIKSOMLIBANESISKA SOLDATER!NTALETPALESTINIERSOMDOGFINNS DETINGAOFFICIELLASIFFRORPk MENTROSLIGGA MELLANOCH 3TRIDERNAVARDEViRSTAI,IBANONSEDAN INByRDESKRIGETOCHAV.AHREL "ARED kTERSTkRNUMESTHyGARAVGRUS%NSTAKA BYGGNADERHARTROTSATBOMBERNAOCHSTkRI UTKANTENPkDARRIGABEN ),IBANON SOMiRSKARPTDELATITVkLiGER ENREGERINGSTROGEN ViSTViNLIGSIDAOCH ENOPPOSITIONSOMBLICKARkT3YRIENOCH )RAN KiNNSTONGkNGARNAIGENFRkNTIDIGARE KRISER2EGERINGSANHiNGARNAHiVDARATT 3YRIENFINANSIERADE&ATAHEL )SLAMFyRATT

UNDERMINERASTABILITETENILANDET OPPOSI TIONENANKLAGARkSINSIDAREGERINGENFyR ATTHASKAPATEXTREMISTERNATILLSAMMANS MED53! IHOPPOMATT&ATAHEL )SLAM SKULLEKUNNAFyRSVAGA(IZBOLLAH"kDASIDOR LASTARPALESTINIERNA SOMLiTFUNDAMENTA LISTERNASLkSIGNERIDERASLiGER .AHREL "AREDRIVERUPPSkRSOMJUSTHADE ByRJATLiKA"LOTTARHUGGTiNDER $EREGERINGSTROGNALIBANESERNASERUTPLk NANDETAV&ATAHEL )SLAMSOMETTSLAGS HEDERSUPPRiTTELSEFyRMILITiRENSOMFyR LORADEMYCKETPRESTIGEEFTERKRIGETMELLAN )SRAELOCH,IBANON$kSTODARMmN MAKTLySOCHTITTADEPk NUVISARMAN MUSKLERNAIKAMPENMOTTERRORISMEN 0ALESTINIERNASLIDANDEISAMMANHANGET MyTSIBiSTAFALLAVLIKGILTIGHET MENPk MkNGAHkLLAVSKADEGLiDJE(ATETFRkN INByRDESKRIGETHARBLOSSATUPPIGENMED SKRiMMANDESTYRKA.iRDEFyRSTAPALES TINIERNAByRJADEkTERViNDATILL.AHREL "ARED DEMONSTRERADEDERASLIBANESISKA GRANNARMOTDEM 0ALESTINIERNASLIDANDEISAMMANHANGET MyTSIBiSTAFALLAVLIKGILTIGHET MENPk MkNGAHkLLAVSKADEGLiDJE(ATETFRkN INByRDESKRIGETHARBLOSSATUPPIGENMED SKRiMMANDESTYRKA$EOMKRINGLIGGANDE BYARNAHARGkTTUTOCHDEMONSTRERATMOT ATT.AHREL "AREDBYGGSUPPIGEN -ENFyRFAMILJEN!SSADOCHDEANDRAFLYK TINGARNAFINNSEGENTLIGENINGAALTERNATIV $EMkSTEkTERViNDA),IBANONFkRDEINTE

iGAMARKELLERHUSUTANFyRFLYKTINGLiGREN OCHKANOMyJLIGENByRJAOMNkGONANNAN STANS$ETHiNGERREDANGARDINERIFyNSTREN PkDEBYGGNADERSOMFORTFARANDESTkRUPP GRiVSKOPORRYTEROCHTOLVkRIGAPOJKARGkR VARVEFTERVARVMEDSKOTTKiRRORFYLLDAAV GRUSOCHSTEN 3AYEEDSLILLEBROR"ASEMSITTERPkENTOM SiNGBOTTENIETTUTBLkSTHUSOCHSKISSAR PkHURDESKAKUNNADRAIGkNGDAGISVERK SAMHETFyRBARNENTILLDEkTERViNDANDE FAMILJERNA -ED.AHREL "AREDHARPALESTINIERNAiNEN GkNGDRAGITSINIDENLIBANESISKAPOLITIKEN ¯ENPOLITIKSOMDEINTEKANPkVERKAEFTER SOMDESAKNARRySTRiTT,IBANONiRNUMER DELATiNDETNkGONSINHARVARITIFREDSTID )"EIRUTBRINNERBILBOMBERNAAVMEDALLT TiTAREMELLANRUM0kUNIVERSITETENHiNGER MOTSiTTNINGARNASOMENDIMMAyVER KLASSRUMMEN/CHNiRSHIAMUSLIMERFRkN "EIRUTSFATTIGAFyRORTERNYLIGENGICKUTFyR ATTDEMONSTRERAMOTREGERINGENSSiTTATT SKyTAELFyRSyRJNINGEN SKyTSSEXAVDEM IHJiL 3AYEED!SSADGILLARINTEALLSUTVECKLINGEN DiRHANSITTERIETTKALT FUKTIGTRUMI 3HATILA (ANMENARATTPALESTINIERNASTkRENSAM MAOMDETSKULLEBLIKRIGPkNYTT ¯,IBANESERNAKANVIINTERiKNAMED )BLANDiRDEMEDOSS IBLANDiRDEEMOT OSS$ELkTERSIGALLTIDLURASAVSINAPOLITIKER

ANNAROXVALLiRFRILANSJOURNALIST


FIBPOESI

FIB

-ANMkSTELiRADEMDEMOKRATI -ANFkRINTEDALTAMEDDEM -ANMkSTESiTTANERFOTEN -ANMkSTEVISAVARSKkPETSKASTk -ANMkSTESTkUPPFyRABSOLUTAViRDEN -ANMkSTEGyRADETRiTTA -ANFkRINTEVARAFEG -ANMkSTESiGATILLPkSKARPEN -ANFkRINTEVARAMJiKIG -ANMkSTEGEDEMENORDENTLIGSNYTING -ANMkSTEKNiCKANiSBENETPkDEM -ANMkSTELkSAINDEM -ANMkSTESETILLATTDEFATTARENGkNGFyRALLA -ANMkSTEVARATYDLIG -ANMkSTESiTTAGRiNSER -ANFkRINTEKOMPROMISSAMEDMiNSKLIGARiTTIGHETER -ANMkSTEGEDEMENREJiLKiFTSMiLL -ANMkSTEVERKLIGENSETILLATTDEFATTARVADVISiGER -ANMkSTEHADEMIKOPPEL -ANMkSTEDyDADEMSOMTRORATTDEiRNkT -ANMkSTELiRADEMDEMOKRATI MOHAMEDOMARiRREDAKTyRFyRTIDSKRIFTENMINARETOCHPOET AKTUELLMEDENNYDIKTSAMLINGPkKARNEVALFyRLAGANNAMOBERGiR FOTOGRAFOCHILLUSTRATyRANNA?MOBERG HOTMAILCOM


FIBUTRIKES $ETHARRkTTINByRDESKRIGI4CHADAVBRUTET SEDAN TALET-ENNkGRAPLANERPkATT INGRIPAMILITiRTFRkNSTORMAKTERNAHARINTE FUNNITSFyRRiNMANFANNOLJA$ETVILLSiGANU

GRATTISTCHAD ¯NUKOMMERKNEKTARNA PEOySTERHOLMTEXTPIAJiMTVALLILLUSTRATION

4

CHADHARNiMLIGENLIKSOM 0RAKTISKTTAGETALLAINFRASTRUKTURINVESTE !FGHANISTANOCH)RAKSTORANATUR RINGARSOMGJORTSI!FRIKAHARKOMMITTILL TILLGkNGAR%XPLOATERINGENAVDEM FyRATTUNDERLiTTAUTFyRSELAVViRLDSDELENS iRREDANIGkNG4CHADPRODUCERAR NATURTILLGkNGAR.iSTANALLAJiRNViGARLEDER FATOLJAPERDAG NERTILLNkGONHAMNSTADVIDKUSTEN%TT -ENPRECISSOMI!FGHANISTANOCH)RAK BRAEXEMPELiRDENJiRNViGDETSVENSKA LEDERKAMPENOMNATURTILLGkNGARNATILL 'RiNGESBERGSBOLAGETVARMEDOCHBYGGDE MOTSTkNDFRkNBEFOLKNINGEN I,IBERIAPk TALETFyRATTMANSKULLE )NTEBARAOLJEPRODUKTIONENiRIGkNGUTAN KUNNAFORSLAUTJiRNMALMFRkNBERGET iVENKRIGETOMVEMSOMSKAKONTROLLERA .IMBA OLJAN-yNSTRETiRDETSAMMASOMIDEFLESTA )OLJELEDNINGENSKAFATOLJATRANS INTERNATIONELLAKONFLIKTER¯EN53! STyDD PORTERASDAGLIGEN$ETKANNiMNASATTIDET KORRUMPERADDIKTATURSLkSSMOTGERILLAFyR OLJERIKA4CHADiRDETSTORBENSINBRISTOCH BAND53!FyRSyKERGEREGIMENDEMOKRATISK IHUVUDSTADEN.ŠDJAMENASiLJSSMUGGEL FASADGENOMARRANGERADEVAL BENSIN¯FRkN.IGERIA $ETiRTVEKSAMTOMMANKANRiKNAMED !FRIKASNATURTILLGkNGARBLIRALLTINTRESSAN ETTNYTTAMERIKANSKTKRIGSiVENTYRI4CHAD TARE/UTNYTTJADEOLJERESERVERFINNSI!NGOLA +RIGSTRyTTHETENI53!iRSTOR)STiLLETKAN 'ABON %KVATORIALGUINEA +ONGO "RAZZAVILLE DETBLISVENSKASOLDATERSOMGyRJOBBET TILL OCH4CHAD/UTNYTTJADENATURGASTILLGkNGAR SAMMANSMEDSTYRKORFRkNANDRA%5 LiNDER FINNSISTORAMiNGDERI-OlAMBIQUE /LJETILLGkNGARNALIGGERI$OBAREGIONEN +AMERUN +ONGO "RAZZAVILLE 3UDAN ISyDRA4CHADOCHEXPLOATERASAV%XXON .AMIBIA 2WANDAMEDFLERALiNDER -OBIL #HEVRONOCHDETMALAYSISISKAFyRE -ENOM53!MERELLERMINDREENSAMTHAR TAGET0ETRONAS STyTTADEAV6iRLDSBANKEN HAFTKONTROLLENyVER-ELLANySTERNSOLJERE )NVESTERINGENiRENLIGTDESVENSKA GIMERSkLiRDETINTEBLILIKAENKELTI!FRIKA) !FRIKAGRUPPERNASTIDNING 3UDANHARMANUTMANATSAV+INA 3yDRA!FRIKADENSTyRSTASOM VILKETLETTTILLATT53!GENOMATT HITTILLSGJORTSI!FRIKA$ET ENGAGERASIGIKONFLIKTENI$ARFUR HANDLAROMFLERAMILJARDER FyRSyKTUTMANAKINESERNA DOLLAR)NVESTERINGENGiLLER UTVINNINGSUTRUSTNINGSAMT ).IGERIAHARViSTFkTTOViLKOM .YAKISTORiRBESTiLLDAAV &yRSVARSMAKTENTILLUTLANDS ENMILLkNGOLJELEDNING MENKONKURRENSAV2YSSLAND FyRBANDENSOMPLANERARATT NERTILL+IBRIVIDKUSTENISyDRA TAMEDSINAEGNALIKKISTOR 'AZPROMSATSARPkLANDETSNATUR +AMERUN%NNYASFALTERADBIL UTOMLANDS$EiRHANTVERKS GASOCHERBJUDERBiTTREVILLKORiN MiSSIGTGJORDAIMASSIVFURU ViGHAROCKSkBYGGTS VADViSTLIGABOLAGNkGONSINGJORT RAPPORTERAR!FTONBLADET4#(!$ (UVUDSTAD .´$JAMENA 9TAKM &OLKMiNGD MIL JONER "EFOLKNINGSTiTHET INVKM -EDELLIVSLiNGDMiN kR KVINNORkR 3TATSSKICKREPUBLIK .ATIONALDAGAUGUSTI !KTUELLT%5HARBESLUTATATTSKICKASOLDATERTILL 4CHAD-ERPARTENAVSOLDATERNAI%5 STYRKANKOMMERFRkN DENGAMLAKOLONIALMAKTEN&RANKRIKE4CHADSREBELLSTYRKOR HARENLIGT""#DEKLARERATATTDEBEFINNERSIGIKRIGMED MOTALLAFRANSKAOCHUTLiNDSKASTYRKOR

.IGERIALIGGERLkNGTFRkNSINAKUNDEROCHRYS SARNATiNKERFRYSANERGASENOCHFRAKTADENI FARTYGTILLAVSiTTNINGSMARKNADERNA "kDE4CHADOCH+AMERUNSREGERINGARHAR MEDVERKATFINANSIELLTIOLJELEDNINGENVIA LkNFRkNViRLDSBANKEN6iRLDSBANKENSTiLLDE TUFFAKRAVPk4CHAD¯PENGARNASKULLEANViN DASTILLHiLSOVkRD UTBILDNING LANDSBYGDS UTVECKLINGOCHLIKNANDE4CHADISKASTATENS INKOMSTERFRkNOLJANHARBERiKNATSTILL MILJARDERKRONORPERkR VILKETINNEBiREN PROCENTIGHyJNINGAVSTATSINKOMSTERNA 4CHADSREGERINGBETECKNASDOCKSOMENAV ViRLDENSMESTKORRUPTA0ENGARNAFyRSVIN NEROCHLANDETSBEFOLKNINGHARHITTILLSINTE SETTMYCKETAVOLJEPENGARNA$ESSAGkRTILL INKyPAVVAPENFyRATTBEKiMPAUPPROREN ELLERTILLPRESIDENTEN)DRISS$EBYS²VALKAM PANJER²(ANHARAVISERATATTHANVILLiNDRA FyRFATTNINGENSkATTHANKANOMViLJASEN TREDJEGkNG VILKETKOMMERATTSKEIMAJ


FIB

.iR6ENEZUELASPRESIDENT(UGO#HAVEZ FyRSyKTEGyRADETSAMMABLEVDENINTERNA TIONELLAKRITIKENHkRD$EBYSFyRSyKHARGkTT OBEMiRKTAFyRBI UTSATTES$EBYFyRETTKUPPFyRSyK +UPPMAKARNAKOMFRkNSAMMAETNISKA GRUPPERSOMPRESIDENTEN6iRREFyRHONOM iRDOCKDENTILLTAGANDEGERILLAAKTIVITETEN $ETHARRkTTINByRDESKRIGI4CHAD LIKSOM I3UDAN PRAKTISKTTAGETOAVBRUTETSEDAN TALET-ENNkGRAPLANERPkATTINGRIPA MILITiRTFRkNSTORMAKTERNAHARINTEFUNNITS FyRRiNMANFANNOLJAIDEBkDALiNDERNA%5 FyRBEREDERNUEN²FREDSBEVARANDE²INSATS 3VERIGESUTRIKESMINISTER OLJEINVESTERAREN FRkN3UDAN #ARL"ILDT HARENNYCKELROLL /MSVENSKAPOLITIKERHiVDARATTUPPDRA GETiRENBART²FREDSFRAMTVINGANDE²OCH GkRUTPkATTSkKANDETVARAPkSINPLATS ATTPkPEKAATTETTANNATLANDI%5 STYRKAN ¯&RANKRIKE AKTIVTBISTkRPREDIDENT$EBY "LANDANNATSPANARFRANSKAFLYGPLANPk

5$SSYNPk4#!$ â– â–  %NLIGT5$ BESKRIVSLiGETFyRMiNSKLIGA RiTTIGHETERI4CHADSkHiR²2ESPEKTENFyRDE MiNSKLIGARiTTIGHETERNA-2 VARFORTSATTBRISTFiL LIGUNDER2iTTSLySHETENVARUTBREDDOCH SiKERHETSTJiNSTENGJORDESIGSKYLDIGTILLALLVARLIGA yVERGREPP INKLUSIVEOLAGAFRIHETSBERyVANDEN SUMMARISKAAVRiTTNINGAR TORTYR VkLDTiKTER OCH MISSHANDEL3TRAFFRIHETEN SiRSKILTFyRMEDLEM MARAVSiKERHETSTJiNSTENOCHANDRAGRUPPERNiRA PRESIDENTEN VARUTBREDD0OSITIVTiRATTPRESIDENT $mBYHARLkTITINRiTTAETT-2 MINISTERIUMOCHFRI SLiPPTFkNGAR 2iTTSViSENDETiRINEFFEKTIVT KORRUMPE RATOCHyVERBELASTAT&yRHkLLANDENAILANDETS FiNGELSERVARFORTSATTSVkRAOCHIVISSAFALLLIVS HOTANDE"ARNARBETEiRETTALLVARLIGTPROBLEM $ISKRIMINERINGAVKVINNOROCHVISSAETNISKAGRUP PERFORTSATTE+VINNLIGKyNSSTYMPNINGiRVANLIGT FyREKOMMANDETROTSATTDETTAFyRBJUDITSILAG 2EGERINGENBEGRiNSADEPRESSFRIHETENOCHMyTES FRIHETENUNDERkRET%TTANTALJOURNALISTERFiNGS LADESUNDERkRETEFTERATTHAKRITISERATREGERINGEN OCHDENNYAKONSTITUTIONEN²

!-&

■■ !-&¯INTERNATIONELLAAMFIBIEREGEMENTET 4ILLHyRMARINENOCHSTkRIBEREDSKAPFyRINTERNA TIONELLAINSATSER ■ ■ kR¯iRSOLDATERNASMEDELkLDER ■ ■ ¯AVDESOLDATERNAiRKVINNOR ■ ■ ¯SVENSKARFINNSI.ORDICBATTLEGROUP SOMSKAKUNNASiTTASINVARSOMHELSTIViRLDEN

GERILLANDSRyRELSEROCHRAPPORTERARTILL $EBYSREGERING &yRUTOMOLJANiR4CHADOCKSkINTRESSANT URENANNANSYNVINKEL)LANDETFINNSSTORA URANFyREKOMSTER5RANFINNSOCKSkIGRANN LANDET3UDAN)KLIMATDEBATTENSSPkRHAR KiRNKRAFTENOCHURANETFkTTENPkNYTTFy DELSE 3VERIGEPLANERARATTSKICKASOLDATER FRkN!MFSOMINTEiRENDELAV."'$ET kTERSTkRATTSEOM%5OCH!MFLYCKAS BiTTREMEDATT²TVINGAFRAMFRED²I4CHAD iNVAD.ATOLYCKATSMEDI!FGHANISTANELLER ²DEVILLIGASKOALITION²I)RAK%LLEROMMAN BARAGJUTEROLJAPkVkGORNA /LJEBOLAGENSKONTRAKTKANKOMMAATT GiLLAIkR4CHADSOLJABERiKNASDOCKMED NUVARANDEUTVINNINGTASLUTOMkR

PEOySTERHOLMiRJOURNALISTMEDLEM IFIBSREDAKTIONSKOMMITTEPIA JiMTVALLiRKONSTNiROCHILLUSTRATyR HTTPHOMESWIPNETSEGALLERIPIA


FIBKULTUR &I"KOMyVERDESVENSKAFiLTARTISTERNAS DAGByCKER,iSNINGEN,IKACHOCKERANDE SOMSKRiMMANDE,iSOMENGITARR ARMmSOMBORDEKOMMAHEM

&iLTARTISTPkVIFT /LOF2YDSTRyMTEXTTZENKOSTOYANOVILLUSTRATION

5

NDERANDRAViRLDSKRIGETSBERED DUKTIGAFRONTARESkNGARE-ICKEOCH.INA SKAPSkRSJyNG5LLA"ILLQUISTOM FkFOLKATTKOMMAFRAMTILLSCENKANTENOCH SINSOLDAT²NkGONSTANSI3VERIGE² RyJAOCHSJUNGAFyRFULLHALS² )DAGHARGRiNSERNAFLYTTATS BETYDLIGTLiNGREBORT6ADHARDkHiNTMED $AGByCKERNATYCKSVARATiMLIGENOCEN FiLTARTISTERNA SURERADE.kJA IALLAFALLRELATIVTIFyRHkL $ENINTERNATIONELLADELENAV LANDETILLMYCKETAVDENRENAPROPAGANDA &iLTARTISTERNASVERKSAMHETiROMFAT SOMVkRAVANLIGAMASSMEDIERTILLHANDA TANDE!VDETOTALTFiLTARTISTERNA HkLLER,INDA!NDERSSONGERENMkLANDE HARTJiNSTGJORTUTOMLANDS3OMEN BESKRIVNINGAV.ATOSSSKJUTyVNINGAROCH DELIUPPDRAGETFkRDESKRIVADAGBOK FyRHkLLANDETTILLCIVILBEFOLKNINGEN PkNiTET$AGByCKERNAPUBLICERASPk ²*AGBEFINNERMEJJUSTNUIETTJiTTETiLT &yRSVARSUTBILDARNASHEMSIDAOCHGEREN PkEN.ATO BRITS OCHIyKNENFINNSDET INTRESSANTINBLICKIDEN.ATO LOJALITETSOM MYCKETSANDOCHOTROLIGTMYCKETDAMM VUXITFRAMINOMFyRSVARET,yJTNANT.INA yVERALLT TILLOCHMEDISOVSiCKEN-EN 3yDERQVISTSKRIVERISINDAGBOK VETNI$ETKiNNSRIKTIGTBRAATTFkVARA ²_RSkOTROLIGTGLADkTACKSAMATTFkVARA TILLBAKSPkyKENCAMPENI-E3 IDAGViN HiRkJAGFkRNiSTANNYPAMEJIARMENFyR TASLITESKJUTyVNINGARVIDDE!FGHANSKA ATTINSEATTDETiRPkRIKTIGT)KViLLBLIRDET BERGEN NIKANTROATTDETLYSERIyGONEN ENSKyNLUGNKViLLPkMiSSEN3iNGDAGS PkGRABBARNA JAGkTERKOMMEREFTER TIDIGTDkVISKAkKATILLDEN!MERIKANSKA yVNINGEN HEJHEJ *A VADSKAMAN BASENkGIGAIMORGON0USSkKRAMPkER SiGA0ANGAFICKDEALLT !K GRANATTILL DiRHEMMAFRkN#AMP.OTHENLIGHT² SATSSAMTPISTOL UNDERTIDENPOJKARNA ,yJTNANT4HOMAS'RANESTADBESKRIVERHUR LEKTESkBLICKADEJAGUTyVERDETENORMA MANGENOMFyRENSPELNINGFyR LANDSKAPSOMLkGFRAMFyRMIG ■■ .iRDENSVENSKA DEAMERIKANSKATRUPPERNA 0LyTSLIGTFRkNABSOLUTINGENSTANS MILITiRMAKTEN OMVANDLADESFRkNATT ²+LOCKANSkBARDETAV DyKNkGRA!FGHANERUPP OCH VARAENSTYRKAFyRSJiLV MEDKONVOJTILLDENAMERIKAN SENNkGRATILL DOMCYKLADEOCH FyRSVAROCH&. INSATSER TILLATTBLIENLOJAL.ATO SKACAMPEN-IKE3PANN DiRVI SPRANGMITTUTEIyKNEN DOM ALLIERADSkBLEViVEN SKULLESPELAFyRAMERIKANSKA SAMLADESPkTRYGGTAVSTkNDFyR &iLTARTISTERNAENDEL AV.ATOSPROPAGANDA KROATISKA SVENSKAOCHTJECK ATTEFTERSKJUTNINGENBRUTALT ENHET ISKASOLDATER¨3ENVARDET KASTASIGyVERDEPATRONHYLSORVI $AGByCKERFRkN FiLTARTISTERNAFINNSPk SHOWTIMESkVIyPPNADEMED SPILLT DETTASKkDESPELiRBARAETT SAJTENHTTPWWW 5ŠS6ERTIGO PUBLIKENVARFyRST LITETBEVISPkVILKENABSURDTILL FORSVARSUTBILDARNA SEFALTARTIST LITEBLYGAMENSkLYCKADESVkRA VARODESSAMiNNISKORBEFINNER

SIGI/RDKANICKEBESKRIVAMENDETiRHELT GALETIDETTALAND² 6ARFyRBLIRMANFiLTARTIST-kNGAVILL JOBBASOMARTIST+ONKURRENSENiRHkRD !TTDkJOBBASOMFiLTARTISTKANVARAEN SiTTATTFkINENFOTIBRANSCHENOCHATT SKAFFAETTKONTAKTNiT$ETFINNSiVENDE SOMLOCKASAVDENOFFICERSTITELSOMFiLT ARTISTERNAFkR¯iVENOMDENBARAiREN HEDERSTITEL3TkUPPARTISTEN"ABBEN ,ARSSONBESKRIVERDETSOM²COOLT² ATTKUNNASiGAATTHONiROFFICER ²"kDE*AN'UILLOUOCH0ER -OBERGiRJUJiGARE SkDiR FyRVARDETCOOLTATTKUNNA SiGAATTJAGiRLyJTNANTI &iLTARTISTERNA*AGHAR GJORTENLUM PENLIKNANDE UTBILDNING OCHJAG BLEV INKAL LAD TILL


FIB

STAMRkDBILDAT ISyDRAIRAK

!FGHANISTANATT UPPTRiDAFyRSOLDA TERNAIJANUARI MEN DkKROCKADEDETMED -ELODIFESTIVALEN² )VALETMELLANSIN²INKALLEL SEORDER²OCH-ELODIFESTIVALEN VALDEHONALLTSk-ELODIFESTIVALEN 0kFULLTALLVARViGDEHONVADSOM VARVIKTIGASTOCHKOMFRAMTILLATT -ELODIFESTIVALENViGDETYNGST$ETiREN LOGISKPRIORITERINGOMMANBARASEROFFI CERSTITELNSOMEN²COOL²GREJPkMERITFyR TECKNINGEN$ENNAURGRyPNINGAVOFFI CERSTITELNiRETTPRISMILITiRENANSERViRT ATTBETALAFyRATTFkTILLGkNGTILLARTISTER BILLIGT-ENDETFINNSiVENFiLTARTISTER SOMiRDJUPTIDEOLOGISKTyVERTYGADEOM .ATO TRUPPERNASFyRTRiFFLIGHET,INDA !NDERSSONSKRIVER ²-ITTHJiRTASLkRHkRTFyRDETTALAND OCHKILLARNASAMTTJEJERNASOM3VERIGE BIDRARMEDGyRHEROISKAINSATSER OCH iRFANTASTISKKAMiNNISKOR*AGHARSAGT DETTAFyRUTOCHSiGERDETIGEN*AGyNS KARATTALLAMiNNISKOR BARAFyRENDAG KAN FkKiNNAPkLIVET IDENNAViRLD .AIVMkJAG VARA MENJAG iRyVERTYGADOM ATTDETSKULLEiNDRA ViRLDSBILDENFyRMkNGAMiN NISKOR²

&iLTARTISTERNAiRORGANISATORISKTENDEL AV&yRSVARSUTBILDARNA$EBETONARSIN HISTORISKAROLL¯ATTVARAENUPPMUNT RANDEKRAFTFyRDESVENSKASOLDATERNA I3VERIGEOCHPk&. UPPDRAG-EN PkSINHEMSIDAFRAMHkLLERMANiVEN &iLTARTISTERNASHISTORISKABAKGRUNDUR ETTINTERNATIONELLTPERSPEKTIV ²'AMLATIDNINGSURKLIPPVITTNAROM HURDEALLRAPOPULiRASTEARTISTERNASTOD PkLASTBILSFLAK IHANGARERELLERPkPRO VISORISKASCENERUTOMHUSOCHSJyNGFyR DEyVERLYCKLIGASOLDATERNA6IHAROCKSk SETTGAMLAJOURNALFILMERDiR6ERA,YNN -ARILYN-ONROE "OB(OPEOCH%LVIS 0RESLEYOCHMkNGAFLERUNDERANDRA ViRLDSKRIGETUNDERHyLLTRUPPERNAUTEVID FRONTERNAI%UROPA² .USKULLEMAN SOMKRITISKLiSARE KUNNAINViNDAATT%LVIS0RESLEYOCH -ARILYN-ONROEINTEDEBUTERADEFyRRiN EFTERANDRAViRLDSKRIGET$ETiRNATUR LIGTVISENSKITFRkGA MENSYMPTOMATISK FyRMkNGAFiLTARTISTERSBRISTPkHISTO RISKTPERSPEKTIV-ANTRORSIGVETAVAD SOMHiNDEROCHKOLLARDiRFyRALDRIGMED ANDRAKiLLOR&iLTARTISTERNAiRENPROPA GANDAORGANISATION¯INTEENFyRENING SOMFyRIDEOLOGISKADEBATTER

OLOFRYDSTRyMTEXTTZENKOSTOYANOV iRILLUSTRATyRLiSENKORTINTERVJUMED TZENKOPkSID WWWTZENKOCOM

%NLIGT!L *AZEERA HyLLDETNYBIL DADESTAMRkDETISyDRA)RAKENKONFERENS ISTADENAL "ASRA(iNDELSENiRINTRESSANT )SyDRA)RAK LIKSOMIANDRADELARAVLANDET HARSTAMMARALLTIDVARITENSJiLVSTiNDIG MAKTFAKTOR.UKOMMERALLTSkRAPPORTEROM ATTFLERASTAMMATISyDRA)RAKORGANISERAT SIGIEN.'/FyRATTDRIVAOCHVERKAFyRSINA NATIONELLAPOLITISKAINTRESSEN (OTETMOTDENNATIONELLAIDENTITETENRAP PORTERASVARAORSAKENTILLATTARABISKA STAMMARBILDADESTAMRkDET IJULIIkR 2kDETMENARATTHOTETKOMMERDELSFRkN OCKUPATIONSMAKTENOCHDELSFRkN)RANSOM HARHAFTINFLYTANDEISyDRA)RAKGENOMVISSA RELIGIySAPARTIERIREGERINGEN$iRFyRPOiNG TERARSTAMRkDETDENARABISKANATIONALISMEN IDETPROGRAMSOMOFFENTLIGGJORDESIDECEM BER 0AROLLERNALYDERNEJTILLSEKTERISMEN NEJ TILLUPPDELNINGENAV)RAKOCHBEVARA)RAKS ARABISKAIDENTITET +ONFERENSENANTOGOCKSkETTUTTALANDEMED KRAVEN â– 3TAMMARNASKAHAENROLLIBEVARANDETAV DENNATIONELLAENHETEN â– )RAKiRHEMLANDETFyRALLAIRAKIEROCH)RAKS ARABISKAIDENTITETMkSTEBEVARAS â–  /CKUPATIONSTRUPPERNAMkSTEDRASTILL BAKAINOMKORT â– )NGENUPPDELNINGAVLANDETFkRSKE â– /LJELAGENFkRINTEGODKiNNAS FRONTENMOT DENSKASTyDJAS â– $ENIRAKISKAARMENSKAkTERUPPRiTTASOCH BEViPNASFyRATTFULLGyRASINANATIONELLA PLIKTER â– &kNGARSOMINTEHARBLODPkSINAHiNDER ELLERiRDyMDAFyRSTyLDAVALLMiNNAELLER PRIVATAMEDELSKAFRIGES â–  $ETSEKTERISTISKADyDANDETOCHDENETNIS KARENSNINGENMkSTESTOPPAS â–  2ELATIONERNAOCHBANDENMEDSTAM MARNAI)RAKSMITTOCHViSTRADELARMkSTE STiRKAS â–  3TADEN+IRKUKSARABISKAIDENTITETMkSTE BEVARAS SOMENSPECIFIKSTADFyRFREDLIG SAMLEVNAD (ARVILiSTNkGOTOMDETTAISVENSKPRESS (!3()-!, -!,+)


FIBFOLKIBILD


FIB

"ILDJOURNALISTEN%LVINE,UNDTAROSS MEDTILLSINMORMORSBARNDOMI %STLAND

-EENUMISED ¯ATTMINNAS ELVINELUNDTEXTBILD

$

ESSAFOTOGRAFIERHANDLAROMMiNNISKORSLiNGTAN,iNGTANEFTER BARNDOMOCHTRYGGHET$EHANDLAROCKSkOMENMORMOROCHOM MiNNISKORI%STLAND¯OMHISTORIAOCHNUTID !LLAHARNkGONGkNGKiNTKiNSLANAVHEMLiNGTAN FASTMAN REDANiRHEMMA3kSOMDETKANKiNNASNiRMANTITTARIETTFOTOALBUM ELLERKiNNERLUKTENPkENVIND-INMORMOR%RNAKiNDENOGDENKiNSLAN &ASTHENNESHEMFANNSINTEKVARLiNGRE(ENNESHEMLANDHADEBYTTNAMN OCHSKEPNAD *AGHARBETRAKTATPLATSERDiRHONViXTEUPP OCHDiRMkNGAMiNNISKOR HARViXTUPPEFTERHENNE/CHLANDETSOMHENNESMAN*UHANViGRADEkKA TILLBAKATILLSkLiNGEKOMMUNISTERNAVARKVAR 5NDERTIDENSOM%RNAOCH*UHANVARBORTAHARLANDETiNDRATFORMOCH FyLJTENSNIRKLIGViGFyRATTKOMMADITDETiRIDAG-ENJORDENFINNSFORTFA RANDEKVAR HUSEN GATORNA TRiDENOCHMINNENA
FIBFOLKIBILD


FIB
FIBFOLKIBILD


FIB

ELVINELUNDiRBILDJOURNALISTUTBILDADVID NORDENSFOTOSKOLABISKOPS ARNyOCHBOSATTI STOCKHOLM


FIBDEBATT FIBVARG

6ARGDEBATTENiRNUAVSLUTAD¯FyRDEN HiRGkNGEN2ED RED FIBSE

±RAMSTEDTiRHISTORI ELySOKUNNIG² RUNELANESTRAND REDAKTyRFyRSMkBRUKAREN $ETiRTYDLIGENSVkRTFyRVARGKRAMARESOM 5LF2AMSTEDT&I"+ ATTLiSAOMHUR VERKLIGHETENGESTALTARSIGPkLANDSBYGDEN NiRVARGPLkGANTRiNGERSIGPk 3KAVILEVAIENDOMPTERADMILJyMEDROV DJURBARAIDJURPARKERNAFRkGAR2AMSTEDT 3ANNINGENiRDENATTROVDJURSIVRARNAHAR JAGATDJURENFRkNHELIKOPTEROCHMONTERAT INRADIOSiNDAREOCHGENOMSPkRNINGOCH $.! ANALYSAVSPILLNINGKARTLAGTPRAKTISKT TAGETVARTENDAROVDJUR²$EFRIAROVDJUREN² iRAVDESSAViRLDSFRkNViNDATYPERLIKAKON TROLLERADEOCHyVERVAKADESOMMEDBORGAR NAIFORNAdSTTYSKLANDELLERBJyRNARNAPk 3KANSEN3kiRDETMEDDEFRIAROVDJUREN 2AMSTEDTiRTOTALTHISTORIELySELLERSk SPELARHANBARADUM-kNGAOMSTiNDIG HETERTYDERPkATTVARGENiRINPLANTERAD $ETLkGIDESTORASKOGSBOLAGENSINTRESSE "LANDANNAT(OLMENSOCHSKOGSSTYRELSEN FyRATTMINSKAiLGSTAMMENOCHTILLVISSDEL RkDJURENSOMGyRSTORSKADAPkSKOGEN *iGMiSTARNAFICKMEDSIG3VENSKANATUR SKYDDSFyRENINGENDiRIBLANDDR(kKAN (ALLANDERSOMSKREVHiFTET/PERATION6ARG OMKRINGOCHPEKADEUTDEOMRkDEN SOMSKULLEVARALiMPLIGAFyRVARG,iSDEN 2AMSTEDT(ALLANDERBESKREVOCKSkHUR MANSKULLESLUSSAUTOCHPLANTERAINVAR GEN3TRAXDiREFTERByRJADEFLERADJURPARKER I3VERIGEIMPORTERAVARG3OMAVENREN HiNDELSEDyKDETNkGRAkRSENAREUPPVAR GARIJUSTDEUTPEKADEOMRkDENADiRDET INTEFUNNITSVARGPkkR 5LF2AMSTEDTiRNAIVNiRHANTRORATT,2& OCH3VENSKA*iGARFyRBUNDETVILLUTROTAVAR GEN$ESTkRHELTBAKOMRIKSDAGENSBESLUT OCHVILLHAVARG(yJDARNADiRVILLBARAINTE

ViNTALiNGRE$EVILLHATROFmJAKTNUMED PiRLAHELTENKELT!TTDEUTROTNINGSHOTADE SINAGELIKARINOMSKOGSBOLAGEN LANTRASERNA SOMDETIVISSAFALLBARAFINNS .iRDENUKRITISERARSkDEMONSTRERARDE NkGRATIOTALAV KANyDELiGGASVIDETTENDA EGENTLIGENMOTSIGSJiLVDkDEIGRUNDEN ROVDJURSANGREPPBEKYMRARINTE)REFALK STyDERVARGPROJEKTET$EFyRSyKEROCKSk -ENATTSKJUTAENANFALLANDEVARGiR BARALUGNASINAMEDLEMMARSOMDESk NkGOTALLDELESFRUKTANSViRTTROTSATTDET GROVTHARSVIKITOCHSOMNUDRABBASAV FINNSyVERAVSAMMASORTBARAI VARGPLkGAN 2YSSLAND $JURFABRIKyREROCHGODSiGARNASOMSTYR !VHENNESSVARFRAMGkRATTHONSOM ,2&RISKERARALDRIGATTFkNkGRAPROBLEM BkDEDEBATTyROCHMEDLEMAVREDAK MEDROVDJUREN-ENROVDJURSJAKTVILLDE TIONSKOMMITTmNHARHAFTTILLGkNGTILLMITT HAVILKETHELATIDENVARITSYFTET!TTGLES INSKICKADESVARTILL5LF2AMSTEDTSAMTDEN BYGDENSSMkBRUKARETVINGASGyRASIGAV KORRESPONDENSSOMFyREGICKPUBLICERINGEN MEDBETESDJUREN LANDSKAPETAVFOLKASOCH OMJORDBRUKAREN!STRID!NDERSSONSRqVNA ViXERIGENViGERLiTT$ETGERJAKTGREVAR FkRPkGkRDEN`SMULEPk+ROPPEFJiLLI OCHyVRIGAIDENMOTBJUDANDESYMBIOSEN $ALSLAND AVLYXJiGAREOCHVARGKRAMARETILLSAMMANS !VDENANLEDNINGENOCHATTDETINTE MEDDETALLESTiDESNiRVARANDE IAKTTA iRNkGONSOMHELSTIDmATTENSFyRSyKA GANDEFyRNiMAFORSKARBYKETFULLSTiNDIGT DISKUTERAMEDENTUNGOMkLSTALANDEDJUR FANKENI$ESOMDAGLIGENTVINGASLEVA RiTTSAKTIVISTAVSTkRJAGFRkNATTBEMyTAALLA MEDPROBLEMENINPkKNUTARNAFyRLyJLIGAS )REFALKSyVRIGASTOLLIGHETER OCHKALLASVARGHATARE #ECILIA)REFALKSiGERSIGVETAATTJAGHAR HELTFELOCHATTFOLKPkLANDSBYGDENVILL HAVARG$ETVETHONBESTiMT)SINASPYOR yVERMINPERSONUTPEKARHONMIGSOM KENNETHLUNDGREN VARGHATARE RiTTSHAVERISTOCHKONSPIRATyR ANSVUTGIVAREFyR&I" AV²GARGANTUANSKADIMENSIONER²6ADNU DETiRFyRNkGOT!VHENNESyVERHETSSPRkK )DEN6ARGDEBATTSOMFyRS&I"NR IyVRIGTDRARJAGSLUTSATSENATTDETiRNkGOT OCH SkHARDETHiNVISATSTILL ALLDELESFyRSKRiCKLIGT3iLLANHARJAGMyTT INNEHkLLETIE POSTKOMMUNIKATIONEN SkMYCKETFyRDOMAROCHFyRAKTFyRMiN MELLAN&OLKETI"ILDSREDAKTIONOCH2UNE NISKORNAI3VERIGESGLESBYGDER!LLRAMINST ,ANESTRAND I&OLKETI"ILD % POSTSOMRyRTIDNINGSMATERIALOCHSOM /MNIPkREDAKTIONENTILLiVENTYRSHAR SKICKASTILLRED FIBSEKOMMERHELAREDAK KVAREXEMPLARAVPIONJiRkRENSTIDNINGAR TIONSKOMMITTmNTILLDELMENINNEHkLLETByR FRkNByRJANAV TALETSkVISA#ECILIA INTEANViNDASIDISKUSSIONEN )REFALKDEM6ISA%LSA.ORDENDALSHIS 3OMANSVARIGUTGIVAREiRJAGHUVUDAN TORISKALEDAREIDETFyRSTANUMRETSOM SVARIGFyRDETTAOCHBEKLAGARATTSkHAR HANDLADEOMLANDSBYGDOCHGLESBYGD$ET SKETT iRVkRHISTORIA$ENBILDENAV&OLKETI"ILD ¯+ULTURFRONTHARJAGBEVARATIMITTHJiRTA OCHDENVILLJAGSkGiRNAHAKVAR *AGBORPkLANDETOCHHARDAGLIGENKON BERNTJONSSON TAKTMEDFOLKPkLANDSBYGDENMENHAR PRENUMERANT ENLIGT)REFALKINGAKUNSKAPERELLERERFA RENHETERSOMKANJiMFyRASMEDHENNES +ULATTSE&)"SSNYGGALAYOUT2OLIGT (ONiRENFANTASTISKMiNNISKAHELTENKELT OCKSkATTLiSA3IGBERT!XELSONSARTIKEL $ETiRBARAATTGRATULERAFIB REDAKTIONEN "yNVIDNORSKAGRiNSENI&)"TOLV TILLENSkENORMBEGkVNINGMEDETTSk -ENDIREKTSORGSENBLIRJAGyVER0IA UTOMORDENTLIGTGOTTOMDyME%NRIKTIG 2OXELLSKRyNIKA$YRAGODARkD DOCKINTE

KOMMENTAROMVARG DEBATTENFRkN ANSVARIGUTGIVARE

±ROXELLHARRiTT¯ MENiNDkFEL±


FIB

FyRHENNESKRITIKAV,OUISE(ALLINOCHHEN NESBIOLOGISTISKASYNPkFyRiLDRASKAP$EN KRITIKENDELARJAGHELT.EJ DETSORGLIGAiR ATTiNENGkNGBEHyVAMyTAENKONSPIRA TIONSTEORETIKER SOMiRUTEPkTUNNIS 3kHiRBYGGERHONUPPSITTCASE 6ARFyRFyRESLkR,(BANKLkNFyRATTMAM MANSKAKUNNAVARAHEMMAI kRMED SITTBARN $ETFyRSTkRMAN NiRMAN VETVILKAINTRESSEN SOMLIGGERBAKOM "AKOMUNDERSyKNINGENOMSKULDOCH SKAMLIGGER#ENTRUMFyRSAMTIDSANALYS I VARSSTYRELSEINGkRBkDE-ATS3VEGFORSOCH $AG3ANDAHL "AKOMUNDERSyKNINGEN STkRiVENTIDSKRIFTEN%XISTERA SOMGESUT AV"ERLINKONCERNEN SOMiGSAV3VENSKA KYRKANOCH3VENSKA-ISSIONSKYRKANOCH VARSORDFyRANDE-ATS3VEGFORSiR -ATS 3VEGFORSHARVARIT6$FyR4IMBROOCHCHEF REDAKTyRFyR3VENSKA$AGBLADET OCH$AG 3ANDAHLiRKiNDSOMMOTSTkNDARETILL BkDEKVINNLIGAPRiSTEROCHHOMOSEXUELLA ²-EDANDRAORDSkFINNSDETENPOLITISK AGENDABAKOMDETHELA² 6ILKETSKULLEBEVISAS 4UNNAREBEVISFyRINGFkRMANNOGLETA EFTER!TT,OUISE(ALLINHARENPOLITISK AGENDA¯DETFyREFALLEROVEDERSiGLIGT -ENVARFyRSKULLE3VENSKAKYRKAN 3VENSKA -ISSIONSKYRKAN "ERLINGKONCERNEN TID SKRIFTEN%XISTERAOCH#ENTRUMFyRSAM TIDSANALYSHADETBARAFyRATTDETPk NkGRASTYRELSEPOSTERSITTERTVkPERSONER ¯ENSOMiRYTTERSTOBEKViMFyRSINKYRK LIGAMILJyMENiVENKiNDFyRENPOLITISK RADIKALISMIMkNGAFRkGOR OCHENSOMAV MODERATERNAUPPLEVDESSOMAPAININTHE ASSPkHANSTIDSOMCHEFREDAKTyR 4ROR0IA2OXELLPkALLVAR ATT "ERLINGKONCERNENSORDFyRANDESiNDER SIGNALERTILL%XISTERASREDAKTIONOMVILKA ²LiMPLIGA²UNDERSyKNINGARDEByRGyRAFyR ATTFRiMJAENKONSERVATIVKyNSMAKTSORD NING*AGHARSVkRTATTTRODET3kVARFyR ANViNDERHONSIGDkAVDETGAMLATRICKET ²GUILTBYASSOCIATION² $ENENDAFyRKLARINGJAGKANKOMMAPk iRATTHONFALLITOFFERFyRSINEGENKON SPIRATIONSTEORI/CHDETiRSYNDPkENSk BEGkVADSKRIBENT

REPLIK±HALLINSRkDiR INGETISOLERATEKO² PIAROXELL FRILANSOURNALIST )MINKRyNIKAKRITISERADEJAGFAMILJERkDGI VAREN,OUISE(ALLINSRkDOMATTMAMMOR ByRSTANNAHEMMAITRE FYRAkRMEDSINA BARN*AGKRITISERADEHENNEDiRFyRATTDETTA iREKONOMISKTOGENOMFyRBARTFyRDEFLESTA KVINNOROCHFRAMFyRALLTDiRFyRATTUTTALAN DETFyRSTiRKERGAMLAFyRESTiLLNINGAROMATT MiNAVNATURGIVNASKiLLiMPARSIGBiSTSOM FAMILJEFyRSyRJAREMEDANKVINNORPASSARBiTT REFyROAVLyNATREPRODUKTIVTARBETE*AGHAR FkTTKRITIKFRkNBkDE"ERNT*ONSSONOCH$AG 3ANDAHLFyRATTJAGINTESTANNADEDiR-EN VARFyRSKULLEJAGINTEOCKSkFkBERiTTAOMATT RkDENKOMFRkNEN44 ARTIKELSOMREFERERADE ENUNDERSyKNINGOMSVENSKAFOLKETSSKULD OCHSKAMKiNSLORSOMTIDNINGEN%XISTERAOCH #ENTRUMFyRSAMTIDSANALYSSTkRBAKOM SAMT ATTNAMNGENkGRAPERSONERIDENKRETSEN *AGBERiTTARJUBARAHURDETiR !VSIKTENMEDMINTEXTVARATTINTEATT RINGAINNkGONViLORGANISERADOCHKONSPI RATORISKANTIFEMINISTLOBBY$iRFyRKANSKE MINFORMULERINGOMENPOLITISKAGENDAVAR ENOLYCKLIGFORMULERING&yRViLJERMANATT LiSAMINTEXTENBARTPkDETVISETBLIRDETJU MYCKETENKLAREATTBORTSEFRkNDETSOMTEX TENEGENTLIGENHANDLAROM-INAVSIKTVAR ATTBEMyTA,OUISE(ALLINSOREALISTISKAPkSTk ENDENOCHSAMTIDIGTSiTTAINDETHELAIETT DISKURSIVTSAMMANHANG&yRDETiRATTGyRA DETViLDIGTENKELTFyRSIGATTAVFiRDA,OUISE (ALLINMEDETT²SkKANENyVERKLASSKiRRING RESONERA²SkSOMPRiSTEN$AG3ANDAHLGyR PkSINBLOGGI3YDySTRANSWEBBUPPLAGA DiR HANOCKSkKALLARMIGFyR0IA2OTTWEILER-EN SkENKELTiRDETINTE)NTEENSOMJAGVILLIGT BiRMITTHUNDHUVUDKANJAGFyRVANDLA,OUISE (ALLINSkSIKTERTILLETTENSAMTEKOFRkNEN FRiMMANDEyVERKLASSRYMD4YViRR$ETFINNS MkNGAINTRESSENSOMUTIFRkNSINSEMELLAN OLIKAUTGkNGSPUNKTERINTEVILLVERKAFyREN FyRiNDRING$EVILLHELLREVERKAFyRENMOT SATTSAMHiLLSORDNINGMEDHiNVISNINGTILLEN NATURGIVETELLERGUDAGIVETORDNANDEAVMiN NISKOREFTERKyN(URVOREDETANNARSMyJLIGT ATTPOLITIKEROCHSAMHiLLSDEBATTyRERNiRAPk SAMSTiMMIGTINSTiMMERIHURFELDETiRATT

DETSOMKVINNORGyR SiGEROCHiRViRDERAS LiGREINTEMINSTEKONOMISKT SAMTIDIGTSOM DETIPRAKTIKENGyRSSkLITEFyRATTFyRiNDRA DETTA*AGMENARATTDETTAFENOMENMkSTE KUNNAPROBLEMATISERAS-ENJAGUPPLEVER ATTMOTSTkNDETMOTDETTAiRSTyRREiNVAD DETGiLLERATTEXEMPELVISPROBLEMATISERAATT DETFINNSINTRESSENSOMSiGERATTDEiRFyR ALLAMiNNISKORSLIKAViRDESAMTIDIGTSOMDE IPRAKTIKENINTEiRBEREDDAATTAGERAFyRATT MINSKAKLASSKLYFTORNA $ETiRViLKiNTATTDETFINNSETTMOTSTkND MOTJiMSTiLLDHETSSTRiVANDENBLANDGAMLA RELIGIySAOCHREAKTIONiRAGRUPPER-ENMAN BLIRKNAPPASTENJiMSTiLLDHETSHJiLTEBARA FyRATTMANINTETYCKERSIGTILLHyRADESSA $ENINSTiLLNINGENANARJAGDOCKHOS$AG 3ANDAHL²*AGLiRDEMIGJUTiNKAMEDViN STERNNiRDETVAR TAL²SKRIVERHANPk SINBLOGGSOMFyRATTUNDERSTRYKAATTHANiR ENViNSTERRADIKALPRiST6ISSERLIGENSKRIVER HANINTEUTTALATATTHANiRFEMINISTMEN UNDERFyRSTkTTTYCKSHANVILJAATTVISKAFyRSTk ATTHANTILLHyRDENGODASORTENSMiNNISKOR SAMTIDIGTSOMHANNOGSAMTUNDERSTRYKERATT HANiRIGOTTSiLLSKAPEFTERSOMDETVIDSIDAN AV-ATS3VEGFORSOCHHANSJiLVOCKSkFINNS FLERASOCIALDEMOKRATERISTYRELSENI#ENTRUM FyRSAMTIDSANALYS*AGMENARDiREMOTATT DENGAMLAHyGER ViNSTERSKALANINTEKAN FUNGERASOMMkTTSTOCKIDETHiRSAMMAN HANGET_VENINOMDELARAVViNSTERNOCH SOCIALDEMOKRATINFINNSDETFORTFARANDEDE SOMIPRAKTISKHANDLINGVISARATTKAMPENFyR JiMLIKHETByRGkIFyRSTAHANDMEDANDESER FRkGOROMJiMSTiLLDHETSOMETTSEKUNDiRT SiRINTRESSEUNDERORDNATKLASSKAMPEN)NTE HELLERTRORJAGATTBARADiRFyRATTNkGONiREN OMVITTNATINTELLEKTUELLTHEDERLIGKARL¯SkSOM $AG3ANDAHLOCHFAKTISKTiVENJAGUPPFATTAR -ATS3VEGFORS¯FyRDENSKULLPERAUTOMATIK iRENPERSONSOMAGERARFyRETTMERJiMSTiLLT SAMHiLLE3kDANARESONEMANGLEDERBARATILL ATTDETENBARTBLIRENSKILDAINDIVIDERSEVEN TUELLABRISTANDEINTRESSEFyRJiMSTiLLDHETS FRkGORSOMUPPMiRKSAMMASMEDANDEN INTRESSEGEMENSKAP KONSPIRATORISKAELLEREJ ¯DETILLSAMMANSBILDAROSYNLIGGyRS/CHDET VARPRECISDENFiLLANJAGVILLEUNDVIKANiRJAG SKREVMINTEXTOM,OUISE(ALLIN


FIBPROSA

'REKLANDSSOMMAR 5NDERNkGRADAGARSOMDALLRARAVOViNTADSOMMARHETTAJOBBAR"ETTYyVERMED ATTKRyKAJiRNRyRMEDANVERKSTANHARSEMESTERSTOPP!XELiROCKSkDiR!LLTING STkROCHViGERDEDiRSOMMARDAGARNA,iSDETFyRSTAKAPITLETI-ARIA(AMBERGS AKTUELLAROMAN'REKLANDSSOMMAREN

MARIAHAMBERGTEXTMICKCARRASCODROGUETTLLUSTRATION

$

ETVARSkDiRKVALMIGTSOMDETBARAKANBLIINNEPkEN VERKSTADIJULI,UFTENSOMBLIVITVARMAREOCHVARMARE FyRVARDAGiNDASEDANFyREMIDSOMMARHADEHELTSLU TATRyRASIG&ASTALLAPORTARSTODyPPNABLEVDETINGET DRAG$ETKVILLRADEITAKPLkTARNANiRNkGOTENSTAKAMOLNDiRUTE SKUGGADESOLENENSTUNDMENDETPASSERADESNARTOCHPLkTARNA KNiPPTEIGEN "ETTYDROGMEDAVIGSIDANAVHANDENyVERPANNANOCHRiTADEPk SIG)NTEHADEHONTiNKTPkViRMENNiRHONLOVATJOBBAHELASOM

MAREN(ONHADETROTTATTDETSKULLEBLILUGNTOCHSKyNT ATTDET SKULLEBLIENKELTINTJiNADEPENGAR UTANCHEFEROCHUTANBULLERNiR INTEFEMTONMANSVETSADEOCHSKARPLkTIDETANDRASKEPPETOCH FYLLDEiVENHENNESVERKSTADSHALVAMEDLJUMMENSVETSRyK(ON HADEFyRESTiLLTSIGSOMMARENSOMENLkNGyVERTIDSKViLL HONHADE TILLOCHMEDTROTTATTHONSKULLEKUNNALYSSNAPkSOMMARPRATARNAI RADIONS0MEDANHONLUGNTOCHMETODISKTSKULLEBETASIGIGENOM HyGENMEDORDERLAPPAR 3kFELHONHAFT
FIB


FIBPROSA6iRMENGJORDETIDENMELLANSJUOCHFYRATILL ENKVALMIGPLkGA)DAGVARDETViRREiNDk (ELADAGENHADEHONSTkTTMEDKROPPEN KLIBBADAVSVETT KLiDERNASATTFASTyVER ALLT"ARAFyRATTSTRiCKASIGOCHPLOCKANED INSTRUKTIONSPiRMENFRkNHYLLANMkSTEHON FyRSTLySGyRAOVERALLSTYGETMEDENAXELRyREL SEELLERNYPAIiRMENSkATTARMENKOMLOSS 6ARJEGkNGHONByJTSIGFyRATTPLOCKAUPP ETTFkNGRyROCHFYLLANkGOTAVMAGASINEN HADEHONKiNTHURSVETTENBRyTFRAM (ONSTRyKAVHANDENMOTLkRETSYTTERSIDA OCHSkGSIGOMKRINGBLANDPALLARNAMEDFiR DIGAOCHOFiRDIGARyR!VDEMSOMJOBBADE NUVARDETBARAHONSOMKUNDERyRBOCKNING EN MEN"ERGSTRyMVILLEHAUTLIKAMYCKETI ALLAFALL0ATRIKOCH-ATTIAS DENYANSTiLLDA UNGAGRABBARNASOMINTEHUNNITJOBBAIN NkGONSEMESTER HADEHANDOMVARSINSVARV $ETVARSAGTATTDESKULLEHJiLPAHENNE²VID BEHOV² PROBLEMETVARATT"ETTY INTEVISSTEVEMSOMSKULLEDEFINIERA NiRDETBLEVNyDViNDIGT(ALDEBERG FyRMANNEN HADEGkTTPkSEMESTERSOM DEFLESTAANDRA MENFyRDENSKULLHADE "ETTYINTETiNKTBLIBASOCHByRJA


FIB

KOMMENDERA'RABBARNAVERKADEINTEDIREKT SPRITTAAVARBETSLUST VADHONFyRSTODBORDE DEREDANHUNNITKyRAFiRDIGTDETLILLASOM SKULLEKyRASPkSVARVARNAUNDERSEMESTER STOPPET/MDEINTESJiLVAKOMPkATTDE BORDEFRkGAOMHONBEHyVDEHJiLPSkTiNKTE HONINTESiGAkTDEM$ETFkR"ERGSTRyM GyRASJiLV TiNKTEHON(ANVETPRECISHUR MYCKETJOBBDETiRPkRyRBOCKARNA "ERGSTRyMS-EKANISKAVARENAVDESTyRSTA VERKSTiDERNAISTAN$ETVARDENNUVARANDE "ERGSTRyMSPAPPASOMByRJATSOMUNDER LEVERANTyRTILLJiRNVERKETSOMFANNSDk(AN HADEMEDTIDENKUNNATUTVIDGAOCHTAPk SIGJOBBAVALLAMyJLIGASLAG'UBBARNABRU KADEBERiTTAOMHURDETVARNiRDEBYGGDE PARKERINGSHUSETkT4EMPO ELLERNiRDEGJOR DEBROBALKARkT6iGVERKET-ENDESENASTE TIO TOLVkRENHADEDETNiSTANBARATILLVER KATSViRMEPANNOR3TORA ENORMAViRME PANNORTILLKOMMUNALAFJiRRViRMEVERKOCH AVFALLSANLiGGNINGAR$ETVARENSPECIALNISCH SOM"ERGSTRyMHITTATOCHLYCKATSHkLLASIG KVARI'UBBARNALiSTERITNINGAR PUNKTADE OCHSVETSADEIHOPVIDUNDRENOCHJiTTERyREN "ETTYByJDESMkRyRSOMSKULLETRANSPORTERA GASOCHVATTEN DEMkSTEByJASFyRATTPASSA IN KRyKASRUNTALLAHyRNIANLiGGNINGARNA $ETVARSkHANSAGT "ERGSTRyM NiRHAN ANSTiLLDEHENNE(ANSAATTDEFkTTSkMYCK ETBESTiLLNINGARPkPANNORATTDEKUNDE INVESTERAIENAUTOMATISKRyRBOCKNINGSMA SKIN(ONBEHyVDESSOMPkFYLLARETILLAUTO MATEN SAHAN OCHFyRATTFIRMANSKULLEFk SITTJiMSTiLLDHETSBIDRAG(ANSADETRENTUT ²6IiRTVUNGNAATTANSTiLLAENKVINNA VIFkR INGAPENGARANNARS²(ANHADEVISATHENNE DENGAMLARyRByJNINGSMASKINEN OCHFyRKLA RATVARFyRDENVARALLDELESFyRLkNGSAMOCH INEFFEKTIV$ETHADESTkTTENGUBBEFRAMFyR DENOCHSTOPPATINETTRyRITAGET TAGITUT DETOCHMiTTOCHKOLLATATTDETBLIVITSOM HANVILLEHADET²$ETHiR² HADE"ERGSTRyM SAGTTILL"ETTYOCHVISATPkBkDEGUBBENOCH MASKINEN ²DETHiRiRINGENFRAMTID² $ETVARFyRDRYGTFEMTONkRSEDAN OCHHON BLEVyVERLYCKLIGATTFkJOBBET$AGTID BRA BETALT PRECISVADHONBEHyVDEFyRATTFyR SyRJASIGOCHSINAUNGAR-ENDETHADEINTE DRyJTSkLiNGEFyRRiN"ERGSTRyMKOMPkATT DETFANNSENMARKNADFyRSPECIALBOCKADE

BETTYRyR%FTERNkGRAkRINVESTERADEHANOCH KyPTEINYTTERLIGARETVkRyRAUTOMATER OCH ANSTiLLDEENUNGGRABBATT²HJiLPA²"ETTY (ONBOCKADEMYCKETMERkTANDRAiNkT "ERGSTRyMS iNDkHETTEDETATT"ERGSTRyMS -EKANISKAGJORDEViRMEPANNOR$ETVAR LIKSOMFINAREATTTILLVERKATUNGTOCHSTORT RyRENRiKNADESINTERIKTIGT$EVARBARAEN BIPRODUKT ,iNGREINIVERKSTANSVETSADETVkGUBBAR 3NkL *OHANSATTKRUMyVERENSVETSFOG DET BOLMADETJOCKTOCHSVARTUPPMOTTAKET HAN HADEINTEBRYTTSIGOMATTDRAFRAMUTSUGEN FyRSTkS DETSTACKINiSANiNDABORTAHOS "ETTY*OHANUNNADESIGALDRIGATTVARALEDIG INTEENSPkSEMESTERN*UNSELE SOMHyLLTILL PkBiDDENiNNULITELiNGREBORT SKULLEViLTA SINAVECKORLITESENARE NiRBiR OCHSVAMP SiSONGENByRJAT-ENDITVARDETLkNGTNU "ETTYLYFTEBLICKENFRkNSTkLRyRENOCHSkGUT GENOMPORTyPPNINGEN,UFTENVERKADESTk HELTSTILLA$ETVARSkHETTATTViRMEkNGORNA DALLRADEyVERDENTOMMAASFALTPARKERINGEN OCHFICKDETATTSEUTSOMATTBJyRKARNA BAKOMSTAKETETVIBRERADE3OMMARSTILTJEN STODRUNTHENNEINNEPkVERKSTANOCKSk MENINTEENCHANSATTHONSKULLEKUNNA HyRARADION$ETSLAMRADEOCHSKRAMLADE FRkNALLATRERyRBOCKARNA GENOMViGGEN OCHPORTyPPNINGENHyRDEHONHUR(ERMAN HyLLPkATTByKAMEDTRAKTORN HANTOGOM OCHTOGOM GASADE ViXLADEOCHTOGOM (ELAEFTERMIDDAGENHADEHANHkLLITPk DET MkTTEHAKOMMITENJiTTELASTPLkTATTMyB LERAINILAGRET%LLERRyR TiNKTEHON3iKERT VARDETRyR3kMYCKETLEGOTILLVERKNINGSOM "ERGSTRyMTAGITPkSIGDENSENASTETIDEN RiCKTEDETINTEMEDNkGRAVANLIGALEVERAN SER-ENDETiRINTESkLiNGETILLSJAGFkRGk HEM TiNKTEHONOCHSkGBORTMOTKLOCKAN yVERKONTORSDyRREN$ENHADEHUNNITBLI HALVTRE SNARTRAST/MHONOFFRADENkGRA MINUTERAVRASTENOCHFYLLDEPkMAGASINET TILLSEXMILLIMETERSRyRENSKULLEHONKUNNA SITTALUGNTMEDKAFFEKOPPENUTANATTPRO DUKTIONENBRyTS%GENTLIGENBORDEHONINTE DETVARINTERiTTATTHONENSAMSKULLESKyTA ALLATREBOCKMASKINERNAOCHDESSUTOMBkDE HINNAKAPAOCHTViTTARyREN-ENOMINTE SMkRyRENiRFiRDIGATILLFYRASkKOMMER "ERGSTRyMATTByRJATJATAOMyVERTID(AN

HADEVARITKINKIGAREiNVANLIGT FASTDETVAR MITTIJULI-ENDiRGkRGRiNSEN*OBBARyVER GyRHONINTE (ONViNDESIGMOTMASKINENIGEN TOGPk SIGHANDSKARNAHONLAGTyVERHANDTAGETPk PIRRANOCHByJDERYGG-EDHiNDERNAFULLA AVKAPADEOCHRENTViTTADERyRRESTEHONSIG OCHLiTDEMRULLANEDETTOCHETTIMAGASI NET)yGONVRkNSkGHON*OHANOCH*UNSELE LUNKAMOTKAFFEHyRNAN ¯+OMNU"ETTY DETiRRASTHOJTADE *UNSELE ¯+OMMER3KABARAFYLLAFyRST (ONKRyPIHOPENGkNGTILLOCHTOGSk MYCKETHONKLARADEFyRATTDETSKULLERiCKA HELAPAUSEN/CHSkREVHONSIGPkHANDEN 4YPISKT%NGRADSKARIGENOMTYGETPkHAND SKENOCHGJORDEENLkNGRISPAPkyVERSIDAN *USTSOMHONTAGITAVHANDSKENOCHSLICKADE AVBLODETFyRATTSEHURDJUPTSkRETBLIVIT SATTETOLVANSBOCKMASKINIGkNGATTTJUTA (ONVARTVUNGENATTGkDITFyRATTSEVARFyR DENLARMADE3TOCK$EBOCKADETJOCKARyREN HADEHAKATFASTIVARANDRA SLINGRATIHOPSIG DETSkGUTSOMMODERNKONST$ETHiRSKULLE HONKNAPPASTKLARASJiLV$ESSUTOMMkSTE DEFLESTAAVRyRENKASSERAS.iRDEFASTNADEI VARANDRASkDiRBRUKADEINTEMASKINENORKA BOCKAFULLAUTSLAGET VINKLARNABLEVFELOCH RyRENOANViNDBARA(ONBETRAKTADEELiNDET KiNDEMISSMODET TRyTTHETENOCHViRMEN (ONBEHyVDEINTEDETHiRJUSTNU/CHSk TJyTMASKINENIGEN"ETTYKLAPPADETILLNyD STOPPSKNAPPENSkDETBLEVTYST SLICKADEAV BLODETENGkNGTILLOCHViNDERYGGENkTBRk TENOCHGICKDiRIFRkN ¯(ARDUFkTTIORDNINGUNDRADE*UNSELE NiRHONKOMMEDSINKAFFEKOPP ¯.EJ TOLVANKRkNGLAR*AGBEHyVERNOG HJiLP ¯)NYALiGENHETENMENARJAG HARDUFkTT IORDNINGDiR "ETTYSJyNKNEDPkENLEDIGSTOL-EDDEN FRIAUNDERARMENKARADEHONUNDANNkGRA GAMLATIDNINGAROCHENTOMCOLABURKFyRATT GyRAPLATSkTSIGOCHSINKOPP ¯3kGOTTSOM SVARADEHONOCHLiTENSOCK ERBITGUPPAMELLANLiPPARNA*AGTRIVSIALLA FALL VARENDAMINUTTRIVSJAG*AGMkSTEBARA LkNAHEMENSLAGBORRFyRATTFkUPPSiNG LAMPANOCHNkGRAHYLLORIBADRUMMET ¯$ETiRBARAATTSiGATILL DETVETDU
FIBPROSA(ANSkGUTATTMENASIGSJiLV(ONSVARADE INGET GAVHONOMBARAENMJUKBLICKTILLSVAR *UNSELEVARUPPMiRKSAMMENALDRIG PkTRiNGANDE HONKiNDESIGALLTIDLITEGLAD NiRHANVARINiRHETEN%NGkNGFyRFLERA kRSEDANHADEHANSAGTATTHANTYCKTEOM HENNE HONKiNDEPkSIGATTDETFORTFARANDE VARSk$ENGkNGENHADEHONSVARATATT HONFORTFARANDEVARRiDDFyRFyRHkLLANDEN ATTHONINTEVILLEByRJAPkNkGOTNYTTINNAN BARNENVARUTFLUGNA ATTHONVARBRiND(AN HADEACCEPTERATMENINTEFyRSTkTT )NTEHADEHONKUNNATSiGAATTHONBEHyV DEJOBBETSkDESPERATATTHONINTEVkGADE RISKERADETMEDATTHAENRELATIONDiR4iNK OMHANSKULLEHATRyTTNAT(URSKULLEDET DkHAGkTT!TTJOBBAPkSAMMASTiLLESOM NkGONMANGJORTSLUTMED DETTRODDEHON INTEPk!TTHONDRyMDEOM*UNSELEPkNiT TERNA ATTHONTRODDEATTHANVARLiTTATTLEVA IHOPMED TORDESHONINTESiGA INTEENSTILL SIGSJiLV'ENOMALLAkRHADEHONFyRSyKT HkLLAMASKEN FyRLyNENOCHHYRANSSKULL&yR UNGARNASSKULL&yRSINEGENSKULL)NTEVISA VADHONKiNDE-ENINTEALLTIDHADEHON LYCKATSDyLJAHURVARMHONBLEVNiRHANSkG PkHENNE ¨ "ERGSTRyMKOMHALVFYRAOCHLUTADESIG yVERSKYDDSAVSPiRRNINGENFyRTOLVANSAUTO MAT-AGASINETTILLSEXORNAVARFyRLiNG ESEDANTOMTOCHMASKINENSTODTYST"ETTY HADEFYLLTPkETTPARGkNGEREFTERRASTEN SPRUNGITMELLANOCHLYCKATSBLIFiRDIGMED SEXORNA.USATTHONPkHUKINNANFyRSTiNG SLETMEDTOLVANAVSTiNGDOCHFyRSyKTEREDA UTTRASSLET ¯(INNERDU ¯6ADk-ENARDUDENHiRJiRNRyRANELLER SEXORNASOMDUHETSADEOMIGkR ¯"kDEOCH HELST$OMHARRINGTOMTOL VORNAOCHVILLHADOMLEVERERADETIDIGTI MORGONBITTI ¯(ARDULOVATDETFkRDUSTkHiRSJiLV*AG GkRHEMFYRA

&yRBANNAT(iRSKULLEHONSPRINGASOMEN TiTTINGFRkNMASKINTILLMASKINMEDANHAN LOVADEALLTMyJLIGT(ONSOMVARITSNiLLOCH LOVATJOBBAPkSEMESTERN2YGGENVARSJyBLyT AVSVETTOCHHELAMUNNENVARFULLAVMETALL DAMMSOMGNISTRADEMELLANTiNDERNA$E BOCKADERyRENSATTIHOPIETTINVECKLATBERG INLINDADEIVARANDRASByJAR(ONHADESLITIT OCHDRAGITOCHFkTTFLERASMiLLARNiRHONFkTT LOSSNkGOT3iKERTHADEHONFkTTBLkMiRKEN OCKSk ¯,UGN LUGN SKROCKADEHENNESCHEF*AG BARAUNDRADE ¯$USERViLSJiLV FRiSTEHONOCHDROG DEMONSTRATIVTIETTAVDEINKILADEJiRNRyREN $ETHiRLiRTAENSTUND DESSUTOMMkSTEDET KAPASNYATOLVOR OCHDOMMkSTETViTTAS /CHJAGJOBBARINTEyVERIDENHiRViRMEN ¯/KEJ OKEJ*AGFRkGARGRABBARNA-EN VISSTiRSEXORNAKLARA(ANTOGETTSTEG BAKkTFRkNSTAKETETOCHSPANADERUNT FAST PALLENSTODLEVERANSKLARMEDETIKETTOCHALLT MITTFyRTRUCKGkNGEN "ETTYBRYDDESIGINTEOMATTSVARA HON LkTSADESFULLTUPPTAGENMEDATTSLITAIETTRyR HONINTEFICKLOSS .iRHANGkTTTITTADEHONPkKLOCKAN4JUGO MINUTERKVAR(ONHADEHOPPATSKUNNA SMITAIViGOCHDUSCHAPkARBETSTIDIDAG OTILLkTETMENNiRAPkACCEPTERATSkHiR VARMADAGAR-ENNU NiR"ERGSTRyMVERKADE TiNKAJOBBAyVERSJiLV VISSTEHONINTEOM HONVkGADE!RMARNASLUTADEPLOCKABLAND DEBOCKADEKROKARNA HONORKADEINTELYFTA MERAIDAG DETVARFyRTUNGT-ENEGENTLI GEN6ARFyRSKULLEHONSKYNDASIG(ONHADE INGENSOMViNTADEPkSIG(ONBEHyVDE INTESTRESSAGENOMOMKLiDNINGSRUMMET (ONSKULLEINTEHEMOCHLAGAMATkTNkGON ANNANiNSIGSJiLV HONBEHyVDEINTESTkI DUSCHENOCHVARARiDDFyRATTBLIUPPTiCKT $ETSPELADEINGENROLLOMHONMISSADEBUS SEN HONKUNDETANiSTA(ONSATTKVARBLAND DEMISSLYCKADERyRENOCHKiNDEHURTRyTT HONVAR.IX(ONTiNKTEINTEVARADUKTIG OCHJOBBAFRAMTILLFULLTID DETGJORDEINGEN

ANNAN3iRSKILTINTEIDAG(ERMANHADE REDANPARKERATTRAKTORN *OHANOCH*UNSELE GICKOCHDROGMEDVARSINSOP DEHADE SLUTATSVETSAFyRLiNGESEDAN6AR0ATRIKOCH -ATTIASHyLLHUSSTRUNTADEHONI DEMKUNDE "ERGSTRyMSJiLVFkLETAEFTER 5TANJiKTKRyPHONUTURRyRHyGENOCH HAGENSOMOMGiRDADEMASKINEN&yRSIKTIGT RESTEHONPkSIG STRiCKTEVARLIGTPkLEM MARNA TyJDELITEHiROCHVARFyRATTINTEGyRA SIGILLAEFTERALLTByJANDET/MSTiNDLIGTTOG HONAVSIGHANDSKARNA PLOCKADERENTVID MANyVERBORDETOCHSTiNGDEAVMASKINEN (ONDROGMEDFINGRARNAGENOMHkRET FRkN PANNANOCHBAKkT NERMOTNACKEN RUNT HALSENOCHINIyPPNINGENAVOVERALLEN (iNDERNABLEVALLDELESFUKTIGA3VETTENSVED IRISPAN(ONGICKBORTTILLHANDFATETINTILL STiMPELKLOCKANOCHTViTTADEHiNDERNAMED DENSANDBLANDADESkPAN SEDANBLASKADE HONBORTLITEDAMMOCHViRMEFRkNANSIKTET SOMKARLARNABRUKADEGyRAINNANDESTiMP LADEUT !LDRIGHON(ONHADEINTEBRUKATGESIG DENTIDENUTANJOBBATPkFRAMTILLSISTA SEKUNDEN OCHSEDANRUSATHEMVIAOMKLiD NINGSRUMMET*iRNETHELAViGEN,ISTANPk VADSOMSKULLEGyRAS DENSOMBRUKADELIGGA PkKyKSBORDET VARLkNG(ONHADEALDRIG NkGONTIDATTFyRLORA -ENIDAGVARByRJANPkHENNESNYALIV$ET HONLiNGTATEFTERSkMkNGAkR.UVARDET SLUTMEDALLTLISTSKRIVANDEOCHTIDSPUSSLANDE .USKULLEHONBESTiMMAyVERSIGOCHSINTID 3JiLV

MARIAHAMBERGiRFyRFATTAREFyDD OCHHARBLANDANNATARBETAT SOMSVETSARE JiRNVERKSARBETAREOCH LASTBILSMONTyRHONDEBUTERADE MEDNOVELLSAMLINGENPkViGTILL NATTENSOMFyLJDESAVNkGRAGJORDE HkLENBkDABiCKSTRyMSFyRLAG GREKLANDSSOMMARENORDFRONT UR VILKENFIBKHiRPUBLICERARETTUTDRAG URFyRSTAKAPITLETAV iRHENNESFyRSTA ROMANENLiNGREINTREVJUMEDMARIA HAMBERGPUBLICERADESIFIBK MICKCARRASCODROGUETTiRILLUSTRA TyRHTTPWWWNICEGUYMICKSE


FIB

FIBKRyNIKA

4iNDMOTSTkNDETSSVETSLkGA %VA-YRDALOMRiTTENTILLSJiLVFyRSVAR FEBRUARIVINDAROCHKYLA EVAMYRDALTEXT

2

iTTENATTDRIVAOCKUPANTENURLANDETOCH NiRDETBEHyVS ATTDyDAOCKUPANTERNAS SOLDATER$ENRiTTENGiLLERDET.ORGEFRITT $ETSITTERIDAGI/SLOENBLkPLAKETTPkHUS FASADENDiRQUISLINGARNASREKRYTERINGSKONTORSTOD +ONTORETSOMSPRiNGDESAVDETViPNADEMOTSTkNDET )NTEHELLERDETCIVILAMOTSTkNDETRkDDEOCKUPANTEN Pk "ERiKNINGARAVANTALETIRAKIERSOMDyTTAV&yRENTA 3TATERNASANFALLSKRIGOCHOCKUPATIONSERVERASIBLANDI MASSMEDIA IFORMATSTyRRENOTIS ✓ )RAQBODYCOUNT ✓ *OHNS(OPKINS UNIVERSITETET ✓ /2" ETTAV3TORBRITANNIENSLEDANDE OPINIONSINSTITUT !TTyVERIRAKIERiRPkFLYKTUTANFyRLAN DETSGRiNSERHARVIFkTTLiSA%NNOTISFLADDRADEFyRBI FyRNkGOTkRSEDANOM&yRENTA3TATERNASBOMBNINGAR AVNOMADERI3OMALIAMEDBARATiLTETMELLANSIGOCH BOMBEN%NENSPALTAREOMRELATIONENMELLANANTALET DyDADEI)SRAELOCHANTALETDyDADEPALESTINIERKAN KOMMADkOCHDk

/CHNUHkLLERJAGPkATTSTiLLASOMMENTALT(ySTEN VIDANFALLETOCHOCKUPATIONENAV!FGHANISTAN VAR JAGSOMENBRASAMEST¯OFOKUSERATUPPFLAMMANDE .U MEDLEGOKNEKTARFRkN3VERIGEI!FGHANISTANOCH DESAMMAiRELySAPkViGTILL4CHADOCHFRAMyVERTILL LITETVARSTANSDiR&yRENTA3TATERNASMAKTHAVAREBEHy VERMILITiRTBISTkNDOCHNiRVAPENOCHANNATKRIGSMA TERIELSOMPRODUCERATSI3VERIGEGODKiNNSFyREXPORT TILLFOLKMyRDARNAAVDEMSOMTILLFiLLIGTBESTiMMERI MITTLAND*A DkiRJAGyVERTYGADOMATTVISOMSTAR TADESOMBRASAMkSTEBLISVETSLkGANLIK6ARARLiNGRE /CHTARBiTTREPkUTVALTMkL"iTTREENERGIEKONOMIGER OCKSkUTRYMMEFyRATTTRIVASMEDSJiLVALIVETLITETDk OCHDk 3EMINARIET²4ERRORISTJAKTPkSVENSKA²SOMHyLLSI 3TOCKHOLMITIDIGFEBRUARIHJiLPTEMIGFRAMkT,ANDETS TILLFiLLIGAMAKTHAVAREHARSKAFFATTVkNGSMEDELSOMVI SOMViXTEUPPI,ANDET,AGOMINTEViNTATOSSOCHSOM VIINTEHAFTVETTATTFyRSVARAOSSEMOT ✓ ,AG OM&yRSVARSMAKTENSSTyDTILLPOLISEN VIDTERRORISMBEKiMPNING

"ILDFRkNDEN .ORSKAMOT STkNDSRyRELSEN UNDERDETANDRA ViRLDSKRIGET "ILDENSKiLLA (JEMMEFRONTENS EGETMUSEUMPk !KERSHUSI/SLO

✓ ,AG OMHEMLIGRUMSAVLYSSNING ✓ ,AG OMkTGiRDERFyRATTFyRHINDRAVISSA SiRSKILTALLVARLIGABROTTkTGiRDERSOMINNEFATTARHEMLIG TELEFONAVLYSSNINGOCHKAMERAyVERVAKNINGOCHLIK NANDE -ILITiRTMOTSTkNDMOTOCKUPANTHARAV(OVRiTTEN BESKRIVITSSOMTERRORISM*AGSTyDJERDEMSOMGyR MOTSTkNDMOTOCKUPANTERNAOCHJAGACCEPTERARINTE ATT&yRENTA3TATERNASTYRUTRIKESPOLITIKENIMITTLAND3k NULADDARJAGFyRATTRiCKALkNGNiSAkTDESSATILLFiLLIGA MAKTHAVARESKAMEROR MIKROFONEROCHLAGERAVE POST MEDDELANDEN/CHDETDiRMEDMILITiRENSOMSTyDVID POLISINSATSER)NTEBEHyVERMANVARARiDD(URDETiN GkROCHNiRDETiNSKERiRSLUTETGIVETFyRVAROCHENAV OSS$ENOFyRSTyRBARAENERGINyVERGkRIANNANFORMOCH VIBEHyVERALDRIGMERSTRETAPkIMOTVINDOCHFEBRUA RIKYLA -ITTSVARPkFRkGANOMHURRISKENFyRBOMBDkDMOT CIVILASKALLMINIMERASILiNDERSOMVkRA&yRSVARFyR RiTTSiKERHET LIKHETINFyRLAGEN YTTRANDEOCHTRYCKFRI HET%RKiNNOCHSTyDRiTTENTILLSJiLVFyRSVAROCKSkNiR DETiR&yRENTA3TATERNAELLERDERASKLIENTERSOMOCKU PERAR/CHKOMIHkGATTDETSOMVARJEDAGDyDARIFyR TIDILiNDERSOMVkRAFyRUTOMFELKOST CIGARRETTRyKNING OCHALKOHOL iRBILEN

EVAMYRDAL iRARKEOLOG OCHBOSATTI SKARPNiCK


FIBUTRIKES FIBSETTLiSTHyRT TiNKViRTOMLIVET 'REKLANDSSOMMAR\-ARIA (AMBERG\/RDFRONT\ -ARIA(AMBERGHARSKRIVIT SINFyRSTAROMAN)CENTRUM iRENMANOCHENKVINNA ARBETSKAMRATERPkENVERK STAD(AMBERGHARINTEGJORT DETLiTTFyRSIGBOKENiREN DETALJERADSKILDRINGAVKVIN NANS "ETTYS ARBETSUPPGIFTERIKRETSENAV HENNESARBETSKAMRATER ENBARTMiN"OKEN HANDLAROMKiRLEK ELLERFyRiLSKELSE MELLAN TVkMEDELkLDERS LiTTSARGADEMiNNISKOR OCHTILLSIST DENiRENBERiTTELSEOMDEN KOMPLICERADERELATIONENMELLAN"ETTYSOM NiSTANALLTIDVARITENSAMSTkENDEMAMMA OCHHENNESTREUTFLUGNABARN "OKENHARTVIVELSUTANVISSASTRkKFRkN !INO4ROSELL KANSKEMESTIARBETSPLATSSKILD RINGEN-ARIA(AMBERGLYCKASUNDVIKADE FLESTASCHABLONERIBESKRIVNINGENAV"ETTYS JOBBARKOMPISAR_VENOMMANSOMJAG KNAPPASTENSVARITINNEPkENVERKSTADDE SENASTEkRENGERBESKRIVNINGENINREBIL DER OCHLJUDOCHLUKTER6IFkRVETAMYCKET LITEOMSAMHiLLETOCHViRLDENUTANFyR VERKSTAN MANFkRINTEVETAVARSKILDRINGEN UTSPELARSIG OCHINTENiR)NGENPRATAR POLITIK $ETiRINTELiTTATTSKRIVAKiRLEKSROMA NEROCHiVENOMNkGRAAVMETAFORERNA IBLANDKiNNSLITEKONSTRUERADELYCKAS -ARIA(AMBERGFyRMEDLADENDiRSPECIELLA KiNSLANAVSTYRKAOCHSAMTIDIGTLiTTHET AV VILJANTILLGODHETSAMTIDIGTMEDEGOISMEN SOMDRABBARDEFyRiLSKADE(OPPETOCH LiNGTANOCHOSiKERHETEN$ETiRBRAGJORT -ENSLUTET$ETVAROViNTATOCHJAGBLEVSk BESVIKEN¯MERSiGERJAGINTE !LLRABiSTiRDOCKBESKRIVNINGENAV"ETTY SOMENSAMSTkENDEFATTIG MAMMAOCH HENNESFyRHkLLANDETILLSINAVUXNABARN ETT iMNESOMJAGINTESETTSKILDRASSkBRAOM NkGONSIN FyRUT"ETTYSSKULDKiNSLORSOM VARITHENNESDAGLIGAFyLJESLAGAREUNDER BARNENSUPPViXTLiMNARHENNEINTE$ETRE BARNENTYCKERSIG PkOLIKASiTTHAFORTSATT RiTTTILLSINMAMMAOCHHAVETSKAPOM HENNESGyRANDENOCHLkTANDEN

"OKENViCKERTANKAROCHFUNDERINGAR .iROCHHURSLUTARANSVARETFyRBARNOCH BARNBARN 6ADERSiTTSDETAV_RLiNGTAN ATT²iNTLIGENFkRkSIGSJiLV²SOM"ETTY SiGER ETTANNATSiTTATT²SATSAPkSIGSJiLV² ETTEGOISTISKTSTiLLNINGSTAGANDE ENINDI VIDUALISTISKSTRiVAN$AGENSVUXNAUNG DOMARHARIALLMiNHETHAFTETTHELTANNAT FyRHkLLANDETILLSINAFyRiLDRARiNVADDERAS FyRiLDRARHADETILLSINA6ADINNEBiRDETFyR RELATIONENDEMEMELLANNiRBkDAPARTERiR VUXNA 3LUTLIGENTYCKERJAGATTBOKENHADEFyR TJiNATENMERSPiNNANDETITEL

PIAKARLSSON

STRIDBARKONST 4iNDMyRKRET3VENSKKONST \/LA`STRANDOCH 5LF+IHLANDER\+ONSTMUSEETI 'yTEBORG\ /LA`STRANDOCH5LF+IHLANDERSATTEIHOP DENROLIGASAMLINGSUTSTiLLNINGEN(JiRTAT SITTERTILLViNSTERFyRTIOkRSEN .UHARSAMMADUOGJORT4iNDMyRK RET3VENSKKONST 0RECISSOM IDERASFyRRAPROJEKTHARDESyKTUPPLITE BORTGLyMDAOCH KANSKEINTEOKiNDA MENUNDANSKYMDAKONSTNiRSKAP *AGSkGUTSTiLLNINGENPk+ONSTMUSEET I'yTEBORGDiRDENVISADESFRAMTILL

ByRJANAVJANUARIIkR_VENOMMYCKET PkDENFyRRAUTSTiLLNINGENKANSKEHADE ENMERAUTTALAD²ViNSTER²PRiGELFINNS ENSTARKSAMHiLLSINRIKTNINGOCKSkHOS MkNGAAVKONSTNiRERNAIDENNAMIX&yR MEJiRDETTAINGAOKiNDAKONSTNiRER JAG VARMED MENJAGBLIRGLATTUPPIGGADAV ATTkTERSE*yRGEN-ELANTONSOCH+ALLE "ERGGRENSSUR REALISTISKABILDERAVVERK LIGHETEN-ARGARETA2ENBERG 2ICKARD `RLINOCH3TIG$ANIELSSONVISARFANTASTIS KAGRAFISKABLAD0ETTER:ENNSTRyMSORIGI NALTILL²$yDENS.YHETER²iRFORTFARANDE KNIVSKARPASVARTATIDSDOKUMENT*OAKIM 0IRINENSLkRTILLMEDSINAHiPNADSViCK ANDESVARTASTRECK OCHDENVILDVUXNA OCHVITALA+RISTINA!BELLI%LANDERHiNGER JULGRANENFULL)VAR3yDERGRENVISARENDEL UTSyKTABSURDASMkMkLNINGAR/CHDESS UTOMKONSTAV,EIF%LGGREN 4OM"ENSON )NGVAR3JyBERG MEDFLERA&yRDENSOM TRORATTKONSTHISTORIENByRJADEPkNITTIO TALETiRDETNYTTIGTATTSEUTSTiLLNINGENS INSLAGAVFOTO VIDEOKONSTOCHINSTALLA TIONER 4ILLDENFyRRAUTSTiLLNINGENGJORDES ENPkKOSTADOCHINNEHkLLSRIKKATALOGI FiRG KANREKOMMENDERASOMMANMIS SADEUTSTiLLNINGEN+ATALOGENTILLDENNA UTSTiLLNINGiRSVARTVITOCHMERAKOMPRI MERAD MENMINSTLIKAINTRESSANT .iRMASTVISASUTSTiLLNINGENPk -ILLESGkRDENPk,IDINGy3TOCKHOLM FRAMTILLSISTAMARS4URNmDiREFTER6iXJy 9STAD 'iVLE dSTERSUNDOCH,ULEk

ULLAWENNBERG

TORRTOMDARFUR $ARFUR+ONFLIKTENSBAKGRUND \*ULIE&LINT!LEXDE7AAL\ #ELANDERS&yRLAG\

5RUTSTiLLNINGEN 4iNDMyRKRET3VENSK KONST 3TEN%TLING 7ARNING 3ENSITIVE0EOPLEIN THE!REA

$EN,ONDONBASERADEJOUR NALISTEN*ULIE&LINTHARkRS ERFARENHETAV-ELLANySTERN OCH!FRIKASKONFLIKTHiR DARFyRBLANDANNAT4HE 'UARDIANSRiKNING!LEXDE 7AALiRENBRITTISKFyRFATTAREOCHTILLIKA DOKTORIANTROPOLOGIVID(ARVARDSOMiR SPECIALISERADPk3UDAN$ESSATVkYTTERST


FIB FIB

MERITERADEFyRFATTAREVILLMEDDENNABOK SOMDOMSJiLVAUTTRYCKERDET²BERiTTA HISTORIENOM$ARFURSkATTLANDETSJiLVTFkR KOMMATILLTALS²-ANGyRDETGENOMATTI DEFYRAINLEDANDEKAPITLENBERiTTAOMDE GRUPPERSOMSPELARHUVUDROLLENIKONFLIK TENSOM&.SUTSiNDEI+HARTOUM -UKESH +APILA ISLUTETAVUTNiMNDETILLDEN ViRSTAHUMANITiRAKATASTROFENIViRLDEN $EHUVUDROLLERFyRFATTARNAIDENTIFIERARiR MiNNISKORNAI$ARFUR REGERINGEN *ANJAWID STATLIGTSTyDMILISGRUPP OCHREBELLERNA !TTDETFINNSETTBEHOVAVENBOKSOM BERiTTAROMBAKGRUNDENTILLDENNAKONFLIKT KANFkPROTESTERAEMOT*AGTRORINTEATTJAG iRENSAMOMATT DELVISMEDDkLIGTSAM VETESOMDRIVKRAFT VARAMYCKETMOTIVERAD TILLATTLiSAOMENKONFLIKTDiRKVOTENAV ANTALETFyRLORADELIVGENOMANTALETSKRIVNA TIDNINGSRADERMkSTESLkNkGOTSLAGSViRLDS REKORD !TTFyRFATTARNAiRKOMPETENTAGiLLANDE $ARFURIALLMiNHETOCHKONFLIKTENISYN NERHETRkDERDETINGENTVEKANOM.iRDET GiLLERAMBITIONENATTLkTALANDET$ARFUR FkKOMMATILLTALSSkSTyTERDOCKBOKENPk PROBLEM$ETBLIRTYViRRMERENAKADEMISK FyRELiSNINGAVSKEENDETSOMIOCHFyRSIG iRANGELiGEN MENINTESiRSKILTLiTTILLGiNG LIGOCHPERSONLIG*AGVILLHyRAKVINNANOCH MANNENPkGATANELLERIFLYKTINGLiGRET BERiTTAOMSINAUPPLEVELSER*AGVILLHyRA VADMEDLEMMARAVREGERING MILISOCH GERILLAHARATTSiGATILLSITTFyRSVAR$EN FyRFATTARESOMSKRIVERDENNABOKHARDEFI NITIVTENLiSAREIUNDERTECKNAD CHARLIEARONSSON

MOTSTkNDSPOETEN -iNISOLENOCHANDRAPALES TINSKABERiTTELSER\'HASSAN +ANAFANI\4RANAN\dVERSiTTNING )NGVAR2YDBERG\ 'HASSAN+ANAFANISBERiTTEL SERFRkN0ALESTINAByRJARDiR NYHETSARTIKLARNASLUTAR¯MED SORGEN HOPPLySHETEN DETVAR DAGLIGAFyRTRYCKET DENPALES TINSKAVARDAGSOMVIBARAKAN SKyNJAINYHETSINSLAGENMENSOMVIGLyM MERELLERFyRTRiNGERMINUTENSENARE

'HASSAN+ANAFANIGESNUUTPk4RANAN

$ETiROERHyRTSTARKABERiTTELSERSOMGER LIVkTMiNNISKORNAI'AZA IFLYKTINGLiGREN SKRIVNAAV0ALESTINASFRiMSTEFyRFATTARE ENSPRkKETSMAGIKERSOMLYCKADESSKAPA ODyDLIGLITTERATURTROTSATTHANDOGREDAN VIDkRSkLDER +ANAFANIVARPOLITISKTAKTIVLiNGSTUTPk ViNSTERKANTENIENAVDEPALESTINSKABEFRI ELSEORGANISATIONERNA-ENNkGONPLAKATLIT TERATURSKAPADEHANVERKLIGENINTE(AN HARENLYHyRDHETGENTEMOTSINALANDSMiN LYSSNARPkDERASINNERSTATANKAR FyLJER DERASDAGLIGALIV UTANSENTIMENTALITETMEN MEDMYCKENMEDKiNSLA¯ALLTFyRMEDLAT MEDETTLYSANDESPRkK"ERiTTELSERNAHAND LARINTEOMKRIGETUTANOMVARDAGEN INTE OMVkLDETUTANOMVkLDETSFyLJDER4IDEN GkRMENINGENBEFRIELSEISIKTE6ANMAKTEN TiVLARMEDDENGLyDANDESOLEN "OKENINNEHkLLERTVkKORTAREROMANER SAMTETTANTALNOVELLER4ITELN-iNI3OLEN HANDLAROMNkGRAPALESTINIERSOMFyRSyKER SMUGGLASIGUTTILL+UWAITVIA)RAK GENOM ENGLyDHETyKEN$EGyMMERSIGIENTANK BILyVERGRiNSENMENOMKOMMERIBRISTPk SYRE&yRHOPPNINGARNAOMENBiTTREFRAM TID OMATTSKICKAPENGARHEMTILLDEANHy RIGAFyRSVINNERIENBECKMyRKTANKBIL $EFLESTABERiTTELSERNAHANDLAROM kRENNiRMASTEFTERkRSKATASTROF 0ALESTINIERNAiRHANDFALLNA HARiNNUINTE HiMTATSIGFRkNCHOCKENOCHKANINTERIK

TIGTFyRSTkOCHSTRUKTURERASITUATIONEN -ENDENSISTANOVELLENHANDLAROM ENMOROCHHENNESSONSOMGkRMEDI GERILLAN$ENiRSKRIVERUNDERDEN PERIODNiRMOTSTkNDETHADETAGITFART "OKENINRAMASAVETTFyRORDAV 'ABRIELLA(kKANSSONOCHETTEFTERORD AVyVERSiTTAREN)NGVAR2YDBERG(AN PEKARPkETTTEMAI+ANAFANISBERiT TELSER-kNGAPALESTINIERFyRSyKERFLY OCHSKAPASIGENFRAMTIDIANDRALiNDER -ENVADVINNERDEPkATTFLY$ETiR BARAATTFORTSiTTAMOTSTkNDETSOMGER DEMETTViRDIGTLIV +ANAFANIVARFyRUTOMBETYDANDE FyRFATTAREOCKSkCHEFREDAKTyRFyREN PALESTINSKMOTSTkNDSTIDNINGI"EIRUT +ANAFANISSTARKAOCHUTMANANDESTiLL NINGIDETPALESTINSKAKULTURLIVETBLEV TILLSLUTFyRMYCKETFyRISRAELERNA(AN DyDADESIETTATTENTATMOTSINBILI"EIRUT 4IOTUSENTALSFyLJDEMEDIBEGRAV NINGSTkGET

PEOySTERHOLM

FABRIKSOCKUPATION 2APPORTFRkNENOCKUPERADFABRIK \0ER %RIK0ERSSON\.OTIS&yRLAG\ +ERAMIKFABRIKEN:ANvN NUMERAKALLAD&!3).0!4 DENSPANSKAFyRKORTNINGEN FyR²FABRIKUTANCHEF² BLEV SEDANDENOCKUPERADESAV ARBETARNAFyRSEXkRSEDAN ENSYMBOLFyRENRyRELSESOM ViXERSIGALLTSTARKAREI!RGENTINAOCHI ,ATINAMERIKARyRELSENAVFyRETAGUNDER ARBETARKONTROLL %NAVFyRFATTARENSSTyRSTAFyRTJiNSTERiR ATTHANUTGkRFRkNMiNNISKORNASJiLVAOCH DERASEGENFyRSTkELSEAVENKAMPSOMDE iRSUBJEKTI'ENOMNiRAKONTAKTERMED &!3).0!4SARBETARESAMTMEDREGIONENS POLITISKAAKTIVISTEROCHSOCIALARyRELSER SOM HANINTERVJUADEOCHLEVDETILLSAMMANS MEDUNDERETTBESyK BYGGERFyRFAT TARENUPPETTRIKTPORTRiTTAVKAMPENOCH HANUPPTiCKERENDETALJSOMMkNGAANDRA HADEFyRBISETTRyRELSENSSTRATEGISKAALLIANS MED.EUQUmNSMAPUCEFOLK (iRTRiDERENBILDFRAMAVSOLIDARITETOCH
FIBUTRIKES FIBSETTLiSTHyRTyMSESIDIGHETMELLANREGIONENSSOCIALA RyRELSEREKOLOGISTER MiNNISKORiTTSAKTI VISTER BEFRIELSETEOLOGER ViNSTERAKTIVISTER FACKLIGTAKTIVAOCHURINVkNARE TROTSDE HiRSKANDEKLASSERNASFyRSyKATTBYGGA BARRIiRERMELLANMiNNISKORNA -ENFyRFATTARENiRINTEUTEEFTERATTVISA DENSLUTGILTIGAAUKTORITATIVAFyRSTkELSEN AVENPkGkENDEKAMP iNMINDREiRATT FyRKLARANkGONTINGEXOTISKSOMHiNDER ²DiRBORTA².EJ 0ER %RIK0ERSSONSFRkGAiR ²VADKANVIGyRA²(iR)3VERIGE)DAG6AD KANVIGyRAINFyRDENDEPRIMERANDEVERK LIGHETAVyKANDEOJiMLIKHETISAMHiLLET INFyRDENMAKTLySHETSOMFOLKETKiNNER PkGRUNDAVDENNYLIBERALAOFFENSIVEN SOMTARVkRAJOBBOCHVkRTHOPPOCHISTiL LETOMGEROSSMEDRiDSLANSOCHRASISMENS STiNGSEL ²$ENKANSKEVIKTIGASTELiRDOMENSOM JAGDRAGITAVARBETARNASKAMP² SKRIVER FyRFATTAREN ²iRATTUTANSTARKAViNSKAPS BANDSkKOMMERVIINGENVART-ENDET RiCKERINTEMEDATTVARAViNNERIVANLIG MENING VIMkSTEOCKSkByRJAIDENTIFIERA OSSMEDVARANDRA²(URKANDETTABLIMyJ LIGTIETT3VERIGEDiRDEMSOMVILLFyRiNDRA SAMHiLLETIBLANDGERINTRYCKAVATTVILJA BEKiMPAVARANDRAMEDSTyRREIVERiNDEN MAKTSOMFyRTRYCKERDEM$ENFRkGAN BESVARARINTEBOKEN MENDENBERiTTAREN HISTORIASOMKANLiRAOSSETTOCHANNAT

JORGECAPELfN

KARLGERHARDSLIV +ARL'ERHARD¯MEDKVICKHETEN SOMVAPEN\0ER'ERHARD /RDFRONT\,IND#O\ (ANHETTEEGENTLIGENINTE 'ERHARDUTAN*OHANSSON 0APPANVARBYGGNADSAR BETAREOCHSTARTADEEN FIRMASOMSPECIALISERADE SIGPkGRUNDLiGGNING AVHUS&AMILJENBODDEPkdSTERMALM OCHVARMEDELKLASSAVDETLiGRESLAGET +ARLVURMADEFyRTEATERN ByRJADEMED TALLEKTIONERFyRDENkLDRIGAFRU"OCK 4AMMELINDiRAVDENMiRKLIGARySTEN OCHDETFABULySTTYDLIGAUTTALET (AN HOPPADEAVLiROVERKETSOM kRINGOCH

+ARL'ERHARDiRINTEBARAENCENTRALFIGURI SVENSKNyJESHISTORIA(ANFORTSiTTERATTFAS CINERA.USKRIVERHANSSON 0ER'ERHARD EN UTFyRLIGBIOGRAFIOMSINMiRKLIGEFAR

LYCKADESPERTELEFONFkANSTiLLNINGHOS ETTRESANDETEATERSiLLSKAPIDENBETYDAN DEROLLENSOM0ASTOR-ANDERSI)BSENS 'ENGkNGARE²-ENiLDREMiN DETiRJUST MINSPECIALITET² PkSTOD+'LyGNAKTIGT OCHFICKROLLEN3EDANFyLJDEENiVENTYRLIG PERIODMEDRESANDETEATERSiLLSKAP 5NDERLkNGTIDSkGSIG+'SOMDRA MATISKSKkDESPELARE(ANHALKADEMOT VILLIGTINPkREVYSCENEN0k TALET TOGHANDOCKyVERGAMLA&OLKANVID dSTERMALMSTORGSOMFRIFyRETAGAREI REVYBRANSCHEN0ERIODENFRAMTILL INNEBARENOBRUTENRADAVREVYFRAM GkNGAR+'SKREVUNGEFiRTVkREVYEROM kRETOCHMEDVERKADESJiLVIDOMFLESTA &yRUTOM3TOCKOLMTOGSREVYERNATILL ANDRASTiDER FRiMST'yTEBORGSOMMED TIDENSKULLEVISASIGHYSAHANSTROGNASTE PUBLIK (ANVAREGENFyRETAGAREOCHHADE MkNGAANSTiLLDAATTTAHANDOM'ICKEN REVYDkLIGTVARDETBARAATTSNABBTSKRIVA OCHREPETERAINENNY$ETFANNSINTEALL TIDTIDTILLFINSNICKERIOCHEFTERTANKE +'STEXTERVARALLTIDVASSAMENKUNDE SLkkTALLAMyJLIGAHkLLFRAMTILLFASCIS MENNAZISMENViXTEFRAMOCH

+'SMISSIONBLEVATTBEKiMPADEN "OKEN4RiSKETSSOLDATER3OLDATERNAPk HEDENISENAREUPPLAGOR OMKONCENTRA TIONSLiGRENLiSTE+'$ENOCHFILMEN 4RIUMFDES7ILLES ETTFyRBRYTARGALLERIPk MARSCHENLIGT+' BLEVENLIGTHONOM SJiLVNkGRAAVGyRANDEIMPULSER (ISTORIENRUNT$ENyKiNDAHiSTEN FRkN4ROJA¯OM(ITLERS²FEMTEKOLONN² ¯GkSIGENOMGRUNDLIGTIBOKEN$ENNA GAV+'MkNGAOCHMiKTIGAFIENDER &yRTALSKAMPANJERSATTESIGkNGOCHPROVO KATyRERPLACERADESUTVIDBILJETTKASSORNA !FFiRERNAGICKSiMREOCH+'TVINGADES GEUPP&OLKANOCHFLYTTAVERKSAMHETEN TILL'yTEBORG $ETKOSTADE-ENDETVARViRTPRISET /CHSOMVIVETKLARADEHANDESSUTOM UPPBIFFENOCHFORTSATTEFRAMTILLTIMMAR NAFyRESINDyDSOMFRAMGkNGSRIKTEA TER OCHREVYKUNGSAMTARTIST DENSENARE TIDENIKOMPANJONSKAPMEDSONEN0ER -ENHURVARDETMEDALLAFRUARNA VAR HANINTEHOMOSEXUELL HURVARDETMED :ARA,EANDEROCHVARIFRkNKOMMELODIN TILL(iSTEN3ONEN0ERSBOKHARBOTAT MYCKETAVDENNAKUNSKAPSBRIST0ERSKRI VERPkSAMMAGkNGFyRVkNANSViRTyPPET OCHMYCKETRESPEKTFULLTOM+'SPRIVATLIV $ETHELABLIRMYCKETUNDERHkLLANDE

PERBOSTRyM

HkRDKOKTREALISM 6ILDSVINET\2ENZO!NERyD\ ,EOPARD&yRLAG\ 6IHARHyRTOMBRkKENISTORA FRANSKAFyRORTERDiRUNG DOMSGiNGREVOLTERARMOT POLISVkLD ARBETSLySHETOCH UTANFyRSKAP)3VERIGEFINNS DETSkDANATENDENSEROCKSk PkENDELHkLL "LODSHiMNDOCHHEDERSKULTURLIKASk ,IKSOMKRIMINALITETBLANDINVANDRARGiNG /CHATTIMAMERLOCKARMUSLIMSKAUNGDO MARTILLRADIKALISLAMISMKiNNERVIJUALLA TILL 2IKTIGTHiFTIGTBLIRDETNiRENSVENSK ROMANTARUPPALLADESSAiMNENIENOCH SAMMABOK2ENZO!NERyDTARIBOKEN 6ILDSVINETTJURENVIDHORNENOCHFyRSyKER


FIB

GREPPASAMTLIGADESSASTORAFRkGORPkEN GkNGPkKNAPPTSIDOR$ETBLEVNOGFyR MYCKETOCHDETiRSYND&yREGENTLIGENGIL LARJAGMYCKETIBOKEN6ILDSVINET*AGGILLAR FyRFATTARENSSPRkK$ETFLYTEROCHGyTEBOR GAREN2ENZO!NERyDHARENGLyDSOMJAG HOPPASHANKANBEHkLLA "OKENHANDLAROM:ANKO ENKURDSOM kRGAMMALKOMMERTILL'yTEBORGSFyRORTEN 'kRDSTENFRkN)RAK%NiLDRESLiKTINGSOM HADESTARTATENMORDSPIRALIHEMBYNKAL LADES6ILDSVINET:ANKOKiNDESIGBiRAPk SAMMAHATSOM6ILDSVINET$iRAVBOKENS NAMN $ETFINNSLIKHETERMELLAN6ILDSVINETSOCH :ANKOSSiTTATTViLJAVkLDETSOMLySNING PkPROBLEMEN,IKSOMOFyRMkGANATT TiNKAKLART(iROCHDiRBRYTERFyRFATTAREN BERiTTELSENOM:ANKOOCHHANSFAMILJOCH ViNNERFyRATTFyRKLARAHURDETKOMSIGATT HANBLEVSOMHANBLEVOCHATTDEKOMTILL 3VERIGEUNDAN3ADDAM(USSEINSFyRTRYCK AVKURDERNAINORR )3VERIGEBILDARHANETTKRIMINELLTGiNG !TTHANHAMNARPkKkKENHJiLPERINTE(AN DRASALLTDJUPAREINIVkLDETS HATETSOCH HiMNDENSGARN%NViGUTURELiNDETyPP NARSIGNiRHANiNTLIGENKANKiNNANkGOT SLAGSFRIDISJiLENMEDHJiLPAVENMUS LIMSKViN-ENOCKSkDiR IDETISLAMSKA KOLLEKTIVET DRASHANSNARTINPkETTHATETS SIDOSPkR4ILLDETVkLDSOMDENRADIKALAISLA

MISMENERBJUDERSOMENUTViGFyRVILSNA SJiLAR 2ENZO!NERyDSKRIVERRkTTOCHREALISTISKT (ANHARENHkRDKOKTBERiTTARSTILSOMMED SkViLGLyDSOMKYLAFLiKERUTDENDESTRUK TIVAMILJyIFyRORTERNA SOMGYNNARDESTRUK TIVAIDmER-ENHANBORDENOGHABEGRiN SATSIGOCHKONCENTRERATSIGNkGOT

3LAVAUKTIONI53!

kKEJOHANSSON

OFRIHETENSARV 3LAVERI \$ICK (ARRISON\(ISTORISKA-EDIA\ !TTLEVAISLAVERIiRDETYTTERSTA TECKNETPkMiNSKLIGUNDERORD NING/FRIHETENiRDETSOMFyR ENARSLAVARNAOCHKiNNETECKNAR SLAVERIET&yRyVRIGTKANSLAVERISEMYCKET OLIKAUT3LAVARKANLEVAIYTTERSTAARMOD OCHFyRNEDRINGPkPLANTAGERELLERGRUVOR$E KANOCKSk SOMIDETOSMANSKARIKET UPPNk HyGAPOSITIONER BLIRIKAOCHGIFTASINIDEN REGERANDESULTANFAMILJEN3LAVARKANVARA GROVARBETARE SKICKLIGAHANTVERKARE SOLDATER ELLERADMINISTRATyRER-ENOFRIHETENHARDE ALLAGEMENSAMT(ARRISONSBOKiRANDRA DELENIENTRILOGISOMBEHANDLARSLAVERIETS HISTORIA3LAVERIETHARFUNNITSIOLIKAFORMER IHELAViRLDENOCH(ARRISONBESKRIVERDEM "OKENFORMARSIGALLTSkTILLENViRLDSHISTORIA MEDETTSPECIELLTTEMAOCHETTSPECIELLT PERSPEKTIV(ARRISONSKILDRARSLAVERIETSOCH SLAVHANDELNSOLIKAYTTRINGAR BEHANDLINGEN AVSLAVARNA DERASLEVNADSFyRHkLLANDENOCH OLIKAyDEN "OKENiROCKSkENEKONOMISKHISTORIA $RIVKRAFTERNAiRIFyRSTAHANDEKONOMISKA iVENOMKULTURELLAOCHMAKTPOLITISKAFyR HkLLANDENOCKSkSPELARIN$ENFRAMViXANDE KAPITALISMENI%UROPAVARENVIKTIGMOTOR MENSLAVHANDELOCHSLAVERIPRODUCERADE PROFITERIALLALED!RBETSKRAFTSBRISTPkDE

STORAPLANTAGERNAI!MERIKAVAROCKSkEN VIKTIGFAKTOR "OKENiRENHISTORIAOMMOTSTkND SOM SKILDRASPkOLIKASTiLLENOCHFkRETTEGET KAPITELISLUTET-OTSTkNDETFINNSMEDHELA TIDENRYMNINGAR MYTERIFyRSyKPkSLAVSKEP PEN ARBETSViGRANOCHREGELRiTTAUPPROR 3LAVARNAVARINTEBARAENPASSIVTLIDANDE MASSA$EVARAKTIVASUBJEKT "OKENHANDLARINTEIFyRSTAHANDOMKUNG ARSOCHELITERSGyRANDENOCHLkTANDEN$ET iRENBREDSKILDRINGMEDFOKUSPkSLAVARS OCHANDRAMINDREMiKTIGAMiNNISKORSAKTI VITETER$ENGERPERSPEKTIVOCHINSIKTERSOM MANKANSKEINTEMyTERPkSkMkNGAANDRA STiLLEN-ANBLIRBEKANTMEDSTORASTATERI !FRIKAMEDKORSARERNASSJyRyVERIMEDDET OSMANSKARIKETSSPiNNANDESAMHiLLSSYS TEMMEDOLIKARIKENI)NDISKA/CEANEN&yR MIGHARDETTAVARITENGIVANDEBOK

SISELABJyRNSSON

ยง2ENZO!NERyDSKRIVERRkTTOCHREALISTISKT(AN HARENHkRDKOKTBERiTTARSTILSOMMEDSkViLGLyD SOMKYLAFLiKERUTDENDESTRUKTIVAMILJyIFyROR TERNA SOMGYNNARDESTRUKTIVAIDmERยฆ


FIBSKRIFTSTiLLNING

)TRETTIOkRHARDETSKRIVITSSPALTKILOMETEROM²'EIJERAFFiREN² MENOMDENSTORASKANDALEN¯ATTMAKTENSKYDDARMAKTENS MiN¯HARDETVARITTYST&I"KANNUPUBLICERAETTUNIKT0-SOM VISARATTRIKSPOLISCHEFENKRiVDEATTREGERINGENUTREDDEDE VERKLIGABROTTETSAMLAGENMED kRINGARNA

FIBAVSLyJAR DENVERKLIGA SKANDALEN JANMYRDALTEXT

$

kDENSTATSBROTTSLIGHETJAG TARUPPiRALLVARLIG DkFyRy VARNAGkTTFRIAUNDERDETOFFREN KRiNKTSINTEBARAUTNYTTJATS OCHTRAMPATSPkUTANiVENFyRViGRATSDEN RiTTVISADENOFFICIELLALAGENSiGSGARANTERA DEMGERJAGFyRSTBAKGRUNDEN 4JUGOFEMDAGARINNANVALETkRSKREV DkVARANDE2IKSPOLISCHEFEN#ARL'0ERSSON ETT0-TILLREGERINGEN4HAGE'0ETERSSON TOGEMOTSKRIVELSENOCHKVITTERADEFyR STATSMINISTER/LOF0ALMESRiKNINGDEN AUGUSTI$ENFyREDROGSSEDANFyR/LOF 0ALMEDENAUGUSTIJUSTITIEMINISTER ,ENNART'EIJERTOGDELAVDENDAGENEFTER OCHDENLiSTESAV'ERTRUD3IGURDSEN3OM UNDERLAGHADEBIFOGATSTRESIDORMED UTDRAGFRkNPOLISUTREDNINGENOMDETGROVA KOPPLERI DENOMFATTANDECALLGIRLVERKSAM HET FyRVILKET$ORIS(OPPDyMTSTILLTVkkRS FiNGELSE $ETTABLEVINLEDNINGENTILLDETSOM

IMEDIAiNNUMERiNTRETTIOkRSENARE KALLAS²"ORDELLHiRVA²OCH²'EIJERAFFiR² +OPPLERIVARDkSTRAFFBELAGTMENATTKyPA SEXVARDETINTE$ENSOMLETARKANPk+" FINNATRETTIOkRMEDSPALTKILOMETEREFTER SPALTKILOMETEROMVILKAKiNDISARIPOLITIK NiRINGSLIVOCHFyRVALTNINGSOMKANSKE VARIT¯ENLIGTDkTIDALAGVARHELTOSTRAFFLIGT ¯KUNDEROCHHURUVIDARIKSPOLISCHEFEN HiVDATATTJUSTITIEMINISTER,ENNART'EIJER GENOMKONTAKTMEDPROSTITUERADEVARIT SiKERHETSRISK $ETFINNSDOCKETTMiRKLIGTSVARTHkL MITTIDENNAViLDIGAMASSAMEDTRETTIO kRAVANKLAGELSER AVSLyJANDEN MORALISK UPPRyRDHET DEMENTIEROCHHEMLIGSTiMP LANDE ,iSSJiLVA2IKSPOLISCHEFENKRiVDEAV REGERINGENENOMEDELBARUTREDNINGINTE BARAAVSiKERHETSFRkGORNAUTANAV²DEN RiTTSLIGAHANDLiGGNINGENAViRENDET²

â– â–  ²ATTDENkKLAGARESOMTIDVISHAND LAGTiRENDETMENDiREFTERSJUKSKRIVITSIG SYNESINGkBLANDKUNDERNA² â– â–  ²ATTDENRiTTSLIGAHANDLiGGNINGEN SYNESANMiRKNINGSViRDBLAGENOMATT MANINTESiRSKILTUTRETTOCHPRyVATkTALSFRk GANBETRiFFANDESAMLAGENMED kRING ARNA² &yRATTFyRSTkALLVARETIVADRIKSPOLISCHE FENSKREVByRMANVETAATTIUNDERLAGET BESKRIVSATTVEDERByRANDEkKLAGAREKUND BEORDRATSTyRSTAMyJLIGAHiNSYNTILLKUNDER NASANONYMITETOCHATTUTREDARENHiVDAR ATTkKLAGARENSETTTILLATTSAMLAGENMED FJORTONkRINGARNAINTEUTREDDES-EDSKRIV NINGENATTIDENRiTTSLIGAHANDLiGGNINGEN ²MANINTESiRSKILTUTRETTOCHPRyVATkTALS FRkGANBETRiFFANDESAMLAGENMED kRING ARNA²HiNVISARRIKSPOLISCHEFENITJiNSTEN TILLATTENLIGTDkGiLLANDE"ROTTSBALKVAR PkFyLJDENFyRDESSASAMLAGUPPTILLFYRAkRI FiNGELSEOCHOMBROTTETANSkGSGROVTLiGST


FIB

TVkOCHHyGSTkTTAkRFiNGELSE&yRBROTTS BEDyMNINGENSKULLESPELAINATTVEDERBy RANDEKyPTSAMLAGETMEDDENUNDERkRIGA VILKETSKULLEKUNNAGyRABROTTETGROVT&yR VALETAVSTRAFFKUNDESPELAROLLOMVEDER ByRANDEHADEENSAMHiLLSSTiLLNINGVILKEN INNEBUREATTHANVOREHELTMEDVETENOM GiRNINGENSBROTTSLIGHET 6ADSOMSKEDDEUNDERDETMASSMEDIE LARMANDETOMMORALSTEGMOTSKYNVAR ALLTSkATTVERKLIGABROTTITYSTHETMyRKADES 6ARKENMINISTRAR POLITIKER MYNDIGHETSPER SONER LEDARSKRIBENTERELLERFyRDENSKULL FEMINISTLITTERATyRERAVSKIFTANDEPOLITISK KULyR BRYDDESIGOMBROTTSOFFREN$ESKRI BENTERVILKASyKTEDISKUTERAFRkGAN¯SOM $EANNE2AUSCHEROCH*ANNE-ATTSONI -AKTEN MiNNENMyRKLiGGNINGEN¯MISS TiNKLIGGJORDES 3TATSAPPARATEN¯FRkNREGERINGARTILL POLISViSENDE kKLAGAREOCHDOMSTOLSViSEN DE¯UTNYTTJADESTILLATTSKYDDABROTTSLINGAR OCHTRAMPAPkViRNLySAFJORTISAR6ARFyR$E FyRyVARESOMANTOGSSKULLEKUNNASTiLLAS INFyRRiTTAOCHKUNNATDyMASiNDAUPPTILL kTTAkROMPOLISUTREDNINGENFkTTFORTSiTTA HyRDETILLDENHiRSKANDEKLASSENOCHDESS REGERING RIKSDAG STATSAPPARATOCHMEDIER $ENSOMIEGENSKAPAVkKLAGAREBESTiM DEATTKUNDERNASKULLEANONYMISERASVAR %RICdSTERBERG-EDHiNSYNTILLATTDETDk INTEVARBROTTSLIGTATTKyPASAMLAGKAN DETTASYNASKORREKT-ENHANSkGOCKSk TILLATTDEKyPTASAMLAGENMEDDEUNDER kRIGAFLICKORNAINTEFICKUTREDASOCHDETTA STODSkVITTJAGKANSEISTRIDMEDLAGEN OCHMEDHANSiMBETSUPPDRAG%FTERDETTA SITTAVRIKSPOLISCHEFENDIREKTIFRkGASATTA BESLUTGICK%RICdSTBERGSKARRIiRSPIKRAKT UPPkTLiNSkKLAGARE yVERkKLAGAREVID 3TATSkKLAGARMYNDIGHETENFyRSPECIELLAMkL  SENIORPROSECUTINGATTORNEY VID&. TRIBUNALENFyRFORNA*UGOSLAVIENI (AAG FyRSINASTORAFyRTJiNSTER *URHEDERSDOKTOR $kRIKSPOLISCHEFENICKEFICKIGENOMSITT

5TDRAGURFyRRERIKSPOLISCHEFEN#ARL0ERSSONSBORDELLPROMEMORIAFRkN PUNKTERNASOMREDO VISASiR#ARL0ERSSONSEGNASYNPUNKTERMEDFyRSLAGTILLREGERINGENATTTILLSiTTAENUNDERSyKNINGS KOMMISSION&yRSLAGETGENOMFyRDESALDRIG

KRAVPkUNDERSyKNINGSKOMMISSIONGkRDET INTENUATTSiGAOM%RICdSTBERGNiRDET GiLLERICKE UTREDANDETAVSAMLAGENMED DEUNDERkRIGASKULLEKUNNATKOMMAIFRkGA FyRATTkTALASOCHSEDANSTiLLTSINFyRRiTTA FyRiMBETSBROTTOCHiNMINDREOMHAN SKULLEFiLLTS3VENSKLAGSTIFTNINGiROCKSk LUDDIGNiRDETGiLLERiMBETSBROTT JUSTITIE KANSLERSiMBETETHARAVTRADITIONANViNTS FyRATTKUNNASKYLABROTTIiMBETET 4YSKLANDHARKLARARELAGSTIFTNING DiRVORE DETEVENTUELLABROTTET²2ECHTSBEUGUNG² ENLIGT²3TRAFGESETZBUCH²ƒMEDEN STRAFFSATSPkMELLANETTOCHFEMkR (URSNABBTyVERHETENSINSTINKTIVA SKYDDSREAKTIONERFyRDEEGNASBROTTINTRi DERVISADESI46NiR4HOMAS"ODSTRyM HiFTIGTREAGERADEPkATTDETVkKVINNOR VILKASOMBARNUTNYTTJADESIDENSkKAL LADEBORDELLHiRVANKRiVDEUPPRiTTELSEOCH

SKADESTkND ¯$ETHiRGRiNSARTILLFyRTALSADEHAN *A NiRDENNELITETVkLFAGREFyREDETTA JUSTITIEMINISTER NUORDFyRANDEFyRRIKS DAGENSJUSTITIEUTSKOTT VARSINTRESSEFyR SEXUALBROTTOCHAVVIKANDESEXUALBETEEN DENLIGGERLITEPkNORMALITETENSYTTERKANT VILJANATTSTRAFFBELiGGAVIRTUELLPEDOFILITILL EXEMPEL KONFRONTERASMEDVERKLIGOTUKT MEDBARNUTyVADAVKAMRATERIDENEGNA KLASSENKANHANINTEANNATiNANGRIPAOFF REN3kDANAiRDE

JANMYRDALiRSKRIFTSTiLLAREOCHFyR FATTAREBOSATTISKINNSKATTEBERG .UIFEBRUARINiRDETTANUMMERGkR IPRESSSKALLJUSTITIEKANSLER'yRAN ,AMBERTZTILLKiNNAGESITTBESLUTOM HURUVIDASTATENNUKANBETALASKADE STkNDTILLOFFREN/AVSETTHANSBESLUT KVARSTkRDENOBESTRAFFADESTATSBROTTS LIGHETEN


FIBFILM (ANS)SAKSSONSKRIVEROM46SSERIE(OUSE%NYTTERST SJiLVSVkLDIG PSYKISKTAVVIKANDEOCHARROGANT OSANNO LIKTBEGkVADyVERLiKARE SOMLEDERETTTEAMFyRSiLLSYNT KNEPIGAFALLPkETTUNDERVISNINGSSJUKHUSI.EW*ERSEY

DRHOUSE ETTFALLFyRSOCIALSTYRELSEN HANSISAKSSONTEXT

3

JUKDOMAR EGNAELLERANDRAS iR ViLDIGTSPiNNANDE kTMINSTONEOM MANiRyVER$EERBJUDERETTHART NiROUTTyMLIGTSAMTALSiMNE "ETRiFFANDEDETSTUNDTALSKNIVIGAPROBLE METATTAVGyRAVADSOMGyRENSJUKSJUKHAR ETTYTTRANDEAVENLUTTRADPROFESSORFRAMFyR ALLTFASTNAT².ISKALLVETAATTDEVANLIGASJUK DOMARNAiRDEKLARTVANLIGASTEOCHOVANLIGA SJUKDOMARiRMYCKETOVANLIGA² $ETVARTiNKTSOMETTVARNINGENSORDTILL NYALiKARE SOMIBLANDRISKERARATTTILLSKRIVA PATIENTENSBANALASYMPTOMSPiNNANDEOCH FARLIGA ORSAKER¯TILLMENFyRVEDERByRANDES SINNESFRIDOCHRESULTERANDEIENMASSAONy DIGA KOSTSAMMAOCHSMiRTSAMMAUNDER SyKNINGAROCHENFyRSENADBOT0ROFESSORNS SKENBARLIGENTRIVIALAAFORISMSKULLEDOCK MEDLIKARiTTGiLLAOSSALLA NiRVIKiNNEROSS KRASSLIGATYDETGkRSiKERTHUVUD ViRKARORSAKADEAVSTRESS BAKSMiLLAELLER MIGRiNPkENENDAHJiRNTUMyR/CHI3VERIGE iRDETISYNNERHETNUMERAMYCKETVANLIGARE ATTHOSTAOCHFEBERBERORPkFyRKYLNINGiNPk 4BCELLERTILLOCHMEDLUNGKRiFTA &yRELiSARENSVISDOMSORDGICKVISSERLIGEN HEMHOSMIG-ANUSFyRFATTARNATILLETTOTAL 46 SERIER iVENSkDANAISJUKHUSMILJy VERKAR DOCKSOMREGELINTEHALkTITSIGIMPONERAS AVDEM )3VERIGE SOMITILLEXEMPELViSTViRLDENI ALLMiNHET DyRNUMERAFOLKIVERKLIGHETEN FyRSTI kRSkLDERN/CHMESTAVHJiRT KiRLSJUKDOMAR CANCEROCHkLDERDOMSSVAG HET46 SERIER SOMVANLIGTVISKRiVERLITE YNGREOCHSEXIGAREROLLGESTALTER HARDiRE

MOTETTANNATSJUKDOMSPANORAMA(iRiR UNDANTAGETREGELFYSISKTTRAUMAiRPk46 DENVANLIGASTEORSAKENTILLHOSPITALISERING OCHELLERDyD &ATALAHJiRT KiRLSJUKDOMARDRABBARI46 SkPORMESTiLDREBIROLLER SOMiNDkSKULLE SKRIVASUTURHANDLINGEN(URUVIDADETTA SiGERNkGOTOMENNEDLkTANDEATTITYDHOS MANUSFyRFATTARNAMOTSkDANASJUKDOMAR ELLERMOTDEiLDREMiNNISKORSOMDRAB BAS BEHyVERVIINTEGkINPkHiR"LAND 46 ROLLERMEDyVERLEVNADSViRDEiRLEUKEMI OCHTUMyRERIHJiRNAN ISYNNERHETBLAND MINDERkRIGA KLARTyVERREPRESENTERADE 3kPAROLLERDRABBASVISSERLIGENAVCANCER DOCKALDRIGIMAGEELLERTARMKANAL OCH FRAMFyRALLTALDRIGIiNDTARMEN4UMyRER IUNDERLIVETiROCKSkOKiNDABEGREPP ILiKARSERIER TROTSINTRESSETFyRDENNA KROPPSDELSOMMANIANDRASAMMANHANG KANEXPONERA3kDANAiRISkPORNALIKA OVANLIGAOCHFyGAPUBLIKDRAGANDESOM HEMORROJDERELLERDIARRm MEDUNDANTAG FyRHOS4ONY3OPRANO SOMIETTAVSNITTFkTT ISIGNkGONSKITPkENKINAKROG $ENBRITTISKESKkDESPELARENKOMIKERN FyRFATTAREN(UGH,AURIE;=FICKNkGOTAV ETTGENOMBROTTFyRSVENSKPUBLIKIDEN DRkPLIGA²HISTORISKA²46 SERIENOM3VARTA /RM"LACK!DDER $iRSPELADEHAN ²`RETSyVERKLASSFkNE²ALLTIFRkN TALET TILL&yRSTAViRLDSKRIGET OCHLiTSIGMED STiNDIGTGLATTHUMyRUTNYTTJASAV2OWAN !KTINSON,AURIEHADESiKERTHiMTATSIN INSPIRATIONFRkNSkViL%TONSOM#AMBRIDGE DiRHANGkTT.UHARHANISTiLLETBLIVIT$R (OUSEMEDENSTORDELAVViRLDEN


FIB

&RkNGkRLiKARSkPAN(OUSE-$I AMERIKANSK46 OCHDiRMEDyVERSTORADELAR AVViRLDEN.UMERAGkRDENiVENHOSOSSI 46 HiRMEDTITELN²FyRSVENSKAD²TILL(OUSE 3ERIEN SOMHITTILLSGkTTICIRKAAVSNITT iR FyRFATTADOCHPRODUCERADAV$AVID3HORE -ANUSBASERASPkENLiKARSPALTI.EW9ORK 4IMES-AGAZINE DiROVANLIGASIC SJUK DOMSFALLREGELBUNDETPRESENTERAS0LUSPk ENUPPENBARLIGENFLITIGOCHINSPIRERANDE LiSNINGAV3HERLOCK(OLMESByCKER (OLMES;=iRENSYNNERLIGENOSANNOLIKT SKiRPT ARROGANTOCHSJiLVSVkLDIG MORFIN MISSBRUKADEOCHPSYKISKTAVVIKANDEAMA TyRDETEKTIV VARSSPECIALITETiRLySANDETAV OLySLIGAKRIMINALFALLMESTGENOMATTIAKTTA OCHTiNKA(ANSPELARVIOLINSOMAVKOPP LING(ANHARDENMERANORMALBEGkVADE$R 7ATSONSOMSTiNDIGKONTRAST ASSISTENTOCH BEUNDRARE (OUSE(UGH,AURIE iRETTYTTERSTSJiLV SVkLDIG PSYKISKTAVVIKANDEOCHARROGANT OSANNOLIKTBEGkVADyVERLiKARE SOMLEDER ETTDIAGNOSTISKTTEAMFyRSiLLSYNTKNEPIGA FALLPkETTUNDERVISNINGSSJUKHUSI.EW *ERSEY(ANUNDVIKERHELSTATTSJiLVUNDERSy KA ELLERENSATT ANNATIFyRBIGkENDE SEELLER TALAMED PATIENTERNA MENHARSANNOLIKTETT RIKTINRELIV(ANMISSBRUKARVISSERLIGENINTE MORFIN MENKiKAROUPPHyRLIGTOCHIyVER MkTTDESSMILDARESLiKTING6ICODIN‡(OUSE SPELAR²LUFTPIANO²OCHLiSERSERIETIDNINGAR NiRHANTiNKER(ANSNiRMASTUNDERSTiLLDE MANiR$R7ILSON $R'REGORY(OUSEŠSALLMiNNAMAXIMiR IGRUNDOCHBOTTENDENSAMMASOMMIN MEDICINPROFESSORSOVAN²/MVIHARUTESLU TITDESANNOLIKAORSAKERNATILLPATIENTENS SYMPTOMkTERSTkRBARADEOSANNOLIKA² $RAMATURGINKRiVERATTHANSTEAMSNABBT KLARARAVDESANNOLIKA GENOMATTSYSTE MATISKTTRySKAIGENOMOCHFyRKASTADEM $ENNAPROCESSUTFyRSIREGELGENOMATT (OUSESTRyROMKRINGSIGNEDSiTTANDEOMDy MENOMDEYNGREKOLLEGERNASFyRSLAGOCH INTEMINSTOMDERASPERSONER(UR(OUSE BEHANDLARDESTACKARSLiKARKANDIDATERNA OCHPATIENTERSOMVkGARSyKAPOLIKLINISKTFyR ENKLAREkKOMMORSKALLVIINTETALAOM .iRTEAMETSMkNINGOMHARENATSOMEN DIAGNOS VANLIGENDENSOM(OUSEFyRESLkR

VIDTARBEHAND §(ANSKULLEHAFyRSETTSMEDSJUKPENSIONPk LINGEN SOMINIO PSYKIATRISKAGRUNDEROCHLUGNTKUNNASITTA FALLAVTIOVISARSIG VARAMISSLYCKAD$k ISINLiGENHETOCHTITTAPkViGGARNA SOM PATIENTENINTESVA TORDEVARATAPETSERADEMEDANMiLNINGAR¦ RARPkDENKURSOM BORDEHAHJiLPT KOMPLETTERAR MOTREALISTISKT EFTERSOMDEINSERATTHAN (OUSESINFyRSTAMAXIMMEDSINANDRA&OLK MkVARAENDJiVUL¯MENATTHAN²iNDkiR LJUGERALLTID¯SYMPTOMALDRIG ENFANOCKSk²/CHVITITTARETENDERARDUMT 0ATIENTENHARSkLEDESSKiLATTLJUGAOCH NOGATTHkLLAMED$ESSUTOMTYCKS(OUSE UNDANHkLLAFyRHONOMGENERANDEMENFyR HATUMMENIyGATPkDEFLESTA INKLUSIVE$R DIAGNOSTIKENVITALASANNINGAR(OUSESTiLLER #UDDY TYALLAHARVINkGOTATTDyLJA ALLTIDIDETTASAMMANHANGFRkGANOMSkViL PATIENTENSOMBEHANDLAREN VEMHANHON 46SSkPOPERORiRIREGELSKRiP/CKSkOM ²iR²3VARETPkFRkGANGERNYCKELNTILLRiTT DERASDRAMASERIEROCHFILMERNkGONGkNG DIAGNOSOCHBEHANDLING INTEiRDET BLIRDESKRiPiNDk EFTERSOMDE &RkGANHARSINAPOiNGER5PPENBARLIGEN FyRVARJEkRBLIRALLTMEROMyJLIGAATTAVNJUTA HARHANNkGONGkNGSTiLLTSAMMAFRkGATILL PkGRUNDAVENSTiNDIGTyKANDEKONTAMINE SIGSJiLV!VHANSUPPTRiDANDEATTDyMAHAR RINGAVALLTMERINFANTILREKLAM,iKARSERIER HANDiRVIDKOMMITTILLSLUTSATSENATTHANiR FRkN53!iRISYNNERHETFyRLJUGETSKRiPPk ENSKITSTyVELOCHBESLUTATBEJAKASINSANNA GRUNDAVSINSMETIGHET SENTIMENTALITET NATUR OCHSINFyRESTiLLNINGATTkSKkDARENSKULLE $ETVISARSIGOFTAATT(OUSESŠCYNISMOCH SOMNA OMDETINTESTiNDIGT MOTALLREA ALLMiNNAMISANTROPITILLSLUTiRDETSOMI LISM LADESINLIVSAVGyRANDEBESLUTOCHHERO MkNAVMyJLIGHETHJiLPER DiRKOLLEGORNAS ISKAINGREPPMELLANDESTiNDIGAUPPSLITANDE LIBERALISM IDEALISMOCHMiNNISKOKiRLEK ROMANSERNABLANDPERSONALEN HARHOTATATTTAKkLPkSkViLPATIENTSOM +OMISKTNOGHAR46ANAMMATSAMMA BEHANDLARE GREPPUTOMROMANSERNA AVMONTAGE CLIFF )DENMEDICINSKAVERKLIGHETENRESULTERAR HANGERSOCHSUSPENSEDETHETERSkNUME STUNDOMENLiKARESSNORKIGAATTITYDOCH RA iVENIDENSVENSKPRODUCERADESUCCmN KRiNKANDEUPPTRiDANDEMOTPATIENTERI 6ETERINiRERNA DiRVIDAGEFTERDAGFyRViNTAS PRICKNINGAR$ENVkRDGIVARESOMBETERSIG ENGAGERAOSSDJUPTIFyRSyKENATTSPJiLA SOMFOLKKLARARSIGIALLMiNHETDiREMOT BENETHOSENFyROLYCKADHUSMUSELLEREN UNDANMEDENHELDELFELGREPP EFTERSOM VANDRANDEPINNEMEDOFyRKLARLIGMATLEDA PATIENTERIALLMiNHETFyRSTkRATTINGENKAN -ENDETFINNSGRADERIHELVETET TILLOCH VARAPERFEKT MEDI46SLiKARSERIER(OUSEHARETTLIV %TTMISSFOSTERSOM(OUSE MEDSITTyPPNA OCHENVISSKVALITETGENOMATTVARVAENDEL SUBSTANSMISSBRUKiVENPkARBETET SIN ORIGINELLAROLLPERSONERMEDTVkDELARVETEN TOTALAOHyRSAMHETGENTEMOTHUVUDMAN SKAPLIG3HERLOCKLOGIKIVANSINNESTEMPO/CH NEN¯FyRKROPPSLIGADAV$R#UDDY DEKANOCH FRAMFyRALLTGENOMDENFyRTRiFFLIGESKITSTy ADMINISTRATyRVIDSJUKHUSET SKULLEDiREMOT VELN(UGH,AURIESDOKTOR IVERKLIGHETENFyRLiNGESEDANHASKILTSFRkN HANSISAKSSONiRBOSATTIVISLANDA SITTiMBETE(ANSKULLEHAFyRSETTSMED LiSFLERFILMKRyNIKORPk HTTPWEBTELIACOM^U SJUKPENSIONPkPSYKIATRISKAGRUNDEROCH LUGNTKUNNASITTAISINLiGENHETOCHTITTA ;=$ENSOMINTEHARSETT,AURIEOCH3TEPHEN&RYPARO DIERADENOCKULTEOCHKOMMERSIELLTFRAMGkNGSRIKE PkViGGARNA SOMTORDEVARATAPETSERADE SKEDByJAREN5RI'ELLERPkHTTPWWWYOUTUBECOM MEDANMiLNINGARTILL3JUKHUSLEDNINGOCH WATCHVQ5X7D)164?CREKOMMENDERASVARMTATTGyRA DET !NSVARSNiMND FyRFATTADEAVPSYKISKTOCH ;=#ONAN$OYLEHARLkTITDENBERyMDENEUROLOGEN3IR STUNDOMiVENFYSISKTMALTRiTERADEPATIEN #HARLES"ELLSTkMODELLFyR3HERLOCK"ELLSADESSTiLLA DIAGNOSERiVENVIDOVANLIGASJUKDOMARREDANDkPATIEN TER!TTHANSUNDERORDNADEKOLLEGEROCH TENGICKFRkNDyRRENTILLUNDERSyKNINGSBRITSEN ARBETSKAMRATERLkTERHONOMHkLLASiRDiRE


,/#+!$4),,"2/44

FIBRiTTRkDLIGT

INGEMARFOLKE iRADVOKAT VERK SAMISTOCKHOLM OCHMEDLEM IFyRENINGEN &I" JURISTERNA WWWTFFRORG CRISTOFERAHDE iRILLUSTRATyR WWWCHRISTOFE RAHDESE

2EGERINGENHARSETTFyRMYCKETAMERIKANSKA KRIMINALFILMERANSER)NGEMAR&OLKESOMVILLSEETTSLUT PkBROTTSPROVOKATIONERNA INGEMARFOLKETEXTCRISTOFERAHDEILLUSTRATION

6

IDETTRkNMOT.ATIONALMUSEUMkR STALSTREMYCKETViRDEFULLATAVLOR BLAND ANNATETTSJiLVPORTRiTTAV2EMBRANDT$RYGT FYRAkRSENAREGREPSENMAN + I53!MISS TiNKTFyRALLVARLIGNARKOTIKABROTTSLIGHET(ANERBJyDSIG ATTMEDVERKATILLATTSJiLVPORTRiTTETKOMTILLRiTTA(ANS ERBJUDANDEANTOGS)SYFTEATTkTERSKAFFATAVLANKONTAK TADE+UNDERPOLISENSyVERINSEENDESINSON,OCHNkGRA ANDRAPERSONER$ETTALEDDETILLATT+OCHDEMHANKON TAKTATBESTiMDEATTDESKULLETRiFFASI+yPENHAMN$iR SKULLETAVLANyVERLiMNASTILLDENFyREGIVNEKyPAREN 0 SOMDOCKVAR&") AGENT+SKULLEVIDSAMMATILLFiLLE yVERLiMNA53 DOLLARSOMKyPESKILLING-yTET iGDERUM0KONTROLLERADEATTTAVLANVARiKTA3ENSLOG DANSKPOLISTILLOCHGREPFyRSTDENSOMHADEyVERLiM NATTAVLANOCHSTRAXDiRPkiVENDEyVRIGAPERSONER SOMHADEFyRMEDLATKONTAKTERNAMEDHONOMOCHMED TAVLAN+SSON,VARBLANDDEGRIPNA %TTFyRRiDERIAVENFARMOTENSONSOMHiMTATURETT 3HAKESPEAREDRAMA KANMANTYCKA ,MEDFLERAkTALADESFyRGROVTHiLERI$EkTALADE INViNDEATTDEINTESKULLEHAGJORTSIGSKYLDIGATILLBROTT OMINTE+PkPOLISENSUPPDRAGHADELOCKATDEMATT GyRADET 6ADVIHARATTGyRAMEDHiRBRUKARKALLASPROVOKATIONI JURIDISKASAMMANHANG$ETANSESISVENSKRiTTTILLkTET ATTPOLISENPROVOCERARENMISSTiNKTPERSONTILLNkGOT SOMVISARELLERBEVISARATTHANiRSKYLDIGTILLDETMISS TiNKTABROTTET$ENSOMINNEHARKNARKTILLEXEMPELKAN FyRLEDASTROATTENPERSONiRINTRESSERADATTKyPAKNAR KET MEDANHANISJiLVAVERKETiRPOLISMANELLERNkGON SOMAGERARPkPOLISENSUPPDRAG/MEDVETENHiROM LEDERLANGARENDENFyREGIVNEKyPARENTILLKNARKGyM MAN3EDANiRDETDAGSFyRTILLSLAG %XEMPLETHANDLAROMBEVISPROVOKATION VILKETALLTSk ANSESTILLkTET -ENANTAGATTPOLISAGENTENSPROPkOMATTFkKyPA KNARKISTiLLETFkRTILLFyLJDATTDENANDREKyPERINETT PARTI NkGOTHANANNARSINTESKULLEHAGJORT)DETFALLET HARHANPROVOCERATSATTBEGkETTBROTT3kDANBROTTSPRO VOKATIONANSESFyRBJUDENI3VERIGE $ENDECEMBERFyRRAkRETUTFiRDADE2IKSkKLAGAREN ENKONSOLIDERADVERSIONAVSINARIKTLINJERFyRHANDLiGG NINGAVPROVOKATIVAkTGiRDER2IKTLINJERNABEHANDLAR

²SkDANAPROVOKATIVA kTGiRDERSOMRISKERARATT FyRANLEDANkGONATTBEGk ETTBROTT²."$ENNAFOR MULERINGTiCKERINBROTTS PROVOKATION 3AMMADAGUTFiRDAR REGERINGENDIREKTIV TILLENUTRE DAREOM²VISSAPOLISIiRA ARBETSMETODER²2EGERINGEN VILLATTUTREDARENSKAyVERViGA OMDETByR²FkFyREKOMMA PROVOKATIONSOMFRAMKALLAR ETTBROTTSOM OMPROVOKATIO NENINTEHADEFyREKOMMIT ALDRIGHADEBEGkTTS²-AN HARAVUNDSJUKTNOTERAT ATTPOLISENIANDRALiNDERHAR VIDSTRiCKTABEFOGENHETERIDETHiRAVSE ENDET NkGOTSOMINTEHARUNDGkTTDENSOMSETTNkGRA AMERIKANSKAKRIMINALFILMER 6ILKETTRiSKREGERINGENVILLDRANERDEBROTTSBEKiM PANDEMYNDIGHETERNAI -ENENVECKASENAREFyRVANDLADESDIREKTIVENIDENHiR DELENOCH2`SRIKTLINJERTILLMAKULATUR$ENDECEMBER MEDDELADENiMLIGEN($DOMIMkLETMOT,MEDFLERA DENFyRRkDDESONENOCHHANSMEDHJiLPARE ($FRIKiNDEALLATRE iVENDETVkSOMINTEHADEKLAGAT SJiLVA($KONSTATERADEPRECISSOMHOVRiTTENATTDETRE UNGAMiNNENBLIVITUTSATTAFyRBROTTSPROVOKATIONDE SKULLEALDRIGHATAGITBEFATTNINGMED2EMBRANDTSSJiLV PORTRiTT OMINTEFADERN+MEDPOLISENSGILLANDEHADE FyRLETTDEMTILLDET $ETSOMFyRVANDLARREGERINGENSDIREKTIVOCH2`S RIKTLINJERTILLMAKULATURiR($SSKiL&EMJUSTITIERkD DRARENHiLLIGTSLUTSATSENATT%UROPAKONVENTIONENOM MiNSKLIGARiTTIGHETEROCH%UROPADOMSTOLENSPRAXIS MEDFyRATTDENSOMAVPOLISENPROVOCERATSATTBEGk BROTTINTEFkRLAGFyRASFyRDETTA+ONVENTIONENOCH DENNAPRAXISKANDENSVENSKAREGERINGENINTEGyRA MYCKETkT HURGiRNADENiNVILL _VENDENNAUPPLySNINGHARNkGOTAV3HAKESPEARE yVERSIG_RDET²3LUTETGOTTALLTINGGOTT²ELLER²,IKAFyR LIKA²


0RENUMERATIONS

KAMPANJEN !NTALViRVADEIJANUARI RULLARVIDARE -kLNYAPRENUMERANTER

2OBERT.YBERG

0RENUMERATIONER(ELkRNUMMER(ALVkRSEXNUMMER0ROVFYRA NUMMER 6iRVNINGSPOiNG(ELkRTREViRVARPOiNG(ALVkRTVkViRVARPOiNG0ROV ENViRVARPOiNG 0RISER-kNGACHANSERATTVINNAKONSTVERK ● 5TLOTTNINGAVTREKONSTVERKVARJEKVARTALTILLTREViRVAREOAVSETT ANTALViRVARPOiNG ● 6ARJEKVARTALFkRDENSOMSAMLATMESTViRVARPOiNGENyVERNATTNING FyRTVkPk'iSTISI6ARBERGINKLSPA BUFFmOCHFRUKOST ● $EFyRSTAViRVARESOMSAMLATMINSTViRVARPOiNGFkRVARSITT KONSTVERK ● $ENSOMSAMLATALLRAFLESTViRVARPOiNGUNDERkRETFkRETTKONSTVERK IDECEMBER 6ADKOSTAREN PRENUMERATION (OTELL'iSTISI6ARBERG (ELkRKRSTUD ARBETSLySPENSIONiR KR (ALVkR KRSTUDARBETSLyS PENSIONiRKR 0ROVKR 0ROVISION6iRVARE FkRPROCENTPRO VISIONUTBETALAS KVARTALSVISIEFTER SKOTT 6EMKANBLIViR VARE!LLASOMGIL LAR&I"

'UN+ESSLE

CH 6iRVAO A VINNFIN RK LVE ORIGINA TTER LNi HOTEL

(ILLEVI .AGEL

NEJTILLKULTURSTyD JATILLPRENUMERATION

❏ (ELkRNUMMER KR ❏ (ELkRSTUDPENSIONiRARBETSLySNUMMER KR ❏ (ALVkRNUMMER KR ❏ (ALVkRSTUDPENSIONiRARBETSLySNUMMER KR ❏ 0ROVNUMMER KRONOR .YPRENUMERANT 6iRVARE .AMN .AMN 'ATUADRESS 'ATUADRESS 0OSTADRESS 0OSTADRESS 4ELEFON 4ELEFON % POST % POST BG PGNRFyRkTERBET 

4YCKERDUATTDETKiNNSTRkKIGTATTKLIPPAIDENFINATIDNINGEN)NGAPROBLEM-AILADkPRENUM FIBSE

FRANKERASEJ

FIBK BETALARPORTOT

FOLKETIBILD KULTURFRONT 3VARSPOST +UNDNUMMER 3TOCKHOLM


FIB

&)3+¯ª,! -%5.)È2%

§

HANSJOHANSSONTEXTMARETOOMINGASBILD 0kSKENKOMMERTIDIGTIkR HOJTADE3JyFARARNOCHFLINADE MOT,ACKMUSEN.ISxMHAR BkTERAPkUTEPLASSBLIREXTRA SENExMENRiCKNERIKyRKkR`DUSxMALDRI FECKIBkTENIFJOLkFyRFJOLFyR´DUVAUPPTA GENk´TkPOLITIKEN ,ACKMUSENHARINTEVARITTROENDESEDAN HANLiMNADEFARSINSGkRDI&RYKSDALEN MED-AOSLILLARyDAIFICKAN MENHANHAR EXAMENITEOLOGIOCHHANVARSJyMANSPRiST LkNGTINNANHANBLEVPENSIONERADLiRARE ISVENSKA ENGELSKAOCHTYSKAOCHEXPERT PkKORSORD3kHANFyRSTODPIKEN)NGENAV OSSHADETRiFFATHONOMSEDANHANDELADE UTRySTSEDLARFyRKRISTDEMOKRATERNATILL 3JyFARARNENSyNDAGISEPTEMBERFyRR FyRRAkRET(ANViNDERYGGENkT3JyFARARN OCHFiKTADEMEDENSKRUVMEJSELMOT !POTEKARNOCH&ONDiGARN ¯*AHASAGT´ETFyRR SADEHANFyRATT BYTAiMNE6ILEVERIDYNASTIERASTIDIGEN 3OSSERAI0AKISTANHAVALT"HUTTOSSxNTE ORDFyRANDE¨HANiNITTONkR$iSKAVA SOSSERTEDi ¯`FAMILJERA"USHk#LINTON KONTRADE !POTEKARN ¯*ARySTEPkALLJANSENSxMDUSA HOJTADE 3JyFARARNMOT,ACKMUSENSRYGG-ENHUR GkR´DiMiBkTENDINIkR ¯$i´iLIKAMiALLPOLITIK SADE,ACKMUSEN UTANATTViNDASIGOM'ORDON"ROWN¨FAST

ªLAMEUNInRE¯Pk MJyLNARHUSTRUNSVIS HANiOCKSk SOSSE¨HANKALLE MORDEPk"ENAZIR"HUTTO FyRENINCIDENT6A%NMINDREVIKTIHiN DELSE%LLERNxTSxMMYNDIHETERAHELSTVILL LiGGELxCKEPk%NDERAiHANHELTOKUNNII SITTEGETMODERSMkLELLER´SkiHANENNON CHIJiVEL ¯`"ILDT SADE&ONDiGARN(ANKALLE MORDEPk"HUTTOFyRETTDkDBORTxMSkNTVI KANPkVERKE$IVILLSKRiMMEDRETENURxSS FyRATTVISKAKyPETYGGHET¨LARMkDYRELkS kyVERVAKNINGSKAMRER$i´iPOLITISKIDEO LOGIITIDENDikDkBLIRSPRkKESxMNYTT

(ANNICKADEOCHSkGBELkTENUT(ANHyRDE NOGINTEATT!POTEKARNOCH,ACKMUSENVAR RyRANDEyVERENSOMATTDkDAVGAMMALT EGENTLIGENVARETTORDSOMHADEMEDHJiL TARSHANDLINGARATTGyRAOCHSOMINTEBORDE ANViNDASISAMBANDMEDILLGiRNINGAR $ETPOLITISKASAMFyRSTkNDETSHARMONI SPREDSIGMELLANDEUPPLAGDABkTARNASOM SVALLVkGOREFTERENHARPSUNDSEKA0LyTSLIGT MiRKTEJAGATTALLASTIRRADEPkMIG ¯`DURA UNDRADE,ACKMUSENARTIGT ¯*ATiNKTEPkNiRJABESTiLLDERyDSPiTTA gLAMEUNInRE SADEJAGOSiKERT kFICKENDUBBELPANERADOCH § -EDDENBOKENFLYTTADEHANDEN LJUMMENLITENFILmMiSKIRAT FRANSKA¨JAHELADENEUROPEISKAKOK SMyRkENCITRONKLYFTAkEN KONSTEN¨INIVkRTIDFRkNyVERDkDETS DILLKVIST¨ORDBETYDERINGET IMPERIEJAGANDEANARKITILLENKELHETENS LiNGRE¨JARySTAINTEALLS¨ RENAORDNINGOCHREDAIKyKETDENVIK ¯*ATiNKTEPkBkTENDIN$U TIGASTEKOKBOKSOMNkGONSINSKRIVITS¦ SxMOCKSkHARTRiBkTkUTEPLASS

■ ■ ²4ILLAGNINGENBESTkRDiRI ATTFISKENRESPFISKSKIVORNAELLER FILmERNA STEKESIENSTEKPANNAMED MYCKETHETTSMyR SEDANDENFISKEN BESTRyTTSMEDMJyLVETEMJyLELLERFINTRkG MJyL ²SKREV!UGUST%SCOFFIER ISINKOKBOKLE'UIDE#ULINAIREFRkNByRJAN AVFyRRASEKLET-EDDENBOKENFLYTTADE HANDENFRANSKA¨JAHELADENEUROPEISKA KOKKONSTEN¨INIVkRTIDFRkNyVERDkDETS IMPERIEJAGANDEANARKITILLENKELHETENSRENA ORDNINGOCHREDAIKyKETDENVIKTIGASTE KOKBOKSOMNkGONSINSKRIVITS ■ ■ ²/MFISKENSKALLSTEKAS´gLAMEUNIn RE´ ByRMAN NiRDENiRSTEKTBEGJUTADEN MEDNkGRADROPPARCITRONSAFT SMAKSiTTA DENMEDSALTOCHPEPPAROCHGARNERADEN MEDHACKADPERSILJA)SISTAyGONBLICKETLiG GESETTSTYCKESMyR BERiKNATEFTERFISKENS STORLEKMSKPORTTILLEXEMPEL ISTEKPAN NANOCHUPPHETTASTILLSDETByRJARBRYNAS $ETHiLLESDkyVERFISKEN SOMGENASTINTA GESTILLBORDET MEDANDENiNNUiRBETiCKT MEDDETSKUM SOMUPPSTkRNiRSMyRET HiLLESyVERPERSILJAN² ■ ■ !TTSTEKAFISK´PkMJyLNARHUSTRUNS VIS´iRETTAVDENEUROPEISKAKOKKONSTENS ENKLASTEOCHSMAKLIGASTERECEPT TYCKERJAG $ETFINNSINGENANLEDNINGATTiNDRAPkDET /CHDETGkRATTANViNDAGLUTENFRITTMJyL OCHMJyLKFRITTMARGARINUTANATTRiTTENS UTSEENDEFyRiNDRAS MENSMAKENFyRLORAR DkDETMESTAAVSINNyTIGAAROM

HANSJOHANSSONiRKOCKOCHBORI KARLSTADMARETOOMINGASiRLiRARE OCHILLUSTRATyR


FIBFyRENAR

FIB

+5,452&2/.4 2ENiSSANSFyRSATIRENIVkR â– â– &yRDRYGTETTkRSEDAN UNDERPLANERINGENAVOMSLAGFyR&I" KLiCKTEBILDSKAPARNA $ONALD"OSTRyMOCH2OBERT.YBERGIDmNOMETTRUMPk)NTERNETFyRSATIRISKBILD-ED BILDERFRkNHELAViRLDEN GENOMHISTORIENFRAMTILLVERKSAMMABILDSKAPAREIDAG 3NARTiRIDmNVERKLIGHET)VkRSJySiTTSSATIRARKIVETSE 4ACKVAREENDONATIONFRkNAMATyRHISTORIKERN*AN,INDAHL SOMDOGHiROMkRET BLEV SATSNINGENMyJLIG)NiSTANUMMERKOMMERDENNASTORSATSNINGOCHDESSINGENJyRER ATTPRESENTERASUTFyRLIGT-ENVIVILLREDANNUTIPSAVkRALiSAREOMATTHkLLAyGONENPk WWWSATIRARKIVETSE&yRDiRKOMMERDETSNARTATTByRJAHiNDASAKER

-ASSORAVEXTRALiSNINGPk

FIBSE

%5SNYAGRUNDLAG ¯SISTASPIKENIFOLKSTYRETSKISTA â– â–  ,yRDAGMARSMEDSTARTKLANORDNASSEMINARIUMOM%5SNYAKONSTITUTION DETSkKALLADE,ISSABONFyRDRAGET Pk-ILITiRHEMMETI+ARLSKRONA%VA "RITT3VENSSON VICEORDFyRANDEI&OLKRyRELSEN.EJTILL%5 iRFyREDRAGSHkLLARE)LOKALENSTiLLS%5 SATIRISKA TECKNINGARUT "AKOMARRANGEMANGETSTkR"LEKINGENiTVERKETFyRFOLKOMRySTNINGOM%5SKONSTITU TION DiR&OLKETI"ILD 3OCIALDEMOKRATISKA%5 KRITIKER 6iNSTERPARTIET -ILJyPARTIETOCH .EJTILL%5INGkR!"&+ARLSKRONA 2ONNEBYiRMEDARRANGyR 3YFTETiRATTSKAPAOPINIONFyRENFOLKOMRySTNINGOMDETNYAFyRDRAGET %TABLISSEMANGETVILLSMYGAIGENOMDETIRIKSDAGENTROTSATTFyRDRAGETINNEBiRENBETY DANDEYTTERLIGAREMAKTyVERFyRINGTILL%5.EJTILL%5 STAT*ATILLFOLKOMRySTNING

.iSTA&I"KOMMERDENMARS DkHAR DETGkTTFEMkRSEDANINVASIONENAV)RAK

(iRKANDUKyPA &OLKETI"ILD !2,!.$!0RESS3TOP 3KY #ITY "/2`30RESSBYRkN"ERGSLENAGATAN '_6,%0RESSBYRkN *iRNViGSSTATIONEN $*523(/,-"OKHANDELNI$JURSHOLM 6ENDEViGEN '_6,%!LTERNATIVBODEN,YKTAN +YRKOGATAN 'd4%"/2'!KADEMIBOKHANDELN .ORRA(AMNGATAN 0RESSBYRkN#HOCOLAT #ENTRALHUSET .ILS%RICSONPLATSEN 0RESSBYRkN .ORDSTADSTORGET 0RESS3TOP'yTEBORG $ROTTNINGGATAN 2yDA3TJiRNAN &JiRDE,kNGGATAN" (%,3).'"/2' 0RESSBYRkN 3TORTORGET 0RESSBYRkN #ENTRALHALLEN +NUTPUNKTEN *d.+d0).'"OKCAFmTI*yNKyPING 3VAVELSTICKSGRiND 0RESSBYRkN "ANARPSGATAN +!2,3(!-.!NTIKVARIATET"ODE#ARLSHAMN 2ONNEBY GATAN +!2,34!$(ANSSONS4OBAK *iRNViGSGATAN ,).+d0).'0RESS3TOP,INKyPING 4RiDGkRDSTORGET ,5.$0RESSBYRkN #ENTRALSTATIONEN 0RESS3TOP,UND +LOSTERGATAN" -!,-d+ULTURCENTRET'LASSFABRIKENTIDIGARE#AFm GLASSBUTIKEN +RISTIANSTADSGATAN 0RESSBYRkN !VGkNGSHALLEN #ENTRALSTATIONEN 0RESSBYRkN 3yDRA&yRSTADSGATAN" 2yDA3TJiRNAN 9STADSGATAN 4IDSKRIFTSBUTIKEN 4IDSKRIFTSVERKSTADEN3KkNE 3yDRA &yRSTADSGATAN ./22+d0).'0RESSBYRkN 2EPSLAGAREGATAN! 2yDA3TJiRNAN (yRNGATAN 0!24),,%0RESSBYRkN 'AMLA+RONViGEN 3/,.!: 0RESSBYRkN #ENTRUMSLINGAN0OSTGkNGEN 34/#+(/,-!KADEMIBOKHANDELN -iSTER3AMUELS GATAN (ANDEL6ANDEL dSTGyTAGATAN (kLLPLATSENS44 &OLKUNGAGATAN 0RESSBYRkN 3TORAHALLEN #ENTRALSTATION 0RESS3TOP'ALLERIAN 2EGERINGSGATAN 0RESS3TOP 'yTGATAN 0RESS3TOP6iSTERMALM 3ANKT%RIKSGATAN 3T0AULS"OKPAPPERSHANDEL 3T0AULSGATAN 3yDERBOKHANDELN 'yTGATAN 35.$36!,,"OKCAFm2yDA3TJiRNAN 3TORGATAN 0RESSBYRkN %SPLANADEN 3UNDSVALLS4OBAKSAFFiR 3TORGATAN" 35..%+VARNGATANSTOBAK *iRNViGSGATAN 5-%`-INGUSBOKSKIVBUTIK 3KOLGATAN 0RESS3TOP5MEk 7IKTORIAGALLERIAN +UNGSGATAN 5$$%6!,,!0RESSBYRkN 4ORP 5003!,!!KADEMIBOKHANDELN,UNDE1 &ORUMGAL LERIAN 0RESSBYRkN 3T0ERSGALLERIAN 2yDA2UMMET $RAGARBRUNNSGATAN 5PPSALA"OKCAFm +UNGSGATAN 6!2"%2'0RESSBYRkN "USSTATION 6_8*d 0RESSBYRkN 3TORGATAN d34%235.$ 0RESSBYRkN *iRNViGSSTATIONEN


POSTTIDNING"RETURTILL&I"+ "ONDEGATAN 3TOCKHOLM

FIB,INDSTRyM

WWWBONTONSE

FiB #2-2008  

FiB #2-2008

FiB #2-2008  

FiB #2-2008