Page 47

Medlem. en? r i förening Vad hände da www.fib.se hemsi Se vår nya

Göteborg/Väst rapporterar från årsmöte FiB/K Göteborg/Väst hade årsmöte på Blå Stället i Angered 25 februari. Under mötet gick vi genom det gångna verksamhetsåret, under vilket föreningen haft olika aktiviteter, ett stående inslag har varit tidningsförsäljning som skötts av två ombud i föreningen. Vid flera tillfällen, bland annat Första maj och under bokmässan, har vi jämte tidningsförsäljning haft utdelning av FAS-foldern Ta hem trupperna från Afghanistan, haft bokförsäljning och spritt rockmärken. Vi har också deltagit i aktiviteter med Iraksolidaritet och Jan Myrdal-sällskapet. På hösten hade vi med stöd av Clarté och FAS ett utåtriktat möte med författaren Joshua Phillips från USA som talade om sin bok None Of Us Were Like This Before om tortyr och de amerikanska styrkornas handlande under kriget mot terrorismen.

Fib/k göteborg/väst Läs mer på www.fib.se

FOLKET I BILD/KULTURFRONT

MEDARBETARE I DETTA NUMMER OMSLAGSFOTOGRAFI:

Scanpix MEDARBETARE

Hans Isaksson, Hillevi Nagel, Mare Toomingas, Nathalie Sagborn, Gösta Elmquist, Bo Levin, Lisa Forsberg, Peo Österholm, Anders Romelsjö, Donald Boström, Anders Björnsson, Sisela Björnsson, Losita Garcia, Lars-Ivar Juntti, Robert Nyberg, Nils Lundgren, Göran Burén, Solveig Giambanco, Jane Morén, Kristina Eriksson, Hendrik Nyberg, Peter Curman, Peter Karlsson, Bror Kajsajuntti, Jessica Johansson, Ulf Karlström, Jan Bergsten, Olof Rydström, Jan Myrdal, Eva Wernlid, Ingemar Folke, Hans Lindström

Ägs av föreningen med samma namn. ISSN 0345-3073 Folket i Bild/Kulturfronts plattform är: • försvar för yttrande- och tryckfriheten • för en folkets kultur • antiimperialism. Tidningen tar inte partipolitisk ställning. Kring parollerna kan människor ur olika partier och grupper enas. Varje medarbetare redovisar sina egna åsikter och tidningen bör inte innehålla osignerade artiklar.

ANSVARIG UTGIVARE: Hans O Sjöström. REDAKTÖR: Stefan Ljung. LAYOUT: Björn Folke Johansson. REDAKTIONSKOMMITTÉ: Tom Carlson, Solveig Giambanco, Lars-Ivar Juntti, Pia Karlsson, Nils Lundgren, Hans O Sjöström, Eva Wernlid, Carolina Westin, Peo Österholm. GRAFISK FORM: Losita Garcia. ADRESS: Bondegatan 69, 11634 Stockholm, telefon: 08-644 50 32, e-post: red@fib.se (redaktion), fib@fib.se (övrigt). PRENUMERATIONER: Henrik Linde, telefon: 0152-15513, e-post: prenum@fib.se POSTGIRO: 70 45 88-3, FiB/K Ekonomi: ekonomi@fib.se FÖRENING: forening@fib.se

Månadens medarbetare NATHALIE SAGBORN Ålder: 25 år Jag studerar Journalistiskt Reportage vid Tollare folkhögskola och har ett år kvar på utbildningen. Människors situation i världen, kulturer, sociala sammanhang är väldigt viktigt för mig och genom att fotografera samt skriva knyter jag ihop mina olika intressen samtidigt som jag får utlopp för min nyfikenhet. FiB är en plats där jag får hjälp att utvecklas samtidigt som jag har möjlighet att arbeta med frågor som är viktiga för mig.

Kallelse till föreningen Folket i Bild/ Kulturfronts ordinarie stämma. Lördagen den 14 april 2012 kl 10.00-16.00. ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast 18 februari 2012. Medlemmar har närvaro- och yttranderätt. Läs mer på www.fib.se/foereningen

Nästa nummer kommer 12 april. Prenumerera!

PRISER: Lösnummer: 49 kr (sommar- och julnummer 65 kr), PRENUMERATION helår: 525 kr (stud/pens/arb.lös: 350 kr), halvår: 285 kr (stud/pens/arb.lös: 195 kr), startprenumeration: 100 kr (4 nr). tvåårsprenumeration 950 kr, stöd-prenumeration: 800 kr (helår), utland: 750 kr (helår), 400 kr (halvår)

ANNONSPRISER (exkl moms): Helsida i färg: 4 000 kronor, halvsida i färg: 2 200, 1/4 sida: 1 200 kr. Mer info: www.fib.se MEDLEMSKAP I FÖRENINGEN kostar 200 kr/år och sätts in på postgiro 70 45 88-3

TRYCK: Grafiska punkten, Växjö 2010. FIB/K INTERNETUTGÅVAN: http://fib.se (ISSN 1401-1522).Allt material i pappers­ utgåvan av FiB/K kan komma att publiceras på internet. Förbehåll mot detta ska inkomma skriftligt till redaktionen. För icke beställt material ansvaras ej.

fib 47

FiB 3-2012  

SYRIEN Vem drar i trådarna? NOVELL Följ med på hemtjänstpass ISRAEL Mordet på Folke Bernadotte

FiB 3-2012  

SYRIEN Vem drar i trådarna? NOVELL Följ med på hemtjänstpass ISRAEL Mordet på Folke Bernadotte

Advertisement