Page 1

Ă…rsrapport 2013

Et bĂŚredygtigt valg


Folkesparekassen Herningvej 37 8600 Silkeborg CVR-nr. 71 82 79 17 Hjemsted Silkeborg Grundlagt 1983 Telefon Telefax

86 81 16 11 86 81 13 75

Bestyrelse

Mads Andersen Velbæk (formand) Kurt Poulsen (næstformand) Niels Juhl Bentzen Jørgen Bertelsen Aage Kirkegaard Børge Mortensen Helle Nielsen Michael Schou

Hjemmeside folkesparekassen.dk E-mail info@folkesparekassen.dk

Direktion

Regnskabsudvalg

Revision

Nominerings- og vederlagsudvalg

Godkendt på Folkesparekassens repræsentantskabsmøde Lørdag den 22. marts 2014

Jørgen Bertelsen Niels Juhl Bentzen Mads Andersen Velbæk

Mads Andersen Velbæk Kurt Poulsen

2

Martha M. Petersen

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 7900 Nykøbing Mors

Dirigent

Årsrapport 2013


Indhold Bestyrelsens beretning Ledelsespåtegning Revisionspåtegning

4 14 15

Årsregnskab

Hoved- og nøgletal 18 Ledelsesberetning 19 Resultatopgørelse 22 Balance 23 Egenkapitalopgørelse 26 Noter 27 Repræsentantskab Afdelingsoversigt

Årsrapport 2013

46 47

3


Bestyrelsens beretning Samfundsudviklingen

2013 bliver året, hvor der langsomt kan spores en svag positiv udvikling i økonomien både internationalt og nationalt. I USA har en ekspansiv pengepolitik med rekordlave renter og opkøb af obligationer betydet, at hjulene langsomt er ved at komme i gang. Tiltag og støtte fra EU har ført til, at tilliden til de sydeuropæiske økonomier er ved at vende tilbage. Vendes blikket mod Asien - er hele zonen - ført an af Kina - tilbage på pæne vækstrater. I Asien er fremgangen drevet af øget produktivitet, mens fremgangen i de vestlige lande til dels kan tilskrives finanspolitiske tiltag og kunstigt lave renter. Det er for vestens vedkommende ikke en holdbar strategi på sigt, og det forventes da også, at man indenfor en overskuelig horisont vil forsøge at normalisere forholdene. I Danmark ses der lysere på fremtiden end tilfældet har været i flere år. Forbrugerne har fået større tillid til jobsituationen og til den økonomiske udvikling. Boligpriserne er igen stigende – om end det sker med store geografiske forskelle. Danskerne har aldrig haft større indestående på deres bankkonti. Noget tyder på, at der er ved at komme gang i det indenlandske forbrug, og dette vil blive drevet af, at en del af det store indlån bliver omsat til forbrug. I den finansielle sektor er situationen den, at der fortsat gennemføres en del fusioner. Nogle sker som følge af nød, men en del fusioner finder også sted mellem sunde pengeinstitutter, der ønsker et andet fundament for at imødekomme fremtidens krav. Det, der driver sidstnævnte fusioner, er forventningen om at opnå stordriftsfordele og omkostningsreduktioner. Der stilles fortsat store krav til pengeinstitutternes administration med stadigt flere og mere omfattende reguleringer. Det gælder i forhold til håndtering af de forskellige risici og myndighedsrapporteringer, og det gælder også i forhold til kundebetjeningen, der er underlagt omfattende lovbestemte krav og retningslinjer. I 2013 vedtog EU et nyt direktiv – CRD-IV – som har til formål at stabilisere den finansielle sektor yderligere. Direktivet stiller blandt andet helt nye og langt større krav til størrelsen og sammensætningen af pengeinstitutternes egenkapital. Det betyder for mange pengeinstitutter et øget behov for overskud og konsolidering, hvis de nye krav skal kunne imødekommes. Ud over øget egenkapital er

4

der også nye og skærpede regler for likviditetsopgørelsen. Desuden er der nye krav til pengeinstitutternes ledelse.

Sparekassens generelle udvikling

Selvom tilgangen til driften altid har været meget forsigtig, er Folkesparekassen omfattet af de nye reguleringer som alle andre. De nye krav til højere egenkapital gælder også her, hvilket betyder behov for øget konsolidering. Samtidig har det kunnet konstateres, at de historisk lave obligationsrenter har betydet et markant fald i renteindtægterne fra placering af overskudslikviditet. Endvidere har mange administrative krav ført til øgede omkostninger til IT. Endelig belaster store lovbestemte indbetalinger til Indskydergarantifonden også Folkesparekassens omkostninger. Disse forhold har ført til, at Folkesparekassen har været nødsaget til at hæve udlånsrenterne i 2013. Som noget usædvanligt har det også været nødvendigt at hæve rentesatsen på lavrentelån fra 3,5 % til 4,5 %. Udviklingstallene for 2013 er påvirket af sammenlægningen med Ebeltoft Andelskasse, der bliver foretaget med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2013. Folkesparekassens samlede driftsresultat påvirkes derimod kun i mindre grad af sammenlægningen. Fra og med 2014 forventes effekten af en indsats for øget synlighed i Ebeltoft at medføre flere henvendelser fra nye kunder. Et andet tiltag med betydning for udviklingen er flytningen først på året af afdelingen i Aarhus til en ny og langt mere synlig beliggenhed. Det har givet et markant løft i tilgangen af nye kunder. Indlån stiger i 2013 med 13,8 %. Heraf udgør indlån overtaget i forbindelse med sammenlægningen med Ebeltoft Andelskasse de 10,4 %. Det vil sige, at indlån i den øvrige del af Folkesparekassen stiger med 3,4 %. Udlånet stiger i 2013 med 18,5 %. Heraf udgør udlån overtaget fra Ebeltoft Andelskasse 9,9 %. Udlånsstigningen udgør således reelt 8,6 % i 2013. Balancen stiger 71,6 mio. kr. fra 530,4 mio. kr. til 602,1 mio. kr. Det er en stigning på 13,5 %. Ses bort for den del af stigningen, der vedrører Ebeltoft Andelskasse er stigningen 3,9 %. Resultat før skat bliver for 2013 på 2.813 tkr. Resultatet er påvirket af sammenlægningen med Ebeltoft Andelskasse

Årsrapport 2013


Bestyrelsens beretning

med 26 tkr. Bestyrelsen anser årets resultat som tilfredsstillende.

Sammenlægning med Ebeltoft Andelskasse

Ved generalforsamling i Ebeltoft Andelskasse samt på repræsentantskabsmøde i Folkesparekassen bliver det i april måned besluttet at lægge de to pengeinstitutter sammen. Den praktiske overdragelse af kundernes konti bliver gennemført i juni. Det er i forbindelse med sammenlægningen aftalt, at Folkesparekassen overtager andelskassens medarbejdere, og at kontorstedet i Ebeltoft videreføres som en afdeling af Folkesparekassen.

Nye kunder og garanter

I 2013 er der en nettotilgang af kunder på 921. Heraf er de 546 nye kunder fra Ebeltoft Andelskasse. Folkesparekassen kan generelt konstatere en øget tilgang af kunder. Det skyldes øget synlighed blandt andet med ny og bedre beliggenhed i Aarhus samt øget markedsføringsindsats. Derudover er der også en del henvendelser fra personer, der har hørt om Folkesparekassen fra andre kunder. Der er i årets løb en nettotilgang af 299 garanter. Heraf kommer de 265 fra Ebeltoft Andelskasse. Folkesparekassen har ved udgangen af 2013 i alt 7.826 kunder samt 3.646 garanter.

Kreditstyring

Folkesparekassen har en forsigtig kreditpolitik, hvor der lægges vægt på kundens betalingsevne. Derudover stilles krav til fornøden sikkerhed. Kunderne inddeles i risikoklasser. Hver risikoklasse angiver størrelsen af risikoen for, at kunden kommer i økonomiske vanskeligheder. Derudover er det målet, at have en god spredning på engagementer, således at eksponeringen mod en enkelt branche ikke er for stor. Det er en målsætning, at intet engagement må have en størrelse, så det kan true Folkesparekassens eksistens, hvis den pågældende kunde får økonomiske problemer.

Nødlidende engagementer

Folkesparekassen Ebeltoft.

Sammenlægning med Funder Fælleskasse

Sidst på året 2013 er der indgået en aftale mellem bestyrelserne i Funder Fælleskasse og Folkesparekassen om en sammenlægning. Dette med Folkesparekassen som den fortsættende part. Forslaget om sammenlægning vil blive forelagt på generalforsamling i Funder Fælleskasse den 20. marts 2014 og på repræsentantskabsmøde i Folkesparekassen den 22. marts 2014.

Årsrapport 2013

Der er en meget tæt opfølgning på engagementer med kunder, der af den ene eller anden årsag er kommet i økonomiske vanskeligheder. Der gøres en stor indsats for at finde løsninger i hvert enkelt tilfælde. Såfremt der er risiko for tab, foretages nedskrivning af værdien af engagementet. Hvis der findes en løsning, og det atter ser ud som om, engagementet kan afvikles efter planen, tilbageføres nedskrivningen igen. Den geografisk meget forskellige udvikling i boligpriserne har konsekvens, når der skal foretages en beregning af nedskrivningsbehovet på nødlidende engagementer. Ved en nedskrivningsberegning kan man tage højde for værdien af pantet i kundens ejendom. Udgangspunktet er det beløb, man forventer en bolig kan sælges til indenfor 6 måneder. I udkantsområderne ses desværre fortsat fald i disse værdier, hvilket betyder at værdien af Folkespare-

5


Bestyrelsens beretning kassens sikkerheder reduceres tilsvarende. I yderområderne konstaterer vi desværre flere tilfælde, hvor værdien af sikkerhederne er helt væk. Folkesparekassen har i 2013 måttet nedskrive ekstra på flere engagementer af den årsag. Halvdelen af årets nedskrivninger kan henføres hertil. Der er i 2013 bogført tab og nedskrivning for i alt 2,0 mio. kr. Det svarer til en nedskrivningsprocent på 0,6 %. Den gennemsnitlige nedskrivningsprocent for pengeinstitutter, som Folkesparekassen kan sammenligne sig med, ligger omkring 1,0 %.

Tilsynsdiamanten

Finanstilsynet har opstillet grænseværdier på 5 områder, som har væsentlig betydning for en sund drift af et pengeinstitut. De 5 målepunkter kaldes samlet for Tilsynsdiamanten. Folkesparekassen ligger langt indenfor samtlige 5 grænseværdier. Den konkrete opgørelse i henhold til Tilsynsdiamanten fremgår under årsrapportens ledelsesberetning.

Målstyring

For at sikre sammenhæng i tingene og et balanceret fokus på såvel vækst og indtjening som på risikostyring, har bestyrelsen opstillet en række yderligere målepunkter. Af de vigtigste kan nævnes, at sigtet er en solvens på 21 % og en likviditetsoverdækning på mindst 100 % over lovens krav. Derudover er det et mål at nå en årlig udlånsvækst på 6 % samt en konsolidering af egenkapitalen, der muliggør en sådan vækst. Ultimo 2013 er solvensen 19,4 %, likviditets-

overdækningen 298,4 % og der har i 2013 været en vækst i udlån på 8,6 %. For 2014 budgetteres med en vækst i udlån på 6,25 %.

Likviditet og placering af overskydende likviditet

Folkesparekassen har en god likviditet, der kan henføres til indlån fra kunderne. En god likviditet er ensbetydende med behov for placering af store beløb. Det sker ud fra en politik om spredning og lav renterisiko. Der placeres kontant i Nationalbanken og flere andre pengeinstitutter. Derudover investeres i obligationer i forskellige kreditforeninger. For at begrænse renterisikoen har obligationerne en kort løbetid.

Priser

Det er Folkesparekassens politik ikke at ændre på satsen på lavrente, med mindre det er absolut nødvendigt. Det er desværre tilfældet i 2013 af de tidligere nævnte årsager. Det er endvidere strategien, at holde et passende lavt renteniveau på udlån til grønne og bæredygtige formål. For øvrige ind- og udlånskonti følges markedet, dog på en sådan måde, at det tilstræbes at holde et niveau, så Folkesparekassen forbliver konkurrencedygtig. For så vidt angår serviceydelser, er det strategien, at hver enkelt kunde skal betale kostprisen for det, der efterspørges.

Grønne og bæredygtige produkter Grønt energilån Investeringer, der reducerer energiforbruget og/ eller miljøpåvirkningen heraf. Grøn byggekredit Opførelse af lavenergieller passivhuse til privat beboelse. Grønt boliglån Finansiering af lavenergieller passivhuse til privat beboelse.

Grønt billån Finansiering af biler, der kan køre mere end 18 km/l. brændstof. El-biler kan også finansieres via det grønne billån. Økolån Investering med bæredygtige formål. F.eks. lavenergivinduer og efterisolering – men også halmhuse, pilerensningsanlæg, papirisolering og masseovne mv.

Folkesparekassen tilbyder særlige produkter, der gør det nemmere at vælge grønt og bæredygtigt.

6

Årsrapport 2013


Bestyrelsens beretning Boligfinansiering

Der har i 2013 været en lidt svingende aktivitet omkring boligfinansiering. Men i den sidste del af året medvirker Folkesparekassen til finansiering af mange ejendomshandler.

Pensionsopsparing

I forbindelse med de nye regler om at beløb på kapitalpensioner kan overføres til aldersopsparing med rabat på afgiften, er der i årets løb kontakt til en lang række kunder. I samme forbindelse rådgives om kundens samlede pensionsopsparing. Det er en aktivitet, der også vil få stort fokus i 2014, hvor skatterabatten fortsat er gældende.

Indbetaling til Indskydergarantifonden

En meget stor omkostningspost for Folkesparekassen er indbetaling til Indskydergarantifonden. Det er målet, at der skal opbygges et fælles økonomisk beredskab, der kan bruges næste gang et pengeinstitut går konkurs. Alle danske pengeinstitutter indbetaler til beredskabet. For Folkesparekassens vedkommende drejer det sig om en årlig ekstraomkostning på ca. 1 mio. kr. til og med 2016. Den samlede omkostning bliver i første omgang ca. 4 mio. kr. Herefter skal der betales et beløb svarende til 1 % af årets indlånsvækst. Går et pengeinstitut konkurs, og der bruges af beredskabets penge – skal der igen betales et større beløb for reetablering af beredskabet.

Regler for imødegåelse af hvidvask og terrorfinansiering

Myndighederne har i 2013 vist overfor pengeinstitutsektoren, at reglerne for at imødegå hvidvask og terrorfinansiering skal overholdes meget nøje – ellers udstedes store bøder. Konkret har Folkesparekassen i 2013 gjort en ekstra indsats for yderligere uddannelse af medarbejderne og opstramning af forretningsgangene på området. Det betyder, at kunderne oplever, at der bliver stillet flere spørgsmål i forbindelse med oprettelse og løbende servicering af deres kundeforhold. Selvom det betyder mere administration i hverdagen, giver det værdi for samfundet, at Folkesparekassen medvirker til at dæmpe udviklingen i hvidvask og terrorfinansiering.

Påbud fra Finanstilsynet

Folkesparekassen modtager i efteråret 2013 et påbud fra Finanstilsynet om, at lønninger og vederlag for det enkelte direktions- og bestyrelsesmedlem skal offentliggøres i forbindelse med årsrapporterne for 2011 og 2012. Dette er imødekommet ved oplysning på hjemmesiden sammen med de pågældende årsrapporter.

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er samlet til 2 møder i løbet af 2013. Det første møde er den 16. marts, hvor der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde i Silkeborg. Repræsentant-

Årsrapport 2013

skabet godkender årsberetningen og årsrapporten samt foretager valg til bestyrelsen og valg af revisor. Børge Mortensen bliver genvalgt til bestyrelsen for en ny 4-årig periode. Derudover indtræder Michael Schou som medlem af bestyrelsen. Han afløser Katty Busack, der ikke ønsker at genopstille. Repræsentantskabet genvælger efter indstilling fra bestyrelsen BDO Revision for 2013. Den 10. april afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor forslag om sammenlægning med Ebeltoft Andelskasse bliver behandlet. Repræsentantskabet vedtager forslaget.

Garantmøde

Den 26. oktober bliver der afholdt garantmøde på Hotel Scandic i Silkeborg. Der er ca. 150 fremmødte. I forbindelse med garantmødet afholdes valg til repræsentantskabet for perioden 2014 til og med 2017. Der er 60 opstillede kandidater, hvoraf der vælges 46 medlemmer. På garantmødet bliver der givet et tilbageblik på de seneste 4 år både i forhold til samfundet og i forhold til Folkesparekassen. Konklusionen er, at Folkesparekassen har klaret sig stabilt og godt igennem krisen uden store tab. Ses fremad vil der være fokus på konsolidering, vækst og udvikling samt udbredelse af værdigrundlaget. Kristian Lilholt og band sørger for et musikalsk indslag på mødet. Efterfølgende er der et indlæg om Folkesparekassens værdier med afsæt i tankerne om J.A.K.

Bestyrelsen

Efter repræsentantskabsmødet i foråret 2013 konstituerer bestyrelsen sig med Mads Andersen Velbæk som formand og Kurt Poulsen som næstformand. I løbet af 2013 bliver der afholdt 11 bestyrelsesmøder. Derudover bliver der afholdt 2 budgetmøder og et særskilt møde med gennemgang af de store engagementer. Bestyrelsen honoreres for deltagelse i bestyrelsesmøder. For de timer, der anvendes på bestyrelsesarbejdet indenfor normal arbejdstid, modtager bestyrelsen desuden et vederlag for tabt arbejdsfortjeneste. Derudover modtager bestyrelsen kørselsgodtgørelse efter statens takster. De udbetalte vederlag fremgår af noterne til årsrapporten.

Ligestilling

I forhold til sammensætningen af bestyrelsen er der i Lov om Finansiel Virksomhed indføjet en ny bestemmelse, der skal fremme ligestillingen i ledelsen. Det fremgår af reglerne, at der skal opstilles måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen. Pr. 31. december 2013 består bestyrelsen af 7 mænd og 1 kvinde. Bestyrelsen har opstillet et mål om, at der som minimum skal

7


Bestyrelsens beretning være 25 % kvindelige medlemmer. Der er i 2013 foretaget en målrettet indsats for at opfordre kvinder til at opstille til såvel repræsentantskabet som til bestyrelsen.

God selskabsledelse

Komitéen for god selskabsledelse har revideret anbefalingerne for god selskabsledelse. Bestyrelsen har vurderet de nye anbefalinger, og hvorvidt Folkesparekassen efterlever disse ud fra et følg-eller-forklar-princip. Der er 47 anbefalinger, hvoraf Folkesparekassen følger de 42. Dertil kommer, at 2 anbefalinger følges delvist, mens der er 3, der ikke følges. For de anbefalinger, der ikke følges eller kun følges delvist, er forklaringen hovedsageligt, at anbefalingerne er rettede mod et aktieselskab og ikke relevante for en garantsparekasse. Rapport om God Selskabsledelse i Folkesparekassen kan ses på hjemmesiden sammen med årsrapporten.

Nye udvalg

Når et pengeinstitut to år i træk i forbindelse med regnskabsaflæggelsen har haft en balance over 500 mio. kr., skal der nedsættes et revisionsudvalg. Det har været forventet, at dette ville ske pr. 31. december 2013. For at forberede denne opgave bedst muligt og for at effektivisere bestyrelsesmøderne nedsætter bestyrelsen i foråret 2013 et regnskabsudvalg med deltagelse af Mads Andersen Velbæk, Niels Juhl Bentzen og Jørgen Bertelsen. I januar 2014 skal udvalget ændres til et revisionsudvalg. Bestyrelsen har endvidere nedsat et nominerings- og vederlagsudvalg, bestående af Mads Andersen Velbæk og Kurt Poulsen. Nærmere information om udvalgenes arbejde fremgår af Folkesparekassens hjemmeside.

Regnskabsudvalgets opgaver og aktiviteter i årets løb

Regnskabsudvalget afholder i årets løb et opstartsmøde samt 3 ordinære møder. Udvalget arbejder med vurdering af forretningsgange og principper for regnskabsaflæggelsen. Endvidere bliver grundlaget for udfærdigelse af budgettet efterset. Regnskabsudvalget undersøger desuden de interne kontrolprocedurer og evaluerer på indsatsen fra den eksterne revision. Resultatet af undersøgelserne, der rapporteres til den samlede bestyrelse, giver ikke anledning til bemærkninger. Ud over de nævnte opgaver, skal et revisionsudvalg, når det bliver nedsat i 2014, også beskæftige sig med processerne omkring risikostyring og kontrol.

Nominering- og vederlagsudvalgets opgaver og aktiviteter i årets løb

Udvalget har i 2013 to møder, hvor der arbejdes med bestyrelsens selvevaluering, evaluering af direktionen samt vederlag og aflønning af bestyrelse og direktion.

8

Udvalget foretager en overvågning af markedsniveauet for sammenlignelige pengeinstitutter og udarbejder forslag til justeret lønpolitik. Endvidere undersøges, om Folkesparekassen overholder oplysnings- og indberetningsforpligtelserne på aflønningsområdet. Bestyrelsen foretager i efteråret på baggrund af oplæg fra nominerings- og vederlagsudvalget en samlet selvevaluering og kommer frem til, at bestyrelsen, set i lyset af forretningsmodellen, besidder de nødvendige kompetencer.

Direktion

Direktionen anvender egen bil ved kørsel for Folkesparekassen og modtager kørselsgodtgørelse efter statens takster. Det kan oplyses, at direktionen ikke er omfattet af en præstationsafhængig lønaftale. Der er heller ikke indgået aftale om en særlig fratrædelsesgodtgørelse. Udbetalt løn til direktionen i 2013 fremgår af noterne til årsrapporten.

Lokalrådenes arbejde

Det har stor betydning for Folkesparekassen, at der er opbakning lokalt. Her spiller lokalrådene en vigtig rolle. Det er lokalrådenes opgave at medvirke til at knytte kunderne i lokalområdet tættere til Folkesparekassen samt at udbrede kendskabet til Folkesparekassen og værdigrundlaget. Konkret er det en opgave at planlægge og gennemføre arrangementer for kunder og andre interesserede. Med henblik på at styrke dette arbejde og for at få etableret et lokalråd i Silkeborg og Ebeltoft, bliver der i september måned afholdt et fællesmøde med repræsentanter fra lokalrådene i Aarhus og Odense samt den tidligere bestyrelse i Ebeltoft Andelskasse. Dertil kommer en personkreds med interesse for deltagelse i et lokalråd i Silkeborg. På mødet bliver formål og opgaver defineret mere klart. Efterfølgende er der etableret et lokalråd i Ebeltoft, og der arbejdes på at få et lokalråd op at stå i Silkeborg.

Folkesparekassen i 30 år

Den 1. maj 2013 er det 30 år siden, at Folkesparekassen blev etableret. I dagens anledning bliver der budt på lagkage til alle, der kigger ind i en af Sparekassens afdelinger.

Markedsføring og profilering

I løbet af 2013 er Folkesparekassen sammenlignet med tidligere år mere synlig med markedsføring og anden form for profilering.

Årsrapport 2013


Bestyrelsens beretning I februar bliver flytningen af Aarhus afdeling fulgt op af en intensiv imagekampagne med annoncer i lokalaviser, radiospots og plakater på udvalgte reklamestandere i Aarhus midtby. Sideløbende afvikles tilsvarende kampagner i Odense og Silkeborg – dog i mindre målestok. I maj lanceres et nyt Grønt Boliglån med annoncering i både Silkeborg, Aarhus og Odense. I august er Folkesparekassen hovedsponsor for Automania i Silkeborg og i september for SMUK Kvindeløb, der ligeledes foregår i Silkeborg. 2013 byder på sponsorat af Aarhus første el-drevne cykeltaxa. Det giver stor medieomtale i det østjyske område, herunder et langt indslag på TV2 Østjylland. Folkesparekassen får endvidere en omfattende eksponering i samarbejdet med Growing Trees Network, der med projektet ”Folkeskoven” samler penge ind til plantning af nye skove i Danmark. Formålet hermed er at beskytte det rene drikkevand. Såvel cykeltaxaen som skovprojektet nyder stor be-

om at arbejde for en sammenlægning med Funder Fælleskasse får også en fin medieomtale. Endelig er der en meget stor artikel om Folkesparekassen i Midtjyllands Avis i forbindelse med de 30 år.

Silkeborg afdeling

Silkeborg afdeling er adskilt fra hovedkontorsfunktionerne og fungerer som en kundevendt afdeling på linje med afdelingerne i Odense, Aarhus og Ebeltoft. Ud over at have ansvaret for kunderne i Silkeborg, har afdelingen ansvaret for varetagelse af opgaver for J.A.K. Andelskasserne samt Stadil Sparekasse. I januar måned afholdes et arrangement for kunder på Aqua i Silkeborg med Søren Dahl og Silkeborgs borgmester. I april måned bliver der afholdt årsmøde med indlæg om udviklingen i Folkesparekassen efterfulgt af et underholdende foredrag af Nils Willemoes. Silkeborg afdeling har i årets løb en stigning i udlån på 5,5 % og en stigning i indlån på 2,3 %. I juni måned tiltræder Maibritt Krogsgaard som kunderådgiver. Afdelingen beskæftiger 8 medarbejdere, heraf er 1 medarbejder beskæftiget med servicering af J.A.K. Andelskasserne og Stadil Sparekasse.

Odense afdeling

I Odense er der en stigning i udlån på 5,7 % og en stigning i indlån på 6,6 %. I marts måned står Odense lokalråd for et årsmøde. Ligesom i Silkeborg indledes med en orientering om udviklingen i Folkesparekassen. Efterfølgende er der et interessant foredrag Folkesparekassens afdeling på Frederiks Allé i Aarhus en aften i februar 2013. af John Christensen om tillid i et økonomisk perspektiv. I maj måned inviterer afdelingen kunder og andre interesserede vågenhed på Aarhus Sustainability Festival i april, ikke kun til at deltage i Eventyrløbet. Det bliver en hyggelig dag med fra de besøgende men også fra miljøminister Ida Auken og løb og efterfølgende grillpølser og fadøl. borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard. På det nære plan er der indgået en række aftaler med sportsklubber, hvor I løbet af året bliver der indgået aftale om flytning til især ungdomsarbejdet i lokalområdet tilgodeses. nye lokaler på Dalumvej i Odense. Nøglerne til lejemålet overtages i december måned 2013, og indflytning sker Der er en del presseomtale i årets løb. Blandt andet om de den 8. januar 2014. Lokalerne har en god beliggenhed og nye lokaler i Aarhus. Derudover er der også omtale i forbiner indretningsmæssigt langt mere fremtidssikrede end de delse med sammenlægningen med Ebeltoft Andelskasse tidligere lokaler i Kronprinsensgade. Samtidig opfyldes et og offentliggørelse af årsregnskabet. Aftalen i december

Årsrapport 2013

9


Bestyrelsens beretning meget stort ønske om et separat mødelokale, hvor kunderne kan tale fortroligt om deres økonomi. Afdelingen består af 3 medarbejdere.

Aarhus afdeling

I Aarhus afdeling er der en stigning i udlån på 16,1 % og en stigning i indlån på 3,2 %. Især udlånsstigningen kan tilskrives en meget stor kundetilgang, som følge af større synlighed. Lokalrådet står for et årsmøde i juni måned med indlæg om Folkesparekassen. De fremmødte får endvidere en introduktion til kunstudstillingen ”Sculpture by the Sea”. Efterfølgende er der mulighed for at se kunstværkerne på stranden ved Marselisborg. I juni måned udvides bemandingen i Aarhus med Tenna Hedeager, der starter som finanstrainee. Afdelingen består herefter af 6 medarbejdere.

Ebeltoft afdeling

Ved sammenlægning med Ebeltoft Andelskasse beholdes andelskassens kontorsted, der bliver til en afdeling af Folkesparekassen. Det er en stor opgave at gennemføre konvertering af engagementerne i juni. Dernæst følger i efteråret en opgave for medarbejderne med oplæring i Folkesparekassens IT-systemer og forretningsgange. Det kan konstateres, at kunderne loyalt bakker op omkring beslutningen med sammenlægningen. Ebeltoft afdeling består af 3 medarbejdere.

Hovedkontor

Aktiviteterne på hovedkontoret vedrører blandt andet regnskab, budgetter, myndighedsrapportering, udarbejdelse af materiale til bestyrelsen, risikostyring, IT- systemer, likviditetsstyring, kreditstyring, nødlidende kreditsager og inkasso, kontrolopgaver, compliance, juridiske opgaver, forretningsgange, produkter, markedsføring, PR, kontakt til samarbejdspartnere, HR og uddannelse. I maj måned ansættes Anna Kirstine Fløe Lamp som regnskabsassistent. Hovedkontoret beskæftiger 6 personer.

J.A.K. Danmark

Folkesparekassen har et nært samarbejde med J.A.K. Danmark. I forbindelse med en reorganisering af foreningen bliver det besluttet, at J.A.K. pengeinstitutterne hver skal have mulighed for at deltage med et medlem i foreningens bestyrelse. Folkesparekassen udpeger sparekassens næstformand Kurt Poulsen til hvervet. I lighed med tidligere år udsender Folkesparekassen i 2013 fire udgaver af J.A.K. bladet til samtlige garanter.

10

Sparekassen køber desuden plads på 4 sider i hvert blad til brug for information til garanterne. Hertil kommer køb af en helsides annonce i hver udgave. Sparekassens direktør Martha Petersen deltager i bladets redaktionsudvalg. Folkesparekassen udfører sekretariatsopgaver for J.A.K. Danmark.

J.A.K. Sverige

Der er i årets løb kontakt til J.A.K. Sverige. I marts måned er Folkesparekassen repræsenteret ved et møde i Sverige og i november gæster direktøren fra J.A.K. Sverige Danmark. Det er gode møder med en god dialog, og det aftales at opretholde kontakten.

J.A.K. Andelskasserne og Stadil Sparekasse

Der er et godt og konstruktivt samarbejde mellem J.A.K. Andelskasserne, Stadil Sparekasse og Folkesparekassen. Folkesparekassen er clearingscentral for disse pengeinstitutter og servicerer endvidere pengeinstitutternes kunder på en lang række områder. Derudover placerer både andelskasserne og Stadil Sparekasse en del af deres overskydende likviditet i Folkesparekassen. Folkesparekassen er medlem af Foreningen af J.A.K. Pengeinstitutter og varetager sekretariatsfunktionen for foreningen. Folkesparekassen betragter samarbejdet gennem foreningen som vigtigt.

Samarbejdspartnere

Folkesparekassen har et godt samarbejde med Totalkredit om formidling af realkreditlån til private boliger. Der bliver i årets løb formidlet lån for et samlet beløb på 229 mio. kr. Der er i alt formidlet lån til kunderne for 596 mio. kr. I forhold til DLR er der også et godt samarbejde omkring formidling af realkreditlån til erhvervsformål. Her bliver der i 2013 formidlet nye lån for et samlet beløb på 8,5 mio. kr. Via DLR er der i alt formidlet lån til Folkesparekassens erhvervskunder for 102 mio. kr. For at kunne tilbyde flere valgmuligheder, er der endvidere indgået aftale med Nykredit om formidling af realkreditlån til erhvervsformål. I forhold til tilbud om forsikring af liv og tab af erhvervsevne deltager Folkesparekassen sammen med en række andre sparekasser i FSS (ForSikringsSamarbejde). For de kunder, der ønsker pensionsopsparing i form af livrente, er der via FSS et samarbejde med AP Pension. Folkesparekassen samarbejder med SparInvest om at udbyde investeringsforeningsbeviser. Det betragtes som en fordel at kunne tilbyde kunderne en god spredning og en professionel overvågning af deres investeringer. Derudover samarbejder Folkesparekassen med Privatsikring, der et selskab under Codan. Formålet er at tilbyde kunderne skadesforsikringer.

Årsrapport 2013


Bestyrelsens beretning

Folkesparekassen er derudover knyttet op på en række andre eksterne samarbejdspartnere. Her kan nævnes Finansrådet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Nationalbanken, Spar Nord Bank, Skandinavisk Data Center (SDC), Nets Danmark, Bankernes Kontantservice og Værdipapircentralen. Det har igennem mange år været et stort ønske fra Folkesparekassen at opnå fuldgyldigt medlemskab af Foreningen af Lokale Pengeinstitutter. Dette ønske blev opfyldt i 2013. Samtidig er der indgået aftale om, mod forholdsmæssigt større kontingentbetaling til Lokale Pengeinstitutter, at Folkesparekassen kan videredistribuere materiale fra Foreningen til J.A.K. Andelskasserne.

Samfundsansvar

Folkesparekassen anser pengeinstitutdrift som en vigtig samfundsmæssig opgave. Folkesparekassens mål, visioner og forretningsmodel tager afsæt i ønsket om at bidrage til en ændring af samfundsøkonomien i en bæredygtig retning. Derudover tager Folkesparekassen medansvar for miljøet. Konkret ved at tilbyde lavere renter på lån til miljørigtige formål samt ved i den løbende drift at være bevidst om bæredygtige indkøb til eget brug. I løbet af 2014 vil der blive udarbejdet en politik for Folkesparekassens samfundsansvar, der vil kunne ses på sparekassens hjemmeside.

Årets driftsresultat

Årets overskud før skat udgør 2.813 tkr. I resultatet indgår en stigning i indtjeningen på 2.560 tkr. på netto rente- og gebyrindtægter sammenholdt med 2012. Det svarer til 9,1 %. Netto rente- og gebyrindtægterne udgør i alt 30.803 tkr. Netto renteindtægterne stiger med 1.979 tkr. svarende til 10,2 %. Renteindtægterne er på 21.360 tkr. Gebyrer og provisionsindtægter stiger med 551 tkr. til 10.037 tkr. svarende til 5,8 %. Stigningen er udtryk for et større aktivitetsniveau som følge af et øget antal kunder. Hvis der i indtjeningsfremgangen ses bort fra indtjeningen i Ebeltoft Andelskasse, er der en mindre fremgang i netto rente- og gebyrindtægter på 1,2 %. Udviklingen er påvirket af fald i den gennemsnitlige udlånsrente samt fald i renteindtægterne fra obligationsbeholdningen. Førstnævnte skyldes, at en stadig større andel af nye lån foretages til Folkesparekassens lavrentesats. Sidstnævnte kan tilskrives det lave renteniveau i samfundet. I resultatet indgår endvidere kursgevinster på Sparekassens beholdning af værdipapirer med 396 tkr. Det kan primært henføres til beholdningen af sektoraktier.

Årsrapport 2013

Andre driftsindtægter er positivt påvirket af salg af ejendommen i Banegårdsgade i Aarhus samt salg af overtagne ejendomme fra Andelskassen J.A.K. Varde. Avancen fra handlerne udgør i alt 1,0 mio. kr. Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion stiger med 264 tkr. til 1.449 tkr. Stigningen skyldes primært, at løn til direktion i Ebeltoft Andelskasse medregnes i denne post frem til sammenlægningen er endelig gennemført fra medio 2013. Samlet stiger omkostningerne til personale og administration med 3.134 tkr. fra 22.320 tkr. til 25.454 tkr.. Det svarer til en stigning på 14,0 %. Ses bort fra den del, der vedrører Ebeltoft Andelskasse, er stigningen 1.298 tkr. svarende til 5,8 %. Stigningen kan henføres til øgede IT- og lokaleomkostninger samt større markedsføringsindsats i 2013. Af- og nedskrivninger på ejendomme og inventar stiger med 116 tkr. og vedrører investeringer i Ebeltoft samt indretning af lokaler i såvel Aarhus som Odense. Andre driftsudgifter er på 1.414 tkr. Der er en stigning på 618 tkr. fra 2012, svarende til 77,6 %. Stigningen vedrører øgede indbetalinger til Indskydergarantifonden, hvor Folkesparekassen i 2013 i alt har indbetalt 921 tkr. Tab og nedskrivninger på debitorer er faldet med 1.716 tkr. fra 2012 til 2013 svarende til et fald på 45,9 %. Tab og nedskrivninger udgør 2.022 tkr. i 2013.

Balance ved årets udgang

Balancen er i 2013 steget med 71,6 mio. kr. til 602,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 13,5 %. Sparekassens indlån andrager 453,6 mio. kr. Det er en stigning i forhold til 2012 på 55,1 mio. kr. – svarende til 13,8 %. Ses bort fra overtagne indlån fra Ebeltoft Andelskasse har der været en stigning i indlån på 3,4 %. Rentefrie indlån er i 2013 steget med 54,1 mio. kr. og udgør i alt 265,4 mio. kr. Indlån med rente er steget med 1,0 mio. kr. Udlån er i 2013 steget med 49,8 mio. kr. til 319,7 mio. kr. Det svarer til en stigning på 18,5 %. Ses bort fra overtagne udlånsengagementer fra Ebeltoft Andelskasse har der været en udlånsstigning på 8,6 %. Af stigningen udgør udlån, der er baseret på rentefri opsparing, 48,2 mio. kr. Den samlede saldo af disse udlån udgør 144,9 mio. kr. Afgivne garantier beløber sig til 80,4 mio. kr. Der er et fald i forhold til 2012 på 19,3 mio. kr. svarende til 19,3 %. Nedgangen skyldes en ændret procedure for bogføring af

11


Bestyrelsens beretning sagsgarantier i forbindelse med realkreditbelåning. Kursværdien af Sparekassens beholdning af obligationer er ved udgangen af 2013 på 193,3 mio. kr. Det er en stigning på 22,7 mio. kr. i forhold til udgangen af 2012, hvor beholdningen var 170,6 mio. kr. Den store obligationsbeholdning er en følge af Folkesparekassens gode likviditetssituation. Beholdningen af aktier udviser en kursværdi på 11,9 mio. kr. og består primært af kapitalandele i selskaber, der er ejet i fællesskab med andre pengeinstitutter indenfor sektoren. Aktiviteterne i selskaberne er en del af Folkesparekassens daglige drift. Derudover er en del af beholdningen andelsbeviser i de andelskasser, som Sparekassen har et samarbejde med.

Egenkapital og solvens

Sparekassens egenkapital består af garantkapital samt henlagte reserver. Årets driftsoverskud efter skat tillægges egenkapitalen. Folkesparekassens egenkapital udgør ved udgangen af 2013 74,9 mio. kr. Egenkapitalen ultimo 2012 udgjorde 64,4 mio. kr. Der kan derved konstateres en stigning på 10,5 mio. kr. Ændringen består af et fald i garantkapitalen på 0,1 mio. kr., reserver overtaget fra Ebeltoft Andelskasse på 8,8 mio. kr. samt en stigning i reserverne som følge af et konsolideret overskud efter skat i 2013 på 2,4 mio. kr. Derudover er 0,6 mio. kr., der var reserveret som opskrivningshenlæggelse på ejendommen i Banegårdsgade i Aarhus, nedskrevet som følge af salg. I stedet er beløbet indtægtsført under posten andre driftsindtægter. Solvensen er pr. 31. december 2013 er opgjort til 19,4 %. Det er en stigning i forhold til opgørelsen ultimo 2012 på 1,8 procentpoint. Det individuelt opgjorte solvensbehov udgør 10,7 %. Der er således en solvensmæssig stødpude på 8,7 procentpoint.

Investeringer

Folkesparekassen baserer værdiansættelsen af investeringsejendomme og domicilejendomme på eksterne vurderinger. Folkesparekassen ejer 3 investeringsejendomme, der alle er overtaget i forbindelse med nødlidende engagementer. Derudover ejer Folkesparekassen ejendommen på Herningvej i Silkeborg, hvorfra Silkeborg afdeling og hovedkontoret drives og ejendommen i Ebeltoft, hvor Ebeltoft afdeling har lokaler. I forbindelsen med sammenlægning med J.A.K. Andelskassen Varde i 2012 overtog Folkesparekassen dels en domicilejendom dels en udlejningslejlighed i Varde. Begge dele er afhændet pr. 1. februar 2013.

Finansiel Stabilitets garantkapital

Omkostninger til Bankpakke I er afregnet med garantkapital. Staten er dermed gennem selskabet Finansiel Stabilitet den største garant i Folkesparekassen med 3,4 mio. kr. svarende til en andel på 13,9 % af den samlede garantkapital. Statens garantkapital er tegnet på de samme vilkår, som er gældende for Sparekassens øvrige garantkapital. Finansiel Stabilitet har henvendt sig til Folkesparekassen med ønsket om en plan for indfrielse. Folkesparekassen er åbne overfor indfrielse af mindre beløb over en årrække. Dette på en måde, der ikke indebærer risiko for udvanding af sparekassens kapitalgrundlag og som ikke stiller øvrige garanter dårligere.

Fremtiden

I 2012 blev PLAN 2015 opstillet. Målene er at nå en solvens på 21 %, at få 9.000 kunder, at øge kendskabet til Folkesparekassen og sparekassens værdier, samt at give kunderne en kompetent betjening. Derudover er Folkesparekassen åben overfor en sammenlægning med andre pengeinstitutter, forudsat at Folkesparekassen er den fortsættende part. For at sikre at Folkesparekassen også i fremtiden kan fremstå som et solidt pengeinstitut med lave priser, er der behov for en større indtjening og større vækst. Vejen frem er flere kunder. Der er i 2013 en stigende tilgang af nye kunder. Denne udvikling forventes at fortsætte i 2014 og årene fremover. Der er en bevægelse i retning af, at kunderne vælger et pengeinstitut, der er til for kundernes skyld, og hvor tingene foregår ud fra et princip om gennemsigtighed. Samtidig er der en stigende bevidsthed om betydningen af at vælge bæredygtigt, hvilket giver gode muligheder for Folkesparekassen. For at kunderne kan vælge Folkesparekassen, er det dog helt afgørende, at kendskabet til Folkesparekassen bliver større. Det er også nødvendigt, at de værdier, Folkesparekassen hviler på, bliver mere udbredt. Der vil derfor også fremadrettet blive arbejdet målrettet herpå. På de interne linjer vil der være fokus på kreditstyring, kompetenceudvikling samt effektiviseringer. I løbet af 2014 er det hensigten at igangsætte et arbejde med opstilling af nye overordnede mål frem mod 2020.

Tak for indsatsen

Bestyrelsen vil gerne takke Sparekassens afgående repræsentantskab for en god og engageret indsats for Folkesparekassen gennem de sidste 4 år. Tak for et godt samarbejde og gode konstruktive møder. Endvidere rettes en tak til direktion og medarbejdere for en ligeledes god og engageret indsats.

12

Årsrapport 2013


Ă…rsrapport 2013

13


Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2013 samt bestyrelsens beretning for Folkesparekassen. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af sparekassens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultat og pengestrømme.

Endvidere er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i Sparekassens aktiviteter og økonomiske forhold, samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risiko og usikkerhedsfaktorer, som Sparekassen kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse.

Silkeborg, den 13. februar 2014

Direktion

Martha M. Petersen Direktør

Bestyrelse

Mads Andersen Velbæk Formand

Kurt Poulsen Næstformand

Niels Juhl Bentzen

Jørgen Bertelsen

Michael Schou

Børge Mortensen

Helle Nielsen

Aage Kirkegaard

14

Årsrapport 2013


Revisionspåtegning Den uafhængige revisors erklæringer

Til repræsentantskabsmedlemmerne i Folkesparekassen Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Folkesparekassen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013, der omfatter resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis for sparekassen. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter mv. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede.

Årsrapport 2013

Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af sparekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013, samt at resultatet af sparekassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 er i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Udtalelse om ledelsesberetning Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Nykøbing Mors, den 13. februar 2014 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Henrik S. Poulsen Statsautoriseret revisor

15


Årsregnskab Hoved- og nøgletal 17 Ledelsesberetning 18 Resultatopgørelse 22 Balance 23 Egenkapitalopgørelse 26 Noter 27

16

Årsrapport 2013


Årsregnskab

Hoved- og nøgletal Beløb i 1.000 kr.

2013

2012

2011

2010

2009

30.803

28.243

22.827

22.641

21.441

396

1.570

1.443

1.054

1.879

25.454

22.320

21.002

17.617

16.217

Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.

2.022

3.738

1.273

1.851

2.690

Årets resultat

2.425

1.881

1.035

1.855

2.238

319.678

269.867

258.307

253.585

263.132

Egenkapital

74.950

64.432

60.433

61.135

58.110

Aktiver i alt

602.076

530.444

484.912

452.094

416.619

Solvensprocent

19,4

17,6

17,1

17,4

17,2

Kernekapitalprocent

19,4

17,6

17,1

17,4

17,2

Egenkapitalforrentning før skat

4,0

3,9

2,2

4,0

4,0

Egenkapitalforrentning efter skat

3,5

3,0

1,7

3,1

4,0

Indtjening pr. omkostningskrone

1,10

1,09

1,06

1,15

1,11

Renterisiko

4,3

3,0

1,5

1,2

2,1

Valutaposition

0,2

0,8

0,5

0,6

0,3

72,5

69,5

73,5

80,8

96,4

4,3

4,2

4,3

4,1

4,5

18,5

4,5

1,9

-3,6

5,7

298,4

283,5

251,8

242,4

190,0

Summen af store engagementer

25,9

107,4

65,5

82,8

54,8

Andel af tilgodehavender med nedsat rente

1,75

1,87

0,42

0,94

1,03

Årets nedskrivningsprocent

0,6

1,0

0,4

0,5

0,7

Akkumuleret nedskrivningsprocent

2,2

2,0

1,9

2,2

1,7

Balance Udlån

Nøgletal

Udlån i forhold til indlån Udlån i forhold til egenkapital Årets udlånsvækst Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet

Ved sammenlægning med andre mindre pengeinstitutter er sammenligningstal for tidligere år ikke tilpasset.

Årsrapport 2013

17


Ledelsesberetning Hovedaktivitet

Sparekassens hovedaktivitet er at udbyde finansielle produkter til såvel private kunder som erhvervskunder. Sparekassen ønsker at kunne tilbyde kunderne et bredt sortiment af produkter kombineret med en professionel rådgivning.

Særlige forhold for 2013

Der har i 2013 været et øget forretningsomfang med kunder. Det har medført en stigning i indtjeningen. Regnskabet afspejler dog også samtidig det lave renteniveau i samfundet. Det er således ikke muligt i 2013 at opnå den samme rente som tidligere ved placering af sparekassens store overskudslikviditet i obligationer. Tallene er endvidere påvirket af sammenlægningen med Ebeltoft Andelskasse. Sammenlægningen påvirker de enkelte driftsposter, idet resultaterne fra Ebeltoft Andelskasse er medtaget fra og med 1. januar 2013. Balancetallene er desuden også forøget med den overtagne balance fra andelskassen. Samtidig er Folkesparekassens solvens forbedret som følge af sammenlægningen. Ultimo 2012 flyttede Aarhus afdelingen til nye og mere synlige lokaler. Det har i 2013 ført til en væsentlig større tilgang af nye kunder i Aarhus sammenlignet med tidligere år. Sidst på året 2013 overtager Odense afdeling nye og ligeledes mere synlige lokaler i Odense.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat før skat er på 2.813 tkr. Efter skat andrager årets resultat 2.425 tkr. I 2012 var resultatet før skat på 2.414 tkr. og 1.881 tkr. efter skat. Ifølge årsrapporten fra 2012 forventede sparekassen for 2013 et overskud før skat på 5,0 mio. kr. Afvigelsen i resultatet skyldes langt overvejende et lavere afkast af obligationsbeholdningen. Dertil kommer en lavere gennemsnitlig rente på udlån som følge af en højere anvendelse af lavrentelån. Afvigelsen i forhold til budgettet kan desuden i et vist omfang tilskrives øgede IT-omkostninger og større indbetalinger til Indskydergarantifonden. Netto rente- og gebyrindtægter stiger med 9,1 % fra 28.243 tkr. i 2012 til 30.803 tkr. i 2013. Hvis der ses bort

18

fra den del, der vedrører Ebeltoft Andelskasse, er stigningen på 1,2 %. I resultatet indgår endvidere kursgevinster på Sparekassens beholdning af værdipapirer med 396 tkr. Det kan primært henføres til indtjening på beholdningen af sektoraktier. Andre driftsindtægter er positivt påvirket af salg af ejendommen i Banegårdsgade i Aarhus samt salg af overtagne ejendomme fra Andelskassen J.A.K. Varde. Avancen fra handlerne udgør i alt 1,0 mio. kr. Omkostningerne til personale og administration stiger fra 22.320 tkr. til 25.454 tkr. Det svarer til 14,0 %. Ses bort fra Ebeltoft Andelskasse er stigningen 1.298 tkr. svarende til 5,8 %. Personaleomkostningerne stiger med 2,2 %, mens øvrige administrationsomkostninger stiger 6,6 %. Årets nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender er på 2.022 tkr. i 2013 mod 3.738 tkr. i 2012.

Balance

Folkesparekassens balance andrager 602,1 mio. kr. ultimo 2013 mod 530,4 mio. kr. ultimo 2012. Det svarer til en stigning på 13,5 %. Ses bort fra den balance, der er overtaget fra Ebeltoft Andelskasse, er stigningen 3,9 %. Sparekassens udlån stiger i 2013 fra 269,9 mio. kr. til 319,7 mio. kr. Det er en stigning på 18,5 %. Af stigningen, der udgør 49,8 mio. kr., kan 26,5 mio. kr. henføres til overtagne engagementer i forbindelse med sammenlægningen med Ebeltoft Andelskasse. Det betyder, at der i forhold til den øvrige del af Folkesparekassen er en stigning i udlån på 23,3 mio. kr. svarende til 8,6 %. Det er en relativ høj udlånsvækst, der kan tilskrives en forøget tilgang af nye kunder. Indlån stiger i 2013 med 55,1 mio. kr. fra 398,5 mio. kr. til 453,6 mio. kr. svarende til en stigning på 13,8 %. Heraf kan de 41,4 mio. kr. henføres til overtagne indlån fra Ebeltoft Andelskasse. Det betyder, at der i den øvrige del af Folkesparekassen er en vækst i indlån på 13,7 mio. kr. Det svarer til 3,4 %. Den forholdsvis lave indlånsvækst kan tilskrives, at kunderne i højere grad er begyndt at bruge af de opsparede midler, at kontante indeståender er investeret

Årsrapport 2013


Ledelsesberetning

i værdipapirer, samt at der i forbindelse med omlægning af kapitalpensionsordninger til alderspension er afregnet afgift til staten. Afgivne garantier falder med 19,3 mio. kr. fra 99,7 mio. kr. til 80,4 mio. kr. Faldet skyldes en ændret procedure for bogføring af sagsgarantier i forbindelse med realkreditbelåning. Ultimo 2013 udgør sparekassens samlede egenkapital 74,9 mio. kr. Det er en stigning på 10,5 mio. kr. siden 2012, hvor egenkapitalen udgjorde 64,4 mio. kr. Ændringen består af et fald i garantkapitalen på 0,1 mio. kr., reserver overtaget fra Ebeltoft Andelskasse på 8,8 mio. kr. samt en stigning i reserverne som følge af konsolideret overskud efter skat i 2013 på 2,4 mio. kr. Derudover er 0,6 mio.

Tilsynsdiamanten

kr., der var reserveret som opskrivningshenlæggelse på ejendommen i Banegårdsgade i Aarhus, nedskrevet som følge af salg. I stedet er beløbet indtægtsført under posten andre driftsindtægter.

Tilsynsdiamanten

Finanstilsynet har opstillet 5 grænseværdier, alle danske pengeinstitutter skal leve op til. Opgjort ved årsskiftet ser Folkesparekassens tal ud som vist i tabellen herunder. Folkesparekassen ligger, som det fremgår, indenfor de opstillede grænser på alle 5 punkter. I forhold til udlånsvæksten kan peges på, at såfremt der ses bort fra overtagne udlånsengagementer fra Ebeltoft Andelskasse, er udlånsvæksten 8,62 %.

Finanstilsynets grænser

Folkesparekassen

< 25 %

7,54 %

<1

0,60

Summen af store engagementer Engagementer, der udgør mere end 10 % af Folkesparekassens basiskapital efter fradrag af sikkerheder. Basiskapital er egenkapital fratrukket aktier, anparter og ansvarlig kapital i andre pengeinstitutter o.l. Sikkerheder er i denne opgørelse alene pant i fast ejendom til privat beboelse.

< 125 %

25,91 %

Likviditetsoverdækning Overdækningen opgøres efter lovens minimumskrav, der angiver, at man altid skal have likviditet, så det dækker 10 % af den samlede gæld + garantiforpligtelser. Ved opgørelsen kan ses bort fra den del, der er dækket af egenkapital. Ved likviditet forstås kontant indestående i Nationalbanken og andre pengeinstitutter. Børsnoterede obligationer medregnes også til likviditeten.

> 50 %

298,38 %

Udlånsvækst Udlånsvæksten målt år til år.

< 20 %

18,46 %

Ejendomseksponering Udlån til ejendomsengagementer i forhold til det samlede udlån. Funding ratio Udlån i forhold til indlån + egenkapital.

Årsrapport 2013

19


Ledelsesberetning Kapitalforhold og solvens

Basiskapitalen efter fradrag er opgjort til 69,8 mio. kr. mod 56,7 mio. kr. ultimo 2012. De risikovægtede poster er ultimo 2013 opgjort til 360,1 mio. kr. mod 322,2 mio. kr. året før. Folkesparekassens solvens udgør 19,4 % ultimo 2013 mod 17,6 % ultimo 2012. Folkesparekassens kapital består alene af ren egentlig kernekapital. Det vil sige af garantkapital, der udgør 24,5 mio. kr., og af konsolideret overskud, der udgør 50,4 mio. kr. Sparekassen anvender standardmetoden for opgørelse af kreditrisici og basisindikatormodellen for opgørelse af de operationelle risici ved opgørelsen af de risikovægtede poster. Sparekassen har vurderet, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for gradvist at indføre mere avancerede modeller.

Forventet udvikling i 2014

Folkesparekassen forventer også for det kommende år en svag samfundsmæssig økonomisk udvikling. Der er budgetteret med en vækst i udlån og garantier på 6,25 %. Dette budgetmål forventes primært realiseret ved tilgang af nye kunder. Der er for 2014 budgetteret med et driftsresultat på 3,0 mio. kr. før skat.

Vidensressourcer

Folkesparekassens fremtidige udvikling er afhængig af, at sparekassen også fremover kan tiltrække den nødvendige kvalificerede arbejdskraft til varetagelse af sparekassens hovedaktiviteter. Derudover er det nødvendigt for at yde en professionel rådgivning, at medarbejderne til stadighed dygtiggør sig.

Afdelinger

Sparekassen drives med hovedkontor i Silkeborg, samt afdelinger i Silkeborg, Odense, Aarhus og Ebeltoft.

Sparekassens individuelle solvensbehov jf. FiL § 124, stk. 4 er opgjort til 10,7 % mod 12,1 % ultimo 2012. Solvensbehovet i kroner udgør 38,5 mill. Ved opgørelsen har Folkesparekassen anvendt 8+ modellen, hvor der afsættes 8 % af de vægtede aktiver til dækning af alle almindelige og normale risici. Derudover afsættes ekstra kapital til særlige risici indenfor fire risikoområder. Det er kreditrisici, markedsrisici, operationelle risici samt øvrige risici. Da den faktiske solvens udgør 19,4 % er der en solvensmæssig overdækning på 8,7 procentpoint. Opgørelsen over Folkesparekassens individuelle solvensbehov er offentliggjort på sparekassens hjemmeside folkesparekassen.dk.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til datoen for behandling og godkendelse af årsrapporten ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Usikkerhed ved indregning og måling

Den væsentligste usikkerhed ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger på udlån og tilgodehavender. Det skal i særdeleshed ses i sammenhæng med den svage økonomiske udvikling i samfundet samt et fortsat meget vanskeligt marked for omsætning af fast ejendom. Folkesparekassen arbejder løbende med forbedring af metoder og datagrundlag for indregning og måling af udlån og andre tilgodehavender og vurderer, at årsregnskabet efter bedste skøn har taget højde for de forhold, der er relateret til konjunkturudviklingen.

20

Folkesparekassen Odenses nye domicil i bydelen Dalum.

Årsrapport 2013


Ledelsesberetning Overordnet risikostyring

Udvalget skal omdannes til et revisionsudvalg i 2014. Ud over ovennævnte opgaver, skal revisionsudvalget også beskæftige sig med processerne omkring risikostyring og kontrol.

Risikostyringen sker i overensstemmelse med blandt andet bestemmelserne i § 71 bekendtgørelsen samt de politikker, rammer og instrukser, der er fastlagt af sparekassens bestyrelse. Formålet er at minimere de tab, som kan opstå som følge af uforudsete hændelser indenfor de enkelte risikoområder.

Nominering- og vederlagsudvalgets opgaver og aktiviteter i årets løb

Sparekassen er eksponeret over for forskellige risici, hvor de væsentligste risici vedrører kreditrisici, markedsrisici samt likviditetsrisici.

Den daglige styring foretages af direktionen, og bestyrelsen modtager løbende rapportering om udviklingen. Mindst en gang om året foretager bestyrelsen en revurdering af samtlige politikker, rammer og instrukser.

Kapitaldækningsregler / Basel II / Søjle III

Som led i Basel II reglerne skal Folkesparekassen opfylde en række specificerede oplysningskrav om sparekassens risici. Samtlige oplysninger i henhold til oplysningskravene, de såkaldte Søjle III krav, fremgår af sparekassens hjemmeside i en særskilt udarbejdet risikorapport.

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen vurderer endvidere løbende behovet for at sikre bredde i bestyrelsen ved forskellige kompetencer og forskellig baggrund, herunder opstilles mål for det underrepræsenterede køn. Der er stillet det mål, at mindst 25 % af bestyrelsens medlemmer skal være kvinder.

Udvalgsarbejde

For at sikre passende fokus på udvalgte områder har bestyrelsen nedsat to udvalg. Et regnskabsudvalg samt et nominerings- og vederlagsudvalg.

Regnskabsudvalgets opgaver og aktiviteter i årets løb

Regnskabsudvalget afholder i løbet af 2013 et opstartsmøde samt 3 ordinære møder. Udvalget arbejder med vurdering af forretningsgange og principper for regnskabsaflæggelsen. Endvidere bliver grundlaget for udfærdigelse af budgettet efterset. Regnskabsudvalget undersøger desuden de interne kontrolprocedurer og evaluerer på indsatsen fra den eksterne revision. Resultatet af undersøgelserne, der rapporteres til den samlede bestyrelse, giver ikke anledning til bemærkninger.

Årsrapport 2013

Udvalget har i 2013 to møder, hvor der arbejdes med bestyrelsens selvevaluering, evaluering af direktionen samt vederlag og aflønning af bestyrelse og direktion. Udvalget foretager en overvågning af markedsniveauet for sammenlignelige pengeinstitutter og udarbejder forslag til justeret lønpolitik. Endvidere undersøges, om Folkesparekassen overholder oplysnings- og indberetningsforpligtelserne på aflønningsområdet. Folkesparekassens lønpolitik er lagt ud på sparekassens hjemmeside. Bestyrelsen foretager i efteråret på baggrund af oplæg fra nominerings- og vederlagsudvalget en samlet selvevaluering og kommer frem til, at bestyrelsen, set i lyset af forretningsmodellen, besidder de nødvendige kompetencer. Evalueringen kan sammen med oplysninger om det enkelte medlems baggrund og forudsætninger ses på sparekassens hjemmeside folkesparekassen.dk. Mere information om arbejdet i de to udvalg fremgår endvidere også af Folkesparekassens hjemmeside.

Samfundsansvar

Folkesparekassen anser pengeinstitutdrift som en vigtig samfundsmæssig opgave. Folkesparekassens mål, visioner og forretningsmodel tager afsæt i ønsket om at bidrage til en ændring af samfundsøkonomien i en bæredygtig retning. Derudover tager Folkesparekassen medansvar for miljøet. Konkret ved at tilbyde lavere renter på lån til miljørigtige formål samt ved i den løbende drift at være bevidst om bæredygtige indkøb til eget brug. I løbet af 2014 vil der blive udarbejdet en politik for Folkesparekassens samfundsansvar, der vil kunne ses på sparekassens hjemmeside folkesparekassen.dk.

God selskabsledelse

Komitéen for god selskabsledelse har revideret anbefalingerne for god selskabsledelse. Bestyrelsen har vurderet de nye anbefalinger, og hvorvidt Folkesparekassen efterlever disse ud fra et følg-eller-forklar-princip. Der er 47 anbefalinger hvoraf Folkesparekassen følger de 42. Dertil kommer, at 2 anbefalinger følges delvist, mens der er 3, der ikke følges. For de anbefalinger, der ikke følges eller kun følges delvist, er forklaringen hovedsageligt, at anbefalingerne er rettede mod et aktieselskab og ikke relevante for en garantsparekasse. Rapport om God Selskabsledelse i Folkesparekassen kan ses på hjemmesiden folkesparekassen.dk sammen med årsrapporten.

21


Årsregnskab

Resultatopgørelse Beløb i 1.000 kr.

Note

2013

2012

Renteindtægter

1

23.163

21.978

Renteudgifter

2

1.803

2.597

21.360

19.381

65

16

10.037

9.486

659

640

30.803

28.243

396

1.570

1.203

38

25.454

22.320

699

583

1.414

796

2.022

3.738

2.813

2.414

388

533

2.425

1.881

2.425

1.881

2.425

1.881

2.425

1.881

-562

0

0

0

-562

0

1.863

1.881

Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv. Gebyrer og provisionsindtægter

3

Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer

4

Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration

5, 6

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.

7

Resultat før skat Skat Årets resultat

8

Forslag til resultatdisponering Henlagt til egenkapitalen

Totalindkomstopgørelse Årets resultat Anden totalindkomst: Tilbageførte ejendomsopskrivninger Skat af tilbageførte ejendomsopskrivninger Anden totalindkomst efter skat Årets totalindkomst

22

Årsrapport 2013


Årsregnskab

Balance

Beløb i 1.000 kr.

Aktiver

2013

2012

17.096

31.621

9

40.922

26.033

10, 11

319.678

269.867

Obligationer til dagsværdi

12

143.590

170.569

Obligationer til amortiseret kostpris

12

49.676

0

Aktier mv.

12

11.879

11.867

Grunde og bygninger i alt

13

13.529

13.795

Note

Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og tilgodehavender til amortiseret kostpris

Investeringsejendomme

6.658

5.232

Domicilejendomme

6.871

8.563

1.663

1.500

129

33

87

0

2.974

5.159

853

0

602.076

530.444

Note

2013

2012

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker

15

53.988

58.843

Indlån og anden gæld

16

453.603

398.532

19.494

8.367

41

66

527.126

465.808

0

2

Hensættelser til tab på garantier

0

202

Hensatte forpligtelser

0

204

24.499

24.627

0

562

Overført overskud

50.451

39.243

Egenkapital

74.950

64.432

Passiver i alt

602.076

530.444

Øvrige materielle aktiver

14

Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver

8

Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt

Passiver

Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensættelser til udskudt skat

8

Garantkapital Opskrivningshenlæggelser

Øvrige noter 17 18 19 20

Eventualforpligtelser Valutaeksponering Finansielle risici Nærtstående parter

Årsrapport 2013

21 22 23

Kapitalkrav Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabspraksis

23


24

Ă&#x2026;rsrapport 2013


Folkesparekassens hovedkontor i Silkeborg Ă&#x2026;rsrapport 2013

25


Årsregnskab

Egenkapitalopgørelse Beløb i 1.000 kr.

2013

2012

24.627

23.307

0

2.183

Tilgang vedrørende sammenlægning med Ebeltoft Andelskasse

162

0

Ny indbetalt garantkapital

764

353

Tilbagebetaling af garantkapital

-1.054

-1.216

Garantkapital ultimo

24.499

24.627

Garantkapital primo Tilgang vedrørende sammenlægning med JAK Andelskassen Varde

Akkumulerede værdiændringer primo

562

562

-562

0

0

562

39.243

36.564

0

798

Tilgang vedrørende sammenlægning med Ebeltoft Andelskasse

8.783

0

Årets overskud

2.425

1.881

Overført over- eller underskud ultimo

50.451

39.243

Egenkapital i alt ultimo

74.950

64.432

Tilbageførsel af tidligere års opskrivninger Akkumulerede værdiændringer ultimo Overført over- eller underskud primo Tilgang vedrørende sammenlægning med JAK Andelskassen Varde

26

Årsrapport 2013


Noter Resultatopgørelse 1 Renteindtægter 28

12 Værdipapirer

34

2

Renteudgifter

28

13 Grunde og bygninger

35

3

Gebyrer og provisionsindtægter

28

14 Øvrige materielle anlægsaktiver

36

4 Kursreguleringer

28

5

29

Udgifter til personale og administration

6 Revisionshonorar

29

7

30

Nedskrivninger og hensættelser på udlån og garantidebitorer

8 Skat

31

Balance - aktiver

9

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker

10 Udlån og tilgodehavender 11 Regnskabsmæssig værdi af udlån og tilgodehavender, hvor der er indtruffet objektiv indikation på værdiforringelse

Årsrapport 2013

32 33

34

Balance - passiver

15 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker fordelt på restløbetider

37

16 Indlån og anden gæld

37

Øvrige

17 Eventualforpligtelser

38

18 Valutaeksponering

38

19 Finansielle risici

39

20 Nærtstående parter

40

21 Kapitalkrav

41

22 Hoved- og nøgletal

42

23 Anvendt regnskabspraksis

43

27


Noter - Resultatopgørelse

1. Renteindtægter Beløb i 1.000 kr. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Øvrige renteindtægter

2013

2012

134

270

20.941

19.100

2.053

2.608

35

0

23.163

21.978

2013

2012

134

151

1.668

2.443

1

3

1.803

2.597

2013

2012

489

309

Betalingsformidling

1.114

1.022

Lånesagsgebyrer

1.575

1.931

Garantiprovision

2.755

3.271

Øvrige gebyrer og provisioner

4.104

2.953

10.037

9.486

2013

2012

Obligationer

-98

1.185

Aktier mv.

414

318

80

67

396

1.570

Renteindtægter i alt

2. Renteudgifter Beløb i 1.000 kr. Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Øvrige renteudgifter Renteudgifter i alt

3. Gebyrer og provisionsindtægter Beløb i 1.000 kr. Værdipapirhandel og depoter

Gebyrer og provisionsindtægter i alt

4. Kursreguleringer Beløb i 1.000 kr.

Valuta Kursreguleringer i alt

28

Årsrapport 2013


Noter - Resultatopgørelse

5. Udgifter til personale og administration 2013

2012

108

134

Direktion

1.341

1.051

Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion i alt

1.449

1.185

Lønninger

11.135

10.187

Pensioner

1.389

1.175

Lønsumsafgift

1.507

1.365

14.031

12.727

IT-udgifter

5.040

3.973

Lokaleudgifter

1.109

428

Kontorudgifter

2.534

2.223

Øvrige administrationsudgifter

1.291

1.784

Øvrige administrationsudgifter i alt

9.974

8.408

25.454

22.320

25,8

23,5

2013

2012

der udfører den lovpligtige revision

383

347

Heraf honorar for lovpligtig revision af årsregnskabet

230

251

20

47

115

49

18

0

Beløb i 1.000 kr. Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion Bestyrelse

Personaleudgifter

Personaleudgifter i alt Øvrige administrationsudgifter

Udgifter til personale og administration i alt

Det gennemsnitlige antal beskæftigede omregnet til heltidsbeskæftigede:

6. Revisionshonorarer Beløb i 1.000 kr. Samlet honorar til de generalforsamlingsvalgte revisionsvirksomheder,

Heraf honorar for andre erklæringsopgaver med sikkerhed Heraf honorar for andre ydelser Regulering revisionshonorar tidligere år

Årsrapport 2013

29


Noter - Resultatopgørelse

7. Nedskrivninger og hensættelser på udlån og garantidebitorer Beløb i 1.000 kr.

2013

2012

2.771

8.951

-1.011

-5.043

Individuelle nedskrivninger på udlån Nedskrivninger i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Beregnede renter af individuelle nedskrivninger

-287

-265

1.473

3.643

231

202

Tilbageførsel af hensættelser foretaget i tidligere regnskabsår

-433

0

Hensættelser til tab på garantidebitorer i alt

-202

202

549

0

0

-48

Beregnede renter af gruppevise nedskrivninger

-87

-51

Gruppevise nedskrivninger i alt

462

-99

Indgået på tidligere afskrevne fordringer

-61

-68

Tab ud over nedskrivninger

350

60

2.022

3.738

Individuelle nedskrivninger på udlån i alt Hensættelse til tab på garantidebitorer Forøgelse af hensættelser

Gruppevise nedskrivninger Forøgelse af nedskrivninger Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender i alt i regnskabsåret

30

Årsrapport 2013


Noter - Resultatopgørelse

8. Skat 2013

2012

Beregnet skat af årets indkomst

339

688

Ændring i udskudt skat

-89

-154

Regulering af tidligere års beregnede skat

138

-1

Beløb i 1.000 kr.

Skat af årets resultat

388

533

Effektiv skatteprocent

13,8

22,1

Aktuel skatteprocent

25,0

25,0

+/- Ikke-fradragsberettigede omkostninger og ikke-skattepligtige indtægter

-7,8

+1,5

+/- Anden regulering

-3,4

-4,4

Effektiv skatteprocent

13,8

22,1

2

156

-2

-154

0

2

Materielle anlægsaktiver

0

2

Udskudt skattemæssig indtægt

0

0

Hensat til udskudt skat i alt

0

2

Årets regulering

87

0

Udskudte skatteaktiver ultimo

87

0

Skatteafstemning:

Hensættelse til udskudt skat Hensat primo Årets regulering Hensat til udskudt skat ultimo Der vedrører følgende poster:

Udskudte skatteaktiver

Der vedrører følgende poster: Indretning lejede lokaler

41

0

Materielle anlægsaktiver

-17

0

Obligationer til amortiseret kostpris

63

0

Udskudte skatteaktiver i alt

87

0

Årsrapport 2013

31


Noter - Balance

9. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Beløb i 1.000 kr.

2013

2012

38.390

21.430

7

0

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker fordelt efter restløbetid Anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år

118

0

2.407

4.603

0

0

40.922

26.033

0

0

Tilgodehavender hos kreditinstitutter

40.922

26.033

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker i alt

40.922

26.033

Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker i alt Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker

32

Årsrapport 2013


Noter - Balance

10. Udlån og tilgodehavender Beløb i 1.000 kr.

2013

2012

1.985

242

43.555

38.991

Udlån og tilgodehavender fordelt efter restløbetid Anfordring Til og med 3 måneder

51.449

38.826

Over 1 år og til og med 5 år

Over 3 måneder og til og med 1 år

119.184

96.898

Over 5 år

103.505

94.910

Udlån og tilgodehavender i alt

319.678

269.867

Udlån og tilgodehavender til amortiseret kostpris

319.678

268.867

Udlån og andre tilgodehavender i alt

319.678

269.867

0

0

Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri

5

4

Industri og råstofudvinding

1

2

Energiforsyning

0

0

Bygge- og anlæg

3

2

Handel

5

4

Transport, hoteller og restauranter

0

0

Information og kommunikation

1

0

Finansiering og forsikring

2

2

Fast ejendom

8

9

Øvrige erhverv

8

7

Erhverv i alt

33

30

Private

67

70

100

100

Gruppering på sektorer og brancher i procent Offentlige myndigheder Erhverv

Udlån og garantier i alt

Årsrapport 2013

33


Noter - Balance

11. Regnskabsmæssig værdi af udlån og tilgodehavender hvor der er indtruffet objektiv indikation på værdiforringelse 2013

2012

29.818

30.269

Individuelle nedskrivninger

7.898

7.061

Regnskabsmæssig værdi

21.920

23.208

281.508

198.396

Beløb i 1.000 kr. Udlån og tilgodehavender før nedskrivninger

Værdi af udlån hvorpå der er foretaget gruppevis nedskrivning: Udlån og tilgodehavender før nedskrivning Gruppevise nedskrivninger

1.304

755

280.204

197.641

2013

2012

Realkreditobligationer

108.106

118.626

Skibskreditobligationer

35.484

51.390

0

553

143.590

170.569

Realkreditobligationer

15.689

0

Skibskreditobligationer

33.987

0

Obligationer, amortiseret kostpris i alt

49.676

0

Dagsværdien af obligationer optaget til amortiseret kostpris er

49.933

0

Unoterede aktier

9.888

9.716

Andelsbeviser i andelskasser

1.991

2.151

11.879

11.867

Regnskabsmæssig værdi

12. Værdipapirer Beløb i 1.000 kr. Obligationer, dagsværdi

Statsobligationer Obligationer, dagsværdi i alt

Obligationer, amortiseret kostpris

Aktier mv.

Aktier mv. i alt

34

Årsrapport 2013


Noter - Balance

13. Grunde og bygninger Beløb i 1.000 kr.

2013

2012

5.232

4.496

0

736

Investeringsejendomme Dagsværdi primo Tilgang vedrørende sammenlægning med JAK Andelskassen Varde Tilgang vedrørende sammenlægning med Ebeltoft Andelskasse

2.116

0

Tilgang i årets løb

46

0

Afgang i årets løb

-736

0

Dagsværdi ultimo

6.658

5.232

Investeringsejendomme er værdifastsat til dagsværdi, der fordeler sig således (Beløb i 1.000 kr.): Ejendom 7441 Bording

Ubebygget grund 8600 Silkeborg

Ubebygget grund 8632 Lemming

Ejendom 8400 Ebeltoft

Offentlig vurdering

2.950

392

846

1.900

Mæglervurdering ultimo 2012

2.725

1.340

1.050

*2.200

Bogført værdi

2.533

999

964

2.162

* Mæglervurdering primo 2013

Ejendommene Storegade 43 og Nygade 13, 6800 Varde er solgt pr. 1. februar 2013 for en kontantsum på i alt 1.026 tkr.

Beløb i 1.000 kr.

2013

2012

8.563

8.750

Domicilejendomme Omvurderet værdi primo Tilgang vedrørende sammenlægning med Ebeltoft Andelskasse

957

0

Afskrivning

-151

- 187

-2.328

0

-170

0

6.871

8.563

Afgang i årets løb Andre ændringer Omvurderet værdi ultimo

Domicilejendomme er værdifastsat til omvurderet værdi, der fordeler sig således (Beløb i 1.000 kr.): Herningvej 37 8600 Silkeborg

Øster Alle 8A 8400 Ebeltoft

Offentlig vurdering

3.550

930

Mæglervurdering hhv. ultimo 2011 og primo 2013

6.200

1.100

Bogført værdi

5.930

941

Ejendommen Banegårdsgade 19, 8000 Aarhus C er solgt pr. 1. januar 2013 for en kontantsum på 2.550 tkr.

Årsrapport 2013

35


Noter - Balance

14. Øvrige materialle anlægsaktiver Beløb i 1.000 kr.

2013

2012

3.395

2.785

18

0

Driftsmidler Kostpris primo Tilgang vedrørende sammenlægning med Ebeltoft Andelskasse Tilgang i årets løb, herunder forbedringer

715

697

-432

-87

Kostpris ultimo

3.696

3.395

Ned- og afskrivninger primo

1.895

1.578

547

396

-409

-79

Ned- og afskrivninger ultimo

2.033

1.895

Bogført værdi ultimo

1.663

1.500

Afgang i årets løb

Årets afskrivninger Årets ned- og afskrivninger på udgåede aktiver

36

Årsrapport 2013


Noter - Balance

15. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker fordelt på restløbetider Beløb i 1.000 kr.

2013

2012

50.988

58.843

3.000

0

53.988

58.843

2013

2012

280.287

239.372

83.087

76.699

6.240

1.619

16.133

12.438

Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Anfordring Over 3 måneder og til og med 1 år Gæld til kreditinstitutter og centralbanker i alt

16. Indlån og anden gæld Beløb i 1.000 kr. Indlån og anden gæld fordelt på restløbetider Anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år Indlån i alt

67.856

68.404

453.603

398.532

280.287

239.372

87.680

73.476

530

0

85.106

85.684

453.603

398.532

Indlån og anden gæld fordelt på Anfordring Med opsigelsesvarsel Tidsindskud Særlige indlånsformer Indlån og anden gæld i alt

Årsrapport 2013

37


Noter - Øvrige

17. Eventualforpligtelser 2013

2012

Finansgarantier

17.774

13.466

Tabsgarantier for realkreditudlån

36.170

35.864

Tinglysnings- og konverteringsgarantier

25.746

50.197

734

187

80.424

99.714

Beløb i 1.000 kr. Garantier

Øvrige garantier Garantier i alt

Folkesparekassen har deponeret obligationer for en værdi af 6.714 tkr. og aktier for en værdi af 6.381 tkr. til sikkerhed for gæld til pengeinstitutter.

2013

Beløb i 1.000 kr. Huslejeforpligtelse Folkesparekassen har en lejekontrakt, der er opsagt pr. 1. april 2014.

48

Der er indgået en lejekontrakt, der er uopsigelig indtil 1. september 2019. Forpligtelsen udgør 322 tkr. inkl. moms for 2014 og for hele perioden - tkr. inkl. moms.

1.823

Der er indgået en lejekontrakt, der er uopsigelig indtil 1. december 2018. Forpligtelsen udgør 393 tkr. inkl. moms for 2014 og for hele perioden - tkr. inkl. moms.

1.933 3.804

Udtrædelsesgodtgørelse af SDC Der er indgået en kontrakt, der er uopsigelig i løbende år + 3 år Forpligtelsen udgør for hele perioden - tkr. inkl. moms.

9.750 13.554

18. Valutaeksponering Beløb i 1.000 kr.

2013

2012

111

452

Valutafordeling på hovedvalutaer (netto) EUR USD

22

0

133

452

0

0

Valutakursindikator 1

133

452

Valutaposition

0,2

0,8

Aktiver i fremmed valuta i alt Passiver i fremmed valuta i alt

Valutakursindikator 1 opgøres som den største numeriske værdi af aktiver eller nettogæld. Indikator 1 viser et mål for den samlede valutarisiko. Valutaposition er valutakursindikator 1 i forhold til kernekapital efter fradrag.

38

Årsrapport 2013


Noter - Øvrige

19. Finansielle risici Folkesparekassen er eksponeret overfor forskellige risici, hvoraf de væsentligste risici vedrører kreditrisici, markedsrisici samt likviditetsrisici. Kreditrisiko Risiko for tab som følge af, at debitorer eller modparter misligholder indgåede betalingsforpligtelser. Markedsrisiko Risiko for tab som følge af, at dagsværdien af Folkesparekassens beholdning af værdipapirer ændrer sig. Likviditetsrisiko Risiko for tab som følge af, at finansieringsomkostningerne stiger uforholdsmæssigt meget, risiko for at Folkesparekassen forhindres i at opretholde den vedtagne forretningsmodel som følge af manglende finansiering, samt ultimativt risiko for at Folkesparekassen ikke kan honorere indgåede betalingsforpligtelser ved forfald som følge af manglende finansiering/funding.

Kreditrisici

Folkesparekassen ønsker en risikospredning, der sikrer, at sparekassen ikke bliver følsom overfor enkelte brancher eller enkelte kunder. Med baggrund i opgørelsen af Tilsynsdiamantens pejlemærke for summen af store engagementer styrer Sparekassen efter, at summen af store engagementer ikke overstiger 50 % af basiskapitalen. Der følges endvidere løbende op på koncentrationer af risici indenfor brancher. For så vidt angår ejendomseksponeringer, er det politikken, at udlån hertil ikke må overstige 15 % af de samlede udlån og garantier. For erhvervsudlån under ét tilstræbes en maksimal eksponering på 50 %. Folkesparekassen følger på individuel basis løbende alle signifikante udlån samt øvrige udlån med svaghedstegn eller opståede objektive indikationer for værdiforringelse. Udlån derudover indgår i en porteføljemæssig vurdering af et eventuelt nedskrivningsbehov. Den gruppevise vurdering af nedskrivningsbehovet foretages ved en segmenteringsmodel, som er udviklet af foreningen af Lokale Pengeinstitutter, men tilpasset Folkesparekassens særlige forhold.

Årsrapport 2013

Markedsrisici

Folkesparekassens markedsrisiko består af risici vedrørende renter, aktier og valuta. Det er sparekassens grundholdning, at markedsrisiciene holdes på et relativt lavt niveau. Således må renterisikoen på obligationsbeholdningen maksimalt udgøre 5 % af Folkesparekassens basiskapital. Ved køb af børsnoterede aktier må kursværdien af den enkelte aktie maksimalt udgøre 5 % af basiskapitalen. Samlet må der maksimalt investeres i aktier for et beløb svarende til 25 % af basiskapitalen. Sparekassen er derudover ejer af forskellige sektoraktier, hvoraf de væsentligste er samarbejdspartnere indenfor realkreditformidling, investeringsforeningsvirksomhed og fællesejet datacentral. Rammerne for markedsmæssige risici, samt risici der opstår i forlængelse af ændringer i renter og kurser på værdipapirer overvåges løbende, ligesom der sker efterfølgende afrapportering til bestyrelsen. Folkesparekassens udlåns- og indlånsforretninger samt mellemværender med andre pengeinstitutter er for hovedparten indgået på løbende variabel rentebasis. Sparekassens valutarisiko vedrører en kontantbeholdning i udenlandsk valuta, der maksimalt må udgøre 1 % af sparekassens basiskapital.

Likviditetsrisici

Det er Folkesparekassens mål til stadighed at have en likviditet, der er så god, at der er en overdækning i forhold til lovens mindstekrav på mindst 100 %. Folkesparekassens funding af udlånsporteføljen sker gennem sparekassens indlån og egenkapital. Den daglige likviditet styres primært ved placering af midler i andre pengeinstitutter, Danmarks Nationalbank samt let omsættelige børsnoterede obligationer.

39


Noter - Øvrige

20. Nærtstående parter 2013

2012

200

200

Bestyrelse

3.526

8.553

Lån til ledelsen i alt

3.726

8.753

0

0

Bestyrelse

2.535

2.717

Sikkerhedsstillelser i alt

2.535

2.717

Beløb i 1.000 kr. Lån til ledelsen Direktion

Sikkerhedsstillelser Direktion

Lån mv. til direktion og bestyrelse er givet på Sparekassens sædvanlige forretningsbetingelser og på markedsbaserede vilkår. Udlånsrentesatserne ligger i intervallet 4,50 % - 15,75 %.

Bestyrelsesmedlemmers ledelseshverv i danske erhvervsvirksomheder pr. 31.12.2013: Bestyrelsesmedlem og advokat Niels Juhl Bentzen: • Bestyrelsesformand i Maingate A/S • Bestyrelsesformand og direktør i Benzass Holding ApS

Bestyrelsesmedlem og autohandler Børge Mortensen: • Medindehaver i Brdr. Mortensen I/S

Bestyrelsesmedlem og terapeut Helle Nielsen: • Direktør i Apollon

40

Næstformand og mekaniker Kurt Preben Poulsen: • Direktør i Funder Auto Service ApS

Bestyrelsesformand og ingeniør Mads Andersen Velbæk: • Bestyrelsesmedlem i Haveoasen A/S • Bestyrelsesmedlem i Kollund Planteskole A/S • Bestyrelsesmedlem og direktør i MTO -Electric A/S • Direktør i Velco Holding ApS • Direktør i MTO Ejendomme ApS

Årsrapport 2013


Noter - Øvrige

20. Nærtstående parter - fortsat Beløb i 1.000 kr.

2013

2012

1.044

955

0

96

Løn til direktion Martha M. Petersen Karen Lund Nielsen (ansat i JAK Andelskassen Varde fra 1/1 – 30/6 2012)

297

0

Løn til direktion i alt

Jesper V. Madsen (ansat i Ebeltoft Andelskasse fra 1/1 – 30/6 2013)

1.341

1.051

Beløb i 1.000 kr.

2013

2012

Mads Andersen Velbæk

22

26

Kurt Poulsen

17

23

Niels Juhl Bentzen

12

19

Jørgen Bertelsen

15

17

Vederlag til bestyrelse

Katty Busack

1

10

Børge Mortensen

9

10

12

18

6

11

14

0

108

134

2013

2012

Kapitalkrav iht. lov om finansiel virksomhed §124 stk. 2

37.302

37.302

Egentlig kernekapital

74.950

63.870

-87

0

Andre fradrag i kernekapital jf. FiL § 139

-5.020

- 7.209

Den reducerede kernekapital

69.843

56.661

0

562

69.843

57.223

0

-562

69.843

56.661

Kernekapitalprocent

19,4

17,6

Solvensprocent jf. FiL § 124

19,4

17,6

Helle Nielsen Aage Kirkegaard Michael Schou Vederlag til bestyrelse i alt

21. Kapitalkrav Beløb i 1.000 kr.

Primære fradrag i kernekapital

Supplerende kapital Opskrivningshenlæggelse Basiskapital før fradrag Fradrag i basiskapitalen jf. FiL § 139 Basiskapital efter fradrag

Årsrapport 2013

41


Noter - Øvrige

22. Hoved- og nøgletal Beløb i 1.000 kr.

2013

2012

2011

2010

2009

30.803

28.243

22.827

22.641

21.441

396

1.570

1.443

1.054

1.879

25.454

22.320

21.002

17.617

16.217

Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.

2.022

3.738

1.273

1.851

2.690

Årets resultat

2.425

1.881

1.035

1.855

2.238

319.678

269.867

258.307

253.585

263.132

Egenkapital

74.950

64.432

60.433

61.135

58.110

Aktiver i alt

602.076

530.444

484.912

452.094

416.619

Solvensprocent

19,4

17,6

17,1

17,4

17,2

Kernekapitalprocent

19,4

17,6

17,1

17,4

17,2

Egenkapitalforrentning før skat

4,0

3,9

2,2

4,0

4,0

Egenkapitalforrentning efter skat

3,5

3,0

1,7

3,1

4,0

Indtjening pr. omkostningskrone

1,10

1,09

1,06

1,15

1,11

Renterisiko

4,3

3,0

1,5

1,2

2,1

Valutaposition

0,2

0,8

0,5

0,6

0,3

72,5

69,5

73,5

80,8

96,4

4,3

4,2

4,3

4,1

4,5

18,5

4,5

1,9

-3,6

5,7

298,4

283,5

251,8

242,4

190,0

Summen af store engagementer

25,9

107,4

65,5

82,8

54,8

Andel af tilgodehavender med nedsat rente

1,75

1,87

0,42

0,94

1,03

Årets nedskrivningsprocent

0,6

1,0

0,4

0,5

0,7

Akkumuleret nedskrivningsprocent

2,2

2,0

1,9

2,2

1,7

Balance Udlån

Nøgletal

Udlån i forhold til indlån Udlån i forhold til egenkapital Årets udlånsvækst Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet

Ved sammenlægning med andre mindre pengeinstitutter er sammenligningstal for tidligere år ikke tilpasset.

42

Årsrapport 2013


Noter - Øvrige

23. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Ved sammenlægning med mindre andelskasser er sammenlægningsmetoden anvendt. Der er ikke foretaget ændring af sammenligningstal for tidligere år ved sammenlægning med mindre andelskasser, idet forholdet anses for uvæsentligt for bedømmelse af den økonomiske udvikling.

Indregning og måling

Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Alle værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, herunder afskrivninger, nedskrivninger og tilbageførsel af beløb, der tidligere har været indregnet, fremgår af resultatopgørelsen. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Sparekassen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå Sparekassen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Dog måles materielle aktiver på tidspunktet for første indregning til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Køb og salg af finansielle instrumenter indregnes på afregningsdagen. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

indregnes virkningen fremadrettet og på tilsvarende måde som det oprindelige skøn.

Resultatopgørelsen

Renter, gebyrer og provisioner Renteindtægter og renteudgifter indregnes i resultatopgørelsen i den periode, de vedrører. Provisioner og gebyrer, der er en integreret del af den effektive rente af et udlån, indregnes som en del af amortiseret kostpris og dermed som en integreret del under renteindtægter. Provisioner og gebyrer, der er led i en løbende ydelse, periodiseres over løbetiden. Øvrige gebyrer indregnes i resultatopgørelsen på transaktionsdagen. Udgifter til personale og administration Udgifter til personale omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til sparekassens personale. Omkostninger indregnes i resultatopgørelsen i det regnskabsår, de kan henføres til. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Balancen

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker omfatter tilgodehavender hos andre kreditinstitutter samt tidsindskud i centralbanker. Regnskabsposten måles til dagsværdi. Udlån og andre tilgodehavender Regnskabsposten består af udlån, hvor udbetaling er sket direkte til låntager.

Ved indregning og måling tages hensyn til begivenheder, der fremkommer mellem balancedagen og tidspunktet for aflæggelse af årsrapporten, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Sparekassens udlån måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af stiftelsesgebyr mv. samt nedskrivninger til imødegåelse af indtrådte, men endnu ikke realiserede tab.

Ændres beløb, der blev indregnet for et tidligere regnskabsår, som følge af ændret regnskabsmæssig skøn,

Nedskrivninger til tab foretages, når der er objektiv indikation for værdiforringelse. Nedskrivning foretages efter in-

Årsrapport 2013

43


Noter - Øvrige

23. Anvendt regnskabspraksis - fortsat dividuel vurdering med forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi før nedskrivningen og nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger på udlånet. Nedskrivninger foretages såvel individuelt som gruppevist. Den gruppevise vurdering foretages ved en segmenteringsmodel, som er udviklet af og løbende vedligeholdes af foreningen Lokale Pengeinstitutter. Segmenteringsmodellen fastlægger sammenhængen i de enkelte grupper mellem konstaterede tab og et antal signifikante forklarende makroøkonomiske variable via en lineær regressionsanalyse. Blandt de forklarende makroøkonomiske variable indgår arbejdsløshed, boligpriser, rente, antal konkurser/ tvangsauktioner m.fl. Segmenteringsmodellen tager bl.a. udgangspunkt i tabsdata for hele pengeinstitutsektoren, og gennemsnitlige udviklinger i makroøkonomiske variable. Det vurderes løbende, om modelestimaterne skal tilpasses kreditrisikoen og væsentlig makroøkonomiske variable for pengeinstituttets egne udlån og tilgodehavender. De gruppevise nedskrivninger beregnes som et estimat af den procentuelle ændring i kreditrisikoen for de enkelte lån i gruppen, beregnet som forskellen mellem tabsrisikoen på udstedelsestidspunktet og segmenteringsmodellens beregnede tabsrisiko ultimo regnskabsåret. Såfremt uudnyttede tilsagte kreditter vurderes at have en kreditrisiko, indgår disse i ovennævnte test for nedskrivningsbehov. Nedskrivninger på uudnyttede tilsagte kreditter indregnes under hensatte forpligtelser. Værdipapirer Obligationer, aktier og andre kapitalandele måles som hovedregel til dagsværdi. Dagsværdien fastsættes for børsnoterede værdipapirer til lukkekursen på balancedagen og for unoterede værdipapirer til tilnærmet dagsværdi beregnet ved hjælp af almindeligt accepterede værdiansættelsesmetoder. Illikvide og unoterede kapitalandele, hvor det ikke vurderes muligt at opgøre en pålidelig dagsværdi, måles til kostpris. Grunde og bygninger Grunde og bygninger måles ved første indregning til kostværdi, og måles efterfølgende til henholdsvis dagsværdi for investeringsejendomme og omvurderet værdi for domicilejendomme. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

44

Investeringsejendomme omfatter ejendomme, der ikke er klassificeret som domicilejendomme. Investeringsejendomme måles til dagsværdi, der fastsættes ved hjælp af almindeligt accepterede værdiansættelsesmetoder og i overensstemmelse med bilag til regnskabsbekendtgørelsen. Domicilejendomme er ejendomme, som sparekassen selv benytter til administration, filial eller øvrig servicevirksomhed. Domicilejendomme måles efter første indregning til omvurderet værdi med fradrag af afskrivninger. Omvurdering foretages så hyppigt, at der ikke forekommer væsentlige forskelle til dagsværdien. Eksterne eksperter og offentlig vurdering danner grundlag for værdifastsættelse af domicilejendomme. Stigninger i domicilejendommes omvurderede værdi indregnes under opskrivningshenlæggelser under egenkapitalen. Fald i værdien indregnes i resultatopgørelsen, med mindre der er tale om tilbageførsler af tidligere foretagne opskrivninger. Afskrivninger foretages på baggrund af den opskrevne værdi. Domicilejendomme afskrives lineært over en brugstid på 20 år til en forventet scrapværdi. Øvrige materielle anlægsaktiver Driftsmateriel måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger over en forventet brugstid på mellem 3 og 5 år. Øvrige materielle anlægsaktiver vurderes for nedskrivningsbehov, når der er indikation for værdiforringelse, og der nedskrives til genindvindingsværdien, som er den højeste af nettosalgssum og nytteværdien. Andre aktiver Andre aktiver omfatter blandt andet tilgodehavende renter og provisioner. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker, indlån og anden gæld Måling sker til amortiseret kostpris. Andre passiver Andre passiver omfatter blandt andet skyldige renter og provisioner. Hensatte forpligtelser Medarbejderforpligtelser, garantier og andre forpligtelser, der er uvisse med hensyn til størrelse eller tidspunkt for afvikling, indregnes når det på balancedagen er sandsynliggjort, at forpligtelsen vil medføre et træk på

Årsrapport 2013


Noter - Øvrige

23. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Sparekassens økonomiske ressourcer, og at forpligtelsen beløbsmæssigt kan opgøres pålideligt. Skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. Udskudt skat indregnes efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver indregnes med det beløb, som forventes at blive udnyttet, eksempelvis ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

Øvrige oplysninger

Eventualforpligtelser og garantier Sparekassens udestående garantier er oplyst i noterne under posten ”Eventualforpligtelser”. Såfremt det vurderes sandsynligt, at en udestående garanti vil påføre sparekassen et tab, er forpligtelsen hertil hensat under posten ”Hensættelse til tab på garantier” og udgiftsført i resultatopgørelsen under ”Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.” Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal er medtaget i noterne i henhold til bilag 6 til regnskabsbekendtgørelsen, og er defineret i vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter.

Årsrapport 2013

45


Repræsentantskab Asger Svendsen, Ejstrupholm Børge Mortensen, Silkeborg Chresten Heesgård Ibsen, Brabrand Dan Johannesson, Odense M Dorris Nissen, Vejen Dorthe Vest, Broby Fedder Skovgaard, Rynkeby Flemming Huess, Aarhus C Hanne Kahr Sejersen, Ebeltoft Hans Peter Hansen, Silkeborg Heidi Hansen, Silkeborg Helene Petersen, Aarhus C Helle Munch Oldefar, Odense NV Helle Nielsen, Aarhus C Henrik Hiis, Aalborg SØ Jakob Mikkelsen, Janderup Vestj. Jan Skaarup, Odense C Jens Peter Hansen, Silkeborg Jens Rasmus Laursen, Øster Assels Jesper Loehr-Petersen, Egå Jette Lücke Hansen, Silkeborg Johannes Loehr-Petersen, Aarhus N Jørgen Bertelsen, Holstebro

46

Keld Klode, Silkeborg Kurt Flemming Færge, Esbjerg Kurt Poulsen, Silkeborg Leon Kristensen, Ebeltoft Lone Klit Malm, Hinnerup Mads Andersen Velbæk, Silkeborg Michael Raahauge, Silkeborg Michael Schou, Odense SV Niels Juhl Bentzen, Fredericia Normann G. Karlsen, Silkeborg Orla Korsholm, Silkeborg Robert Forkrog, Varde Simon Leth Larsen, Odense C Sune Vadsholt Lyster, Lystrup Søren K. Dahl, Aarhus V Søren M. Hansen, Silkeborg Tenna Lund Hedeager, Højbjerg Thomas Kingo Karlsen, Silkeborg Thomas Lahn Vest, Årslev Tobias Østergaard Rossel, Aarhus C Tonni Carlsen, Tårs Vermund Karlsen, Silkeborg Aage Kirkegaard, Silkeborg

Årsrapport 2013


Afdelinger

Årsrapport 2013

Silkeborg Herningvej 37 8600 Silkeborg  86 81 16 11

Odense Dalumvej 11 5250 Odense SV  66 11 22 31

Ebeltoft Østerallé 8a 8400 Ebeltoft  86 34 09 00

Aarhus Frederiks Allé 43 8000 Aarhus C  86 13 51 00

47


FS0114 1025 DK

Folkesparekassen blev grundlagt i 1983 ud fra idéen om et rentefrit pengesystem i et samfund uden spekulation. Vores unikke lånemuligheder baseret på rentefri opsparing udgør fortsat fundamentet i sparekassen, ligesom vi fastholder klassiske dyder som personlig rådgivning og sund fornuft. Folkesparekassen er et åbent fællesskab, hvor alle behandles ens ud fra objektive kriterier. Som garantsparekasse har vi ingen, der skal tilgodeses med udbytte eller kursgevinster. Vores indtjening går derfor udelukkende til at drive et ansvarligt pengeinstitut med fokus på et samfund i sund udvikling, et grønnere miljø og bæredygtighed for din økonomi.

Herningvej 37 8600 Silkeborg  86 81 16 11

Dalumvej 11 5250 Odense SV  66 11 22 31

Frederiks Allé 43 8000 Aarhus C  86 13 51 00

Østerallé 8a 8400 Ebeltoft  86 34 09 00

folkesparekassen.dk

 /folkesparekassen  info@folkesparekassen.dk

Årsrapport 2013  

Folkesparekassens regnskab for 2013

Advertisement