Page 1

10. september 2017 i Maribo Domkirke


Introitus CANTATE DOMINO Cantate Domino canticum novum. Cantate Domino omnis terra. Cantate Domino et benedicite nomini ejus. Annuntiate de die in diem salutare ejus. Annuntiate inter gentes gloriam ejus, in omnibus populis mirabilia ejus.

Davids Psalme 96

Var Gud ej med os denne stund, må Israel bekende, var Gud ej med os denne stund, forgik vi i elende; thi vi er kun en lille flok, men fjendens hob er talrig nok, som os opsluge ville. De truer os så vredelig, og ville Gud tilstede, opslugte de os visselig med al vort liv og glæde; da blev vi som det flade land, hvorover flodens høje vand med styrke sig henvælter. Men lovet være du, vor Gud! du hjælper os af fare, vor bange sjæl du leder ud som liden fugl af snare; ja, snaren brister, vi er fri, thi Herrens navn os stander bi, han skabte jord og himmel. Amen.

Sl 124 Martin Luther 1524. Dansk 1529. N.F.S. Grundtvig 1 811 og 1 843.

K omponeret af Merete K uhlmann 201 7 for sopransolist, blæsere, pauker, orgel, blandet kor og pigekor. Uropførelse.


Indgangsbøn

Salme

Lover den Herre, den mægtige konge med ære! Lov ham, min sjæl, og lad det din forlystelse være! Mød ham med sang, psalter og harpe, giv klang! Åndelig leg vil jeg lære. Lov dog den Herre, som alting så herlig regerer, ham, der som ørnen på vinger dig løfter og bærer, lader dig få mer, end du selv kan forstå, bedre, end hjertet begærer. Lov dog den Herre, som alting så vel for dig mager, ham, som dig sundhed forlener og venlig ledsager! Tænk, af hvad nød denne din Herre så sød dig ved sin almagt uddrager! Lov dog den Herre, som dig i din stand giver lykke, ham, som med tusind velsignelser véd dig at smykke! Tænk dog derpå, at han sin ære kan få, ak, i din sjæl det indtrykke! Lov da den Herre, min sjæl, og hvad i mig mon være, hvad som har ånde, ophøje hans navn og hans ære! Han er dig god, ak, gør ham aldrig imod! Amen, han selv dig det lære! Sl 103 Joachim Neander 1679. Dansk 1740. Melodi: Stralsund 1665.


Salutation

Domprovst Anne Birgitte Reiter: Herren være med jer!

Menighed: Og med din ånd!

Kollekt

Domprovst: Herre Jesus Kristus, du den almægtige Guds Søn! Vi takker dig, fordi du ved din Helligånd har grundet og endnu i dag skaber din kirke på jorden. Vi beder dig: Giv os ved dit dyrebare ord din Helligånd i vore hjerter, at han må regere og styre os efter din vilje, trøste os i al fristelse og ulykke og vejlede os i din sandhed bort fra al vildfarelse, for at vi kan blive bestandige i troen, vokse i kærlighed og al god gerning og med et fast håb til din nåde, som du ved din lidelse og død har erhvervet os, blive til evig tid salige, du, som med Faderen lever og råder i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed.

Menighed: Amen.


Læsning

Domprovst: Epistlen skriver apostlen Paulus i sit brev til menigheden i Efesus: Jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner jer da til at leve, så det svarer til det kald, I fik, med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed og stræber efter at fastholde Åndens enhed med fredens bånd: ét legeme og én ånd, ligesom I jo også blev kaldet til ét håb; én Herre, én tro, én dåb; én Gud og alles fader, som er over alle, gennem alle og i alle. Hver enkelt af os har fået nåden givet som gave tilmålt af Kristus. Derfor hedder det: ”Han er steget op til det høje, han har ført fanger med, han har givet gaver til menneskene”. Men at han er steget op, hvad andet betyder det, end at han også er steget ned til den lave jord? Han, som er steget ned, er den samme, som også er steget op højt over alle himle for at fylde alt. Og han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister og andre til at være hyrder og lærere for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op, indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksent menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde. Ef.4,1-13


Trosbekendelse

Domprovst: Lad os bekende vor kristne tro.

Domprovst og menighed: Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen, Amen, Amen.


Salme

Behold os, Herre, ved dit ord trods dine fjenders løgn og mord, som styrte vil fra tronen ned din Søn, vor drot i evighed! Bevis din magt, o Jesus Krist, som alle herrers herre est, beskærm din arme kristenhed, dit navn til pris i evighed! Vor trøster god, Gud Helligånd, forén Guds folk i fredens bånd! Stat med os i vor sidste nød, led os til livet fra vor død!

Martin Luther 1542. Dansk 1556. N.F.S. Grundtvig 1837. H.S. Prahl 1888. Melodi: Wittenberg 1543.


Intimation

Domprovst: Marianne Gaarden, der er lovligt valgt og kaldet til biskop over Lolland-Falsters Stift, skal i dag indvies til sin tjeneste, og eftersom apostlen påminder os om at skønne på dem, som arbejder iblandt os og er vore forstandere, og agte dem højt i kærlighed for deres tjenestes skyld, så vil vi tage imod hende, der nu er sat til at føre tilsyn i menigheden, og bære hende og hendes tjeneste frem for Gud i bøn. Lad os alle bede! Herre Vor Gud, himmelske Fader, vi takker dig for dit hellige ords lys, og fordi du ikke ser på vor synd og troløshed, men nådigt har bevaret dit evangelium og dine sakramenter hos os. Vi beder dig altid at lade dit ord have frit løb iblandt os og ved din Helligånd oplyse, vejlede og styrke hende, som i dag indvies til en tilsynsgerning i menigheden, såvel som for alle dit ords tjenere. Gør dem til tro husholdere over din mangfoldige nåde, så deres arbejde bliver dit navn til ære, dit rige til fremme og dem selv til velsignelse, og din menighed derved vokser dag for dag. Amen.


Salme

Du, som går ud fra den levende Gud, åndernes Ånd i det høje! Menneskens køn mod Guds enbårne Søn stridende står dig for øje, men af din nåde, o, bliv dog her! Natten er skummel, og den er nær. Tunger af ild og dog prædiken mild giv dem, du salver og sender! Saligheds ord i apostlenes spor vandre til jorderigs ender, så ingen menneskefod har rørt pletten, hvor ikke dets røst blev hørt! Glæde og lys med dem komme til bys, blomstre lad muld, hvor de træde! Styrke og mod bringe svaghed på fod, trøst finde alle, som græde! Ved evangeliets milde røst miskundhed vågne i hvert et bryst! Skin over vang som en morgen med sang, morgen i maj, når det grønnes! Lifligheds magt gøre dorskhed opvakt, så på Guds nåde der skønnes! Tonerne dybe i gry og kvæld røre selv hjertet så hårdt som fjeld! Pinselig dåb til Guds herligheds håb folkefærd alle genføde! Tale og skrift om vor frelsers bedrift blomstre som roserne røde! Livstræet skyde af korsets rod! Smage lad alle, vor drot er god! Saligheds fryd for Genløserens dyd times lad mennesker alle! Faderens råd og den Helligånds dåd sammen i Frelseren falde, så af det hele, som Gud har skabt, går kun fortabelsens æt fortabt! James Montgomery 1823. N.F.S. Grundtvig 1837. Melodi: Melchior Franck 1628.


Ordinationsbøn

Ordinator, biskop Peter Skov-Jakobsen: Gud Helligånd, opfyld med lyst din troende forsamlings bryst! Kor: Med Himlens ild du os antænde, af Kristi kærlighed at brænde! For hjerterne dig åbenbar! Oplys dem med din lampe klar, så alle tunger trindt på jord som én bekender troens ord og sjunger som i englekor: Halleluja, halleluja! Ordinator: Herre, udsend din Helligånd, så du skaber dig tjenere Kor: - og fornyer din menighed dag for dag! Ordinator: Lad os alle bede! Herre, vor Gud, himmelske Fader, du, som ved din Helligånd oplyser de troendes hjerter, giv os, at vi af samme Ånd må vejledes til hele sandheden, så at vi altid kan glædes i hans hellige trøst, ved din Søn, Jesu Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! Menighed: Amen.


Tale

Ordinand og menighed rejser sig under tekstlæsningen.

Ordinator: Det ord af den hellige skrift, som jeg på din indvielsesdag vil lægge dig på sinde, skriver apostelen Paulus i sit brev til menigheden i Kolossae kap.3,12-15 ”Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. Kristi fred skal råde i jeres hjerter; til den blev I jo kaldet som lemmer på ét legeme. Og vær taknemlige.”


Motet

Herre, jeg vil gerne tjene, tjene dig, og dig alene, tag og brug mig, som du vil! Hvad jeg ejer, har du givet, hver en evne, selve livet, dig det hele hører til. Led mig, Frelser, ved din nåde, også når jeg selv vil råde og vil gå min egen vej; sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne, o, men lad mig aldrig savne vished, at jeg tjener dig! Tekst: K ristian Østergaard 1891. Melodi: A.P Berggreen 1849. Sats: Flemming Christian Hansen. Uropførelse.


De fire læsninger

Ordinator: Lad os høre den hellige skrifts vidnesbyrd om ordets tjeneste.

Menigheden rejser sig under skriftlæsningen og bliver stående under indvielsen.

Første læser, biskop Steen Skovsgaard, Danmark: Således skriver evangelisten Matthæus: De elleve disciple gik til Galilæa til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: ”Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.”

Menighed: Aleneste Gud i Himmerig ske lov og pris for sin nåde, som han har os skænket faderlig at fri os af syndens våde! På jorden er kommen stor fryd og fred, vi mennesker må vel glædes ved Guds yndest og gode vilje.

Matt.28,1 6-20


Anden læser, biskop Agnes

, Island:

Således skriver evangelisten Johannes: Jesus sagde: ”Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre.” Joh.15,1 -5

Menighed: Vi love, vi prise og takke dig, al æren skal dig tilhøre, o Herre, Gud Fader i Himmerig, for kærlighed, du os mon gøre! Du alle ting har i vold og magt, det alt må frem, som er din agt, thi frygte vi ingen fare.


Tredje læser, biskop Åke Bonnier, Sverige: Således skriver apostelen Paulus i sit brev til menigheden i Filippi: I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus, han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig; og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Fil.2, 5-1 1

Menighed: O Jesus Krist, Guds Søn, Guds Lam, som vil os Himmerig give, du tog vor skyld og bar vor skam, vor sjæl at holde i live; for os du døde og opstod, du købte os med dit dyre blod, vor salighed est du alene.


Menighed: O Helligånd, vor trøstermand, som os vil sandheden lære, hjælp os at blive i nådens stand og leve vor Fader til ære! Beskærm os fra Djævelens falske list, og hjælp os at tro på Jesus Krist og blive salige, amen!

Græsk 2. årh. Hilarius af Poitiers o. 350. Nicolaus Decius (str. 1 -3) 1 522. Joachim Slüter (str. 4) 1 525. Arvid Pedersen 1 529. C.J. Brandt 1888. Melodi: Valentin Schumann 1 539.


Ordination

Ordinator: Du har nu hørt, hvorledes Herren har indstiftet ordets tjeneste og ved sine apostle vidnet om dens nødvendighed for hans kirke på jorden. Når nu Herren stadig betror dig denne hellige tjeneste og desuden sætter dig til at øve en tilsynsgerning, så vil han, at du skal være årvågen i dit kald og agte vel på dig selv og de menigheder, som er betroet dig, vandre i troskab for hans åsyn som en ret Herrens tjener, holde fast ved den sunde lære, som findes i de profetiske og apostolske skrifter og er bevidnet i vor kirkes symbolske bøger, og i alle måder tage vare på din tjeneste, ikke efter personsanseelse, men med retsind, Guds navn til ære og hans menighed til opbyggelse. Vær en støtte for præster og menigheder i dit stift, styrk de svage, opsøg de vildfarne, vær barmhjertig uden at tåle det onde, irettesæt uden at glemme barmhjertigheden. Og når verden foragter evangeliet, skal det være din trøst, at det er Guds gerning, du øver, ikke din egen, og at vor Herre Jesus Kristus har lovet at være med sin menighed alle dage indtil verdens ende, så hans tjenere kan røgte deres kald frimodigt og fuldende løbet med glæde. Lover du mig da for Guds åsyn, at du således trofast og retsindigt efter den nåde, Gud vil give dig, vil varetage den tilsynsgerning, du er valgt og kaldet til? Ordinand: Ja! Ordinator: Så giv mig hånd derpå.

Ordinanden giver ordinator og de assisterende biskopper hånden.


Ordinator: Herre vor Gud, himmelske Fader, vi beder dig, at du vil kendes ved denne din tjener Marianne Gaarden, som nu får en biskops tjeneste i Lolland-Falsters Stift betroet. Giv hende din Helligånd til at varetage sin gerning til dit navns ære, så hun holder fast ved dit hellige evangelium og prædiker din Søn, Jesus Kristus den korsfæstede og opstandne, som vor eneste salighed. Styrk hende til trofast at føre tilsyn med menighederne, at vejlede de rådvilde og trøste de bange, undervise og irettesætte og med Guds ords sandhed modstå al vildfarelse, og lad dit hellige evangelium hos os forblive rent og ret, så vi som en salig frugt deraf må få det evige liv, ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre. Fader vor, du som er i himlene! Helliget vorde dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Thi dit er riget og magten og æren i evighed! Sig alle dertil af hjertet Amen. Menighed: Amen. Ordinator: I Jesu navn. Amen.

Ordinanden modtager bispekors, iføres bispekåben og knæler ved alterskranken sammen med de læsende biskopper og iklæderne.


Salme

Nu bede vi den Helligånd at sammenknytte os ved troens bånd og til verdens ende kirken at bevare, nådig at afvende al dens nød og fare. Herre, hør vor bøn! Du lysets Ånd! opklar os så, at i sin herlighed kan for os stå Herren, vi tilbede, Guds den elskelige, som os vil indlede i sin Faders rige! Herre, hør vor bøn! Du kærlighedens Ånd! indgyd i Herrens samfund kærlighedens fryd, så vi glade vandre, Jesus, mellem dine, elskende hverandre, som Gud elsker sine! Herre, hør vor bøn! O Talsmand! lad os finde trøst, som barnet finder den ved moders bryst, i din søde stemme, så al vor elende smilende vi glemme over salig ende! Herre, hør vor bøn! Ja, sandheds Ånd! forvis os på, at også vi er af Gud Faders små! Da er sorgen slukket, da er perlen fundet, Paradis oplukket, døden overvundet. Herre, hør vor bøn!

Tysk 12. årh. Martin Luther 1 524. Ove Malling 1 798, N.F.S. Grundtvig 1 836. Melodi: Førreformatorisk leise/Johan Walter 1 524.


Prædiken

Biskop Marianne Gaarden: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Menigheden: Gud være lovet for sit glædelige budskab! Biskop: Så vendte Jesus sig til disciplene og sagde til dem alene: ”Salige er de øjne, som ser det, I ser. For jeg siger jer: Mange profeter og konger har ønsket at se det, I ser, og fik det ikke at se, og at høre det, I hører, og fik det ikke at høre.” Da rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham: ”Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?” Han sagde til ham: ”Hvad står der i loven? Hvad læser du dér?” Manden svarede: ”Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind, og din næste som dig selv.” Jesus sagde: ”Du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve.” Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus: ”Hvem er så min næste?” Jesus svarede og sagde: ”En mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham, så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej; han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet; også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han to denarer frem, gav værten dem og sagde: Sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse tre synes du var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder?” Den lovkyndige svarede: ”Han, som viste ham barmhjertighed.” Og Jesus sagde: ”Gå du hen og gør ligeså!”

Kirkebøn

Den apostolske velsignelse

Luk. 1 0,23-37


Salme

Menneske, din egen magt gør dig svimmel og forsagt, du skal selv på denne klode skelne ondskab fra det gode, dybt ansvarlig for din jord. Du skal bringe verden fred, dagligt brød og kærlighed. Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste lider nød. Du skal værne det, der gror overalt på denne jord. Gennem dine varme hænder, dine ansigtstræk, de kender, kommer Gud til sine børn. Ingen træffer livets Gud mellem fjerne stjerneskud. Han er Gud blandt mænd og kvinder, der hvor han hver morgen finder redskab for sin kærlighed. Menneske, dit liv er stort, uden dig blir intet gjort, synker du til bunds i sorgen, rejser Gud dig op i morgen med din næstes milde hånd. I det blanke morgengry skaber Gud dit liv på ny. Dag er optakt, muligheder for at hjælpe dem, der beder om et værdigt liv på jord. Og når du har brugt din dag til det sidste åndedrag, standser Gud din gråd og klage, tar en misbrugt dag tilbage, nådig skjult i evighed. Lars Busk Sørensen 1 986. Melodi: Willy Egmose 1 987-1 988.


Nadver

Biskop Marianne Gaarden: Opløft jeres hjerter til Herren! Lad os prise hans navn: Vi takker og lover dig, Gud Fader almægtige, ved Jesus Kristus, vor Herre. Du skabte himlen og hele dens hær, jorden og alt, som er derpå. Liv og ånde giver du os, mætter os daglig af din fylde. Derfor vil vi med hele din menighed på jorden og i himlen, i kor med alle engle, synge din herligheds lovsang: Menighed: Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige. Himlen og jorden er fuld af din herlighed. Hosianna i det højeste! Biskop: Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn. Menighed: Hosianna i det højeste!


Salme

O du Guds Lam! med korsets skam, du bar al verdens synder, derfra al trøst begynder; miskundelig forbarm du dig! O du Guds Lam! med korsets skam, du bar al verdens synder, dermed al fred begynder; af kÌrlighed giv os din fred! O du Guds Lam! med korsets skam, du bar al verdens synder, derfra vort liv begynder; vor død til trods opliv du os!

.

Agnus Dei. Oldkirkelig latin. Tysk omkr. 1 500. N.F.S. Grundtvig 1 837. Melodi: Thomas Laub 1 888.


Nadverbøn

Menighed: Amen.

Fader vor, du som er i himlene! Helliget vorde dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen.

Indstiftelsesord

Deltagerne i altergangen går til det nærmeste uddelingssted. Det modtagne brød dyppes i vinen. Under nadveren hører vi musik af bl.a Charles Gounod, Hildegard af Bingen, Maurice Duruflé og Flemming Chr. Hansen.

Biskop: Bortsendelsesord og kollekt. Menighed: Amen.


Salutation

Biskop: Herren være med jer! Menighed: Og med din ånd!

Velsignelse

Biskop: Herren velsigne dig og bevare dig! Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig! Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred! Menighed: Amen, Amen, Amen.


Salme

Mægtigste Kriste, menighedens Herre, den du har tegnet med dit kors til ære, kom dog at hjælpe os af fjendens snare, dit folk bevare! Før du selv striden for de børn så svage, tving du vor fjende, driv hans magt tilbage, hvad sig mod dig og dine vil ophøje, selv du nedbøje! Fred udi kirken vi af dig begære, fred udi landet du os og beskære, fred udi hjertet du for alting give! Hos os du blive!

Matthäus Apelles von Löwenstern 1 644. Dansk 1 740. Melodi: Friedrich F. Flemming.


Udgangsbøn

Postludium med procession

Louis Vierne: Finale fra 1. orgelsymfoni (Op. 14)

Musik varetages i et samarbejde mellem flere kirker i stiftet.

Orgel: domorganist Vibeke Vanggaard Korledelse: Jan Ole Vanggaard, Flemming Chr. Hansen, Vibeke Vanggaard Sopransolist: Marianne G. Nielsen Maribo Domkirkes Koncertkor og Søndagskor Klosterkirkens kor, Nykøbing F Vokalensemblet Voci fluenti Sakskøbing Kirkes Pigekor Trompet: Dorthe Zielke Pauker: Jakob Weber Basun: Robert Holmsted

Fotos: Nils Roland Maribo Domkirke / Bispegården Design: Glyholt Grafisk Design Tryk: Videbæk Bogtrykkeri A/S


Bispevielse 2017 - Liturgiprogram  
Bispevielse 2017 - Liturgiprogram