Page 1

Organisasjons- og vedtektskomiteen innstilling til styret FORSLAGSNUMMER: 1 Forslagsstiller: Norsk Folkehjelp Sanitet Forslaget gjelder: Endring i paragraf 14.2 om årlig aktivitetskonferanse Komiteens innstilling til styret: Tiltres med følgende presisering: Siste setning i første kulepunkt; Representantskapsmøtet innstiller på supplering til styret. Det er styret som formelt foretar suppleringen. FORSLAGSNUMMER: 2 Forslagsstiller: Norsk Folkehjelp Sanitet Forslaget gjelder: Representantskapsmøte Komiteens innstilling til styret: Tiltres med samme presisering som i forslag 1. FORSLAGSNUMMER: 3 Forslagsstiller: Aktivitetskonferanse internasjonalt Forslaget gjelder: Organisasjonskomiteens innstilling Komiteens innstilling til styret: 3A Sentralt nivå Tiltres ikke. Komiteen er enig i at styret sentralt skal være medlemsstyrt. Videre mener vi at regionene innstiller sin styrerepresentant til styre, til landsmøtets valgkomite, uavhengig av lederverv. Det er valgkomiteen til landsmøte som gjør den totale innstillingen og landsmøte som velger. Komiteen mener det er en stor oppgave å representere regionen i styret, og bør derfor ikke kobles mot ledervervet i regionsrådet. Komiteen mener at det er Landsmøtet som velger sitt styre, og dermed vil en 2-årig løsning av 6 representanter bli vanskelig. Styret vil fortsatt ha i oppgave å gjøre suppleringsvalg ved frafall i styret og utvalgene. 3B Sentrale utvalg Tiltres ikke. Komiteen viser til sin innstilling om aksjonsutvalg. 3C Regionene Intensjonene tiltres. Komiteen viser til sin innstilling om regionsråd. 3D Regionssekretæren Tiltres ikke. Komiteen er enig i at regionssekretæren har en viktig rolle i organisasjonen. Viser for øvrig til komiteens rapport som tar for seg trender i bruk av ansatte i frivillige organisasjoner. 3E Aktivitetskonferanse Tiltres 3F Mandat for utvalgene Tiltres ikke. Komiteen mener at det er styret som gir utvalgene mandat.


3G Arbeidsoppgaver Tiltres ikke, komiteen foreslår utvalget nedlagt. Viser ellers til komiteens innstilling om aksjonsutvalg 3H Lagene Tiltres FORSLAGSNUMMER: 4 Forslagsstiller: Sentralt ungdomsutvalg Forslaget gjelder: demokratisk valg for sanitetsungdom Komiteens innstilling til styret: Tiltres – velges som en del av Sanitetens representantskapsmøte. FORSLAGSNUMMER: 5 Forslagsstiller: Aktivitetskonferanse samfunn Forslaget gjelder: nedleggelse av samfunnsutvalget Komiteens innstilling til styret: Tiltres ikke. Komiteen mener at aksjonsutvalg vil gi økt aktivitet og fokus for dette arbeidet. Samfunnsarbeidet og internasjonal solidaritet er og blir og viktig i Norsk Folkehjelp og komiteens intensjon har vært å styrke dette arbeidet. Dagens samfunnsutvalg har en veldig stor spredning i den lokale aktiviteten og ulikt fokus lokalt og sentralt i organisasjonen. Utfordringen til dagens internasjonale utvalg er også der stor spredning i tematikk og fokus, samt at man har utfordringer med å sy sammen det profesjonelle arbeidet som gjøres av Norsk Folkehjelp internasjonalt med lokalt engasjement for internasjonale saker i Norge. Aksjonsutvalg vil gi helt nye muligheter til å forankre arbeid med et bestemt tema/problem på tvers av lokala lag og i samarbeid med uteapparatet. Aksjonsutvalg vil gi mulighet for at engasjerte medlemmer kan samarbeide på tvers av lokale lag for å nå felles mål og utvikle sine respektive fag. Det er også mulighet for lokale lag, regioner og utvalg å benytte aksjonsutvalg som organisering for å gjøre arbeid innenfor tematikk og geografiske områder. Hovedargumentasjonen til komiteen er for begge områdene at aksjonsutvalg er mer i trå med moderne frivillighet. Vi ønsker å se økte aktivitet og gode resultater på området noe som forutsetter at vi endrer arbeidsform for å lykkes. Et mindretall i komiteen (Walfred Andersson) mener at vi bør slå sammen internasjonalt utvalg og samfunnsutvalget til ett utvalg. Grunnlaget er at dette er viktige spørsmål og at det har skjedd mye positivt spesielt knyttet til lokalt internasjonalt engasjement i perioden


FORSLAGSNUMMER: 6 Forslagsstiller: Aktivitetskonferanse ungdom Forslaget gjelder: Ny struktur for ungdom Komiteens innstilling til styret: Tiltres FORSLAGSNUMMER: 7 Forslagsstiller: Region nord Forslaget gjelder: Organisasjonskomiteens innstilling Komiteens innstilling til styret: jf innstilling til forslag 3 7A Sentralt nivå Tiltres ikke. Komiteen er enig i at styret sentralt skal være medlemsstyrt. Videre mener vi at regionene innstiller sin styrerepresentant til styre, til landsmøtets valgkomite, uavhengig av lederverv. Det er valgkomiteen til landsmøte som gjør den totale innstillingen og landsmøte som velger. Komiteen mener det er en stor oppgave å representere regionen i styret, og bør derfor ikke kobles mot ledervervet i regionsrådet. Komiteen mener at det er Landsmøtet som velger sitt styre, og dermed vil en 2-årig løsning av 6 representanter bli vanskelig. Styret vil fortsatt ha i oppgave å gjøre suppleringsvalg ved frafall i styret og utvalgene. 7B Sentrale utvalg Tiltres ikke. Komiteen viser til sin innstilling om aksjonsutvalg. 7C Regionene Intensjonene tiltres. Komiteen viser til sin innstilling om regionsråd. 7D Regionssekretæren Tiltres ikke. Komiteen er enig i at regionssekretæren har en viktig rolle i organisasjonen. Viser for øvrig til komiteens rapport som tar for seg trender i bruk av ansatte i frivillige organisasjoner. 7E Lagene Tiltres FORSLAGSNUMMER: 8 Forslagsstiller: Region midt Forslaget gjelder: Regionale ledd Komiteens innstilling til styret: Tiltres ikke. Komiteen viser til sin innstilling om regionsråd. FORSLAGSNUMMER: 9 Forslagsstiller: Region vest Forslaget gjelder: Komiteens innstilling til styret: a – om organisasjonskomiteens innstilling Tiltres ikke. Komiteen viser til sin innstilling om regionsråd.


b – flere bein å stå på i det frivillige arbeidet Dette forslaget hører naturlig til prinsipprogrammet. c – aktivitetskonferansen Intensjonen tiltres. Vurdering av deltakelse på konferansen og utarbeidelse av program oversendes det nye styret. d – sammensetning av aktivitetskonferansen Intensjonen tiltres. Vurdering av deltakelse på konferansen og utarbeidelse av program oversendes det nye styret. e – råd og støtte til lokale lag Tiltres f – ungdom Tiltres FORSLAGSNUMMER: 10 Forslagsstiller: Region Sør-Vest Forslaget gjelder: Vedtektsendringer Komiteens innstilling til styret: A – om regionssekretæren Tiltres B – om regionsleddet Tiltres ikke. Komiteen viser til sin innstilling om regionsråd. FORSLAGSNUMMER: 11 Forslagsstiller: Region Sør-Vest Forslaget gjelder: Organisasjonskomiteens innstilling Komiteens innstilling til styret: A – lokale lag Tiltres B – regionsleddet Tiltres ikke. Komiteen viser til sin innstilling om regionsråd. C – utvalg regionalt og sentralt Tiltres ikke. Komiteen mener at aksjonsutvalg vil gi økt aktivitet og fokus for dette arbeidet. Samfunnsarbeidet og internasjonal solidaritet er og blir og viktig i Norsk Folkehjelp og komiteens intensjon har vært å styrke dette arbeidet. Dagens samfunnsutvalg har en veldig stor spredning i den lokale aktiviteten og ulikt fokus lokalt og sentralt i organisasjonen. Utfordringen til dagens internasjonale utvalg er også der stor spredning i tematikk og fokus, samt at man har utfordringer med å sy sammen det profesjonelle arbeidet som gjøres av Norsk Folkehjelp internasjonalt med


lokalt engasjement for internasjonale saker i Norge. Aksjonsutvalg vil gi helt nye muligheter til å forankre arbeid med et bestemt tema/problem på tvers av lokala lag og i samarbeid med uteapparatet. Aksjonsutvalg vil gi mulighet for at engasjerte medlemmer kan samarbeide på tvers av lokale lag for å nå felles mål og utvikle sine respektive fag. Det er også mulighet for lokale lag, regioner og utvalg å benytte aksjonsutvalg som organisering for å gjøre arbeid innenfor tematikk og geografiske områder. Hovedargumentasjonen til komiteen er for begge områdene at aksjonsutvalg er mer i trå med moderne frivillighet. Vi ønsker å se økte aktivitet og gode resultater på området noe som forutsetter at vi endrer arbeidsform for å lykkes. Et mindretall i komiteen (Walfred Andersson) mener at vi bør slå sammen internasjonalt utvalg og samfunnsutvalget til ett utvalg. Grunnlaget er at dette er viktige spørsmål og at det har skjedd mye positivt spesielt knyttet til lokalt internasjonalt engasjement i perioden D – ungdom Intensjonen tiltres E – styret Tiltres ikke. Vi har erfaring for at slik representasjon ikke fungerer i praksis. Vi har også sterke signaler fra regionalt tillitsvalgte om at oppgaven som regionleder og styrerepresentant både kan bli for omfattende og at det er ulike egenskaper som kreves. FORSLAGSNUMMER: 12 Forslagsstiller: Region Sør-Øst Forslaget gjelder: organisasjonskomiteens innstilling, flere punkter Komiteens innstilling til styret: A – Web løsning Oversendes det nye styret. Det er viktig med gode støtteverktøy. Kvalitetssikring og anskaffelse av dette er en administrativ oppgave. Saken anbefales oversendt til nytt styre etter landsmøtet. B - Regnskapsprogram Oversendes det nye styret. Det er viktig med gode støtteverktøy. Kvalitetssikring og anskaffelse av dette er en administrativ oppgave. Saken anbefales oversendt til nytt styre etter landsmøtet. C – Regionalt ledd Tiltres ikke. Komiteen viser til sin innstilling om regionsråd. D – Kostander ved revisjon Tiltres ikke.


Komiteen foreslår å fjerne revisjonsplikten på omsetning under 0,5 million. E – To ansatte pr kontor, ingen endring i grenser Tiltres ikke. Målsettingen om 2 ansatte pr regionkontor er oppfylt. Det er styret som fastsetter regiongrensene. F – Krav om opplæring Tiltres ikke. G – Sentralt Tiltres ikke. Jf. Komiteens innstilling til ny struktur. H – regionalt Tiltres ikke. Komiteen viser til sin innstilling om regionsråd. Lokalt Oversendes det nye styret. FORSLAGSNUMMER: 13 Forslagsstiller: Region Øst Forslaget gjelder: Organisasjonskomiteens innstilling, flere spørsmål Komiteens innstilling til styret: a – Styret sentralt Tiltres. B – sentrale utvalg Tiltres ikke. Komiteen mener at aksjonsutvalg vil gi økt aktivitet og fokus for dette arbeidet. Samfunnsarbeidet og internasjonal solidaritet er og blir og viktig i Norsk Folkehjelp og komiteens intensjon har vært å styrke dette arbeidet. Dagens samfunnsutvalg har en veldig stor spredning i den lokale aktiviteten og ulikt fokus lokalt og sentralt i organisasjonen. Utfordringen til dagens internasjonale utvalg er også der stor spredning i tematikk og fokus, samt at man har utfordringer med å sy sammen det profesjonelle arbeidet som gjøres av Norsk Folkehjelp internasjonalt med lokalt engasjement for internasjonale saker i Norge. Aksjonsutvalg vil gi helt nye muligheter til å forankre arbeid med et bestemt tema/problem på tvers av lokala lag og i samarbeid med uteapparatet. Aksjonsutvalg vil gi mulighet for at engasjerte medlemmer kan samarbeide på tvers av lokale lag for å nå felles mål og utvikle sine respektive fag. Det er også mulighet for lokale lag, regioner og utvalg å benytte aksjonsutvalg som organisering for å gjøre arbeid innenfor tematikk og geografiske områder. Hovedargumentasjonen til komiteen er for begge områdene at aksjonsutvalg er mer i trå med moderne frivillighet. Vi ønsker å se økte aktivitet og gode resultater på området noe som forutsetter at vi endrer arbeidsform for å lykkes.


Et mindretall i komiteen (Walfred Andersson) mener at vi bør slå sammen internasjonalt utvalg og samfunnsutvalget til ett utvalg. Grunnlaget er at dette er viktige spørsmål og at det har skjedd mye positivt spesielt knyttet til lokalt internasjonalt engasjement i perioden C – årlige dialogkonferanser Tiltres D – Regionsleddet opprettholdes Tiltres ikke. Komiteen viser til sin innstilling om regionsråd. E – ungdomsstruktur Tiltres ikke F - Lokale lag Oversendes det nye styret. FORSLAGSNUMMER: 14 Forslagsstiller: NF Midt Troms Forslaget gjelder: Diverse forslag A – endring som prøveprosjekt Tiltres ikke. B – fjerning av regionalt ledd Tiltres ikke. Komiteen viser til sin innstilling om regionsråd C – fylkesvise team Tiltres ikke. Komiteen viser til sin innstilling om regionsråd D – regionkontor Oversendes administrasjonen. E – Sentrale utvalg Tiltres ikke. Komiteen mener at aksjonsutvalg vil gi økt aktivitet og fokus for dette arbeidet. Samfunnsarbeidet og internasjonal solidaritet er og blir og viktig i Norsk Folkehjelp og komiteens intensjon har vært å styrke dette arbeidet. Dagens samfunnsutvalg har en veldig stor spredning i den lokale aktiviteten og ulikt fokus lokalt og sentralt i organisasjonen. Utfordringen til dagens internasjonale utvalg er også der stor spredning i tematikk og fokus, samt at man har utfordringer med å sy sammen det profesjonelle arbeidet som gjøres av Norsk Folkehjelp internasjonalt med lokalt engasjement for internasjonale saker i Norge. Aksjonsutvalg vil gi helt nye muligheter til å forankre arbeid med et bestemt tema/problem på tvers av lokala lag og i samarbeid med uteapparatet. Aksjonsutvalg vil gi mulighet for at engasjerte medlemmer kan samarbeide på tvers av lokale lag for å nå felles mål og utvikle sine respektive fag. Det er også mulighet for lokale lag, regioner og utvalg å benytte aksjonsutvalg som organisering for å gjøre arbeid innenfor tematikk og geografiske områder.


Hovedargumentasjonen til komiteen er for begge områdene at aksjonsutvalg er mer i trå med moderne frivillighet. Vi ønsker å se økte aktivitet og gode resultater på området noe som forutsetter at vi endrer arbeidsform for å lykkes. Et mindretall i komiteen (Walfred Andersson) mener at vi bør slå sammen internasjonalt utvalg og samfunnsutvalget til ett utvalg. Grunnlaget er at dette er viktige spørsmål og at det har skjedd mye positivt spesielt knyttet til lokalt internasjonalt engasjement i perioden FORSLAGSNUMMER: 15 Forslagsstiller: NF Malm Forslaget gjelder: diverse forslag Komiteens innstilling til styret: Tiltres ikke. Komiteen viser til sitt forslag på ny struktur.

Komiteen er enig i intensjonen og ser at trenden er at ansatte blir stadig viktigere. Samtidig må dette vurderes mot organisasjonens økonomi og totale virksomhet. Komiteen støtter intensjonen i forslaget om å redusere styret, men vil likevel utheve at kompetanse bør være like førende som geografi og kjønn. FORSLAGSNUMMER: 16 Forslagsstiller: NF Askøy Forslaget gjelder: nedleggelse av samfunnsutvalget Komiteens innstilling til styret: Intensjonen i forslaget tiltres. Samfunnsarbeidet er en viktig og naturlig del av aktivitetskonferansen. Tanken om arbeidsgrupper sammenfaller med komiteens forslag om aksjonsutvalg.

FORSLAGSNUMMER: 17 Forslagsstiller: NF Nesset Forslaget gjelder: Innstillingen Komiteens innstilling til styret: Komiteen takker for tilbakemeldingen. Komiteen foreslår justeringer fra sitt opprinnelige forslag i forhold til alle høringssvar. FORSLAGSNUMMER: 18 Forslagsstiller: NF Lister Forslaget gjelder: Diverse spørsmål Komiteens innstilling til styret: a – regionene Tiltres ikke. Komiteen viser til sin innstilling om regionsråd B – Sentrale utvalg Tiltres ikke. Komiteen viser til sitt forslag på ny struktur.


C – styret Tiltres ikke. Komiteen viser til sitt forslag på ny struktur.

FORSLAGSNUMMER: 19 Forslagsstiller: NF Stavanger Forslaget gjelder: nedleggelse av samfunnsutvalget Komiteens innstilling til styret: A – samfunnsaktiviteten Ivaretatt. Komiteen mener at aksjonsutvalg vil gi økt aktivitet og fokus for dette arbeidet. Samfunnsarbeidet og internasjonal solidaritet er og blir og viktig i Norsk Folkehjelp og komiteens intensjon har vært å styrke dette arbeidet. Dagens samfunnsutvalg har en veldig stor spredning i den lokale aktiviteten og ulikt fokus lokalt og sentralt i organisasjonen. Utfordringen til dagens internasjonale utvalg er også der stor spredning i tematikk og fokus, samt at man har utfordringer med å sy sammen det profesjonelle arbeidet som gjøres av Norsk Folkehjelp internasjonalt med lokalt engasjement for internasjonale saker i Norge. Aksjonsutvalg vil gi helt nye muligheter til å forankre arbeid med et bestemt tema/problem på tvers av lokala lag og i samarbeid med uteapparatet. Aksjonsutvalg vil gi mulighet for at engasjerte medlemmer kan samarbeide på tvers av lokale lag for å nå felles mål og utvikle sine respektive fag. Det er også mulighet for lokale lag, regioner og utvalg å benytte aksjonsutvalg som organisering for å gjøre arbeid innenfor tematikk og geografiske områder. Hovedargumentasjonen til komiteen er for begge områdene at aksjonsutvalg er mer i trå med moderne frivillighet. Vi ønsker å se økte aktivitet og gode resultater på området noe som forutsetter at vi endrer arbeidsform for å lykkes. Et mindretall i komiteen (Walfred Andersson) mener at vi bør slå sammen internasjonalt utvalg og samfunnsutvalget til ett utvalg. Grunnlaget er at dette er viktige spørsmål og at det har skjedd mye positivt spesielt knyttet til lokalt internasjonalt engasjement i perioden B – styret Ivaretatt FORSLAGSNUMMER: 20 Forslagsstiller: NF Kragerø Forslaget gjelder: Komiteens innstilling til styret: Tiltres ikke. Komiteen viser til sin innstilling om regionsråd FORSLAGSNUMMER: 21 Forslagsstiller: NF Grenland Forslaget gjelder:


Komiteens innstilling til styret: Tiltres ikke. Komiteen viser til sin innstilling FORSLAGSNUMMER: 22 Forslagsstiller: NF Oslo Forslaget gjelder: Ansattes representant Komiteens innstilling til styret: Ivaretatt i nytt forslag til vedtekter FORSLAGSNUMMER: 23 Forslagsstiller: NF Asker og Bærum Forslaget gjelder: Komiteens innstilling til styret: Tiltres ikke. Komiteen viser til sitt forslag på ny struktur. Komiteen vil likevel anføre at vi opprettholder regionene, men med regionsråd. Videre videreføres to sentrale utvalg med ny struktur. Komiteen mener det er styret som skal vedta mandater. Regioner og lag finner sin organisasjonsform, uten at det er nedfelt vedtektsmessig og kan da gi rom for variasjoner. Regionene opprettholder sin styrerepresentant, men årsmøtene i regionene innstiller til valgkomiteen til Landsmøtet. Komiteen er enig i at aktivitetskonferansen ikke skal behandle organisasjonsmessige saker. FORSLAGSNUMMER: 24 Forslagsstiller: NF Eidskog Forslaget gjelder: Organisasjonskomiteens innstilling Komiteens innstilling til styret: Tiltres ikke. Komiteen viser til sitt forslag på ny struktur. Komiteen vil likevel anføre at regionsgrenser fremdeles foreslås å være en styresak. Komiteen er enig i at regionssekretæren skal bidra til økt rekruttering og aktivitet lokalt jf. Komiteens rapport. Komiteen foreslår omlegging fra regionsstyre til regionsråd. Komiteen er enig i viktigheten av skolering på alle plan i hele organisasjonen. FORSLAGSNUMMER: 25 Forslagsstiller: NF Odal Forslaget gjelder: Organisasjonskomiteens innstilling (Likelydende forslag som Region Øst) Komiteens innstilling til styret: A – Styret sentralt Tiltres. B – sentrale utvalg Tiltres ikke. Komiteen mener at aksjonsutvalg vil gi økt aktivitet og fokus for dette arbeidet. Samfunnsarbeidet og internasjonal solidaritet er og blir og viktig i Norsk Folkehjelp og komiteens intensjon har vært å styrke dette arbeidet.


Dagens samfunnsutvalg har en veldig stor spredning i den lokale aktiviteten og ulikt fokus lokalt og sentralt i organisasjonen. Utfordringen til dagens internasjonale utvalg er også der stor spredning i tematikk og fokus, samt at man har utfordringer med å sy sammen det profesjonelle arbeidet som gjøres av Norsk Folkehjelp internasjonalt med lokalt engasjement for internasjonale saker i Norge. Aksjonsutvalg vil gi helt nye muligheter til å forankre arbeid med et bestemt tema/problem på tvers av lokala lag og i samarbeid med uteapparatet. Aksjonsutvalg vil gi mulighet for at engasjerte medlemmer kan samarbeide på tvers av lokale lag for å nå felles mål og utvikle sine respektive fag. Det er også mulighet for lokale lag, regioner og utvalg å benytte aksjonsutvalg som organisering for å gjøre arbeid innenfor tematikk og geografiske områder. Hovedargumentasjonen til komiteen er for begge områdene at aksjonsutvalg er mer i trå med moderne frivillighet. Vi ønsker å se økte aktivitet og gode resultater på området noe som forutsetter at vi endrer arbeidsform for å lykkes. Et mindretall i komiteen (Walfred Andersson) mener at vi bør slå sammen internasjonalt utvalg og samfunnsutvalget til ett utvalg. Grunnlaget er at dette er viktige spørsmål og at det har skjedd mye positivt spesielt knyttet til lokalt internasjonalt engasjement i perioden C – årlige dialogkonferanser Tiltres D – Regionsleddet opprettholdes Tiltres ikke. Komiteen viser til sin innstilling om regionsråd. E – ungdomsstruktur Tiltres ikke F - Lokale lag Oversendes det nye styret. To forslag fra NF Odal og Region øst ser vi ikke at naturlig skal behandles av denne komiteen. Forslagene må behandles som innkomne forslag på landsmøtet. Styret lager innstilling til disse forslagene. FORSLAGSNUMMER: 26 Forslagsstiller: NF Hadeland Forslaget gjelder: Organisasjonskomiteens innstilling Komiteens innstilling til styret: A – internkontroll Tiltres, oversendes det nye styret. Nytt styre må utarbeide retningslinjer som foreslått fra Norsk Folkehjelp Hadeland. B1 – opprettholdelse av region Tiltres Komiteen viser til sin innstilling om regionsråd.


B2 – endring av regionsgrenser: Tiltres ikke. Det er styret som fastsetter regiongrensene. C – Organisasjonskomité Tiltres ikke. Komiteen foreslår å ikke videreføre tanken om organisasjonskomite, da komiteen innstiller på regionsråd. Styret bør likevel vurdere om man halvveis i landsmøteperioden bør opprette en komité for å se på resultater av vedtatte organisasjonsendringene. D – Vekst i organisasjonen Oversendes administrasjonen Komiteen mener det er viktig med utstrakt samarbeid mellom regionssekretæren og regionrådet. Dette beskrives også i forslag til nye vedtekter. E – Regionale møteplasser Ivaretatt Tiltres, med merknad: regionsrådet. F – Utvalgsstruktur Tiltres ikke. Komiteen viser til sitt forslag på ny struktur. G – ungdom sin plass i Norsk Folkehjelp Tiltres ikke. Komiteen viser til sitt forslag på ny struktur. H – Styret i Norsk Folkehjelp Tiltres ikke Komiteen viser til sitt forslag på ny struktur. I – Organisasjonsopplæring Intensjonen tiltres. Oversendes administrasjonen.

/sak10f-vedlegg1  
/sak10f-vedlegg1  

http://folkehjelp.no/filestore/sak10f-vedlegg1.pdf

Advertisement