Page 1

ÅRSRAPPORT 2011

Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Bislett                  


Innledning Denne årsrapporten vil gi en oversikt over hva som har skjedd i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Bislett i år 2011. Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Bislett har helt siden den ble opprettet i slutten av 2010 vært en aktiv, målrettet og voksende ungdomsorganisasjon med mange engasjerte medlemmer. I 2011 har mye av fokuset i NF Solidaritetsungdom Bislett vært på TV-aksjonen som vi synes var gøy og en unik mulighet til å presentere det fantastiske mineryddingsarbeidet som Norsk Folkehjelp gjør i 7 forskjellige utviklingsland. TVaksjonen har vært en fin mulighet til å verve nye engasjerte ungdommer og vi er blitt mange flere. I motsetning til i fjor, da laget kun besto av jenter fra utviklingsstudiet på Høgskolen i Oslo, består laget i år av både jenter og gutter, og ungdommer fra andre skoler og studieretninger. Noe som bidrar til at laget står mye sterkere i dag enn den gjorde da den ble opprettet i 2010.

Om organisasjonen Styret i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Bislett 2011 ble formelt valgt under årsmøte 02. Februar 2011 og besto av: •

Leder: Foziya Awol

Nestleder: Sigrid Valberg

Økonomiansvarlig: Hanna Kjemprud

Sekretær: Miriam El-Moussaoui

Styremedlemmer: Azra Kurtovic og Sigrid Langen

Varamedlemmer: Anniken Slotte, og Bodil Kildahl Rosseland

Kun noen dager etter årsmøtet og fram til slutten av mars 2011 var alle i styret (utenom Hanna Kjemperud) og flere av medlemmene bortreist for å gjøre feltarbeid i forskjellige land. Det har derfor vært vanskelig å få til noen aktiviteter i denne perioden. Likevel har Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Bislett vært en veldig aktiv gruppe og vist stort engasjement gjennom hele 2011 slik at absolutt alle aktivitetene som var satt opp på handlingsplanen for dette året har blitt gjennomført.


Hvordan har styret fungert? Mye av grunnen til at vi har klart å gjennomføre handlingsplanen vår er at vi har hatt et styre som har fungert godt. Men vi vil også rette en stor takk til alle medlemmene som har bidratt masse med sitt engasjement og positivitet. Takket være god viljen i alle medlemmer, vi er flere og står mye sterkere i dag. Vi har vært veldig flinke med å engasjere alle som har lyst til å bidra med en oppgave eller to, og dette har vi fått positive tilbakemeldinger på både fra medlemmene selv og hovedkontoret. Noen mangler kan likevel nevnes i NF Bislett: vi har savnet en god organisering og arbeidsfordeling i gruppa. Flere referater er ikke blitt skrevet, vi har vært for sent ute med å søke om økonomiske midler og med PR når vi skal ha arrangementer, det har i perioder vært vanskelig å skille mellom de som sitter i styret og de som kun er medlemmer og ikke alle nye medlemmer har blitt kontaktet i ettertid. Dessverre virker det noen ganger nesten som om NF Bislett blir nedprioritert. Dette kommer muligens av at alle medlemmene er studenter og de fleste medlemmene er fortsatt utviklingsstudenter som reiser en del pga studiene. Vi mener likevel at dette kan unngås i framtiden hvis styret har en god arbeidsfordeling hvor alle i styret får sine oppgaver eller hvor eventuelle delegeringer av oppgaver kommer tydeligere frem. Dette er spesielt viktig nå som laget blir større.

Om aktivitetene Som nevnt ovenfor har mye av fokuset i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Bislett i år vært rundt TV-aksjonen ”Vi rydder for livet”. Mange av aktivitetene vi har gjennomført har derfor handlet om Norsk Folkehjelp sitt flotte arbeid med minerydding. Vi har ellers stått stand på Høgskolen i Oslo (nå Høgskolen i Oslo og Akershus) ved forskjellige anledninger og blitt kontaktet av flere studenter som var interesserte i å høre mer om oss. I tillegg har vi gått rundt i forskjellige klasser på Høgskolen i Oslo og Akershus for å informere om hvem vi er og hva vi driver med. Vi har også hatt filmkvelder og åpne foredrag på Høgskolen både for medlemmer og andre.


For oss i Norsk Folkehjelp Bislett har engasjement alltid vært viktig, og vi har ofte deltatt på forskjellige arrangementer og markert viktige dager for å vise at vi tar standpunkt og ikke tåler urettferdighet. ”Aldri mer Nazisme”, 1. Mai konsert til støtte for Palestina, ”ja til mangfold, nei til rasisme”, Krystallnatta og Verdens AIDS dag er noen av arrangementene og markeringene vi har vært med på. Vi kan også stolt nevne at vi har sendt mange av medlemmene i NF Bislett på appellant

kurs

og

forskjellige

konferanser

rundt

om

i

landet.

solidaritetskonferansen i september 2011 sendte vi hele 12 medlemmer (nye og gamle), og alle var storfornøyde og klare for å engasjere seg etter konferansen. Det var likevel ikke alle som engasjerte seg like mye og noen har ikke tatt kontakt med oss i det hele tatt senere. I framtiden bør vi være flinkere med å sende kun de som ønsker å bidra i NF Bislett da slike konferanser koster oss masse penger. Men det er tydeligvis lønnsomt å være medlem i NF Bislett hvis man liker å reise samtidig som man vil lære masse om for eksempel flyktninger. En av medlemmene (Ellen Hesselberg) har fått muligheten til å reise til Lebanon for å se på situasjonen for Palestinske flyktninger i Lebanon, mens to andre (Azra Kurtovic og Clélia Kakunze)

har

vært

i

Tsjekkia

en

erfaringsutveksling

i

forhold

til

integreringsarbeid. At medlemmene våres deltar på slike konferanser, reiser og prosjekter er viktig for gruppen da disse medlemmene kan brukes som foredragsholdere o.l hvis vi for eksempel skal ha temakveld og vi bør også i framtiden prøve å gi flere medlemmer slike sjanser.

Tv-aksjonen: Vi rydder for livet! Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Bislett var glade for at TV-aksjonen 23.10.2011 var tildelt Norsk Folkehjelp. For oss var dette som nevnt tidligere en unik mulighet til å presentere det flotte arbeidet som Norsk Folkehjelp gjør for å bekjempe urettferdig fordeling av makt og ressurser. Mye av tiden og ressursene våres i 2011 har vi derfor brukt på aktiviteter som hadde med Tv-aksjonen å gjøre. Vi har blant annet arrangert en mineryddingsforedrag med demo, standdag på Høgskolen i Oslo og Akershus for å verve flere bøssebærere og sendt ut flere av medlemmene til å holde foredrag og mineryddingsdemo i forskjellige byer. Mange av de nye medlemmene var kastet ut i


demo av minerydding med en gang og sendt til forskjellige byer på skole/coopturneer. Mange av dem hadde ikke engang fått opplæring på forhånd da de fikk dette oppdraget, men gjorde en utrolig god jobb og fantastisk innsats hele veien. Thumbs up til: Joakim, Jørgen, Waithira, Alva og Benedikte som er kule og tøffe mineryddere! Nå er både Kristiansand, Bærum og Jessheim minefrie ;) Vi er ellers utrolig stolte av resultatet Norsk Folkehjelp har oppnådd og vil takke alle medlemmer for super bra innsats med både verving av bøssebærere og stille som bøssebærere selv.

Krystallnatta (9. November 2011) Markeringen av Krystallnatta 9.11.2011 var en vellykket markering på Høgskolen i Oslo og Akershus. Ca 20 stk møtte opp og vi var så heldig å få besøk av Rune Steen Berglund fra Antirasistisk senter som holdt en flott åpningsappell. På programmet


stod visningen av filmen “American History X” og markeringen ble avsluttet med en avslutningsappell fra Leder av Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Hilde Jørgensen som også brukte anledningen til å minne oss om at vi må også fortsett å kjempe for de papirløse flyktningene som har levd i Norge i inntil 17 år uten rettigheter.

Markering av Verdens aids dag (1. desember 2011) Vi markerte Verdens aids dag med å blant annet å dele ut juleposer med kondomer og infobrosjyrer både på Høgskolen i Oslo og Akershus og utenfor. Senere på dagen hadde vi et arrangement på Utviklingshuset med spennende foredrag om HIV og ungdom og kulturelt innslag. Arrangementet het “Vi tar lederskap!” og var et samarbeid mellom Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Bislett og SAIH Bislett. To ungdomsorganisasjoner som jobber på forskjellige måter men brenner for det samme. Nemlig det å skape en rettferdig verden. Budskapet vi ønsket å få frem var at HIV og AIDS er en ungdomssykdom og at ungdom må ta mer ansvar. Arrangementet var veldig vellykket med godt oppmøte og gode tilbakemeldinger fra publikum i ettertid. Samarbeidet med Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Bislett og SAIH Bislett har også fungert bra og bidratt til god mobilsering og spredning av informasjon om markeringen.


Fra Norsk Folkehjelp Bislett til Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Bislett År 2011 er generelt et historisk år for Norsk Folkehjelp Ungdom. I august… ble det avholdt landsmøte og to av medlemmene i Norsk Folkehjelp Bislett (Foziya Awol og Miriam El-Moussaoui) fikk muligheten til å delta på dette. Landsmøte er det øverste organet i Norsk Folkehjelp, og vi i Solidaritetsungdom Bislett var veldig glade for å ha fått muligheten til å delta på et historisk landsmøte og var veldig spente på hvilke organisasjonsendringer som kom til å bli gjort. Den viktigste endringen for oss som ungdomsgruppe

var

likevel

todelingen

av

Norsk

Folkehjelp

Ungdom

i

Solidaritetsungdom og Sanitetsungdom. Under landsmøte ble det etter flere engasjerte innlegg fra mange av ungdomsmedlemmene, enstemmig avgjort at ungdomsgruppen skulle deles i to slik at solidaritetsungdommen og sanitetsungdommen skal jobbe med hver sine interesser. Noe som gjør at vi blir mer selvstendig. Endringen av dette organiseringssystemet har også ført til at Norsk Folkehjlep Bislett har skiftet navn til Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Bislett.


Regnskap 2011 Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Bislett ble først registrert i Brønnøysund registeret 25.01.2011 med organisasjonsnummer 996459144. Deretter reiste flere av styremedlemmene, inkludert leder Foziya Awol, til utlandet med studiene og det å opprette organisasjonskonto ble vanskelig. Lokallaget fikk derfor først opprettet konto 18.08.2011. Flere av utgiftene som ble betalt før vi fikk konto ble derfor betalt av medlemmene selv mot at de skulle få pengene tilbake så fort vi har oprettet konto og fått inn penger. Første overføring til kontoen vår var en utbetaling på kr 750,- fra Norsk Folkehjelp og skjedde 27. 09. 2011. 01.10. 2011 søkte vi om frifondsmidler til ungdomsaktivitet og 28.10.2011 fikk vi tildelt kr 21.832 (frifond kr 20.000, og ekstrabevilgning på kr. 1832). Pr 10.01.2012 har vi brukt kr 6.193 til diverse aktiviteter (temakveld, krystallnatta, valg, verdens aids dag, julebord og tilbakebetaling av penger for medlemmer som har lagt ut penger ved forskjellige aktiviteter tidligere). 29. 12. 2011 fikk vi kr 2000 fra NRK og 30. desember 2011 fikk vi kr 5.000 fra Norsk Folkehjelp. Vi har pr. i dag (10.01.2012) kr 23.393 på kontoen, men tilbakebetaling av pengene vi skylder enkelte medlemmer og Norsk Folkehjelp er fortsatt ikke fullført. Fremtidsmål Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Bislett ønsker å opprettholde det positive engasjementet i styret og blant medlemmene. Vi ønsker å få til et godt og tettere samarbeid med NF Blindern og andre lokalelag og motivere og engasjere folk i samfunnsaktuelle aktiviteter i tråd med Norsk Folkehjelps prinsipper. En annen organisasjon vi ønsker å samarbeide med er SAIH Bislett som er Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond. På denne måten kan vi få til å gjennomføre flere arrangementer og nå ut til et større publikum når vi for eksempel skal markere viktige dager som 1. Mai, Krystallnatta, Verdens Aids dag osv.


Det viktigste framtidsmålet for oss er ellers å øke medlemsantallet og bli mer synlige i samfunnet slik at vi kan bekjempe den urettferdige fordelingen av makt og ressurser som vi ser i dagens samfunn.

Oversikt over alle aktiviteter for NF Solidaritetsungdom Bislett 2011 •

20. jan: Stand på Høgskolen i Oslo (nå Høgskolen i Oslo og Akershus)

2. Feb: Årsmøte

09. april: demo: aldri mer nazisme –

13. April: appellant kurs

14. april: Filmkveld; Paradise now

29.April: solidaritetskonsert på Betong – i samarbeid med NF Blindern

1. mai: Flere medlemmer har holdt 1. Mai appell denne dagen (litt forskjellige steder: blant annet Asker, Oslo S, og Eidsvoll)

13. Mai: Medlemsmøte og avslutning for Sigrid Langen (en medlem som flyttet til Trondheim)

24. mai: Medlemsmøte

31. Mai: Styremøte

08. juni: sommeravslutning hos Solveig Igesund sammen med NF Blindern (Spleisefest)

17. Aug: Stand på foreningsdagen på Høgskolen i Oslo og Akershus

31. Aug: infomøte på Høgskolen i Oslo og Akershus


19. Sep: Medlemsmøte – planlegging av kommende arrangementer

30.sept: Folkehjelpmiddag hos Sigrid Valberg

3. Okt: Temakveld – Minerydding (demo v/Miriam)

10. Okt: – stand i forbindelse med Camp Nansen

17. Okt: Stand for TV-aksjonen på Høgskolen i Oslo og Akershus

9. Nov: Markering av Krystallnatta

24. Okt: medlemsmøte: (Briefing)

15. nov: humorserie med krisitian valen (avlyst): Vi ble kontaktet av NRK og spurt om vi hadde lyst å stille opp som publikum på en humorshow med Kristian Valen 15. November 2011. Vi skulle få kr 5000 for dette, men programmet ble avlyst og NF Bislett fikk kun kr 2000.

23. Nov: medlemsmøte : (Planlegging av året som kommer

27. Nov: valgsdag NF Bislett

30. Nov: ja til mangfold, nei til rasisme – youngstorget

1. Des: medlemsmøte + Verdens AIDS dag

15. Des: medlemsmøte

21. Des: Julebord

Ellers har flere av oss deltatt på flere arrangementer som: 14 -16 jan: Aktivitetskonferansen (Hamar) – 4 medlemmer deltok 8 -10 april: Aktivitetskonferansen (Oslo) – 3 medlemmer deltok 26 -28 August: Landsmøte 23-25 september: Solidaritetskonferansen 12 medlemmer (hvor av 6 var nye medlemmer) 19 – 20 november: Erfaringssamling om integrering og flyktningarbeid (5 stk deltok)

/RSRAPPORT2011  

http://www.folkehjelp.no/filestore/RSRAPPORT2011.pdf

/RSRAPPORT2011  

http://www.folkehjelp.no/filestore/RSRAPPORT2011.pdf

Advertisement