Page 1

REVISJONSSKJEMA For lag i Norsk Folkehjelp som har omsetning på mindre enn kr 500.000.(De to regnskapskyndige personene kan ikke være økonomileder eller noen fra det sittende styret) Navn på Lag: ………………………………………………………………………… Følgende ting skal sjekkes: Bankkonto er sjekket mot regnskapet (saldo bank stemmer med saldo regnskap) Kontantkasse er sjekket mot regnskapet (kontantbeholdning stemmer med saldo regnskap) Regnskapsbilag er kontrollsjekket (stikkprøve kontroll, sjekk at bilag er originale og riktige) Er «store» utgifter i regnskapet vedtatt av styret og protokollert/referatført? Sjekk oversikt på lagets verdier (Hus, bil, aksjer, utstyr og andre ting) Har laget lån? Er det tatt opp i tråd med vedtektene? Betjenes lånet tilfredsstillende? Er det ubetalte regninger? (sjekk med økonomileder) Har laget penger til gode, som ikke er innbetalt? (sjekk med økonomileder) Er det utbetalt lønn/honorar/telefonutgifter? Ja ____

Nei ____

Hvis “Ja”, er det foretatt lønnsinnberetning til skattemyndighetene av korrekt beløp til korrekt person? Er regnskapet ryddig, ordentlig ført og satt opp bra. Er bilagene satt i perm og enkle å finne fram i? Dårlig orden gir grunnlag for større kontroll og aktsomhet!

Kontrollen gjelder regnskapsåret __________________________ Vi har kontrollert lagets regnskap, slik styret har avgitt det. Vi har sjekket bankkontoer kontanter og verdier, vi har sjekket bilag og fullmakter. Det fremlagte regnskapet viser at laget har et overskudd/ underskudd på kr……………….. Vi bekrefter ovenstående informasjon og anbefaler at regnskapet blir godkjent.

_______________ Dato/sted ____________________ Sign

_______________________ Sign

/REVISJONSSKJEMA  

http://folkehjelp.no/filestore/REVISJONSSKJEMA.pdf

/REVISJONSSKJEMA  

http://folkehjelp.no/filestore/REVISJONSSKJEMA.pdf

Advertisement