Page 1

Referat fra Sanitetsungdomsutvalget møte nr. 03-12 Telefonmøte - Skype 11.04.2012 Tilstede:

Christian Bolstad, Annette Marie Kyllingmo, Yacob F Stangeland, Sondre Emil Torgersen og Espen Brekke (utvalgssekretær og referent).

Forfall:

ingen

Tid:

1900 - 2030

Gjester:

Ingen gjester

Saksliste: Sak 16/12: Gjennomgang referat møte 2B-12. Oppfølgingssaker: - Ungdomsvest, de sliter med å levere XS, håper på endelig avklaring innen møte - Ungdomsutveksling, Dansk Folkehjelp er blitt lunkne og vil satse på deltakelse på hverandres arrangementer som i dag. - Rapport fra uønsket hendelse vinterleir - Rapport fra vinterleir - Oppfølging av gruppene, liste på Drop-box Sak 17/12: Fagkonferanse sanitet - Rapport fra arbeidet i valgkommite - Gjennomgang av program og arbeidsfordeling Sak 18/12: Sommerleir - Foreløpig forslag til program - Markedsføring og deltakelse Sak 19/12: Saker til SSU møte 20.april? Sak 20/12: Diverse, pluss info fra administrasjonen - Vervekampanjen sanitetsungdom, resultater - Info om neste nr av Fagblad SUS 3-16-12 Oppsummering av saken

Godkjenning referat og oppfølgingssaker Referat fra møte 2B-12 var sendt ut tidligere, ingen merknader Oppfølgingssaker: Vest for sanitetsungdom. Vesten mister en klassifisering for å kunne leveres i S og XS. Satt i bestilling Ungdomsutveksling. Dansk Folkehjelp ønsket ikke å være med på SUS sine ønsker da de har for lite å hente i samarbeid med Island. Fortsetter arbeid med å invitere hverandre til allerede eksisterende arrangementer. SUS ønsker fortsatt å jobbe mot Island. Vurderer Engelsk redningstjeneste som partner. Vinterleir. Rapport fra vinterleir og endelig rapport uønsket hendelse var sendt ut på forhånd.


Vedtak

Oversiktsskjema for lokale sanitetsungdomsgrupper ble gjennomgått Referat fra møtet 2B-12 godkjent SUS aksepterer lavere klassifisering på vest (godkjent for fritidsbruk) SUS tar tilbakemeldingen fra Dansk Folkehjelp til etterretning. Espen får i oppgave å jobbe videre mot Island og tar i tillegg kontakt med redningsgruppe i England. Rapport om vinterleir og uønsket hendelse tas til etterretning. Vinterleir settes opp som egen sak på møte i juni for avklaring for neste år. SUS ønsker at de to som ble begravd i snø før ytterligere oppfølging. Ansvar Espen. De gruppene som ikke har sendt inn registreringsskjema må påminnes dette. Skjema tas også med på Fagkonferansen.

SUS 3-17-12 Oppsummering av saken

Fagkonferanse sanitet Espen orienterte om arbeidet i valgkomite og at de var kommet frem til enstemmig innstilling. Det er 47 deltakere påmeldt til sanitetsungdom og disse representerer 17 grupper og en region. Årsmøte; Kjøreplan, forslag til konstituering og forslag til gruppearbeid ble gjennomgått av Christian. Detaljer rundt gjennomføringen av hele helgen ble gjennomgått og justert.

Vedtak

SUS tar informasjon fra valgkomite til etterretning. Forslag på nytt SUS og valgkomite gjøres kjent for Fagkonferansen fredag kveld. SUS foreslår følgende konstituering; dirigent: Irene Torgersen, referent: Espen Brekke, tellekomite: Camilla Oldernes og Sophie Aleksandersen, underskrivning protokoll: Kristoffer Jektevik og Ann-Mari Ødegård. Tema for gruppeoppgaver under årsmøte blir: - Hvordan nå målene i aktivitetsplattform? - Hvor er Sanitetsungdom til neste Landsmøte? (volum, organisasjonsform, samarbeid med sanitet, plass i samfunnet, sentrale/ regionale aktiviteter) - Forventninger/ innspill til SUS

SUS 3-18-12 Oppsummering av saken

Sommerleir En grovskisse av program ble lagt frem av Christian. Christian og Espen blir hovedledere for gjennomføring av leiren. Det ble orientert om hva som er gjort av markedsføring. Programmet fikk sin oppslutning av SUS Espen sørger for kontakt mot sanitetskursene for samkjøring Fagkonferansen brukes aktivt til å få påmeldinger SUS følger opp lokale grupper etter Fagkonferansen/ i mai

Vedtak

SUS 3-19-12 Oppsummering av saken Vedtak

Neste møte SSU Christian gikk gjennom sakslisten for neste SSU møte. SUS ønsket at SSU skulle ta inn sentrale kurs som sak på neste møte.

SUS 3-20-12 Oppsummering av saken

Informasjon fra administrasjonen Espen orienterte om resultatene fra vervekampanjen rundt årsskifte. Åtte grupper får vervepremie på Fagkonferansen (vervet mer enn ti medlemmer) Oslo vant konkurransen og får i tillegg en GPS. Det ble vervet totalt 215 medlemmer i 25 lag som har sanitetsungdomsgrupper. Espen orienterte om saker han hadde levert til Fagblad Sanitet Espen orienterte om henvendelse fra Framfylkingen med spørsmål om inngående samarbeid. Saken er også tatt opp i Sanitetsseksjonen. Informasjon om vervekampanjen tatt til orientering. Premier deles ut under Fagkonferansen. Informasjon om Fagblad-saker tatt til orientering. SUS støtter administrasjonens vurdering vedrørende Framfylkingen og ønsker ikke nå noe inngående samarbeid.

Vedtak

Espen Brekke (Møtereferent)

ReferatSUS3-12  

http://www.folkehjelp.no/filestore/ReferatSUS3-12.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you