Page 1

NORSK FOLKEHJELP SANITET Vern om liv og helse – Solidaritet i praksis!

Referat fra SSU møte nr. 1-2012 Bergen 20.01.-22.01.2012 Tilstede: Forfall: Ikke møtt: Tid: Gjester:

Børge Johnsen, Kari-Anne Thygesen, Simon Simonsen, Christian Bolstad og Runi Putten (utvalgssekretær og referent). Erlend Aarsæther ingen fredag 20.01.12 kl. 1800 – søndag 22.01.12 kl.1300 Espen Brekke

Sakliste: SSU 1-1-12

Fagkonferanse 2012

SSU 1-2-12

Påskeberedskap 2012

SSU 1-3-12

Mandat og retningslinjer for Sanitetsungdom

SSU 1-4-12

Beredskapsorganisering pr. politidistrikt

SSU 1-5-12

Temahefter orientering og samband

SSU 1-6-12

Handlingsplan 2012

SSU 1-7-12

Bratt-lende grupper

SSU 1-8-12

T-skjorter til godkjente instruktører

SSU 1-9-12

Orientering om budsjett 2012

SSU 1-10-12

Nasjonal instruktøransvarlig

SSU 1-11-12

Årshjul

SSU 1-12-12

Ungdomsvest

SSU 1-13-12

Referater fra SUS

SSU 1-14-12

Materiellstøtte 2012

SSU 1-15-12

Nasjonal strategi

SSU 1-16-12

ID-kort autorisasjonskort

SSU 1-17-12

Eventuelt

1


Leder, Børge Johnsen for SSU informerte om viktige saker siden forrige møte:  Workshop med Robert J. Koester – var meget interessant og lærerikt. 

Styremøte i starten av desember – for leder ble dette en bratt læringskurve, men interessant.

Dialogkonferanse – interessant, knyttet nettverk, spesielt interessant var «aksjonsutvalg» og muligheter i forhold til dette..

Fagbladet – presentasjon av SSU og SUS – veldig bra fremstilling av begge utvalgene.

Opplæringsdag for nye styrerepresentanter – interessant å bli kjent med hovedkontoret.

Ny veileder redningstjeneste og personer med økt selvmordsrisiko – dette er starten på vår tid som en kunnskapsleverandør. Ser frem til neste veileder redningstjeneste og søk etter demente personer. Veilederen ble presentert overfor FORF og politiet i Vestfold torsdag 19.01.12, samt en egen innledning overfor Politihøgskolen. Disse to møtene ga meget positive tilbakemeldinger.

Leder, Christian Bolstad for SUS informerte om viktige saker for sanitetsungdommen:  Espen og Christian har vært avlagt Island et besøk – formål å lage en utveksling for ungdom. Redningstjenesten på Island er veldig lik vår, men de driver mye mer profesjonelt. Vi har mye å lære av dem – først og fremst i form av status. Landsbjørg har: 3500 mannskap - 1400 oppdrag i året – 18000 medlemmer. Det jobbes med å få med Dansk Folkehjælp, slik at dette samarbeidet kan utløse EU midler. Det har blitt etablert en avtale om videre samarbeid/gjensidig besøk. Utvalgssekretær informerte om følgende:  Det er etablert to nye sanitetsgrupper siden sist – NFS Alvdal og NFS Nordmøre. 

NF Stjørdal har fått bistand i forhold til problemer internt i laget.

Ellers ble det gitt en statusoppdatering i forhold til oppfølgingen av NF Hadeland.

Espen Brekke informerte om status i Stavanger. SSU ønsker å ha en slik sekvens på hvert utvalgsmøte, så dette blir den første saken på hvert utvalgsmøte i fremtiden. SSU 1-1-12 Oppsummering av saken Vedtak

Fagkonferanse 2012 Program for fagkonferansen ble utarbeidet på møtet. SSU godkjenner program for fagkonferansen og programmet følger vedlagt protokollen.

SSU 1-2-12 Oppsummering av saken Vedtak

Påskeberedskap 2012 Det ble informert om tidligere utlysning av mannskapsbehov og søknadsskjema. Utvalgssekretær sender ut utlysning til organisasjonen vedrørende mannskapsbehov. I tillegg forespørres Vegard Lindbæk om han kan ta ansvaret for det organisatoriske. Administrasjonen bes om å revidere medieplanen og klargjøre aktuelle saker før påske.

SSU 1-3-12 Oppsummering av saken

Mandat og retningslinjer for sanitetsungdom Mandat og retningslinjer for sanitetsungdom ble lagt frem med leder sine kommentarer. Mandat og retningslinjer for sanitetsungdom, vedlagt protokollen, godkjennes med følgende endringer: 1.4: Sentralt Ungdomsutvalg Sanitet har en rådgivende rolle i forhold til Sentralt Sanitetsutvalg og styret innenfor sitt aktivitetsområde. Utvalgets leder møter i sanitetsutvalget med alle rettigheter. Endres til: Sentralt Ungdomsutvalg Sanitet har en rådgivende rolle i forhold til Sentralt

Vedtak

2


Sanitetsutvalg. Sentralt Ungdomsutvalg Sanitet har også en rådgivende rolle overfor styret, innenfor sitt fagområde og generelle ungdomssaker, gjennom SSU. Leder SUS møter i sanitetsutvalget med alle rettigheter. 1.11: Arbeidsform a) Utvalget utarbeider egen handlingsplan for hele perioden med basis i gjeldende prinsipprogram, vedtekter og retningslinjer for Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom. Norsk Folkehjelps verdigrunnlag må danne basis i alt sanitetsungdomsarbeid utført i organisasjonen. Endres til: 1.11: Arbeidsform a) Utvalget utarbeider egne punkter for sanitetsungdom til felles handlingsplan for hele perioden med basis i gjeldende prinsipprogram, vedtekter og retningslinjer for Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom. Norsk Folkehjelps verdigrunnlag må danne basis i alt sanitetsungdomsarbeid utført i organisasjonen. 2.1.2:Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom er bygget opp av: - Sanitetsungdomsgrupper på det lokale plan, eventuelt med eget Sanitetsungdomsutvalg (Lokalt Sanitetsungdomsutvalg – LSUU). - Aksjonsutvalg eller arbeidsgrupper - (Regionalt). - Ungdomsutvalg Sanitet på sentralt plan - (Sentralt Sanitetsungdomsutvalg – SUS). Endres til : LSUU endres til LUS. 2.1.6: Ungdomsutvalg Sanitet skal: - Vedta aktivitetsplattform for Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom - Vedta handlingsplan for Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom - Ha ansvaret for å planlegge og gjennomføre sentrale ungdomsaktiviteter for sanitetsungdom - Være rådgivende overfor Norsk Folkehjelp Sanitet i ungdomssaker Utvalget er underlagt Norsk Folkehjelp Sanitet. Endres til: 2.1.6: Ungdomsutvalg Sanitet skal: - Vedta aktivitetsplattform for Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom - Vedta handlingsplan for Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom - Ha ansvaret for å planlegge og gjennomføre sentrale ungdomsaktiviteter for Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom - Sentralt Ungdomsutvalg Sanitet har en rådgivende rolle i forhold til Sentralt Sanitetsutvalg. - Sentralt Ungdomsutvalg Sanitet har også en rådgivende rolle overfor styret, innenfor sitt fagområde og generelle ungdomssaker, gjennom SSU. - Leder SUS møter i sanitetsutvalget med alle rettigheter. 2.3.2: Alle lag med sanitetsungdomsvirksomhet kan velge eget lokalt Sanitetsungdomsutvalg (LSUU) på lagets årsmøte, og det skal da ledes av sanitetsungdomslederen. Der det ikke velges eget Sanitetsungdomsutvalg, velges en sanitetsungdomsleder på lagets årsmøte. Endres til: LSUU endres til LUS Espen Brekke har endret mandat og retningslinjer for sanitetsungdom i tråd med dette og utvalgssekretær oversender dette til styret. Den endrede versjonen av mandat og retningslinjer følger vedlagt protokollen. SSU 1-4-12 Oppsummering av saken Vedtak

Beredskapsorganisering pr. politidistrikt Jfr nye vedtekter skal organiseringen av beredskap knyttes opp med en beredskapsleder mot hvert enkelt politidistrikt. Erlend Aarsæther bes om å komme med et forslag til organisering og implementering innen 22.02.12.

3


SSU 1-5-12 Oppsummering av saken Vedtak

Temahefter orientering og samband Temahefter orientering og samband er under revidering. Det er ønskelig at SSU involveres i prosessen. Det er også ønskelig at disse to temaheftene revideres før det startes med revidering av andre temahefter. Kari-Anne Thygesen knyttes opp mot temahefte orientering og Simon Simonsen opp mot temahefte Samband. SSU ber om å få disse temaheftene til endelig godkjenning innen 15.mars 2012, slik at disse kan presenteres på fagkonferanse sanitet. Etter hvert som temaheftene blir ferdig revidert legges de ut på hjemmesidene våre. Videre jobbes det med å få på plass et eget hefte «mannskap i søk» hvor disse to temaheftene inngår som en naturlig del av dette heftet.

SSU 1-6-12 Oppsummering av saken Vedtak

Handlingsplan 2012 Handlingsplan 2012 ble forelagt SSU SSU er meget fornøyd med den forelagte handlingsplanen og ønsker å gi den tilbakemeldingen til seksjonen. Utvalgssekretær fordeler Sanitetsgruppene mellom de 3 faste representantene i SSU, slik at alle gruppene får kontaktperson i SSU.

SSU 1-7-12 Oppsummering av saken

Bratt lende grupper Norsk Folkehjelp Alvdal har opprettet en bratt lende gruppe. Gruppa har fått i oppdrag å utarbeide et metodesett for denne type virksomhet. SSU synes dette er en interessant satsing, men vil være bevisst på at sikkerheten er ivaretatt. SSU definerer bratt lende som situasjoner der en trenger å bruke tau eller andre klatretekniske hjelpemidler i redningsoppdraget. Det påpekes at slike klatretekniske hjelpemidler ikke skal tas i bruk uten at den nødvendige kompetansen er tilstede. SSU vil jobbe videre med saken og bruke NF Alvdal som ressursgruppe og avventer metodesettet før det utarbeides retningslinjer og utdanningsplan for slike grupper. Saken tas opp igjen på neste SSU møte.

Vedtak

SSU 1-8-12 Oppsummering av saken Vedtak

T-skjorter for godkjente instruktører Norsk Folkehjelp Region Nord og Midt-Norge har sendt inn en sak vedrørende ønske om egne T-skjorter for godkjente instruktører. SSU innfører en egen T-skjorte for instruktører, både i dame og herremodell. Tskjorta skal ha en enkel design med NFS og sanitetslogo på brystet med instruktør på ryggen. Disse kan kun brukes og bestilles av godkjente instruktører jfr instruktørliste. I tillegg utarbeides det et forslag til egen tskjorte/hettegenser for saniteten. Forslag til design og innhenting av pris for begge t-skjortene foretas av Espen Brekke og Christian Bolstad og legges frem på neste møte den 22.02.12. Det tas utgangspunkt i at T-skjortene skal være klare til fagkonferansen.

SSU 1-9-10 Oppsummering av saken Vedtak

Orientering om budsjett 2012 Budsjett for 2012 ble fremlagt for utvalget Budsjett for 2012 ble tatt til orientering. Det påpekes at SSU for ettertiden vil ha et forslag til budsjett fremlagt før det vedtas i styret. Det settes opp en sak om budsjett/regnskap til hvert møte i utvalget.

SSU 1-10-12 Oppsummering av saken

Nasjonal instruktøransvarlig Utvalgssekretær refererte brev fra Åse Mona Vikten som oppsummer hennes forståelse av opprettelsen av nasjonal instruktøransvarlig. Utvalgssekretær oversender brev fra Åse Mona Vikten og revidert mandat for faggruppe opplæring. Saken utsettes til neste møte.

Vedtak SSU 1-11-12 Oppsummering av saken Vedtak

Årshjul 2012 Årshjulet ble revidert under møtet. Revidert årshjul følger vedlagt protokollen.

4


SSU 1-12-12 Oppsummering av saken Vedtak

Ungdomsvest SUS fremla ønske om en egen ungdomsvest. SSU godkjenner egen ungdomsvest. Utvalgssekretær får fullmakt til å revidere direktiv for uniformering i tråd med dette.

SSU 1-13-12 Oppsummering av saken Vedtak

Referater fra SUS Christian Bolstad gjennomgikk referatene fra møtene i SUS. Referat fra SUS møte nr.3-11 tas til orientering Referat fra SUS møte nr. 1-12 tas til orientering

SSU 1-14-12 Oppsummering av saken Vedtak

Materiellstøtte 2012 Potten for materiellstøtte for lagene er kr. 400 000 for 2012. Materiellstøtten utlyses til lagene innen 31.01.12. Det øremerkes kr.200 000 til lagene som ønsker å kjøpe aksjonsantrekk (offisielt aksjonsantrekk, jakke og fleecegenser) til sine mannskaper.

SSU 1-15-12 Oppsummering av saken Vedtak

Nasjonal Strategi Leder la frem forslag til Nasjonal Strategi. Nasjonal Strategi godkjennes med følgende endringer: Norsk Folkehjelps arbeidsområder i Norge  Under punkt 1 – legges det til følgende tillegg: og ulykkesforebyggende arbeid Førstehjelp, redningstjeneste og ulykkesforebyggende arbeid Punkt 2 - Etablere en god ungdomsstruktur side 4 Saniteten trenger styrking og utvikling av sitt ungdomsarbeid. For det første har det stor egenverdi at ungdom engasjerer seg i førstehjelp, friluftsliv og redningstjeneste. Videre danner dette grunnlaget for godt kvalifiserte mannskaper i fremtiden. Endres til: Styrke og utvikle sanitetsungdom Saniteten trenger styrking og utvikling av sitt ungdomsarbeid. Norsk Folkehjelp skal ha et ungomdsarbeid som baserer seg på aktivitet og faglig utvikling. Videre skal ungdomsarbeidet tilrettelegge for ungdom som ressurspersoner i Norsk Folkehjelp, i samfunnet og senere i redningstjenesten. Aktivitetene skal bygge på plattformene: Førstehjelp – Redningstjeneste – Friluftsliv, gjennom trygge og rusfrie møteplasser med naturen som bakteppe. En forutsetning for et godt forhold mellom NF Sanitetsungdom og NF Sanitet er tett og gjensidig samarbeid. Ungdomsarbeid bør ses på som en investering, i form av rekruttering og samfunnsgevinst. Prioriteringer i 4-årsperioden for å nå målene, side 4 Punkt 1: Likeverdig redningstjeneste endres til geografisk likeverdig redningstjeneste. Punkt 1b: endres også til geografisk likeverdig redningstjeneste Punkt 2: nytt punkt a – de andre punktene forskyves: Ivareta og videreutvikle eksisterende redningsressurser i organisasjonen. Punkt 3: nytt punkt a - de andre punktene forskyves: Kompetanseheving av eksisterende mannskap Punkt 4: Etablere en sterk ungdomskultur innen førstehjelp og redning endres til: førstehjelp, redningstjeneste og friluftsliv Følgende tilføyes: a) Styrke lokale sanitetsungdomsgrupper

5


b)

Etablere nye sanitetsungdomsgrupper i lokale lag med sanitetsgrupper c) Videreutvikle nasjonale aktiviteter og profil det henvises til punkt 9, som ikke finnes. Nytt punkt 6 – det eksisterende punkt 6 blir punkt 7 6. Kunnskapsleverandør a) Forsterke rollen innen videreutvikling av fagkompetanse, og bli en viktig kunnskapsleverandør til resten av redningstjenesten. b) Norsk Folkehjelp sin førstehjelpsfaglige kompetanse må styrkes. Prioriteringer i 4-års perioden, side 12  Det vises for øvrig til egen vedtatt handlingsplan for NF Solidaritetsungdom – i tillegg legges det til: Viser også til felles handlingsplan for NF Sanitetsungdom og NFS, og aktivitetsplattformen for sanitetsungdom. 6. Organisasjonsutvikling Eget punkt – Videreutvikle profil Norsk Folkehjelps profil må videreutvikles for å øke status og gjenkjennbarheten innad i organisasjonen og utad hos befolkningen for øvrig. En god og kjent merkevare etablerer stolthet og gjenspeiler kvalitet. Eget punkt om profil under 6.1 mål: Norsk Folkehjelp sin status må økes gjennom en mer bevisst profilering. Eget punkt om profil under 6.1 prioriteringer  Det utarbeides en felles struktur for ensrettet profilering i organisasjonen.  Rekruttering må skje til aktivitet, og målgrupper må spisses slik at den samsvarer med den nye frivilligheten.  Gi lokale lag mulighet til å spesialisere seg på ett eller flere fagområder. 6.2 Rekruttering og økning i antall lag og grupper: Nytt punkt:  Alle medlemmer må få tilbud om opplæring.  Videreutvikle og styrke NF’s allerede etablerte profil. Punkt 6.2 kommer to ganger

SSU 1-16-12 Oppsummering av saken

Vedtak

SSU 1-17-12 Oppsummering av saken

ID-kort/Autorisasjonskort SSU har mottatt mail fra aktivitetskonferanse sanitet region øst, som ønsker å gjeninnføre autorisasjonskort/ID kort. Det har ikke kommet inn noen nye momenter som tilsier at det skal gjeninnføres ID kort/autorisasjonskort i organisasjonen. Det gjøres oppmerksom på at tidligere ID-kort ikke er noe godkjent legitimasjon og således kan det derfor ikke benyttes i denne sammenhengen. SSU viser til tidligere vedtak i denne saken.

Eventuelt Leder i NFR inviteres på møter der det er aktuelt ift sakliste. Det sendes ut referat fra utvalgsmøtene til henne. Det settes opp en egen sak til neste fysiske SSU møte der det diskuteres felles utfordringer innen førstehjelp. Siw Osmundsen inviteres til denne

6


saken. Utvalgssekretær fordeler lag til oppfølging til de enkelte utvalgsmedlemmene. Det bestilles visittkort til utvalget. Fagbladet legges ut på nett. Saker til diskusjon til neste fysiske møte: Spissing av sanitetsgrupper – Simon lager en innledning på saken Utdanning – organisering Økonomi – inntektsgivende arbeid Norsk Folkehjelp Sanitet om 4 år – Børge saksforbereder Norsk Folkehjelp Sanitet sin profil Oversikt over hvilke lag vi kan besøke ifm utvalgsmøter - Runi

Runi Putten (Møtereferent)

7

/ReferatSSU1-2012  

http://www.folkehjelp.no/filestore/ReferatSSU1-2012.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you