Page 1

Side 1 av 5

Norsk Folkehjelp Stange/Løten

Protokoll fra årsmøte 2012

Kjonerudtunet, Ottestad 27. februar 2012


Side 2 av 5

Sak 1

Åpning / Konstituering

Leder Tom Evensen ønsket alle velkommen og foretok åpning av møtet. Det var 10 medlemmer tilstede på årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Innkalling og kunngjøring av årsmøtet er gjort i henhold til vedtektene. Innkalling til årsmøte ble sendt den 30. januar 2012. Styret innstilling: Vedtak:

Innkallingen godkjennes. Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Godkjenning av dagsorden: Forslag til dagsorden: 1 Åpning / Konstituering o Godkjenning av innkalling og dagsorden o Valg av funksjonærer 2 Årsberetning 2011 3 Regnskap 2011 4 Innkomne forslag 5 Handlingsplan 2011 – 2013 6 Budsjett 2012 7 Valg 8 Avslutning 9 Sosialt samvær med utdeling av utmerkelser Styrets innstilling: Vedtak:

Dagsorden godkjennes. Dagsorden ble enstemmig godkjent.

Valg av funksjonærer: Styrets innstilling: Møteleder: Hilde Nyutstumoen Møtesekretær: Kjell Bjørsrud Til å underskrive protokollen: Signe Lise Dahl og Marianne Pedersen Vedtak:

Funksjonærene ble enstemmig valgt.

Møteleder Hilde Nyutstumoen takket for tilliten på vegne av funksjonærene og konstaterte at årsmøtet var lovlig satt i henhold til Norsk Folkehjelps vedtekter.

Sak 2

Årsberetning 2011

Årsberetning for 2011 var omdelt i eget dokument. Beretningen ble lest opp og tatt opp til behandling og godkjenning: Styrets innstilling:

Årsberetningen for 2011 godkjennes.

Årsmøtet hadde følgende merknader: Våre aktiviteter i forbindelse med 22. juli bør inn i beretningen. Vedtak:

Sak 3

Årsberetning for Norsk Folkehjelp Stange/Løten for 2011 med innkomne merknader ble enstemmig godkjent.

Regnskap 2011


Side 3 av 5

Regnskap og balanse for 2011 for Norsk Folkehjelp Stange/Løten ble utdelt i eget dokument. Økonomileder Hilde Nyutstumoen gikk gjennom hovedpostene i regnskapet samt revisjonsskjema. Styrets innstilling:

Regnskapet for 2011 godkjennes.

Vedtak:

Regnskapet for 2011 ble enstemmig godkjent.

Sak 4

Innkomne forslag

Det hadde ved fristens utløp den 13. februar 2012 ikke kommet inn noen forslag.

Sak 5

Handlingsplan 2011 – 2013

Handlingsplanen for 2011 – 2013 ble vedtatt på årsmøtet i 2011 og ble således kun tatt til etterretning. Følgende temaer ble det bedt om at styret tok med seg i det videre arbeidet: • Kurdernes situasjon, spesielt i Tyrkia • Arrangere flere åpne møter med aktuelle temaer • Integreringsprosjektene i Handlingsplanen • Det var ønske om en ide-dugnad for ytterligere å finne aktiviteter. Vedtak:

Sak 6

Tatt til etterretning. Innspillene oversendes det nye styret.

Budsjett 2012

Budsjett for 2012 for Norsk Folkehjelp Stange/Løten ble utdelt som eget dokument. Økonomileder Hilde Nyutstumoen gikk gjennom budsjettet. Styrets innstilling:

Budsjett for 2012 for Norsk Folkehjelp Stange/Løten godkjennes som retningsgivende.

Vedtak:

Budsjettet for 2012 for Norsk Folkehjelp Stange/Løten ble enstemmig godkjent som retningsgivende.

Sak 7

Valg

Leder for valgkomiteen Kjell Bjørsrud redegjorde for valgkomiteens arbeid. Valgkomiteens innstilling for valgene i 2012 var delt ut som eget dokument. Valgkomiteen hadde ved fristens utløp 13.02.12. ikke mottatt noen frasigelser.

Valgkomiteens forslag: STYRET: Leder Økonomileder

Tom Evensen Hilde Nyutstumoen

1 år 2 år

gjenvalg gjenvalg


Side 4 av 5

Sekretær SANITETSUTVALG: Operativ leder UNGDOMSUTVALG: Leder Nestleder Sekretær

Kjell Bjørsrud

ikke på valg

Tom Evensen

1 år

gjenvalg

Britt Libak Julianne Netteland Erik S. Bakkestuen

1 år 1 år 1 år

gjenvalg gjenvalg gjenvalg

Ledere av faste utvalg tiltrer styret med fulle rettigheter. VALGKOMITÉ: Leder Medlem Medlem

Kjell Bjørsrud Tom Evensen Ola Aas

1 år 1 år 1 år

gjenvalg gjenvalg gjenvalg

Revisorer: Revisor: Revisor:

Eli Berit Aas Signe Lise Dahl

2 år

ikke på valg ny

FAGERTUN HYBELHUS: Representanter Vararepresentant

Eva Søgnebotten 2 år Marianne Pedersen ikke på valg Tom Evensen ikke på valg

Representanter til årsmøte i Region Øst, søndag 25. mars 2012: Alle lag kan stille med inntil 3 representanter på regionens årsmøte. Representanter:

Leder Sekretær Økonomileder Vararepresentanter: Britt Libak Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteens innstilling vedtas.

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt med unntak av representantene til regionens årsmøte. Der ble sekretær og økonomileder valgt da de øvrige ikke hadde anledning til å møte denne helgen.

Sak 8

Avslutning

Årsmøtet ble avsluttet med kaffe og kringle. Følgende utmerkelser ble markert:

Norsk Folkehjelps Gullnål og diplom, for minst 30 års medlemskap: Liv Ellen Salte ÆRESMEDLEMSKAP:


Side 5 av 5

Årsmøtet i 2011 vedtok at Ola Aas skulle tildeles æresmedlemskap for over 40 aktive år i organisasjonen. Begivenhetene ble markert på årets årsmøte med overrekkelse av diplomer, nål og blomster. Årsmøtet gratulerer! Møteleder takket for frammøtet og ønsket alle vel hjem. Årsmøtet hevet kl. 2100.

Kjell Bjørsrud Møtesekretær

Protokollen godkjennes:

_________________________

___________________________

Signe Lise Dahl

Marianne Pedersen

/Protokollrsmte2012  

http://www.folkehjelp.no/filestore/Protokollrsmte2012.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you