Page 1

NORSK FOLKEHJELP Utkast PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2012 Gjennomført på e-post m/avstemming

Tilstede/deltagende: Styreleder Finn Erik Thoresen 1. nestleder Kjersti E.R. Jenssen 2. nestleder Atle Høie Region Nord: Torulf Mikkelsen Region Midt-Norge: Anne Mette Johnsen Region Vest: Jorge Dahl Region Sør-Vest: Kai-Rune Glomså Region Sør-Øst: Karl Haldor Sønstebø (vara for Liv Braathen) Region Øst: Elin Skovly Solidaritetsungdom: Hilde Jørgensen Sentralt Sanitetsutvalg: Børge Johnsen NTL: Fredrik Oftebro (Vara for Terje O.Olsson) Handel og Kontor: Peggy Hessen Følsvik Fagforbundet: Stein Guldbrandsen Ansattes representant: Tord Lier Ansattes representant: Camilla Lillevold-Østerås (Vara for Jane Filseth Andersen) FORFALL: Region Sør Øst: Liv Braathen El & IT: Terje O. Olsson Ansattes representant: Jane Filseth Andersen Adminstrasjon: Per Øivind Eriksen (ref) Til dette møtet er det kun en sak: Sak 01.2.12 Prøveordning Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom. Alle styremedlemmer som deltok på styremøte nr. 1. 2012 har avgitt stemme. Til det utsendte dokumentet er stemmetallene slik: Blanke: Ingen Nei: Ingen Ja: 16 (*)


(*)Det er avgitt noen stemmer med forbehold. Hilde Jørgensen skriver: Solidaritetsungdom stemmer derfor for intensjonen i vedtaket, men ønsker følgende presisering inkludert i tekst: § 23 A, B, C og D saker: ungdomstyret rapporterer årlig til regionene gjennom sine handlingsplaner for året som kommer og årsrapporter fra året som har gått. § 23 E saker: ungdomstyret rapporterer fortløpende til region fra sak til sak. Opprettelse/nedleggelse av lag: ungdomsstyret saksbehandler og region gjør endelig godkjenning. En slik godkjenning bør ikke ta lenger enn 1 uke, og maksimalt 14 dager. I forføyningssaker trekkes region inn i saksbehandlingen fra begynnelsen. § 23 F: fortløpende kontakt med region jmf. E saker. Elin Skovly svarer at saksbehandlingstiden bør være 4 uker. Ungdom aksepterer dette i nytt svar. Hele svaret til Elin Skovly: En kan ikke godta at regionen skal måtte behandling av godkjenning av nye lag på en uke . Vi har jo en generell innkallingsfrist på møte på en uke og her må det utvises skjønn i begge ledd. Er det opprettet et interimstyret og man venter på godkjenning ser jeg ikke behovet for at det må ordnes innen en uke. Dette må sees i sammenheng med flere ting bla om det er flere lag i samme kommune og om det er "rester" etter gamle lag. De fleste regioner har jevnlige møter og en må se i sammenheng med oppsatt møteplan. Jeg vil si at en mer reell frist er senest fire uker. Man kan jo bare jobbe videre med alt som skal til for å starte et lag i mellomtiden. Det er vel ingen lag som hittil ikke har fått godkjent oppstart, det har vært noen tilfeller av justering av navn. Men dette jo i de fleste tilfeller formaliteter. Svaret til Hilde Jørgensen: Å endre ordlyd til maksimalt fire uker, istedet for to, slik foreslått av Elin er helt i orden for min del! Peggy Hessen Følsvik uttaler seg slik: Jeg oppfatter at de innvendingene jeg har sett så langt er av praktisk, mer enn prinsipiell art. jeg vil derfor stemme for prinsippene i forslaget, så forutsetter jeg at det legges opp til en praksis som gjør at det blir mulig å gjennomføre dette. Denne uttalelsen støttes av: Atle Høie, Fredrik Oftebro, Børge Johnsen, Anne Mette Johnsen Fredrik Oftebro utdyper: Jeg er glade for at man har funnet en løsning hvor solidaritetsungdommen opplever at de kan jobbe mer helhetlig med sine saker og med organisasjonsbygging. Det skal bli interessant å se hvordan evaluering av prøveordningen blir når det går mot slutten av landsmøteperioden. Jeg ser at Hilde har spilt inn noen kommentarer til forslaget fra AU og legger til grunn at man så langt det er praktisk mulig imøtekommer disse. Under disse forutsetningene vil jeg anbefale at styre støtter forslaget.


Anne Mette Johnsen presiserer slik: Hei! Jeg oppfatter at de innvendingene som er framkommet så langt er om praksis for gjennomføringen av AU sitt forslag, og det må vi ha rom for. I likhet med Peggy og Atle stemmer jeg for prinsippene i AU sitt forslag. Børge Johnsen presiserer slik: Jeg er enig med både Peggy, og Fredrik, og de fleste andre kommentarer som har fremkommet tidligere. Jeg stemmer for forslaget, med forutsetning at Solidaritetsungdommen blir imøtekommet så langt det praktisk lar seg gjøre. Kai Rune Glomså utdyper slik: Hei, jeg har stemt tidligere før forslaget fra Solidaritetsungdommen og de andre innleggene kom. Stemmer fortsatt for forslaget, regner med at AU innarbeider det som medlemmene har sagt i sine uttalelser. Styreleders oppsummering: Dette er en avstemming om retningslinjer for et prøveprosjekt som en følge av vedtaket i forrige styremøte. AU fikk fullmakt til å fremlegge forslag til et prøveprosjekt med direkte stemming pr. e-post. Det vil si at man stemmer ja eller nei. Er det uenighet om forslaget må det forlanges utsettelse slik at saken kan behandles i neste ordinære styremøte. AU har med hensikt lagt opp til minst mulig detaljering. Dette må avklares mellom regionene og Solidaritetsungdommen,

Vedtak: Etter at 16 styremedlemmer har stemt ja til AUs forslag opplever jeg at styret med dette åpner for et prøveprosjekt for solidaritetsungdommen i landsmøteperioden i tråd med saksfremlegget til AU. Styret oppfordrer regionene og Solidaritetsungdommen til å finne fleksible løsninger innenfor vedtektene slik at det blir smidig for begge parter. De vedtatte punktene er a. Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom får i en prøveperiode fra 01.05.12 til Landsmøtet i 2015 være saksbehandler for saker vedrørende ungdomslagene i henhold til vedtektenes § 23 (regionenes ansvars- og arbeidsoppgaver i samarbeid med regionskontoret.) Ordningen skal evalueres, og evalueringen behandles i andre styremøte i 2015. b. Den gjeldene region skal varsles når ungdomsstyret igangsetter å saksbehandle/forberede sak i henhold til vedtektene. Det skal tilstrebes rask saksbehandlingstid i begge organisasjonsledd. c. Dersom § 6 sak (forføyninger) igangsettes skal regionslederen (eller dennes stedfortreder) delta i saksbehandlingen sammen med ungdomsstyret.


d. Det er fremdeles regionsstyret som fatter endelige vedtak i alle saker vedrørende § 23, også når det gjelder ungdomslagene. e. Prøveordningen skal ikke inngå i retningslinjene for Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, men kan vedlegges retningslinjene.

Ref PØE

Protokollfrastyremte222  
Protokollfrastyremte222  

http://www.folkehjelp.no/filestore/Protokollfrastyremte222.pdf

Advertisement