Page 1

Regnskap

Resultatrapport 2010


REGNSKAP NORSK FOLKEHJELP

Aktivitetsregnskap pr. 31.12.2010 ANSKAFFEDE MIDLER

Noter

Medlemsinntekter Offentlige Andre Sum donorer Spill og lotterier Givere Sum innsamlede midler

2 3

Aktiviteter som oppfyller NFs formål Flyktningmottak og andre driftsenheter i Norge Annonsesalg APPELL Aktiviteter som skaper inntekter Produktsalg Sum opptjente midler fra operasjonelle aktiviteter Netto finansposter

13

Andre inntekter SUM ANSKAFFEDE MIDLER FORBRUKTE MIDLER Spill og lotterier Givere Produktsalg Andre kostnader Sum kostnader til anskaffelse av midler Minerydding Gjenoppbygging, mat og nødhjelp Langsiktig utvikling Sykehusdrift og annet helsearbeid Holdningskapende og antirasistisk arbeid Flyktningmottak og andre driftsenheter i Norge Medlemsorganisasjonen Informasjonsarbeid i Norge Prosjektoppfølging ved hovedadministrasjonen Merverdiavgiftskompensasjon Sum kostnader til formålet Administrasjon SUM FORBRUKTE MIDLER

14

AKTIVITETSRESULTAT DISPONERING AV AKTIVITETSRESULTATET Overført til/fra FK med eksternt pålagte restriksjoner Overført til/fra FK med selvpålagte restriksjoner Overført til/fra annen formålskapital SUM DISPONERING

2

10 10 10

2010

(Tall i tusen) 2009

1 237

1 185

598 523 13 205 611 729

621 773 20 102 641 874

32 957 39 739 72 697

30 553 55 170 85 722

102 993 846

90 222 840

3 158 106 997

3 502 94 564

4 515

-419

0

13

797 174

822 939

12 988 10 714 1 806 5 769 31 277

11 590 11 813 1 511 5 444 30 358

214 232 97 204 249 573 19 436 10 205 103 938 16 736 8 892 26 890 -1 184 745 921

237 309 96 735 258 030 16 255 8 799 88 573 16 158 8 027 25 164 -1 692 753 357

24 297

20 303

801 496

804 018

-4 322

18 921

-2 147 -243 -1 932 801 496

15 397 1 325 2 199 804 018


Balanse pr. 31.12.2010 EIENDELER

2010

4

14 083 14 083

11 180 11 180

5 6 12 11

186 610 25 922 848 200 128 413 508

219 382 22 746 147 414 389 542

427 591

400 722

10

31 595

33 527

10 10

15 434 23 044

17 645 23 287

70 073

74 459

0 0

1 323 1 323

227 101 8 372 1 033 60 850 29 508 30 354 300 357 518

213 150 6 708 747 50 936 25 119 28 003 277 324 940

427 591

400 722

Anleggsmidler Varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Finansielle omløpsmidler Pensjonsmidler Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler

(Tall i tusen) 2009

Noter

SUM EIENDELER FORMÅLSKAPITAL OG GJELD Formålskapital Annen formålskapital Formålskapital med restriksjoner Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner Formålskapital med selvpålagte restriksjoner Sum formålskapital Gjeld Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelse Sum langsiktig gjeld

12

Kortsiktig gjeld Mottatte midler på ikke avsluttede prosjekter Gjeld til prosjektdonorer Skyldige renter på mottatte midler Diverse kreditorer Skyldige offentlige avgifter, feriepenger Avsetninger for forpliktelser Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld

7 7

8 9

SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD Bundne midler

Finn Erik Thoresen Styreleder

11

Kjersti E. R. Jenssen 1. nestleder

Atle Høie 2. nestleder

Orrvar Dalby Kst.generalsekretær

Oslo 17. juni 2011

3


REGNSKAP NORSK FOLKEHJELP

Kontantstrømoppstilling 2010

Årets resultat Avskrivninger Gevinst/ tap ved salg av anleggsmidler Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld og andre tidavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

-4 322 4 813 0 0 32 772 27 166 60 429

18 922 3 577 368 0 82 479 -145 452 -40 106

Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

0 -7 716 -7 716

0 -3 555 -3 555

0 0

0 0

52 713 147 414 200 127

-43 661 191 079 147 414

Disponering av fonds Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto endring kontantstrøm Beholdning bankinnskudd og kontanter 01.01 Beholdning pr. 31.12

4

(Tall i tusen) 2009


Noter til regnskapet (I alle tabeller er tallene medtatt i hele tusen, i teksten forøvrig er hele tall medtatt).

NOTE 1

Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet for Norsk Folkehjelp består av følgende: • Aktivitetsregnskap • Balanse • Kontantstrømoppstilling • Noter Årsregnskapet, som er utarbeidet av organisasjonens styre og ledelse, må leses i sammenheng med årsberetningen og revisjonsberetningen. Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk, herunder Foreløpig Norsk RegnskapsStandard God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner pr. september 2006. Årsregnskapet gir et rettvisende bilde av organisasjonens opptjente ressurser og hvordan disse er brukt i løpet av året, samt den økonomiske stillingen ved slutten av året. Årsregnskapet er redigert og regnskapsoppstillingene er sammendratt i formen. Den nødvendige spesifiseringen er gjort i notene. Notene er følgelig en integrert del av årsregnskapet. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. De grunnleggende prinsippene om transaksjon, opptjening og sammenstilling er fraveket etter RL §  4-1, 3. ledd, der det kan anses som god regnskapsskikk. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige/sikre på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat for bruk i årsregnskapet. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall. Generelle prinsipper Eiendeler til varig eie og bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Varelager vurderes til det laveste av kostpris etter ”først inn – først ut”-prinsippet og antatt salgspris. Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Vurdering av anleggsmidler skjer i utgangspunktet til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom normal omsetningsverdi faller under balanseført verdi på balansetidspunktet, skrives anleggsmiddelet ned. Tilsvarende prinsipper legges normalt til grunn for gjeldsposter. Det er i henhold til god regnskapsskikk noen unntak fra de generelle vurderingsreglene. Disse unntakene er kommentert nedenfor. Ved anvendelseav regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres.

5


REGNSKAP NORSK FOLKEHJELP

Regnskapsprinsipper for vesentlige regnskapsposter Inntektsføringstidspunkt/opptjening Inntekt resultatføres når den er opptjent. For inntekter der det ikke skal gis en motytelse, for eksempel gaver, regnes denne som opptjent når følgende tre kriterier er oppfylt: 1. Organisasjonen må ha juridisk rett til inntekten 2. Det må være rimelig sikkert at inntekten vil bli mottatt 3. Inntekten må kunne måles med tilstrekkelig pålitelighet Rimelig sikkerhet for at inntektene vil bli mottatt baserer seg på en regnskapsmessig forståelse av sannsynlighetsbegreper, se NRS 13 Usikre forpliktelser og eiendeler, som tilsier en sannsynlighet på 90100 prosent. Medlemsinntekter Organisasjonen tar inn frivillig kontingent fra medlemmene. Denne har ingen motytelse og inntektsføres løpende. Driftstilskudd Tilskudd til dekning av kostnader inntektsføres brutto. Der kriteriene for inntektsføring ikke er oppfylt, er tilskuddet ført opp som gjeld på egen linje i balansen. Tilskuddet regnskapsføres til verdien på transak­ sjons­tidspunktet. Vesentlige tilskudd der det ikke er mulig å estimere en reell markedsverdi, er opplyst i note. Ubrukte prosjektmidler føres som gjeld til donor ved prosjektslutt. Sponsormidler Sponsorinntekter periodiseres i takt med de motytelser som er avtalt. Der det ikke er mulig å foreta en pålitelig måling av motytelsen, benyttes lineær opptjening som en praktisk tilnærming. Lotteriinntekter/Automatinntekter Lotteriinntekter inntektsføres brutto. Kostnadene forbundet med lotterier føres under Kostnader til anskaff­ else av midler. Kostnadsføringstidspunkt/sammenstilling Utgifter sammenstilles med, og kostnadsføres samtidig med den aktiviteten som forbruker kostnaden. Dette gjelder både kostnader til å skaffe midler og til å realisere formålet. Utgifter som ikke kan henføres direkte til aktiviteter, kostnadsføres når de påløper. Fordeling av kostnader Kostnader er i størst mulig grad direkte henført til den aktiviteten de hører til. Kostnader tilhørende mer enn én aktivitet, er så godt som mulig fordelt på en rimelig, pålitelig og konsistent måte på de ulike aktivitetene. Ved fordeling av kostnader er følgende fordelingsnøkler lagt til grunn: Kostnader Fordelingsnøkkel Lønn Tid per aktivitet Andre kostnader f.eks. husleie og IT Antall årsverk per prosjekt Andre kostnader og inntekter Kostnader og inntekter som anses ekstraordinære og er vesentlige for organisasjonen, presenteres på egen linje i aktivitetsregnskapet. Skatt Organisasjonen har ingen aktiviteter som medfører skatteplikt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over tre år, samt en kostpris på over 15.000 kr. Varige driftsmidler anskaffet til gjennomføring av prosjekter i utlandet kostnadsføres på anskaffelsestidspunktet. Dersom den normale omsetningsverdi faller under balanseført verdi på balansetidspunktet, skrives driftsmiddelet ned til virkelig verdi. Der omsetningsverdi er vanskelig å fastsette, benyttes gjenanskaffelseskost fratrukket avskrivninger, som virkelig verdi. Der grunnlaget for nedskrivningen er falt bort, reverseres nedskrivningen. Nedskrivning, og evt. reversering av nedskrivning føres på samme linje i aktivitetsregnskapet. Nedskrivningene er klassifisert som administrasjonskostnad der de ikke kan knyttes direkte til en aktivitet. Prosjektfinansierte anleggsmidler kostnadsføres direkte. Årsaken til dette er at prosjektenes varighet er så kort at aktivering og avskriving ikke er hensiktsmessig. Dette gjøres i overenstemmelse med donorene

6


Avskrivninger Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes beregnede levetid med utgangspunkt i historisk kostpris fratrukket estimert utrangeringsverdi. Avskrivningene er klassifisert som admini­ strasjonskostnad der de ikke kan knyttes direkte til en aktivitet. Leasing For leieavtaler som ikke balanseføres (operasjonell leasing) behandles leiebetalingene som driftskostnader. Leiekostnadene er klassifisert som administrasjonskostnad der de ikke kan knyttes direkte til en aktivitet. Finansielle investeringer Markedsbaserte aksjer, obligasjoner og andre finansielle instrumenter klassifisert som omløpsmidler vurderes til virkelig verdi dersom disse er notert på børs eller administrert av en profesjonell kapitalforvalter, samt at virkelig verdi av investeringene kan måles pålitelig. Resultatet (avkastning og verdiendring) fra slike investeringer er klassifisert som finans- og investeringsinntekter. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Per 01.03.94 ble de ansattes pensjonsavtale flyttet fra Sparebanken1 Livsforsikring til Statens Pensjonskasse. Årlig kostnad blir belastet lønn og sosiale kostnader. Norsk Folkehjelp har ingen forpliktelser utover å innbetale premie til Statens Pensjonskasse. Fond i Sparebank1 Livsforsikring jfr note 12, brukes til å dekke gjenværende forpliktelser overfor tidligere og nåværende medlemmer av den gamle avtalen og er ikke medtatt i regnskapet. 3 personer mottar penger fra dette premiefondet. Premiefondet er ansett tilstrekkelig til å dekke fremtidige forpliktelser og er derfor ikke balanseført. Norsk Folkehjelp har i tillegg en pensjonsforpliktelse hos KLP for tidligere ansatte ved Kure Epilepsi senter. Pensjonsordningen er ytelsesbasert og behandles i henhold til NRS for pensjonskostnader. Pensjonsforpliktelsen bokføres til estimert verdi 31.12.10 jfr oppgave fra livsforsikringsselskapet og blir korrigert årlig. Eiendeler i fremmed valuta/agio Eiendeler i fremmed valuta er relatert til spesifikke prosjekter og agio/disagio blir så langt det er mulig inntektsført/kostnadsført løpende på de respektive prosjekter. Beholdningen ved årets slutt vurderes til balansedagens kurs og eventuell agio/disagio blir enten inntektsført/kostnadsført på prosjekt eller medtatt i resultatregnskapet under finansinntekter/kostnader. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Likviditetsbeholdning omfatter kontanter, bankinnskudd og finansielle omløpsmidler som er vurdert til virkelig verdi.

NOTE 2

Følgende offentlige donorer har bidratt: 2010 2009 Utenriksdepartementet 258 784 296 531 NORAD 137 579 126 016 Andre offentlige norske donorer 5 694 5 495 Sum norske 402 057 428 043 USAID 48 646 55 684 US Department of state 42 947 23 373 FN/UNHCR 11 564 30 842 EU / ECHO 5 903 6 095 SIDA 15 386 3 225 Government of South Sudan 37 784 32 888 Tysk DU 12 996 16 554 Nederlandsk UD 11 773 13 672 Andre offentlige internasjonale donorer 9 467 11 396 Sum internasjonale 196 466 193 730 Sum offentlige donorer 598 523 621 773 Følgende andre donorer har bidratt: Helse og Rehabilitering 2 775 3 869 Andre 10 430 16 233 Sum 13 205 20 102 For drift av flyktningmottak og andre driftsenheter har Norsk Folkehjelp mottatt kr 102 630 875 fra Utlendingsdirektoratet

7


REGNSKAP NORSK FOLKEHJELP

NOTE 3

Følgende givere har bidratt 2010 2009 Private 23 735 21 760 Bedrifter 4 109 2 651 Fagbevegelsen 11 895 30 759 Sum Givere 39 739 55 170

NOTE 4 Spesifikasjon av varige driftsmidler

Tomter Inventar EDB Program- Kjøretøy Andre Flyttekostn. Totalt og bygninger maskiner vare driftsmidler Sudan

Anskaffelseskost 1 280 Tilgang 0 Avgang 0 UB anskaffelseskost 1 280 IB akkumulerte avskrivninger 448 Aarets avskrivning 0 Akk. Avskr.solgte UB akk.avskrivninger 448 Bokført verdi 31.12.10 832

6 032 6 090 0 12 121

4 325 13 868 411 930 0 0 4 736 14 798

273 285 0 558

2 274 6 077 0 0 2 274 6 077

34 129 7 716 0 41 845

1 400 1 918 0 3 318 8 803

3 258 11 664 560 1 179 0 0 3 818 12 843 918 1 955

60 175 0 235 323

2 274 0 0 2 274 0

22 947 4 815 0 27 762 14 083

3 843 983 0 4 826 1 251

Driftsmidlene har en avskrivningsperiode fra 3-5 år. Tomter og bygninger avskrives ikke. Flyttekostnader til Juba i Sudan kostnadsføres over en periode på 5 år, gjenværende avskrivningsperiode er 2 år. Norsk Folkehjelp har leasingavtale på leie av datamaskiner/kopimaskiner. Avtalene er vurdert som operasjonell leasing og de totale leieutgifter er kostnadsført direkte under driftskostnader.

NOTE 5

Kortsiktige fordringer 2010 2009 Donorer internasjonale prosjekt 162 497 183 646 Innenlandsvirksomhet/NF-lag/andre 24 112 35 736 Sum 186 610 219 382 Det er ingen fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt. Fordringer på donor gjelder i hovedsak mottatte tilsagn på igangværende prosjekter. I den grad midlene ikke er forbrukt er de også ført opp på gjeldssiden a v balansen under posten “Mottatte midler på ikke avsluttede prosjekter”

NOTE 6

Aksjer/Andeler 2010 2009 Norske aksjer og fondsandeler 25 922 22 746 Sum 25 922 22 746 Norske aksjer og fondsandeler er i hovedsak relatert til Furumo/Løren fondet ref note 10.

NOTE 7

Gjeld til prosjektdonorer Prosjektene har gått bedre enn budsjettert, og overskytende returneres til donor. Skyldige renter på mottatte midler Opptjente renter på bevilgede midler fra donor som ihht avtale skal tilbakebetales.

NOTE 8

Avsetninger til forpliktelser Avsetninger for sluttvederlagsordninger ved utekontorene (se note 12) Andre avsetninger på de internasjonale prosjektene Andre avsetninger Avsetning til prosjektrevisjon Sum avsetninger til forpliktelser

8

2010

17 869 8 403 132 2 848 29 251

2009

16 586 8 938 224 2 255 28 003


NOTE 9 Annen kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld

2010

300 300

2009

277 277

NOTE 10 Netto bevegelse i formålskapitalen

IB 01.01 Tilgang Benyttet UB 31.12

Netto endring

Annen formålskapital 33 527 1932 31 595 -1 932 FK med eksternt pålagte restriksjoner 1) 2) 17 645 5 875 8 086 15 434 -2 211 FK med selvpålagte restriksjoner 23 287 2 957 3 200 23 044 -243 Sum 5) 74 459 8 832 13 218 70 073 -4 386 Spesifikasjon til formålskapital med selvpålagte restriksjoner Innsamlede midler 3) 5 051 0 0 5 051 0 Furumo/Løren 4) 14 515 2 957 1 700 15 772 1 257 Gave Norsk Hydro 3 721 0 1 500 2 221 -1 500 23 287 2 957 3 200 23 044 -243 1) Inkluderer gave fra Fagforbundet på til sammen kr. 18 000 000,- Disse midlene skal brukes over en 4-årsperiode. Første år var 2010, hvor det ble brukt kr. 2 709 648 2) Dette er øremerkede midler samlet inn gjennom ulike kampanjer. 3) Dette er gaver som ikke er øremerket en spesiell oppgave. Inkluderer gave fra Norsk Hydro kr. 10 000 000. Norsk Folkehjelp har bestemt at Styret er bevilgningsorgan for Norsk Hydro midlene. Det ble for 2010 benyttet 1 500 000 jfr. Styrevedtak 2009 Totalt er kr. 7 779 130 bevilget og overført til prosjekter, hvilket betyr at kr. 2 220 870 gjenstår. 4) Furumo/Løren fondet sin avkastning skal brukes til beste for yrkeshemmede og andre utsatte grupper, med sikte på å bedre deres livssituasjon og mulighet for å delta i arbeidslivet. Avkastningen kan også brukes på holdningsskapende arbeid. 5) Netto endring avviker fra årsresultatet. Dette skyldes reklassifisering av solidaritetstrekk ansatte

NOTE 11

Bankinnskudd, kontanter og lignende 2010 2009 Sikkerhet for lotterigevinster 4 000 4 000 Skattetrekk trukket fra ansatte 8 023 2 752 Andre bankkonti/sperret 2 052 3 832 Sum sperrede bankinnskudd 14 075 10 584 Andre bundne midler som ikke er på sperret konto 72 965 53 405 Andre bundne midler som er på konti i utlandet 80 322 57 380 Totale bundne midler 167 362 121 369 Frie midler 32 766 26 045 Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 200 128 147 414

NOTE 12

Pensjon og andre forpliktelser overfor ansatte 2010 2009 Premiefond 1 987 2 012 Sum 1 987 2 012 2010 2009 Lønnskostnader Lønnskostnader vedr. alle uteansatte 149 471 161 407 Lønnskostnader vedr. mottak og prosjekter i Norge 56 257 48 117 Lønnskostnader ved hovedkontoret 42 540 37 234 Folketrygdavgift 16 431 14 928 Pensjonskostnader 314 2 350 Andre ytelser 44 908 52 213 Sum 309 920 316 249 De samlede lønnskostnader inkluderer lønn til norske og utenlandske hjelpearbeidere ved utestasjonene. Per 31.12. 2010 var det 115 årsverk ved hovedadministrasjonen i Norge, 98 ved Flyktningemottakene,  2 ved andre driftsenheter, 55 på kontrakt ved utestasjonene og ca 2 400 lokalt ansatte ved ute­ stasjonene.

9


REGNSKAP NORSK FOLKEHJELP

Pensjoner Organisasjonen har 269 ansatte som omfattes av reglene om obligatorisk tjenestepensjon. Alle ansatte er omfattet av en kollektiv pensjonsordning som tilfredsstiller kravene etter denne loven.              Norsk Folkehjelp har en pensjonsordning for tidligere ansatte ved Kure Epilepsi senter som omfatter 28 personer. Ordningen gir rett til fremtidige ytelser (ytelsesbasert ordning). Disse ytelsene er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelse på ytelse fra folketrygden. Forpliktelsen er dekket via en kollektiv pensjonsavtale i Kommunal Landspensjonskasse -Gjensidige Forsikring. Pensjonsforpliktelse 2010 2009 Brutto påløpt pensjonsforpliktelse 24 272 22 807 Pensjonsmidler 18 898 17 842 Netto forpliktelse før arb.avgift 5 374 4 965 Arbeidsgiveravgift 758 700 Brutto påløpt forpliktelse inkl aga 25 029 23 507 Netto forpliktelse inkl. aga 6 133 5 664 Ikke resultatført estimatavvik ekskl. aga -6 169 -3 845 Ikke resultatført estimatavvik aga -812 -496 Balanseført netto midler/forpliktelse etter aga -848 1 323 Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4,60 % 5,30 % Forventet lønnsregulering 4,00 % 4,00 % Forventet G-regulering 3,75 % 3,75 % Forventet avkastning på fondsmidler 5,40 % 5,80 % Avsetning til sluttvederlag ved utekontorene Inkludert i de totale lønnskostnader er avsetning til sluttvederlag ved utekontor hvor dette er lovpålagt. Det er forskjellig praksis ved de e nkelte utekontorene, og det er programlandets bestemmelser om sluttvederlag, der disse foreligger, som er retningsgivende. Norsk Folkehjelp har estimert den fremtidige forpliktelsen, og har i samarbeid med donor, en plan for avsetninger til sluttvederlag. Honorar/ lønn til styremedlemmer og generalsekretær Det ble i 2010 ikke utbetalt godtgjørelse til styret. Lønn til generalsekretær var kr. 1 062 080, mens andre ytelser var 1 253 089 Generalsekretær deltar i Norsk Folkehjelps ordinære pensjonsordning, og mottar ingen annen form for godgjørelse enn ordinær lønn. Norsk Folkehjelp har ingen forpliktelser til å gi vederlag til generalsekretær ved opphør eller endring i ansettelsesforholdet. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for generell revisjon ved hovedadministrasjonen utgjør i 2010 kr. 833 301. Donorer stiller krav om særattestasjon til alle prosjekter. Kostnader til revisjon av utekontorene og prosjektvirksomheten ute, utgjør kr. 4 256 363 og kostnader til prosjektvirksomheten i Norge var kr 192 938. UDI krever at alle refusjonskrav blir revidert og den revisjonskostnaden var kr. 1 153 626.

NOTE 13

Finansposter Agio Finansinntekter Andre finanskostnader Netto finansposter

10

2010

315 4 193 6 4 515

2009

-5 123 4 703 1 -419


NOTE 14 Driftskostnader etter art Lønnskostnader Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum

2010

2009

309 920 4 815 486 734 801 469

NOTE 15

316 249 3 577 484 192 804 018

Administrasjonsprosent og formålsprosent 2010 2010 2009 2008 2007 Administrasjonskostnader 24 297 3,0 % 2,5 % 2,6 % 2,2 % Kostnader til formålet 745 921 93,1 % 93,7 % 94,7 % 92,5 % Kostnader til anskaffelse av midler 31 277 3,9 % 3,8 % 2,8 % 5,3 % Sum forbrukte midler 801 496 100 % 100 % 100 % 100 %

2006

2,6 % 93,8 % 3,6 % 100 %

Formålsprosenten er på linje med tidligere år og er i så henseende i henhold til forventningen om en lav administrasjons kostnad.

NOTE 16

Søksmål/tvister Norsk Folkehjelp har enkelte tvister i sin utenlandske virksomhet. Dette er hensyntatt i landprogrammenes regnskap.

Finn Erik Thoresen Styreleder

Kjersti E. R. Jenssen 1. nestleder

Atle Høie 2. nestleder

Orrvar Dalby Kst.generalsekretær

Oslo 17. juni 2011

11


Postboks 8844 Youngstorget N-0028 Oslo Telefon: Fax: E-post: Hjemmeside:

22 03 77 00 22 20 08 70 norsk.folkehjelp@npaid.org www.folkehjelp.no

/NFH_SLUTTRAPPORT_REGNSKAP  

http://www.folkehjelp.no/filestore/NFH_SLUTTRAPPORT_REGNSKAP.pdf

/NFH_SLUTTRAPPORT_REGNSKAP  

http://www.folkehjelp.no/filestore/NFH_SLUTTRAPPORT_REGNSKAP.pdf

Advertisement