Page 1

www.folkehjelp.no

Norsk Folkehjelps 18. ordinære Landsmøte Dagsorden pkt 3 Innkomne forslag

26. - 28. august 2011 Thon hotell, Lillestrøm


Sak 3 STYRETS INNSTILLING TIL INNKOMNE FORSLAG FORSLAGSNUMMER: 1A Forslagsstiller: Norsk Folkehjelp Odal Forslaget gjelder: opplæring av ressursgruppe som blir spesialister til å gå inn å kontrollere bygninger, anlegg, kollektivtransport og alt som kan tenkes innenfor det som skal være universelt utformet.

Norsk Folkehjelp samfunn utdanner en ressursgruppe som blir spesialister til å gå inn og kontrollere bygninger, anlegg, kollektivtransport og alt som kan tenkes innenfor det som skal være universelt utformet. Denne gruppa kunne brukes spesielt av offentlige myndigheter til slik kartlegging innenfor slike områder. Det er viktig for ei slik gruppe å være i tett dialog med arkitekter på et tidlig stadium i en byggeprosess av nybygg. En slik utdanning gjøres i tett samarbeid og i forståelse med de funksjonshemmedes organisasjoner.

FORSLAGSNUMMER:1B Forslagsstiller: Norsk Folkehjelp Region Øst Forslaget gjelder: opplæring av kontrollører for universell utforming Norsk Folkehjelp Region øst mener at et nytt og spennende satsningsområde for Norsk Folkehjelp kan være å lære opp ”kontrollører” som kan være med å påpeke feil og mangler eller være med som rådgivere innenfor feltet universell utforming. I den nye Plan og bygningsloven er det strenge krav til universell utforming, slik at alle offentlige bygg og private bygg tilgjengelig for offentligheten skal ha en slik utforming at de også kan benytte av mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder bygninger, anlegg, kollektiv transport og mye, mye annet som krever universell utforming. Vi mener dette kan være et godt satsningsområde innfor vårt prinsipprogram, ved å sette menneskeverdet i fokus. Det er mange mennesker med nedsatt funksjonsevne som i dag utelukkes fra både politisk og sosial aktivitet fordi de bygningsmessige forholden ikke er tilrettelagt slik at de kan delta. Det være seg de fysiske forhold som trapper, dører og heiser eller andre forhold som lys og lyd. Krav til informasjon på offentlig sted og mye annet.

Styrets vurdering er at disse to forslagene sees i sammenheng da forslagene omhandler den samme problemstilling. Styrets innstilling til landsmøtet:. Forslagene tiltres ikke. 1


Landsmøtesak 3. Styrets innstilling til innkomne forslag

FORSLAGSNUMMER: 2A Forslagsstiller: Norsk Folkehjelp Odal Forslaget gjelder: Medlemskap i Nordisk Genèveskoleforbund (NGF). Norsk Folkehjelp Internasjonale avd, søker om medlemskap i det Nordiske Geneveskoleforbundet og fast deltagelse på Geneveskolens årlige kurs i Geneve. Det er fagbevegelsen i Norden som eier og arrangerer den Nordiske Geneveskolens årlige kurs i Geneve. Kurset følger den årlige ILO-konferansen som foregår i Geneve. ILO- konferansen representanter består av et trepartsamarbeid mellom arbeidstaker rept, arbeidsgiver rept, og regjeringsrept, i de landa som er medlemmer i FN.ILOkonferansen diskuterer minstestandarder i deltakerlandenes arbeidsliv og levekår. For at det skal bli en ILO-konvensjon må det kommes frem til konsensus. Dette ville være svært lærerikt for internasjonalt orientert ungdom i Norsk Folkehjelp og skape internasjonal forståelse. De nordiske landa har hvert år hver sin delegasjon som her på studietur. Medlemmer i Norge er: LO`s forbund , Utdanningsforbunder AOF og Norges Fiskarlag. Søknad avgjøres av LO`s internasjonale avdeling.

FORSLAGSNUMMER: 2B Forslagsstiller: Norsk Folkehjelp Øst Forslaget gjelder: Medlemskap i Nordisk Genèveskoleforbund (NGF). Norsk Folkehjelp region Øst mottok til sitt årsmøte et forslag fra Norsk Folkehjelp Odalen med en oppfordring om at Norsk Folkehjelp burde søke medlemskap i Nordisk Genèveskoleforbund (NGF), slik at vi kan sende representanter fra Norsk Folkehjelp på Genéveskolen. Under debatten fremgikk det at Norsk Folkehjelp er medlem eller kan sende medlemmer til Genéveskolen. Årsmøte i Norsk Folkehjelp Region Øst vil derfor be om at styret i Norsk Folkehjelp redegjør for denne saken og om nødvendig løfter saken inn for landsmøtet hvis vi i dag ikke er medlemmer. Intensjonen er at Norsk Folkehjelp skal sende representanter til Genéveskolen hvert år, og at styret må bekjentgjøre tilbudet overfor alle tillitsvalgte i Norsk Folkehjelp, og at man i særlig grad oppfordrer ungdom til å søke

Styrets vurdering er at disse to forslagene sees i sammenheng da forslagene omhandler den samme problemstilling. Styrets innstilling til landsmøtet: Forslagene tiltres ikke.

2


Landsmøtesak 3. Styrets innstilling til innkomne forslag

FORSLAGSNUMMER: 3 Forslagsstiller: Elin Skovly , styremedlem Norsk Folkehjelp styre Forslaget gjelder: Provisjon og rammeavtaler for salg av førstehjelpskurs til eksterne kunder gjennom eller via Life Norge AS På landsmøte i Norsk Folkehjelp i 1995 ble det fremmet en sak fra NF Oslo som omhandler hvem som skal ha rett til å markedsføre og selge førstehjelpskurs i et område, dersom det er ansatt instruktør i laget eller distriktet, og det samtidig er ansatt reiseinstruktør fra hovedkontoret. Denne saken har vært oppe til diskusjon i deler av organisasjonen tidligere, fordi vedtaket har vært førende for avtaler mellom NF og Produkt og undervisning. Man har i disse diskusjonene konkludert med at dette var et landsmøtevedtak og at den ikke kunne omgjøres annet enn i Landsmøte. Jeg har forsøkt å finne ut av denne saken og jeg ser av landsmøtepapirene fra -95 at sentralstyrets innstilling var å oversende saken til det nye landsstyret. Det er vel dette forslaget som skal ha dannet grunnlaget for den avtalen som er gjort med Produkt og Undervisning /hovedkontoret og lokale lag med egen ansatt instruktør, om lokale lags provisjon og godtgjørelse ved salg av førstehjelpskurs til bedrifter og lignende. Jeg har fått forståelsen for at deler av dette markedet nå er i ferd med å kvele seg selv og at dette kan gå utover større deler av organisasjonen og markedet når det gjelder salg av førstehjelpskurs til bedrifter med mer, over hele landet. Blant annet der bedriftenes hovedkontor ligger i Oslo men det er avdelinger rundt i hele landet som må betjenes av ulike instruktører/lokal lag. Verken jeg eller administrasjonen har klart å finne ut om det gjeldende vedtaket faktisk er fattet på Landsmøte eller ikke, eller om saken som øyensynlig er oversendt fra landsmøte til Landsstyret ble behandlet der i sin tid. Uansett er det flere forutsetninger i vedtaket(forslaget) som er endret og jeg ønsker at man kan ta saken opp til ny behandling. Enten ved å fremme et forslag på hvordan lokale lag med egne ansatte instruktører skal ha særskilte rettigheter i forhold til godtgjørelse for kurs solgt av eller gjennom Produkt og undervisning.(Skal lag med avtale med instruktører med eget selskap, komme inn i denne kategorien?) Eller ved å fremme et forslag på hvem (f.eks styret) som skal utarbeide forslag til en slik avtale som skal gjelde hele organisasjonen. Det bør også her fremgå hvor mye lokale lag og regioner skal ha i provisjon for gjennomførte kurs i sitt område, holdt av instruktører lokalt. Jeg vil presisere her at jeg ikke er ute etter å forringe forholdene for noen lag, men at både forholdene i egen organisasjon og markedet endrer seg, og vi må ha evnen til å tilpasse oss disse svingningene.

3


Landsmøtesak 3. Styrets innstilling til innkomne forslag

Styrets innstilling til landsmøtet: Landsmøtet oversender saken til nytt styre og ber om at styret ser på forhold rundt provisjon og rammeavtaler for salg av førstehjelpskurs gjennom eller via Life Norge AS. Dette bør ses i sammenheng med revisjon av avtalen med Life Norge AS . Eventuelt gamle landsmøtevedtak i denne saken oppheves med dette.

4

/Landsmtesak3.Innkomneforslag  

http://www.norskfolkehjelp.no/filestore/Landsmtesak3.Innkomneforslag.pdf