Page 1

 

Lørenskog

Innkalling til  ordinært  årsmøte  2013   Ordinært  årsmøte  i  Norsk  Folkehjelp  Lørenskog  vil  bli  avholdt  fredag  15.  februar  kl.  18.00  i   våre  lokaler  "Floka"  ved  Sørlihavna.  Etter  årsmøtet  vil  det  være  sosialt  samvær  med  mat   og  drikke.     Dagsorden  for  årsmøtet:   1.Åpning   2.  Konstituering     Registrering  av  antall  stemmeberettige  medlemmer       Godkjenning  av  innkalling  til  årsmøte     Valg  av  ordstyrer     Valg  av  2  til  å  signere  protokollen     Valg  av  2  til  tellekorps     Valg  av  referent   3.  Årsberetning  for  2012   4.  Regnskap  for  2012   5.  Innkomne  forslag   6.  Handlingsplan  og  budsjett  for  2013  og  2014   7.  Valg     Styremedlemmer  og  varamedlemmer     Valgkomite     Kontrollkomite  (2  regnskapskyndige  til  å  gjennomgå  regnskapet)     2  representanter  til  regionens  årsmøte   8.  Avslutning     NB!  Forslag  til  årsmøtet  må  være  styret  i  hende  senest  torsdag  31.  januar  2013.   Medlemmer  som  har  betalt  kontingent  for  2013  har  stemmerett  på  årsmøtet.     Etter  at  årsmøtet  er  avsluttet  inviteres  medlemmene  til  sosialt  samvær  med    enkel   bevertning.  P.g.a.  bestilling  av  mat  må  vi  ha  bindende  påmelding  til  det  sosiale  samværet   innen  11/2  til  sanitet@nflorenskog.no       Med  vennlig  hilsen   Norsk  Folkehjelp  Lørenskog     Tom  Hetty  Olsen   Leder   8/1-­‐2013     Postboks  436   1471  Lørenskog  

post@nflorenskog.no  

Telefon:  67  90  44  00   www.nflorenskog.no  

Innkallingtilordinrtrsmte2013  
Innkallingtilordinrtrsmte2013  

http://www.norskfolkehjelp.no/filestore/Innkallingtilordinrtrsmte2013.pdf

Advertisement