Page 1

Fagblad

Sanitet

Spesialutgave Fagkonferanse Sanitet 2012

Norsk Folkehjelp Sanitets fagblad om redningstjeneste, førstehjelp og frivillig ambulansetjeneste

R T O F ITE E V AN A G ES T U NS L I A RA S 2 E FE 1 P S ON 20 K G FA

Ny sanitetsungdomsvest Og Sanitet får nye t-skjorter

Årlige mål for alle lokale grupper Ta med kunnskap og motivasjon hjem, og gjør noe med det


Hovedtema Fagkonferanse Sanitet

Pasientoppdrag utenfor vei Når ingen fra den proffesjonelle helse- eller redningstjenesten klarer å ta på seg oppdraget på grunn av vær eller andre omstendigheter. Da ringer det i vakttelefonen hos frivillige organisasjoner. Det forteller oss en viktig ting i utgangspunktet: At det offentlige egentlig hadde ønsket at proffesjonelle, godt utdannet mannskaper skulle gjort jobben. Når vi får slike oppdrag i Norsk Folkehjelp så må vi huske på den tillit det gis til oss. Og tillit gis under en forventning om at vi kan utføre oppdraget til det beste for pasienten. Det er aldri AMK, politi, HRS eller egen organisasjon som skal tilfredsstilles. Det er den syke eller skadde som trenger hjelp til å bli reddet ut av fjellet til videre behandling. Norsk Folkehjelp Sanitet har derfor selvsagt større ambisjoner enn å komme i avisen eller å få sendt en regning etter oppdraget. Vi har ambisjoner om at vår hjelp er kvalitativ god og at oppdrag blir løst raskt og uten større risiko for pasient eller egne mannskaper.

Første del av prosjektet tar for seg pasientoppdrag barmark. Det er oppdrag utført på beina og en sjelden gang med ATV. Følgende grupper er plukket ut til å delta i prosjektet: Meråker, Strand og Forsand, Hadeland, Horten og omegn og Nesset. Andre del av prosjektet går inn i samme preblemstillinger, men for oppdrag vinterstid med snøscooter og ATV med belter. Her er følgende grupper valgt ut: Tromsø, Korgen, Årdal, Jæren og Tydal. Gruppene er valgt ut fra høyt aktivitetsnivå eller forventning om høyt aktivitetsnivå, på denne type oppdrag . Innholdet på Fagkonferansen er ett ledd i denne satsningen og målet er selvsagt å nå flest mulig mannskaper og grupper, selv om ikke alle er i testgruppene.

Extra-stiftelsen har tildelt Norsk Folkehjelp midler over to år for å utvikle metoder, fagkurs, beredskapsplaner og utstyrsforslag for pasientoppdrag utenfor vei. Denne type innsats har mange steder vært veldig bra frem til i dag. Men den har også vært preget av tilfeldigheter og lite standardisering. • • • • •

2

Har redningsgruppene våre gode rutiner for hva slags utstyr som blir tatt med? Har gruppene godt nok utstyr og økonomi til å kjøpe inn det som er best for pasienten og oppdraget? Er våre mannskaper godt nok utdannet og øvet til å ivareta pasienter på høyfjellet i ett døgn? Kan vi gi gode faglige tilbakemeldinger til helsevesenet på situasjonen og ivareta livstruende situasjoner? Har gruppene god nok plan og gjennomføring av øvelser for denne type oppdrag?

Fagblad SANITET Spesial Fagkonferanse/2012

Selv om vi så en nedgang i assistanseoppdrag fra 2010 til 2011 er det allikevel en økning av denne type oppdrag over tid. Også tallene til nå i 2012 forteller oss det samme med mange assiatanseoppdrag gjennom vinteren


Utgiver: Norsk Folkehjelp Spesialutgave Fagkonferanse Sanitet - 2012. Årgang 4 ISSN 1891-6120

D L O H N N I

Opplag dette nummer: 200

Trykk: Postadresse:

Postboks 8844 Youngstorget, 0028 Oslo

Besøksadresse: Norsk Folkehjelp, Storgata 33 A, Oslo

Telefon: 22 03 77 00 Faks: 22 20 08 70 Internett: www.folkehjelp.no

Redaktør: Espen Brekke

Design: Erlend Aarsæther E-post: fagblad@folkehjelp.no

Bidragsytere dette nummer: Vegard Lindbæk

hovedtema

02

arbeid i gruppene

04

rekruttering

06

profilering

07

aksjoner

08

sanitetsseksjonen

09

sanitetsungdom

10

utstillere

11

PASIENTOPPDRAG UTENFOR VEI ØNSKE FOR MINIMUMSAKTIVITET I HVER GRUPPE VINNERE AV VERVEKONKURRANSE VEST FOR SANITETSUNGDOM OG T-SKJORTER 2012 KAN SLÅ ALLE REKORDER PRESENTASJON AV ANSATTE PÅSKETUR MED SKI OG TELT PRESENTASJON AV UTSTIRLLERE UNDER KONFERANSEN

Bilder: Espen Brekke, Ann Tone Håkonsen Forsidebildet: Assistanseoppdrag Preikestolen Foto: Ole Skår Baksiden: Påskapatrulje i Tromsø Foto: Ann Tone Håkonsen

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens

humanitære solidaritetsorganisasjon. Norsk Folkehjelp jobber i hovedsak på to områder; Rettferdig fordeling av makt og ressurser, og vern om liv og helse. I Norge er det Norsk Folkehjelp Sanitet som arbeider med vern om liv og helse. Dette gjøres blant annet gjennom aktiv deltagelse i redningstjenesten og arbeid med førstehjelp. Organisasjonen har omkring 60 lokale sanitetsgrupper, og rundt 2000 autoriserte mannskaper i beredskap for samfunnet.

Espen Brekke, sentrale kurs 2011

SANITET

Fag

FOTO

Fagblad

12

lutgave/20

ET Spesia blad SANIT

Fagblad SANITET Spesial Fagkonferanse/2012 Fagblad SANITET 3 Spesial Fagkonferanse/2012


Årlige mål for lokale Sanitetsgrupper og Sanitetsungdomsgrupper Norsk Folkehjelp Sanitet ønsker at alle landets sanitetsgrupper klarer å gjennomføre minimum dette i løpet av 2012:

KURS OG UTDANNING

BEREDSKAP

Alle mannskaper må få følgende kurstilbud i løpet av ett år:

Det er en stor vekst i antall lete- og redningsaksjoner som Norsk Folkehjelp Sanitet deltar på. Bare det siste året så vi en økning på hele 32% samlet for alle kategorier.

NGF - Norsk grunnkurs i førstehjelp. Skal tilbys minst en gang i året i hver lokale sanitetsgruppe. Dette bør tilbys alle medlemmer. Kvalifisert nivå førstehjelp. Sanitetens 30 timers opplæring innen førstehjelp som fører til autorisert førstehjelper ved bestått prøve og praksis. Hver lokale sanitetsgruppe må sørge for at dette tilbys en gang i året. Enten lokalt kurs, eller sørge for at sine mannskaper tilbys kurs via andre lag eller regionalt.

Økningen for Norsk Folkehjelp er vesentlig større enn økningen totalt på redningsoppdrag i landet. Det betyr i korte trekk at våre grupper brukes på flere aksjoner nå, som vi tidligere ikke ble involvert i. Det er uten tvil størst økning i grupper som helt bevisst jobber med å øke egen beredskap. Herunder de som satser på rekruttering, opplæring, skaffer utstyr som er relevant og holder kontakt med oppdragsgiver.

Opptaksprøve for redningsmannskaper. Orienteringstesten sammen med en liten dagstur må gjennomføres lokalt. Dette må minst gjøres før hvert kurs i søk og redning. Men det anbefales at testen ligger klar slik at nye interreserte mannskaper og gamle som ønsker det, kan ta testen fortløpende. Husk å tilby en orienteringskveld med kart og kompass.

En må bygge opp en beredskap som er salgbar, og deretter selge den. Det å besøke lokale samarbeidspartnere som politi/lensmannskontor og andre nødetater kan være lurt. Har vi gode kurs og arrangementer kan vi invitere dem til oss. Det som vi ser svært tydelig er at de gruppene som først blir brukt en og to ganger, og leverer god kvalitet. Blir brukt igjen og igjen senere. Opparbeidelse av tillitt er nok nøkkel til sukses.

Kvalifisert nivå søk og redning. Sanitetens 30 timers utdanning innen søk og redning som fører til autorisasjon som redningsmannskap ved bestått prøve og praksis. Hver lokale sanitetsgruppe må sørge for at dette tilbys en gang i året. Enten lokalt kurs, eller sørge for at sine mannskaper tilbys kurs via andre lag eller regionalt.

Besøk politi/ lensmannskontor. Hver lokale sanitetsgruppe skal ha minst ett besøk hos nærmeste politimyndighet i året. Ha med oppdatert oversiktelig beredskapsplan. Ta gjerne med noen nr av Fagblad Sanitet og årsrapport med mer og legg igjen på pauserommet. I tillegg følger Norsk Folkehjelps beredskapsleder for hvert politidistrikt opp sine kontakter.

4

Fagblad SANITET Spesial Fagkonferanse/2012


Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom ønsker at alle landets sanitetsungdomsgrupper klarer å gjennomføre minimum dette i løpet av 2012:

LOKAL AKTIVITET Skal det være kjekt å være med i Sanitetsungdom må vi levere spennende og relevant aktivitet. Vi må ha såpas tro på egen aktivitet at ungdommer har lyst til å bli med på dem. Noen hobbyer krever innsats 3-4 ganger i uken, og allikevel stiller folk opp. Vi har ikke slike ambisjoner, men om vi leverer alt for sjelden, så finner folk fort andre ting å gjøre. Kveldsamling ukedager De lokale sanitetsungdomsgruppene bør ha samlinger minst to ganger i måneden. Med aktivitetsplattformen som baketeppe er det ingen problemer å fylle opp kveldene. Helgesamlinger Sanitetsungdom bør tilbys minst fire helger med aktivitet i løpet av ett år. Noen av disse helgene kan være deltakelse på regionale og nasjonale samlinger. Utdanning Sanitetsungdom skal tilbys NGF (Norsk grunnkurs i førstehjelp) en gang i året. De elste ungdommene skal tilbys å delta på sanitetens kurs på kvalifisert nivå.

Fagblad SANITET Spesial Fagkonferanse/2012

5


Rekruttering EGEN EKSISTENS Hvem overtar når vi ikke gidder mer eller trenger en pause? For sanitet og sanitetsungdom handler rekruttering om mye mer enn overordnet mål om å nå prosentvis vekst. Det operative arbeidet utført av frivillige mannskaper er helt avhenging av å få inn nye ansikter og hender som kan gjøre en jobb. Samtidig gir det oss større troverdighet og økonomisk styrke når mange mennesker blir medlem i vår organisasjon. Beredskap og evne til å stille opp når samfunnet trenger oss beror fult og helt på at enkeltindivider er med på laget. En full garasje og depot kan ikke alene hjelpe skadde mennesker i fjellet. Sanitetsungdom bør være en viktig rekrutteringskilde inn til den frivillige redningstjenesten. Da må hele organisasjonen delta i rekruttering av unge mennesker.

RUTINE-REKRUTTERING Våg å benytte også de enkle mulighetene. Spør folk som kommer i kontakt med oss, og som er nykjerrige. Spør venner, familie og kolleger. Ikke vent på den årlige kampanjen, da blir målene vanskelige å nå. Medlemsveksten i Norsk Folkehjelp handler nå om jevn vekst, med noen mindre kampanjer for å holde fokuset. Enkeltmedlemmer og lokale lag har æren for at organisasjonen klarer å nå ambisiøse mål. Men ennå er det utrolig stort potensialet ute i folket. Det handler først og fremst om å våge å spørre. Er vi ikke så stolte av egen organisasjon at vi synes flere burde være med?

OSLO BEST AV SANITETSUNGDOM Fra november til slutten av januar ble lokale lag med sanitetsungdomsgrupper oppfordret til å verve nye medlemmer. Det var en romslig invitasjon da alle medlermmer til lokallaget talte med, ikke bare ungdommer. Totalt ble det i perioden vervet 215 medlemmer i 26 lokallag, noe som er et flott resultat. Alle gruppene som vervet over ti nye medlemmer ble lovet en friluftspakke i premie. Disse får under Fagkonferansen et stormkjøkken med gassinnsats og vanntett kartmappe. De åtte gruppene som vervet ti eller flere er: • Oslo • Moelv • Kragerø • Jæren • Askøy • Nordmøre • Midt Troms • Tromsø Oslo vervet hele 37 medlemmer i perioden og vant vervekonkurransen. De får i tillegg en Garmin GPS til sanitetsungdomsgruppa.

Ungdommene fra Oslo er aktive både på samlinger og på verving. De vant vervekonkurransen for Sanitetsungdom

6

Fagblad SANITET Spesial Fagkonferanse/2012


Vest for Sanitetsungdom og t-skjorter STYRKET PROFIL Sanitetsungdom er nå i mål med sin visuelle identitet. Siste ledd er egen markeringsvest. Vesten skal brukes på egne aktiviteter for sanitetsungdom og når sanitetungdom er sammen med sanitet på vakter og arrangementer. Vestene kommer snart på lager hos Produkt og undervisning og kommer i størrelse fra xs til xl. Fra før har Sanitetsungdom egen fleecegenser, t-skjorte, brosjyre og plakat.

T-SKJORTE FOR SANITETSMANNSKAPER OG INSTRUKTØRER Den nye t-skjorten for sanitetsmannskaper lanseres under Fagkonferansen. Skjorten er en del av profiltøyet og ikke en del av uniformen. Instruktører har lenge etterlyst en t-skjorte for å slippe å stille i full uniform ved alle anledninger. Det lages nå skjorte som kan kjøpes av godkjente instruktører innen NGS, førstehjelp og sanitet og redning. Denne skjorten skal ikke brukes sammen med uniform, men som et alternativ til en enklere markering av instruktørene. Skjortene er på lager hos Produkt og undervisning til sommeren. Det ble valgt en noe lenger leveringstid for å få rimelig utsalgspris til mannskapene.

POPULÆRT AKSJONSANTREKK Aksjonsantrekket som ble introdusert i 2011 har fått god mottakelse. Vi har dessverre hatt noen problemer med trykk som løsner, men dette skal ordnes til neste runde bestilling. Norrøna leverer gode produkter i toppklasse innen fjellbekledning. Visuelt viser vi godt igjen og vi viser at vi stiller krav til utstyret når vi skal ut i vinterstormene. Mange sanitetsgrupper får i disse dager tilslsag på økonomisk støtte til aksjonsbekledning ( jakkene). Sentralt Sanitetsutvalg ønsket å få ut litt volum nå i starten og prioriterte halvparten av materiellstøtten til dette formålet. Antrekket kan også brukes privat, med vanlig respekt for at en går med folkehjelpslogo på armen.

Fagblad SANITET Spesial Fagkonferanse/2012

7


Aksjoner

Formidabel økning av redningsaksjoner til nå i 2012 En teoretisk utregning for hele 2012 vil gi nesten 400 aksjoner som Norsk Folkehjelp er involvert i. Dette stemmer kanskje ikke, da vi vet at enkelte grupper har veldig mange assistanseoppdrag i forbindelse med vintertjeneste. Dette gir ikke tilsvarende tall for resten av året. Samtidig har andre grupper høyest aktivitet om sommeren.

Aksjoner 120 100 80

1.ja

n-

60

10.

apr

40

il 2

012

Aksjoner

20 0 Assistanse Søk etter person savnet

Skred

SEAO

Annet

Totalt

Nok en gang et det allerede aktive grupper i redningstjenesten som brukes enda mer. Jæren, Tromsø og Strand og Forsand har alle godt fotfeste hos politi og helse og får stadig oppdrag som ønskes løst.

102 aksjoner frem til midten av april, 207 aksjoner i hele 2011

Skal vi bli mer synlige? Ta gode bilder Bilder sier mer enn hundre ord, bilder selger bedre enn den beste teksten. Bilder på egne nettsider og bilder til media bør være av god kvalitet teknisk og innholdmessig. • Ta nærbilder, enda litt nærmere • Ta mange bilder, alltid noen uskarpe og rare ansikter • Ikke ta med alt, alle kan se det er en snøscooter • Ta alltid maks oppløsning, kan brukes til plakater og kan beskjæres • Bilder av aktivitet er bedre enn klasserom • Flytt ansikt opp i bildet, himmel er det nok bilder av • Få med logo eller deler av logo • Om situasjonen tillater det, velg bilder av glade mennesker

Nettsider og trykksaker Vi ønsker saker til nettsidene våre, til Fagblad Sanitet og Appell. Det er ikke kapasitet til å ha reisende journalister men sanitetsseksjonen tar bilder under besøk og lager saker. Men kanskje din sak ikke når oss på noe vis? Vi kan ikke bruke bilder fra Facebook da de er av for dårlig oppløsnning. Alt under 1MB er uaktuelt, dersom det ikke er veldig interessant innhold f.eks fra aksjon tatt med mobil. Vi kan ikke love at alt blir brukt, men det er et ønske om å vise større bredde fra gruppene. • Bilder og saker til nett, årsrapporter og publikasjoner kan sendes til espenb@npaid.org (lagrer gode bilder i mapper til senere bruk) • Bilder og saker til Fagblad kan sendes til fagblad@folkehjelp. no • Bilder og saker til Appell kan sendes taa@npaid.org Eller kontakt andre i sanitetsseksjonen for hjelp.

8

Fagblad SANITET Spesial Fagkonferanse/2012


Sanitetsseksjonen Jon Halvorsen, hovedadministrasjonen i Oslo Sanitetssjef, for tiden fungerende organisasjonssjef. Kontakt: jonh@npaid.org, 926 71 187 Hovedansvar: Leder av seksjonen, økonomi, myndighetskontakt, styremedlem FORF Fartstid fra NF Oslo og NF Follo. Tidligere medlem i SSU. Turleder DNT.

Runi Putten, regionskontoret Øst på Gjøvik Rådgiver redning og beredskap. Kontakt: runip@npaid.org, 908 54 720 Hovedansvar: Opplæring og kursvirksomhet. Sekretær og rådgiver SSU Fartstid fra NF Vestre Toten/Gjøvik

Erlend Aarsæther, hovedadministrasjonen i Oslo Fagkonsulent Redninsgtjeneste Kontakt: erlenda@npaid.org, 934 59 282 Hovedansvar: Fagutvikling, Fagblad Sanitet, nasjonal beredskapsansvarlig Fartstid fra NF Oslo og NF Follo. Tidligere sekretariatsleder FORF. Ambulansetjeneste

Tor Øyvind Bertheussen, regionskontoret Øst på Gjøvik Sanitetskonsulent . Kontakt: tob@npaid.org, 908 24 771 Hovedansvar: Beredskap, oppfølging sanitetsgrupper Fartstid fra NF Vestre Toten/ Gjøvik, hundefører og instruktør NRH (redningshunder)

Ronny Frantzen, regionskontoret i Sør-Øst i Tønsberg Sanitetskonsulent. Kontakt: ronnyf@npaid.org, 407 22 237 Hovedansvar: Beredskap, oppfølging sanitetsgrupper Fartstid fra NF Horten, tidligere medlem SSU, regional beredskapsansvarlig

Vegard Lindbæk, regionskontoret i Nord i Tromsø Sanitetskonsulent. Kontakt: vegardl@npaid.org 970 22 004 Hovedansvar: Beredskap, oppfølging sanitetsgrupper Fartstid fra NF Tromsø., ambulansetjeneste

Monica Lunde, regionskontoret Øst på Gjøvik Regionssekretær med fagansvar innen sanitet. Kontakt monical@npaid.org 917 92 187 Hovedansvar: Organisasjonsutvikling, kurs og utdanning, informasjon Fartstid fra NF Lillehammer

Espen Brekke, hjemmekontor region Sør-Vest Rådgiver redning og ungdom. Kontakt: espenb@npaid.org 971 70 468 Hovedansvar: Sanitetsungdom, profil/nettsider, sanitetsgrupper, sekretær/rådgiver SUS Fartstid fra NF Strand og Forsand, nestleder NF styre, ambulansetjeneste, sivilforsvaret

Fagblad SANITET Spesial Fagkonferanse/2012

9


Sanitetsungdom

Påskepatrulje med ski og telt

TEKST Vegard Lindbæk

FOTO Ann Tone Håkonsen

Skjærtorsdag startet Fredrik Munkvold (15), Erlend Ringjord (12) og Espen Jensen (14) turen ut fra Snarbyeidet med Trollvassbu som mål. Med seg hadde de også Labradoren Mira (5) og voksenlederne Ann- Tone Håkonsen, Daniel Winkler og Nina Schneider. Det var godt vær da de startet ut, men når teltet var slått opp kom snøværet. Men å ta seg inn på hytten var ikke ett alternativ for ungdomgruppen. Langfredag startet de videre på tur med Nonsbu som neste mål. I masse nysnø og med tette snøbyger ble det en tung dag for de unge fjellfolkene. De hadde tunge sekker og pulk med seg. På denne etappen fikk de virkelig bruk for kunnskapene om kart, kompass og GPS som de har trent mye på. -Det var kun to meter sikt og tette snøbyger- uttaler Fredrik Munkvold. Men humøret var selvsagt på topp. Da de endelig ankom Nonsbu var det tid for å øve på innsats i snøskred og Mira fikk være "Redningshund". Etter treningen var det opp med teltene og få seg litt søvn. Påskeaften var været mye bedre så da måtte en topp bestiges før turen gikk ned til Tønsvika der turen ble avsluttet. Guttene var enig i at dette var en utrolig sosial og lærerik måte å ferie påsken på. Nesteår skal turen gjentas sier guttene i kor. Men påsken var ikke over for guttene. Påskeaften fortsatte de påskeferingen på Folkehjelpshytta i Tromsdalen. Men selv om de nå har en hytte å sove i er det ikke ett alternativ. Da er det telt og snøhule som gjelder. -Vi sover mye bedre ute enn inne og slår heller opp teltet utfor hytten- sa Erlend Ringjord etter turen. Etter påske var det tilbake på skolebenken for guttene som syns det blir kjedelig. -Vi blir nok å tenke mye på denne turen når det blir kjedelig på skolen. Tankene går til nye turer med Norsk Folkehjelp- avslutter Fredrik Munkvold.

Sanitetsungdommene i Tromsø foretrekker telt og snøhule før hytter. -Vi sover bedre dersier de 10

Fagblad SANITET Spesial Fagkonferanse/2012


Utstillere under fagkonferansen

Lørdag treffer du disse firmaene i gangen på hotellet: Norsk Folkehjelp Produkt og undervisning

Utstillere har spennende produkter: Bårer og båreløsninger - Førstehjelpsutstyr - Akuttmedisinsk utstyr - VHF radio - Kommunikasjon Kikkerter - Bæreseler - Hypotermi-tepper - Varmekamera - Friluftsutstyr - Bekledning

Fagblad SANITET Spesial Fagkonferanse/2012

11


Påskepatrulje på overnattingstur i Tromsø Foto Ann

Tone Håkonsen

/FagbladSanitetspesial2012  
/FagbladSanitetspesial2012  

http://www.folkehjelp.no/filestore/FagbladSanitetspesial2012.pdf

Advertisement