Page 1

Enslig mindre책rige Tillatelser og mulighet for familiegjenforening 14.06.12

Jonas Lea, BFE/ UDI


Innhold

• BFE og LEAN-metodikk, bakgrunn • Etter intervju… • Utfall: tillatelser og avslag • Reisedokument • Familiegjenforening

2


Hvorfor Leane EMA- sakene? • Krav til saksbehandlingstid • Krevende og sammensatt portefølje som gjelder noen av de mest sårbare asylsøkerne • Mange eksterne aktører som direkte påvirker arbeidet og saksflyten (PU, overformynderiene, verger, barnevernet, omsorgssentrene, Bufdir og Bufetat, Odontologisk institutt og Ullevål (aldersundersøkelser), språkanalysebyrå, samt andre enheter internt. • Mulig å fatte vedtak rett etter intervju


Etter intervju‌ • Behov for ytterligere opplysninger? • Fatte riktig vedtak (landinformasjon og juridisk saksbehandling)


Mulige utfall

• Innvilgelse av beskyttelse (asyl), jf utl § 28 første ledd bokstav a, jf annet ledd, konvensjonsgrunn • Innvilgelse av beskyttelse (asyl), jf utl § 28 første ledd, bokstav b, jf annet ledd, uten konvensjonsgrunn • Innvilgelse av opphold på humanitært grunnlag (ot. hum) jf utl. § 38 • Midlertidig tidsbegrenset tillatelse med hjemmel i uf § 8 -8 • Avslag


Beskyttelse etter utl § 28 (1) a • Krav om forfølgelse • Ikke få beskyttelse i hjemlandet • Forfølgelse på grunn av søkerens rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i spesiell sosial gruppe eller politisk oppfatning • Årsakssammenheng • Søkeren må være utenfor hjemlandet


Beskyttelse etter utl § 28(1), b Beskyttelse gis også til dem som av liknende grunner som i Flyktningkonvensjonen art. 1 A står i nærliggende fare for å miste livet eller bli utsatt for umenneskelig behandling. Verner alle mot utsendelse til tortur, fare for livet, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff, uavhengig av årsak. (eks. Mogadishu / Afghanistan)


Rettigheter for de med beskyttelse Begge grupper får samme rettsposisjon i forhold til : - retten til reisebevis for flyktning - trygdemessige ytelser - flyktningstipend fra Lånekassen - frafall av underholdskravet i saker om familieinnvandring - familiemedlemmers rett til reisestøtte - Tillatelsen kan fornyes etter 3 år.


Sterke menneskelige hensyn jf utl § 38 •

Retningslinjer for hva som kan regnes som sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket i utl § 38 annet ledd: a) utlendingen er enslig mindreårig og uten forsvarlig omsorg ved retur b) det foreligger tvingende helsemessige forhold som gjør at utlendingen har behov for opphold i riket c) det foreligger sosiale eller humanitære forhold ved retursituasjonen som gir grunnlag for å innvilge oppholdstillatelse, d) utlendingen har vært offer for menneskehandel, se utf § 8-3 og § 8-4


Sterke menneskelige hensyn • Også gitt retningslinjer for hva som kan regnes som innvandringsregulerende hensyn, jf. utl § 38 fjerde ledd: a) mulige konsekvenser for omfanget av søknader på liknende grunnlag b) de samfunnsmessige konsekvensene c) hensynet til kontroll d) hensynet til respekten for lovens øvrige regler Tillatelser gis for 3 år.


Begrensede tillatelser – Utl § 38(5) Når det er tvil om utlendingens identitet, når behovet er midlertidig, eller når andre særlige grunner tilsier det, kan det fastsettes at • a) tillatelsen ikke skal kunne danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse, • b) tillatelsen ikke skal kunne danne grunnlag for oppholdstillatelse etter lovens kapittel 6 for utlendingens familiemedlemmer, • c) tillatelsen ikke skal kunne fornyes, eller • d) at tillatelsens varighet skal være kortere enn ett år. • Søknader om fornyelse behandles av UDI.


Tidsbegrenset tillatelse jf utf 8 - 8 • Ikke andre sterke menneskelige hensyn i lovens forstand utover mangel på forsvarlig omsorg • Tidsbegrenset oppholdstillatelse frem til fylte 18 år. • Kan ikke fornyes og gir ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse. • I utgangspunktet avslag på Utlendingspass, fordi tillatelsen ikke kan fornyes (jf utf § 12 – 5)


Reisedokument • Ved alle innvilgelser tas det samtidig stilling til reisedokument. • Reisedokumentet får samme varighet som oppholdstillatelsen. • Innvilges beskyttelse (asyl) får søkeren som hovedregel reisebevis (RB) for flyktning, jf utl § 64 1.ledd • RB - alle land unntatt hjemlandet – ingen unntak her • Innvilges oppholdstillatelse etter utl § 38 innvilges utlendingspass (UP), jf utl § 64 2.ledd, dersom forholdet til hjemlandets myndigheter tilsier dette • UP - Alle land unntatt hjemlandet jf utf § 12-6 • UP- Gyldighet til hjemlandet kan unntaksvis gjøres hvis ”sterke rimelighetsgrunner” foreligger • Forskjell- RB er unntatt fra visumplikt i en del land


Familiegjenforening med mindreårige • Hovedregelen er at barn under 18 år som får tillatelse etter utlendingsloven § 28 (bokstav a og b), dvs beskyttelse, har rett til familiegjenforening jf utl § 43. Det er et vilkår at foreldrene da skal bo sammen med barnet. • Det samme gjelder for søsken under 18 år som bor sammen med foreldrene. • Hvis herboende har fått en tillatelse jf utl § 38, sterke menneskelige hensyn, er reglene for familiegjenforening meget strenge. • En lovendring i 2010 ved innføring av ny utlendingslov har ført til en sterk økning i antallet familigjenforeningssøknader fra familiemedlemmer til enslig mindreårige. Det ble behandlet 118 saker i 2011 mot 16 i 2010. Av disse ble 53 innvilget og 65 avslått.


Familiegjenforening med overårige • Utlendingsloven §§ 46 • Mor eller far til referanseperson som er over 18 år • Søkeren må være over 60 år og uten ektefelle, samboer eller slektninger i opp- eller nedstigende linje i hjemlandet


Spørsmål?

EMAUDI  

http://www.folkehjelp.no/filestore/EMAUDI.pdf

EMAUDI  

http://www.folkehjelp.no/filestore/EMAUDI.pdf

Advertisement