Page 1

Fakta om folkbildning 2013


Folkbildning i siffror Tio olika studieförbund som över hela landet arrangerar:

• cirka 276 000 studiecirklar med totalt nära 2 miljoner deltagare, varav cirka 664 000 unika personer • cirka 341 000 kulturprogram med nära 18 miljoner besökare/deltagare • cirka 60 000 arrangemang i annan folk­ bildningsverksamhet med cirka 709 000 deltagare, varav cirka 380 500 unika personer. 150 olika folkhögskolor som varje termin har:

• cirka 27 700 deltagare i långa kurser, varav cirka 41 procent i allmänna be­ hörighetsgivande kurser och cirka 59 procent i särskilda kurser • cirka 44 400 deltagare på korta kurser per termin.


Innehåll Folkbildning_______________________ 4 Prioriteringar______________________ 5 Samhällsstödet till folkbildningen_____ 6 Förordning om statsbidrag till folkbildningen Folkbildningsrådets fördelning av folkbildningsanslaget 2013

6 10

Studieförbund____________________ 11 Studiecirklarnas ämnesfördelning

12

Studieförbundens verksamhet 2012__ 13 Tio studieförbund

14

Folkhögskolor____________________ 15 Folkhögskolornas verksamhet 2012__ 16 150 folkhögskolor

17

Folkbildningsrådet________________ 20 Folkbildningsrådets organisation

21

Folkbildningsrådets kansli

21

Adresser och länkar_______________ 23


Folkbildning De 10 studieförbunden och 150 folkhögskolorna har verksamhet i hela landet och har skiftande profiler, ideologisk inriktning och arbetar med flera verksamhetsformer. Men den idégrund som svensk folkbildning vilar på är gemensam. Den ger folkbildningen sin särart i det utbildningssamhälle som den samtidigt är en del av. Denna idégrund har några särskilda kännetecken: • Lärandet relateras till människans hela livs­ situation • Kunskap och bildning har ett egenvärde • Folkbildningen är fri och frivillig • Deltagaren är en aktiv medskapare • Samhällsengagemang stimuleras och kanali­ seras genom folkbildningens förankring i folkrörelser och föreningsliv Folkbildningens position i utbildnings-, kultur- och civilsamhället gör den till en viktig del av samhäl­ lets demokratiska struktur. Folkbildningen har ett nära samarbete med folkrörelser och andra organi­ sationer som är medlemmar i studieförbunden och/ eller huvudmän för folkhögskolor. Folkbildningen finansieras till stor del genom stöd från stat, landsting och kommuner. Det stat­ liga stödet utgör 71 procent av bidragen och förde­ las av Folkbildningsrådet. Studieförbund och folkhögskolor kan därutöver välja att medverka i verksamhet som bygger på an­ nan finansiering, till exempel externa projektmedel eller uppdragsverksamhet.

4

Fakta om folkbildning 2013


Prioriteringar Folkbildningsrådets prioriterade uppgifter 2013 är att: • besluta om och implementera finansiering, styrning och organisation av folkbildningen, • säkerställa att nuvarande modeller för sam­ hällsstöd till folkbildningen stärks och ut­ vecklas och • fördela och följa upp statsbidrag till folkhög­ skolor och studie­förbund. Samlad bedömning

Folkbildningsrådets uppföljningar, verksamhets­ statistik och nationella utvärderingar utgör tillsam­ mans med externa forskningsresultat underlag för en samlad bedömning av hur statsbidraget med­ verkat till att folkbildningens syften har uppnåtts. Denna lämnas varje år till regeringen. Folkbildningens Vägval & Vilja

I Folkbildningens Vägval & Vilja uttrycker folk­ högskolorna och studieförbunden gemensamt sin syn på folkbildningens roll i samhället och sin vilja att möta framtidens utmaningar. Folkbildningens Vägval & Vilja är en gemensam plattform för folk­ bildningsarbetet. Dokumentet har tagits fram i en omfattande process som engagerat verksamma i studieförbund och folkhögskolor. Fem områden är prioriterade: • Bildning & sammanhang • Tillgänglighet & delaktighet • Medborgare & civilsamhälle • Arbetsliv & lärande • Kultur och kreativitet

Fakta om folkbildning 2013

5


Samhällsstödet till folkbildningen Ett grundläggande skäl för samhällets stöd till folkbildningen är att den bidrar till en demokratisk utveckling av samhället. Villkor för det statliga stödet till folkbildningen anges i Förordning (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen, senast ändrad 2011.

Förordning om statsbidrag till folkbildningen Inledande bestämmelser

1 § Statsbidrag kan enligt denna förordning lämnas till folkhögskolor, studieförbund och studerande­ organisationer inom folkhögskolan. Frågor om sådana bidrag prövas av Folkbildnings­ rådet. Folkbildningsrådet skall även fullgöra andra upp­ gifter enligt denna förordning. Statsbidragets syften

2 § Statens stöd till folkbildningen skall ha till syfte att 1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, 2. bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, 3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och

6

Fakta om folkbildning 2013


4. bidra till att bredda intresset för och öka delak­ tigheten i kulturlivet. Verksamheter inom följande områden utgör i sär­ skilt hög grad motiv för statens stöd: 1. den gemensamma värdegrunden; alla männis­ kors lika värde och jämställdhet mellan könen, 2. det mångkulturella samhällets utmaningar, 3. den demografiska utmaningen, 4. det livslånga lärandet, 5. kulturen, 6. tillgängligheten och möjligheterna för perso­ ner med funktionsnedsättning, och 7. folkhälsa, hållbar utveckling och global rätt­ visa. Folkbildningsrådets uppgifter

3 § Folkbildningsrådet skall besluta vilka som skall få statsbidrag enligt denna förordning och fördela tillgängliga medel mellan dem. Folkbildningsrådet skall varje år lämna årsredo­ visning och budgetunderlag till regeringen. Rådet skall härvid följa de föreskrifter och anvis­ ningar som regeringen meddelar. Rådet skall kontinuerligt följa upp och utvärdera verksamheten i förhållande till de syften som anges i 2 § och de villkor som föreskrivits för att statsbidrag skall utgå. 4 § Rådet skall lämna regeringen sådana sak­ uppgifter om verksamheten och sådan verksam­ hetsredovisning som behövs för uppföljning och utvärdering, i enlighet med de föreskrifter och anvisningar som regeringen meddelar.

Fakta om folkbildning 2013

7


Villkor för statsbidrag

5 § Verksamheten skall ha den inriktning som anges i 2 § första stycket. Statsbidrag får inte användas till verksamheter med kommersiellt syfte. Särskilda villkor för statsbidrag till folkhögskolor

6 § En folkhögskola skall ha en ansvarig styrelse. Styrelsen får vara gemensam för flera folkhögsko­ lor. Allmänna kurser, avsedda främst för dem som saknar grundskole- och gymnasieutbildning, skall årligen utgöra minst 15 procent av verksamheten. Till en allmän kurs som ger en behörighet mot­ svarande den som kan fås genom skolväsendet får endast den som fyller 18 år senast under det kalen­ derår kursen börjar eller som är äldre antas. Trots detta får en folkhögskola till undervisningen anta en yngre elev som går ett introduktionsprogram i gymnasieskolan. Förordning (2011:311). 7 § Undervisningen skall vara avgiftsfri. Särskilda villkor för statsbidrag till studieförbund

8 § Studiecirkelverksamhet med gemensamma, planmässigt bedrivna studier skall utgöra basen för verksamheten. I varje studiecirkel eller kulturaktivitet skall det finnas en ledare som är godkänd av en lokal studie­förbundsavdelning.

8

Fakta om folkbildning 2013


Beslut om statsbidrag

9 § Beslut om statsbidrag skall innehålla uppgifter om bidragsbeloppet, de villkor som är förenade med bidraget och ordningen för utbetalning. Återkrav

9 a § Folkbildningsrådet får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om 1. mottagaren av statsbidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har föror­ sakat att statsbidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 2. statsbidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, 3. statsbidraget inte används för det ändamål det har beviljats, eller 4. villkor i beslutet om statsbidrag inte har följts. Revision

10 § Staten skall beredas möjlighet att utse en revi­ sor i Folkbildningsrådet. Folkbildningsrådet skall ersätta staten för kostnaderna för denna revision. Överklagande

11 § Folkbildningsrådets beslut i bidragsärenden får inte överklagas.

Fakta om folkbildning 2013

9


Folkbildningsrådets fördelning av folkbildningsanslaget 2013 (tkr) 10 studieförbund

1 670 294

Grundbidrag (75%)

1 241 446

Förstärkningsbidrag för deltagare med funktionsnedsättning eller utlandsfödda med brister i svenska språket (6%) Verksamhetsbidrag (19%) Bidrag i särskild ordning, Kulturens Bildningsverksamhet 150 folkhögskolor

99 316 314 500 15 032 1 666 558

Basbidrag, 570 tkr/folkhögskola

85 500

Utvecklings- och profileringsbidrag, 300 tkr/folkhögskola

45 000

Bidrag för internationell verksamhet, 6 800 kr/folkhögskola Volymbidrag, 868 497 deltagarveckor x 1 510 kr Förstärkningsbidrag för deltagare med funktionsnedsättningar Språkschablon, invandrade med brister i svenska språket, 111 835 deltagarveckor x 250 kr Fortbildningsinsatser för personal 1 000 extra årsplatser till Allmän kurs Bidrag till studerandeorganisationer inom folkhögskolan Folkbildningsrådets myndighetsuppdrag Särskilda insatser inom flexibelt lärande Medlemsuppdrag

134 705 27 962 940 60 000 200 26 400 8 500 13 800

Folkbildningsnätet

5 500

Folkhögskolornas informationstjänst

7 300

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd

1 000

SUMMA

10

1 020 1 311 431

3 385 752

Fakta om folkbildning 2013


Studieförbund Tio studieförbund bedrev verksamhet med stöd av folkbildningsanslag 2012. Sammanlagt har studieförbunden över 370 medlems- eller samverkande organisationer på central nivå. Varje studieförbund har sin mer eller mindre starka profilering beroende på de folkrörelser och andra organisationer som är medlemmar i respek­ tive förbund. Studiecirkeln är den mest kännetecknande verksamhetsformen för studieförbunden. Studie­ cirklar bedrivs i de mest skiftande ämnen beroende på deltagarnas önskemål. Varje år arrangeras cirka 276 000 studiecirklar över hela landet, med nära 1,8 miljoner deltagare. En deltagare kan delta i mer än en cirkel och unika personer rapporterade i cirkelverksamheten var cirka 664 000. Kulturprogram av olika slag är den andra stora verksamhetsgrenen för studieförbunden. Närmare 341 000 program anordnades, med närmare 18 miljoner deltagare. Det största antalet kulturpro­ gram anordnas som Föreläsningar medan Sångoch musikprogram samlar flest deltagare. Under 2012 genomförde studieförbunden cirka 60 000 arrangemang med drygt 700 000 deltagare inom verksamhetsformen Annan folkbildnings­ verksamhet. Verksamheten bedrivs i samtliga av landets kommuner. Tillsammans har studieförbunden 180 avdelningar som genomför den utåtriktade verk­ samheten med studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet – dels för allmän­ heten, dels för medlemmarna i respektive studie­ förbunds medlemsorganisationer.

Fakta om folkbildning 2013

11


Studiecirklarnas ämnesfördelning Det estetiska ämnesområdet Konst, musik och media är fortsatt dominerande, med 61 procent av verksamheten. De tio största ämnena inom det området är Improvisatorisk musik (rock, jazz etc), Sång och musik i grupp, Musik (för scenframställ­ ning), Teater och dramatik (för scenframställning), Annan utbildning i religion, Historia, Körsång, Matlagning, Samhälls- och beteendevetenskap och Övrigt konsthantverk. En tredjedel av deltagarna rapporteras i Musik-, teater- och dansverksamheten. Improvisatorisk musik är ämnet inom det området som samlar flest deltagare. Och med nära 2,8 miljoner studietimmar är det också det enskilt största ämnet och samlar 22 procent av de totala cirkeltimmarna. Studiecirklarnas ämnesinriktning, studietimmar och andel per ämnesområde 2012 Studietimmar

Andel (%)

Konst, musik och media

7 071 300

61,0

Humaniora (språk, historia…)

1 703 600

14,7

Samhälls- och beteendevetenskap

680 800

5,9

Personliga tjänster

520 100

4,5

Lantbruk, trädgård, skog och fiske

381 200

3,3

Data

248 000

2,1

Hälso- och sjukvård

139 200

1,2

Socialt arbete och omsorg

131 700

1,1

Företagsekonomi, handel och admin.

169 900

1,5

Teknik och teknisk industri

104 300

0,9

67 600

0,6

Ämne

Pedagogik och cirkelledarutbildning Övriga SUMMA

12

378 700

3,3

11 596 400

≈100

Fakta om folkbildning 2013


Fakta om folkbildning 2013

13

279 100

2011

2010

62 000

2010

340 900

331 800

314 600

2012

2011

2010

Arrangemang

61 000

2011

Kulturprogram

59 600

2012

Arrangemang

280 400

2012

Annan folkbildnings verksamhet

Cirklar

276 600

Studiecirkelverksamhet

16 466 200

17 248 700

17 985 100

Deltagare

731 900

727 100

707 800

Deltagare

1 809 300

1 791 000

1 747 100

Deltagare

Studieförbundens samlade verksamhet 2012 Män

7 068 700

7 510 600

7 821 400

Män

254 100

247 300

241 900

Män

783 000

778 100

758 300

9 397 500

9 738 200

10 163 700

Kvinnor

477 800

479 800

465 900

Kvinnor

1 026 300

1 012 900

988 800

Kvinnor

1 237 200

1 244 900

1 270 500

Medverkande

1 546 600

1 555 700

1 542 600

Studietimmar

10 601 000

11 090 200

11 596 500

Studietimmar


Tio studieförbund Arbetarnas bildningsförbund (ABF) 08-613 50 00 Folkuniversitetet (FU) 08-679 29 50 Ibn Rushd studieförbund 08-562 449 00 Kulturens Bildningsverksamhet 08-470 24 45 Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV) 08-672 61 00 Sensus studieförbund 08-406 16 00 Studiefrämjandet 08-545 707 00 Studieförbundet Bilda 08-727 17 10 Medborgarskolan 018-56 95 00 Studieförbundet Vuxenskolan (SV) 08-587 686 00 Mer information och länkar till studieförbundens olika webbplatser hittar du på: www.studieforbunden.se

14

Fakta om folkbildning 2013


Folkhögskolor Det finns 150 folkhögskolor runt om i landet. Folkhögskolan är en studieform för vuxna med en nedre åldersgräns på 18 år för de Allmänna kurser­ na. Många folkhögskolor erbjuder internatboende eller kurser på distans. Den frihet som folkhögskolorna har att utforma sina kurser utifrån skolans speciella inriktning och profil ger stora möjligheter för kursdeltagarna att påverka studiernas inriktning och innehåll efter förkunskaper, intressen och behov. Utmärkande för folkhögskolans undervisning är att man ofta arbetar med temastudier och projekt­ arbeten. Här är kursdeltagarnas erfarenhet av ar­ bets- och samhällsliv en stor tillgång för arbetet. Folkhögskolorna har kurser på olika nivåer och med olika inriktningar. De långa kurserna varar från en termin upp till ett eller flera år. All undervisning är avgiftsfri och statligt studiestöd kan sökas. Allmän kurs, som kan ge behörighet till hög­ skolestudier, är en viktig del av verksamheten och finns på samtliga folkhögskolor. Folkhögskolorna har varje termin cirka 11 250 deltagare på Allmän kurs. Folkhögskolorna erbjuder också många Sär­ skilda kurser, t.ex. i musik, mediekunskap, konst­ hantverk, teater, språk, friskvård, turism, där en större del av studietiden ägnas åt det ämnesområde man valt. En del av dessa kurser är yrkesinriktade. Som exempel kan nämnas utbildning till fritids­ ledare, dramapedagog, journalist, kantor och be­ handlingsassistent. Antalet deltagare på de Särskilda kurserna upp­ går varje termin till cirka 16 300. Dessutom har folkhögskolorna cirka 89 000 deltagare per år i korta kurser av olika slag.

Fakta om folkbildning 2013

15


16

Fakta om folkbildning 2013

951 300

121 700

Summa uppdragsutbildning

5 600

Kulturprogram

Summa folkbildning

3 100

Öppen folkbildning

62 000

880 600

Summa långa kurser

Korta kurser

3 200

483 200

Särskilda kurser

Påbyggnadsutbildning

394 200

85 700

956 200

5 600

3 300

67 800

879 500

3 000

471 200

405 300

2011

2010

7 900

44 420

27 020

100

15 690

11 220

6 420

44 290

28 370

100

17 000

11 270

Ht 12

Deltagare Vt 12

71 690

3 980

25 650

17 010

60

10 300

6 650

61 500

3 290

24 770

17 630

60

11 120

6 450

Ht 12

Kvinnor Vt 12

83 200

5 770

5 980

2 790

2 980

980 700 206 940 188 390 118 330 107 190

5 600 127 610 109 310

3 600

70 500

901 000

3 100

476 000

421 900

Deltagarveckor

2012

Allmän kurs

Kurstyp

Folkhögskolornas samlade verksamhet 2012

2 930

88 620

55 910

3 920

18 770

10 010

40

5 400

4 570

Ht 12

40

5 880

4 820

2 950

81 210

47 810

3 140

19 530

10 740

Män Vt 12


150 folkhögskolor Norrbottens län

Framnäs 0911-23 11 00 Kalix 0923-666 10 Malmfälten 0980-675 00 Sunderby 0920-26 66 00 Sverigefinska 0922-688 00 Tornedalen 0927-795 70 Älvsby 0929-723 00 Västerbottens län

Dalkarlså Edelvik Medlefors Solvik Storuman Strömbäck Vindeln

0934-304 95 0914-795 100 0910-575 00 0910-73 20 00 0951-267 80 090-426 00 0933-136 00

Jämtlands län

Birka Bäckedal Hålland

063-14 74 00 0680-166 70 0647-66 55 00

Västernorrlands län

Hola Härnösand Mellansel Ålsta Örnsköldsvik

0612-856 00 0611-55 85 00 0661-65 44 00 0691-66 14 00 0660-26 67 00

Dalarnas län

Brunnsvik Fornby Leksand

0243-33 01 00 0243-23 95 50 0247-648 00

0280-143 00 0250-710 07 0226-678 00 0247-641 30

Malung Mora Sjövik Västanvik

Gävleborgs län

0278-389 00 0650-367 50 0291-202 75 0291-212 20 0290-340 40

Bollnäs Forsa Färnebo PRO Västerberg Värmlands län

Geijerskolan Ingesund Klarälvdalen Kristinehamn Kyrkerud Molkom

0552-302 50 0570-385 50 0563-252 00 0550-392 50 0573-133 40 0553-100 04

Uppsala län

Biskops-Arnö Nordens Folkhögskola 0171-826 70 Wik 018-611 66 50 Stockholms län

Alma Birkagården Bosön Botkyrka Hagaberg Jakobsberg Kaggeholm Kista

Fakta om folkbildning 2013

08-462 11 00 08-524 633 30 08-699 66 28 08-534 708 80 08-550 910 00 08-580 117 40 08-560 222 00 08-751 50 40

17


Lidingö 08-636 23 20 Lillsved 08-541 385 30 Långholmen 08-658 16 30 MKFC Sthlm 08-21 64 26 Runö 08-555 380 00 Röda Korset 08-680 18 71 S:ta Birgitta 08-702 16 06 Scouternas 08-555 065 00 Sigtuna 08-592 583 00 Skarpnäck 08-683 18 30 Skeppsholmen 08-679 28 00 Stadsmissionen 08-684 23 500 Sundbyberg 08-445 39 00 Södertörn 08-500 207 50 Södra Stockholm 08-465 066 50 Tollare 08-505 686 00 Vårdinge By 0158-230 58 Väddö 0176-528 00 Ågesta 08-562 281 00 Västmanlands län

Bergslagen Hästsporten Tärna Västerås

0223-333 00 0220-430 75 0224-583 00 021-14 07 05

Örebro län

Fellingsbro Hällefors Karlskoga Kävesta Örebro

18

0581-891 00 0591-643 90 0586-646 00 019-602 49 50 019-20 89 70

Södermanlands län

Eskilstuna Nyköping Stensund Åsa

016-10 52 80 0155-29 20 80 0156-532 00 0157-695 00

Västra Götalands län

Agnesberg 031-63 21 00 Arbetarrörelsen 031-711 91 91 Axevalla 0511-269 70 Billströmska 0304-67 65 70 Dalsland 0528-758 80 Finska 031-331 50 66 Fhsk i Angered 031-48 34 44 Fristad 033-23 68 00 Grebbestad 0525-199 20 Göteborg 031-769 76 00 Helliden 0502-178 00 Helsjön 0320-20 58 30 Hjo 0503-323 00 Hjälmared 0322-64 40 00 Kvinnofolkhögskolan 031-780 35 00 Ljungskile 0522-68 69 00 Nordiska 0303-20 62 00 Vara 0512-579 70 Wendelsberg 031-338 05 30 Viskadalen 0320-183 00 Östergötlands län

Bona 0141-20 95 80 Liljeholmen 0494-797 00 Lunnevad 013-23 49 00 Marieborg 011-21 96 00 Mo Gård 010-471 66 00

Fakta om folkbildning 2013


Vadstena Valla

0143-157 00 013-35 55 80

Hallands län

0498-20 36 50

Blekinge län

Katrineberg Löftadalen

0346-575 00 0340-65 50 00

Gotlands län

Gotland Kalmar län

Gamleby 0493-131 00 Högalid 0480-844 80 Oskarshamn 0491-768 100 Vimmerby 0492-143 00 Öland 0485-56 44 00 Jönköpings län

Braheskolan 0390-566 00 June 036-37 48 00 Mariannelund 0496-215 50 Mullsjö 0392-374 00 Sommenbygden 0140-659 60 Södra Vätterbygden 036-30 69 00 Sörängen 0380-55 35 05 Värnamo 0370-37 90 10 Ädelfors 0383-571 00 Kronobergs län

Grimslöv Markaryd S:t Sigfrid

0470-76 37 00 0433-745 00 0470-72 40 82

Blekinge Jämshög Litorina Valjeviken

0457-73 18 60 0454-463 40 0455-36 76 00 0456-151 15

Skåne län

Albin Eslöv Fridhem Furuboda Glimåkra Glokala Hvilan Hyllie Park Kvarnby Malmö Munka S:ta Maria Skurup Sundsgården Önnestad Österlen Östra Grevie

0418-146 90 0413-663 00 0418-44 60 00 044-781 46 50 044-448 00 040-88 225 040-46 44 00 040-37 59 50 040-59 94 90 040-671 51 00 0431-43 20 10 040-22 31 13 0411-55 89 00 042-19 38 00 044-785 01 00 0417-280 00 040-55 62 00

På www.folkhogskola.nu hittar du mer information om folkhögskolorna, deras kurser och länkar till respektive folkhögskolas hemsida.

Fakta om folkbildning 2013

19


Folkbildningsrådet Folkbildningsrådet är en ideell förening med tre medlemmar: • Folkbildningsförbundet, FBF, som är en intresse­organisation för tio studieförbund. • Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO, som är en intresseorganisation för de 107 folkhögskolor som har folkrörelser och andra ­organisationer som huvudmän. • Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som representerar de landsting och regioner som är ­huvudmän för 43 folkhögskolor. På riksdagens och regeringens uppdrag fördelar Folkbildningsrådet statsanslag till studieförbund och folkhögskolor, lämnar budgetunderlag och års­ redovisningar till regeringen samt följer upp och utvärderar folkbildningens verksamhet. På uppdrag av medlemmarna svarar Folkbild­ ningsrådet för central drift och utveckling av Folk­ bildningsnätet med tillhörande databas med peda­ gogiska resurser på Internet. Av medlemmarna RIO och SKL har Folkbild­ ningsrådet fått i uppdrag att svara för centrala in­ formationsinsatser om folkhögskolornas kursutbud via Folkhögskolornas informationstjänst, FIN samt att stärka de folkhögskolestuderandes rättsliga ställning via Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR.

20

Fakta om folkbildning 2013


Folkbildningsrådets organisation Representantskapet, som är Folkbildningsrådets högsta beslutande organ, samlas två gånger per år. Folkbildningsrådets styrelse utses för en period av två år. Styrelse 2013

Torsten Friberg (ordförande) Lena Hallengren Leif Kindblom Birgitta Lanér Angelica Rage Magnus Ramstrand Thomas Strand Anna-Britta Åkerlind Ann-Britt Åsebol Tomas Östlund (personalrepresentant) Adjungerade i styrelsen

Kerstin Enlund, Folkbildnings­förbundet Tomas Aronsson, Rörelsefolkhög­skolornas intresse­organisation Åsa Kratz, Sveriges Kommuner och Landsting

Folkbildningsrådets kansli Ledning

Britten Månsson-Wallin, generalsekreterare Anna-Carin Bylund, biträdande generalsekreterare Björn Garefelt, omvärldsbevakning Marie Lundahl, vik kommunikation

08-412 48 05 08-412 48 06 08-412 48 09 08-412 48 07

Enheten för administration

Lotta Ragelius, personalfrågor/enhetsansvarig 08-412 48 08 Annika Blom, mötes- och konferensadministration 08-412 48 27

Fakta om folkbildning 2013

21


Robin Forsberg, kontorsservice /IT Linda Lindqvist, ekonomiadministration Ingrid Sundberg, webbkommunikation

08-412 48 21 08-412 48 26 08-412 48 22

Enheten för bidragsfördelning

Elisabet Andersson, bidragsfrågor/ enhetsansvarig Signild Håkansson, bidragsfrågor Ulrika Knutsson, flexibelt lärande Paul Norén, ekonomi Mikaela Smedberg, administration Benton Wolgers, gränsdragningsfrågor folkhögskola Lena Östlund, projektbidrag

08-412 48 03 08-412 48 04 08-412 48 23 08-412 48 24 08-412 48 38 08-412 48 34 08-412 48 32

Enheten för verksamhetsuppföljning/nationell utvärdering

Eva Åström, nationell utvärdering/ enhetsansvarig Karin Darin, utvärdering/utredning Elvir Gigovic, uppföljning – ekonomi Carmela Guida, verksamhetsuppföljning Tomas Östlund, uppföljning – statistik

08-412 48 37 08-412 48 29 08-412 48 39 08-412 48 17 08-412 48 25

Folkbildningsnätet

Ronny Schueler, central administratör/ enhetsansvarig Lars-Göran Karlsson, redaktör pedagogiska resurssidorna

08-412 48 19 08-412 48 36

Folkhögskolornas informationstjänst (FIN)

Agneta Wallin, studie- och yrkesvägledare/ enhetsansvarig Sandra Löfstedt, administration Lina Remnert, kommunikation Ivan Strömberg, vik kommunikation

08-412 48 13 08-412 48 12 08-412 48 11 08-412 48 14

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR)

Linda Rosén, studeranderättsfrågor

E-post till respektive person: förnamn.efternamn@folkbildning.net

22

Fakta om folkbildning 2013

08-412 48 10


Adresser och länkar Folkbildningsrådet

Box 380 74, 100 64 Stockholm tel: 08-412 48 00 fbr@folkbildning.se fax: 08-21 88 26 www.folkbildning.se Folkhögskolornas informationstjänst

Box 380 74, 100 64 Stockholm tel: 08-796 00 50 info@folkhogskola.nu www.folkhogskola.nu www.facebook.com/Folkhogskola Folkbildningsnätet

Box 380 74, 100 64 Stockholm tel: 08-412 48 00 info@folkbildning.net fax: 08-21 88 26 www.folkbildning.net Folkbildningsförbundet

Walling. 38, 111 24 Stockholm tel: 08-402 01 50 fbf@studieforbunden.se www.studieforbunden.se Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation

Box 380 74, 100 64 Stockholm tel: 08-412 48 90 rio@folkbildning.net fax: 08-21 88 26 www.rio-org.se Sveriges Kommuner och Landsting

118 82 Stockholm info@skl.se www.skl.se

tel: 08-452 70 00 fax: 08-452 70 50

Fakta om folkbildning 2013

23


Folkbildningsrådet Box 380 74, 100 64 Stockholm Besöksadress: Rosenlundsgatan 50 Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26 fbr@folkbildning.se www.folkbildning.se twitter.com/folkbildning facebook.com/folkbildning

Fakta om folkbildning 2013  
Fakta om folkbildning 2013  

Varje år ger Folkbildningsrådet ut en fickfolder med fakta om folkbildningen.

Advertisement