Page 1

C R O S S M E D I A A L

P L AT F O R M

V O O R

D E

O U T- O F - H O M E S E C T O R

volg ons @ www.FoodClicks.nl | #twitter/FoodClicks.nl | september 2016 | 5e jaargang nr: 08

Bram Ladage opent in Essen eerste buitenlandse vestiging Fastservice - De Hollandse hautefrituur gaat stappen over de grens zetten. Niet alleen chef-kok Ron Blaauw met Ron Gastrobar, ook de Rotterdamse ondernemer Bram Ladage met zijn Bram’s Gourmet Frites. 19 september opende hij een vestiging in het centrum van Essen. Als het aan Ladage ligt, moeten het er meer worden.

>> @5

Nieuwe concept ook voor andere markten

Buitenlandse keten tonen interesse in Nederland

Cormet Enjoy ‘wint’ catering voor Uva en HvA

Voor Hollands succes moeten ketens als Five Guys en TGI Fridays groeien

Catering - Cormet mag vanaf

UvA’s en HvA’s huidige cateraar Eu-

Analyse - Het is de vraag of het aan

uitbreiding in Nederland. Feitelijk spelen

te realiseren is het wel van belang

1 januari definitief aan de slag

rest en Journey of Food, had namelijk

de opkrabbelende economie ligt,

ze in op twee belangrijke tendensen

dat de buitenlandse ketens op termijn

op de Universiteit van Amster-

21 dagen de tijd om bezwaar aan te

maar feit is wel dat de Nederlandse

hier: gemak en snelheid. En het argu-

doorstomen naar een substantieel

dam (UvA) en Hogeschool van

tekenen tegen de gunning van het

foodmarkt de komende jaren wordt

ment ongezond is in veel gevallen aan

aantal vestigingen. Schaalgrootte voor

Amsterdam (HvA). Het concept

nieuwe cateringcontract aan Cormet.

overspoeld met buitenlandse toetre-

het assortiment van deze ketens niet te

inkoop, logistiek en doorontwikke-

waarin vers en beleving centraal

Dat hebben ze niet gedaan.

ders. Vooral in de fastservicesector.

hangen. Foodservice Instituut Neder-

ling van de formule naar de landelijke

Voor succes in Nederland is het heb-

land (FSIN) schat dat er in Nederland

maatstaven vragen nu eenmaal om

Vers en beleving

ben van meerdere vestigingen echter

ruimte is voor duizend gemakswinkels,

een goede landelijke spreiding of een

ten en medewerkers van de UvA

“Op basis van de mooie en prikkelen-

absoluut noodzakelijk, want met

welke daar van de nieuwe toetre-

bepaalde dominantie in een bepaald

en HvA en de lokale onderne-

de uitvraag van de UvA en HvA kre-

enkele vestigingen is het moeilijk het

ders onder gerekend kan worden is

gebied. Maar terwijl de internationale

mers uit de stad Amsterdam dat

gen wij de kans om iets totaal nieuws,

geheel rendabel te krijgen.

onduidelijk. Maar met een jaarlijkse

ketens hun vleugels willen uitslaan laten

op de scholen wordt gepresen-

verrassends en unieks neer te zetten,

staan en men de continue afstemming zoekt met de studen-

omzet van meer dan 2,3 miljard en een

de Nederlandse ketens zich ook niet

groeipercentage van meer dan twee

onbetuigd. Kwalitaria, Febo, Bram’s,

teerd, plaveit tevens de weg voor

waarin vers en beleving centraal staan

Van Amerikaanse wereldspelers als

Cormet om in andere segmenten

en wij de continue afstemming zoeken

TGI Fridays en Five Guys tot aan het

procent voor de fastservicesector is het

Bagels & Beans en New York Pizza,

met de studenten en medewerkers

Engelse Papa John’s en het Turkse

een serieuze groeiende markt.

ze zijn allemaal aan het uitbreiden in

van de UvA en HvA. En de samen-

Lagash, ze zijn allemaal op zoek naar

Maar om succes te hebben en winst

Nederland, maar ook in het buitenland.

aan de slag te gaan. Een maand geleden werd al bekend

werking zoeken met lokale onderne-

dat Cormet de aanbesteding van de

mers uit de stad Amsterdam”, vertelt

UvA en HvA – met 13,5 miljoen euro

Cornelius. Dit alles, vertelt Cornelius,

omzet per jaar het grootste school-

onder het motto: wij halen Amsterdam

cateringcontract van Nederland -

van buiten naar binnen. “Hiermee

won. “Hoewel we de aanbesteding

kunnen wij optimaal gehoor geven

hebben gewonnen met 92 procent

aan onze ambitie tot Maatschappelijk

van het totaal aantal punten (Jour-

Verantwoord Ondernemen en met dit

ney of Food haalde 73 procent van

nieuwe concept zijn wij in staat vanaf

het aantal punten, red.), is het altijd

nu andere markten te bedienen, zoals

afwachten”, zegt directeur Rijkent

bedrijfscatering, kantoren, instellingen

Cornelius van Cormet. Compass

en leisure.”

Group, de moedermaatschappij van

>> @2

Coca-Cola topman Roelof van Dinter >> @14

Gastvrij Rotterdam trekt recordaantal bezoekers >> @12

En verder..... >> @8 en 9 Conveniencefood is iets anders dan fastfood >> @10 Smullers laat gasten kiezen >> @13 AH’s eerste shop met BP >> @15 ShopperEstafette: Philip Padberg van Deliveroo >> @15 Events


@02

Nieuws

@FoodClicks september 2016

Cormet Enjoy the Good Life definitief aan de slag met UvA en HvA

‘De wens van de student en medewerker is leidend’ Catering – “Baanbrekend”, zegt algemeen directeur Rijkent Cornelius van

motto ‘Chill & Chat’. Om het centrum

actief op een foodcourt plus dagelijks

Hoofdaannemer

Cormet over het nieuwe concept waaraan zijn organisatie en de Universiteit heen bevinden zich wijken. Daar kunnen

één wisselende ondernemer. “Het is

Als hoofdaannemer voor eten en drinken

van Amsterdam (UvA) en Hogeschool van Amsterdam (HvA) vanaf 1 januari

studenten en medewerkers van de UvA

een rondreizend circus, wat zorgt voor

heeft Cormet expertise in de uitrol van het

samen invulling gaan geven. “Zo’n 60 procent van alles wat we doen, wordt

en HvA even met elkaar zitten en iets

dynamiek en verrassing op de locaties.

concept gevraagd van enkele onderaan-

ingevuld door lokale ondernemers.”

lichts consumeren. Te denken viel daarbij

De lokale ondernemers hebben een

nemers. Dit zijn Meinders Catering -voor

aan een ontbijtje, een lekkere kop koffie

minimaal contract van zes maanden.

facilitering van de centrale hub en ban-

met een muffin of een kleine lunch”,

Gedurende dat half jaar staan zij bijvoor-

queting-, WeCanteen –voor het contact

aldus Cornelius. Daarnaast zijn er op de

beeld op één foodcourt, maar het kan

en contract met de lokale ondernemers-

campus buurtfuncties, die vooral om de

ook zijn dat er wordt gewisseld naar een

en Maas – voor alle vendingconcepten.

collegezalen en werkplekken zijn gesi-

ander foodcourt op een andere campus.

“Wij hebben voor Maas gekozen, omdat

Het moodboard dat als voorbeeld dient van hoe het er straks uit komt te zien

tueerd en waar snel iets meegenomen

Wanneer een lokale ondernemer ontzet-

wij een duurzame oplossing willen,

kan worden of genuttigd onder het motto

tend goed aanslaat verplaatsen wij die

maar geen heel sterk merk. Het is de

‘Grab en Go’.

natuurlijk nog niet. Daarnaast is er nog

bedoeling dat studenten de koffie halen

eens een extra aanbod van lokale onder-

bij de lokale ondernemers, een sterk

Samen bouwen aan Enjoy Today

nemers op de diverse buitenterreinen en

merk zoals Starbucks of Douwe Egberts

Cormet zoekt in de uitrol van het

binnenpleinen van de campussen. Daar

zou kannibaliseren op die omzet”, legt

concept nadrukkelijk de samenwerking

staan foodtrucks met een verrassend en

Cornelius uit. Naast deze samenwerkin-

op met lokale ondernemers. “Zo’n 60

uniek assortiment.” De belevering van

gen, wil Cormet intensief optrekken met

procent van alles wat er wordt gepre-

de locaties gebeurt via een centrale hub.

studentenverenigingen door de Common

senteerd, wordt gedaan door lokale

Vanuit het oogpunt van Maatschappelijk

Rooms op de campussen te facilite-

Cormet is blij en trots. De organisatie

van buiten naar binnen. Hiermee kunnen

ondernemers”, weet Cornelius. Hij

Verantwoord Ondernemen willen de

ren en de studenten in expertise over

heeft net gehoord dat Compass Group,

wij optimaal gehoor geven aan onze

vervolgt: “Ontzettend belangrijk is dat wij

UvA en HvA en Cormet zo min mo-

inkoop en voedselveiligheid bij te staan.

de moedermaatschappij van UvA’s en

ambitie tot Maatschappelijk Verantwoord

in de keuze voor lokale ondernemers en

gelijk vrachtwagens aan de poort van

Datzelfde geldt voor diverse faculteiten

HvA’s huidige cateraar Eurest en Journey

Ondernemen en met dit nieuwe concept

het aanbod continu worden geleid door

de campus, niet twaalf leveringen op

en opleidingen, waarmee Cormet een

of Food, geen bezwaar aantekent tegen

zijn wij in staat vanaf nu andere markten

de actuele wensen van de studenten

een dag, maar slechts één. Er zijn ook

co-creatie aangaat met het onderwijs.

de gunning van het nieuwe cateringcon-

te bedienen, zoals bedrijfscatering, kanto-

en medewerkers van de UvA en HvA.

geen grote voorraden, 50 procent van

“Er bestaat bijvoorbeeld de wens voor

tract van UvA en HvA aan Cormet. Dit

ren, instellingen en leisure.”

Daarin hebben wij een nauwe afstem-

de huidige cateringruimtes geeft men

een foodlab, samenwerking met de

ming met het Community Management

terug aan de onderwijslocaties. Via

opleiding voeding en horeca, maar ook

betekent dat de dienstverlening van eten en drinken op de scholen op 1 januari

Omzet

- een samenwerking van de UvA en

het transport worden de ondernemers

is het mogelijk dat studenten onder onze

definitief in handen komt van Cormet.

Het cateringcontract van UvA en HvA is

HvA en adviesbureau ConsumerView -

voorzien van deels verse producten

aansturing opstarten als kleine lokale

“Hoewel we de aanbesteding hebben

het grootste onderwijscateringcontract

waarin studenten en medewerkers van

en deels halffabricaten. “Er is straks

ondernemer en een eigen foodwinkeltje

gewonnen met 92 procent van het totaal

van Nederland, vertelt Cornelius. “Het

alle campussen zijn vertegenwoordigd

geen vriezer meer te bekennen op de

openen of worden gefaciliteerd met een

aantal punten (Journey of Food haalde

gaat om in totaal 13,5 miljoen euro omzet

in de Enjoy Today Community. Voor ons

scholen. We koken vers, de maaltijden

foodtruck, waarbij zij aan dezelfde eisen

73 procent van het aantal punten, red.),

per jaar. Cormet heeft het contract voor

heel belangrijk, zeker in Amsterdam

worden echt ter plekke bereid. Dat

moeten voldoen als alle andere lokale

is het altijd afwachten”, zegt Rijkent Cor-

vijf jaar gegund gekregen met een optie

waar per week gemiddeld zeven nieuwe

geeft sfeer, beleving, verrassing en

ondernemers. Kortom, het is samen,

nelius. ” De punten waren te verdienen

voor nog vijf jaar. Wanneer wij het dus

foodformules worden geopend, maar er

dynamiek”, zegt Cornelius.

samen en nog eens samen.”

op het bedrijfsplan, een uitgewerkte

goed doen, mogen wij tien jaar 72.000

ook weer zeven afvallen. Wat vandaag

business-case en een transitieplan. De

studenten en 8.000 medewerkers

trendy is, is het morgen niet meer. Dat

aanbesteding is minutieus door Cormet

van eten en drinken laten genieten.”

gaat Community Management voor ons

voorbereid, vertelt Cornelius. “Op basis

Cormet en de UvA en HvA delen elke

heel goed bijhouden.” De zogenaamde

van de mooie en prikkelende uitvraag van

campus - er zijn in totaal negen univer-

Straatmanager van het Community Ma-

de UvA en HvA kregen wij de kans om

siteitsgebouwen en vijf hogescholen

nagement overlegt continu wat de wen-

iets totaal nieuws, verrassends en unieks

met in totaal nu dertig restaurants - op in

flinke impuls voor de totale omzet van Cormet. De jaarlijks omzet van de

sen van de studenten zijn en samen met

neer te zetten, waarin vers en bele-

een ‘centrum’, een ‘wijk’ en een ‘buurt’.

schoolcateringmarkt is 225 miljoen euro, Cormet heeft nu een marktaan-

Cormet kijkt men hoe het in te vullen

ving centraal staan en wij de continue

“Het centrum mag je zien als de markt,

deel van 20 procent. Het personeel dat nu nog een vast contract heeft

in het centrum, de wijk en de buurt. Cor-

afstemming zoeken met de studenten en

het kloppend hart van de stad. Dit is

bij Eurest zal door Cormet wettelijk moeten worden overgenomen tegen

nelius: “Dat kan op het foodcourt een

medewerkers van de UvA en HvA. En de

een foodcourt-achtig gebied, waar het

hetzelfde salaris. Omdat Eurest UvA-HvA gaat verlaten werden tijdelijke

Aziatische invulling zijn gecombineerd

samenwerking zoeken met lokale onder-

naast het genieten en beleven van lekker

contracten de afgelopen maanden al niet meer verlengd. Cormet kan die

met lekker oer-Hollands en een Ameri-

nemers uit de stad Amsterdam. Dit alles

en lokaal eten en drinken, ook gaat om

mensen eventueel overnemen. Cormet laat weten de arbeidsvoorwaar-

kaanse foodinvulling.” Er zijn gemiddeld,

onder het motto: wij halen Amsterdam

ontmoeten, studeren, relaxen, onder het

den niet te versoberen.

vertelt Cornelius, vijf vaste ondernemers

De gunning van het contract dat jaarlijks 13,5 miljoen euro omvat is een

Het stoerste brood van het land.

MOLENAARSBROOD MEERGRANEN OF WIT 23600001 & 23610001

Een hippe en gezonde klassieker vol granen.

Ontdek deze en andere overheerlijke producten in onze nieuwe catalogus. Bekijk hem nu online op lantmannen-unibake.nl of vraag ernaar via info-nl@lantmannen.com


Nieuws

@FoodClicks september 2016

@03

Internationaal veel verschillen in samenwerkingen

Benzinemaatschappijen brengen succesvolle retail in hun tankshops Petrol – Waar Albert Heijn in Nederland met haar to go-gemaksconcept

van deze uitgave, red.) is het eerste

in tankstations van BP zetelt, zoekt het in Düsseldorf en Straelen juist

station van de in totaal zes proef-

de samenwerking met Shell. Het blijkt eerder regel dan uitzondering dat

locaties, drie langs de snelweg en

concepten in verschillende landen met verschillende oliemaatschappijen

drie off-highway en verschillend qua

samenwerken. Maar één ding is wel duidelijk: retail zoekt ook steeds vaker

grootte, die in de shop het gemaks-

de verbinding met petrol.

concept van Albert Heijn krijgen. Rewe Maar BP, dat in Duitsland actief is met het merk Aral, kiest bij onze oosterburen voor een samenwerking met retailgigant Rewe Group. Die wil de

Het is tijd voor lef

komende jaren in zo’n duizend Aral tankstations in Duitsland een Rewe

In Duitsland heeft Albert Heijn AH to go vestigingen in Shell tankstations (foto: Facebook)

Gastvrij Rotterdam trapte het najaarsoffensief van de horecabeurzen af met een

To Go bouwen. Het shopconcept dat

succesvolle editie. Exposanten en bezoekers waren in opperbeste stemming;

Rewe en Aral de afgelopen twee jaar

de horecagelegenheden zitten behoorlijk vol en er wordt goed besteed door de

in tien tankstations hebben getest is

mensen. Alle reden om uit te kijken naar nieuwe onderscheidende producten

een succes en moet uitmonden in

en ideeën voor een betere presentatie of voor dat juiste verrassingseffect bij de

een intensieve samenwerking tussen

gast.

de retailreus en oliemaatschappij. Ook in België is veel diversiteit. Shell

Ondernemers zijn ook weer meer bezig met hun vak en minder met hun

De alliantie tussen Shell en AH to

uitbreiding naar Duitsland past in de

kiest daar voor verschillende oplos-

organisatie. Het vet is de afgelopen jaren binnen de organisaties van de botten

go werd eind augustus bekend-

strategie van moederbedrijf Ahold

singen, al dan niet in samenwerking

gesneden en nu is het zaak met beleid de gekozen nieuwe koers beter en

gemaakt door AH op haar Duitse

om het aanbod van gemakswinkels in

met partijen als Starbucks. Een

verder in te kleuren. Dat geeft weliswaar andere problemen, het krijgen van

Facebookpagina. De komst van de

binnen- en buitenland uit te breiden.

broodjesconcept als Panos werkt in

het juiste personeel bijvoorbeeld, of het regelen van de juiste vergunningen,

België samen met Q8, in Nederland

financieringen en andere belangrijke zaken, maar wie dat niet voor lief neemt

van de stations groots gecommuni-

Primeur

is het concept ook bij Q8 te vinden,

als ondernemer, had al lang een vaste baan gekozen.

ceerd. Het assortiment is bekend,

Ook in Nederland groeit de gemaks-

maar ook bij enkele andere stations.

veel gemaksproducten voor directe

formule. Met naast stadswinkels en

Ook zijn er in België supermarkten

Maar wat mij vooral opvalt is dat er veel lef wordt getoond op dit moment. On-

consumptie of voor consumptie

winkels op stations, in ziekenhuizen

die lonken naar de petrolklant. Zo

dernemers en organisaties zijn allemaal bezig met nieuwe ontwikkelingen. Niet

thuis (maaltijden). AH is al langer

en bij universiteiten zijn ook de eerste

heeft hetzelfde Q8 op honderd

van elk initiatief staat het succes op voorhand vast, maar er wordt gestart en uitgeprobeerd. Vooral binnen de petrolsector is iedereen volop bezig: BP met

AH to go wordt aan de buitenkant

actief bij onze oosterburen. In Aken

AH to go’s in een shop van een

locaties een Shop&Go van Delhaize

opende het supermarktbedrijf op 12

tankstation geopend. BP De Vink bij

in huis. Het is een veredelde buurt-

AH toGo in Nederland, AH to Go in Duitsland met Shell, Delhaize (tegenwoordig ook onderdeel van AH) in België met Total. Maar ook een De Haan Oliën

september 2012 de deuren van de

Nieuwerkerk aan den IJssel had de

winkel, met ruime openingsuren er

eerste Duitse Albert Heijn to go. De

primeur. BP De Vink (zie ook pag. 13

bovenop.

is bezig, Brandoil en de groothandels Sligro en Lekkerland. Maar evengoed bij bedrijven als HMSHost wordt volop ondernomen. Niet alleen op Schiphol

The Tosti Club ziet verkoopkansen in out-of-homekanaal

Verse tosti moet net zo bekend worden als hotdog en hamburger

zet het bedrijf mooie dingen neer, maar het is ook bezig op de NS stations, bij outletcenter Roermond en straks bij airport Eindhoven. Ook ondernemers zijn weer bereid te investeren en zoeken elkaar op om antwoorden te vinden op ontwikkelingen die eerder als bedreigend werden ervaren. Zo ontwikkelden restaurantondernemers een eigen reserveringsapplicatie tegen het geweld van de booking.combedrijven van deze wereld, worden er nieuwe inkoopverbanden gesloten voor betere inkoopcondities of

Formulenieuws – The Tosti Club, die vorig jaar als horecaconcept in

Volgens Heijkoop en Bouman kan

kwaliteitsgaranties en zijn fabrikanten volop bezig met het verbeteren van de

Breda startte en kort daarna een tweede vestiging opende, wil uit-

een shop-in-shopconcept van The

intrinsieke waardes van hun producten. En al gaat dat sommige partijen lang

breiden in de out-of-homemarkt als shop-in-shopconcept. Binnenkort

Tosti Club, die hooguit enkele vierkante

niet snel genoeg, het gebeurt en het gebeurt met beleid, want ook dat laatste is

opent een vestiging in Rotterdam.

meters in beslag neemt, prima dienen

van belang. De gunstige vooruitzichten van de laatste tijd, na het geweld van de

als een bakery binnen petrol. Maar ook

omslag naar een nieuwe realiteit is nog prematuur allemaal. Daarin past testen,

de zelfstandige variant met bakery zoals

kijken en lef tonen welke kant het allemaal op gaat, maar met voldoende marge

die in Breda is gevestigd is, is denkbaar

om terug te keren als de gekozen weg toch niet de juiste blijkt te zijn.

op grotere tankstations of op andere locaties.

Steffen van Beek Reageren op deze opinie? Mail naar steffen@foodclicks.nl

Varianten Naast twaalf verschillende tosti’s, vervaardigd van speciaal ontwikkeld vers desembrood, is er ook een koelverse variant voor locaties waar een eigen

Tosti’s zijn razend populair in Nederland, maar buitenshuis nauwelijks verkrijgbaar. Dat moet veranderen

COMMENTAAR

bakery niet tot de mogelijkheden be-

Tosti Club. Bewust is gekozen voor de

het aantal speciaalzaken voor tosti’s

hoort of waar het meenemen naar huis

benaming The Tosti Club. En bij de ver-

niet. Tosti House en Tosti World zit-

belangrijk is.

werking daarvan in het logo moest de

ten nog altijd op enkele vestigingen

De boterhammen van de tosti’s worden

indruk worden gewekt alsof de formule

ondanks hun groei-ambitie. Zo heeft

aan de buitenkant ingesmeerd en in

al lang bestaat. Het personeel draagt

tostiformule Tosti World vestigingen

een pan gebakken. Voor het verwar-

teksten met een knipoog op de kleding

in Nijmegen, Zwolle, Groningen en

men van het beleg en smelten van

als ‘het lekkerste zit binnenin’ en ‘takes

Rotterdam en zit Tosti House in Delft en

Initiatiefnemer en eigenaar Jacco

met de formule PerSzé bekend is

de kaas worden de tosti’s door een

my breath away’.

Rotterdam. The Tost Club moet daarin

Heijkoop gaat die uitbreiding in

binnen de petrolbranche. Beiden

verwarmingsapparaat getransporteerd.

het out-of-homekanaal oppak-

verwachten dat de eerste locatie

De doorlooptijd van de tosti bedraagt

In tegenstelling tot de hamburgers - en

initiatiefnemers Heijkamp en Bouwman.

ken in samenwerking met Paul

op een tankstation nog dit jaar

6 minuten.Details en communicatie

tegenwoordig ook de hotdogs – waar

Juist omdat zij de tosti toch zien als het

Bouman van Affetto Instore, die

open gaat.

spelen een belangrijke rol bij The

het aantal locaties sterk groeit, groeit

culturele erfgoed van Nederland.

verandering gaan brengen vinden de


NIEUW: NOODLE STICKS N O O DLE STIC K PA D TH AI

N O O DLE STIC K SW EET & SOUR

N O O DLE STIC K TERIYA KI

ONTDEK ONZE NOODLE STICKS

IN 3 SMAKEN

— — — —

Uniek: Aziatisch wokgerecht als fingerfood Handige porties in 3 regionale noedelspecialiteiten Verfijnde smaken, traditionele bereiding, met de hand gerold Ultiem gemak: kant-en-klaar, te bereiden in de oven

WWW.SALOMON-FOODWORLD.COM Naamloos-14 1

VRAAG EEN GRATIS SAMPLE AAN OP DE WEBSITE

| +31 (0)88 - 995 35 49 08-09-16 14:15


Nieuws

@FoodClicks september 2016

Imago krijgt een flinke boost met nieuwe initiatieven

Luxe verovert fastservicemarkt

@05

Differentiatie! Een mindset, met de nodige dilemma’s… Eén van de belangrijkste trends in deze tijd is dat gasten graag een op hen afgestemd aanbod ontvangen. Dit vraagt veel van zowel operators als fabrikanten van eten en drinken. Want een aanbod afgestemd op individuele wensen betekent nogal wat. Een gedifferentieerd aanbod vraagt bijna altijd om lastige keuzes. Als differentiatie in het aanbod het speerpunt is betekent dit dat gekozen wordt voor ‘customer intimacy’ als belangrijkste strategische drijver. Het invullen van wensen van klanten moet daarbij belangrijker zijn dan ‘operational efficiency’ of ‘product leadership’ (aldus het model van Treacey en Wiersema). Er zal gestructureerd gewerkt moeten worden om de wensen van klanten inzichtelijk te maken en vervolgens om deze te vertalen in daadwerkelijk aanbod waar klanten zich in herkennen.

Het assortiment van menig fastservicebedrijf krijgt een culinaire Kiezen om de klant centraal te stellen betekent ook dat dit over het algemeen

opfrisser, met de Gastrobar van Ron Blaauw als goed voorbeeld

belangrijker is dan efficiency in de operatie. En hier wringt vaak de schoen. Want differentiatie kost vaak snelheid, vraagt om meer presentatie- en comCatering – FEBO, Bram’s Gourmet, Ron Blaauw met zijn Gastrobar en

men, mengen zich ook de chef-koks.

municatieruimte, meer voorraad, een grotere kans op ‘waste’ etc, etc. De

de recent geopende gespecialiseerde frietwinkels als Frites Atelier

Sergio Herman heeft bijvoorbeeld in

uitdaging is om differentiatie te kunnen bieden, zonder dat de operatie er te

(Sergio Herman), Frietwinkel, FrietFiets en Friet District (Niven Kunz),

Utrecht en Den Haag Frites Atelier

veel onder leidt. Dit vraagt om creativiteit en samenwerken. En het vraagt

allemaal dragen zij hun steentje bij aan het verhogen van het kwaliteit-

geopend. Amsterdam en Arnhem

vooral om de wil om tot oplossingen te komen waar gasten uiteindelijk bij

simago van de friet. Daarbij krijgen langzamerhand ook de snacks een

volgen snel. Naast frites kan men

gebaat zijn.

culinaire opfrisser dankzij onder meer de Upperdog, een luxe hotdog

daar ook terecht voor groenten van

van Remia, Enkco en Lantmännen.

het seizoen. Op dit moment is dat

Differentiatie betekent daarom niet dat er per definitie een heel breed pallet

een kleine salade met quinoa, shiso-

moet worden aangeboden. Te veel keuze is voor zowel gast als de operatie vaak een slecht idee. Keuze is cruciaal, maar de manier waarop keuze wordt

Hoe lang is het geleden dat de fastser-

Gourmet is de nieuwe toevoeging van

vinaigrette, feta en citroen. Net als de

vicesector nog werd verguisd? Vet en

Bram Ladage, waarbij nog meer wordt

aardappelen, komen de groenten uit

gerealiseerd is belangrijk. Door bijvoorbeeld te werken met een basisproduct

ongezond, formules waren niet sexy,

gefocust op de aardappel. Deze wordt

Zeeland. Bovendien zijn ze biolo-

(denk aan een burger) en deze door de gast naar eigen believen te kunnen

noem het maar op. Maar het kan ver-

vers gesneden en komt uit de Hoekse

gisch. Natuurlijk zijn ook de groen-

laten aankleden, kan op een makkelijke manier variatie worden geboden. Er is

keren. Traditionele formules transfor-

Waard. Maar ook nieuwe concepten

tegerechtjes bedacht door Sergio.

dan te kiezen binnen een aantal kaders.

meren hun concepten en voegen luxe

als Frietwinkel zetten de aardappel

Ron Blaauw timmert al langer aan

toe. Neem Kwalitaria dat nadrukkelijk

centraal en geven het imago van de

de weg met onder meer de Fatdog,

In mijn beleving is het het mooiste wanneer je als operator in staat bent om te

afstand doet van het ‘gooi-en-smijt’ ka-

sector een boost. Geen vitrine en

een hotdogconcept, en de Gas-

variëren afhankelijk van verschillende omgevingsvariabelen. Geen ‘one-size-

rakter van veel snackbars in de bran-

tegeltjes, maar meer eetwinkel met

trobar. Dergelijke stappen geven

fits-all’ aanbod maar variatie op basis van het type publiek bij een specifiek

che en zich meer als fastcasualformule

een basic-assortiment. De menukaart

aan dat de sector in aanzien groeit,

evenement, het moment in het jaar en moment op de dag, en de ‘mood’

aan de bovenkant van de markt profi-

bestaat naast biologische friet uit drie

maar geven ook aan dat er ruimte was

waarin de gasten zich naar verwachting bevinden. Maar dat is makkelijker ge-

leert. In dit kader gaat Kwalitaria onder

soorten biologische kroketten en een

voor een culinaire oppepper. Het is

zegd dan gedaan. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden op basis van de

meer mee in de trend naar ter plekke

seizoensalade. Daarnaast worden er

zo langzamerhand de vraag of de

verwachting wat goed gaat verkopen. Wat zijn de producten die gasten het

vers bereide topkwaliteit hamburgers.

ook biologische dranken geserveerd

Week van de Friet van 1 tot en met

gevoel geven dat ze te kiezen hebben, zonder dat het aanbod te breed wordt?

Maar de ‘klassiekers’ Febo en Bram

en een dito biertje.

9 oktober, een initiatief dat toch ook is gelanceerd om het imago van de

Ladage zetten stappen. Febo voegt assortiment toe en focust nadrukke-

Chef-kok

sector een impuls te geven en friet

lijk in de communicatie op versheid,

In al het geweld van nieuwe concep-

op de kaart te zetten, op termijn nog

het ambacht en de kwaliteit. Bram’s

ten die de fastservicemarkt bestor-

wel nodig is.

Variatie vraagt bovenal om flexibiliteit in de organisatie. Flexibiliteit om in verschillende facetten het bedrijf aan te passen aan het veranderende aanbod. Om eens van de bekende gebaande paden af te stappen en dingen te proberen. Om actiever het aanbod aan te prijzen en zo uit te stralen dat meegedacht wordt met de gast. Het vraagt ook dat anders wordt gekeken naar resultaten. Traditionele keuzes leveren vaak ‘zekere omzetten’, ook al zijn

Retailcoöperatie zoekt opvolger

die niet altijd optimaal. Nieuwe producten hebben vaak tijd nodig of hebben

Aschwin Vermeulen directeur af bij SWO de Splinter

een andere rol en moeten dan ook anders beoordeeld worden. Fabrikanten kunnen operators enorm helpen bij het aanbieden van gedifferentieerd aanbod. Zij zouden als geen ander gast-inzichten moeten hebben en deze weten te vertalen naar een slim gedifferentieerd aanbod. Recepturen met creatieve ‘twists’ waardoor personeel makkelijk variatie kan aanbieden

Personalia – Directeur Aschwin Vermeulen vertrekt bij SWO de Splinter. Het

operatie voor en door zelfstandige

samenwerkingsverband voor zelfstandige tankstationhouders heeft inmid-

tankstation-ondernemers. Het zet

dels Heiwegen Consultancy uit Apeldoorn opdracht gegeven op zoek te

zich momenteel in voor zo’n 240

Differentiatie is echt een bewuste keuze. Een keuze met de nodige conse-

gaan naar een opvolger. Tot die tijd is de huidige voorzitter Martin van Tol

tankstations in Nederland. De

quenties en tal van nieuwe keuzemomenten. Bij het oude blijven lijkt vaak

interim-manager.

organisatie maakt met fabrikanten en

veel makkelijker, maar zal je niet altijd veel extra’s brengen. Differentiatie met

leveranciers afspraken over inkoop-

de juiste mindset zorgt dat je aantrekkelijker wordt voor je gasten. Als er iets geen dilemma zou moeten zijn…

zijn daarbij zeer welkom.

Vermeulen neemt met ingang van

zegt Van Tol in een toelichting aan @

voorwaarden, introducties, assorti-

1 oktober 2016 afscheid. ‘Wij

FoodClicks. Deels is dat al in gang

ment, schapindelingen, verwerking

respecteren zijn besluit om bij SWO

gezet. Het afscheid van Aschwin

van omzetgegevens en acties. Ieder

Rob Besseling is al jaren actief in de out-of-home branche. Een lange tijd

de Splinter/GemaQ BV te stop-

Vermeulen komt op het moment dat

tankstation profiteert van scherpe

heeft hij gewerkt bij Coca-Cola Enterprises, waar hij onder meer Out of

pen’, schrijven voorzitter Martin van

de coöperatie voor zelfstandige tank-

inkoopafspraken gemaakt op het

Home Directeur is geweest. Vervolgens heeft hij als Directeur van FFC met

Tol en secretaris Gerbert Vissers in

stationhouders een nieuw hoofdkan-

gebied van onder meer shopproduc-

name gewerkt aan de herpositionering van Kwalitaria. De jaren erna is hij als

een brief aan de relaties. SWO de

toor betrekt aan de Vijzelmolenlaan

ten, energie en verzekeringen. Het

consultant werkzaam geweest in de

Splinter heeft inmiddels Heiwegen

in Woerden. “De verhuizing naar ons

zeskoppige bestuur bestaat uit voor-

branche. Eerst onder de vlag van Brand-

Consultancy uit Apeldoorn opdracht

nieuwe kantoor is inmiddels voltooid

zitter Martin van Tol (Ototol), Rob van

doctors en sinds 2014 als oprichter van

gegeven om op zoek te gaan naar

en daar zijn wij bijzonder trots op”,

Herpen (Hanex Tankstations), Freddy

The Out of Home Company. Sinds juni

een nieuwe directeur. Hierbij zoekt

aldus Martin van Tol.

Veenema (Veenema Exploitatie), Jo-

2016 werkt Rob als Directeur Business

han Kok (Kok Tankstations), Gerben

Development van Catering Club aan de

de organisatie naar een people’s manager, iemand die de boel aan-

Afspraken

Vissers (Vissers Olie) en Geert-Jan

publiekscatering in de Amsterdam ArenA.

jaagt, voorziet van nieuw elan en de

SWO de Splinter, opgericht in juni

Schimmel (Schimmel Tankstation

Rob schrijft over thema’s die hij tegen-

organisatie een nieuwe fase induwt,

2008, is een professionele retailco-

Exploitatie).

komt in zijn dagelijkse praktijk.


Sourcy Vitaminwater ad A3.indd 1

06-09-16 17:28


Nieuws

@FoodClicks september 2016

@07

Limburgse gastvrijheid tijdens 62e BBB, de horecavakbeurs van Zuid-Nederland

Werelden, wedstrijden en themapleinen centraal op BBB Maastricht 2016 BBB Maastricht 2016 Data:

Ma. 10, di. 11 en wo 12 oktober

Open:

Dagelijks van 11.00 - 18.00 uur

Locatie: MECC Maastricht Info:

www.bbbmaastricht.nl

te noemen. Het is duidelijk: een bezoek aan BBB Maastricht is voor iedereen werkzaam in de horeca en

De vernieuwde BBB Maastricht biedt dit jaar een aantal ‘specials’

BBB Maastricht is een echte bourgondische vakbeurs die garant

met uiteenlopende activiteiten en wedstrijden

staat voor innovatieve producten en inspirerende vakgenoten

gastronomie een absolute must”, aldus Stroink. Activiteiten

Beurzen – BBB Maastricht maakt zich met een nieuw concept op voor

brancheverenigingen. Folie Culinai-

de toekomst. De ambitie van de BBB is om internationaal een toonaan-

Trophy zich. Ook niet te missen zijn

In het nieuwe concept draait het

re is het exclusieve evenement voor

Food Village, met ambachtelijke,

niet alleen om de themapleinen,

gevende rol te spelen in de ontwikkeling van een succesvolle horecasec-

de internationale gastronomie, dat

biologische of streekgebonden

demonstraties, innovaties en wed-

tor. De 62e editie van horecavakbeurs BBB Maastricht, van 10 tot en

uitsluitend op uitnodiging toeganke-

producenten, Spirits Square waar

strijden die tijdens het driedaags

met 12 oktober in MECC Maastricht, is dit najaar opnieuw een must voor

lijk is.”

je de nieuwste trends op het gebied

evenement worden georganiseerd,

horecaprofessionals.

van sterke dranken ontdekt en

maar ook om de activiteiten die ge-

Specials

het Wijntheater. En wat te denken

durende het jaar onder de noemer

“BBB Maastricht is een bourgondi-

Werelden

De vernieuwde BBB Maastricht

van Specialty Beer Bay, Starters

BBB plaatsvinden. Voorbeelden zijn

sche vakbeurs die garant staat voor

Het evenement wordt opgebouwd

biedt dit jaar een groot aantal ‘spe-

Park, de BBB Cafetariadag en

netwerkbijeenkomsten, wedstrijden

innovatieve producten, interes-

uit vier werelden, die elk worden

cials’ met uiteenlopende activiteiten

BBB ChefContest? Te veel om op

en trainingen.

sante activiteiten en inspirerende

aangekleed en ingericht conform

en wedstrijden zoals het NK Oester-

vakgenoten”, zegt beursmanager

het betreffende thema. De vier we-

steken. “Voor horecaprofessionals

Erik Stroink. “De BBB is compleet

relden zijn: Beverage Beach, Food

is Place des Amis the place to be”,

vernieuwd en de 14.000 verwachte

Forest, Variety Valley en Folie Culi-

zegt Stroink. “Dit is een netwerk-

bezoekers vinden er wedstrijden,

naire. “Op Beverage Beach kunnen

plein waar vakbezoekers elkaar

entertainment, proeverijen en het

bezoekers uiteenlopende dranken

ontmoeten en waar onder genot

laatste nieuws op het gebied van

proeven”, zegt Stroink. “In Food

van een hapje en drankje wordt

food, non-food en drinks. Dit al-

Forest maakt de bezoeker kennis

bijgepraat over duurzame ontwik-

les met de beroemde Limburgse

met nieuwe gerechten en authen-

kelingen in de hospitalitybranche.

gastvrijheid, want we zijn ten slotte

tieke smaken. In Variety Valley vindt

Op Columbus Square presenteren

gevestigd in Maastricht.”

men naast non-food innovaties en

de finalisten van de Columbus

Registreer nu gratis! Gebruik de code FCLI28 op bbbmaastricht.nl

Patrick Steppe nieuwe CEO Lekkerland Groep Groothandels - Na vijf jaar te hebben

Onder leiding van Michael Hoffmann

Raad van Commissarissen en de

Patrick Steppe, die vanaf eind

gewerkt als Chief Executive Officer

heeft de Lekkerland Groep haar

aandeelhouders van Lekkerland

2012 op bestuursniveau verant-

(CEO) van de Lekkerland Groep, heeft

bedrijfsstrategie voor de lange

betreuren het besluit van Michael

woordelijk was voor de verkoop-

Michael Hoffmann om persoonlijke

termijn ‘Convenience 2020’ ont-

Hoffmann zeer”, aldus Lorenz

divisie, werkt al 16 jaar bij Lekker-

redenen besloten de onderneming te

wikkeld. Daarnaast zijn er stappen

Bresser, voorzitter van de Raad

land en heeft daarbij verschillende

verlaten. Patrick Steppe (49) neemt de

gemaakt met het daaruit voort-

van Commissarissen van Lekker-

functies vervuld, waaronder ook

positie van CEO per direct over.

vloeiende heroriëntatieproces. “De

land.

een periode in Nederland.

Lunchspe kalfsvlee cial met scroquet


@08

Thema Convenience

@FoodClicks september 2016

Twintig jaar geleden ontstond aanbod voor consument onderweg

Convenience is gemak, service en snelheid, maar vooral maatwerk

Wraps zijn als convenienceproduct in enkele jaren bijzonder populair geworden: lekker, gezond en makkelijk om mee te nemen

Thema – Een bakje nachos met apart deel voor saus in de Vue Cinema

De consument wordt anno 2016 op

Stappen

belofte staat ruim negentig jaar later

bioscopen, bekers met deksel om hete koffie, koude frisdrank of snoep

z’n wenken bediend. Convenience

Het waren de grote tankstations aan

nog steeds hoog in het vaandel van de

mee te nemen voor onderweg en foodtrucks voor het kantoor en bij

is overal. Onderweg naar het werk

de snelweg die eind jaren negentig met

frisdrankenreus. Maar niet alleen Coca-

school. Maar ook gemaksformules op trein- en tankstations en de bezor-

of huis, op school, op kantoor, in

kleine stappen begonnen hun aanbod

Cola, alle mogelijke merken en formules

ging van eten en drinken thuis en op het werk. Convenience, of in goed

winkels, treinstations, op luchtha-

aan zoetwaren en frisdranken uit te

willen de consument nu op elke locatie

Nederlands, gemak is booming business. “Het gaat erom op maat in te

vens, in lunchrooms, cafetaria’s en

breiden. Nu, bijna twintig jaar later is

en op elk aankoopmoment, wanneer

spelen op de wensen van de klant op díe locatie en op dát moment.”

nu ook gewoon thuis op de bank

de foodservicebranche in Nederland

dan ook, kunnen bedienen. Een marke-

want via het internet zijn alle mo-

booming met een jaaromzet die in de

tingstrategie die decennia geleden door

gelijk bezorgdiensten slechts een

miljarden euro’s loopt. In navolging van

Coca-Cola werd ontwikkeld en nu in de

paar ‘klikken’ van ons verwijderd.

de tankstations vraagt en verwacht

hele foodservicebranche geldt.

Het woord ‘convenience’ komen

de consument op elke locatie, op elk

we vandaag de dag overal tegen,

moment van de dag (en nacht!) de

Horecalocatie

maar wat betekent het eigenlijk?

mogelijkheid om iets te eten of drinken.

BP opende in september aan snelweg

De letterlijke vertaling is ‘gemak’

Het was de charismatische topman

A1 bij Muiden het nieuwe parade-

en hoewel vele mensen denken

Robert Woodruff van Coca-Cola die al

paardje van de oliemaatschappij. BP

in de jaren twintig beloofde overal en al-

Honswijck is een 410 vierkante meter

tijd een product van Coca-Cola ‘within

grote tankshop waarin alles draait

arm’s reach of desire’ te hebben. Deze

om convenience. Snelheid, kwaliteit,

Depa introduceert de Retro Sport beker

dat gemak er in eten en drinken er altijd geweest is, bestaat het pas sinds het einde van de jaren negentig. Twintig jaar geleden ontstond de voorzichtige vraag van de consument en een aarzelend aanbod van ondernemers om de consument ook onderweg met een aanbod eten en drinken te Speciaal voor het serveren van warme en koude dranken in de sportkantine heeft Depa de Retro Sport beker geïntroduceerd. Volgens Depa biedt de opvallende en sportief gekleurde kartonnen beker een nieuw design dat perfect aansluit bij de belevingswereld van de sportkantines.

bedienen. Niet alleen met koffie, frisdranken, snoepgoed en ijs, maar ook met meer service en vooral maatwerk. Want vooral dát is convenience: maatwerk.

‘Een hele wereld aan convenience eten en drinken is slechts één muisklik van ons verwijderd’


Thema Convenience

@FoodClicks september 2016

Amsterdam CS, het nieuwste convenienceparadijs

@09

Foodtrucks, de ultieme convenience

Naast het bieden van maatwerk op de wensen van de consument, is convenience ook het inspelen op de behoef-

Een nieuw fenomeen van convenience

ten van de consument met een druk leven. Goed voorbeeld van de laatste stand van zaken op het gebied van

ontstond nog geen vijftien jaar geleden

convenience is Amsterdam CS.

in Parijs en de grote steden in de VS. Restauranthouders en ondernemers

Het drukste treinstation van Nederland wordt aangesloten op de Noord-Zuid metrolijn en met jaarlijks miljoenen

wachtten niet tot de werkers in de

hongerige en dorstige reizigers biedt Amsterdam CS de nieuwste convenienceconcepten. In juni opende Salsa

drukke zakenwijk naar hun toe kwa-

Shop een vestiging in de IJ-passage. Onder het motto ‘good food, fast’ bereidt Salsa Shop ter plekke voor het oog

men, maar gingen met een foodtruck

van de consument snel verse Mexicaanse gerechten. Het concept is eenvoudig: kies je gerecht, zoals een taco,

zelf naar de werkers toe.

burrito, salad of burrito bowl, maak dan een keuze uit kip, steak, shredded beef, veggies of shredded pork en kies

Ze parkeerden de vrachtwagen langs de stoep op de drukste plek in

vervolgens een huisgemaakte salsa en groente om de lekkernij ‘af’ te maken. Salsa Shop is op Amsterdam CS in

de stad, het liefst recht voor de deur van een groot zakengebouw. Het

goed gezelschap met nieuwe gemaksconcepten zoals het Wurst & Schnitzelhaus, Starbucks, Burgerij, Wagama-

aanbod: topkwaliteit verse broodjes, kleine gerechten, snacks en koffie.

ma, Julia’s en Exki. De komende maanden gaan er nog meer formules open, waaronder café Little Delirium, Kyoto

In het begin te vinden op illegale standplaatsen, zijn foodtrucks met

Sushi, Fishbar Saltzer en Satébar.

broodjes, pizza’s, smoothies, sushi of tapas nu niet meer weg te denken uit het straatbeeld van talloze steden.

service en misschien nog wel het

gemak, lokaal, bewust, diervriendelijk,

tussen Paardekooper, Pervasco en

belangrijkste: maatwerk staan cen-

ambachtelijk en goed zijn voor mens

Vue Cinemas. Volgens Vue Cinemas

traal. Want de consument wil vandaag

en milieu. Als BP weten we ook dat

zijn de nachos een succes, niet in het

de dag zélf bepalen wat hij op dat

de consument wil kiezen, wil graaien.

minst door de innovatieve verpakking

moment wil eten en drinken en het

Dit is onder meer terug te zien in de

die volop convenience biedt: de saus

Convenience food is iets anders dan fastfood. In convenience

liefst op z’n eigen wensen direct vers

pick&mix presentatie met mineraalwa-

zit in de verpakking, maar wordt toch

food draait het om vers voor het oog van de klant bereide pro-

klaargemaakt. BP heeft de invulling

ter in de zoetwarenwaterval. Conveni-

apart geserveerd. Kortom: lekker dip-

ducten met verse ingrediënten. Voorbeelden zijn broodjes met

van z’n nieuwste tankstation benaderd

ence dient te zijn doorgevoerd in alle

pen zonder vieze vingers.

alsof het een horecalocatie betreft.

aspecten van de bedrijfsvoering. Je

“We willen geen olieboeren op retail,

moet je mensen daarbij echter wel de

Succesvol met convenience food •

Weet wat convenience food is

verantwoord beleg, wraps, burrito’s, noten- en fruitrepen •

Bied zo vaak mogelijk verse, gedroogde of ingevroren ingrediënten om een gezonde en verantwoorde keuze te stimuleren

Handig •

Bied de mogelijkheid om te variëren. Snacken is er en zal er altijd

maar retailers voor de foodservice in

ruimte geven, laat ze ondernemen”,

Convenience staat voor gemak en

onze tankshops”, licht convenience

aldus Koelemaij.

convenience food voor eten dat

zijn en variatie is een goed middel tegen saaiheid en stimuleert de

gemakkelijk is, snel klaar te maken,

creativiteit om etenswaren met elkaar te combineren

trading manager Bart Koelemaij van

Maak convenience de uitzondering en niet de regel

BP Nederland toe. “Voor de auto-

Nachos

ter plekke kan worden gegeten of kan

mobilist wordt alles ter plekke op zijn

De hagelnieuwe Vue Cinema

worden meegenomen voor onderweg.

Snacken houdt vandaag de dag vooral het eten van ongezonde, te

Maar is er verschil tussen conve-

vette, zoute en calorierijke producten in. Dat is eten dat de uitzon-

nience food en fastfood? Volgens

dering zou moeten zijn en niet de regel. Daarbij is er anno 2016

Amerikaanse media is dat er zeker,

een ongelooflijk breed aanbod gezonde én lekkere alternatieven

met name op het gebied van gezond-

aan convenience food beschikbaar en het aanbod breidt nog uit met de dag

heid en de hoogte van de uitgaven. Fastfood is snel, veel en ongezond

Een goede planning levert een betere keuze op

voor een zo scherp mogelijke prijs.

Een belangrijke stap naar gezonder, meer verantwoord eten zit ‘m

Convenience food staat daarentegen

in een goede planning en moment van rust en tijd om de keuze

voor gemak in het gebruik en het

voor wat te eten te maken. Hoe minder tijd de consument voor een

aanbieden van voor het oog van de

aankoopbeslissing heeft, hoe groter de kans op een ongezonde

klant met verse ingrediënten bereide

keuze, zo stellen onderzoekers. Een consument met wat meer tijd,

gezonde en verantwoorde producten

kiest vaker voor een verantwoorde lekkernij

die best wat meer mogen kosten. Convenience is er en zal er nog heel lang zijn, want de consument is veel-

Vrolijke minisnackzak

of haar wensen vers gemaakt, met

bioscoop in Hilversum opende eind

eisend, heeft weinig tijd en wil daarom

veel keuzevrijheid. Meer tomaten op

oktober haar deuren en biedt de

op z’n wenken worden bediend. Een

Paardekooper laat zien hoe je

het broodje? Dat kan. Extra kaas?

filmliefhebber een hypermoderne 200

hele wereld aan convenience eten en

frietjes en andere kleine snacks

Geen probleem. We hebben heel

m2 grote lounge dat jong en oud een

drinken is slechts één muisklik van

opvallend kan presenteren. Het

goed gekeken naar hoe de horeca

keuze biedt aan snacks, frisdranken,

ons verwijderd. Binnenkort gaan we

snackzakje in miniformaat is ge-

in Nederland dit doet. Het lijkt in dit

koffie, snoep en chips. De bioscoop-

nergens meer naartoe, maar komt

maakt van stevig ersatzpapier en

Wild Bean Cafe net een buffet, alleen

bezoekers staan echter vooral in de rij

alles op het ideale tijdstip aan de deur.

daardoor geschikt voor gefrituurde

de dienbladen ontbreken”, aldus

voor de warme nachos van Jimmy’s.

De jeugd van nu wil iets kunnen eten

producten zoals frites, snacks,

Koelemaij volgens wie het geheim van

Deze worden geserveerd in een

en drinken op het moment dat het hén

churros, kibbeling en ander

een succesvolle tankshopformule zit in

speciaal kartonnen bakje mét saus om

uitkomt. Een trend die bij de jonge

fingerfood. Het witte zakje is bedrukt met het ‘Words’-dessin dat ervoor

het op maat inspelen op de trends van

mee te nemen. De verpakking is tot

generatie zo is ingeburgerd, dat deze

moet zorgen dat gasten nóg meer trek krijgen.

dit moment. “Alles draait om vers, om

stand gekomen uit de samenwerking

onomkeerbaar is.

Lunchspe Kipsatécr cial met oquet


@10

Innovatie

@FoodClicks september 2016

Snackbarformule houdt proefsessies en komt met kebabsoufflé

Smullers neemt gasten mee in assortimentsontwikkeling Innovatie – Smullers komt met de kebabsoufflé. De introductie past in de traditie van bijzondere producten waarmee de snackbarformule op treinstations de doelgroep bedient. De kebabsoufflé werd tijdens een proefessie door gasten voor het eerst beoordeeld. De reacties waren in ieder geval lovend op deze en andere nieuwe producten waarmee Smullers wil komen.

De vulling van de kebabsoufflé

hap neemt van de bitterbal bereid van

is gemaakt van, hoe kan het ook

donker Jopenbier. “Mmmm, lekker.

anders, gekruid vlees en een klein

Een keer wat anders, prima. Van mij

beetje kaas. “Dat laatste maakt ‘m

mag deze bitterbal direct worden

extra smeuïg”, vertelt Quentin van

opgenomen in het assortiment.” Het

der Pan, format marketeer Smullers

enthousiasme is niet gek, Alexander

& Starbucks bij NS Stations, tijdens

is immers fan van Smullers. Net als

de proefsessie. De kebabsoufflé

zijn zestien anders collega-proevers

wordt, waar de gast daar om vraagt,

deze avond. Vooral studenten,

geserveerd met knoflooksaus en kan

van tussen de 18 en 24 jaar. “Dat

ook worden besteld op een broodje.

zijn onze heavy users, mensen die

“In de automatiek bij onze vestigingen

openstaan voor verrassing, voor

Snackbarformule Smullers houdt regelmatig in Utrecht proefsessies om de reacties van

wordt die zonder de knoflooksaus

vernieuwing. Vandaar ook het succes

gepresenteerd, daarvoor moet de

van de al eerder gepresenteerde

consumenten te peilen over nieuwe snacks

gast altijd even naar de counter

unieke producten in ons assortiment

lopen. Waarom dat is? In de automa-

als de babi pangang kroket”, aldus

tiek wordt de knoflooksaus warm

Van der Pan. Terug naar Alexander.

gaan met premium hotdogs”, vertelt

worst van Remia en de verpakking

Vegetarisch

en dat beïnvloedt de smaak van de

Of hij ook wel verbeteringen ziet voor

Van der Pan. Hoewel het enthousi-

voor onderweg van Paardekooper.

Behalve echte vleesconcepten zoals

saus. Die wordt echt minder lekker

de formule? “De friet is soms wat

asme over het concept tijdens de

Alle onderdelen zijn speciaal voor het

de kebabsoufflé en Upperdog denkt

bleek uit tests”, aldus Van der Pan.

zout. Ik denk dan altijd, ze willen er

proefsessie voortekenen zijn voor het

concept ontwikkeld. De hotdog wordt

ook Smullers aan de gasten die

Hij verwacht dat de kebabsoufflé

vast drinken bij verkopen. Ik zou mijn

een hit wordt. “Alleen de reactie hier

friet wel zelf willen zouten, en met mij

al tijdens de proefsessie met een

meer gasten van Smullers. Steeds

aantal van onze vaste gasten, echte

meer mensen minderen immers met

heavy users, sterken mij hierin. Ze

zout.” “Onze friet wordt in de fabriek

zijn dolenthousiast.” Het idee voor de

gezouten. Hierdoor is de zoutreductie

kebabsoufflé was afkomstig van een

bij Smullers fors gestegen. Maar over

collega van Van der Pan. “Na een

smaak valt niet te twisten natuurlijk.

avondje stappen eet iedereen wel-

Alle reacties hier zijn waardevolle, we

eens een broodje kebab, hij dacht,

bestuderen ze aandachtig en kijken of

waarom kunnen we daar geen snack

we er actie op moeten ondernemen”,

van maken? Samen met Swinkels uit

reageert Van der Pan.

Cuijk hebben we het ontwikkeld.” Brioche brood In-out producten

Ook de reacties op de Upperdog zijn

graag vegetarisch eten. Bij de die-hard fans tijdens de proefses-

‘Mmmm, lekker. Een keer wat anders, prima. Van mij mag deze bitterbal direct worden opgenomen in het assortiment’

sie valt de groentekroket onder de naam Sajoera echter niet in de smaak. “Ik ga naar Smullers omdat ik lekker wil genieten van een volle snack, een vleessnack”, zegt Frank. Hij zegt de licht pittige kroket met een goulashvulling van sperziebonen, ui, mais, wortel, paprika, selderij en appel niet vies te vinden. “Maar het is gewoon niet mijn ding, als ik dat zou willen eten dan ga ik wel naar een andere eetgelegenheid. Het past gewoon

De Booster, een vierkante frikandel

positief. “Heerlijk dat brioche brood.

succes, vindt de format manager het

met taurine, de werkzame stof van

En die hotdog, lekker knapperig.

nog wel even spannend. “Het is een

vers bereid. “We gaan er zeker mee

vrouwelijk proevers staat de groen-

energiedrankjes, een babi pangang

Echt genieten”, zeggen de meesten.

premium concept, de hotdog krijgt

komen, we testen hier alleen nog

tekroket niet bovenaan de verlang-

kroket en nu dus de kebabsouf-

Het premium hotdogconcept is het

ook een prijs die daarbij past. Dat

even welke sauzen het beste passen

lijst van snacks die Smullers moet

flé. Het mag duidelijk zijn, Smullers

resultaat van een samenwerking

zal best even wennen zijn voor onze

en worden gewaardeerd: wordt het

toevoegen aan het assortiment.

verrast gasten graag en vaak met zo-

tussen de levensmiddelenfabrikanten

gasten die scherpe prijzen verwach-

een traditionale hotdog, de Texas

“Wat dan wel? Nou een kapsa-

genoemde in-out producten, snacks

Enkco, Lantmännen Unibake, Remia

ten bij Smullers.” De hotdog is van

hotdog voor de echte worstliefhebber

lon”, lacht Amber. “Of gewoon de

die tijdelijk in het assortiment worden

en Paardekooper. “Het biedt ons de

Enkco, het broodje van Lantmännen

met barbecuesaus of een hotdog met

kebabsoufflé, dat vind ik nou echt

mogelijkheid om direct aan de slag te

Unibake, de sauzen voor over de

baconnaise?”

een mooie nieuwkomer.”

gepresenteerd. Deze producten

ter plekke voor het oog van de klant

niet bij Smullers.” Ook bij de drie

worden in veel gevallen voordat ze in het assortiment worden opgenomen voorgelegd aan gasten tijdens zogenoemde tastings. “We nodigen onze gasten via social media uit voor deze proeverijen. Vandaag testen we naast de kebabsoufflé, de Upperdog hotdog, een Javaanse frikandel, een bitterbal bereid van ambachtelijk donkerbier en een vegetarische groentekroket”, vertelt Van der Pan vanuit het proeflokaal op Utrecht Centraal. “Hoe vaak ik bij Smullers kom? In ieder geval één keer per

Volgens Smullers zijn alle reacties en bevindingen van

Wat de ene proefpersoon erg lekker vindt, lust een andere

week, op vrijdag. Mijn vaste snack-

consumenten waardevol

helemaal niet

dag”, vertelt Alexander, terwijl hij een


Nieuws

@FoodClicks september 2016

@11

Ruim 2500 inzendingen voor gerenommeerde SIAL Innovation Award

SIAL 2016 Parijs, de grootste levensmiddelenvakbeurs ter wereld Beurzen - Meer dan 7000 exposanten uit 104 landen, 170.000 bezoe-

meeste exposanten op de SIAL, maar

Innovation Award en heeft 78% van

‘Store Tours’ waarbij bezoeken

kers uit 194 landen, ruim 100.000 vierkante meter beursvloer en de

staat wél in de top-5 met de meeste

alle exposanten een innovatie om aan

worden gebracht aan innovatieve

presentatie van meer dan 2500 nieuwe producten. SIAL 2016, van 16 tot

bezoekers na thuisland Frankrijk, Italië,

bezoekers te laten zien én proeven.

shopconcepten in Parijs, ‘the planet’s

en met 20 oktober op het Parijse beursterrein van Paris Nord Villepinte,

Spanje en Groot-Brittannië. Net als

Exposanten die aan de award mee-

gastronomic capital’.

pakt deze editie groter uit dan ooit tevoren.

in voorgaande beursedities zal het

doen, hebben de mogelijkheid hun

SIAL 2016 wordt gehouden van

Nederlands Centrum voor Handelsbe-

introductie in de speciale ‘Innovation

zondag 16 tot en met donderdag 20

Op welke manier je ook werkzaam bent

ten noorden van de Franse hoofdstad,

vordering (NCH) het Holland paviljoen

Area’ te tonen. Ook is het dit jaar mo-

oktober in Parc des Expositions in

in of voor de internationale foodbusi-

zijn opnieuw indrukwekkend. Meer

in de diverse sectoren op SIAL 2016

gelijk deel te nemen aan zogenaamde

Paris Nord Villepinte in Parijs.

ness, een bezoek aan SIAL 2016 is een

dan 170.000 bezoekers zullen in de

organiseren. Volgens NCH zal het

absolute must. Op geen enkele beurs in

tien enorme hallen de stands van ruim

Holland paviljoen zich ten opzichte

Europa krijgen bezoekers de gelegen-

7000 exposanten bezoeken. Vlees, vis,

van voorgaande jaren op de komende

heid onder één dak de laatste trends

gevogelte, delicatessen, zoetwaren,

beurs presenteren in een compleet

te ontdekken en de stand van zaken

diepvriesproducten, groenten, fruit, fris-

nieuwe en innovatieve uitstraling.

te zien in de internationale levensmid-

dranken, alcoholische dranken, zuivel

delenhandel. Of de aanbieders nou

en snacks zover het oog rijkt. Ja, er is

Innovaties

uit Duitsland, de Verenigde Staten,

zelfs speciale aandacht voor diervoe-

Een andere belangrijke reden om de

China of Nederland komen; alles is op

ding. Daarnaast worden er negen grote

SIAL te bezoeken, is het grote aantal

loopafstand te bezoeken, te zien en te

B-to-B events georganiseerd.

innovaties dat zal worden getoond.

beleven. De cijfers voor de komende

Volgens de beursorganisatie dingen

51e editie, net als voorgaande jaren

Holland paviljoen

liefst 2500 nieuwe producten mee

georganiseerd op het beursterrein even

Nederland is niet het land met de

naar de zeer gerenommeerde SIAL

De beursorganisatie van SIAL 2016 verwacht meer dan 170.000 bezoekers van over de hele wereld

Automatiekketen wil positie in het out-of-homekanaal versterken

Febo richt zich met drive-thru en shop-in-shop meer op rijdende klanten Fastservice – Febo presenteert zich steeds nadrukkelijker De 75e verjaardag van Febo werd op 15 september -niet geheel in het out-of-homekanaal. Zo opende de automatiek-

het zou zijn als mijn grootvader

in de sjieke PC Hooftstraat. Meer

vestiging waar mensen tijdens het

Johan Izaäk De Borst dit kon

serieus is de bouw op bedrijven-

wassen van de auto een kroket

keten in juli een vestiging in de wasstraat van Loogman

toevallig- gevierd met de opening

meemaken. Hij startte met Febo

terrein De Ambacht in Oostzaan

of andere snack kunnen trekken.

in Aalsmeer, opent in oktober de eerste Febo drive-thru

van een ‘FEBO Drijf In’ in de

in 1941, middenin de oorlog, had

van de eerste drive-thru snackbar.

Loogman is het eerste tankstation

aan snelweg A8 in Oostzaan en bouwt de snackformule

Prinsengracht in Amsterdam, een

niks mee en heeft het de eerste

De Febo Drive aan de drukke

in Nederland dat als shop-in-shop

met Fastnet en Joosies in Haarlem een automatiek voor

automatiek voor varende snack-

jaren erg moeilijk gehad de boel

Thorbeckeweg naar Zaandam

een complete Febo bevat. In

mensen die er hun auto opladen.

liefhebbers. “Het was altijd de

van de grond te tillen. Als hij zou

en makkelijk te bereiken via de

Haarlem kunnen automobilisten

missie van mijn opa, de oprichter,

zien wat we nu doen en waar we

snelwegen A10 en A8, is volgens

binnenkort gelijk met het opla-

om de dagverse producten van

nu staan. Hij zou het fantastisch

het bedrijf ideaal om de file te

den van hun elektrische auto bij

Febo voor iedereen bereikbaar

vinden.”

vermijden en een verse snack of

Fastned genieten van een Febo

portie frites te halen. De eerste

snack of een broodje en kop

te maken”, aldus Febo-directeur

Febo-directeur Dennis de Borst: “Nu nog in de lucht”

Dennis de Borst. “Onze 75e

Out-of-Home

Febo Drive die in oktober de

koffie van Joosies. Febo, Joosies

verjaardag is het ideale moment

Febo dat verspreid over het land

deuren moet openen, krijgt ook

en Fastned zijn hiervoor op het

om een grote stap te nemen om

70 vestigingen telt, richt zich

zitgelegenheid zodat gasten er

bedrijventerrein de Waarderpol-

zijn missie te volbrengen. Met de

nadrukkelijk op het uitbreiden van

langer kunnen verblijven.

der gestart met de bouw van een

Febo Drijf In zijn onze producten

het aantal locaties, met name in

voor vrijwel iedereen bereikbaar.

out-of-home. Een stunt met de

Wasstraat

lang niet klaar”, lacht De Borst.

Nu nog in de lucht”, aldus een

nodige reuring schuwt het bedrijf

In het tankstation van Loogman

“We zullen de consument blijven

geëmotioneerde De Borst tijdens

niet. Zo opende het afgelopen

Tanken & Wassen in Aalsmeer

verrassen met nieuwe producten

de opening. “Als ik denk hoe leuk

november een tijdelijke automatiek

opende Febo half juli een nieuwe

en concepten van Febo.”

gezamenlijk pand. “We zijn nog

Lunchspe Rund vlee cial met scroquet


@12

Nieuws

@FoodClicks september 2016

Op één na grootste horecavakbeurs van Nederland toont bruisende branche

Gastvrijheid, proeven en beleving centraal op Gastvrij Rotterdam Beurzen – Meer dan 350 exposanten, het Dit Smaakt Naar Meer! Paviljoen, KookWeiland, Fine Food Village en The House of Spirits, maar vooral heel veel om te zien en te proeven. Gastvrij Rotterdam, dat zich drie dagen in september in Rotterdam Ahoy in vier grote foodhallen presenteerde, bood horecaondernemers het laatste food- en nonfoodnieuws.

oplossingen voor de horeca, maar vooral een beurs met heel veel proeverijen. Net als vorig jaar was de stand van groothandel Deli XL het middelpunt van de beurs. Een stand in de vorm van een overdekte markt die als geen ander liet zien dat eten genieten en beleven is en dat er fantastische specialiteiten uit de meest exotische landen van de wereld bestaan die, eenmaal ontdekt, met succes in de Nederlandse restaurants op de kaart kunnen worden gezet. Worst van over de hele wereld, Italiaanse kazen, cheesecake, thee als de gezonde

In de stand van Royaan maakte meester croquettenmaker

dorstlesser, wild en gevogelte, wijnen

Piet Brink met de hand verse croquetten

en biologische slakken als borrelsnack; het was er allemaal. Platform

Alle bezoekers kregen direct bij binnenkomst van Lattiz een

De vierde editie van Gastvrij Rotter-

cappuccino aangeboden

dam bewees zich opnieuw als gastronomisch platform voor de professionele horecabranche. KookWeiland bood jamsessies, kookdemonstraties en culinaire creatieve prestaties en in het Dit Smaakt Naar Meer! Paviljoen stond duurzaamheid centraal. Nieuw dit jaar was het collectief ‘Echt Rotterdams’ dat regionale ondernemers met producten uit de regio presenteerde. In Rotterdam is dan ook een nieuwe

Oliehoorn besteedde extra aandacht aan Brander Mayonaise, een regionale specialiteit uit Groningen

generatie chefs opgestaan die in de stad voor een ware voedselrevolutie zorgen. Hier presenteerden

Unilever benadrukte de verfrissende eigenschappen van Pure

Booij Kaasmakers, Hotspot Hutspot,

Leaf ijsthee, getrokken van echte theeblaadjes

Heilige Rotterdamse Boontjes, Wild Vleesch, RotterZwam, Rechtstreex,

“Een hoog niveau van bezoekers.

het de horeca niet bepaald voor de

Kaapse Brouwers en Rotterdamse

Snackbarhouders en ROC-scholieren

wind ging.

Munt zich. Een paviljoen dat laat

komen we op bijna alle beurzen tegen,

zien waar gastvrij Rotterdam voor

maar de top van de Nederlandse

Bruisend

staat: een beurs waarin het draait

horeca, beslissers en management

Gastvrij Rotterdam toonde drie dagen

om proeven, zien en beleven op zijn

ontmoeten we hier op Gastvrij Rot-

lang een bruisende branche die laat

Rotterdams. Dus in hoog tempo en

terdam. Veel nieuwe contacten en

zien dat de crisisjaren achter de rug

zonder fratsen. Volgend jaar wordt

voor ons een heel goede beurs.” Zo

zijn en dat er weer vooruit wordt

Gastvrij Rotterdam gehouden van 18

klonk het in de stand van Paardekoo-

gekeken. Een beurs daarom met veel

tot en met 20 september, ook weer in

per Verpakkingen. Een reactie waar

beleving, de nodige innovaties, met

Rotterdam Ahoy.

Gastvrij Rotterdam is een beurs van proeven en dat deden vele bezoekers in de stand van Kraan Vlees-Service

de organisatie van de vierde editie van de horeca- en gastronomiebeurs ongetwijfeld blij mee is. Maar ook een reactie die aantoont dat men in een behoefte voorziet. Als dé vakbeurs voor horecaprofessionals profileert Gastvrij Rotterdam zich als gastronomisch platform voor de totale horecabranche. De beurs heeft kwaliteit hoog in het vaandel en legt de nadruk op horecaproducten en -diensten voor het midden en hoog segment horeca. Waar Gastvrij zich in het eerste jaar vooral richtte op zuidwest Nederland, is de beurs inmiddels uitgegroeid tot

De lekkerste Italiaanse Fiore, Cigno en Pietra kazen konden

In de stand van Van Geloven stonden bezoekers in de rij voor

de op één na grootste horecavakbeurs

worden geproefd in de stand van Oudwijker

een verse De Bourgondiër rundvleesbitterbal met draadjesvlees

van Nederland. En dat in een tijd dat


Petrol

@FoodClicks september 2016

@13

Snelheid, herkenning en directe consumptie centraal in Albert Heijn

BP De Vink Nieuwerkerk aan den IJssel eerste tankstation met AH to go Tankshops - De retailstrategie van BP is om in Europa op zoek te gaan naar samenwerking. In Nederland resulteerde dat recent in de opening van de eerste AH to go bij BP De Vink aan de A20 bij Nieuwerkerk aan den IJssel. Als onderdeel van een omvangrijke pilot, openen dit najaar verspreid over Nederland nog vijf AH to go’s op BP tankstations. “In Groot-Brittannië werken we met

Dockheer, general manager Albert

Marks & Spencer en in Duitsland met

Heijn To Go. “Dit zijn lekkernijen waar

REWE. Deze eerste AH to go op een

met name vrouwen gek op zijn en die

BP tankstation is het resultaat van

doelgroep willen we met dit aanbod

onze gezamenlijke visie om de kansen

ook bewust aanspreken. Maar we

die er in de branche zijn optimaal

bieden ook topkwaliteit hamburgers,

te benutten”, aldus Ruben Beens,

een goede bal gehakt en een pizza

retail operations director bij BP. De

mozzarella pesto. Allemaal producten

automobilist ziet de luifel en pomp-

die populair zijn onder automobilisten.

eilanden in de groene kleuren van

Uiteraard alles vers bereid en zowel

de oliemaatschappij, maar eenmaal

om ter plekke te eten als mee te

door de schuifdeuren van de shop

nemen voor onderweg. Albert Heijn

is het onmiskenbaar de eerste AH to

als afzender maakt dat de consument

go op een tankstation. De blauwwitte

weet wat hij krijgt”, aldus Dockheer.

uitstraling van de supermarktketen is prominent aanwezig, net als het

Samenwerking

De bakkerij biedt een keuze uit vers belegde broodjes en koffie en thee. De beeldschermen tonen

logo van Albert Heijn als afzender

De AH to go op tankstation De Vink

diverse voordelige combi-deals

van het aanbod snacks, verse sap-

is het resultaat van de samenwerking

pen en broodjes. Een shop die licht

tussen BP Nederland en Albert Heijn

en ruim oogt en waarin de nadruk

die afgelopen maart tot stand kwam

afzender van de broodjes, dranken en

in Deventer, BP De Kroon aan de A27

het gebied van productinnovatie met

ligt op verse producten, op koffie,

op initiatief van BP. Na het mislukken

verse producten moet de consument

bij Nieuwegein en BP Ypenburg in

een continu wisselend aanbod van

broodjes, salades, sappen, frisdran-

van de samenwerking met Marks

hierbij extra aanspreken. Dit najaar

Rijswijk. “Het is een omvangrijke pilot

lekkere en gezondere etenswaren

ken en verantwoorde tussendoortjes.

& Spencer in Nederland eerder in

openen nog vijf AH to go vestigingen

en we gaan heel veel leren”, aldus

voor onderweg en thuis. In combinatie

Maar vooral een formule gericht op

2015, hoopt de oliemaatschappij

op BP tankstations: BP Coentunnel

Dockheer. “Albert Heijn to go is in dit

met de producten en diensten van BP

snelheid, onder meer te zien aan de

hier nu op meer succes. De naam

aan de A8 bij Oostzaan, BP Nieuwe

segment de marktleider”, zegt Beens.

bieden wij de weggebruiker exact wat

broodjespresentatie in het zoetwaren-

van de Zaanse supermarktreus als

Hemweg in Amsterdam, BP Koerhuis

“Het heeft een goede reputatie op

hij nodig heeft.”

schap en de zelfscankassa middenin de shop waar automobilisten zelf hun aankopen kunnen scannen en afrekenen. “Hoe we in deze shop kunnen zien dat we op een BP tankstation zijn? Het personeel is van BP en de mensen zijn toch echt het meest belangrijk”, lacht Beens. Vers “We hebben onder meer sushi, verse salades, cappuccino met biologische melk, croissants, fruit in meeneembekers en bijzondere dranken zoals Raw

De signing die de klant door het assortiment van 1300 producten

Opvallend is de zelfscankassa vlakbij de ingang waar klanten zelf

Lemonade en AH Water plus gember

leidt, is dominant en laat niets te raden over

hun aankopen kunnen scannen en afrekenen

citroen-melisse”, zegt Jan-Willem

Lunchspeci Kaascroque al met t


@14

Interview

@FoodClicks september 2016

Roelof van Dinter, director cold channel Coca-Cola:

‘We willen de calorie-intake verminderen en het aantal transacties vergroten’ Interview - De opdracht die Roelof van Dinter, de nieuwe director cold channel van Coca-Cola European Partners, heeft meegekregen bij zijn aanstelling twee maanden geleden is klip en klaar; zorgen voor meer transacties en tegelijkertijd minder calorieën. Hij grijpt deze uitdaging met twee handen aan en leunt daarbij onder meer op zijn ervaringen bij Nestlé. Eerst even voorstellen; Roelof van

was hierin altijd al voorloper, maar het

Dinter, getrouwd, vader van twee

buitenshuiskanaal maakt een inhaal-

jonge kinderen en woonachtig in het

slag als het gaat om het gebruik van

midden van het land. En niet onbe-

relevante data voor het nog beter in-

langrijk; jaren actief geweest voor

spelen op de vraag en het vroegtijdig

Nestlé waar hij onder meer leiding gaf

signaleren van trends. En die trends

aan de business van Nestlé Profes-

ontstaan steeds vaker in het out-of-

sional in de Benelux. “Coca-Cola

homekanaal. Kijk alleen maar naar het

benaderde mij zes maanden gele-

aspect beleving. Het eten en drinken

den”, vertelt Van Dinter enthousiast in

op festivals is hip en happening,

Roelof van Dinter, director cold channel Coca-Cola European Partners:

het hoofdkantoor van Coca-Cola aan

mooie barista koffies in de horeca

de Watermanweg in Rotterdam. Hij

tillen de hele categorie koffie naar een

“Na de plussen met koffie en thee, is het nu tijd voor koude dranken”

heeft niet lang hoeven nadenken en

hoger niveau. Dat moet in mijn ogen

is nu sinds twee maanden de nieuwe

ook met bijvoorbeeld cola en andere

aantal calorieën in een light-frisdrank

terugzien in ons assortiment”, stelt

naire teams. Deze teams bestaan uit

Director Cold Channel. “De strategie

koude dranken kunnen, een barista-

overschat. 55 procent weet zelfs niet

Van Dinter. Dit heeft volgens hem alles

professionals vanuit de afdelingen

lag er al; de categorie koude dranken

style ontwikkelen. Ik zie het wel voor

dat er geen suiker in Coca-Cola zero

te maken met de betaalbaarheid. “De

category development, shopper

moet weer groeien. En daar ben ik

mij. Coca-Cola ondersteunt daar nu

sugar zit. Daarom heet deze vari-

prijs-waardeverhouding is ontzettend

marketing, sales en e-commerce.

het roerend mee eens. Na de plussen

overigens al in”, stelt Van Dinter. “We

ant voortaan niet alleen zero, maar

belangrijk, in sommige gevallen is

In samenwerking met onze klanten,

in de categorie warme dranken, met

trainen via de Happiness Academy

Coca-Cola zero sugar. “Het is onze

die uit balans. De 250 ml-varianten

stemmen zij het productaanbod,

koffie en thee voorop, is het nu tijd

ondernemers en medewerkers in de

doelstelling om de komende tijd de

kunnen scherp worden geprijsd en zo

de zichtbaarheid en activatie af, en

voor koude dranken.”

fastservice, foodservice, leisure en

calorie-intake te verminderen, terwijl

de drempel voor klanten om toch een

helpen elkaars kennis te vergroten.”

horeca bijvoorbeeld in het presente-

het aantal transacties moet stijgen”,

koud drankje te bestellen verlagen”,

Zeker in de out-of-homemarkt is een

ren van de perfect serve.”

zegt Van Dinter. Of hij het wil kwantifi-

zegt Van Dinter, terwijl hij een slok

dergelijke aanvliegroute belangrijk,

ceren? “De doelstelling is om in 2020

neemt uit zijn flesje Chaudfontaine.

weet de nieuwe voorman van de out-

Het toevoegen van beleving is

per jaar 60 miljoen extra transacties te

Het maakt allemaal onderdeel uit

of-homedivisie van Coca-Cola. “De

“Een brede kijk is belangrijk, even-

sowieso een belangrijk speerpunt in

hebben gerealiseerd en de calorie-

van het spel op de winkelvloer dat

markt is complex, met aan de ene

als de dynamiek die je als bedrijf

het beleid van Van Dinter. “Daarnaast

intake per 100 ml met 10 procent te

Coca-Cola ook wel definieert als de

kant grossiers, inkooporganisaties en

tentoonstelt. Veranderingsgezind,

zetten we in op gezondheid en op be-

verminderen.” Het hoort bij de maat-

‘look of succes’. “Het gaat om het

zelfstandig ondernemers en aan de

proactief, trendsettend.” Volgens hem

taalbaarheid.” Met de introductie van

schappelijke rol die Coca-Cola pakt.

juiste assortiment, de juiste plek op

andere kant de diversiteit aan kana-

is Coca-Cola het allemaal. “In 1984

de vernieuwde Coca-Cola zero sugar

“Wij zijn marktleider en we nemen

de locatie, de juiste zichtbaarheid

len als on the go, catering en horeca.

kwamen wij al met Coca-Cola light,

heeft de frisdrankgigant het aspect

onze verantwoordelijkheid. Zo drinkt

en de juiste acties met bijvoorbeeld

Daarvoor moet je als team snel

ver voordat de vraag naar calorievrije

gezondheid recent extra handen en

een gemiddelde Nederlander nog

combideals om mensen te stimuleren

kunnen schakelen.” E-commerce is

of caloriearme producten opkwam.”

voeten gegeven. De nieuwste variant

altijd een derde te weinig op een dag

om te kopen. Maar dat spel verschilt

tegenwoordig nadrukkelijk onderdeel

lijkt volgens Coca-Cola meer op en

en ook daarin willen wij verandering

per locatie, per ondernemers. Het is

van het multidisciplinaire team van

smaakt meer als Coca-Cola original,

brengen. Het is belangrijk dat mensen

de reden waarom onze field sales zo

Coca-Cola. “Je kunt met de nieuwe

Van Dinter heeft in het streven naar

maar dan zonder suiker en zonder ca-

voldoende en gevarieerd drinken.”

belangrijk is, zij gaan naar de klant en

media tegenwoordig veel bereiken.

groei de wind in de zeilen. Immers, hij

lorieën. De reden van de introductie?

adviseren hem of haar hierin.”

Wat te denken van Whatsapp-com-

Van Dinter spreekt met nadruk over de breedte van de categorie en niet alleen over het Coca-Cola portfolio.

Professionaliseren

signaleert dat het out-of-homekanaal

Uit onderzoek van de Nederlandse

Betaalbaarheid

professionaliseert. “Dat is iets dat

vereniging Frisdranken, Waters,

De nieuwe zero komt ook beschik-

“Om dit goed te kunnen doen”,

dernemers de verbindingen zoeken

al langer gaande is, er wordt meer

Sappen (FWS) van vorig jaar blijkt

baar in een 250ml verpakking. “Die

vertelt Van Dinter verder, “werken

en krijgen met klanten. Wij helpen hen

en meer fact based gestuurd. Retail

dat 78 procent van Nederland het

maat zal je in de toekomst vaker

we nauw samen in multidiscipli-

dit te bereiken.”

Hollands glorie. Ontdek deze en andere overheerlijke producten in onze nieuwe catalogus. Bekijk hem nu online op lantmannen-unibake.nl of vraag ernaar via info-nl@lantmannen.com

munity’s. Hiermee kunnen horecaon-

OLD AMSTERDAM SWIRL 25480000

De perfecte match tussen Old Amsterdam en een hartig broodje met knapperige textuur.


Service

@FoodClicks september 2016

ShopperEstafette

,

Deliveroo werkt heel eenvoudig. Door de eigen postcode op de website in te vullen kan de consument zien welke restaurants in de buurt bezorgen. Vervolgens kan het favoriete restaurant worden gekozen en moeten de adresen betaalgegevens worden ingevuld om de bestelling te maken. Deliveroo zorgt er daarna voor dat de bestelling zo snel mogelijk op de gewenste locatie wordt bezorgd. “Jarenlang accepteerden klanten dat bezorgd eten vaak lang op zich liet wachten, niet altijd van de beste kwaliteit was en ook niet de diversiteit had die men wel wilde hebben”, zegt Padberg. “Veel van onze partner restaurants zagen

Philip Padberg van Deliveroo: “Er liggen voor de horeca in Nederland veel uitdagingen om klaar te zijn voor de toekomst”

jarenlang geen goede optie om deze grote en groeiende markt te betrekken. Nu dus wel.” Hoewel de bezorgmarkt van eten

In de rubriek ShopperEstafette geeft een marketeer vanuit een

groot is, ziet Padberg de komende ja-

formule, grossier of leverancier zijn of haar visie op het thema ‘de

ren de markt nog veel verder groeien.

shopper in foodservice’. Elke kandidaat geeft het (estafette)stokje

“We zitten nu in de derde generatie

door aan een collega uit een andere schakel van de bedrijfskolom

van deze markt en daarin liggen nog

in foodservice. In deze editie: Philip Padberg, CEO van Deliveroo in

veel groeikansen. Daarnaast kijken we

Amsterdam.

ook al hoe de vierde generatie eruit zou kunnen zien en hoe wij daar vorm

EVENTS

27 t/m 28 september 2016 Vakbeurs Foodspecialiteiten Expo Houten Houten Nederland

27 t/m 28 september 2016 Takeaway Innovation Expo ExCel London Londen Engeland

29 september 2016 Food seminar Survival in het schap Het Nieuwe Instituut Rotterdam Nederland

1 t/m 3 oktober 2016 eat&STYLE

Messe Düsseldorf Düsseldorf Duitsland

3 oktober 2016 Horecabeurs Noord Nederland Martinikerk Groningen Nederland

10 t/m 12 oktober 2016 BBB Maastricht

MECC Maastricht Maastricht Nederland

11 oktober 2016 Evenementenvakbeurs EventSummit Expo Foyer MECC Maastricht Nederland

16 t/m 20 oktober 2016 SIAL

Paris Nord Villepinte Parijs Frankrijk

19 t/m 21 oktober 2016 NACS Show

Georgia World Congress Center Atlanta Verenigde Staten

24 t/m 25 oktober 2016 Food Inspiration Days

CHV Noordkade Veghel Nederland

28 oktober t/m 1 november 2016 Salon du Chocolat Porte de Versailles Parijs Frankrijk

6 t/m 10 november 2016 EQUIP’ HOTEL 2016

“Ik wil Teyler Padberg van Farm

bij restaurants uit de buurt bestelde

aan kunnen geven. Een voorbeeld

Brothers hartelijk danken voor het

gerechten rondbracht. “Shu was vaak

hiervan is de ‘Roobox’, een restau-

doorgeven van het estafettestokje

aan het overwerken en merkte dat zo-

rantkeuken die zich specifiek richt op

aan mij”, zegt Philip Padberg. “Ja, we

wel het aanbod van bezorgd eten als

bezorgen. Dit maakt het mogelijk kos-

hebben dezelfde achternaam. Teyler

de bijbehorende snelheid en andere

ten te verlagen en kunnen we ook een

Jaarbeurs Utrecht Nederland

is mijn neef en naast dat we familie

service-elementen nog veel te wen-

betere match maken tussen de lokale

zijn, werken we ook samen aan Farm

sen overliet”, aldus Padberg. “Dat

vraag en het aanbod. Er liggen voor de

7 t/m 9 november 2016 Beleef food, drinks & more

Brothers. Ik heb bewondering voor

kon dus beter. Inmiddels werken we

horeca in Nederland veel uitdagingen

Evenementenhal Hardenberg Nederland

Teyler’s initiatief en doorzettingsver-

als Deliveroo wereldwijd samen met

om klaar te zijn voor de toekomst. Ik

mogen om samen met zijn jeugd-

honderden toprestaurants.”

denk dat er parallellen gemaakt kunnen

14 t/m 16 november 2016 Welcome 2016

vriend Herman Insinger een bedrijf op

worden tussen horeca in de komende

te richten dat een bijzonder assorti-

“Wij brengen het lekkere eten van

jaren en retail in de afgelopen jaren. De

ment biologische koekjes op de markt

restaurants bij mensen thuis, op

verschuiving naar online en bezor-

brengt waarbij ze tevens een bijdrage

kantoor of waar de klant maar wil”,

ging zal met steeds grotere snelheid

leveren om voedsel beter te maken

zegt Padberg. “Dit brengen wij op de

toenemen. De fysieke locaties moeten

dan dat er nu wordt gedaan.”

fiets binnen gemiddeld 32 minuten.

zich daarop aanpassen. Keukens

In Nederland zijn we nu een jaar oud

moeten bijvoorbeeld beter worden

Philip Padberg is CEO van het in

en in die periode zijn we uitgebreid

ingericht op het bezorgen van eten

Nederland nog jonge Deliveroo.

naar zes steden en hebben we inmid-

en bij locatiekeuzes moet rekening

Deliveroo is een online platform waar

dels meer dan duizend bezorgers en

worden gehouden met de vorm van

je lekker eten kunt bestellen bij lokale

zeshonderd restaurants.” De basis

de lokale bezorgmarkt. Daar horen de

restaurants die anders niet zouden

van Deliveroo ligt volgens Padberg in

juiste verpakkingen bij, want ook die

bezorgen. In 2013 in Londen opge-

het realiseren van een hoger service-

hebben veel invloed op hoe klanten

richt door Will Shu en Greg Orlowski,

level. “Het gaat erom dat zowel de

jouw producten ervaren.”

is Deliveroo inmiddels actief in Groot-

klanten tevredener zijn én de betere

Brittannië, Nederland, Frankrijk, Duits-

restaurants bereid zijn met je samen

“Ik wil Teyler Padberg bedanken voor

land, België, Ierland, Spanje, Italië,

te werken. Daardoor krijg je uiteinde-

het doorgeven van het estafettestokje

Australië, Singapore, Dubai en Hong-

lijk het juiste en unieke aanbod van

aan mij en bij deze zou ik graag Jop

kong. Een snelle groei die laat zien

lekker eten.” Volgens Padberg is De-

van de Graaf willen voordragen. Jop is

hoe de bezorgservice van Deliveroo

liveroo de maatstaf zelf. Zo willen ze

met Nina Pierson de oprichter van de

wereldwijd consumenten op zoek

zich met leveranciers en service van

nieuwe foodketen SLA restaurants en

naar lekker en kwalitatief eten, zonder

andere aanbieders onderscheiden.

take aways. Met vestigingen in Amster-

te hoeven koken, aanspreekt. Het is

“Elke dag moet beter dan de vorige.

dam, Utrecht, Den Haag en Haarlem is

nog maar vijftien jaar geleden dat Will

Onze klanten en partnerrestaurants

Jop één van onze partners.”

Shu op Wall Street in New York op

vertellen dat ze dit merken op vrijwel

een scootertje begon waarmee hij

elk vlak en dit wordt bijzonder ge-

de werkers op de beurs de door hun

waardeerd.”

ShopperEstafette is een initiatief van Marketing4Results en @FoodClicks. Eerder in deze rubriek kwamen aan het woord: Gemma Schneemann (Sligro), Gaius Voûte (Bier&Co), Bart Bakker (Royaan), Bart Koelemaij (BP), Peter Koelewijn (Rondeel), Hein van Stralen (HMSHost Schiphol), Frans Saelman (DE Professional), Nicole van Doorn (Scherpenhuizen bv), Hans Oberg (Lekkerland), Leon van Poelwijk (Mars), Jack Schepers (Zoet Moment bv), Dave Vegt (Horesca), Willem Devilee (Horesca), Dico Verwaal (Shell Den Ruygenhoek), Antonio van den Hengel (Koninklijke Horeca Nederland), Wouter Verkerk (trendwatcher), Eveline Hillen (Unilever), Bart Drion (Moyee Coffee), Freke van Nimwegen (Instock), Teyler Padberg (Farm Brothers)

@15

Porte de Versailles Parijs Frankrijk

7 t/m 8 november 2016 Vakbeurs Gastronomie

Evenementenhal Gorinchem Nederland

COLOFON

@FoodClicks, crossmediale vakmedia voor het out-of-homekanaal, is een uitgave van Uitgeverij Footprint Postbus 1049 3900 BA Veenendaal Telefoon: 0318 - 76 90 97 Oplage & Frequentie: @FoodClicks wordt maandelijks verspreid onder ondernemers, fabrikanten en toeleveranciers in de out-of-homemarkt als printuitgave en digitaal in een verspreiding van circa 20.000 outlets. Abonnementen: Abonneren op @FoodClicks Mail: communicatie@FoodClicks.nl of via www.FoodClicks.nl Digitaal: gratis. Print: ondernemers € 70,-, fabrikanten € 140,-. Abonnementsprijzen per jaar (excl. BTW).

Redactie: mail: redactie@FoodClicks.nl Steffen van Beek: steffen@FoodClicks.nl Communicatie-advies / adverteren: Arno Cornelissen, 0314-355 826 (direct), arno.cornelissen@pshmediasales.nl Aan dit nummer werkten mee: Martijn Louws, Ubel Zuiderveld, Rolf Timmer, Jacques Jullens, Gerard de Graaff (fotografie), Paul Blonk en Judith Kloppenburg. Vaste medewerkers: Rob Besseling, rob@oohcompany.com Eindredactie: Paul Blonk - PP Media Productions, Hilversum Vormgeving: Ap Karskens, Zeist Uitgeverij Footprint aanvaardt geen enkele aansprakelijkeheid voor eventuele prijs-, zet- en/of drukfouten in dit magazine. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever en andere auteursrechthebbenden. Op alle overeenkomsten van en met Uitgeverij Footprint zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd KvK, van toepassing. De algemene voorwaarden zijn ook te downloaden van de website www.FoodClicks.nl.


Foodclicks september 2016  
Foodclicks september 2016