Page 1

C R O S S M E D I A A L

P L AT F O R M

V O O R

D E

O U T- O F - H O M E S E C T O R

volg ons @ www.FoodClicks.nl | #twitter/FoodClicks.nl | november 2016 | 5e jaargang nr: 09

Veranderde cateringbranche vraagt aanpassing Catering - De cateringmarkt verandert in hoog tempo. Niet alleen in aanbod, maar ook in de wijze van financiering. Subsidies vanuit werkgever nemen af en de wensen van de klant naar gezond nemen toe. Dat vraagt aanpassingen en herorganisatie. Albron en Prorest zetten de stap en gaan samen.

>> @5 en 9

Veel vernieuwingen onder de Shell-paraplu

Hanos als laatste Utrechtse groothandel verbouwd

Shell De Wetering zet in op het avondmoment

Verschillen worden kleiner bij zb-locaties

Petrol - Een prominentere snack-

ruim elf maanden geleden gelan-

hoek, forse uitbreiding van de

ceerd en wordt nu uitgerold naast

bakery, zithoeken om ‘s avonds

de deli2go-formule voor hoofdza-

een warme maaltijd te eten en een

kelijk de snelweglocaties van Shell.

volledige herziening van het Deli

In de formule ligt de nadruk op

by Shell-concept dat op een viertal

vers, beleving, gezond, duurzaam

locaties wordt uitgetest. Op tal van

en kwaliteit. Verschil met de eerder

locaties vinden onder de paraplu

geopende vier Deli by Shell-locaties

van Shell veranderingen plaats.

is dat hier bij de kassa’s wel traditionele impulsproducten liggen, daar

Shell De Wetering in Utrecht

waar die producten eerder naar

presenteerde onlangs een volledig

de achtergrond waren gebracht.

herziende locatie met een ruime

Shell vond ze minder passen bij het

presentatie voor broodjes, snacks

verantwoorde assortiment dat het

en maaltijden. Het zitgedeelte biedt

presenteert in bakeries met veel pro-

ruimte aan circa twintig mensen. De

ducten van dichtbij, zoals het eigen

Wetering is al bekend als ontbijt-

Natuurrund en het Krull-varken.

en lunchlocatie, maar het avondeten vormt een nieuwe uitdaging.

Ook op andere plaatsen zijn Shell-

Personeel wordt eerst opgeleid om

ondernemers - of is de organisatie

het snackmoment goed in te vullen,

zelf - bezig met de herziening van de

om daarna aan de slag te gaan met

formule-inrichting. Het betreft niet

maaltijden, voor directe consumptie

alleen de off highway-locaties, maar

of voor take-away.

ook de snelweglocaties. Zo zijn er inmiddels als ruim zestig stations met

In Den Bosch opende De Pette-

een deli2go-bakkerij. Het geeft aan

laar de nieuwe versie van Deli by

dat na jaren van relatieve stilstand,

Shell. Het shopconcept voor de

er nu in rap tempo veranderingen

off-highway stations van Shell werd

worden doorgevoerd binnen petrol.

Groothandels - Hanos in Utrecht

groothandelsvestigingen. Hanos, van

was de laatste in de rij verbouwin-

oudsher de groothandel voor de chef-

gen van groothandels in de Dom-

kok, moet binnen die verschuivingen

stad. Na de zb-vestiging van Makro

opnieuw de rol duidelijk maken. Die

en de nieuwe Sligro 3.0 opende

rol is ‘nog meer onderscheidend zijn

Hanos deze maand de deuren

op horeca’.

van de uitgebreide en herziende

Met de fors uitgebreide en omge-

vestiging.

bouwde locatie in Utrecht vult het die rol goed in. Niet zozeer in specta-

Er wordt door groothandels volop ge-

culaire versafdelingen, maar wel in

investeringen die gedaan worden in

investeerd in de locaties. Daar waar

breedte en diepte van het assorti-

zb lijken de groothandels overtuigd te

Sligro kiest voor een duidelijke lijn met

ment. In alle categorieën gaat Hanos

zijn dat het kopen op locatie voorlopig

het 3.0-concept voor de professionele

net een stap verder dan anderen.

blijft bestaan. Maar misschien zijn

horeca, kiest Makro voor de klein

Ook in begeleiding en advies zet de

het straks toch de inspiratieplekken

zakelijke markt. Ook zet de Am-

groothandel fors in. Of in de toekomst

binnen de groothandels, zoals Deli XL

sterdamse speler duidelijk in op de

de chef-koks op locaties blijven

met Foodyard, Hanos met zijn

verbindende rol met de ontmoetings-

langskomen voor hun inkopen is

Experience en Sligro straks met

plaatsen voor zelfstandigen binnen de

natuurlijk de vraag. Gezien de enorme

Zin die het gaan winnen.

Thema: Koffie, het vloeibare goud uit en thuis >> @6 en 7

BBB Maastricht in teken van wedstrijden, thema’s en gastvrijheid >> @8

En verder..... >> @11 Cider als het verfrissende alternatief voor bier en wijn >> @13 On-the-go locaties inzet Duitse supermarktreuzen >> @14 en 15 Talking Dinner-discussie in de zorg >> @19 Foodservice Marketing Award


@02

Nieuws

@FoodClicks november 2016

Deli XL opent in hoofdstad inspiratiecentrum voor horecaprofessionals

‘Foodyard Amsterdam inspireert en toont het hart van de chef’ Catering – De horeca in Nederland komt uit een diep dal. De les die de afgelopen jaren is geleerd: de consument wil beleving, wil eerlijke en echte producten eten en drinken. Producten die met passie zijn gemaakt en met liefde worden bereid. Dit stelt de horecaprofessional voor de uitdaging om vernieuwend en verrassend te zijn. Voor deze inspiratie heeft groothandel Deli XL op het terrein van het Amsterdamse Foodcenter Foodyard Amsterdam geopend, het nieuwe inspiratiecentrum voor horecaprofessionals. Het opvallende gebouw op het terrein

naar beleving. Dit is de reden dat we

van het Amsterdam Foodcenter is

Foodyard hebben neergezet. We bie-

nauwelijks te missen alleen al door de

den de horecaprofessional een balans

blauwe kleur en teksten op de gevel

tussen liefde voor het vak en de gast

als ‘gij zult lokale producten gebrui-

en een efficiënte bedrijfsvoering. Als

ken’ en ‘gij zult met de scherpste

groothandel zijn wij hier ook elke dag

messen snijden’. Dit is de onlangs

mee bezig. Hierin hebben wij de ba-

door groothandel Deli XL geopende

lans gevonden tussen efficiëntie met

Foodyard Amsterdam. De zesde

een servicegraad van 99,7 procent,

Foodyard van Nederland en volgens

de beste producten en eerlijke prijzen

de groothandel op een zeer logische

en aan de andere kant inspiratie zoals

locatie want kijkt de horeca in Neder-

in deze Foodyard. Stap je hier over de

land niet vooral naar wat er op het

drempel, dan word je ondergedom-

dingen die funny zijn, omdat de horeca

gebied van eten en drinken gebeurt

peld in het Foodyard-denken. Hier

ook vooral erg leuk is”, zegt Stroes.

in Amsterdam? “Consumenten zijn

komen mensen samen die zich kwets-

“Maar kijk je verder, dan zie je dat wij

steeds kritischer als het gaat om lek-

baar opstellen, willen leren en bezig

serieus ingaan op de huidige uitda-

ker eten en drinken”, zegt marketing-

willen zijn met gasten en grensverleg-

gingen van de horecaondernemers.

manager Horeca Laurens Claassens

gende bedrijfsvoering. In Foodyard

Zo hebben we hier in de Foodyard

van Deli XL. “De horecaprofessional

Amsterdam word je geïnspireerd door

de zogenaamde ‘troubleshooter’

moet dan ook vernieuwend en verras-

de beste chefs en foodspecialisten”,

waar je met ons in gesprek kan gaan

send blijven. Daar helpen we graag

aldus Stroes.

over uitdagingen en waarbij we je

bij. We weten dat onze klanten op nog

Wim Stroes: ‘De horeca verlangt meer van de huidige groothandel dan producten leveren’

vertellen over onze experts die uit de

persoonlijker niveau geadviseerd en

Clubhuis

praktijk komen en slimme oplossingen

geïnspireerd willen worden. Foodyard

Foodyard Amsterdam wordt door Deli

bieden waarmee je kosten verlaagt,

Foodyard Amsterdam wordt door Deli XL ook wel het clubhuis

Amsterdam is hét inspiratiecentrum

XL niet alleen het inspiratiecentrum

omzet verhoogt en het rendement laat

voor horecaprofessionals en biedt

voor horecaprofessionals genoemd,

stijgen. Daarnaast hebben we hier het

van de horecabranche genoemd

door middel van live experiences inspi-

maar ook een clubhuis van de hore-

Ambachtslab met een vriesdroger,

ratie, innovatie en beleving.”

cabranche met tal van spannende

waar chefs uiteenlopende producten

sessies, nieuwe technologieën, eve-

kunnen vriesdrogen. Vriesdrogen

Serieus

nementen en producten. Inspiratie van

is een in de horeca steeds vaker

De horeca in Nederland is 14,6 miljard

en voor de beste chefs en foodspe-

gebruikte techniek om producten te

euro groot en volgens Wim Stroes,

cialisten staat centraal. Kortom, een

conserveren, waarbij de smaak opti-

regiodirecteur West Nederland, reden

plek waar uiteindelijk kruisbestuiving

maal behouden blijft. Zo’n machine is

deze markt door Deli XL ‘zeer serieus’

ontstaat. Bij de ontwikkeling van het

erg kostbaar voor restaurateurs. Ook

te nemen. “De horeca verlangt meer

nieuwste Foodyard in onze hoofdstad

kunnen liefhebbers in de groentekas

van de huidige groothandel dan pro-

heeft de Foodyard Society actief

met een virtual reality-bril shoppen op

ducten leveren”, zo zegt hij. “Het huidi-

meegedacht. Deze Society bestaat uit

de versmarkt in bijvoorbeeld Parijs.

ge aanbod, het ouderwetse groothan-

foodprofessionals uit groot Amster-

Uit het Foodyard ga je nooit met lege

delsmodel, is niet meer voldoende.

dam, van chefs tot ondernemers,

handen weg”, aldus Stroes. Foodyard

In Foodyard Amsterdam komen mensen samen die willen leren

De nieuwe gast komt niet meer alleen

maîtres en someliers. “Op het eerste

Amsterdam is geopend op iedere

en bezig willen zijn met gasten

voor het eten en drinken, hij verlangt

gezicht zie je hier in de Foodyard

maandag en vrijdag.

Lunchspe kalfsvlee cial met scroquet


Nieuws

@FoodClicks november 2016

@03

Opvolger Aschwin Vermeulen bekende in foodservice

Joop Stutterheim nieuwe directeur SWO De Splinter Personalia – Joop Stutterheim is de nieuwe directeur van de inkoop-

Martin van Tol (Ototol), Rob van

organisatie voor zelfstandige tankstationondernemers, SWO De

Herpen (Hanex Tankstations), Freddy

Splinter. Stutterheim werd tijdens de petrolbeurs voorgesteld aan

Veenema (Veenema Exploitatie), Jo-

de leden.

han Kok (Kok Tankstations), Gerben Vissers (Vissers Olie) en Geert-Jan

Stutterheim is binnen de foodser-

ding was ook een herziening van de

vicemarkt geen onbekende. Eerder

organisatiestructuur bij SWO De

was hij director Supply Chain &

Splinter. De organisatie voor en door

Retail bij de Compass Group en later

zelfstandige tankstation-ondernemers

werkte hij als Business Devel-opment

is opgericht in juni 2008. Het zet

Twee jaar geleden deed Wakker Dier onderzoek naar de dier(on)vriendelijkheid

Manager binnen de Market Food

zich in voor zo’n 240 tankstations in

van het aanbod eten in leisureparken zoals de Efteling, Walibi en het Dolfina-

Group, het bedrijf waar de formules

Nederland. De organisatie maakt met

rium. Acht op de tien attractieparken bleek beneden de maat te scoren. Het

’t Stoepje en Le Perron toebehoren.

fabrikanten en leveranciers afspraken

onderzoek zou een vervolg krijgen, zo werd aangekondigd. Maar wat blijkt? De

Momenteel is hij werkzaam bij Ac-

over inkoopvoorwaarden, introduc-

herhaling dit jaar kon niet plaatsvinden vanwege interne prioriteiten, zo laat de

cezz, een managementadviesbureau.

ties, assortiment, schapindelingen,

activistische organisatie weten. Maar volgend jaar wordt het onderzoek absoluut

Stutterheim volgt Aschwin Vermeulen

verwerking van omzetgegevens

herhaald, is er stellig te horen. Dan weten we dat tenminste.

op die na acht jaar te kennen gaf an-

en acties. Het zeskoppige bestuur

dere stappen te willen zetten. Aanlei-

bestaat momenteel uit voorzitter

Schimmel (Schimmel Tankstation Exploitatie).

Keuze aan de consument

Ook de mate van gezondheid van het aanbod eten en drinken bij de leisureparken werd onlangs tijdens een netwerkbijeenkomst van de foodservicemarkt

Plus-superondernemer Geert Benders opent nieuw verspaleis

Beej Benders wil afstand tussen producent en consument verkleinen

besproken. Het Haagse Adviesbureau Schuttelaar & Partners presenteerde daar de resultaten van hun bevindingen. Voorlopers in gezond zijn onder meer Burgers Zoo, Avifauna en de Apenheul. Achterblijvers zijn er ook, bijvoorbeeld Pretpark Hellendoorn en Walibi Holland. Er werden tijdens de bijeenkomst ook ervaringen uitgewisseld. Het Dolfinarium gaf aan de afgelopen jaren verschillende gezonde initiatieven te hebben genomen, maar die werden helaas niet in alle gevallen door de gast omarmd. Sterker nog: van sommige dingen moet je echt - bleek - afblijven. Het vervangen van friet voor een salade of iets anders

Convenience – Supermarkten en supermarktondernemers zien steeds

tussen 16.00 uur en 19.00 uur

blijkt uit de ervaringen van het Dolfinarium zo’n beetje de doodsteek voor de

meer de mogelijkheden om horeca en foodservice aan hun bedrijf te

een verse warme maaltijd bereid

outlets op het park te zijn. Het bieden van keuze is wel iets dat werkt. Gezoete

koppelen. Sommige ondernemers gaan daarin zo ver dat ze een vol-

vanuit de Grote Pan. Iedere dag

frisdrankjes vervangen door smoothies, verse sappen of water met een smaakje

ledig nieuw concept neerzetten. Plus-supermarktondernemer Geert

een nieuw gerecht, bereidt met de

aanbieden beschikbaar stellen is geen punt en accepteert de gast zonder mor-

Benders is zo’n ondernemer; hij opende 16 november zijn eigen Beej

lekkerste en meeste verse produc-

ren, maar van de friet blijf je af. Niet onlogisch in een leisureomgeving, want dat

Benders, een waar verspaleis.

ten. Deze maaltijd kan ter plekke

zijn bij uitstek natuurlijk de locaties waar iedere bezoeker zijn normale strakke

genuttigd worden, warm mee naar

‘voedingsregime’ laat varen.

huis genomen worden of is teruggekoeld mee te nemen vanuit de

Verantwoord is dus blijkbaar ook iets dat door de locatie wordt bepaald. Een

koelingen.

lunchroom waar je regelmatiger komt, wijkt af van een attractiepark, dat misschien één keer per jaar wordt bezocht. Niet elke out-of-homeoutlet hoeft zich

Beej Benders werkt samen met

daarom wellicht in gelijke mate met het thema ‘verantwoord’ bezig te houden.

de ambachtelijke partners Bakkerij

Alleen wanneer de klant er om vraagt, maar niet per se omdat je je als organisa-

Pijpers Blerick, Slagerij Gielen uit

tie gedwongen voelt door onderzoekbureaus of een ‘algemeen maatschappelijk

Baarlo, Poelier Hendriks uit ’t Ven,

belang’.

Joep Bindels voor dagelijks verse maaltijden, Ho chi Lam van Sushi

Met gezondheid ligt dat anders. Binnen het aanbod dat je als ondernemer

restaurant de Red Sun uit Blari-

brengt, moet je op z’n minst als ondernemer het streven hebben je klanten de

cum, Mertens zuivelboerderij uit

beste producten te serveren. Afwijken kan, als klanten daarin een andere keuze

Kesse en Tebben kaas uit Blerick.

willen maken. Als we het beste product als uitgangspunt nemen krijgen we toch

Deze bedrijven zijn ook terug te

al revolutionaire veranderingen op de menukaart. De kwaliteitskroketten staan

vinden in de winkel. Voor de verse

dan bovenaan. Want wie minder kwaliteit wil, kiest de – goedkopere - huismerk-

specialiteiten, de groenteman met

producten werkt Benders samen

variant. Elk menu krijgt een premiumprijs en een budgetprijs in plaats van dat

zijn seizoensgroenten, ze komen

met partners die een deel van de

er op alle mogelijke manieren moet worden ‘gerommeld’ om uit verschillende

allemaal uit de nabijheid van Venlo

logistiek oplossen, zoals Staay

combinatiebestellingen de noodzakelijke marge te realiseren. Als vlees heb je

en zijn ook stuk voor stuk specia-

foodgroep voor het verzamelen van

Aberdeen Angus of vlees van de biologische slager van verderop, of gewoon

listen op hun terrein. Beej Benders

de verse producten van de lokale

vlees uit Nederland. Je laat de klant zien dat er verschillende kwaliteiten zijn en

wil ook uitsluitend samenwerken

tuinders en boeren, Fossa Eugenia

dat er keuze is en hij mag zelf kiezen. Volgens mij geldt eigenlijk voor elke locatie

met mensen met liefde voor eten

(bestaand telerscollectief), Paletti

een simpel advies: zet je klant centraal en laat hem betalen voor de kwaliteit die

en drinken.

Growers (bloemen), Visser Choco-

hij wil, maar ga die keuzes niet voor de klant bepalen. Je prijs is alleen afhanke-

mogelijk hun eigen verhaal recht-

lade uit Schimmert en Royal Taste

lijk van de omgeving waar je zit; hoe unieker hoe hoger, maar ‘that’s it’. Jaren

streeks aan de klant. Ook worden

Niet alleen een rijk aanbod aan

Company uit Soest.

geleden ging ik een matrasje kopen voor het ledikant van ons eerste kind in

workshops en andere demonstra-

verse producten ligt er bij Beej

een babyzaak. Ik had de keus uit twee matrassen: eentje van polyester, dat niet

ties georganiseerd.

Benders, ook op het gebeid van

ademde en dat maandelijks moest worden gekeerd voor 50 euro, of eentje met

horeca worden er stappen gezet.

een katoenen coating, voorzien van ventilatieprofielen en met een nieuw bacte-

Geert Benders heeft het verscon-

Verse maaltijden worden er bereid

rieel beschermingssysteem ter voorkoming van allerlei huiduitslagen voor 120

cept al jaren in zijn hoofd en is

voor thuis, maar ook voor con-

euro. Zeg het maar waar die kleine later op lag? Ze had geen idee.

blij dat zijn droom met de opening

sumptie ter plekke in het restau-

nu werkelijkheid is. Feitelijk is de

rant. En de prijzen zijn scherp, een

Steffen van Beek

winkel een toonzaal van datgene

basismaaltijd voor € 4,25 en de

Reageren op deze opinie? Mail naar steffen@foodclicks.nl

wat Limburg aan lekkernijen voort-

luxe variant voor € 5,25 per stuk.

brengt. Brood-, vis- en vlees-

Daarnaast wordt er iedere dag

Beej Bender ligt aan het Nolensplein in Venlo en wil de smaken van vroeger weer terug laten keren op de borden van de mensen thuis. Om die reden wil de formule de afstand tussen leverancier en klant zo klein mogelijk maken. De versleveranciers vertellen zoveel

COMMENTAAR


NIEUW: NOODLE STICKS N O O DLE STIC K PA D TH AI

N O O DLE STIC K SW EET & SOUR

N O O DLE STIC K TERIYA KI

ONTDEK ONZE NOODLE STICKS

IN 3 SMAKEN

— — — —

Uniek: Aziatisch wokgerecht als fingerfood Handige porties in 3 regionale noedelspecialiteiten Verfijnde smaken, traditionele bereiding, met de hand gerold Ultiem gemak: kant-en-klaar, te bereiden in de oven

WWW.SALOMON-FOODWORLD.COM 02 NoodleSticks_Adv_A3.indd 1

VRAAG EEN GRATIS SAMPLE AAN OP DE WEBSITE

| +31 (0)88 - 995 35 49 04-05-16 14:34


Nieuws

@FoodClicks november 2016

Foodstep presenteert het Nationaal Catering Onderzoek

Bedrijfscatering verandert; smaakvoller eten belangrijker Catering – De markt van bedrijfscatering groeit weer, maar verandert ook.

steeds meer nadruk op gezondheid

Met patronen die sneller wijzigen en meer met elkaar verbonden zijn, meldt

en vitaliteit. Kijk bijvoorbeeld naar het

Foodstep in het Nationaal Catering Onderzoek.

Food Program van Google of hoe De Rijksoverheid een gezonde levensstijl

Ruim 12.500 consumenten zijn

Bovendien leidt deze ontwikkeling tot

van haar medewerkers stimuleert en

geïnterviewd. Daarnaast liggen diep-

hernieuwde aandacht voor smaak en

eisen stelt aan het cateringaanbod,

teinterviews met cateraars, groothan-

de waarde van de voeding. Om deze

signaleert Foodstep in het onder-

dels en opdrachtgevers waaronder

beweging de komende jaren ‘aan te

zoek.

de Rijksoverheid en Google ten

jagen’ zal het aanbod nog gezonder,

grondslag aan het net verschenen

gevarieerder, transparanter en eerlij-

Verandering

cateringonderzoek. En wat blijkt? De

ker moeten worden.

Naast thema’s als gezondheid, vitaliteit en de Millenials beschrijft

Millennials – een veeleisende, zelf-

@05

Stop eens met dat struisvogelgedrag! Neem verantwoordelijkheid! Recent viel eindelijk het kwartje. Al jaren luister ik naar verhalen waarin we als food(service) sector worden opgeroepen om onze ogen te openen voor een aantal structurele issues in de wereld. Issues die bedreigend zijn voor de aarde en voor de gezondheid van mensen. Tijdens dit soort bijeenkomsten is iedereen het er wel over eens dat er iets moet gebeuren. Eenmaal terug in eigen bedrijf gaan de meesten gewoon door waar ze mee bezig waren. Ongemerkt gaat de kop weer in het zand. Dat we ‘goed willen doen’ voor de wereld is wel degelijk doorgedrongen. Maar om de een of andere reden blijft echte actie meer iets voor anderen dan voor onszelf. We zijn vooral goed in het verzinnen van redenen waarom het nu niet nodig is om iets te doen. De korte termijn is daarbij vaak leidend. ‘Goed doen’ is onderdeel van de bedrijfsdoelstellingen, maar ondergeschikt aan de hardere doelstellingen zoals omzet en winst. Niets doen lijkt op korte termijn vaak de beste optie. Het zit dan immers het behalen van deze doelstellingen niet in de weg. En dat is toch waar

bewuste generatie die de komende

Mediageweld

het onderzoek veranderingen in de

jaren volledig instroomt in het be-

Gezondheid en vitaliteit zijn belangrij-

keten, de invloed (nu en toekomst)

drijfsleven – gaan zorgen voor flinke

ke thema’s, concludeert men verder.

van het nieuwe werken, schetst

verschuivingen in de cateringwereld.

Veel mediageweld draait om voeding.

het onderzoek hoe de rol van het

Zij willen meer variatie (onder meer

Voedsel zou de nieuwe fashion zijn,

bedrijfsrestaurant in de toekomst er

Kop in het zand en wachten tot het overwaait. Of wachten tot je echt niet

bio, vega, internationaal) en smaak-

maar de gast gaat helemaal niet zo

uitziet en geeft het onderzoek cijfer-

anders kan en dan maatregelen nemen. Dan is het vaak te laat. Ande-

voller eten, meldt Foodstep. Het is

snel over, het is meer evolutie dan

matige inzichten in omzetontwikkelin-

ren, bijvoorbeeld de overheid, hebben dan al keuzes gemaakt en kaders

de generatie die wereldreizen maakt

revolutie. De gast bepaalt wat hij eet

gen, product (combinatie) aankopen

gecreëerd waaraan jij zal moeten voldoen.

en daarmee ook weet hoe het eten

en drinkt. Kijkend naar de adoptie-

en nog veel meer. Ook onderscheidt

daar smaakt en dit ook thuis wil

groepen gezonde voeding, dan zien

het onderzoek de cateraars die het

Ik ben er heilig van overtuigd dat we het niet zover moeten laten komen.

proeven. Zij wensen geen anoniem

de onderzoekers nog steeds een

erg goed doen. Als we de verschil-

En dat het zeer ongewenst is om gedwongen te worden bepaalde keuzes

bulkvoedsel, maar eten en drinken

substantiële groep die wel let op

lende cateraars vergelijken, slaat

te maken. Dan is het voldoen aan de gestelde normen leidend en worden

met een identiteit. Denk daarbij aan

gezonde voeding maar dit nog lang

de aanpak van Hutten Catering het

we gestraft als we ons niet aan de regels houden. De enige manier om dit

streek-, ambachtelijke en biologi-

niet altijd koopt (‘toeschouwers’).

beste aan. Deze cateraar staat met

voor te zijn is om zelf verantwoordelijkheid te tonen en een ambitie uit te

sche producten. Als gevolg van

En dan is er nog een groep die niet

afstand bovenaan op de ladder van

spreken en deze te gaan realiseren.

de opkomst van dergelijke voeding

eens let op gezonde voeding en het

de Net Promotor Score. Hutten weet

wordt de transparantie groter en de

maar af en toe koopt op het werk

haar gast te raken en verbondenheid

De vraag die ik aan mezelf stel is welke bijdrage ik kan leveren, vanuit de

afstand tussen de producent en de

(de ‘thuisblijvers’). Cateraars en

te creëren. Voor Hutten draait het

invloed die ik kan uitoefenen. Dat is een zoektocht, maar moet ook niet in-

consument kleiner, concludeert men.

opdrachtgevers leggen echter wel

erom van betekenis te zijn.

gewikkelder gemaakt worden dan nodig. Kies een domein waarbij je voelt

we op worden beoordeeld. Misschien voelen we in onze buik wel dat er een tijd komt dat er echt iets aan een thema gedaan moet worden, maar ‘zover is het nog lang niet’.

dat het belangrijk is, voor de wereld en voor jouw bedrijfsuitoefening. En

Groei thuisbezorging zet onverminderd door

Burger King en Thuisbezorgd.nl slaan handen ineen de wensen van de markt.” Leandro Gasparin, General Manager North Division EMEA Buger King: “Ons bezorgprogramma was zeer succesvol in andere markten en we willen deze dienst heel graag uitbreiden voor onze klanten in Nederland.” Groei De Burger King-maaltijden zullen de

De consument wil gemak en laat daarom steeds vaker eten en

toch al groeiende business van

drinken thuis bezorgen

Takeaway.com, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, een impuls geven. Het afgelopen kwartaal

Delivery – Takeaway.com heeft in het derde kwartaal 30 procent meer bestel-

groeide het aantal bestellingen

lingen binnengekregen in Nederland dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze

in totaal over alle landen met 45

groei is deels te danken aan de overname van Just Eat Benelux in augustus

procent. Takeaway.com heeft in

dit jaar. Ook de komende periode zal het aantal bestellingen een impuls

het derde kwartaal in Nederland 30

krijgen door de samenwerking met Burger King.

procent meer bestellingen binnengekregen dan in dezelfde periode

Thuisbezorgd.nl en Burger King

6000 verschillende restaurants naar

vorig jaar. Het Amsterdamse Take-

slaan de handen ineen. Burger King

een zo divers mogelijk aanbod voor

way.com, eigenaar van Thuisbe-

is vanaf medio deze maand gestart

haar gebruikers. Directeur Sales

zorgd.nl, is inmiddels de grootste

met de mogelijkheid eten te bestel-

Silvie Cremers: “Wij kregen al

etenbestelsite van Nederland,

len voor bezorging via het platform

jaren veel vragen van klanten of wij

onder meer ook door de overname

van Thuisbezorgd.nl. Er wordt

Burger King niet konden overtui-

in augustus 2016 van de Benelux-

begonnen met de vestigingen Den

gen om te gaan bezorgen. We zijn

activiteiten van nummer twee Just

Haag en Emmen. Thuisbezorgd.

blij met de stap die zij nu hebben

Eat. Het bedrag dat werd betaald

nl streeft met inmiddels meer dan

gezet om nog beter in te spelen op

was 22,5 miljoen euro.

begin gewoon, al is het maar met kleine initiatieven. Al doende leert men en aandacht maakt dat het kan groeien. Voor ons zijn gezonde voeding en afvalreductie twee belangrijke thema’s. De vraag is niet of we iets met deze onderwerpen gaan doen, maar hoe. Hoe kunnen we ook een gezonde keuze toevoegen aan ons assortiment, wetende dat dit (in eerste instantie) niet tot hoge verkoopcijfers zal leiden, maar we wel belangrijk vinden dat onze gasten hier toegang toe hebben. En hoe kunnen we afval reduceren, met name door inzameling en recycling. Er komen nog tal van dilemma’s voorbij als je eenmaal de keuze hebt gemaakt om invulling aan deze thema’s te geven. Veel van die dilemma’s zijn terecht ingewikkeld, omdat langs traditionele normen de keuze vaak anders zal vallen. Maar die traditionele normen mogen niet meer leidend zijn als je echt verandering wil realiseren. Het zal een extra doelstelling moeten zijn die naast de bestaande met eigen criteria beoordeeld moet worden. Als je echt je verantwoordelijkheid neemt zal je hoe dan ook stappen moeten zetten. De tijd is voorbij dat je je kop in het zand kan steken. Ga het gewoon doen, hoe klein ook de eerste stappen. Struisvogels zijn van een ander tijdperk, mensen die verantwoordelijkheid nemen maken het verschil. En zo wordt de wereld steeds een beetje mooier.

Rob Besseling is al jaren actief in de out-of-home branche. Een lange tijd heeft hij gewerkt bij Coca-Cola Enterprises, waar hij onder meer Out of Home Directeur is geweest. Vervolgens heeft hij als Directeur van FFC met name gewerkt aan de herpositionering van Kwalitaria. De jaren erna is hij als consultant werkzaam geweest in de branche. Eerst onder de vlag van Branddoctors en sinds 2014 als oprichter van The Out of Home Company. Sinds juni 2016 werkt Rob als Directeur Business Development van Catering Club aan de publiekscatering in de Amsterdam ArenA. Rob schrijft over thema’s die hij tegenkomt in zijn dagelijkse praktijk.


@06

Thema koffie

@FoodClicks november 2016

Tankshops, treinstations en ziekenhuizen investeren in koffievoorziening

Koffie, het vloeibare goud uit en thuis

Koffie is ongekend populair en ondernemers kunnen met het vloeibare goud zich onderscheiden en nieuwe klanten trekken

Special – Verse bonen, verse melk, keuze uit vele warme en koude vari-

theaters, bioscopen en ziekenhuizen

het teamgevoel met collega’s

past volgens Nestlé goed in het

anten, vers gezet door een barista of heel gemakkelijk met een druk op

een topkwaliteit koffievoorziening.

versterkt, helpt bij het oplossen van

veranderende beeld van koffie op

de knop uit een high tech automaat met de bonen zichtbaar. De consu-

Afgestemd op het publiek dat er

een conflict en bijdraagt aan het

het werk, waarbij variatie en kwa-

ment wil in koffie en thee beleving en verrast worden met de beste koffie

komt, de vraag van de klant en hoe-

ontmoeten van collega’s die men

liteit steeds belangrijker worden.

en thee perfect gepresenteerd. De ondernemer wil meer rendement uit

veel tijd deze heeft om ter plekke in

anders weinig spreekt.

Een andere ontwikkeling is dat de

zijn koffie- en theevoorziening halen. En dat kan, want koffie en thee zijn

alle rust te drinken of de bestelling

niet alleen nu ongekend populair ook de komende jaren blijft de vraag

mee te nemen, zijn er vandaag de

Populair

hogere eisen stelt aan de kwaliteit

hoog.

dag koffievoorzieningen op maat

Uit het Nescafé Koffiemonitor

van de koffie op het werk. De drie

voorhanden.

onderzoek van Nestlé Professio-

belangrijkste criteria hierin zijn

nal uit 2016 blijkt dat op het werk

volgens Nestlé smaak (89%), geur

Nederlandse werknemer steeds

Als er een markt is die al jaren

aantal locaties buitenshuis kan de

achtereen ongekende ontwikke-

consument terecht voor een vers

Belangrijk

zwarte koffie het meest populair

(59%) en het uiterlijk van de koffie

lingen laat zien, is het wel die van

gezette espresso, cappuccino, latte

Hoe belangrijk koffie en thee voor

is. Op het werk wordt koffie het

(33%).

koffie. Niet alleen schieten nieuwe

of macchiato van topkwaliteit. Na

een ondernemer kunnen zijn, blijkt

koffiecafés als paddenstoelen

de gespecialiseerde koffiecafés

uit onderzoek van Douwe Egberts.

uit de grond en breiden de be-

in de horeca, bieden steeds meer

Volgens de koffiebrander hebben

kende koffiecaféformules het aantal

tankstations, kiosken op treinsta-

goede koffie en thee een positief

vestigingen uit, op een groeiend

tions, bedrijven, schoolkantines,

effect op de klantbeleving. Wachten voelt korter aan en mensen die ergens worden ontvangen en een

Helft koffie duurzaam gecertificeerd

kop goede koffie of thee krijgen aangeboden, hebben een betere

‘Mensen zoeken meer en meer naar de beste kwaliteit koffie’

In Nederland is momenteel on-

indruk van die organisatie. Op het

geveer de helft van alle gedron-

werk heeft 73% van de mensen na

ken koffie op de een of andere

een goede kop koffie of thee het

manier duurzaam gecertificeerd.

gevoel er weer tegenaan te kunnen,

meest vaak zwart, als lungo,

Premiumisation

Duurzaam gecertificeerde koffie

66% vindt dat hij scherper is en

aangeboden (96%). Cappuccino

Volgens category manager Kelly

is koffie die voldoet aan de eisen

48% heeft vaak betere ideeën. Zo’n

(70%) en espresso (64%) volgen

Leferink van Nestlé Professional is

van één van de keurmerken Max

70% van de mensen is van mening

op de plaatsen twee en drie. Een

de koffiemarkt in Nederland continu

Havelaar, Biologisch, Utz

dat vergaderingen beter verlopen

latte macchiato wordt nog relatief

in beweging, maar zijn er meerdere

Certified, Rainforest Alliance of die geproduceerd is onder de systemen

als goede koffie of thee wordt

weinig aangeboden op het werk

duidelijke trends waaronder een die

van de leden van de ISEAL Alliance. Met een aandeel van rond de 50

geschonken. Verder vinden volgens

(25%), maar begint steeds meer

zij ‘premiumisation’ noemt. “Men-

procent gecertificeerde koffie loopt de Nederlandse sector ver voor ten

DE ondervraagden dat goede koffie

onderdeel te worden van het stan-

sen zoeken meer en meer naar de

opzichte van het internationale gemiddelde van 20 procent.

en thee de werkdag leuker maakt,

daardaanbod. Deze verandering

beste kwaliteit koffie. Dit uit zich


Thema koffie

@FoodClicks november 2016

Blendstar nieuw koffiemerk voor bedrijven en zorgsector Vendingmachine producent Maas in Eindhoven introduceert onder de naam

@07

Costa Coffee, McCafé en Starbucks grootste koffieketens van Europa

Blendstar een nieuw premium koffiemerk gericht op bedrijven, scholen en de zorgsector. “De ambitie van Blendstar is om te stoppen met standaard

Theeformules van enige nationale,

koffiekwaliteit op het werk, in scholen, ziekenhuizen en zorginstellingen en

laat staan internationale omvang

deze locaties te voorzien van hoogwaardige premium koffiekwaliteit”, zegt

zijn er in Europa niet of nauwelijks.

group commercial director Marlies van Lohuizen van Maas. Naast de verse

Starbucks is een uitzondering met

premium koffiebonen onder het merk Blendstar bestaat het concept uit

het schenken vanaf dit voorjaar van

state of the art koffiemachines en presentatie- en verkooptools. Blendstar

theeconcept Teavana in al haar ves-

premium is er in twee blends met Rainforest Alliance keurmerk en in single origin met koffiebonen die in Ethiopië

tigingen. Hoe anders is het in koffie,

zelf gebrand worden. “Dit is een revolutie in de koffieketen”, zegt Van Lohuizen. “Door de bonen lokaal te branden,

waar de koffiecafés nog steeds

blijft er 300 procent meer geld achter in de koffieproducerende landen. Dit maakt het mogelijk er echt impact te

als paddenstoelen uit de grond schieten. Een paar koffiecaféketens zijn inmid-

maken.”

dels héél groot en groeien nog steeds.

onder meer in de vraag naar hoge

Leferink is ontzorgen een belangrij-

ook hogere verwachtingen van kof-

kwaliteit koffiemachines met een

ke behoefte in de out-of-homemarkt

fie op bijvoorbeeld de werkvloer of

aantrekkelijk design. We zien een

als het gaat om de invulling van de

in de zorg. Het zijn vooral de smaak

sterke groei van bonenautomaten

warme drankenvoorziening. “Een

en geur waaraan koffiedrinkers de

en dit gaat ten koste van apparatuur

totaaloplossing biedt hier uitkomst.

kwaliteit van koffie afmeten, zo blijkt

voor filterkoffie. Melkspecialiteiten

Nescafé levert een koffieconcept

uit de meest recente Nescafé Koffie-

zoals cappuccino’s en latte’s zijn

dat bestaat uit drie elementen: een

monitor. “Koffie moet tegenwoordig

populairder dan ooit en ook op het

breed aanbod voortreffelijke kof-

sterker zijn, voller qua smaak en ver-

werk verwacht men een aanbod

fiemelanges, een range flexibele en

krijgbaar in diverse blends met ieder

van verschillende melkspecialitei-

betrouwbare koffiemachines en vak-

een eigen karakter en intensiteit”, zegt Leferink. “Nescafé speelt in op deze hogere verwachtingen door een nieuwe koffielijn met zeer fijngemalen koffiebonen te lanceren. Consumentenonderzoek bevestigt dat deze koffie-innovatie een vollere koffiesmaak en verbeterde geur brengt. Naast kwaliteit heeft de professionele gebruiker ook andere belangrijke behoeftes, zoals betrouwbare machines en uiteraard gebruiks- en onderhoudsgemak.” Sleutel

Het Britse Costa Coffee is in aantal vestigingen de grootste koffiecaféketen van Europa. Nummer twee is McCafé van McDonald’s, gevolgd door het Amerikaanse Starbucks. De koffieformules zijn in aantallen vestigingen al jaren achtereen de grootste drie van Europa. Afgelopen jaar zagen de drie koffiereuzen niet alleen hun aantal vestigingen in Europa toenemen, ook boekten ze recordomzetten waarmee ze hun positie op de Europese markt wisten te versterken. De tien grootste koffieformules tellen in Europa in totaal 9340 koffiecafés. Met uitzondering van de Russische koffieformule Shokoladnitsa zagen alle koffiecaféformules in de top-10 hun aantal vestigingen in 2015 toenemen. Openen Voor het eerst tellen zowel Costa Coffee, McCafé als Starbucks in Europa meer dan tweeduizend koffiecafés. Starbucks wist in 2015 met 180 locaties erbij de meeste nieuwe vestigingen in Europa te openen. Costa Coffee opende er 141 en Coffee Island, de grootste Griekse koffiecaféformule van Europa, breidde het aantal vestigingen uit met 66. Koffiecafés van McCafé kan de consument in 26 Europese landen tegenkomen en daarmee is het in aantal vestigingen de meest wijdverspreide formule van Europa. Starbucks, aanwezig in 24 landen van Europa, is de nummer twee en espressoformule Segafredo, aanwezig in 19 landen, de nummer drie. Ruimte De groei van het aantal formules en de verdere versteviging van de positie van de drie internationaal grootste koffieformules, toont hoeveel ruimte de koffiemarkt in Europa nog altijd heeft. De vraag naar topkwaliteit koffie buitenshuis

ten. Hierin heeft men het liefst de

kundige service. Op deze manier

Ondanks alle inspanningen van kof-

mogelijkheid om de warme drank

helpt Nescafé klanten om op een

fie-aanbieders en de leveranciers van

te personaliseren, bijvoorbeeld om

eenvoudige manier de heerlijkste

de mooiste apparatuur en presenta-

een sterkere koffie of een ander

koffievariaties te zetten. Daarnaast

tiemiddelen, is het de ondernemer

type melk te kiezen.”

hechten we veel waarde aan verant-

zelf die de sleutel in handen heeft

woorde koffie. Als onderdeel van

om succesvol te zijn met koffie en

Ontzorgen

het Nescafé Plan werkt Nestlé

thee. Succesvol zijn betekent dat je

Terwijl water de populairste drank

sinds 1962 wereldwijd samen met

enthousiaste medewerkers moet heb-

is voor consumptie van dranken

koffieboeren om te zorgen dat koffie

ben die plezier hebben in hun vak en

thuis, is koffie nummer één bui-

verantwoord geproduceerd wordt

iets over het product willen vertellen.

Koffieconsumptie ter wereld

tenshuis. Vooral op het werk wordt

én van de beste kwaliteit is.”

Daarnaast moeten ze de apparatuur

Land

Hoeveelheid (gem.)

optimaal bijhouden en de consument

veel koffie gedronken; 35% van alle

en thuis blijft voorlopig groeien. De concurrentiestrijd zal de komende jaren echter fors toenemen met de opkomst van bakeries en tankstations die eveneens topkwaliteit koffie schenken, al dan niet bereid door een professionele barista, en de verdere verbetering van de kwaliteit van de koffiespecialiteiten geschonken door automaten in bedrijven, supermarkten, winkelcentra en on-the-go locaties.

1. Nederland

2,4 kopjes per dag

consumptiemomenten op het werk

Eisen

het idee geven een gast te zijn. Door

2. Finland

1,8 kopjes per dag

betreft een moment met koffie. In

Consumenten en professionele

een goede combinatie van product-

3. Zweden

1,3 kopjes per dag

totaal wordt ongeveer 30% van

gebruikers stellen steeds hogere

aanbod, sfeer en apparatuur maakt

4. Denemarken

1,2 kopjes per dag

alle koffie in het out-of-homekanaal

eisen aan koffie. Doordat mensen

de ondernemer zijn locatie dé plek

5. Duitsland

1,2 kopjes per dag

gedronken, de overige 70% is con-

thuis en in de horeca van steeds

waar jong en oud wil genieten van

13. België

0,9 kopjes per dag

sumptie van koffie thuis. Volgens

betere koffie genieten, hebben zij

de beste kop koffie of thee.

(Bron: Quartz.com)

Hollands glorie. Ontdek deze en andere overheerlijke producten in onze nieuwe catalogus. Bekijk hem nu online op lantmannen-unibake.nl of vraag ernaar via info-nl@lantmannen.com

OLD AMSTERDAM SWIRL 25480000

De perfecte match tussen Old Amsterdam en een hartig broodje met knapperige textuur.


@08

Beurzen

@FoodClicks november 2016

Grootste horecavakbeurs van Zuid-Nederland trekt bijna 14.000 bezoekers

62e BBB Maastricht in teken van wedstrijden, thema’s en gastvrijheid Maastricht is daarnaast een prominent platform voor de horeca met netwerkbijeenkomsten en wedstrijden zoals de NK Oestersteken, de door ProFri georganiseerde BBB Cafetariadag, BBB ChefContest en de uitreiking van de Columbus Trophy, gewonnen door het Duitse bedrijf Cocktail-Box en de Parel van het Jaar Award die ging naar Bart van Scheijndel van Plaza de Pitsstop in Den Hoorn.

Cacao Truffle Factory biedt een compleet assortiment handgemaakte chocoladetruffels biedt in de meest gekke smaken

Toekomst De organisatie van BBB Maastricht kijkt alweer naar volgend jaar.

Van Geloven liet in de stand zien welke ándere lekkernijen er allemaal met de bekende frituursnacks kunnen worden gemaakt

Een recordaantal van exposanBeurzen – Bijna 14.000 bezoekers, een recordaantal van 395 exposanten,

ten heeft, mede op basis van de

wedstrijden, proeverijen, demonstraties en de nodige innovaties op het

hoge kwaliteit van de bezoekers,

gebied van food en nonfood. De 62e editie van BBB Maastricht, de groot-

aangegeven ook in 2017 weer deel

ste horecavakbeurs van Zuid-Nederland, toonde een bruisende horeca-

te nemen. Zowel de hoge mate van

branche die na de afgelopen moeilijke jaren weer vooruit wil kijken.

beslissingsbevoegdheid als het aantal unieke horecabedrijven dat de bezoekers vertegenwoordigden

BBB Maastricht 2016 voldeed aan

geven die de branche grensover-

werden volgens de organisatoren

de verwachtingen. Drie dagen was

schrijdend maakt en meer buiten-

gewaardeerd. Het aantal bezoe-

het gezellig druk in de verschil-

landse aanbieders en beursbe-

kers was met 13.912 vrijwel gelijk

lende hallen in het MECC Maas-

zoekers oplevert. Een schot in de

aan de editie van vorig jaar.

tricht waarin de grootste horeca-

roos dit jaar was Food Village met

vakbeurs van Zuid-Nederland werd

een overzicht aan ambachtelijke,

De 63e BBB Maastricht zal plaats-

georganiseerd. Dit jaar presenteer-

biologische of streekgebonden

vinden op 9, 10 en 11 oktober

de BBB Maastricht zich volgens

producenten, een belangrijke trend

2017, ook weer in MECC Maas-

een nieuw concept. De opzet van

in de horeca anno 2016. BBB

tricht.

Van Reusel presenteerde de Crizly Goulash, een limited edition met rode en groene paprika’s en Hongaarse goulashkruiden

de vier werelden Beverage Beach, Food Forest, Variety Valley en Folie Culinaire zijn een beproefd concept waar ook ‘grote broer’ de Horecava in Amsterdam al jaren succesvol mee is. De beursbezoekers leverde het een overzichtelijk beeld op van bedrijven, innovaties en trends in een bepaald marktsegment van de horecabranche. BBB Maastricht maakte de vier werelden dit editie nog specifieker door het gebruik van bepaalde kleuren verlichting en sfeervolle entrees inclusief zang van vogels die de bezoekers lieten zien wat er in de betreffende ‘wereld’ te

Topking introduceerde Sliders, een 66 grams ambachtelijk

Madame Cocos met de vers afgebakken homemade

en licht gekruide mini hamburger op een broodje

cocosballs in zes smaken

Het vernieuwde en uitgebreide softijsconcept CoolBreak

Carpigiani liet naast de bekende banaan shake ook

van VHC: ijs- en milkshakemixen, -wafels, -toppings en -siropen

stroopwafel, Oreo en M&M’s milkshakes zien

ontdekken viel. Ambitie De ambitie van BBB Maastricht is om internationaal een toonaangevende rol te spelen in de ontwikkeling van een succesvolle horecasector. Dit is een uitdaging die steun verdient. In een Europa zonder grenzen is het belangrijk een beurs te hebben waar fabrikanten en bezoekers uit Nederland, België en Duitsland elkaar kunnen ontmoeten. Meer exposanten uit België en Duitsland kunnen de beurs die internationale rol


Catering

@FoodClicks november 2016

@09

Albron en Facilicom gaan samen verder

‘Je zit anders aan tafel bij klanten, ook bij de NS straks’ Partnership - Facilitaire dienstverlener Facilicom en foodservicebedrijf Albron gaan een partnership aan. Met de samenwerking tussen beide bedrijven ontstaat het grootste gecombineerde horeca- en cateringbedrijf van Nederland (omzet circa 285 miljoen in 2015). Door de samenwerking zit het bedrijf anders aan tafel bij opdrachtgevers, zo is de verwachting, ook bij de uitbesteding straks van de winkelactiviteiten van NS. De cateringtak Prorest wordt on-

komende periode zal gekeken worden

derdeel van Albron en Facilicom zal

welke groothandel de leveringen gaat

geleidelijk de aandelen van de Stich-

verzorgen. Prorest zit bij Bidvest Deli

ting Albron, die de cateraar Albron

XL en de Albron-locaties worden via

beheert, overnemen tot een meer-

Sligro beleverd. Volgens Geert van de

derheidsbelang van 51 procent, zo is

Laar gaat dit proces enkele maanden

afgesproken. De gesprekken tussen

duren. De leveranciers zijn hierover

de verzorger van facilitaire diensten en

inmiddels ingelicht. “We gaan nu eerst

Albron liepen al jaren, maar werden

de leveringscondities bekijken.”

tussentijds onderbroken omdat de cateringsector onverwacht in een neer-

Vertrouwen

waartse spiraal terecht kwam. Albron

In een exclusief gesprek met

wilde toen, mede door de uitdagende

@FoodClicks voorafgaand aan de be-

overname van de horeca-activiteiten

kendmaking lieten CEO Teun Verheij

Geert van de Laar (l) en Teun Verheij verwachten in de nieuwe combinatie de

van Center Parcs, eerst zelf de boel

van Albron en CEO Geert van de Laar

op orde brengen. Vlak voor de zomer,

van Facilicom weten het volste vertrou-

concurrentie met Sodexo, Compass en HMSHost veel beter aan te kunnen

in juli van dit jaar, werden de gesprek-

wen te hebben in de synergie tussen

ken om tot samenwerking te komen

beide bedrijven. Verheij: “Dat wij als

hernieuwd opgestart en deze maand

Albron foodconcepten onder het dak

mogelijkheden nemen door de nieuwe

veel vaker om ‘het zelfstandig de

cieel ten opzichte van de concur-

in een gezamenlijke overeenkomst

van een ander brengen en Facilicom

combinatie wel fors toe.

broek ophouden’.” Verheij: “Werk-

rentie volgens Verheij, is samen met

bekrachtigd.

sterk is in de markt van IFM-contracten

Volgens Van de Laar ontstaat er met

gevers, overheden voorop, wensen

het cateringaandeel van Prorest de

(Integrated Facility Management, red.)

de nieuwe organisatie ‘een krach-

steeds minder bij te dragen in de

nummer 1 in Nederland in de com-

Verhuizing

zorgt er voor dat wij onze dienstver-

tige partij in een sterk veranderende

lunch van hun werknemers.”

binatie van horeca & catering. Een

Prorest telt circa 700 medewerkers,

lening op het gebied van grote en

markt voor personeelsrestaurants’.

waarvan circa 30 op het hoofdkantoor in Schiedam. Deze mensen zijn nu voor een belangrijk deel al werkzaam op de vestiging van Albron in De Meern. Teun Verheij is en blijft algemeen directeur en neemt tevens zitting in de directieraad van de Facilicom Groep. Dick Bennink, die verantwoordelijk was voor de activiteiten van Prorest, krijgt in de nieuwe organisatie als operationeel directeur de verantwoordelijkheid over de exploitatie van de personeelsrestaurants met een

‘Werkgevers, overheden voorop, wensen steeds minder bij te dragen in de lunch van hun werknemers’

prima uitgangspositie om in te zetten Het bedrijf dat uit de fusie tussen

op groei, vinden beide bestuurders.

Facilicom en Albron is ontstaan,

De groei moet komen uit alle drie de

moet de concurrentieslag met sterk

focusgebieden. Met name uit horeca

groeiende partijen als HMSHost

en leisure. Vooral high traffic-punten

en zwaargewichten als Sodexo en

hebben beiden in het vizier. Ook in

Compass aan gaan. De nieuwe

de zorg worden mogelijkheden ge-

organisatie zal ook anders aan tafel

zien met de nieuwe combinatie. Ook

zitten bij partijen als NS Stations, die

in de personeelsrestauratieve markt

de exploitatie van de winkels op de

wordt tegen de stroom in ingezet op

stations wil gaan uitbesteden, omdat

groei. Verheij: “Albron is ontstaan

de dienstverlening en de kapitaal-

vanuit een gedachte dat het zorgen

kracht door het partnership sterk zijn

voor een positief perspectief voor

uitgebreid.

alle betrokkenen, opdrachtgevers,

omzet van bijna 150 miljoen euro.

kleine contractpartijen en tevens op

“Enerzijds is er”, aldus Van de Laar,

Het totale integratieproces van beide

andere horecaterreinen sterk kunnen

“sprake van een groei in het aantal

Albron, dat inmiddels alweer sinds

en de maatschappij uiteindelijk leidt

organisatie zal niet langer dan een half

uitbreiden.” Dat het dak er nu afgaat is

IFM-contracten, anderzijds vraagt de

2104 positieve financiële resultaten

tot omzet en winst en daarmee lange

jaar duren, zo wordt ingeschat. De

ook wat teveel van het goede, maar de

exploitatie van personeelsrestaurants

laat zien en in 2016 weer commer-

termijn continuïteit.”

gasten, medewerkers, leveranciers

Lunchspe Kipsatécr cial met oquet


Geen 18, geen alcohol

114SB247 ADV APPLE BANDIT_corr_WT.indd 1

Neem contact op met de HEINEKEN Groothandel voor het plaatsen van een bestelling of meer informatie

20-06-16 16:34


Nieuws

@FoodClicks november 2016

@11

Heineken wil met licht bitter drankje vrouwen én mannen aanspreken

Cider als het verfrissende alternatief voor bier en wijn bezig aan opmars zaak van lange adem. Cider, gemaakt

voor staat: interessant voor mannen en

aan gelegen met cider de doelgroep

van het sap van speciale appelrassen,

vrouwen, verfrissend met een uitge-

aan te spreken dat niet zo gauw een

is zo’n product dat door z’n onderschei-

balanceerde smaak, toegankelijk en

biertje pakt, maar wel graag een licht

dende smaak en eigenschappen door

betaalbaar. Het feit dat één op de drie

alcoholisch drankje drinkt en op zoek

de consument ontdekt moet worden.

Nederlanders geen bier drinkt, betekent

is naar variatie.

Niet als een hip soort prosecco, maar

een enorm marktpotentieel voor het

als een lekker en verfrissend nieuw

alcoholische alternatief.

alternatief naast bier en wijn.

Potentie “De populariteit van cider groeit

Afzet

sterk, niet alleen internationaal, maar

Groot

Hoeveel marktpotentieel cider in Ne-

ook in Nederland”, zegt Pascal Gilet,

Voor Heineken zijn innovatie, presen-

derland heeft, is te zien in onder meer

algemeen directeur Heineken Neder-

Met Apple Bandit wil Heineken de Nederlandse consument die

tatie, promotie en communicatie de

Ierland, de Verenigde Staten, Frankrijk

land. “We geloven daarom dat het

geen bier drinkt of graag varieert, meer keuze in ciders bieden

sleutelwoorden om cider in Nederland

en Spanje waar cider al sinds jaar en

nú het moment is om flink in te zetten

groot te maken. Deze zomer lanceerde

dag in onder meer de horeca breed

op de cidercategorie in ons land. Wij

de brouwer het nieuwe cidermerk Ap-

verkrijgbaar is. Groot-Brittannië spant

zien grote potentie in deze innovatieve

ple Bandit en tegelijkertijd breidde het

echter de kroon en heeft cider in elke

en boeiende categorie. Een grote

het aanbod ciders in de horeca uit met

pub via flesjes of op de tap verkrijgbaar.

groep consumenten is steeds meer

nog vier merken: Blind Pig, Bulmers,

Succes dat volgens Heineken ook in

op zoek naar variatie voor verschillen-

Old Mout en Stassen. Met de range

Nederland mogelijk moet zijn. In het

de momenten; van pils en speciaal-

ciders richt Heineken zich op consu-

voorjaar van 2008 lanceerde Heine-

bieren tot licht alcoholische dranken

menten die wel alcohol maar geen bier

ken Jillz waarmee Nederland voor het

en alcoholvrij. Met cider bieden we,

Ciders – De laatste drie jaar kreeg de markt van alcoholische dranken in Nederland er honderden nieuwe bieren bij, vooral gebrouwen door regionale brouwers. In het kielzog van de speciale bieren groeit de belangstelling voor cider. Het frisse, licht bittere drankje dat wordt gemaakt van appels is aan een opmars bezig. Vooral Heineken innoveert met cider waarbij het zich richt op consumenten die wel alcohol maar geen bier drinken. Voor levensmiddelenfabrikanten gaan

en waarvan de verschillende merkpro-

drinken. Volgens de brouwer geldt dit

eerst met cider in een aantrekkelijke en

ook de groep waarvan bier niet de

ontwikkelingen in de markt vaak minder

ducten nu langzaam maar zeker een

voor een op de drie Nederlanders en

toegankelijke propositie kennis maakte.

eerste keuze is, een natuurlijk, verfris-

snel dan gehoopt. Het groot maken van

vaste plaats in de schappen veroveren.

van alle vrouwen zou zelfs de helft nooit

Inmiddels groeit de wereldwijde afzet

send en licht alcoholisch drankje.

ijsthee in Nederland tot de volwassen

Consumenten moeten aan een nieuw

bier drinken. Met Apple Bandit richt

van cider met vier procent per jaar

Ideaal om een borrel mee te starten.

categorie dat het nu is, heeft meer

product wennen, zeker als iets anders

Heineken zich op mannen én vrouwen

twee keer zo snel als bier. Met de in

We willen dat Apple Bandit het hart

dan vijftien jaar geduurd. IJskoffie is

smaakt dan dat men kent of verwacht.

en dat biedt een enorm potentieel voor

Europa langzaam maar zeker terug-

van de cidercategorie wordt zoals

een andere categorie waarin al jaren

Het aanspreken of ‘opvoeden’ van een

marktgroei. Apple Bandit omschrijft

lopende afzet van bier, vooral onder

Heineken dat is voor pils en Amstel

wordt geïnnoveerd en geïnvesteerd

bepaalde groep consumenten is een

dan ook goed waar de cidercategorie

jonge mannen, is er voor Heineken veel

voor Radler.”

Royaan serveert geliefde broodje croquet op nieuwe wijze

‘Doorsneeproducten’ serveren als traktatie geeft ondernemers nieuwe afzetkansen Lunchmoment – In tankstations, in snackbars en in de horeca worden

Volgens de fabrikant leent de unieke

producten de iedereen kent steeds vaker gepresenteerd als delicatesse.

smaak van een Van Dobben croquet

Of het nu broodjes zijn, hamburgers, frites, koffie of kroketten, produc-

zich perfect voor het serveren van een

ten worden op nieuwe wijze geserveerd waardoor dat doorsneeproduct

nieuw en verrassend broodje kroket.

een ware traktatie wordt. Een ontwikkeling die ondernemers volop

Royaan heeft daarom de handen ineen

nieuwe culinaire verkoopkansen biedt.

geslagen met SVH Meesterkok Jeroen Robberegt om het broodje croquet

In de Nederlandse tankstations heeft

om kwaliteit in plaats van kwantiteit. De

er op het gebied van broodjes en koffie

hamburger vaart er wel bij, want de ver-

de laatste vijftien jaar een ware revolutie

kopen en de marges erop zijn de laatste

Variëren

plaatsgevonden. Kwaliteit en verse

jaren enorm gestegen.

Voor ondernemers die méér uit hun

bereiding voor het oog van de klant met

opnieuw op de kaart te zetten.

broodje croquet willen halen, zijn er

Volgens Royaan is de ‘croquet’ een culinair product met vele nieuwe menusuggesties

de beste ingrediënten is gemeengoed

Kroket

daarom sinds kort de Lunch Specials

worden. Ontwikkelingen die momenteel

Een zelfde soort ontwikkeling is er nu

van Van Dobben. Dat is het bekende

op maat wil bieden. De Lunch Specials

Dobben croquetten. Ze geeft aan dat

ook gebeuren met de aloude hambur-

ook met de aloude kroket te zien. Vol-

broodje croquet op nieuwe wijze geser-

stellen ondernemers in staat niet alleen

deze beter passen bij de uitstraling

ger. Waar het bij de hamburger tot een

gens Royaan, fabrikant van de merken

veerd. De Van Dobben Lunch Specials

meer omzet te genereren, door de

van haar zaak dan de twee sneetjes

paar jaar geleden draaide om ‘onder-

Van Dobben en Kwekkeboom, is de

zijn verrassend en origineel van smaak,

hogere verkooprijzen kan ook met een

brood met twee croquetten. “We

kant markt’, ‘goedkoop’ en ‘veel voor

‘croquet’ een culinair product waarmee

eenvoudig samen te stellen en daarom

zo bekend product als de kroket, of in

zijn een vernieuwend bedrijf en doen

weinig’ is het gemakkelijke vleesge-

op het gebied van menusuggesties en

volgens Royaan zeer geschikt voor

het geval van Van Dobben, de cro-

graag iets anders en verrassends. De

recht anno 2016 een ware culinaire

presentatie nog enorme verkoopkansen

op de kleine kaart. Ze bestaan uit een

quet, meer marge worden behaald.

Van Dobben Lunch Specials sluiten

delicatesse geworden. Restaurants

liggen. De hamburger was een door-

rundvlees- en kalfsvleescroquet, een

en snackbarformules als Kwalitaria

sneeproduct met een goedkope status.

kaascroquet en een satécroquet. Deze

Uitstraling

mosterdsaus bij de rundvleescroquet

hebben de hamburger prominent op de

Maar kijk nu eens wat er in snackbars

bieden ondernemers niet alleen de mo-

Eigenaresse Ria van BrasseRia

is veel lekkerder dan het standaard

menukaart gezet. De hamburger wordt

en restaurants aan topkwaliteit hambur-

gelijkheid te variëren, ook kunnen ze de

in Dronten werkt sinds de zomer

zakje mosterd. Ook de opmaak van

gemaakt van de hoogste kwaliteit vlees

gers wordt geserveerd. En niet alleen

rotatie verhogen. Met de Van Dobben

met de Lunch Specials. BrasseRia

de Lunch Special doet veel. Het is

en met de beste ingrediënten. Het is

als hamburger op een broodje, maar als

Lunch Specials laat Royaan zien dat het

presenteert de Van Dobben cro-

de extra aandacht dat we aan het

nu een culinair product waarmee volop

volledige lunch of diner. Royaan is ervan

ondernemers naast het leveren van een

quetten op wit Focaccia brood of

broodje besteden wat door de gast

wordt gevarieerd en waarbij het gaat

overtuigd dat dit ook met de kroket kan.

assortiment snacks vooral oplossingen

bruin Waldkorn brood met twee Van

wordt gewaardeerd”, aldus Ria.

hier goed bij aan. Onze zelfgemaakte


@12

Groothandels

@FoodClicks november 2016

Makro Nieuwegein gaat verbinding aan met Local2Local

‘Proef slaagt als relatie lukt tussen foodproducent en Makro-klant’ Groothandels - Makro Nieuwegein heeft als eerste vestiging van het groothandelsbedrijf een samenwerking gesloten met een regionaal producentencollectief, genaamd Local2Local. Met zo’n vijftig aangesloten streekleveranciers wil Makro de foodproducenten in contact brengen met klanten uit de regio. Makro Nieuwegein geeft met het initiatief invulling aan de verbindende functie die de groothandel zakelijk wil gaan innemen. Bij de introductie van het nieuwe

concrete invulling voor die net-

format voor de zeventien Neder-

werkfunctie.

landse groothandelsvestigingen werd door CEO Kef van Helber-

Makro wil vanuit haar nieuwe stra-

gen al aangegeven dat het net-

tegie een unieke marktplaats zijn

werkplein (en onderdeel werken

voor ondernemers, waar ze terecht

& netwerken) heel belangrijk is

kunnen voor al hun zakelijke inko-

binnen het nieuwe Makro-concept,

pen, om te shoppen, te netwerken

maar niet het allerbelangrijkste.

én te werken. Een verbinding aangaan met het Local2Local-

Dat blijft gewoon de verkoop in

initiatief betekent voor Makro ook

de winkel en dus het shoppen en

een sterkere relatie met lokale on-

inkopen. Het werken en netwer-

dernemers. Makroklanten kunnen

ken moet wel het verschil gaan

het verhaal achter de producten

maken en de reden zijn dat klanten

aan hún klantenkring overbrengen

naar Makro komen. In de nieuwe,

– wellicht ondersteund door een

verbouwde vestigingen is daar-

bezoek aan een teler of een speci-

voor een speciale plek ingericht.

ale workshop in de Makrovestiging

V.l.nr. De initiatiefnemers Kasper te Braak (vestigingsmanager Makro Nieuwegein),

Nieuwegein is een zogenaamde

zelf. Local2Local bestaat 3 jaar en

Mark Frederiks van Local2Local en Harald Lek, hoofd category management van Makro

maar heeft met het initiatief wel als

‘We willen niet alleen regionale producten neerleggen, maar juist de verbinding aangaan met de klanten van Makro’

king met Local2Local spreekt

kunnen we het assortiment ook

foodbedrijven weer dicht bij de

@FoodClicks met vestigingsma-

uit gaan breiden,” aldus Frede-

mensen brengen.”

nager Kasper te Braak van Makro,

riks. Hij vervolgt: “De producten

hoofd category management

voegen iets toe aan het assor-

Voor de vestigingsmanager Te

Harald Lek van de groothandel en

timent, maar het gaat pas leven

Braak is de invulling van het initi-

Mark Frederiks van Local2Local.

voor de klanten als er over en

atief een belangrijk onderdeel van

Lang niet alle producten van de

weer relaties worden aangegaan.

zijn rol als gastheer op de vesti-

Local2Local-producten liggen

Deels gebeurt dat door de circa

ging. Wil hij binnen de vestiging

bij Makro, in eerste instantie

180 evenementen die jaarlijks

invulling geven aan de zakelijke

is gekozen voor zo’n 70 á 80

door de leden van Local2Local

marktplaats, dan zal ook hij een

producten. “We willen niet alleen

worden georganiseerd, waarbij

netwerk moeten opbouwen. “Ook

regionale producten neerleggen,

klanten samen met de leveranciers

vanuit mijn rol is er alles aangele-

evenementen kunnen optuigen

gen om de samenwerking tot een

juniorvestiging van de groothandel,

heeft inmiddels een online assorti-

maar juist de verbinding aangaan

omdat de locatie wat kleiner is dan

ment van 500 boerenproducten.

met de klanten van Makro. Als wij

als bijvoorbeeld de dieren de wei

succes te maken. Niet alleen voor

er daadwerkelijk in slagen een

ingaan, of op de appelplukdag,

de vestiging hier, maar we willen

Bij gelegenheid van de opening

verbinding aan te gaan tussen

of dat mensen een nachtje in

vanuit Makro ook dergelijke sa-

eerste vestiging, naast een eigen

van de vestiging in Nieuwegein en

die twee partijen, is niet alleen

de hooiberg kunnen verblijven.

menwerkingen binnen de overige

zakelijke ontmoetingsplek, ook een

de introductie van de samenwer-

de samenwerking geslaagd, maar

Evenementen die leuk zijn en de

vestigingen.”

de vestigingen in de grote steden,

De pure Viking

uit het Hoge Noorden. Ontdek deze en nog vele andere producten in onze nieuwe catalogus. Bekijk hem nu online! info-nl@lantmannen.com | lantmannen-unibake.nl

SKYR HAMBURGER BUN 25770000

Een op steen gebakken rustieke bun met proteïnerijke skyr, voor een echte energieboost!


Convenience

@FoodClicks november 2016

@13

Rewe, Edeka en Albert Heijn zoeken in Duitsland buiten retailbranche

On-the-go locaties inzet concurrentiestrijd internationale supermarktreuzen Convenience - Duitsland is het toneel van een hevige concurrentiestrijd tussen internationale retailreuzen als Edeka, Rewe en - in minder mate het Nederlandse Albert Heijn. Op zoek naar nieuwe afzetmogelijkheden, naar een sterkere marktpositie en naar de consument die wil kunnen eten en drinken waar en wanneer het hem uitkomt, openen retailketens in hoog tempo gemakswinkels op Duitse tankstations, treinstations en luchthavens. Edeka, na Lidl en Aldi de grootste

mee komt het aantal Rewe to go

supermarktketen van Duitsland,

vestigingen in Duitsland op 24. De

opende 13 oktober op de Haupt-

formule is te vinden op twee typen

bahnhof van München hun nieuw-

locaties. Zo zijn er twaalf Rewe

ste conveniencestore, een 580

to go gemakswinkels in drukke

vierkante meter grote gemakswin-

winkelstraten van Bonn, Dort-

kel die doordeweeks van zeven uur

mund, Essen, München, Keulen

’s morgens tot elf uur ’s avonds en

(2) en Düsseldorf (2). Daarnaast

in de weekenden van acht uur ’s

rolt Rewe in hoog tempo gemaks-

morgens tot elf uur ’s avonds open

winkels uit in Aral tankstations. Zo

is. Als alle reguliere winkels in de

telt het inmiddels 24 Rewe to go

Zuid-Duitse stad gesloten zijn,

vestigingen in Aral tankstations in

kun je op de treinstation-Edeka

onder meer Bochum, Bonn, Düs-

nog terecht voor verse smoothies,

seldorf (3), Keulen (4), Leverkusen

broodjes, koffie, sushi, wraps en

en Essen.

frisdranken. Het zijn niet de eerste

De Duitse Aral topman Patrick Wendeler (links) verheugt zich samen met Rewe-directielid Lionel Souque op ‘de volgende grote evolutie in de tankshopbranche’ klanten, zorgen per bezoek voor

Kansen

In dit kader openen deze maanden

hogere uitgaven en trekken meer

De ontwikkelingen in Duitsland komen

AH to go shops in BP tankstations in

gemakswinkels van Edeka; eind

Succes

klanten, zo blijkt uit de proef. Voor

op het moment dat ook Albert Heijn

onder meer Amsterdam, Nieuwegein,

vorig jaar en begin dit jaar opende

Afgelopen maart maakte Rewe

Rewe en Aral reden genoeg de

aangeeft kansen te zien met AH to go

Oostzaan en Deventer. Beide Duitse

de retailer ook al twee gemaks-

bekend dat de proef die het over

ambitie uit te spreken de komende

vestigingen aan Duitse snelwegen.

Shell-stations met AH to go bieden

winkels op het luchthaven van

een periode van twee jaar met Aral

jaren naar duizend Rewe to go’s in

Eind augustus opende Albert Heijn

veel gemaksproducten voor directe

München. Hier is Edeka in goed

deed zo succesvol was, dat men

Aral tankstations te willen groeien.

twee AH to go shops in Shell tanksta-

consumptie of kant-en-klaarmaaltijd

gezelschap want ook concurrent

de komende jaren nog veel meer

In 2017 moeten er tientallen nieu-

tions in Düsseldorf en Straelen, net

voor consumptie thuis. De uitbreiding

Rewe, de nummer 4 supermarkt-

Rewe to go gemakswinkels in Aral

we Rewe to go conveniencesto-

over de grens bij Venlo. Een opmer-

in Duitsland past in de strategie van

keten van Duitsland, opende er dit

tankstations gaat openen. De to

res hun deuren openen in Aral

kelijke stap aangezien de retailer in

moederbedrijf Ahold om het aanbod

voorjaar een Rewe to go. En Rewe

go-winkels bij de Aral-tankstations

tankstations en op drukke plekken

Nederland gekozen heeft voor een sa-

van gemakswinkels in binnen- en

heeft ook een Rewe to go op het

verhogen de inkoopfrequentie van

in Duitse binnensteden.

menwerking met oliemaatschappij BP.

buitenland uit te breiden.

centraal station van München, nota bene op vijftig meter van de nieuwe Edeka gemakswinkel. Ontwikkeling Edeka heeft volgens analisten goed gekeken naar de bijzonder succesvolle ontwikkeling die concurrent Rewe momenteel in het out-of-homekanaal maakt. De retailreus opent verspreid over Duitsland in hoog tempo Rewe to go gemakswinkels. Zo ging er in november een Rewe to go open op het treinstation van Neurenberg

De Duitse retaileus Rewe heeft op het treinstation van Keulen

Rewe en Aral hebben de ambitie om de komende jaren naar

en in oktober een in Koblenz. Hier-

een 240 m2 grote to go gemakswinkel met 3000 producten

duizend Rewe to go’s in Aral tankstations te willen groeien

Lunchspe Rund vlee cial met scroquet


@14

Zorgdebat

@FoodClicks november 2016

Talking Dinner-discussie over snelle veranderingen in de zorg

‘Vakkennis in eten en drinken mag niet verloren gaan’

Adviesbureau JRM en Dedoreon organiseerden in november in kasteel Maurik in Vught een ‘talking dinner’ over de uitdagingen in de zorgbranche in Nederland

Special – Waar gaat het met de zorg naartoe en wie moet je als toeleverancier tegenwoordig aanspreken binnen de zorginstellingen? Kleinschalige woonvormen voor langdurige cliënten, waar per afdeling gekookt wordt, en meer korte poliklinische opnamen bij de ziekenhuizen zorgen ervoor dat eten en drinken steeds minder hoog op de agenda van zorgbestuurders staat. Een verkeerde ontwikkeling, want met het inkrimpen van de foodafdelingen gaat vakkennis verloren. Ligt hier een nieuwe taak voor de industrie? Adviesbureau JRM en Dedoreon

Solutions), Marcel Pols (Friesland-

organiseerden in november in kasteel

Campina Foodservice), Henk Lefers

Maurik in Vught een ‘talking dinner’

(Verstegen) en Jos Wassenaar (JDE

over de uitdagingen in de zorgbranche

Professional). De zorgorganisaties

in Nederland. Gesprekspartners wa-

waren vertegenwoordigd door Corina

ren Luc Zwaanenburg van temp-rite

Schouten van Stichting Voor Regionale

Benelux, Rob Wilkes (Unilever Food

Zorgverlening (SVRZ), Jan Boeren

(Stichting Groenhuysen), Anne Bron

ontvangen, maar thuis blijven wonen.

(GGz Altrecht), Vincent van Rijswijk

Juist die groep kan met een betere

gasten als voor het bezoek. Op die

(Cordaan) en Rinus de Viet vanuit het

of aangepaste leefstijl met eten en

laatste groep zet Jacobs Douwe

Rotterdamse ziekenhuis Erasmus MC.

drinken, maar ook met voldoende

Egberts sterk in bij ziekenhuizen en

De discussiegroep werd aangevuld

beweging enorme besparingen in de

zorginstellingen. “Koffie en theedrin-

met de initiatiefnemers Ronald Lekker-

zorgkosten realiseren. Men hoeft dan

ken is van grote sociale betekenis

kerker vanuit Dedoreon en Niels Mas-

minder snel naar een verpleeghuis en

en vraagt dus aandacht”, zegt Jos

selink en Rob Janssen namens JRM.

herstelt in een ziekenhuis sneller van

Wassenaar. “Ook omdat er flinke

een operatie.

volumes in omgaan. Daarnaast is

Uitdaging

toegenomen, dat je als instelling

contact van zorginstellingen met fabri-

Eten en drinken is belangrijk, maar niet

wel mee moet in die kwaliteitsslag.

kanten over de kennis van levensmid-

bij elke zorginstelling in gelijke mate.

Mensen verwachten dat ook van

delen? Het onderwerp blijkt een uitdaging. De veranderingen in de zorg zijn de afgelopen jaren zo drastisch en snel gegaan dat iedereen zoekt naar De zorgaanbieders zien dat door de

Dedoreon en JRM zijn twee bedrijven actief in de zorg. Vorig jaar beslo-

en drinken minder wordt. Aan de

ning, hospitality- en inrichtingsvraagstukken. Deze oplossingen worden steeds samen met de opdrachtgevers opgesteld en ontwikkeld. Het initiatief ‘talking dinner’ namen zij om meer discussie en diepgang te krijgen in de markt van eten en drinken. Want net zoals dat in de outof-homesector plaatsvindt, verandert ook de zorgmarkt in hoog tempo. En als de consument niet meer in kanalen denkt, waarom zou je dat als aanbieder van eten en drinken dan wel doen? Meer informatie: Dedoreon en JRM Food & Facilities, www.jrm-ff.nl

Sociaal

Talking dinner voor diepgang

lossingen en concepten rondom eten en drinken, facilitaire dienstverle-

de kwaliteit van koffie thuis dermate

Is er behoefte aan meer of minder

een nieuw evenwicht in de contacten.

ten ze te gaan samenwerken op het gebied van toekomstbestendige op-

sociale functie. Zowel voor de

decentralisering het belang van eten andere kant missen zij het contact met de industrie als het gaat om informatie en nieuwe concepten met meerwaarde voor de patiënt/cliënt. Hoe zaken

‘Ook wij blijven innoveren en onderstrepen het belang van kennis en kunde’

als kennis en kunde beter geborgd

Zorginstelling Cordaan groeit in

een zorginstelling. Dat staat nog

zouden moeten worden, blijkt in de

de (thuis)zorg, maar niet in eten en

los van de ontwikkeling dat ook het

praktijk geen eenvoudige opgave.

drinken want dat doen ze thuis, laat

consumptiegedrag bij mensen is

Vooral niet omdat de verantwoordelijk-

Van Rijswijk weten. Desalniettemin

veranderd. Er wordt nu veel meer

heid steeds vaker bij zorgmedewer-

is eten en drinken in de zorginstel-

over de hele dag koffie en thee

kers wordt neergelegd die nauwelijks

lingen waar patiënten lang verblij-

gedronken en voor goede kwali-

in eten en drinken zijn opgeleid. Ook

ven niet alleen een noodzakelijke

teit is de gast ook bereid extra te

zijn er steeds meer mensen die zorg

iets, het heeft ook een belangrijke

betalen.”


Zorgdebat

@FoodClicks november 2016

@15

Mis Belangrijke vraag is: bij wie moet je terecht? Volgens Anne Bron van GGz Altrecht zijn er drie aanspreekpunten binnen de zorgorganisaties. “De directie zet de lijnen uit als het gaat om hoe wordt er gegeten en wanneer. Dat zijn de richtlijnen, maar daar zitten niet de budgetten. Die zitten weer bij de managers. Het geld zelf wordt echter uitgeven op de locaties. En daar zie je dat het minder wordt uitgegeven aan bereide producten, omdat er meer zelf wordt gekookt. En laat het daar nu juist mis gaan, want de professionaliteit van de meeste mensen als het om koken gaat en om voedingsingrediënten is beperkt waardoor de kwaliteit van de voeding, hoe goed bedoeld ook, niet altijd vol-

Belangrijk onderwerp bij eten en drinken is altijd de vraag wat het mag kosten, hoewel die in verhouding

ledig is.”

tot andere kosten in zorgorganisaties marginaal zijn

Grip Ook het feit dat er naast de groot-

waarvan patiënten op een gege-

tijden van de eindklant, de patiënt.

Voedingsbeleid

leven verkeert, ga je natuurlijk geen

handel meer gekocht wordt bij de

ven moment keuzes gaan maken.”

Volgens Bron zie je dat deze bespa-

Volgens Jan Boeren van Stichting

dingen meer ontzeggen. Die gun

supermarkt, of via een van bestel-

Marcel Pols van FrieslandCampina

ringen veelal worden opgesoupeerd

Groenhuysen is het belangrijk dat

je nog een zo aangenaam mogelijk

services, maakt het niet eenvou-

vult aan dat de verkrijgbaarheid van

door andere betalingen, juist omdat

een zorgorganisatie een duidelijk

verblijf.” Pols haakt daarop in door

diger grip te houden op eten en

de juiste producten niet alles oplost,

het ‘niet geoormerkte’ gelden zijn.

voedingsbeleid heeft die door de

te melden samen met de Universiteit

drinken. ‘Recepten komen hooguit

maar dat ook het gezondheidsbe-

Raad van Bestuur wordt uitgedragen.

Wageningen onderzoek binnen ver-

uit de AllerHande, maar vooral

lang van producten dient te worden

Gevoelig

“Voeding en de beleving daaromheen

pleeghuizen en ziekenhuizen te doen

is het afhankelijk van de kook-

uitgelegd. Zo organiseert de zuivel-

Het punt van kennis van voeding en

behoren tot de primaire zorg. Als

naar producten en levensstijladviezen

kwaliteiten van de thuiskok’, is het

reus onder meer workshops rond

de borging binnen de organisatie blijkt

Groenhuysen hebben we de ambitie

die mensen fitter en sterker maken.

algemene beeld bij de aanwezigen.

thema’s als de Schijf voor Vijf voor

tijdens het rondetafelgesprek een

de regievoering door cliënten te ver-

Dat zijn langdurige en innovatieve

Daar waar mogelijk ondersteunt de

Ouderen en toetjes maken.

gevoelig onderwerp. Voor patiënten

hogen. Dit betekent onder andere dat

trajecten. Voor dergelijke ontwikkelin-

en cliënten die het nodig hebben zijn

de processen zoals we die hebben,

gen is het van belang dat die bekend

Kosten

er uiteraard diëtisten, maar voor de

vanuit de cliënt worden ingericht zodat

raken binnen de zorginstellingen.

Belangrijk onderwerp bij eten en

rest is kennis en kunde van eten en

zij een maximale invloed hebben, de

“Dat is niet alleen reden voor ons om

drinken is altijd de vraag wat het

drinken toch vooral een zaak die nu

producten en diensten op hun worden

hier aan tafel te zitten, we willen echt

afgestemd en dat extra aandacht

daadwerkelijk contact onderhouden

wordt besteed aan beleving. Daar-

om dergelijke inspanningen te ver-

naast zijn we bezig de expertise van

richten”, aldus Pols.

industrie met instructiefilms over hoe bepaalde gerechten zijn te bereiden. De gespreksdeelnemers van de zorginstellingen roepen de industrie op zoveel mogelijk hun krachten op dit vlak te bundelen. Het gemak van de groothandel blijft groot. Want het dubbeltje dat bespaard wordt door de aardappelen in de actie bij een bepaalde supermarkt te kopen, wordt aan het einde van het facturatietraject een kassabon van 50 euro door de kosten van de administratieve verwerking. Zorgverleners op die kleine locaties hebben zeker voor die extra kosten weinig oog. Investeren Unilever en Verstegen willen op die

‘Hoe zaken als kennis en kunde beter geborgd kunnen worden, is in de praktijk een hele opgave’

de medewerkers te verhogen door horecakoks binnen te halen die de

Vragen

collega’s naar kwaliteitsverbetering

Een mening die gedeeld wordt door

coachen. Binnen onze organisatie

de andere toeleveranciers, waar-

zien we maatschappelijk ondernemen

onder Unilever. Wilkes: “Ook wij

een steeds belangrijker issue worden.

blijven innoveren en onderstrepen het

Denk aan versbeleving, streek-

belang van kennis en kunde. Om die

producten en het voorkomen van

reden blijven wij concepten en inno-

‘waste’. Verder streven we naar meer

vaties pushen en promoten en probe-

ketensamenwerking met leveranciers

ren wij daar waar mogelijk behulp-

die waarde kunnen toevoegen door

zaam te zijn in het ondersteunen van

gebruik te maken van elkaars kwa-

de mensen die bezig zijn met facility.”

mag kosten, hoewel die in verhou-

bij de grossiers en maaltijdproducen-

liteiten. Zo starten we binnenkort in

Volgens Luc Zwanenburg van temp-

ding tot andere kosten in zorgor-

ten zit. Daar waar die kennis vroeger

samenwerking met Campina met een

rite is de zorgsector een branche die

ganisaties marginaal zijn. Ook bij

bij de chef-kok aanwezig was. Pols

yoghurtbuffet waar cliënten hun eigen

het verdient om heel serieus aan te

zorginstellingen neemt dat thema

wijst op het onlineplatform voedingin-

yoghurts kunnen samenstellen.”

pakken. “Als temp-rite streven we

halte in maaltijden kunnen verlagen

aan belang af. Want twee zaken die

dezorg.nl dat inspiratie en informatie

óf voor bepaalde patiënten meer

het proces van decentraliseren in de

biedt voor medewerkers binnen

Integraal

gebaseerd op klantbehoeftes. Daarbij

smaak aan het eten kunnen toevoe-

kosteninzage hebben opgeleverd, vol-

kleinschalige woonvormen en daarin

Traditioneel spreekt de zorgsector

geloven we in het delen van kennis

gen, omdat die een smaakverande-

gens vrijwel alle aanwezigen, is dat er

succesvol is. Ook het productaan-

van extramurale en intramurale zorg,

en kunde. Er is echter een belang-

ring hebben ondergaan als gevolg

geen duidelijk bedrag meer staat wat

bod wordt soms bepaald door de

maar er gaan stemmen op om dat

rijke vraag: met wie? Want er is veel

van medicijngebruik, bestraling of

eten en drinken voor patiënten wer-

grossier, simpel omdat die laat weten

voor eten en drinken te vervangen

veranderd in de zorg: eten en drinken

andere aandoeningen. Henk Lefers

kelijk per dag mag kosten. Daarnaast

of producten wel of niet worden

voor simpelweg verzorging of zorg.

staat onder druk en de kennis van

en Rob Wilkes willen beiden graag

worden de potjes op lokale afdelingen

opgenomen in het eigen assortiment.

Ook bij eten en drinken zou veel

bijvoorbeeld de chef-kok is uit menig

investeren in het aanbieden van

beheerd, waar zelf wordt gekookt.

Rinus de Viet heeft bij het Erasmus

vaker voor een integrale aanpak ge-

organisatie weggevloeid. De markt

goede en verantwoorde voeding of

Dit leidt tot een vorm van ‘bezuiniging

Ziekenhuis net zo’n geval bij de hand

kozen moeten worden, niet alleen de

zelf moet echter helder krijgen wat

een verbetering die samenhangt met

op bezuiniging’, omdat vrijwel elke

waarbij een bepaald gewenst pro-

keuze wat wel en niet op de zorglo-

men wil en wenst op het gebied van

het smaakprofiel. Wilkes: “Het gaat

‘thuiskok’ ervoor zorgt dat niet het

duct wordt gesaneerd. “In zo’n geval

catie, maar ook thuis. Op die manier

maaltijdverdeelsystemen. De meeste

niet om de vraag in hoeverre zorgin-

hele budget aan boodschappen wordt

is het vooral noodzakelijk om vast te

zouden aanzienlijke besparingen kun-

nieuwe producten ontstaan door

stellingen zich willen onderscheiden

opgemaakt, maar dat zo’n 10 procent

houden aan het product en anders

nen worden behaald als dat ten koste

behoefte van en in samenspraak met

op het gebied van eten en drinken,

wordt gespaard voor iets extra’s

de switch te maken naar een andere

zou gaan van bijvoorbeeld medicijn-

de klant. Als temp-rite kunnen we die

maar welk belang instellingen aan

later. Deze ‘reservering’ bovenop de

toeleverancier”, zegt hij. “Erasmus

gebruik. Uiteraard ligt dat aan de

bijdrage leveren, noodzakelijke oplos-

zaken als preventie en ondervoe-

budgetten die elk jaar toch worden

MC kan dat makkelijker dan andere

omstandigheden van de patiënt, laat

singen bedenken en het belang van

ding hechten. Want ook dat kunnen

gekort, betekent dat er steeds minder

instellingen omdat het samenwerkt

Corina Schouten weten, “want een

eten en drinken uitdragen. Samen

beoordelingscriteria zijn op grond

geld beschikbaar komt voor de maal-

met drie grossiers.”

patiënt die in een eindfase van het

staan we sterk”, aldus Zwanenburg.

ontwikkelingen inspelen. Unilever met het ontwikkelen van functionele producten en Verstegen met specifieke kruiden die óf het zoutge-

naar intensieve samenwerking die is


@16

Nieuws @VERTENTIE

EEN ECHTE KLASSIEKER ONDER DE FRISDRANKEN

@FoodClicks november 2016

Van der Kroft bouwt aan ‘volledig servicebedrijf’

VCN wil het beste tussen retail, foodservice en gemak Zorg - Verscentrum Nederland opende deze maand in Sassenheim het nieuwe distributiecentrum. De uitbreiding is een nieuwe mijlpaal in de groei die het bedrijf doormaakt. En met de komst van het eerder aangetrokken nieuwe directieteam kan de totaalleverancier voor de zorg de nestveren definitief van zich afwerpen. Verscentrum Nederland (VCN) is in

Boudewijn van der Kroft: ‘De zorgmedewerker is nu ook

2013 ontstaan vanuit twee oprichters,

verantwoordelijk voor het bestellen, koken, en serveren van de maaltijd’

Gert Jan Nell en Juul Vredenbregt (beiden voormalig oprichters van Eetgemak) aangevuld met Bidvest

doorontwikkelen en verrassen met

ze weten. Van der Kroft: “Sommige

Deli XL en Boon Beheer. Nu is het

nieuwe concepten want daar ligt ook

zaken moeten mensen eerst ervaren.

bedrijf volledig in eigendom van

hun kracht.”

Als mensen het leuk vinden om bij de

Boon Beheer, die hiermee de ideale

lokale supermarkt gebruik te maken

combinatie heeft van eigen fysieke

Aandacht

van een actie omdat ze denken daar-

supermarkten onder de merken

Op de zorgmarkt zijn verschillende

mee voordeliger uit te zijn, dan kost

MCD en Boon’s markt en de online

grote en kleine partijen actief van

het tijd om te laten zien dat zo’n kas-

activiteiten en kleinschalige distributie

AH.nl tot aan lokale zelfstandige on-

sabonnetje aan het einde van de ad-

van VCN. Met verschillende concep-

dernemers. Elk bedrijf wil een graan-

ministratieve rit in een keer vijftig euro

ten richt VCN zich op ‘kleinschalig

tje van de groeiende zorgmarkt mee-

duurder is geworden. Het kost dus

wonen’ en ‘thuiswonende zorgconsu-

pikken. De vraag is hoe VCN binnen

tijd om te laten zien dat het bestellen

menten’. Het heeft in die activiteiten

die competitieve markt toch zo snel

bij één organisatie altijd voordeliger

de ambitie om de beste combinatie te

kan - blijven - groeien. Van der Kroft:

is, dan het kijken naar een prijs van

maken tussen retail, foodservice en

“Met aandacht en service. Dat zijn

een artikel alleen. Aan ons de taak om

gemak. VCN doet dat met een viertal

de twee belangrijkste zaken. Onze

de verschillen niet te groot te laten

formules, zoals Zorgboodschap, een

servicemanagers, ook wel implemen-

zijn. Daarvoor is het belangrijk dat

online supermarkt voor de zorg; ’t

tatiemanagers genoemd, lopen mee

je de inkoop goed borgt. Daarnaast

Gruttertje, een online winkel voor een

met de klant en adviseren waar za-

moeten we er voor zorgen dat we op

zorgorganisatie; Thuisboodschap,

ken efficiënter en goedkoper kunnen.

de locaties logische ‘derde stromen’,

een bezorgservice voor alle dagelijkse

Soms vragen klanten aan ons, wat

zoals incontinentiemateriaal, medische

boodschappen en maaltijden en Uw

wij nu echt anders doen dan andere

producten, schoonmaakmiddelen en

Kruidenier, een full-serviceoplossing

organisaties en dan zeggen we ‘kijk

kantoorartikelen snel en eenvoudig

voor de buurtwinkel of rijdende

het verschil loopt nu al rond binnen

meenemen in onze logistiek. Door

winkel.

jullie organisatie’ wijzend op deze

bundeling van de productstromen is

managers. Die duiken in het proces

het ook mogelijk om producten vaker

Interesse

van de klant en geven van binnenuit

in kleinere hoeveelheden te bestellen.

Sinds dit voorjaar is Boudewijn van

adviezen. Zij leveren de ontzorging

Organisaties en afdelingen kunnen

der Kroft aangesteld als commercieel

waarnaar wordt gevraagd en leveren

dan minder voorraad houden wat

directeur. Van der Kroft is afkomstig

de besparingen waar zorginstellin-

besparing in opslagruimte en -kosten

van zuivelconcern Arla Foods en

gen naar op zoek zijn. Maar ook in

oplevert.”

is met zijn overstap ‘aan de andere

de serviceverlening doen we veel.

kant van de tafel’ gaan zitten. “De

Recent zijn we gestart met Online

Overzicht

overstap naar de handel is wellicht

Chef, een online omgeving waarin

Complicerende factor bij zorginstel-

DE ORIGINELE CASSIS SINDS 1938

minder groot dan gedacht, omdat

onze chef-kok in korte filmpjes de

lingen is dat het bestellen steeds

Onze Cassis wordt gemaakt van Zeeuwse zwarte bessen. Na de oogst worden ze ontsteeld, gekneusd, geperst en gefermenteerd. Hier heeft Hero Cassis haar unieke volle, ronde smaak aan te danken. Dit doen we al sinds 1938, dus inmiddels kunnen we Hero Cassis een échte klassieker noemen. Het is de meest verkochte cassis van ons land en hoort thuis in ieder assortiment. Met Hero Cassis serveert u altijd het beste.

ik vanuit Arla al veel tijd doorbracht

zorgmedewerker helpt om haar klein-

vaker decentraal plaatsvindt. Juist om

met VCN”, zegt Van der Kroft. “Zelfs

schalige woongroep op kookgebied

die reden zijn er veel partijen die op

zoveel tijd dat er bij het zuivelbedrijf

te verbeteren. De zorgmedewerker

de zorgmarkt inspelen. “De kunst is

wel eens gekscherend door collega’s

is nu ook verantwoordelijk voor het

om het bestellen decentraal te laten

werd gezegd: werk je soms bij VCN?

bestellen, koken en serveren van de

plaatsvinden, maar toch het overzicht

Maar de samenwerking was intensief,

maaltijd. Dit terwijl door de trend van

te bewaren op het hoofdkantoor”,

vooral in de beginfase en heeft niet

langer thuis te moeten blijven wonen

zegt Van der Kroft. “Wij kunnen dat

alleen Arla veel gebracht, maar ook

de bewoners in het verzorg- en

op alle mogelijke manieren faciliteren

mijn interesse in VCN als zorgleveran-

verpleeghuis steeds in slechtere con-

voor onze klanten. Zodanig dat ze de-

cier aangewakkerd. Inmiddels is VCN

ditie binnenkomen en zij hun handen

centraal en centraal overzicht blijven

dermate groot dat er organisatorische

daar dus al vol aan hebben”, aldus

houden op de budgetten, want het

aanpassingen noodzakelijk waren.

Van der Kroft.

in de hand houden van kosten is een

Het bedrijf is in een paar jaar tijd

| Teteringsedijk 279 | Postbus 3243 | 4800 DE Breda | T: 076-5798000 | fi eldsales@hero.nl | www.hero.nl

belangrijk item bij alle zorginstellingen.

gegroeid naar 300 medewerkers en

Relatie

Naast het leveren van stuksartikelen

een omzet van 60 miljoen euro. Dat

Volgens Van der Kroft en Juul Vreden-

aan kleinschalige afdelingen, groeien

vraagt om meer structuur dan in een

bregt (die later aanschuift, red.) is het

we nu toe naar een volledig service-

opstart. Dat hebben de oorspronke-

investeren in de relatie de kracht van

bedrijf waarbij wij de klant volledig

lijke oprichters ook ingezien. Vandaar

VCN. Pas wanneer alles naar tevre-

kunnen ontzorgen. Ook daarom was

dat zij nu binnen VCN verantwoorde-

denheid loopt volgt het profijt, ‘maar

het noodzakelijk de directie uit te

lijk zijn voor innovatie zodat wij blijven

dat zit dan wel aan twee kanten’, laten

breiden.”


Convenience

@FoodClicks november 2016

@17

Petra van Stijn begint broodjesbestelsite

‘Het gaat er om dat een broodje ham een excellent broodje ham is’ Convenience - Broodjesbestellen.nl heet de nieuwe bedrijfsactiviteit van Petra van Stijn. Als voormalig Shell-tankstationonderneemster in Arnhem met een zeer goed renderende broodjescorner, heeft zij haar ervaringen samengebracht in een bedrijfsconcept waarbij zij andere ondernemers gaat begeleiden en ontzorgen. Ongeacht of het ondernemers zijn binnen petrol of andere zelfstandige ondernemers met een broodjescorner.

Volgens Van Stijn draait het bij

maar de basiskwaliteit is bepaald.

Broodjesbestellen.nl om twee

Het gaat er bij Broodjesbestellen.

belangrijke punten: kwaliteit en

nl nu eenmaal om dat een broodje

efficiency. “Voor kwaliteit komen

ham echt een excellent broodje

de gasten terug en efficiency wil

ham is en niet een broodje waar

je als ondernemer, zeker wan-

de goedkoopste ham op ligt die je

neer je als ondernemer niet bent

maar kunt vinden. Wil je broodjes

aangesloten bij een partij die dat

leveren aan bedrijven in de buurt,

voor je regelt.” Als versleverancier

aan passanten, en wil je dat die

heeft Van Stijn gekozen voor het

ook weer bij je terugkeren en dus

bedrijf Foodimpuls dat kwalitatief

voor je broodjes een vaste klan-

hoogwaardige producten levert

tenkring opbouwen, dan moet je

aan onder andere partijen als De

kwaliteit als uitgangspunt nemen”,

Keurslager, Uw Slager, de Echte

aldus Van Stijn.

Groenteman en veel andere versspecialisten. Stuk voor stuk formu-

Ondersteuning

lehuizen die prat gaan op kwaliteit

Aangesloten ondernemers op de

van de producten die ze verkopen.

broodjesportal krijgen een eigen

Dat het binnen foodservice relatief

webshop waarop klanten via IDeaL

onbekende bedrijf Foodimpuls,

kunnen bestellen en afrekenen,

een samenwerkingsverband van

contant of via de facturatiemodule.

drie familiaire groothandels in vers,

De bouw en dagelijks beheer van

namelijk Booijman uit Zaltbommel,

de webshop wordt geregeld door

Petra van Stijn: ‘Allergeneninformatie, maar ook verwerkbare facturen voor de bedrijven, zijn

Haarsma uit Heerenveen en Van

Broodjesbestellen.nl. Onderne-

de Ven uit Echt, de leverancier is

mers krijgen ook ondersteuning

zaken waar de meeste locaties met een broodjescorner moeite mee hebben’

‘Voor kwaliteit komen de gasten terug en efficiency wil je als ondernemer’

inefficiënt gewerkt waardoor de

tankstation komen al snel vier- tot

eetmoment. Maar dan is het wel

personeelskosten te hoog komen

vijfhonderd klanten per dag. Een

belangrijk dat de klant het weet

te liggen. Zaken die nog allemaal

deel daarvan kun je als bedrijf

en ook weet hoe hij van de dienst

los staan van de marketingactivi-

ontzorgen, ook op een ander

gebruik kan maken.”

teiten om de corner bekendheid te geven of om catering naar de bedrijven in de buurt succesvol op te starten, zoals verpakkingen, een goede folder en toonbankkaartjes.” Eisen

werkt volgens Van Stijn ook alleen

bij de inrichting van de corner, het

Zeker met het leveren aan be-

maar gunstig. “Zij hebben veel

assortiment en het verkrijgen van

drijven, worden andere eisen

ervaring met maaltijdconcepten

bekendheid van de bestelsite en

gesteld aan het assortiment, de

als Meat&Meals en Uw Gezonde

broodjescorner. Daarnaast wordt

productingrediënten en zaken als

Keuken en koppelen fijnmazige

ook het personeel getraind. Van

facturatie. Van Stijn: “Allergenen-

distributie aan marketingonder-

Stijn: “Veel corners kunnen winst-

informatie, maar ook verwerkbare

steuning.”

gevender worden en daar helpen

facturen voor de bedrijven, zijn

wij de ondernemers bij. Het run-

zaken waar de meeste locaties met

Kwaliteitsstandaard

nen van een broodjescorner vraagt

een broodjescorner moeite mee

Het brood voor Broodjesbestellen.

veel. Vaak wordt het overgelaten

hebben. In het concept Broodjes-

nl wordt na een zorgvuldige selec-

aan een van de personeelsleden

bestellen.nl hebben we die zaken

tie ondergebracht onder het merk

en, hoe goed bedoeld ook, dat

allemaal verwerkt. Ondernemers

Fier van Foodimpuls. “Op deze

werkt in de meeste gevallen niet

betalen eenmalig een instapfee

wijze kunnen we kritisch kijken

optimaal. Er wordt bijvoorbeeld ge-

en vervolgens jaarlijks een fee

naar de kwaliteit”, zegt Van Stijn,

dacht dat de broodjes dik belegd

voor alle diensten als een eigen

“en de beste producten op de

moeten worden - zo van lekker

website en het onderhoud ervan,

beste plek laten maken. Dat is ook

veel waar voor je geld - terwijl dat

spaarkaartensysteem en span-

precies wat ik wil: een hele hoge

achter het stuur vreselijk onhandig

doeken voor de bakery buiten en

kwaliteitsstandaard. Uiteraard kun-

is. Nog los van je rendementscij-

verder promomateriaal in de vorm

nen de aangesloten ondernemers

fer. Of er wordt te veel ingekocht

van foto’s en tips om de verkoop

Broodjes zijn en blijven bijzonder populaire producten die veel

hun eigen assortiment samenstel-

waardoor de dervingspercentages

te bevorderen. Vooral die promo-

online worden besteld

len. Wij begeleiden ze vooral,

de winst afromen, of er wordt

folders zijn heel belangrijk. In een


@18

Nieuws

@FoodClicks november 2016

‘Inspiratiereis’ Lantmännen Unibake in teken van nieuwe start na de brand

‘We hebben een droom en dat is de nummer één van Nederland worden’ Nieuws - Innovatie, inspiratie en het delen van succes. Maar ook de

werken. We moeten het samen doen,

verwoestende brand van vorig jaar en de drive om samen met de

elkaar inspireren, van elkaar leren,

afnemers de kansen die er in de markt zijn te benutten. Dat was de

kijken waar de kansen liggen en waar

insteek van de ‘inspiratiereis’ die Lantmännen Unibake, de op een na

we het samen beter kunnen doen. De

grootste bakkerijgroep van Europa, in november hield in attractiepark

brand heeft extra onderstreept dat

De Efteling.

binnen Lantmännen trouwe, persoonlijke relaties en verbinding centraal

“We hebben een droom en dat is de

het teken stond van een nieuwe start,

staan”, aldus Breemeersch die even-

nummer één van Nederland worden.

van een frisse blik op de toekomst na

eens vooruit keek. “Half oktober zijn

Maar dat kunnen we niet alleen,

de brand in het Belgische Londerzeel

in de nieuwe fabriek in Londerzeel de

samen kunnen we groeien. Alleen

die op 17 juni vorig jaar de produc-

eerste baguettes alweer van de lijn

samen met u zijn we in staat om de

tielocatie van Lantmännen voor de

gerold. Een ongelooflijke prestatie net

groeikansen te realiseren die de

Benelux volledig in de as legde.

zestien maanden na de brand. Het is

markt in Nederland biedt.” Dat zei

de start van de nieuwe toekomst voor

Commercieel manager Thijs Volmer: ‘Alleen samen met de

commercieel manager Thijs Volmer

Verbonden

van Lantmännen Unibake Nederland

“Na de brand zagen we pas écht wat

bij de aftrap van het ‘World of Op-

het bedrijf betekent voor iedereen die

Inspiratiereis

portunities’ event in De Efteling. Met

bij Lantmännen werkt”, aldus CEO

De bijeenkomst in De Efteling stond

ondernemers: witte en rode wijn

van zoete viennoiserie en maakten de

36 industriële bakkerijen in twintig

Lieven Breemeersch. “De wil om na

ook in het teken van inspiratie. Hier-

versterken de smaak van het erbij ge-

ondernemers kennis met een hartige

landen in Europa geldt Lantmännen

deze traumatische gebeurtenis het

voor was er een rondtoer samen-

geten brood en vice versa. Bepaalde

twist door een product zoals ham.

met de merken Pastridor en Schul-

bedrijf er zo snel mogelijk weer bo-

gesteld langs twee ‘inspirerende’

donkere of juist witte broodsoorten

stad als toonaangevende producent

venop te helpen. De hulp die we van-

illusionisten en vijf workshops die

blijken uitstekend te kunnen worden

Rol

van een breed scala aan bakkerijpro-

uit onze partnerbedrijven uit Europa

lieten zien welke niet meteen voor

geserveerd bij uiteenlopende wijnen.

Lantmännen heeft ruim 100 miljoen

ducten als croissants, muffins, buns,

ontvingen, ja zelfs van onze concur-

de hand liggende verkoopkansen

Net als de op dit moment populaire

euro geïnvesteerd in de herbouw van

rolls en natuurdesembrood. Een

renten. Het laat zien dat Lantmännen

er in foodservice met bake-off en

high tea met zoete en hartige brood-

de productielocatie in Londerzeel.

bijeenkomst die zo’n tweehonderd

een heel uniek bedrijf is. Hoe verbon-

broodproducten zijn. Zo werden er

jes, biedt ook wijn talloze nieuwe en

In eerste instantie met twee lijnen,

bezoekers trok, met name onderne-

den we met elkaar zijn, de toewijding,

hartige croissants geserveerd met

innovatieve mogelijkheden met brood,

een voor de productie van stokbro-

mers die met brood en bake-off actief

hoe sterk de wil om te winnen is. En

als topping verschillende zoete en

zo toonde de workshop aan. Bij het

den en een voor broodinnovaties.

zijn in de foodservicebranche. Maar

uiteraard hoe belangrijk u bent, de

friszure smaken room. In een andere

station ‘Koffie’ werden uitgesproken

Dat laatste bewijst dat de Belgische

het was vooral een bijeenkomst die in

ondernemers die met onze producten

workshop een eye-opener voor veel

koffiesmaken gecombineerd met die

vestiging binnen de Lantmännen

de trotse Benelux bakkers.”

ondernemer zijn we in staat om de groeikansen te realiseren”

Unibake-groep een leidende rol binnen de innovatiestrategie van het bedrijf opeist. Bedoeling is op termijn de productie met nog twee lijnen uit te breiden. Dat vertaalt zich in een productportfolio van meer dan vijfduizend producten. “Met een dergelijk aanbod aan zoete, hartige en klassieke brood-en bake-off producten is er voor de horeca, voor tankstations, koffiecafés en quick service restaurants, ja voor elke locatie een product of maat”, zegt Breemeersch. “Met de

CEO Lieven Breemeersch: ‘Half oktober zijn in de nieuwe fabriek

Croissants bieden voor ondernemers met lef ongekende

in Londerzeel de eerste baguettes alweer van de lijn gerold

mogelijkheden om te combineren met bijzondere smaken

gloednieuwe bakkerij maken we onze ambitie om met onze ‘bread valley’ in het hart van Europa te groeien verder concreet.”

Lunchspeci Kaascroque al met t


Foodservice Marketing Award 2016

@FoodClicks november 2016

@19

Award onderscheidt meest succesvolle marketinginitiatieven in out-of-home

10 nominaties strijden om felbegeerde Foodservice Marketing Award 2016

Vorig jaar gingen Foodservice Marketing Awards naar het Aziatische foodconcept

De Foodservice Marketing Award van 2014, uitgereikt in de Amsterdam Arena,

Enoki van NS Stations en de Hellmann’s Burger Route van Unilever Food Solutions

ging naar restaurantformule La Place

Awards – De jury heeft de tien nominaties bekend gemaakt van de in totaal

In de categorie ‘Innovatie’ zijn er

adviesraad van FoodserviceXs. De

Stations en de Hellmann’s Burger

zestien ingezonden marketingcases die in december gaan strijden voor de

eveneens vijf nominaties. Dit zijn Lat-

inzendingen worden beoordeeld op

Route van Unilever Food Solutions. In

Foodservice Marketing Award 2016. Op de pagina’s 19, 20 en 21 het over-

tiz van FrieslandCampina, Kerstoma-

vijf criteria: creativiteit, strategic fit,

2014 ging de Foodservice Marketing

zicht van de 10 nominaties.

tensoep (Henri), SURE (Sealed Air

duurzaamheid, impact en onderschei-

Award naar restaurantformule La

Diversey Care), The Souprevolution

dend vermogen.

Place en in 2013, de allereerste keer

De prestigieuze award, georgani-

Foods, de introductie van

‘A little chef inside’ (Selecta) en Pure

seerd door FoodserviceXs, onder-

het Kwalitaria burgerconcept

Leaf (Unilever Nederland).

scheidt de meest aansprekende en

(Franchise Friendly Concepts),

succesvolle marketinginitiatieven in

Carista (Jacobs Douwe Egberts),

Criteria

wordt dit jaar voor de vierde keer

De bekendmaking van de winnaars

het buitenhuiskanaal. In de catego-

Lekker Bezig (Sligro Food Group)

De jury van de Foodservice Marke-

uitgereikt. Vorig jaar werden er twee

van de Foodservice Marketing Award

rie ‘Activatie’ dingen vijf nominaties

en Sparen voor succes (Unilever

ting Award 2016 bestaat uit voorzitter

Foodservice Marketing Awards

2016 vindt plaats op 15 december

mee naar de award. Dit zijn Wor-

Food Solutions & Bidvest

Désirée Struijk, Reinier Heijenberg,

vergeven. Deze gingen naar het

2016 in het inspiratiecentrum van

king together for succes van Dawn

Deli XL).

Raymond Slootweg en de voltallige

Aziatische foodconcept Enoki van NS

Sligro Food Group in Veghel.

dat de award werd uitgereikt, ging de Vierde

winst naar Versvishandel Jan van As.

De Foodservice Marketing Award

Nominatie Activatie: Working together for success Inzender: Dawn Foods

Nominatie Activatie: Burgerconcept Kwalitaria Inzender: Franchise Friendly Concepts FFC

‘Als Dawn en NS inspelen op de behoefte van de treinreiziger’

‘Kwalitariaburger duurzamer, gezonder en nóg lekkerder’

Onder het motto ‘Working together for success’ hebben Dawn Foods en de Nederlandse Spoorwegen de handen ineen geslagen. De marketing- en sales afdelingen van beide partijen hebben gezamenlijk aan tafel gezeten. Doel was met behulp van social media de American Cookie van Dawn op de treinstations nóg populairder te maken.

Hamburgers zijn populair. Dat de burgers in Nederland in de smaak vallen, blijkt uit het grote aantal burgerbars dat als paddenstoelen uit de grond schiet. Reden voor Kwalitaria om de hamburger beter én lekkerder te maken om deze nog sterker neer te zetten.

“Treinreizigers zijn zeer kritisch als het

Ook Kwalitaria wil profiteren van de kwa-

gaat om lekker eten en drinken”, zegt

liteitsslag in de wereld van de hamburger.

format marketeer Kiosk Stephanie

Hiervoor heeft het de MRIJ-burger geïntrodu-

Sibley. “Hun behoeften veranderen per

ceerd. “MRIJ-rundvlees is afkomstig van het

seizoen of zelfs per dag. Hier lag de

oer-Hollandse MRIJ-rund uit de streek Maas,

uitdaging voor Dawn en NS om de zin-

Rijn en IJssel”, zegt Maaike Huibers. “We

tuigen van de reiziger een wereldreis te

hebben voor dit vlees gekozen door de sap-

laten maken. De campagne begon met

pige en volle smaak. De MRIJ-burger is niet

de introductie van een unieke smaak

zoals bij de reguliere hamburger in de juiste

cookie die maandelijks wordt vervangen

vorm al klaar voor het bakken, maar wordt

door een nieuwe smaak. Door te vragen

ter plekke ‘handmade’ voor de consument

naar de mening van de reiziger ‘welke

bereid. Dat kost wat meer tijd, maar de

cookie ziet u graag terug?’ kregen we

smaak is dan ook zoveel beter.” De MRIJ-

echt inzicht in hun behoefte. Hierna hebben we via social media een campagne opgezet

burger maakt onderdeel uit van een compleet concept. “De burger wordt geserveerd op biologisch

waarbij de favoriete smaak van de klant in productie is genomen”, aldus Sibley.

brood van graan uit de Flevopolder, er is een nieuwe volle tomatenrelish onder eigen label, we bieden echte Beemsterkaas in plaats van cheddar en de gast heeft een keuze uit verschillende toppings.”

Verrassen Door nieuwe creaties te brengen, is de verkoop van Dawn Cookies bij NS Kiosken geste-

Succes

gen van 100.000 naar meer dan 1 miljoen cookies per jaar. “Vanuit de duurzame relatie

De introductie is volgens Huibers een succes. “Ten opzichte van 2015 is de afzet van Kwalitariabur-

werken we samen aan succes”, zegt channel markeer Laura Mols van Dawn Foods. “Zet

gers met 70 procent gestegen en de omzet in de categorie verdubbeld. Als Kwalitaria positioneren

de klant centraal, leer van hen, betrek hen bij de ontwikkeling, maak waar wat je beloofd

we ons ook als echt Hollandse kwaliteitscafetaria. Onze visie is om in de toekomst alle producten

en zorg dat je blijft verrassen. Dat hebben we geleerd en toegepast in de campagne.

100% natuurlijk te hebben. Zo zetten we iedere dag een stap op weg naar een duurzame en

Door de kennis die we opdoen over en van de reiziger, kunnen we nog beter inspelen op

verantwoorde maatschappij.” Voor de introductie is een 360 graden campagne ingezet met tv-

hun behoefte om ervoor te zorgen dat het American Cookie een bijzonder koekje is én

commercials, een onlinecampagne en promotiemateriaal voor in de winkels. Huibers: “Het doel van

blijft.”

de campagne was de naamsbekendheid te verhogen en dat is gelukt.”


@20

Foodservice Marketing Award 2016

@FoodClicks november 2016

Nominatie Activatie: Carista Inzender: Jacobs Douwe Egberts

Nominatie Activatie: Lekker Bezig Inzender: Sligro Food Group & KNVB

‘Carista’s maken van het koffieen theemoment een feestje’

‘Niets verbieden, maar een gezondere keuze bieden’

Jacobs Douwe Egberts verraste dit voorjaar met Carista. Een concept voor de zorgsector in Nederland waarin vrijwilligers, zogenaamde Carista’s, worden ingezet om meer tijd en aandacht te kunnen schenken aan het in de kleinschalige ouderenzorg o zo belangrijke dagelijkse koffie- en theemoment voor ouderen.

De samenwerking tussen groothandel Sligro en voetbalbond KNVB heeft een bijzonder programma voor voetbalverenigingen en sporters opgeleverd: Lekker Bezig. Al 500 kantines en verenigingen doen mee.

Lekker Bezig staat voor niets verbieden,

Met Carista levert Jacobs Douwe Eg-

maar een gezondere keuze bieden in de

berts Professional (JDE) niet alleen een

sportkantine. “Met Lekker Bezig helpen

positieve bijdrage aan de kleinschalige

wij de kantines invulling te geven aan de

ouderenzorg, het gaat veel verder dan

groeiende vraag naar gezondere alternatie-

dat. “Dit concept overstijgt ons eigen

ven”, zegt concept marketeer Marije van der

portfolio en is vanuit de doelstellingen van

Veen van Sligro. “Lekker Bezig biedt binnen

onze klanten opgezet”, zegt marketing di-

alle categorieën van het kantineassortiment

recteur Sander van der Linden. “Door de

gezondere oplossingen op maat, passend bij

bezuinigingen in de zorgsector is er voor

de mogelijkheden en ambitieniveau van de

het personeel steeds minder tijd voor een

vereniging. Samen met de vereniging kijken

praatje en een kop koffie met de bewo-

we hoe we het huidige assortiment stap voor

ners. Terwijl het koffie- en theemoment

stap gezonder kunnen maken. Natuurlijk

voor ouderen juist een heel belangrijk

hoeft het broodje kroket niet weg, maar probeer ook eens een gezond alternatief aan te bieden.”

en gezellig moment is. In het concept gebruiken de Carista’s, de speciaal hiervoor opgeleide vrijwilligers, een Carista-pakket met spelletjes, muziek van vroeger en nostalgische verhalen.

Praktisch

Zo levert Carista binnen zorginstellingen met behulp van koffie, thee en aandacht voor de

Sportkantines kennen meer initiatieven voor een gezonder aanbod, maar Lekker Bezig onderscheidt

bewoners warme en waardevolle momenten en het gevoel van thuis op.”

zich door de praktische toepasbaarheid en hele concrete onderdelen waar de kantine direct mee aan de slag kan. “Lekker Bezig geeft bijvoorbeeld recepten van gezonde broodjes compleet met promo-

Samenwerking

tiemateriaal, kostprijscalculatie en leuke acties met een tostigrill”, zegt Van der Veen. “Omdat er soms

Met meer dan 260 jaar aan know how staat JDE voor de invulling van de koffie- en theebe-

onzekerheid is bij de vrijwilligers van de kantine bieden wij speciaal voor hen kantineclinics waarin

hoefte op welke locatie dan ook garant voor een oplossing op maat. “Dat gaat uiteraard veel

we samen de gerechten maken die geschikt zijn voor hun kantine.” Onderdeel van Lekker Bezig

verder dan een machine met koffie en theezakjes”, zegt Van der Linden. “De beleving, aankle-

is de Teambox, een box met fruit speciaal voor de jeugdteams. “Fruit eten is belangrijk, zeker voor

ding, cross-selling en toegevoegde waarde staan centraal en dit geldt ook voor Carista. Dit is

kinderen”, zegt Peter Legters van de KNVB. “Elk deelnemend team ontvangt bij elke thuiswedstrijd

een perfect voorbeeld van echt partnership; Carista is niet alleen gemaakt vóór, maar vooral in

altijd twee boxen: een voor het eigen team en een voor de tegenstander. Op dit moment bereiken we

nauwe samenwerking mét de zorg.”

wekelijks al bijna 3000 kinderen en dat aantal groeit snel!”

Nominatie Activatie: Sparen voor Succes Inzender: Unilever FS & Bidvest Deli XL

Nominatie Innovatie: Lattiz Inzender: FrieslandCampina Foodservice

‘Klanten zijn met Sparen voor Succes nog loyaler geworden’

‘Met Lattiz kan iedereen zo’n populaire melkkoffie maken’

Bidvest Deli XL en Unilever Food Solutions hebben dit voorjaar de handen ineen geslagen. ‘Sparen voor Succes’ is de gezamenlijke data driven loyaliteitscampagne om chefs te inspireren om het beste uit hun zaak te halen en te belonen voor hun loyaliteit.

FrieslandCampina lanceerde met Lattiz een regelrechte innovatie. De machine biedt horecaondernemers de mogelijkheid om op elk gewenst moment van de dag en dus ook tijdens omzetpieken snel en gemakkelijk koffiespecialiteiten met melkschuim van constante barista-kwaliteit te kunnen maken.

“Beide partijen beschikken over content,

“Dit gegeven is de basis geweest voor

data en klantinformatie”, licht channel

de introductie van Lattiz”, zegt category

marketing manager trade Herbert van der

development manager Geert Frank. “Im-

Graaff van UFS het idee achter Sparen

mers, de consument wil overal een goede

voor Succes toe. “Op basis hiervan willen

cappuccino of latte macchiato kunnen

we samen optrekken met als doel elkaar

drinken, snel geserveerd en met een mooie

te versterken, gerichter te werk te gaan

laag melkschuim. Koffie met melkschuim is

en samen betere resultaten te boeken. Uit

in Nederland bijzonder populair; ruim een op

de samenwerking is het nieuwe loyaliteits-

de drie bestelde koffies is een latte of cap-

campagne Sparen voor Succes ontstaan.

puccino. Maar goed melkschuim maken van

Een loyaliteitsprogramma dat niet alleen

constante kwaliteit is een hele kunst, zeker

een schat aan data opleverde, het stelt

als dit onder tijdsdruk moet gebeuren. Daar-

partijen ook in staat heel gericht te werken.

naast zijn ondernemers veel tijd kwijt aan het

Zo landen de juiste boodschappen en aanbiedingen bij de juiste klanten en maakt de loyaliteits-

schoonmaken van hun machines en is het verloop van personeel in de branche hoog. Hiervoor biedt

campagne het mogelijk cross-sell opportunities te identificeren om hiermee extra waarde te

Lattiz de snelle en eenvoudige oplossing. Met Lattiz kan iedereen zo’n populaire melkkoffie maken,

genereren.”

tot zes perfecte cappuccino’s in een minuut.”

Kracht

Waarde

“Sparen voor Succes is klaar om ingezet te worden als een jaarlijks repeterend model”, zegt

“Wij willen ondernemers helpen door de kwaliteit van de melkkoffies die geserveerd worden te

multi channel marketeer Godelieve van Loon van Bidvest Deli XL. “Tijdens de campagne

verbeteren. Lattiz maakt het voor meer ondernemers mogelijk om melkkoffies op de kaart te zetten

hebben we klanten beloond voor het gebruik van producten en ze zo nog loyaler gemaakt.

en zo hun consumenten te verrassen”, aldus Frank die niet onder stoelen of banken steekt dat Lattiz

Daarnaast leidde de drang naar meer spaarpunten tot het gebruik van nieuwe producten.

een succes is. “Ondernemers erkennen de toegevoegde waarde van Lattiz in hun onderneming.

Door Sparen voor Succes samen op te zetten, hebben we gebruik kunnen maken van elkaars

Het bewijs is het aantal machines dat we in de introductiefase in Nederland hebben verkocht. Maar

kracht en in de keten kunnen samenwerken. Maar misschien nog wel belangrijker: de datage-

niet alleen bij ons is Lattiz een succes, ook in België, Spanje, Italië en Engeland wordt Lattiz op dit

dreven aanpak werd door de klanten zeer gewaardeerd.”

moment door horecaondernemers positief ontvangen.”


Foodservice Marketing Award 2016

@FoodClicks november 2016

@21

Nominatie Innovatie: Kerstomatensoep Inzender: Henri BV

Nominatie Innovatie: SURE Inzender: Sealed Air Diversey Care

‘Lekker én duurzaam genieten van Henri Kerstomatensoep’

‘Groen schoonmaken zonder concessies aan de resultaten’

In Nederland worden miljoenen (kers)tomaten gekweekt. Niet gek dat er dan soms een te rood, gedeukt of overrijp is. Het zijn precies deze ‘overgebleven’ tomaten die Henri gebruikt om er een innovatieve culinaire en tevens duurzame tomatensoep van te maken.

SURE is de nieuwe range plantaardige en biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen van Diversey Care. SURE voorziet in de dagelijkse behoefte voor het schoonmaken van keukens, vloeren, interieur, sanitair en persoonlijke verzorging. Alle ingrediënten zijn afkomstig uit hernieuwbare bronnen, wat SURE zeer milieuvriendelijk maakt.

Bijna veertig jaar maakt Henri gerechten

“SURE is ontwikkeld voor professionele

met de beste ingrediënten die het liefst

gebruikers die hoge eisen stellen aan milieu

van zo dichtbij mogelijk worden betrokken.

en veiligheid, maar geen concessies willen

Duurzaamheid speelt in het bedrijfsproces

doen aan de resultaten”, zegt marketing

een onmisbare rol. Innovatie en duurzaam-

manager foodservice Sabina van Bunnik

heid zijn de basis voor de nieuwe Henri

van Sealed Air Diversey Care. “SURE le-

Kerstomatensoep. “De innovatie begon er-

vert de reinigingsprestaties die onze klanten

mee dat we de állerlekkerste tomatensoep

nodig hebben om de gezondheid en het

wilden maken”, zegt marketeer Felice van

welzijn van hun gasten en werknemers te

Zanten. “Al onze gerechten op toma-

beschermen, terwijl het hun merkreputatie

tenbasis worden gemaakt met dezelfde

verbetert. De plantaardige ingrediënten in

tomaten en tomatenpuree, op grote schaal

SURE komen van bijproducten uit de agra-

geproduceerd in Spanje, Portugal en Italië.

rische industrie, zoals suikerbieten, maïs,

Dat resulteert in meer van hetzelfde, ook bij de collega-aanbieders, en dat is precies wat we

stro en kokos. Met SURE hoef je tijdens het schoonmaken geen handschoenen of veiligheidsbril

níet willen. We willen ons onderscheiden. Resultaat is de Henri Kerstomatensoep, een topkwa-

te gebruiken. Hierin zijn we uniek. Bij concurrerende biologische reinigingsmiddelen zijn er nog

liteit soep van tomaten die anders weggegooid zouden worden, gemengd met verse Hollandse

steeds beschermingsmiddelen nodig. Doordat SURE van restafval worden gemaakt, heeft het

trostomaten. Lekker én duurzaam.”

geen impact op de voedselketen. Daarnaast zijn alle verpakkingen 100% recyclebaar en zijn de producten gelabeld met het EU-ecolabel.”

Smaak De tomaten in de Kerstomatensoep zijn afkomstig van tomatenkweker Looije uit Naaldwijk.

Groen

“Deze tomaten smaken al prima”, zegt Van Zanten, “maar doordat ze overrijp zijn, zijn ze nóg

Het doel met de nieuwe lijn is volgens Van Bunnik klanten compleet maken door in te spelen

hoger op smaak. Het resultaat is een heerlijke culinaire tomatensoep. Door de pure ingredi-

op de behoefte aan een volledig groene propositie. “Met SURE hebben we zowel huidige als

enten zijn toevoegingen zoals suiker en gist niet nodig. En minstens net zo belangrijk: door de

nieuwe klanten in de groene behoefte kunnen voorzien. Inmiddels zijn we fase 2 van de introductie

Henri Kerstomatensoep te gebruiken, draagt iedere foodservice-outlet z’n steentje bij om de

ingegaan met SURE Captive, SURE in doseersystemen. Met deze introductie verwachten we dat

voedselverspilling verder terug te dringen.”

meer key accounts met SURE gaan werken.”

Nominatie Innovatie: ‘A little chef inside’ Inzender: Selecta Nederland

Nominatie Innovatie: Lancering Pure Leaf in out-of-home Inzender: Unilever Nederland

‘A little chef inside is een ware revolutie in soep’

‘Pure Leaf, de verse ijstheebeleving, heeft een nieuw segment binnen ijsthee ontwikkeld’

Met koffie-, fris- en snackautomaten heeft Selecta een naam hoog te houden. In dit kader heeft Selecta de nieuwe stand alone soepautomaat ‘A little chef inside’ geïntroduceerd.

Unilever verraste met de introductie van Pure Leaf, een ijsthee van vers getrokken thee. Een innovatie waarmee het merk een nieuw segment binnen ijsthee heeft ontwikkeld.

“A little chef inside is een ware revolutie in

Waar andere ice tea’s zijn gemaakt op

soep”, zegt marketeer Menno Visser. “Het

basis van thee-extract, is Pure Leaf ge-

is het eerste soepconcept ter wereld dat

trokken van echte theeblaadjes. “En dat

het mogelijk maakt om op ieder moment van

proef je!”, zegt brand manager Justine

de dag een chef-quality soep te serveren.

Berger van Unilever. “In de markt voor

Geen poeder aangelengd met water, maar

frisdranken zijn mensen op zoek naar

échte soep boordevol groente en bijvoor-

authentieke producten zonder onnodige

beeld vlees.” De soepen worden geserveerd

toevoegingen. Pure Leaf speelt hier met

door de Soup-Server. Een automaat waarbij

optimale beleving en natuurlijke smaak

volgens Selecta aan alles is gedacht: een

perfect op in. Pure Leaf biedt de hore-

serveertijd van liefst 12 uur, volautoma-

caondernemers een differentiërend en

tisch reinigingssysteem en automatische

vernieuwend drankje; de verse ijstheebeleving en eindeloze mogelijkheden

temperatuurbewaking. Daarnaast is er een QR-codering per soepzak die voor houdbaarheid-controle en traceerbaarheid in de keten zorgt.

om te variëren. Als onderdeel van het concept hebben we onder meer een perfect serve

“Hiermee is men altijd op de hoogte van de voorraad in de Soup-Server en het aantal geserveerde

voor de perfecte ijstheebeleving door een schijfje citroen of verse munt toe te voegen.

koppen soep”, aldus Visser. “Via het display worden consumenten geïnformeerd over allergenen

Onze unieke vierkante jars zijn daarnaast een echte eyecatcher.”

en voedingswaarden. Het ronde design maakt de Soup-Server onderscheidend en doorbreekt de rechthoekige vormen die de vendingwereld typeert.”

Nieuw segment In de Verenigde Staten is fresh brewed iced tea al heel groot en in Nederland is Pure

Opgave

Leaf, de nummer 1 ijsthee, een succes. Sinds de lancering zijn er ruim 2 miljoen flessen

“In het bedrijfsleven is het vaak een opgave om tijdens én buiten de restauratieve uren een gezonde

Pure Leaf verkocht en zo’n 1200 horecalocaties gestart. Volgens Berger liggen er op de

snack te nuttigen”, zegt category & brand manager Sjoerd Homminga. “Hiervoor biedt het soep-

Nederlandse ijstheemarkt echter nog enorme groeikansen. “Dit segment willen we met

concept van ‘A little chef inside’ de oplossing. Soep is één van de gezondste snacks ter wereld, is

Pure Leaf nóg groter maken. Vooral in de horeca komt het concept helemaal tot leven.

voedzaam, zit boordevol groenten, geeft energie en een comfortabel gevoel. Met ‘A little chef inside’

Daarom willen we samen met ondernemers nadenken over de optimale presentatie van

denken we opnieuw het verschil te kunnen maken om de consument onbeperkt te laten genieten.”

Pure Leaf in hun zaak.”


@22

Beurzen

@FoodClicks november 2016

Levensmiddelenvakbeurs in teken van duurzaamheid, herkomst en quinoa

Parijse SIAL 2016 toont wereld aan food op twintig voetbalvelden

Onder het motto ‘Happy Goat, voor borrel en brood’ presenteert

In de stand van de Duitse bierbrouwer Warsteiner tapte bier-

Roerink Food Family smeerbare, biologische verse geitenkaas

sommelier Thomas bezoekers een ijskoud biertje Beurzen – Meer dan 170.000 bezoekers uit 194 landen, ruim 7000 exposanten afkomstig uit 104 landen, zo’n 2200 productintroducties, 1500 journalisten, 200 congressen en debatten, 21 productsectoren en dat allemaal op een oppervlakte van zo’n 20 voetbalvelden. SIAL 2016 in de Franse hoofdstad Parijs was dit jaar niet alleen groter dan ooit, het was ook een zekere ‘must’.

Bij de Zwitserse zuivelreus Emmi konden beursbezoekers genieten van liefst zeven varianten Caffè Latte ijskoffie

een absolute ‘must’. Nergens vind je een betere beurs waar je gelijkvloers, met brede gangpaden en een duidelijke segmentering volgens de grote foodcategorieën, aanbieders tegenkomt uit landen die je normaal nooit ziet. Alles op loopafstand te

Groot, groter, grootst. Op de SIAL

dustrie. Elke zichzelf respecterende

2016, de vijfdaagse beurs die half

aanbieder was er, of deze nou uit de

oktober werd gehouden in de Fran-

VS, China, Mauritius, Spanje of Ne-

se hoofdstad Parijs, zijn alle super-

derland kwam. Vlees, vis, gevogelte,

latieven van toepassing. De grootste

delicatessen, zoetwaren, diepvries-

levensmiddelenvakbeurs ter wereld

producten, groenten, fruit, frisdran-

toonde in het recordaantal van tien

ken, alcoholische dranken, zuivel

hallen de laatste stand van zaken in

en snacks zover het oog rijkt. Dat

de internationale levensmiddelenin-

maakt SIAL voor een bezoek ook

bezoeken, te zien en te beleven. Dat maakt niet alleen vergelijken mogelijk, ook worden er contacten en wellicht contracten opgedaan in een omgeving waarin presentatie, beleving en innovatie centraal staan. Nederland Op de SIAL was de Nederlandse deelname dit jaar eveneens groter dan andere jaren. Zo groeide het aantal Nederlandse exposanten van

24 ICE heeft ‘s werelds eerste bevroren push-up cocktails

150 op de SIAL van 2014 naar 192

ontwikkeld met 5% alcohol

nu. Diverse aanbieders presenteerden zich gezamenlijk onder een opvallende oranje standuitstraling. Na gastland Frankrijk, Italië, Spanje en Groot-Brittannië, komen de meeste SIAL-bezoekers uit Nederland en het aantal groeit met het jaar. Ook positieve ontwikkelingen op het gebied van innovaties. Tijdens deze SIAL had liefst driekwart van de

Peeters Produkten is zeer actief met de lancering van individuele Duo Penotti portion packs voor de foodservicebranche

exposanten een innovatie om aan de bezoekers te laten zien én proeven. Voor de SIAL Innovation Award werden meer dan 2200 innovaties ingezonden met de ‘Steaks et boulettes de légumineuses’ van de Franse firma Ici&Là als winnaar. Innovaties die laten zien wat op dit moment dé trends in levensmiddelenland zijn: duurzaam, regionaal, met duidelijke herkomst, weinig calorieën, biologisch en gezond. In dit kader was het duidelijk dat quinoa aan een enorme opmars bezig is. SIAL 2018 wordt gehouden van zondag 21 tot en met donderdag 25

Bij FrieslandCampina maakten koks ter plekke van de

Danvo Bakeries introduceert Joepies, kleine broodjes in een

oktober in Parc des Expositions in

zuivelproducten vele lekkernijen

puntzak. Joepies bestaan uit brooddeeg met vers fruit en kruiden

Paris Nord Villepinte in Parijs.


Service

@FoodClicks november 2016

ShopperEstafette naast willen we mensen inspireren met hoe lekker gezond eten kan zijn, zodat ook zij vaker bewuste keuzes maken.” Volgens Van de Graaf zijn er te veel bewerkte en ongezonde producten op de markt en worden we ook nog eens de hele dag geprikkeld om deze te eten of kopen. “Wanneer je een gezonde maaltijd of tussendoortje wilt, is het nog steeds moeilijker om een gezonde dan een ongezonde optie te vinden. Dat moet echt veranderen. Niet alleen moet het aanbod groter, mensen moeten ook worden gestimuleerd om bewuste keuzes te maken voor de eigen gezondheid en voor onze omgeving.

Jop van de Graaf van SLA: “Zwaarbewerkte producten zouden niet voor een habbekrats verkrijgbaar mogen zijn en het prijsverschil moet kleiner. Gezond eten mag geen luxe zijn, maar toegankelijk voor iedereen.”

Zwaarbewerkte producten zouden niet voor een habbekrats verkrijgbaar mogen zijn en het prijsverschil moet kleiner. Gezond eten mag geen luxe zijn, maar toegankelijk voor iedereen.

In de rubriek ShopperEstafette geeft een marketeer vanuit een

Dit is ook een verantwoordelijkheid die

formule, grossier of leverancier zijn of haar visie op het thema ‘de

bij de overheid moet liggen. Zo zouden

shopper in foodservice’. Elke kandidaat geeft het (estafette)stokje

zij bijvoorbeeld biologische groenten

door aan een collega uit een andere schakel van de bedrijfskolom

moeten subsidiëren en accijnzen hef-

in foodservice. In deze editie: Jop van de Graaf, mede-oprichter van

fen op vlees uit de bio-industrie en pro-

de nieuwe foodketen SLA restaurants en take aways.

ducten met een hoog suikergehalte. Dan maak je het kiezen voor gezond

EVENTS

20 t/m 24 november 2016 Horeca Expo Gent Flanders Expo Gent België

13 december 2016 Trema-bijeenkomst Landal Greenparks Coldenhove Eerbeek Nederland

13 december 2016 Trema Trade en Marketing foodnetwerk Landal Greenparks Coldenhove Eerbeek Nederland

9 t/m 12 januari 2017 Horecava 2017

Amsterdam RAI Amsterdam Nederland

18 t/m 19 januari 2017 Biobeurs IJsselhallen Zwolle Nederland

29 t/m 1 februari 2017 Zoetwarenbeurs ISM Messe Köln Keulen Duitsland

13 t/m 15 februari 2017 HorecaEvenTT TT Circuit Assen Nederland

18 t/m 20 februari 2017 Organic Planet

Beurs van Berlage Amsterdam Nederland

5 t/m 9 maart 2017 EuroShop, The World’s No. 1 Retail Trade Fair Messe Düsseldorf Düsseldorf Duitsland

5 t/m 6 maart 2017 Bakkersvak 2017

Autotron Rosmalen Nederland

7 maart 2017 1e Trema-foodnetwerk bijeenkomst ‘Cocreatie & samenwerking’ Trema Foodnetwerk Beesd Nederland

“Ik wil Philip Padberg van Deliveroo

snel eten’, afhalen of bestellen. Kwam

nog makkelijker, ook voor mensen met

hartelijk danken voor het doorgeven

het aan op gezonde alternatieven dan

een lager besteedbaar inkomen.”

van het estafettestokje aan mij”, zegt

bleken de opties echter nihil. En we

Jop van de Graaf. “Ik ken Philip heel

waren niet de enigen die een plek als

“SLA is nog lang niet af”, zegt Van de

goed en we werken al jaren met veel

SLA misten. Toen we drie jaar geleden

Graaf, “we zijn pas net onderweg. Het

plezier samen. Philip is CEO bij Deli-

de eerste winkel openden, kwamen er

is een uitdaging om onze producten en

Paris Expo Porte de Versailles Parijs Frankrijk

veroo, een bezorgplatform waarbij ook

ontzettend veel enthousiaste mensen

winkels verder te verbeteren. Voor elk

SLA aangesloten is. Deliveroo bezorgt

op af die ook terug bleven komen. Wij

menu, wisselend per seizoen, doen we

bestellingen razendsnel per fiets en dat

20 t/m 22 maart 2017 Horeca & Food Inspiratie 2017

dachten wow, wanneer zoveel mensen

hard ons best om er weer een schepje

Evenementenhal Venray Nederland

sluit perfect bij ons aan, omdat ook wij

blij worden van dit eten moeten we

bovenop te doen met nog lekkerdere

duurzaam werken waar dat kan.”

hier echt iets mee doen. Toen werd

en bijzondere salades. Daarnaast

21 maart 2017 Horeca- en Recreatiebeurs Texel

SLA een grotere missie: gezond en

kijken we steeds hoe we onze service

Jop van de Graaf opende in 2013

duurzaam eten voor zoveel mogelijk

kunnen optimaliseren: waar hebben

samen met Nina Pierson en Ida

mensen bereikbaar maken.”

ons klanten behoefte aan? Hierbij is

de Haart in Amsterdam de eerste

@23

10 t/m 12 maart 2017 The Amsterdam Coffee Festival Westergasfabriek Amsterdam Nederland

het belangrijk om de juiste partners

SLA saladebar. Te midden van alle

In de acht SLA saladebars in Neder-

te hebben. Zo brengt Deliveroo onze

aandacht voor bewust eten kozen ze

land kan je ter plekke eten, bestellen

salades niet alleen bij onze klanten

het goede moment om met SLA te

en afhalen. Er wordt gewerkt met

thuis, maar ook op kantoor of in het

starten: vanaf dag één liep het storm.

verse en biologische seizoenproduc-

park bijvoorbeeld. Zo maken we SLA

Met inmiddels acht vestigingen in

ten, zoveel mogelijk van Nederlandse

steeds toegankelijker.”

Amsterdam, Utrecht, Haarlem en Den

bodem. De formule houdt het eten zo

Haag hebben de initiatiefnemers hun

puur mogelijk en kookt zonder geraf-

“Ik wil graag Philip Padberg bedanken

zinnen gezet op het veroveren van

fineerde suikers en toevoegingen. De

voor het doorgeven van het estafet-

heel Nederland en als het even kan

consument kan een salade naar eigen

testokje. Ik geef hem op mijn beurt

ook daarbuiten. Hun missie: een kleine

wens samenstellen, of hij nou veganis-

aan Joël Goudsmit, de oprichter van

bijdrage aan een grote verandering

tisch, glutenvrij of gewoon graag lekker

Sapje en één van de partners van

leveren door gezonde voeding toegan-

en gezond eet. “Het fijne aan SLA is

SLA. Sapje perst heerlijke verse

kelijk te maken en mensen hierover te

dat het niet uitmaakt wat je bestelt,

sappen, vol groenten, fruit en andere

informeren. “SLA is ontstaan vanuit

je kan je bord onbezorgd leeg eten

supergezonde ingrediënten afkom-

onze eigen behoefte”, zegt Van de

omdat al onze producten gezond en

stig van lokale leveranciers en 100%

Graaf. “We misten in Amsterdam een

vooral heel erg lekker zijn”, aldus Van

biologisch gecertificeerd. Sinds kort

plek waar je gezond én biologisch

de Graaf die gelooft in gezond eten

verkopen we deze vitaminebommetjes

kon eten, voor een betaalbare prijs

voor onszelf maar met name voor de

in de SLA-winkels.”

en in een leuke omgeving. Kortom,

planeet. “Door met SLA de vraag naar

een alternatief voor al die broodjes-

biologische en duurzame producten

zaken. We hadden een drukke baan

groter te maken, hopen we op den

en wilden af en toe ook ergens ‘even

duur een klein verschil te maken. Daar-

ShopperEstafette is een initiatief van Marketing4Results en @FoodClicks. Eerder in deze rubriek kwamen aan het woord: Gemma Schneemann (Sligro), Gaius Voûte (Bier&Co), Bart Bakker (Royaan), Bart Koelemaij (BP), Peter Koelewijn (Rondeel), Hein van Stralen (HMSHost Schiphol), Frans Saelman (DE Professional), Nicole van Doorn (Scherpenhuizen bv), Hans Oberg (Lekkerland), Leon van Poelwijk (Mars), Jack Schepers (Zoet Moment bv), Dave Vegt (Horesca), Willem Devilee (Horesca), Dico Verwaal (Shell Den Ruygenhoek), Antonio van den Hengel (Koninklijke Horeca Nederland), Wouter Verkerk (trendwatcher), Eveline Hillen (Unilever), Bart Drion (Moyee Coffee), Freke van Nimwegen (Instock), Teyler Padberg (Farm Brothers)

15 t/m 16 maart 2017 Sandwich & Snack Show Paris

Sporthal Ons Genoegen Texel Nederland

COLOFON

@FoodClicks, crossmediale vakmedia voor het out-of-homekanaal, is een uitgave van Uitgeverij Footprint Postbus 1049 3900 BA Veenendaal Telefoon: 0318 - 76 90 97 Oplage & Frequentie: @FoodClicks wordt maandelijks verspreid onder ondernemers, fabrikanten en toeleveranciers in de out-of-homemarkt als printuitgave en digitaal. Abonnementen: Abonneren op @FoodClicks Mail: communicatie@FoodClicks.nl of via www.FoodClicks.nl Digitaal: gratis. Print: ondernemers € 70,-, fabrikanten € 140,-. Abonnementsprijzen per jaar (excl. BTW). Redactie: mail: redactie@FoodClicks.nl Steffen van Beek: steffen@Foodclicks.nl Communicatie-advies / adverteren: Arno Cornelissen, 0314-355 826 (direct), arno.cornelissen@pshmediasales.nl Aan dit nummer werkten mee: Martijn Louws, Rolf Timmer, Jacques Jullens, Gerard de Graaff (fotografie), Paul Blonk en Judith Kloppenburg. Vaste medewerkers: Rob Besseling, rob@oohcompany.com Eindredactie: Paul Blonk - PP Media Productions, Hilversum Vormgeving: Ap Karskens, Zeist Uitgeverij Footprint aanvaardt geen enkele aansprakelijkeheid voor eventuele prijs-, zet- en/of drukfouten in dit magazine. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever en andere auteursrechthebbenden. Op alle overeenkomsten van en met Uitgeverij Footprint zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd KvK, van toepassing. De algemene voorwaarden zijn ook te downloaden van de website www.FoodClicks.nl.


Proef de toekomst Volop beleving en vernieuwing, een extra hal voor food, en meer aandacht voor duurzaamheid. Kom (sfeer)proeven op de Horecava zodat ook u toekomstproof bent!

www.horecava.nl

NS aanbiedi n voor g

â‚Ź13,-

Foodclicks november 2016  
Foodclicks november 2016