Page 1

C R O S S M E D I A A L

P L AT F O R M

V O O R

D E

O U T- O F - H O M E S E C T O R

volg ons @ www.FoodClicks.nl | #twitter/FoodClicks.nl | maar t 2017 | 6e jaargang nr: 02/03

Schoolcateraars ontevreden over JOGG-inzet

Catering - Binnen de cateringsector is forse kritiek op het JOGG als belangenbehartiger van de Gezonde School- en Sportkantine. Reden? Het gaat teveel over regeltjes en er is te weinig aandacht voor bewustwording. @FoodClicks loopt de partijen langs en maakt de balans op.

>> @6 en 7

M2M en @FoodClicks slaan handen ineen

Heineken en Grolsch mengen zich met eigen merken in de strijd

Grootschalig shopperonderzoek in foodservicemarkt

Alcoholvrij bier breekt definitief door

Nieuws - More2Market (M2M) en

blind’”, zegt Van Beek. “Dan kan

@FoodClicks zijn gestart met

men natuurlijk concluderen dat

grootschalig branche-overstij-

dit geen probleem is. Immers, het

gend consumentenonderzoek

gaat toch goed genoeg. Maar ge-

voor foodservice. Zij worden hier-

zien het wegvallen van het Kennis-

bij gesteund door een belangrijke

centrum Horeca, het verdwijnen

groep supporting partners.

van een aantal onderzoeken in de sector en het schaarser worden

“Er kan met recht worden gespro-

van grossiersgegevens wordt het

ken over een zeer uitgebreid en

inzicht steeds verder beperkt.”

diepgaand onderzoek”, stellen Rien de Koning van M2M en uit-

Ezeltje prik

gever Steffen van Beek van vak-

“Daarom dus dat @FoodClicks

blad @FoodClicks.”Met 10.000

en M2M dankzij tien supporting

respondenten verspreid over het

partners gestart zijn met de Out-

jaar, ruim 800 per maand, heb-

of-Home Shopper Monitor”, vult

ben we de foodservicebranche

De Koning aan. “Omdat je als

in kaart gebracht. Daarnaast zijn

foodservicebranche wilt weten

er 35.000 gemeten dagen, bij

hoe het zit, of je moet wel erg van

benadering 120.000 bezoeken

ezeltje prik houden. Het gaat er

buitenshuis, 35.000 consumptie-

vooral om dat het gedrag van de

momenten en 120.000 produc-

shopper bepaalt wat de richting

tieconsumpties in het onderzoek

van morgen is. Welke kanalen

meegenomen.” De lancering van

en welke formules hebben de

het shopperonderzoek is deels

voorkeur? Waarom en wat moet

beïnvloed door het gebrek aan

je aanbieden? Omdat je weet wat

data in de foodservicemarkt.

deze doelgroep op welk moment

“Ondanks de goede prestaties

eet en drinkt. In the cross-over

opereert foodservice ‘in the

thuis en buitenshuis.”

>> @13

Alcoholvrij bier - Heineken wilde

met de alcoholvrije biervariant zijn

er jarenlang niet aan. Maar de

groots. Heineken wil 0.0, waaraan het

biergigant kan de toenemende

volgens eigen zeggen meer dan twee

populariteit van deze biercategorie

jaar heeft gewerkt, wereldwijd gaan

niet langer negeren en heeft deze

verkopen. Grolsch komt naar eigen

maand Heineken 0.0 gelanceerd.

zeggen met alcoholvrij bier omdat

Grolsch deed hetzelfde.

consumenten steeds meer letten op hun gezondheid. Grolsch introduceert

Dat blijkt uit cijfers van 94 procent

Heineken en Grolsch verkochten al

ook twee nieuwe smaken van het

van de Nederlandse markt die

wel bier zonder alcohol, maar dan

eigen alcoholvrije Radler-bier. Daarin

brancheorganisatie Nederlandse

onder een ander merk. Grolsch heeft

zou 35 procent minder suiker zitten.

brouwers recent heeft gepubliceerd. De stijging van alcoholvrij bier is al

Stender en het Heinekenconcern heeft onder meer Amstel 0.0. Met

Groei

jaren te zien. In vergelijking met 2010

de komt van Grolsch 0,0% wordt

In 2016 werd in Nederland 18 pro-

verdriedubbelde de consumptie

Stender echter gesaneerd. De

cent meer alcoholvrij bier (bijna 395

ervan. In totaal werd vorig jaar bijna

plannen die beide concerns hebben

duizend hectoliter) verkocht.

12 miljoen hectoliter bier verkocht.

Albert Heijn toont foodserviceambities met eerste Bakery Café en Deli Kitchen >> @5

Roelof van Dinter van Coca-Cola over onder meer innovatie >> @9

En verder..... >> @10 & 11 Thema terras; Op zoek naar onderscheidend vermogen >> @15 De sleutel voor succesvolle ijsverkopen >> @17 Snackspecialisten Van Oers en De Vries slaan handen ineen >> @19 Shopper Estafette: Dennis van Essen


@02

Nieuws

@FoodClicks maart 2017

Snackfabrikant uit Wijk bij Duurstede ziet grote kansen met hoogwaardige ovenvarianten

New Forrest gaat met ondersteuningscampagne snacks van Buitenhuis weer op de kaart zetten Fastservice – Na de overname van een groot deel van de Royaan-activitei-

naar Van Geloven. Buitenfood BV, de

ten door Van Geloven, heeft de snackfabrikant uit Wijk bij Duurstede met

holding achter Royaan BV, verkocht de

New Forrest een nieuwe bedrijfs- en handelsnaam gekozen. Belangrijkste

aandelen in Royaan aan Van Geloven

overgebleven activiteiten zijn de productie van Kwekkeboom ovenproduc-

om zich te concentreren op de verdere

ten voor de retail en Buitenhuis Snacks voor de foodservicemarkt.

uitbouw van de Kwekkeboom Oven business, die voor een deel al was

“We wilden een duidelijke focus op

alle werknemers. “New Forrest is wat

ondergebracht in de speciaal hiervoor

deze twee merken, daarom hebben

dat betreft klaar voor de nieuwe fase”,

in 2014 opgerichte dochteronderne-

we een aantal activiteiten verkocht aan

aldus Bakker later.

ming New Forrest BV. Ook de snacks

collegabedrijf Van Geloven, en daar

van Buitenhuis Snacks werden in deze

gaan we nu mee van start”, zei CEO

Nieuwe fase

Bart Bakker van New Forrest tegen

Die nieuwe fase voor New Forrest

@FoodClicks op 27 januari jl., niet

ontstond op 12 december vorig jaar.

Commercie

wetend van de fabrieksbrand die een

Op dat moment werden alle activi-

“Door deze activiteiten zat er in New

paar uur later de productie volledig stil

teiten van het voormalige Royaan

Forrest al snel de nodige nieuwe tech-

zou leggen. De productie is inmiddels

overgeheveld naar Van Geloven. De

nologie en commercie”, aldus Bakker,

beschermd en geregistreerd is. Met

thuis. Maar ook op buitenhuislocaties

hervat en dit zorgde er feitelijk voor dat

deal bevatte de merken Van Dobben,

die samen met Marco van der Laan

name deze technologie voor smakelijke

waar een frituur niet mogelijk is, of waar in korte tijd hele grote aantallen

onderneming ondergebracht.

CEO Bart Bakker (r) en commercieel manager Marco van der Laan van New Forrest

alle perikelen die samenhingen met de

Kwekkeboom (frituur) en de food-

als commercieel directeur Newforrest

en kwalitatief hoogwaardige ovenva-

ontvlechting van de producten en pro-

servicemerken Laan, Willie Dokter

de kar trekt binnen het nieuwe bedrijf.

rianten zorgt er voor dat er markt ont-

snacks op hetzelfde moment moeten

staat met een enorm potentieel. Zeker

worden aangeboden, zoals theaters

ductielocaties die overgingen naar Van

en KB. Ook de drie fabrieken en

Voor de ovenvarianten maakt New

Geloven, zijn verdwenen. Het resultaat

medewerkers in Oostzaan, Wijk bij

Forrest gebruik van de Crisp Sensa-

in relatie tot het afnemende gebruik

of stadions, bieden ovenproducten

tion Technology. Een technologie die

van de frituurpan bij de consument

uitkomst. De 40 miljoen euro die

is een groot samenhorigheidsgevoel bij

Duurstede en Beuningen gingen over

New Forrest nu als bruto omzet in

Marge creëren met het Watermeester-programma van Spa

de boeken heeft staan, komt voor

‘Je verkoopt water en wat dan?’

deel uit foodservice en een deel uit

een derde deel uit retail, eenzelfde business-to-business productie. 70 procent van de foodservice-omzet is nu Buitenhuis. Het merk is binnen

Verkoopkansen – Mineraalwater, elk horecabedrijf heeft het op de kaart

Serieus

de Proeverij dat de smaakverschil-

de markt van minisnacks marktleider

staan. Meestal in een tweetal varianten: bruisend en plat. Maar water kan

In Nederland staat het drinken van

len van de gerechten in combinatie

en kent daarnaast een zeer loyale

een veel grotere rol spelen dan veel ondernemers weten. Water, en dan

water op plaats 2 in de top 3 als meest

met verschillende waters duidelijk

klantenkring.

vooral mineraalwater, maakt smaken van wijn en spijs intenser en legt

genuttigde frisdrank en in België zelfs

waarneembaar waren. “Het gaat ons

bijzondere nuances bloot. Dat liet Spa met liefde proeven en ervaren met

met 37 procent op nummer 1. Waters

er om bij dit programma dat onderne-

Mogelijkheden

de Watermeester proeverij tijdens de Horecava.

zijn een factor om serieus te nemen

mers zich bewust zijn dat er verschil-

CEO Bart Bakker en Marco van der

en niet om als bijproduct te behande-

len zijn, want water is wel degelijk

Laan gaan het met deze twee merken

ten. Kennis die het bedrijf nu wil inzetten

len. Want ook al denkt 60% van de

van invloed op smaak”, zegt Rutger

doen. Van der Laan, verantwoordelijk

en delen met hun afnemers. Daarvoor

mensen dat er geen verschil is tussen

van Dijk, verantwoordelijk voor Spa

voor retail: “De ovenproducten gaan

is het programma Watermeester

natuurlijk mineraalwater en kraanwater,

binnen out-of-home. “Door hier seri-

ons nog ongekende mogelijkheden

ontwikkeld. Door het drinken van Spa

het verschil is er wel degelijk. Dat koffie

eus mee om te gaan is er voor onze

bieden. Vooral ook binnen retail. We

mineraalwater bij het eten smaken de

en wijn zich goed laten combineren

ondernemers winst te maken op het

zien dat segment explosief toenemen.

geserveerde gerechten niet alleen nog

met water om de smaak beter tot hun

gebied van marge, omzet en gast-

Binnenkort komen we daar ook met

beter, het programma stelt ook onderne-

recht te laten komen is bekend, maar

tevredenheid. Dat willen we bereiken

een nieuwe innovatie die weer een

mers in staat hun service en gastvrijheid

dat de smaak van bepaalde gerechten

door de ondernemers uit te nodigen

extra boost moet geven. En Bakker:

te onderstrepen en tegelijkertijd meer

prominent naar boven komt door van te

voor een uitgebreide proeverij tijdens

“De mogelijkheden met Buitenhuis

marge te genereren. Op de Horecava

voren een slok mineraalwater te nemen

de Watermeester Academie, waar

zijn ook groot. Het product kent

Spadel, het bedrijf achter de Belgische

werd door ondernemers en formule-

is minder bekend.

we ook een aantal praktische tips

trouwe aanhangers, maar als merk

mineraalwatermerken Spa en Bru, heeft

huizen positief op het initiatief van Spa

geven over de rol van water binnen

is het de afgelopen jaren minimaal

veel kennis en ervaring over waters en

gereageerd. Ook omdat het vernieu-

Smaakverschillen

het horecabedrijf. Op die manier wil-

ondersteund. Dat gaat veranderen.

het gebruik ervan en wat voor invloed

wend is en antwoord geeft op de vraag:

Het was daarom voor veel ondernemers

len wij als A-merk samenwerken met

De snacks van Buitenhuis gaan we

water heeft op de smaak van gerech-

je verkoopt water en wat dan?

ronduit opzienbarend te ontdekken bij

onze afnemers.”

weer volop op de kaart zetten.”

Maak kennis met onze chefs Word een prof in bake off! Bekijk online onze workshops en schrijf je in!

+31 (0)416 - 56 00 88 | info-nl@lantmannen.com www.lantmannen-unibake.nl


Nieuws

@FoodClicks maart 2017

@03

Maaltijdconcept onderdeel van nieuwe zorgpropositie groothandel

Deli XL komt met Magnificent Groothandels – Deli XL komt met het maaltijdconcept Magnificent. Het

hoog als een reguliere maaltijd,

concept maakt onderdeel uit van een nieuwe zorgpropositie ‘Samen

zodat in die basisbehoefte wordt

naar betere zorg’, waarin de groothandel nadrukkelijk de samenwer-

voorzien.”

king opzoekt met andere (toe)leveranciers en de instellingen zelf. HyFlex serveerwagen Dit bevestigt Jelske Stoop, mar-

Eetgemak en Iseco Benelux en

De maaltijden worden door de

ket manager Zorg bij Deli XL. Zij

combineert het gemak van koel-

medewerkers uitgeserveerd in

signaleert dat de zorgmarkt sterk

verse maaltijden met een verpakking

de HyFlex serveerwagen, die er

verandert. “De behoefte van zorgin-

die het mogelijk maakt een gerecht

speciaal voor is ontwikkeld. “Deze

stellingen als het bijvoorbeeld gaat

met één handeling te presenteren.”

wagen is multifunctioneel en

om de maaltijdvoorziening is nu heel

Hoe werkt het? De maaltijden zijn

geschikt voor zowel gekoelde als

anders dan pakweg vijf jaar geleden.

verpakt in een Torus Pak. Stoop:

verwarmde maaltijden. En dat is

Dat betekent ook dat wij moeten

“Het bijzondere aan de verpak-

belangrijk, het aantal eetmomenten

meebewegen. Juist ook daarom heb-

king is de wegtrekbare folie aan

neemt immers toe en deze wagen

ben wij een nieuwe propositie voor de

de onderzijde. De folie heeft een

is daarbij dus breed inzetbaar”,

zorg ontwikkeld: Samen naar betere

speciale coating die voorkomt dat

aldus Stoop. Het assortiment van

zorg.” Dat samen slaat volgens Stoop

het eten aan de bodem plakt.”

het Magnificent-concept bestaat uit

op de nauwe samenwerking die Deli

De medewerkers regenereren de

broodmaaltijden, geportioneerde

XL zoekt. “Van instellingen en hun

maaltijd, pakken een bord, leggen

warme maaltijden, eiwitrijke shakes,

personeel tot voedselproducenten

de verpakking erop en trekken de

smoothies en tussendoortjes. “De

en onderzoekers en natuurlijk de

folie er onderuit. Stoop: “Heel snel

precieze invullingen bepalen wij

bewoners en patiënten zelf. Samen

en efficiënt en een mooie presenta-

altijd samen met het ziekenhuis, dat

gaan wij aan de slag en zoeken wij

tie van de maaltijd is altijd gega-

is niet vastomlijnd”, legt Stoop uit.

naar minder waste, meer beleving,

randeerd. Bovendien is er tijd over

Ook wordt in die gesprekken be-

slimme maaltijdconcepten en een

om de maaltijd netjes te voorzien

paald welk servies en bestek wordt

betere logistiek.”

van garnering.” De maaltijd is circa

ingezet. “Daarin kunnen wij als

350 gram. “Dat is net iets minder

groothandel natuurlijk een veelheid

Gemak

dan gebruikelijk, maar wij verwach-

aan oplossingen aandragen. Daar

Magnificent is daarvan het eerste

ten dat de cliënten hun bord nu

zit ook onze expertise én winst,

resultaat, bekent Stoop. “Dit con-

helemaal leeg eten wat resulteert in

waar die van Eetgemak zit op de

cept voor met name ziekenhuizen

minder waste. Bovendien is het ei-

maaltijden en van Iseco zit op het

is ontwikkeld in samenwerking met

witgehalte van de maaltijd wel even

maaltijdverdeelsysteem.”

Suikertax Moet er wel of geen suikertax komen in Nederland? Het enige antwoord op die vraag is natuurlijk nee! Ingrediënten of producten extra belasten als een soort boete kennen we eigenlijk alleen bij alcohol en tabak en daar heet het accijns. Ook suiker en frisdranken kenden vroeger accijnsbelasting, maar die zijn niet voor niets afgeschaft. We gaan ook het ziekenfonds niet meer terughalen. Bewustwording bij de consument moet het leidmotief zijn. FoodWatch, hoogleraar Jaap Seidell van de VU en andere instanties pleiten met regelmaat voor een suikertax. Volgens deze ‘experts’ is het duurder maken van producten en zaken verbieden de enige manier om veranderingen bij consumenten te realiseren. Onzin, maar voorlopig is de tegenwind bij die geluiden ver te zoeken. Hier en daar sputtert het FWS als belangenbehartiger van de frisdrankindustrie nog wel wat, maar liever duikt iedereen zijn of haar schuilputje in en laat het waaien, in de hoop dat het overwaait. Alleen de politieke partijen laten horen dat zij verdere inmenging van de overheid niet willen; zij willen volledig terecht een ‘niet betuttelende overheid’. Opmerkelijk vind ik het daarom dat Coca-Cola met het vervangen van de regular door Sprite Zero - de Sprite zonder suiker, maar gezoet met aspartaam – toch ook kritiek heeft ontvangen. ‘Een zoethoudertje’ en ‘een stapje in de goede richting’, viel er te horen en te lezen in de media, terwijl de Europese primeur van de frisdrankgigant niet op zichzelf staat, maar onderdeel uitmaakt van een totale assortimentsherijking gericht op persoonlijke keuzes van mensen. Bovendien doet Coca-Cola het niet alleen, maar hebben talloze andere bedrijven de handschoen al vele

Monitor Gezonder eten & drinken gestart

jaren geleden opgepakt om het suiker, maar ook vet- en zoutgehalte in hun producten verder te verlagen. Alleen stapsgewijs, omdat ander de

Niet het aanbod gezonde producten meten, maar de inkoop

consument de producten volledig links zouden laten liggen. De koepelor-

Catering – Of het nu de Gezonde Schoolkantine of de Gezonde Sport-

len om op artikelniveau bewuste of

doen. Bang voor kritiek en angstig om in de publicitaire schijnwerpers te

kantine is, de samenstelling van het assortiment is het uitgangspunt

gezondere keuzes te maken.

van die programma’s, niet de mate waarin de gezonde producten ook

De monitor maakt daarmee een

daadwerkelijk worden geconsumeerd. Om die reden is Foodstep de

professionaliseringsslag bij groothan-

Monitor Gezonder Eten en Drinken gestart. Daar wordt de inkoop en dus

dels en cateraars mogelijk, omdat

(indirect) de consumptie gemeten.

het meer inzicht geeft in de daadwerkelijke consumptie. Een gezond

De nieuwe monitor van onderzoeks-

heid, PianOo. Aan de hand van de

artikel aanbieden alleen betekent

bureau Foodstep is een interactieve

inkoopwaarde of het inkoopvolume

niet dat de scholieren het kopen en

tool die aan de hand van parameters

wordt op productniveau gekeken of

de minder gezondere artikelen laten

meet hoe gezond en duurzaam het

een product binnen de Schijf van

staan. Ook minder gezonde artikelen

aanbod is, maar ook hoeveel nutri-

Vijf valt en hoeveel voedingswaarde

minder zichtbaar of minder breed

enten als suiker, zout en vetten er

elk product bevat, zodat een locatie

zetten zegt niets als dit product

door inkopers van een schoolkantine

in één oogopslag kan zien wat het

vervolgens zes keer per dag moet

worden ingekocht. De gezondheid

percentage gezonde voeding is van

worden bijgevuld. Uiteindelijk draait

wordt gemeten aan de hand van de

hetgeen dat zij inkopen. Door te

het om het volume per artikel, reali-

Schijf van Vijf en de duurzaamheids-

weten hoeveel zout of suiker er door

seert Foodstep zich ook. Vandaar de

criteria van het expertisecentrum

een schoolkantine wordt ingekocht,

lancering van de Monitor Gezonder

voor aanbestedingen van de over-

zijn ook doelstellingen op te stel-

Eten en Drinken.

ganisatie het FNLI rapporteert daar ook jaarlijks over. Coca-Cola verdient eigenlijk juist alle lof dat het open en eerlijk communiceert over de stappen die het zet. Niet iedereen doet dat of durft dat te staan. Het zorgt er voor dat bepaalde initiatieven onder de radar blijven. Het helpt dus ook niet als financieel journalisten, zoals Paul Laseur bij BNR aangeven dat het stiekem omruilen van suiker door aspartaam hem ‘een beetje doet denken aan een methadonprogramma’. Dat zijn echt argumenten om de transparantie bij de industrie weg te nemen. Kies dan voor steun aan bedrijven die stappen voorwaarts zetten en roep op tot een bredere coalitie. Dan is een suikertax overbodig en je draagt bij aan bewustwording van de consument. En dat laatste, daar gaat het om. Steffen van Beek Reageren op deze opinie? Mail naar steffen@foodclicks.nl

COMMENTAAR


WILT U MET ONS

MEE GROEIEN? COCA-COLA ZERO SUGAR HEEFT EEN VERNIEUWDE FORMULE, SMAAKT MEER ZOALS COCA-COLA, LIJKT MEER OP COCA-COLA ÉN BEVAT NOG STEEDS ZERO SUGAR. MET ONDERSTEUNING VAN DE GROOTSTE ZERO CAMPAGNE OOIT, ZAL COCA-COLA ZERO SUGAR VERDER GROEIEN.

MEER WETEN? GA NAAR COCACOLAVOORONDERNEMERS.NL

© 2017 The Coca-Cola Company. COCA-COLA, COCA-COLA ZERO, the COCA-COLA script logo and the design of the CONTOUR BOTTLE are registered trademarks of The Coca-Cola Company.

zero SUGAR


Nieuws

@FoodClicks maart 2017

@05

‘De concepten hebben nog wel schoonheidsfoutjes’

Albert Heijn wil in tientallen vestigingen een Bakery Café en Deli Kitchen Convenience – Albert Heijn heeft in maart bij de XL-vestiging op het Gelderlandplein in Amsterdam de eerste Bakery Café en Deli Kitchen geopend. Op termijn wil de supermarktketen er verspreid over Nederland tientallen in Albert Heijn-winkels openen. De Zaanse grootgrutter werkt in de

cesvolle bakery-afdelingen van Shell

twee nieuwe formules, waar een

onder de naam Deli2Go. Met de twee

combinatie is gemaakt van retail met

concepten van AH heeft het bedrijf in

foodservice, op operationeel gebied

Utrecht er naast de operationele zaken

samen met on-the-move bakeryfor-

rondom de visafdeling bij dezelfde

mule Bakerstreet. Albert Heijn zegt in

Zaanse grootgrutter die het bedrijf al

een toelichting dat het met de opening

deed, een volwaardige poot bij. Of

van het Bakery Café en de Deli

het echter de snelheid is waarmee de

Kitchen ‘een volgende stap zet in het

projecten binnen AH zijn ingevoerd,

combineren van retail met foodser-

of dat het kunstje van het vertalen van

vice’. Het bedrijf ziet de traditionele

out-of-home naar retail toch minder

eetpatronen veranderen. “Niet alleen

eenvoudiger is dan gedacht: er zijn

stijgt het aantal eetmomenten op een

nog wel enkele schoonheidsfoutjes.

dag, er wordt ook vaker onderweg en buitenshuis gegeten”, zegt Marit van

Rommelig

Egmond, commercieel directeur bij

De Deli Kitchen, dat een uitgebreid

Albert Heijn. “In het Bakery Café en

assortiment salades, maaltijden,

de Deli Kitchen kunnen klanten zelf

pizza’s en gegrilde kip biedt, haalt het

vers bereide producten samenstellen

in keuze en presentatie bijvoorbeeld

om ter plekke te eten of mee te nemen

niet bij de visafdeling. De presenta-

De visafdeling, operationeel gerund door Bakerstreet, ziet er in de

voor onderweg of thuis. De twee

tie bij Deli Kitchen is mede door de

AH Gelderlandplein perfect uit

nieuwe modules zijn zo gebouwd dat

brede presentatietafel met flexiglas

ze voor elke winkel op maat gemaakt

afscheiding tussen de vitrine en het

kunnen worden. Daardoor zijn ze

werkgedeelte rommelig en voor de

consument wordt hierdoor onvoldoende

ver te zoeken, bij menig NS-locatie

markten zijn op tal van plekken binnen

straks in tientallen Albert Heijn-winkels

consument niet verleidelijk. Ook halen

verleid. Het geheel heeft dan ook nog

sta je in een vriendelijkere omgeving.

de muren bezig met de invulling van

te zien.”

de bereide producten het qua verpak-

niet het niveau en de kwaliteit van gelijk-

Gelijk na opening kreeg AH boven-

horeca of versbeleving. In bestaande

kingsuitstraling niet bij de presentatie

soortige initiatieven zoals bij FoodMarkt

dien de kritiek dat het met de bakery

winkels of winkels die daarvoor speci-

in de traiteurbalie van een AH XL.

van Jumbo, EMTÉ van Sligro, Boon’s

de concurrentie aangaat met de

aal worden opgezet. Zelfs zelfstandige

Het is een goede zaak dat Albert Heijn

Doordat veel maaltijden (te) warm

Markt en The World of Food van Deka-

broodjeszaken en lunchrooms in de

supermarktondernemers zoals Geert

wat betreft het operationele gedeelte

worden verpakt, liggen er in de vitrine

Markt, zo vinden retail- en shopperex-

directe omgeving van het Gelderland-

Benders (zie Beej Benders in

samenwerkt met een specialist. Ba-

voor de consument ook producten

perts die zijn wezen kijken en waarmee

plein. Hoewel dit feitelijk juist is, mag

@FoodClicks, januari 2017) zijn daar-

kerstreet verzorgt immers ook de suc-

met een beslagen folie te wachten. De

@FoodClicks heeft gesproken.

het geen reden voor AH zijn om het

mee volop aan de gang. De supermarkt

Deli2Go

dan maar niet te doen. De ter plekke

als traditionele logistieke ‘dozenschui-

Vriendelijker

verse bereiding van de broodjes laat

ver’ zal over een aantal jaren verdwijnen

Het Bakery Café is gevestigd bij de

immers, net als de Deli Kitchen en de

en plaatsmaken voor locaties waar veel

ingang van de Albert Heijn-winkel

andere versafdelingen, mede door het

meer te doen en te beleven is. Dit zullen

waar klanten voor of na het bood-

gastronomische karakter wel de vers-

vooral activiteiten op het terrein van

schappen doen een kop koffie en een

propositie van de supermarkt zien. De

foodservice zijn. Supermarkten zitten

broodje kunnen gebruiken. Feitelijk

afdeling is niet spectaculair, maar zal

wat dat betreft midden in een transitie-

ligt deze bakerycounter naast de

ongetwijfeld in een behoefte voorzien

periode.

eigenlijke winkel. Er worden ne-

tijdens de middagpauzes van kantoor

gen soorten Perla Excellent koffies

en winkelpersoneel.

Andere Dat de wereld van gastronomie en

geschonken en er zijn sappen en smoothies. De shoppers kunnen hier

Vervolgstap

gasttevredenheid een andere is dan

zelf een vers belegd broodje samen-

Wat AH op het Gelderlandplein doet

de supermarkt en er ook een ander

stellen of kiezen voor producten als

is een vervolgstap waar veel meer

investeringsniveau bij om de hoek komt

gourmet-tosti’s of iets zoets. Luxe is

supermarkten mee bezig zijn. Super-

kijken, wordt de retail meer en meer duidelijk. Ook het feit dat horeca een ander spel is dan het rationeel invullen van winkelschappen, wordt de retailbranche steeds duidelijker. Daarom is het goed dat partijen binnen retail en foodservice samenwerken, zoals Bakerstreet en Albert Heijn, om die veranderende markt samen te verkennen, te leren en te ontdekken wat werkt en wat niet. Want een bakery bij een Shell-tankstation werkt weer net wat

Steeds meer supermarkten zijn binnen de muren van de

anders dan bij een supermarkt, ook al

vestigingen bezig met de invulling van horeca

gaat het in beide gevallen om verse belegde broodjes.


@06

Schoolcatering

@FoodClicks maart 2017

Cateraars en leveranciers uiten vaker kritiek op JOGG en Voedingscentrum:

‘Te weinig gedragsverandering en te veel regels bij Gezonde Schoolkantine’ Achtergrond – Een groeiend aantal cateringbedrijven uit kritiek op de wijze

dat Scoolcompany van de Rot-

hoeveel calorieën ze innemen. Als je

ten. Dat scheelt zo’n 1,50 tot 2,00

waarop Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) de scholen gezonder wil

terdamse cateraar Bram Stolk niet

ze niet dat inzicht geeft, kun je nooit

euro per week per leerling. Vroeger

maken. De eisen wijzigen te vaak en de gestelde presentatierichtlijnen

heeft voldaan aan de gemaakte

bewustwording creëren en gedrag

werd 80 procent van het beschikbare

leveren geen directe bijdrage aan het gezonder wordende gedrag van

afspraken en daarom het Akkoord

veranderen of beïnvloeden. Ook

geld binnen de schoolkantine uitgege-

leerlingen, zo luidt de kritiek. Reden voor cateraars het Akkoord Gezonde

moet verlaten. Zo’n 70% van het

betrekken we naast onze partners de

ven, nu nog maar 40 procent. En voor

Voeding op Scholen niet te ondertekenen of de rug toe te keren.

assortiment was gezond en er werd

ouders, de gemeente en de omge-

het bewustwordingsprogramma van

afgekeurd op sfeerbeeld en de

ving van een school erbij. Dit moet je

de jeugd hebben wij tal van andere

plek van de warmhoudvitrine. Ook

echt integraal met elkaar aanpakken

activiteiten.”

chocoladefabrikant Mars is vanwege

en niet net doen alsof we het samen

achterblijvende resultaten bij de

doen”, aldus Bos.

ombouw van een aantal automaten

Denise Damen van Markies Catering: ‘Producten in de schoolkantine die leerlingen niet kennen’

Kritiek FHC Formulebeheer, een franchi-

voorlopig geschorst. Om te kunnen

Verleiden

seorganisatie dat met het gezonde

voldoen aan de richtlijnen moest een

In een reactie laat communicatieadvi-

schoolkantineconcept Vital4School

aantal koelelementen voor drinkblikjes

seur Karin Hendrikse van het JOGG

het Akkoord heeft ondertekend, be-

worden omgebouwd naar die voor

weten dat Scoolcompany aangeeft

grijpt de kritiek van veel partijen op het

chocolade. 202 automaten voldeden

hard te werken aan het verleiden

JOGG wel. Verantwoordelijk manager

niet aan de presentatienormen en

van jongeren tot de gezonde keuze.

Michel Rietman: “Wij hebben onze

dus belandde Mars in het strafbankje.

“Tenminste dat geven zij zelf aan.

uitvoering op orde en het geluk dat

Technisch had Mars de ombouwklus

Uiteraard vinden wij dit bijzonder

we alle locaties gelijk kunnen inrichten

eenvoudiger ingeschat, maar op de

goed. Echter, bij het ondertekenen

naar de richtlijnen. Daardoor kunnen

complexiteit van de gesprekken met

van het Akkoord in 2016 zijn nou

wij onze afspraken als Akkoord partij

de schoolbesturen om het assorti-

eenmaal afspraken gemaakt. Deze

waarmaken. En door direct de transitie

ment om te gooien en de daarmee

afspraken gaan uit van de Richtlijnen

naar de gezonde schoolkantine te

samenhangende verdienmodellen

Gezondere Kantines van het Voe-

maken, realiseren we ook renderende

had het bedrijf zich verkeken.

dingscentrum. Bij het ondertekenen

locaties. Maar als je als partij al langer

Schoolcateraars morren in toenemen-

Gezonde Voeding op Scholen heeft

de mate over het JOGG. Belangrijk-

ondertekend vindt dat er hierdoor

van het Akkoord zegt een partij toe

op een locatie zit en je moet allerlei

ste reden is dat het bij de toezicht-

sprake is van onevenwichtigheid en

Openbreken

te werken volgens deze richtlijnen.

zaken verbouwen en omgooien, terwijl

houder op het gezonder worden

pleit voor een bredere maatschap-

Aan de overeenkomsten met automa-

Doet een partij dit niet, dan kan deze

je werkt met flinterdunne marges en

van de Nederlandse schoolkantines

pelijke beweging. Volgens hen moet

tenleveranciers zitten voor de scholen

niet langer onderdeel zijn van het

dalende omzetten, wordt het lastig

teveel gaat over het uitdelen van het

het in ieder geval meer zijn dan het

inkomsten vast en een verandering

Akkoord. De andere cateraars binnen

om nog geld te blijven verdienen. Ik

aantal bronzen, zilveren en gouden

simpelweg hanteren en controleren

betekent in de praktijk het openbre-

het Akkoord hebben inzet getoond

pleit dan ook voor meer druk door

schalen en het te weinig doet aan het

van regeltjes. Desalniettemin zijn de

ken van die overeenkomsten. Des-

en zich hiermee kunnen houden aan

het JOGG bij de niet aangesloten

verbeteren van de mentaliteit bij jon-

ondertekenaars van het Akkoord

alniettemin heeft Mars Nederland bij

de gemaakte afspraken. Wij zijn dan

scholen. Bij deze schoolbesturen dient

geren ten aanzien van een gezondere

het er over eens dat wanneer je je

mondde van corporate affairs director

ook erg trots dat zij hiermee jongeren

de houding over de gezonde school-

leefstijl. Ook het feit dat alle aandacht

akkoord hebt verklaard, je je aan de

Roel Govers toegezegd om vóór het

verleiden tot de gezondere keuze,

kantine te veranderen, want sommige

en verscherping van de richtlijnen

regels moet houden.

einde van het eerste kwartaal van

en geloven dat zij hiermee bijdragen

scholen interesseert gezonde voeding

dit jaar de toegezegde 600 automa-

aan een gezondere omgeving voor de

weinig. En het onderwijsstelsel is zo-

jeugd in Nederland.”

danig georganiseerd dat scholen het

vanuit het JOGG zich richt op de al meer dan 300 bij het JOGG aange-

Consequenties

ten minimaal te laten voldoen aan

sloten scholen, in plaats van op de

Voor sommige heeft het niet naleven

niveau ‘zilver’. Mars mag zich dan

bijna 1200 scholen die nog niet zijn

van de regels ook consequenties.

weer volledig partner noemen van

Toetreden

aangesloten, is een doorn in het oog.

Uit een steekproef in 2016 van het

het Akkoord. Scoolcompany betreurt

Als Scoolcompany in 2017 alsnog

Een aantal partijen dat het Akkoord

Voedingscentrum blijkt namelijk

de gang van zaken niet. Directeur

werkt aan het halen van de afspraken

Voorwaarden

René Bos: “Ondanks het feit dat wij

die binnen het Akkoord zijn gemaakt,

Sommige ondertekenaars van het

als organisatie constant bezig zijn

zou Scoolcompany na een monitoring

Akkoord of partners van het JOGG

om jongeren te laten nadenken over

in 2018 wederom mogen toetreden

ontvangen de nodige kritiek van par-

de eigen leefstijl en op een positieve

tot het Akkoord, laat Hendrikse we-

tijen en instanties omdat zij als bedrijf

manier leerlingen tot gezonde keuzes

ten. Maar Bos vindt het goed zo: “Er

met hun productaanbod niet zouden

proberen te prikkelen, word je op

wordt op de scholen steeds minder

passen binnen de uitgangspunten

dit moment als cateraar afgerekend

uitgegeven en steeds meer daarbui-

van een gezonde schoolkantine. Het

altijd nog zelf mogen uitmaken hoe zij hun kantine invullen”, aldus Rietman.

op de plek van een warmhoudvitrine of een sfeerbeeld die niet past in de visie van het Voedingscentrum. Het geeft meteen de crux aan: JOGG en het Voedingscentrum zetten in op het voedingsaanbod in de kantine. Dus hoeveel appels een cateraar op de toonbank heeft liggen, met daarboven het liefst een sfeerbeeld van een bloemkool. Wij zetten in op een positieve gedragsbeïnvloeding, onder meer via ons platform, loyalty en prikkelende communicatie, zodat jongeren ook daadwerkelijk bewuster gaan kiezen en kopen. Maar belangrijker:

Martijn Pater van Markies Catering: ‘Kennisdeling tussen de

inzicht geven in wat ze daadwerkelijk

publieke en private partijen’’

consumeren binnen de school en


Schoolcatering

@FoodClicks maart 2017

@07

De 28 Akkoord-partners 28 partijen hebben het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen ondertekend. Het Akkoord vormt de basis van de samenwerking met het JOGG en het Voedingscentrum. De ondertekenaars zijn 365SOUP, Cater Concept, Catermaat, CocaCola, FrieslandCampina, Join The Pipe, Markies Catering, MERKKwater, Ological Waterkoelers, Peijnenburg, Sligro Food Group Nederland, Spa Nederland, TENQ/CS Digital Media, Van Leeuwen ‘Catering op maat’, Vice Versa Schoolcatering, Vital4Skool, Watercompany, WDM Schoolcatering, WeTapWater/KRNWTR, Xcellence Food Group, Zo-vital en HealthyQ. Recent zijn daar de partijen Vending@Work, Mensa Catering, Horesca Nederland, Deli XL, SoPure en Oranka Juice Solutions nieuw bij toegetreden. De richtlijnen voor de monitoring worden door het Voedingscentrum bepaald. De Amsterdamse hoogleraar Jaap Seidell, die zich veel met overgewichtproble-

JOGG is evenwel van mening dat vrij-

efficiënte weg is om leerlingen tot een

zij niet.” Ook het feit dat tussentijds

wel elk bedrijf zijn of haar bijdrage kan

ander consumptiegedrag te bewegen.

richtlijnen veranderen is niet altijd

leveren aan een gezond en evenwich-

Dat het een weg is van lange adem

even handig, zo vinden zij. “Dit vergt

tig aanbod in de schoolkantine, maar

weet iedereen, maar ook binnen de

tijd en er komen ook kosten bij kijken

wel op voorwaarde dat er duidelijke

schoolmuren heb je toch maar een

om eventuele aanpassingen door

voorwaarden zijn gesteld. Zo hebben

paar jaar voor dit bewustwordingspro-

te voeren op meer dan 200 locaties

zowel Mars als Coca-Cola, als zijnde

ces want dan zijn leerlingen alweer

waar meer dan 450 medewerkers vol

kenen. Voor ons is het aanbieden

legd. Het nieuwe Akkoord voor de

twee partijen die de nodige kritiek

ouder en mogen ze het zelf uitmaken.

passie de catering verzorgen.”

van een verantwoord assortiment op

periode 2016-2020 is nu goeddeels

ondervinden, een duidelijk beleid

Ondertekenaars van de publiek-private

onderwijsinstellingen niet meer dan

vastgesteld en zou duidelijker zijn en

waarbij enerzijds wordt ingezet op het

samenwerking achter het Akkoord

Normaal

normaal, het is verweven in ons DNA.

beter aansluiten op de praktijk. Ook

verminderen van suikerinname, maar

kunnen moeilijk kwantificeren welk

Dat cateraars en leveranciers zich aan

Door het Akkoord bekrachtigen wij

de recent vastgestelde nieuwe Schijf

aan de andere kant het bewegen van

voordeel zij uit de ondertekening halen.

het Akkoord hebben te houden als

onze missie en visie”, aldus Pater.

van Vijf van het Voedingscentrum is

leerlingen wordt bevorderd.

Martijn Pater, operationeel direc-

zij dat hebben ondertekend, vinden

De Akkoorden worden telkens in

daarin opgenomen. Wellicht verandert

teur van Markies Catering met een

zij niet meer dan normaal. “Anders

overleg met alle betrokken partijen

dit nieuwe Akkoord ook iets aan de

Beperkingen

jaaromzet van ruim 14 miljoen bij 200

moet je het Akkoord niet onderte-

voor een bepaalde periode vastge-

steun bij de achterban.

Cateraars die zich op hun beurt

scholen, laat weten dat het moeilijk

richten op een verantwoord aanbod,

is om dit in euro’s uit te drukken.

ondertekenen toch niet in alle gevallen

“De voordelen die de scholencate-

het Akkoord. Zo is de grootste school-

raar vooral uit het Akkoord haalt zijn

cateraar Cormet Enjoy the Good

kennisdeling tussen de publieke en

Life niet aangesloten bij de gezonde

private partijen”, aldus Pater. “Daar-

schoolkantine, maar heeft het deson-

naast gelooft Markies Catering in de

danks wel een aantal zilveren schalen

veranderkracht die je alleen door sa-

ontvangen. Het bedrijf dat recent werd

menwerking met andere partijen kunt

overgenomen door het Italiaanse Creia

bereiken.” Samen met zijn collega,

is van mening dat het de eigen groei

manager operations Denise Damen

niet schaadt en dat aansluiting alleen

ziet Pater dat steeds meer school-

maar beperkingen oplevert en een ge-

besturen de richtlijnen Gezondere

zonde exploitatie op locatie in de weg

Schoolkantines als voorwaarde stellen.

staat. De marges op scholen zijn dus-

Ook vinden zij dat Markies Catering

danig smal dat het renderend houden

als marktleider binnen de scholenca-

van een schoolkantine inderdaad een

tering een verantwoordelijkheid heeft.

lastig verhaal is. Volgens verschillende

“Nieuwe leerlingen die op de middel-

schoolcateraars ligt het gemiddelde

bare scholen in de brugklas instromen,

bedrag dat aan eten en drinken wordt

komen producten in de schoolkantine

uitgegeven bij het voortgezet onderwijs

tegen die zij niet gewend zijn en zij ook

op 1,40 euro per dag per leerling en

niet thuis in de koelkast tegen komen.

bij het beroepsonderwijs op 1,80 euro.

Er gaat een wereld voor ze open. Dan

Het lage bestedingsbedrag en de

is het belangrijk dat het merendeel van

smalle marge zijn niet de enige reden

die producten past in de categorie

waarom het moeilijk is op schoolloca-

‘betere keuze’. In onze schoolkantines

ties succesvol te zijn. Het verbieden en

is dat 80 tot 90 procent.”

beperken van producten leidt ook niet tot bewustwording bij leerlingen. Zeker

Praktijk

niet als er vanuit de lessen wordt

Markies Catering toont zich voorstan-

geappt naar de plaatselijke snack-

der van het Akkoord, maar geeft ook

bar, zodat de bestelling klaar staat

aan dat vooral in de laatste versie

bij aankomst of dat de bezorger net

van het Akkoord de praktijk en de

buiten het schoolplein de pizzapunten

gemaakte afspraken dichter bij elkaar

komt bezorgen. In die gevallen is het

zijn gekomen. “Dat is wel anders

slimmer om juist door aanbod, keuze

geweest”, zegt Pater. “Afspraken die

en verleiding leerlingen te bewegen

vanuit de theorie zijn opgesteld werken

iets anders te nemen in plaats van het

in de praktijk soms gewoon anders.

niet aanbieden.

Destijds werd er bijvoorbeeld gedacht dat de automaten die in onze scholen

Efficiënt

waren opgesteld eigendom waren van

JOGG, Voedingscentrum, Schoolbe-

Markies Catering. Dat wij daar aparte

stuur en cateraars verschillen nog wel

afspraken over hebben gemaakt met

eens van mening wat nu de meest

andere handvestpartijen, dat wisten

matiek bezighoudt, heeft in die richtlijnen een belangrijke stem. Terwijl overgewicht maar een gedeelte van het probleem is, volgens sommige cateraars. Anorexia, het juist te weinig eten, is op veel scholen naar verluid een veel groter probleem.

@VERTORIAL

De lekkerste glutenvrije Levo sauzen nu ook in handige sachets! Franeker - Wie kent de sauzen van Levo nou niet? Nu is er weer lekker nieuws, want de sauzenspecialist breidt het assortiment uit met Levo sauzen in sachets. Veel horecaondernemers bedienen hun gasten graag met handige saus sachets. Daarom komt Levo nu met Mayonaise, LevoNaise fritessaus, Curry, Ketchup en Mosterd in sachets. “De sachets

de verschillende overheerlijke sauzen zijn niet alleen

zijn ideaal voor in cafetaria’s, restaurants, cafés,

zeer geschikt voor individueel gebruik, ze zijn ook

strandpaviljoens en sportkantines”, zegt Simon Rol-

glutenvrij. De sachets worden geleverd in dozen met

lingswier van Levo. “Met de saus sachets van Levo

hierin 100 sachets; de Mosterd sachets zijn verpakt

kan de consument zelf bepalen hoeveel saus hij wil

in dozen met 150 stuks. Proberen? Vraag bij Levo

gebruiken. Daarnaast zijn ze zeer hygiënisch en ge-

het gratis proefpakket Levo saus aan!

makkelijk zonder knoeien te openen. Oftewel: geen verspilling van saus, hygiënisch, individueel genieten

Levo BV, tel. (0517) 39 41 41,

en altijd de beste verse kwaliteit.” Levo sachets met

info@levo.nl, www.levo.nl


@08

Advertorial

@FoodClicks maart 2017

Duitse hamburgerspecialist biedt burgers, buns, sauzen en nog veel meer

Hamburgers van Salomon FoodWorld méér dan een ‘doorsnee-burger’ Wie vandaag een burger op de menukaart zet, komt niet meer weg met

“Wist je dat er een verschil is

een ‘doorsnee-burger’. De consument wil de hoogste kwaliteit, eerlijke

tussen burgers en hamburgers?”,

smaken en lekkere afwisseling. Salomon FoodWorld speelt hierop in met

vraagt Remco Kerssens, operati-

Europa’s grootste assortiment topkwaliteit burgers. Een assortiment waar

ons director & head of market van

ook steeds meer Nederlanders van genieten.

de Duitse hamburgerspecialist

‘Ga je voor smaak en kwaliteit, dan is dit de beste hamburger’

Salomon FoodWorld. “In Duitsland

De nieuwe fast casual dining

mogen hamburgers uitsluitend

experience Speys opende in

van rundvlees worden gemaakt,

januari bij Jaarbeurs in Utrecht.

met als toevoeging alleen wat zout

Op de kaart van ‘RUND’ de grill

en kruiden. Niets meer en niets

staan meerdere hamburgers

minder. Door onze jarenlange

van Salomon, waaronder een

ervaring in Duitsland is het voor

80 grams en een dubbele van

ons vanzelfsprekend deze pure

160 gram. Speys heeft bewust

kwaliteit ook op de Nederlandse

voor Salomon gekozen, zo zegt

markt te bieden. Drie van de vijf

manager Roy van Zalingen.

restaurants in Duitsland serveert

“Om een keuze te maken welke

burgers van Salomon FoodWorld.

hamburgers we in Speys wilden serveren, hebben we vele soorten blind

En nu ontdekt ook Nederland onze

geproefd. We beoordeelden op smaak, bereidingswijze en sappigheid. Maar

onderscheidende kwaliteit. Steeds

het was duidelijk: de hamburgers van Salomon sprongen eruit als de beste.

meer ondernemers en locaties

Unaniem vonden we deze de lekkerste. Niet alleen qua smaak, bereiding en

binnen foodservice kiezen voor de

continue kwaliteit, de hamburgers zijn ook snel te bereiden op onze lavagrill en

burgers van Salomon FoodWorld”,

altijd goed. Belangrijk, want als er hier een groot evenement is, serveren we zo

aldus Kerssens.

duizend burgers en die moeten dan allemaal goed zijn. De reacties? Ja, die zijn zonder uitzondering enthousiast”, aldus Van Zalingen. www.speysjaarbeurs.nl

Perfecte burger Met de beste kwaliteit vlees, verfijnde recepturen, inpirerende serveersuggesties en het grootste aanbod burgers in Europa (meer dan honderd variëteiten!), biedt Salomon FoodWorld de perfecte burger voor iedere foodservicelocatie. Het bedrijf zette in 2012 de trend door als eerste diepvriesproducent een hamburger met een huisgemaakt uiterlijk te lanceren. “De Homestyle burger werd al snel positief opgepakt door de markt”, zegt Kerssens. “Naast de Homestyle Burger hebben we ook

‘De Homestyle hamburger ziet er ambachtelijk uit’ “De 200 grams Homestyle hamburger van Salomon die we serveren heeft een mooie structuur en ziet er ambachtelijk uit. Uiteraard smaakt hij erg lekker en daar krijgen we vaak positieve reacties op.” Dat zegt Micha Huisman, F&B manager van Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Op twee locaties in de dierentuin, in de overdekte speeljungle RavotAapia en het Jungle Restaurant, worden de hamburgers van Salomon geserveerd. “Vroeger hadden we hamburgers van 55 en 100 gram”, zegt Huisman, “maar we wilden graag stappen maken naar een meer ambachtelijke uitstraling en hogere kwaliteit voor onze gasten. Daarom zijn we overgestapt naar de Homestyle hamburger van Salomon. Dit is een mooie grote, echt klassieke 200 grams hamburger die wordt geserveerd op een speciaal knapperig broodje. Ook hebben we voor de verkooppunten samen met Salomon opvallende signing ontwikkeld. We serveren nu zo’n 40.000 hamburgers per jaar en uit de reacties die we krijgen is het duidelijk dat de hamburgers zeer in de smaak vallen.” www.ouwehand.nl

de Homestyle Angus Burger. Deze is gemaakt van 100% gecertificeerd Angus rundvlees uit Ierland. Met haar extra malse bite en huisgemaakte uiterlijk is deze nieuwkomer een must voor alle burgerfans.” Quick & Easy Burger Speciaal voor kleine outlets met beperkte keukenapparatuur en weinig personeel is er de Quick & Easy Burger. Deze voorgegaarde rundvleesburger smaakt en ziet er uit als versgemaakt. “De Quick & Easy Burger is er in diverse formaten en kan snel worden bereid in een combisteamer of magnetron”, zegt Kerssens. “Voor de mensen die een lekkere burger willen eten zónder

en zes sauzen. Naast knapperige

vlees hebben we de Sunny Veggie

schnitzels, gehaktspecialiteiten

Burger. Gemaakt van knapperige

en premium fingerfood producten

en zongerijpte groenten, is deze

heeft Salomon FoodWorld ook een

veganistische burger de lekkere

assortiment handheldsnacks. “Een

lichte en bewuste keuze.” Om een

dergelijke variatie in burgers, buns,

burger helemaal áf te maken, biedt

sauzen, wraps en finger food vind

Salomon FoodWorld een range aan

je alleen bij Salomon FoodWorld”,

toppings, diverse burgerbroodjes

aldus Kerssens.

Meer informatie: Firma:

SALOMON FoodWorld GmbH

Adres:

Nordring 13, 63762 Großostheim-Ringheim

Tel.:

(088) 995 35 49

E-mail:

office-nl@salomon-mail.de

Website: www.salomon-foodworld.com


Interview

@FoodClicks maart 2017

@09

Roelof van Dinter, Director Cold Channel van Coca-Cola European Partners:

“Merken bouw je in het out-of-homekanaal, juist nu” Interview – “In een periode na crisistijd verandert gedrag en staan consumenten open voor vernieuwing,” zegt Roelof van Dinter, Director Cold Channel van Coca-Cola European Partners. Niet verwonderlijk dan ook dat Coca-Cola naast de extra focus op innovatie en beleving inzet op vernieuwde transactie drijvende programma’s, zoals Drinken Werkt Beter. Ruim een half jaar is Van Dinter als

wij volop actief en bouwen wij aan een

Director Cold Channel in dienst bij

community door middel van de inzet van

de frisdrankgigant. Maanden die hem

inspirerende en grappige video’s zoals

goed zijn bevallen, zegt hijzelf. Helemaal

CokeTV.”

gek is dit niet. Hij kan goede cijfers overhandigen: Coca-Cola heeft de wind

Als die online community zo

in de zeilen en een goed jaar achter de

belangrijk is, wat is dan de rol –

rug, zowel in omzet als in volume is het

behoudens natuurlijk de harde

gegroeid. “Met Chaudfontaine zijn wij

verkoop van onder meer koude

inmiddels de nummer één in horeca”,

dranken, van de fysieke locatie?

glundert Van Dinter. Maar er zijn meer

“Die zit echt in de activatie. En als je

wapenfeiten te benoemen, zegt hij. “Co-

dan kijkt naar de kanalen, dan liggen

Roelof van Dinter: ‘Wij willen vooral de totale categorie laten groeien en niet

ca-Cola zero sugar is sinds een half jaar

de kansen daarbij onder andere op

op de markt en heeft al een distributie

de werkplek. Daar is winst te behalen

alleen onze eigen merken’

van 80 procent. Het is op veel locaties in

als het gaat om de beschikbaarheid

de buitenshuismarkt naast de klassieke

van koude dranken. Zoals gezegd,

aan, 75 procent vindt het relevant en 58

naast is het andere aanbod minstens zo

mers en medewerkers in de fastservice,

Coca-Cola en Coca-Cola light de derde

drinkt een derde van de Nederlanders

procent is meer gaan drinken.”

belangrijk. Onderzoek heeft aangetoond

foodservice, leisure en horeca bijvoor-

variant in het frisdrankassortiment.”

gaandeweg de dag te weinig, terwijl een

dat 67 procent van de volwassenen

beeld in het presenteren van de perfect serve.”

goede hydratatie volgens wetenschap-

Hoe verklaar je dit succes?

water saai vindt om de hele dag door

Je bent op het juiste moment

pelijk onderzoek de productiviteit tot 14

“Na een crisistijd merk je altijd dat men-

te blijven drinken. Daarom moeten de

ingestapt, kunnen we wel conclu-

procent kan verbeteren en de nauw-

sen ontvankelijk zijn voor vernieuwing,

locaties naast de waters ook een pas-

Water met smaak is goed voor

deren?

keurigheid vergroot. Daarom hebben

ze staan open. Dat geldt ook hiervoor.

send portfolio met stills en sparklings in

25 procent van de totale water-

“Ik ben goed geland, dat klopt. De doel-

wij Drinken Werkt Beter gelanceerd.

Daarnaast denk ik ook wel dat de

verschillende smaken aanbieden.”

consumptie. Wat kunnen wij op

stelling is om in 2020 60 miljoen extra

Dit is een merkonafhankelijk activatie-

aanpak doeltreffend is met zowel online

transacties te hebben gerealiseerd en

programma waarbij werknemers via

communicatie als communicatie op de

Drinken Werkt Beter focust op het

Coca-Cola?

de calorie-intake per 100 ml met 15 pro-

banners op strategische plekken waar

locaties.”

segment ‘at work’. Wat doet Coca-

“In mei 2016 hebben wij Chaudfontaine

cent te verminderen. De eerste aanzet is

gasten bewezen open staan voor dit

Cola eraan om ook de totale plas

Fusion gelanceerd: licht bruisend mine-

gedaan in 2016 met de forse groei die

soort communicatie, zoals bij de lift in

De campagne is merkonafhanke-

koude dranken in andere segmen-

raalwater met citroen of pompelmoes-

wij hebben doorgemaakt en met onder

het kantoorgebouw worden gewezen

lijk, waarom?

ten van het buitenshuiskanaal te

cranberry smaak. Deze introducties zijn

op het belang van hydratatie. Daarnaast

“Als dit gekoppeld is aan een bepaald

laten groeien?

erg succesvol tot nu toe. Fusion komt

is er een online drinkcoach die, aan

merk, dan komt het wellicht minder

“Binnen petrol kijken wij nadrukkelijk

binnenkort ook beschikbaar in flesjes

de hand van een 30 dagen challenge,

objectief en geloofwaardig over. Verder

naar de combinatie van koffie met

voor de horeca.”

meer de introductie van Coca-Cola zero sugar, één van de grote stappen die wij zetten om het aantal calorieën te verminderen.” Waar ligt vooral de focus als het gaat om het vergroten van het aantal transacties? “Vooral bij bestaande klanten. Hoe? Door nieuwe programma’s te implementeren en te activeren. Nog altijd drinkt 1 op de 3 Nederlanders te weinig. Bovendien koopt 30 procent niets in het buitenshuiskanaal vanwege de, in hun ogen, scheve prijs-waardeverhouding. Daar willen wij verandering in brengen met transactie drijvende programma’s, met nieuwe verpakkingen, door goede combideals te faciliteren en door een focus op de beleving rondom onze merken.”

water. Ook hebben wij daar de 250ml

‘Innovatie is ook noodzakelijk om onze doelstelling van ‘meer transacties en minder calorieën’ te verwezenlijken’

verpakkingen geïntroduceerd, waardoor

Hoe belangrijk is innovatie voor

bijvoorbeeld de klassieke Coca-Cola op

Coca-Cola?

allerlei plaatsen al beschikbaar is voor

“Het is nu meer dan ooit noodzakelijk

een euro. Hiermee verlagen wij dus de

om te bewegen, als ondernemer en als

drempel voor klanten om toch een koud

fabrikant. Innovatie hoort daarbij en is

drankje te bestellen.”

ook noodzakelijk om onze doelstelling van ‘meer transacties en minder calo-

En voor de horeca?

rieën’ te verwezenlijken. Coca-Cola zal

“Daar liggen kansen voor het verhogen

de komende jaren meer en in een hoger

van de beleving, ook via het dranken-

tempo het portfolio vernieuwen.”

aanbod. Zo introduceren we binnenkort het merk Fïnley. Hiermee mikken wij

Wat staat ons nog te wach-

op het volwassenen-segment, de 25-

ten naast de introductie van

werknemers iedere dag stimuleert om

willen wij vooral de totale categorie

45 jarigen. Fïnley is een sodavariant,

Chaudfontaine Fusion voor de

meer te drinken. Zij moeten zich hier-

laten groeien en niet alleen onze eigen

verkrijgbaar in drie smaken: orange,

horeca?

voor aanmelden via Facebook en krijgen

merken, daarvoor is een brede kijk

citron, pompelmoes en ideaal als basis

“Water is een belangrijker pijler onder

op gezette tijden een prikkel in de vorm

noodzakelijk.”

voor een alcoholvrije cocktail. Alcoholvrij

ons duurzame beleid, daar zetten wij

zit namelijk in de lift, kijk maar naar de

dus vol op in. Zo is de mineraalwaterfa-

Hoe belangrijk is water in het

groei van de zogenoemde nul procent

briek Chaudfontaine door het European

programma en hoe belangrijk zijn

bieren.”

Water Stewardship (EWS) onderschei-

van een bericht of leuk filmpje. Heel

Waarom is dat laatste zo belang-

dat gebied nog verwachten van

laagdrempelig.”

rijk? “Merken bouw je in het out-of-home-

Wat zijn de resultaten van het

vendors?

kanaal, juist nu. Jongeren kijken op

programma?

“Wij zetten hoog in op water. En om

Is dat ook een beetje wat jij

leiderschap in duurzaam waterbeheer.

een heel andere manier naar films en

“Veel cateraars, met name de nationale

het optimale resultaat uit Drinken Werkt

in een eerder gesprek met

Maar naast water vergeten wij ook onze

series en zien daardoor nauwelijks nog

klanten, hebben Drinken Werkt Beter

Beter te halen, is de beschikbaarheid

@FoodClicks bedoelde met

bestaande merken niet. Denk bijvoor-

reclames. Daar moet je als fabrikant op

geadopteerd. Op een aantal testloca-

van dranken van groot belang. Het

de barista-style cola?

beeld aan het nieuws over Sprite, dat in

inspelen, zo zijn wij bijvoorbeeld meer en

ties is gebleken dat het programma

plaatsen van watervendors zorgt er voor

“Klopt. Door meer met dranken te doen,

Nederland een volledig suikervrij merk

meer zichtbaar op festivals. Daar bieden

succesvol is, zowel voor werknemers

dat je op ieder moment beschikking

creëer je beleving. Daarnaast trainen wij

wordt vanaf deze maand. Een wereld-

wij een experience. Maar ook online zijn

als werkgevers: 85 procent spreekt het

hebt tot gekoelde dranken. Maar daar-

via de Happiness Academy onderne-

primeur.”

den met een gouden medaille voor zijn


@10

Thema Terras

@Foodclicks maart 2017

Terras visitekaartje voor ondernemer die zich ermee wil onderscheiden

Het voorjaar is begonnen, op naar het terras!

Een mooie locatie is een pré, maar een succesvol terras vergt vooral een ingespeeld team en strakke organisatie

Convenience - Als er één locatie buitenhuis is waar de consument kan wor-

en ander. De uitstraling moet goed

Zeker als het mooi weer is, wil de

ras buiten. Dus hetzelfde meubilair,

den verleid tot een aankoop van eten en drinken, dan is het wel het terras.

en verzorgd zijn, de tafels en stoelen

consument even lekker zitten voor

dezelfde uitstraling binnen en buiten

Het terras is het visitekaartje van de ondernemer en voor de consument de

uitnodigend, de bediening vakkundig

een kopje koffie, ijsje of snack. Een

zodat er een eenheid ontstaat. Ook is

eerste kennismaking met de betreffende outlet. Op een terras gaat echter

en snel en de prijzen scherp. Een

terras met uitstraling, duidelijke kaart,

het goed op het terras met herken-

niks vanzelf.

terras waar de bediening geruisloos

mooie producten en goede service

bare thema’s te werken. Een creatief

en haast onzichtbaar het werk doet, is

is onmisbaar. Op het terras willen

terras valt op. Veel terrassen zijn ook

De consument is keihard. Staat en ter-

waarom het ene terras bomvol zit en

een goed terras. Maar dat lijkt gemak-

mensen verwend worden en hun

zeer succesvol met een cocktailbar

ras hem om wat voor reden niet aan,

een andere er vlakbij op hetzelfde mo-

kelijk, maar vergt van een ondernemer

bestelling geserveerd krijgen op de

buiten, met loungebanken, mooie

dan loopt ie door en gaat naar de bu-

ment vrijwel leeg. Een goedlopend ter-

en zijn team vele jaren aan kennis

manier die kwaliteit uitstraalt en die

parasols, vuurtafels en tafelhaarden.

ren. Vaak is het moeilijk te achterhalen

ras realiseren, vergt dan ook het een

en ervaring. Niet gemakkelijk, in een

anders is dan thuis. Hier draait het om

Terrasverwarming voor op koude

branche waar het verloop onder ho-

het totaalplaatje dat ervoor zorgt dat

dagen is een eveneens aanrader.

recapersoneel hoog is en dus steeds

de klant een sterke kwaliteitsbeleving

Andersom kan ook: in het buitenland

wer nieuwe mensen moeten worden

krijgt waarvoor hij graag wil betalen en

zijn er terrassen waar een subtiele

ingewerkt en de kneepjes van een

-heel belangrijk- voor terugkomen.

nevel op hete dagen voor afkoeling op

The perfect service voor optimale terrasbeleving FrieslandCampina, producent van de horecamerken Chocomel, Optimel, Appelsientje, Dubbelfrisss en Fristi, investeert al jaren in wat het bedrijf noemt ‘the perfect serve’. Het houdt in dat de consument op het terras het bestelde warme of koude drankje ‘perfect’ geserveerd krijgt: ter plekke vanuit het flesje en ingeschonken in bijpassend glas met roerstokje. Op de tafel dienen een drankenkaart, menukaart en eventueel tafelkaartjes met aanbiedingen te staan. The perfect serve heeft FrieslandCampina vooral gekoppeld aan het serveren van warme en koude Chocomel op het terras. Het bedrijf stelt dat het volgens deze manier serveren van een drankje niet alleen de kwaliteit van het terras en de terrasbeleving optimaliseren, het levert de ondernemer ook extra verkopen op. De uitstraling van de gele mok met warme Chocomel, eventueel afgemaakt met een toef slagroom, verhoogt de verkopen van de warme chocoladedrank op het terras. Voor FrieslandCampina reden ook een perfect serve voor koude Chocomel te lanceren. Hiervoor ontwikkelde het de metalen IceCold Cup waarin koude Chocomel ijskoud kan worden geserveerd.

perfect georganiseerd terras moeten

het terras zorgt zonder dat de gasten Succesvol

nat worden. Ook is het belangrijk

Om succesvol te zijn met het terras

een eigen terraskaart te hebben met

Team

wordt aangeraden het interieur van

zomers producten als ijs, ijskoffie en

Het terras vergt een uitnodigende

de zaak zelf te matchen met het ter-

hippe koude cocktails.

worden geleerd.

presentatie, een op elkaar ingespeeld team en perfecte service. Het terras is dan ook meer dan het verlengstuk van de locatie, het is dé plaats waar extra verkopen kunnen worden gegenereerd, de plaats waar een optimaal rendement kan worden behaald. Het raait dan ook om organisatie, terrasinvesteringen, opleiden van personeel en de menukaart Natuurlijk blijft het allerbelangrijkste de service en aandacht voor de gast, maar de juiste uitstraling is onmisbaar. Als je je klanten kwaliteit en service wilt bieden, kan een terras niet ontbreken.

‘De grote 5’ van trendwatcher Wouter Verkerk Horeca trendwatcher Wouter Verkerk heeft een module ontwikkeld voor succesvol ondernemen in de horeca: Wouter’s Big5. De ‘grote 5’ helpt gastvrije teams in de horeca te focussen op de vijf meest belangrijke en onderscheidende ‘belevings-momenten’ van een gast. Volgens Verkerk draait het in de horeca om de momenten ‘welkom’, ‘suggestie’, ‘presentatie’, ‘check’ en ‘afscheid’. The Big5 maakt het volgens Verkerk voor ervaren maar ook voor nieuwe medewerkers in een organisatie gemakkelijk er precies op de juiste momenten met de volle aandacht voor een gast te zijn.


Thema Terras

@Foodclicks maart 2017

@11

Zo haalt u meer rendement uit het terras Het terras is het visitekaartje van de horecaoutlet en, zeker in de zomer, het eerste wat de hongerige of dorstige consument van een locatie ziet. Het terras dient er dan ook aantrekkelijk en uitnodigend uit te zien. Maar als de gast eenmaal zit, begint het pas. Hoe haal je meer omzet uit je terras en verhoog je het rendement? • Laat je niet verrassen Laat je niet verrassen doordat het plotseling mooi weer is. Zorg er dan ook voor dat je bij een voorspelling voor mooi weer voldoende personeel inplant. Een smartphone biedt diverse weer-app’s met weersvoorspellingen per uur. Via deze apps is het makkelijk te zien wat voor weer het gaat worden. Probeer zo goed mogelijk te anticiperen op zonnig weer. Met voldoende bedienend personeel haal je meer omzet uit he terras. • Maak extra servicepunten Meerdere servicepunten buiten en binnen voorkomen dat personeel steeds enorme afstanden moeten afleggen. Het is het

Signing op het terras zorgt voor extra verkopen

meest handig bediening los van elkaar voor binnen én buiten te hebben. Bij zonnig weer is het vervelend steeds van licht

Reclameborden en vlaggen op het terras worden door de consument

• Geen wiebeltafels

gezien en zorgen ervoor dat de vraag naar eten en drinken toenemen.

Een wiebelende tafel is irritant en glazen kunnen vallen. Soms is dit helaas onvermijdelijk door een niet-vlakke ondergrond.

naar donker te lopen. Maak daarom een extra servicepunt met besteksetjes, peper en zout stelletjes, onderzetters, asbakken, extra menukaarten etc.

Laat het personeel of gasten niet als iedereen zit te kijken rommelen met gevouwen bierviltjes of servetjes om een tafel Dat blijkt uit onderzoek van Consumatics dat in de horeca baanbrekend

stabiel te krijgen. Een oplossing is de ‘laminaat afstandhouder’ die in sets van tien te koop is bij de bouwmarkt. Hiermee

onderzoek doet met behulp van onder meer virtual reality. Hierbij beoor-

kan je gemakkelijk iedere tafel recht zetten. Ook zijn er tegenwoordig tafels die los van elkaar werkende en afstelbare poten

deelt een onderzoekspanel via het gebruik van virual reality brillen een

hebben.

horecalocatie zowel buiten op het terras als binnen in de zaak zonder hiervoor daadwerkelijk de vestiging te bezoeken. Zo wilde koffiebran-

• Consistente tafelnummering

der Jacobs Douwe Egberts weten wat het effect is van POS-materiaal

Hoe storend is het als de gast op een terras het door hem bestelde drankje of de bitterballen eerst langs drie tafels ziet

van hun merken Douwe Egberts en Piazza D’Oro. “Als er D.E materi-

gaan voordat het eindelijk bij de juiste personen terecht komt. Duidelijke tafelnummering vervangt dit probleem. Zorg dat

alen te zien zijn, stijgt de vraag naar koffie met minimaal 10 procent”, al-

het personeel die nummers kent en maak die eventueel zichtbaar. Let op dat die nummering elke dag hetzelfde is. Ver-

dus Wenda Kielstra van Consumatics. “Daarnaast stijgt bij het zien van

plaatsen de gasten zich naar een andere tafel omdat daar bijvoorbeeld meer zon is? Pas dit dat zo snel mogelijk aan in het

Douwe Egberts signing de keuze voor latte macchiato met ongeveer 25

systeem, zodat iedereen de juiste rekening krijgt.

procent”, aldus Kielstra volgens wie opvallende branding ervoor zorgt dat men zin krijgt in koffie. “POS-materiaal heeft beslist invloed op het

• Snel bestellen

gedrag van een potentiële gast.”

Zorg ervoor dat de gast altijd zo snel mogelijk kan bestellen. Dit lijkt een open deur, maar het komt vaker voor dan je denkt: gasten die eindeloos roepen en zwaaien om iets te mogen bestellen. En hoe irritant is het als ze te horen krijgen dat ze bij een andere collega moeten bestellen… Werk het personeel goed in en kies liever voor personeel met ervaring in de bediening. Als je ervoor kiest om de bestellingen via geautomatiseerde apparatuur op te nemen, zorg dan voor voldoende mobiele devices. Of zorg ervoor dat de bediening snel naar de gasten loopt wanneer die iets willen bestellen. • Personeel met een glimlach Het kan stressvol zijn als iedereen op hetzelfde moment op het terras komt zitten als de zon ineens begint te schijnen. Probeer te allen tijde te voorkomen dat de gasten die willen bestellen door de medewerkers worden genegeerd. Zorg er juist voor dat de gast altijd vrolijk en met een glimlach wordt begroet, zodat de gast weet dat hij gezien én welkom is. Als hij weet dat hij gezien is en dat de bediening er zo aan komt, wil hij best nog wel even wachten. • Een frisse bediening Als het echt warm weer wordt, gaat zweetlucht al snel in de kleren zitten. Niets is zo onprettig voor de bezoekers van een terras als onfrisse bediening. Stel daarom het dragen van deodorant voor iedereen verplicht en zorg voor een paar extra T-shirts en schone kleding zodat medewerkers zich desnoods tijdens de werkdag kunnen verkleden.

Steeds meer terrassen compleet overkapt én verwarmd In Nederland gaan steeds meer ondernemers ertoe over hun terras volledig te overkappen. Bouwers van luifels, zonneschermen en overkappingen constateren dat áls een locatie een zonnig terras heeft, een steeds groter deel wordt overkapt. De steeds grotere oppervlakten van het terras die worden overkapt hebben niet alleen te maken met de behoefte aan sfeer en gezelligheid en het

• Zorg dat alles wordt afgerekend Door de hectiek en drukte kan het voorkomen dat personeel vergeet bestellingen aan te slaan. Hierdoor loop je de kans omzet mis te lopen. Door te kiezen voor tapautomatisering zorg je ervoor dat elk geschonken drankje wordt geregistreerd zodat het personeel eraan herinnerd wordt om alle getapte drankjes ook in de kassa aan te slaan en af te rekenen. Hiermee is het mogelijk het rendement van het terras flink te verhogen. • Laat de gast langer blijven Geef iets extra’s zodat de gasten langer blijven hangen. Maak het verblijf op het terras zo aangenaam mogelijk zodat de gasten langer blijven dat dan ze van plan waren. Bied gratis WiFi, maar zorg ook er op koude dagen ook voor dat het lekker warm is met heaters, dekentjes of andere warmtesystemen zoals warme kussens. (Bron: Van Duijnen Horeca Service)

tegengaan van de zon, het grillige Nederlandse weer zorg er ook voor dat een grote terrasoverkapping onmisbaar is. De onvoorspelbaarheid van het weer zorgt er dan ook voor dat een overkapping een goede investering is. Hier komt bij dat ondernemers met een overkapping van het terras juist op de dagen dat het minder mooi weer is het verschil kunnen maken. Bij mooi

Woodies zoekt 12.500 euro voor ‘mooiste’ terras van Zwolle

weer zit een terras gauw vol, maar op minder mooie dagen kan sneller een

Nieuws - Eetcafé Woodies aan de Melkmarkt in

halen. Het nieuwe café dat sinds een jaar in Zwolle is geves-

omzetplus worden behaald als je mensen weet vast te houden op het terras.

Zwolle wil het mooiste terras van de hoofdstad van de

tigd, had tot nu toe metalen bistrostoeljes en tafels voor de

Hier komt de trend uit voort om zoveel mogelijk van het terras te overkap-

provincie Overijssel. Om dit te realiseren zijn eigena-

deur. Maar eigenaar Jan Bos wil dit graag omvormen: “Dit jaar

pen. Met goede terrasverwarming is het eveneens mogelijk de terrasdag en

ren Jan en Renate Bos een crowdfunding gestart.

moet het terras eruit knallen en met name het zitcomfort moet

het terrasseizoen te verlengen. Het is bij de aankoop wel zaak je te verdie-

omhoog. Dit alles aangevuld met terrasschermen en vooral

pen in de capaciteit en het energieverbruik. Energiezuinige terrasverwarming

Om het mooiste terras van de stad te realiseren, hopen ze via

veel kleur. De gezelligheid en sfeer die Woodies binnen heeft,

kan in aanschaf duurder zijn, maar is in verbruik goedkoper.

de crowdfundingssite Love2fund.com 12.500 euro binnen te

moet komend jaar ook buiten terug te vinden zijn.”


BITTERBALLEN VOOR LEVENSGENIETERS

VERRAS UW LA AT U W GAS TE N

Gast!

GEN I E TE N VA N ON ZE

RU N D– & KAL FSV LEE S B ITTER BAL V O O R A L O NZE PROMOTIEMATERIAL EN KUNT U CONTACT O P N EME N M E T EEN VAN ONZE RAYONMANAGERS (013 464 06 80)


Nieuws

@FoodClicks maart 2017

@13

M2M en @FoodClicks komen met grootschalig shopperonderzoek

Out-of-homeconsument volop in beeld Shopperonderzoek – More2Market (M2M) en @FoodClicks zijn gestart met grootschalig branche-overstijgend consumentenonderzoek voor foodservice met steun van een belangrijke groep supporting partners. Met 10.000 respondenten verspreid over het jaar (ruim 800 per maand), 35.000 gemeten dagen en bij benadering 120.000 bezoeken buitenshuis, en eveneens een 35.000 consumptiemomenten, met 120.000 productconsumpties wordt een diepgang bereikt en krijgen de bedrijven die participeren nieuwe inzichten om beter vat te krijgen op de consument. Waar ga je buitenshuis allemaal

oorzaak volgens hem is dat de ene

naar toe? Waarom ga je daar juist

kant (CBS) meet op het niveau van

naar toe? Wat doe je daar? Koop

consumentenuitgaven, op omzet

je daar eten en/of drinken? Voor

van het verkooppunt, waar aan de

ter plekke, voor onderweg of voor

andere kant vooral grossiersomzet

thuis? Of heb je het gewoon laten

de basis vormt. “Waar consumen-

bezorgen? En door wie dan? En

ten wat kopen is echter steeds

wat heb je dan besteedt? Waar-

diverser. Een maaltijd besteld voor

aan? Wat heb je dan allemaal

thuis, een maaltijd op het werk

gegeten en gedronken? Op welk

online besteld bij de supermarkt,

moment van de week en van de

even onderweg gegeten bij de

dag? En doe je dat vaker? En waar

speciaalzaak, of gewoon een kopje

dan bij voorkeur? Het is een hand-

koffie bij de kapper, bij de meubel-

vol vragen waar het nieuwe shop-

zaak, of de slager die thuis of op

peronderzoek antwoord op geeft.

het werk de catering verzorgt. Als

“Cijfers van het CBS geven aan

kanalen niet meer uit elkaar kun-

dat bedrijven ruim 6 procent had-

nen worden gehouden bepaalt de

den moeten groeien om de food-

shopper uiteindelijk uit welke bron

servicemarkt bij te houden. Maar

wordt geput.” Foodservice doet

@FoodClicks. “Dan kan men

traditionele horeca het gevecht aan

Shopper Monitor. Omdat je als food-

de eindejaarsinschatting van het

het, gegeven de ruim 6 procent

natuurlijk concluderen dat dit geen

moet met de supermarkten die met

servicebranche wil weten hoe het

FSIN lag daar echter ver vandaan

omzetgroei, beduidend beter dan

probleem is. Immers, het gaat

allerlei convenienceconcepten hun

zit, of je moet wel erg van ezeltje prik

met een kleine groei van 3 procent,

alle omliggende kanalen. Super-

toch goed genoeg. Maar gezien het

speelveld proberen te verbreden. En

houden. Het gaat er vooral om dat

2,7 procent om exact te zijn. De

markten stijgen met 2,5 procent,

wegvallen van het Kenniscentrum

waar online nieuwkomers de markt

het gedrag van de shopper bepaalt

raming van het CBS zit dus 2,5

drogisterijen dalen met 2,5 procent

Horeca, het verdwijnen van een aantal

betreden en ontwikkelingen kennen

wat de richting van morgen is. Welke

keer hoger. Het scheelt maar een

en petrol stijgt met 2,9 procent.

onderzoeken in de sector, en het

die makkelijk de double digits halen,

kanalen en welke formules hebben

half miljard omzet meer of minder”,

Overigens ook vooral dankzij food;

schaarser worden van grossiersgege-

zoals Picnic, Foodora, Deliveroo,

de voorkeur? Waarom en wat moet

aldus Rien de Koning van M2M.

de foodomzet van petrol steeg met

vens wordt het inzicht steeds verder

Übereats en thuisbezorgd.nl. Naast

je aanbieden? Omdat je weet wat

Hij laat daarbij nog de grossiers-

18 procent (zonder dranken en

beperkt. Hierdoor kan een beduidend

spelers in fastservice zoals Kwalitaria

deze doelgroep op welk moment eet

index van de foodservicemonitor

zoetwaren).

verschil in bijvoorbeeld marktgroei

en FEBO die zich in 2017 nu ook

en drinkt. In the cross-over thuis en

blijven voortbestaan.” Is het dan niet

volop begeven in het krachtenveld

buitenshuis.”

die op 1,5 procent groei over 2016

Uitgever Steffen van Beek (l.) en Rien de Koning van M2M: ‘Het inzicht in de branche wordt steeds verder beperkt’

uitkomt buiten beschouwing. “Dan

In the blind

de moeite waard juist te investeren in

van home delivery. “Ja”, stelt Van

hebben we het nog eens over een

Ondanks de goede prestaties ope-

een markt die een zeer aantrekkelijk

Beek. “Daarom dus dat @Foodclicks

Meer informatie? http://more-

150 miljoen euro extra groeiver-

reert foodservice ‘in the blind’, stelt

groeiperspectief heeft voor de mid-

en M2M dankzij tien supporting part-

2market.nl/download/outof-

schil”, weet De Koning. Belangrijke

Steffen van Beek, uitgever van

dellange termijn? En een markt waar

ners gestart zijn met de Out-of-Home

home-shopper-monitor

Antonio Stroes weer 100 procent eigenaar

FFC stapt over op logistiekdienstverlener HAVI Fastservice – FFC, het formulehuis achter Kwalitaria, is overgestapt van

alles te maken met de ontwikkeling

zeker zorgen bij de ondernemers.

Belangrijk vindt hij dat door de over-

Deli XL naar HAVI Logistics. Hiermee is een einde gekomen aan een

die wij als bedrijf doormaken. Het

Aan alle partijen de taak die weg te

stap naar HAVI de logistieke kosten

jarenlange samenwerking tussen Deli XL en FFC. Ook het aandelenbe-

aandeel eigen merken is de afgelopen

nemen. Wij hebben ons van te voren

veel transparanter zijn geworden

lang van Deli XL in FFC is beëindigd; Antonio Stroes is weer 100 procent

jaren fors toegenomen en daarnaast

goed laten inlichten. Bij onze inkoop-

voor ondernemers. “De artikelprijzen

eigenaar van het franchisehuis.

hebben wij het assortiment drastisch

club Victoria Trading zit veel ervaring,

zijn vergelijkbaar en iedereen ziet de

onder de loep genomen. We zijn van

maar we hebben ook contact gehad

inkoopprijs met daarnaast de kosten

8.000 naar 1.200 artikelen gegaan.

KFC, die onlangs een contract heeft

voor logistiek. Als ondernemer kun je

Het kernassortiment is daardoor fors

gesloten met HAVI. We hebben

ook je eigen serviceniveau hanteren

toegenomen. Al die dingen samen

bekeken welke dingen er mis kunnen

en daarmee zelf de prijs bepalen. Kies

maakt het logischer dat we voor HAVI

gaan en waar andere risico’s liggen.

je voor iets niet, zoals afstapelen of

kiezen in combinatie met Sligro voor

Alles heeft aandacht gehad en nog.”

een dag minder beleveren, dan heb

het staartstuk van het assortiment,

Ondernemers hebben in veel gevallen

je de kosten ook niet. Dat maakt het

gewoon omdat die voor individuele

chauffeurs jaren aan de deur gehad

allemaal wel overzichtelijker”, aldus

ondernemerswensen een uitgebreider

en daarmee een band opgebouwd.

de algemeen directeur. “Feitelijk is

assortiment hebben.”

Ook is de relatie zodanig dat even-

het serviceniveau gelijk aan wat er al

Deli XL had een aandeel van 20

niet in het verleden. De relatie was

tuele bestelfouten van ondernemers

was, alleen wordt die anders ingericht.

procent in FFC. “Toch had die relatie

logisch, maar de prijs en de kwaliteit

Voor de ondernemers ligt de beslis-

worden gesignaleerd door de

Gelukkig toont Deli XL zich een zeer

beperkte invloed op de keuze van

van de dienstverlening is uiteindelijk

sing gevoelig en in sommige gevallen

medewerkers op kantoor. “Aan ons

goede partner en begeleidt het de

onze distributeur”, laat algemeen di-

altijd bepalend geweest. Waarom we

zelfs zeer emotioneel. Dat realiseert

de taak dat goed te managen”, aldus

transitie op professionele wijze. Dat

recteur Bas Holshuijsen weten. “Ook

nu over zijn gestapt naar HAVI heeft

Holshuijsen zich ook terdege. “Er zijn

Holshuijsen.

siert Deli XL zeer”, aldus Holshuijsen.


26 & 27 MAART 2017 5e

editie

11.00 - 17.00 UUR

- De Fabrique in Maarssen Binnenkort vindt de vijfde editie plaats van Convenience in Actie! Ook dit jaar belooft het weer een groot feest te worden! Boordevol inspiratie, voordeel en verrassingen! Meer dan 70 leveranciers uit de food-, non-food en tabaksindustrie presenteren in een verrassende en bijzondere setting hun nieuwste producten en innovaties. Op onze gezellige foodpleinen zult u verrast worden door de grote diversiteit aan foodserviceconcepten. Denk aan brood, drank en snackconcepten. Wilt u nóg meer inspiratie opdoen? Dan kunt u deelnemen aan één van de gratis workshops.

GRATIS ENTREE, PARKEREN, CATERING EN KINDEROPVANG (OP ZONDAG)!

Meld u vandaag nog aan via www.convenienceinactie.nl


Thema IJs

@FoodClicks maart 2017

@15

Zichtbaarheid, prijs en promotie sleutel voor succesvolle ijsverkopen

Nog even en het is zover: ijsseizoen 2017 eindelijk van start! Convenience – Een assortiment op maat, opvallende promotiemiddelen, een vriezer in het zicht en duidelijke prijzen. Maar vooral een actieve rol van de ondernemer zélf. Dat zijn de ingrediënten voor succesvolle ijsverkopen. Een ijsseizoen dat start op de eerste warme voorjaarsdag. Daarom is nú zaak klaar te zijn voor het ijsseizoen van 2017. De verkoop van ijs is zo grillig als

én rondom het verkooppunt, is maar

het weer. Met mooi weer vliegen de

liefst 10% meer omzet te behalen, zo

waterijsjes, hoorntjes en softijsjes

blijkt uit onderzoek van OLA. In de

vanzelf de deur uit en met slecht

shop moet de klant niet om de vriezer

weer blijft de vriezer vol, zo lijkt het.

heen kunnen. Belangrijk is dan ook te

Niet helemaal, want mooi weer of

weten wat de routing van de klanten

niet, het is de ondernemer zélf die

is, wat de consument ziet zodra hij

verantwoordelijk is voor succesvolle

binnen is en daar de plaatsing van de

ijsverkopen. Enthousiasme om met

vriezer op afstemmen. Het gaat om

ijs actief te zijn, maar vooral duidelijk

de juiste plek in de shop, om confron-

aan de consument laten zien dat je ijs

tatie, een assortiment op maat en een

verkoopt, is de sleutel voor succes.

verzorgde presentatie met hardlopers

Dat lijkt eenvoudig, maar er gaat

en goede prijscommunicatie op de

nogal eens wat mis. Vriezers met een

plek van aankoop.

assortiment dat niet is afgestemd op de bezoekers, vriezers die vrijwel

Proeven

leeg zijn, vriezers uit het zicht van de

April, mei en juni zijn de belangrijkste

klant en vriezers zonder prijskaart.

maanden voor succesvolle ijsverko-

Enthousiasme om met ijs actief te zijn, maar vooral duidelijk aan de

Met zorg, kennis en aandacht is ijs

pen. Zodra de eerste mooie dagen

de probleemloze klantentrekker en

er zijn, wil de consument het voorjaar

consument laten zien dat je ijs verkoopt, is de sleutel voor succes

omzetmaker.

proeven en ijs eten. Voor ijs verkopende ondernemers is het dan ook

Zichtbaarheid

zaak de ijspresentatie zo snel moge-

IJs is een impulscategorie pur sang.

lijk op orde te hebben. Een succesvol

De consument besluit een ijsje te ko-

ijsseizoen start met een goed gevulde

pen op het moment dat hij tegen een

vriezer. Worden de eerste ijsverkopen

presentatie aanloopt. De cruciale fac-

gemist, dan trek je dat in de rest van

tor om succesvol ijs te verkopen, is

het seizoen nauwelijks meer recht.

dan ook zichtbaarheid. Allereerst bui-

IJs is impuls, dus laat buiten en in de

ten de winkel. Met het plaatsen van

shop zien dat je het verkoopt en -nog

POS-materialen als vlaggen, banners

belangrijker- zorg dat je er klaar voor

en prijskaarten op de goede plek in

bent.

Vragen over softijs aan Nissei en Ice Concepts Benelux @FoodClicks stelde 4 vragen over de ontwikkelingen binnen softijs aan twee gerenommeerde leveranciers van softijsmachines: Nissei in Bunschoten-Spakenburg en Ice Concepts Benelux in Bladel, bekend van softijsmachines voor het merk Carpigiani. 1. Is de verkoop van softijs vanuit ijssalons, cafetaria’s en strandpaviljoens een groeimarkt?

Fred Zorge, commercieel directeur Nissei: “Ja, er komen steeds meer aanbieders van softijs uit verschillende branches bij. Dit komt omdat softijs relatief makkelijk te verkopen en met de juiste apparatuur goed te bereiden is. Daarbij spelen de versbeleving en een op maat gemaakt ijsje met veel variatie voor de klant een grote rol.”

Luuk Vosters, marketing manager Ice Concepts Benelux: “De verkoop van softijs in Nederland is al vele jaren een stabiele markt.” 2. Zijn er in de markt van softijs trends te zien?

Zorge: “We zien steeds meer dat softijs het hele jaar door wordt verkocht. Verder zien we consumenten steeds meer naar luxe ijsjes in bekers vragen. Dit zijn voor ondernemers kansen om te scoren. Een toevoeging óp of dóór het ijsje levert door de hogere verkoopprijs altijd meer marge op.”

Vosters: “Een nieuwe trend die wij zien, is het maken van nieuwe en gezonde milkshakes met behulp van verse producten.” 3. Wat zijn de ‘ingrediënten’ om de consument te verleiden?

Zorge: “Softijs is vaak een impulsaankoop, dus de klant moet worden verleid. Dit doet een ondernemer door de

IJskoude innovaties voor 2017 Magnum breidt dit ijsseizoen de range uit met drie smaken: Double Coconut, Double Peanut Butter en Double Raspberry. OLA introduceert Minions Bello, een geelkleurig push-up ijsje in de smaak vanille-banaan. Deze is gelinkt aan speelfilm ‘Despicable Me 3’ die in juni in première gaat. Ook komt OLA in de range van de Winner Taco met de Feast Bar en Feast Sandwich, stevige repen van chocolade, karamelsaus, stukjes pinda en ijs. Net als Cornetto, worden ook deze nieuwe ijsjes in het out-of-homekanaal aangeboden voor de advies verkoopprijs van 1 euro. Nieuw in het ijsassortiment van Ben & Jerry’s zijn de Wich Cookie Dough en Wich Chocolate Fudge Brownie. Euro Ice Cream van

Frostex breidt het ijsassortiment voor de horeca uit met het ‘griezelig lekkere’ Dracula ijsje. Domini Ice Cream introduceert dit ijsseizoen Oreo, Toblerone en Milka ijsjes.

juiste look aan zijn ijshoek te geven en buiten het pand al te communiceren dat er vers softijs wordt verkocht. Eenmaal binnen moet de klant worden verleid om niet voor een euro een ijshoorntje te kopen, maar juist een beker softijs met lekkere toppings, vers fruit en dips voor 2,50 euro. Dat wil toch elke ondernemer!”

Vosters: “Door de toevoeging van verse en gezonde producten, kan de consument optimaal worden verleid. Het is met softijs heel gemakkelijk je te onderscheiden en hoge marges te maken. Verpakt ijs en schepijs kan je namelijk bijna overal kopen.” 4. Hoe belangrijk is de ondernemer zélf voor succesvolle verkopen van softijs?

Zorge: “Heel belangrijk. Impuls creëren, klanten laten proeven, zorgen dat het in de ijshoek altijd voor elkaar is en niet alleen in de zomer. Daarbij moet de klant niet altijd voor hetzelfde hoeven kunnen kiezen, hij moet verrast worden met nieuwe toevoegingen en smaken. De consument is kritisch, maar voor iets wat goed is wil hij zeker betalen. Maar dan moet het ook echt feest zijn… en een softijsje eten is toch echt feest!”

Vosters: “Hij dient heel actief te zijn, zoals met een goede presentatie. Zo liggen er enorme kansen met de presentatie van producten op elektronische schermen.”


@16

Nieuws

@FoodClicks maart 2017

Like!Mayo stelt professionals in staat een bredere doelgroep aan te spreken

Remia lanceert eerste ei- en allergeenvrije en plantaardige mayo Nieuws – Sauzenproducent Remia heeft een volledig ei- en allergeenvrije

romige structuur van de Like!Mayo.

plantaardige mayonaise gelanceerd op basis van 70% zuivere zonne-

Dit is een groot compliment voor

bloemolie.

onze productontwikkelaars die meer dan een jaar aan het product gewerkt hebben.” Onderscheidend mayo Met de introductie wilde Remia volgens Schuurman een nieuwe onderscheidende mayo ontwikkelen. “Like!Mayo heeft een smaakbeleving zoals men van mayonaise gewend is, maar is wel een mayo waar iedereen van kan genieten, omdat Like!Mayo

Like!Mayo is volgens Remia een mayonaise voor

volledig plantaardig is en honderd

iedereen die goed, lekker en bewust wil genieten

procent allergenenvrij. Like!Mayo is

De allereerste volledig ei- en allergeenvrije,

dan ook een ei-vrije mayo op basis

plantaardige mayonaise van Remia

van 70 procent zuivere zonnebloem-

vegans. Dit is een groeiende groep

te onderscheiden van een gewone

olie. Dat geeft de heerlijk zachte en

die ook een lekkere mayonaise bij

mayonaise. Als je het niet weet, proef

romige smaak die men van mayonai-

het eten wil, maar dan uiteraard wel

je niet dat dit ei-vrije mayonaise is. Hij

se gewend is”, aldus Schuurman.

eentje waar geen eieren in zijn ver-

smaakt heerlijk bij frites of gebakken

werkt. Like!Mayo is echter een mayo

aardappelen, op een rijk belegde

Remia Like!Mayo, zoals de nieuwe

Horecava in RAI Amsterdam. “De

saus heet, is ei-vrij, 100% plantaar-

reacties op de introductie zijn

dig, maar ook 100% allergenen-vrij.

bijzonder positief”, zegt marketing

Iedereen

waarmee je elke gast kunt bedienen,

sandwich en is de ideale basis voor

De mayonaise werd in januari voor

manager Foodservice Geor Schuur-

Omdat Like!Mayo plantaardig is en

benadrukt Schuurman. “Het is een

eigen huisgemaakte sauzen. Het stelt

het eerst aan foodprofessionals

man. “Foodprofessionals zijn vooral

geen eieren bevat, is de mayonaise

ideale vervanger van traditionele

de foodprofessionals in staat een

gepresenteerd op horecavakbeurs

onder de indruk van de smaak en

ook geschikt voor vegetariërs en

mayonaise. De smaak is ook niet

bredere doelgroep aan te spreken.”

Mini Snacks Assortiment P R E M I U M

Mini Snacks

• Ideale mix van smaken en structuren • Ambachtelijke uitstraling en mooi formaat • Zelf samen te stellen en gelijktijdig te bereiden • Hogere kwaliteit producten

Mini Snacks met een premium karakter! IZICO Food Group Tel: +31 (0)76-578 4800 www.izicosnacks.com

Maak kennis met Onze Selectie: • Mini Frikandellen Classic 1959 • Ambachtelijke Rundvlees Bitterballen • Kipfilet Krokantjes Deluxe • Krodelletjes • Mini Groente Loempia’s


Nieuws

@FoodClicks maart 2017

@17

Snackspecialisten Van Oers en De Vries samen verder als De Vries Van Oers

‘Vijfjarenplan is voltooid en nu bouwen aan productmerken’ Fastservice – De Vries Van Oers, onder die heldere verzamelnaam presenteerden beide snackbedrijven zich begin januari voor het eerst gezamenlijk op horecavakbeurs Horecava. De Vries Van Oers is hiermee officieel de nieuwe handelsnaam van de organisatie United Food Family, die ontstond na het samengaan van beide bedrijven. De naam De Vries Van Oers maakt

liebedrijven bestaan. De gekozen

duidelijk dat de bedrijven elkaar

naam biedt mogelijkheden om mooie

aanvullen. Zowel in klanten als in

familiebedrijven die goed bij elkaar

marktsegmenten. De Vries is van

passen onder die noemer met elkaar

oudsher een bedrijf met een breed

te verbinden. De Vries Snacks en Van

assortiment snackproducten voor

Oers Snacks samen was gelijk een

cafetaria’s en cateraars met merken

succesnummer. Ook omdat de be-

als Mexicano . Bij Van Oers ligt

drijven zo naadloos bij elkaar pasten.

de kracht vooral in leisure en On-

Timmermans: “Wij hadden kroketten,

the-Go. Ook heeft het bedrijf een

maar geen frikandellen en bij De Vries

behoorlijk aandeel in inflight catering.

was dat precies andersom. Wij had-

De salade-activiteiten zijn in 2016

den key accounts als NS en Texaco

verkocht aan Smilde Food Group,

als klant, zij duizenden zelfstandige

waardoor de focus in foodservice nu

outlets. Zowel in markten en produc-

volledig op snacks ligt. De samen-

Op horecavakbeurs Horecava presenteerden de snackbedrijven

ten, maar ook in machinetechnologie

werking met De Vries, het afstoten

waren wij volledig complementair aan

De Vries en Van Oers zich voor het eerst gezamenlijk als één aanbieder

van de groothandelsactiviteiten aan

elkaar. Door mensen over en weer

Sligro en de duidelijke assortiments-

met elkaar in contact te brengen,

voor voedselveiligheid, red.). “Onze

zeer positief over de marktontwik-

de Croquette Superieur voor oven-

aanpassingen, maakten onderdeel

hebben we veel van elkaar kunnen

grotere klanten zoals cateringbedrij-

kelingen de komende jaren”, aldus

bereiding in onder andere tankstati-

uit van een strategisch vijfjarenplan

leren. Maar alle zaken integreren

ven willen duidelijke standaarden”,

Veltman. “Consumenten vinden

ons en catering en De Meester Ge-

dat de vorig jaar overleden eigenaar

was onmogelijk en onverstandig. De

zegt commercieel manager Dominik

hun weg weer in foodservice en de

haktbal voor in de jus en met name

Wim van Oers zelf had ingezet. “Wat

merkassortimentsnamen De Vries

Veltman. “Ook om die reden wil je

bestedingen gaan weer omhoog. En

bestemd voor de fastservicesector

dat betreft is alles wat we hebben

en Van Oers laten we dus beide

als productiebedrijf alle zaken op

hoewel de gezondheidstrend wel

en catering. Producten die stuk

gerealiseerd de afgelopen jaren in

bestaan, ook omdat al onze klanten

orde hebben. De afgelopen tijd is

doorzet, blijven mensen snacken.

voor stuk enthousiast zijn ontvan-

lijn met het plan dat Wim van Oers

de namen als zodanig kennen. De

daarin een enorme slag gemaakt.

Alleen op basis van nieuwe stan-

gen. Timmermans: “De focus ligt nu

heeft bedacht en uitgestippeld”, zegt

Vries Van Oers zal zich als holding

Procedures, recepten, kwaliteiten

daarden, zoals beter leven vlees,

vooral op het sterk neerzetten van

marketingmanager Mickael Timmer-

gaan richten op productontwikkeling,

en andere zaken zijn allemaal op

clean label recepturen en voor

een breed en kwalitatief sterk as-

mans. “De start daarvoor is in 2012

kwaliteit, inkoop en uiteraard verkoop

elkaar afgestemd. Bovendien is er

specifieke doelgroepen halal en

sortiment. We willen alle producten

gemaakt en met de nieuwe naam is

vanuit één commercieel team. Wel

veel geïnnoveerd op het gebied van

vegetarisch. Aan ons de taak om

als merkartikelen neerzetten, want

die herstructureringsfase nu feitelijk

blijven we produceren vanuit de

clean label producten, beter leven,

daarop in te spelen. Biologisch als

onze producten moeten de helden

voltooid. Wim had zichzelf al in 2014

huidige twee separate bedrijven met

halal en vegetarisch. Kortom, het

standaard gaat het binnen snacks

van de nieuwe organisatie worden.

eigen productielocaties.”

gehele productieproces is nu op

niet echt worden is onze overtui-

Dat wordt voor ons als bedrijf de

elkaar afgestemd.”

ging, maar op de andere terreinen

nieuwe uitdaging. De pareltjes en

is het zaak te blijven innoveren.”

productmerken binnen het assor-

®

vrijgespeeld om zich meer bezig te kunnen houden met klantcontacten, hetgeen dat hij het allerleukst vond,

Professionaliseringsslag

en andere nieuwe business ideeën.”

In de afgelopen periode zijn alle

Positief

puntjes op de i gezet, ook qua

Volgens Timmermans en Veltman

Helden

Bonita®, moeten we ook zien te

certificering. De bedrijven voldoen

zijn alle hervormingen en aanpas-

Op de Horecava introduceerde De

realiseren voor onze kipsatekroket,

De naam United Food Family is

nu beide aan dezelfde certificerin-

singen in het bedrijf net op tijd klaar

Vries Van Oers een drietal nieuwe

bamihap, gehaktstaaf, bamburger®,

bewust gekozen omdat er in de

gen zoals Skal (voor biologische

voor een nieuwe periode van groei

producten, te weten de Goulash-

crockyburger®, buffalo® en vele

productie van snacks veel fami-

producten, red.) en IFS (standaard

in de foodservicemarkt. “We zijn

PUCK® voor de fastservicesector,

andere productmerken.”

Succesnummer

Spice up your beef.

Ontdek deze en nog vele andere producten in onze nieuwe catalogus. Bekijk hem nu online! info-nl@lantmannen.com | lantmannen-unibake.nl

timent zoals de Mexicano® en de

CHILI HAMBURGER BUN 24460000

Een hartige hamburger bun verrijkt met pittige chili, paprika, basilicum en afgewerkt met look.


@18

Nieuws

@FoodClicks maart 2017

Keten De Pizzabakkers wil groeien in franchise

‘Wij bakken gewoon de lekkerste pizza’s van Nederland’ Formulenieuws – Wat begon met een passie voor lekker eten, is bij De

tiging in de hoofdstad worden vele

prijs soms hoger. “We geven liever

voor ondernemers moeten ook de

Pizzabakkers inmiddels uitgeroeid tot een keten van acht pizzabakkerijen.

pizza’s uitgeprobeerd en intensief

iets meer uit voor een product als

aanloopkosten laag worden gehou-

Met deze ervaring en de overtuiging dat uiteindelijk iedereen voor ‘de lek-

met experts overlegd. Uitgangs-

we daarmee tot een beter eindpro-

den zonder dat mensen het idee

kerste van pizza van Nederland’ gaat, achten de initiatiefnemers nu de tijd

punt is het gebruik van een echte

duct komen”, laat initiatiefneemster

hebben dat het goedkoop is. De

rijp voor verdere expansie via franchise.

houtoven en de beste ingrediënten.

Siang-Lan Go weten. “En onze

kleur grijs die we hebben gekozen

Het enige dat bij De Pizzabakkers

gasten proeven het er echt aan af.”

is neutraal. Dit laat het product het

afwijkt, is dat in de huidige vesti-

Anthony de Vries en Siang-Lan Go van De Pizzabakkers

beste tot uiting komen”,aldus Go.

gingen het vuur in de oven aan de

Eenvoudig

zijkant ligt en niet achterin, zoals

Bij De Pizzabakkers wordt alles

Kneepjes

het hoort. Maar dat heeft te maken

bewust eenvoudig gehouden,

Om ondernemers voor een

met het onderhouden van het vuur,

zoals het interieur, de menulijst,

vestiging klaar te stomen, is een

omdat het hout tijdens topdrukte

maar ook zaken als de openings-

intern trainingstraject opgezet. “Ze

dan over de pizzaproducten zou

activiteiten en het betaalbeleid. Bij

moeten de kneepjes uit het vak

moeten worden aangevoerd.

de openingen wordt vooral veel

goed leren”, zegt mede-eigenaar

uitgedeeld, omdat de gast het

Anthony de Vries. “We hebben

Proeven

product moet proeven. Overtuigd

daarvoor zelfs een echte De Piz-

De keuze van het soort hout voor

van de kwaliteit, komt de klant dan

zabakkers Academie opgericht, die

de oven, de kwaliteit deeg en de

vanzelf. Verder wordt er tijdens de

zowel medewerkers als onderne-

leveranciers voor de beste top-

verbouwing en in de aanloop naar

mers ieder naar behoefte doorlo-

pings als ham, tomaat en andere

de opening spanning opgebouwd

pen. De Pizzabakkers moet eerder

Het verhaal van De Pizzabakkers

om pizza? Omdat zij concluderen

producten, alles moest in Italië en

door de ruiten met kranten te

een familie zijn dan een groep

start in 2009 als een vrienden-

dat er in Amsterdam geen goede

Nederland worden geselecteerd uit

beplakken en ruimtes vrij te maken

ondernemers die vooral geld willen

groep die de passie van lekker

pizza verkrijgbaar is. De ambitie

tientallen producten. Nog steeds is

met smaakvolle sfeerbeelden.

verdienen. Wij stellen de kwaliteit,

eten met elkaar deelt, besluit een

is daarom ‘de lekkerste pizza van

het uitgangspunt dat als er een be-

“We willen ook echt een buurt-

de gastvrijheid op de voorgrond en

zaak te openen waar topkwaliteit

Nederland’ te maken. In aanloop

ter ingrediënt verkrijgbaar is er op

bedrijf zijn, dus dan moet je het

als dat goed wordt ingevuld dan

pizza’s worden geserveerd. Waar-

naar de opening van de eerste ves-

wordt overgeschakeld, ook al is de

niet te groot willen maken. Maar

gaat de rest vanzelf.”

IN P

LAA

TS V

AN

Franchisebeurs Onderneem ‘t! 2017

Ondernemen in de food/horeca? Kom van de volgende franchiseformules het concept proeven!

Donderdag 6 april : 12:00 - 20:00 Vrijdag 7 april: 10:00 - 16:00 EXPO Hoevelaken

www.ikwordondernemer.nl De franchisebeurs wordt mede mogelijk gemaakt door:

Onderneem ‘t!


Service

@FoodClicks maart 2017

ShopperEstafette “Bij echte chocolade gaat het erom de oorspronkelijke smaak van de cacao zo optimaal mogelijk in het eindproduct te brengen. Taza is binnen de beanto-bar wereld een unieke en origineel werkende fabrikant. De cacao wordt op traditioneel Mexicaanse wijze verwerkt en op granieten stenen gemalen. Het resultaat is een chocolade met een korrelige textuur en een uitgesproken smaak. Daarbij is Taza biologisch, vegan, gentech-, gluten- soja- en zuivelvrij en Direct Trade. Dit maakt Taza heel toegankelijk voor een brede doelgroep én een concept dat zowel mannen als vrouwen aanspreekt. Inmiddels leveren we aan ruim 150 retailers in binnen- en buitenland.”

Dennis van Essen van The Highfive Company: “De bekendheid die sommige merken chocolade hebben, zal Taza hebben als échte chocolade”

Volgens Van Essen kunnen er in Nederland op het gebied van de verkoop van chocolade veel zaken beter of anders. “De markt is min of meer nog ontgon-

In de rubriek ShopperEstafette geeft een marketeer vanuit een formule, grossier of leverancier zijn of haar visie op het thema ‘de shopper in foodservice’. Elke kandidaat geeft het (estafette)stokje door aan een collega uit een andere schakel van de bedrijfskolom in foodservice. In deze editie: oprichter en eigenaar Dennis van Essen

nen. Retailers zien bean-to-bar chocolade te veel als een brug te ver. En dat is pertinent onjuist, want de behoefte en vraag van de consument zijn er overduidelijk. Maar het moet stap voor

EVENTS

24 en 25 maart 2017 Zorg en Gezondheidsbeurs Noord Nederland Eurohal-Van der Valk hotel Zuidbroek Nederland

26 en 27 maart 2017 Convenience in Actie De Fabrique Utrecht Nederland

27 en 28 maart 2017 Noord-Hollandse horecabeurs AZ Voetbalstadion Alkmaar Nederland

2 t/m 4 april 2017 International Exhibition for Food & Process Doha Exhibition and Convention Center Doha Qatar

5 en 6 april 2017 Verpakkingsbeurs Empack 2017 De Brabanthallen Den Bosch Nederland

6 en 7 april 2017 Franchisebeurs Onderneem ‘t! EXPO Hoevelaken Nederland

12 en 13 april 2017 19e editie Vakbeurs Event 17 Jaarbeurs, hal 7 en 8 Utrecht Nederland

27 t/m 29 april 2017 Eu’Vend & coffeena 2017 Messe Köln hal 9 Keulen Duitsland

16 en 17 mei 2017 PLMA’s World of Private Label Amsterdam RAI Amsterdam Nederland

13 juni 2017 2e Trema-foodnetwerk bijeenkomst Trema Foodnetwerk Beesd Nederland

15 juni 2017 Health, Food & Technology Event Congrescentrum Achmea Zeist Nederland

18 t/m 20 juli 2017 Restaurant, Pub & Bar Asia

van de The Highfive Company in Haarlem.

stap. Toen ik in 2014 met Taza begon,

“Ik wil Wobbe van Zoelen hartelijk

makers toen, telt de VS er nu enkele

de prijsstelling. 4,95 euro voor een reep

danken voor het doorgeven van het es-

honderden. Amerikaanse ambachte-

chocolade? Nu zijn dat dezelfde klanten

tafettestokje aan mij”, zegt Van Essen.

lijke chocolademakers behoren tot de

die net zo makkelijk repen tot tien euro

“Ik heb Wobbe ontmoet op het Chocoa

absolute wereldtop. Onze focus ligt op

of soms nog hoger mee bestellen en

Festival 2016 in Amsterdam waar

Amerikaanse bean-to-bar chocolade

die ook verkopen. Chocolade wordt te

we spraken over Taza chocolade en

en daarin onderscheiden we ons van

vaak als bijproduct gezien, terwijl als je

Evenemententerrein De Schorre Boom België

Anne&Max, zijn fresh food en koffieca-

andere importeurs.”

het de aandacht geeft die het verdient

6 t/m 9 september 2017 Food & Drink,Hotel, Bakery

fé. Wobbe is een bevlogen ondernemer

ondervond ik nog veel weerstand tegen

een wezenlijk onderdeel uit kan maken

met een uitzonderlijke visie en gedre-

Het belangrijkste merk dat Van Essen

van de propositie van de retailer in de

venheid. Ik heb grote bewondering voor

op de Nederlandse markt brengt, is

markt.” Van Essen kijkt zeer positief

zijn focus en zijn ‘just do it’ mentaliteit.”

Taza Chocolate. “Op een reis door

naar de toekomst. “In de VS is Taza

de VS liep ik in een kleine biologische

de afgelopen tien jaar gegroeid tot

Van Essen, voorheen werkzaam in ‘het

lunchroom in Sedona-Arizona heel toe-

een van de grootste ambachtelijke

sanitair’, is oprichter van The Highfive

vallig tegen de chocolade van Taza aan.

chocolademakers. In Europa zal Taza

Company, importeur van Amerikaanse

Ik werd gegrepen door het concept,

de komende jaren de bekendheid van

‘craft bean-to-bar’ chocolade en

het onderscheidend vermogen en de

echte, bean-to-bar chocolade bij de

‘specialty drinking chocolate’ waarmee

chocolade zelf omdat deze compleet

consument een grote impuls geven.

het warme chocolademelk in Nederland

anders is dan dat wij hier kennen. Taza

De bekendheid die sommige huidige

op een veel hoger niveau wil brengen.

was nog niet in Nederland te krijgen

merken ‘snoepgoed’ chocolade heb-

Het bedrijf distribueert onder meer aan

en ik zag meteen mogelijkheden. Twee

ben, die zal Taza hebben als échte

chocolade-, delicatessen- en biolo-

maanden later was de eerste importor-

chocolade.”

gische winkels, koffie- en theebars,

der een feit”, aldus Van Essen die het

lunchrooms, restaurants en hotels in

jammer vindt dat de consument in Ne-

“Ik wil Wobbe van Zoelen van

heel Europa. Taza Chocolate was het

derland alleen ‘supermarktchocolade’

Anne&Max bedanken voor het door-

eerste merk dat Van Essen impor-

kent. “Dat is in massa geproduceerd,

geven van het estafettestokje. Ik geef

teerde. Inmiddels is het assortiment

van constante kwaliteit en smaak. Die

hem op mijn beurt aan Viola Lüdemann

gegroeid en worden ook producten van

chocolade kun je het best zien als

van Bocca Coffee. Zij waren de eerste

andere Amerikaanse merken gevoerd.

snoepgoed. Bean-to-bar chocolade,

firma in Nederland die het hele proces

Ieder merk is onderscheidend met mi-

waarbij de ambachtelijke maker het

van selectie, inkoop, verscheping,

nimale overlap, waardoor The Highfive

gehele proces van de cacaoboon tot

branden en verpakken van koffie in

Company unieke productproposities

en met het eindproduct in eigen beheer

eigen beheer had.”

kan bieden. “Amerika is de bakermat

heeft, is heel anders. Waar wijn zo’n

van de ambachtelijke chocoladeproduc-

200 smaakcomponenten kent, heeft ca-

tie”, zegt Van Essen. “Deze ontwikke-

cao er wel 700. In gewone chocolade

ling startte zo rond 2005. Van zo’n vijf

proef je hier niet veel van terug.”

ShopperEstafette is een initiatief van Marketing4Results en @FoodClicks. Eerder in deze rubriek kwamen aan het woord: Gemma Schneemann (Sligro), Gaius Voûte (Bier&Co), Bart Bakker (Royaan), Bart Koelemaij (BP), Peter Koelewijn (Rondeel), Hein van Stralen (HMSHost Schiphol), Frans Saelman (DE Professional), Nicole van Doorn (Scherpenhuizen bv), Hans Oberg (Lekkerland), Leon van Poelwijk (Mars), Jack Schepers (Zoet Moment bv), Dave Vegt (Horesca), Willem Devilee (Horesca), Dico Verwaal (Shell Den Ruygenhoek), Antonio van den Hengel (Koninklijke Horeca Nederland), Wouter Verkerk (trendwatcher), Eveline Hillen (Unilever), Bart Drion (Moyee Coffee), Freke van Nimwegen (Instock), Teyler Padberg (Farm Brothers)

@19

Suntec Singapore convention & exhibition centre Singapore Singapore

21 t/m 23 juli 2017 Tomorrowland & Tastes of the World 1e Evenemententerrein De Schorre Boom België

28 t/m 30 juli 2017 Tomorrowland & Tastes of the World 2e

Bangkok International Trade & Exibition Centre Bangkok Thailand

COLOFON

@FoodClicks, crossmediale vakmedia voor het out-of-homekanaal, is een uitgave van Uitgeverij Footprint Postbus 1049 3900 BA Veenendaal Telefoon: 0318 - 76 90 97 Oplage & Frequentie: @FoodClicks wordt maandelijks verspreid onder ondernemers, fabrikanten en toeleveranciers in de out-of-homemarkt als printuitgave en digitaal. Abonnementen: Abonneren op @FoodClicks Mail: communicatie@FoodClicks.nl of via www.FoodClicks.nl Digitaal: gratis. Print: ondernemers € 70,-, fabrikanten € 140,-. Abonnementsprijzen per jaar (excl. BTW). Redactie: mail: redactie@FoodClicks.nl Steffen van Beek: steffen@Foodclicks.nl Communicatie-advies / adverteren: Arno Cornelissen, 0314-355 826 (direct), arno.cornelissen@pshmediasales.nl Aan dit nummer werkten mee: Martijn Louws, Rolf Timmer, Jacques Jullens, Gerard de Graaff (fotografie), Paul Blonk en Judith Kloppenburg. Vaste medewerkers: Rob Besseling, rob@oohcompany.com Eindredactie: Paul Blonk - PP Media Productions, Hilversum Vormgeving: Ap Karskens, Zeist Uitgeverij Footprint aanvaardt geen enkele aansprakelijkeheid voor eventuele prijs-, zet- en/of drukfouten in dit magazine. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever en andere auteursrechthebbenden. Op alle overeenkomsten van en met Uitgeverij Footprint zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd KvK, van toepassing. De algemene voorwaarden zijn ook te downloaden van de website www.FoodClicks.nl.


Verzeker u van de meest actuele informatie uit de out-of-homesector

Word abonnee van

@FoodClicks biedt voor foodprofessionals informatie via verschillende mediakanalen. Actueel op de website en analyserend in de uitgave. Informatie waarmee u als ondernemer uw bedrijf sterker kunt maken en waarmee (toe)leveranciers hun dienstverlening kunnen verbeteren. Samen bouwen aan een sterkere out-of-homesector is wat @FoodClicks wil en doet. Bouw mee en word abonnee van het hardst groeiende mediaplatform in de buitenshuismarkt.

Meld u aan op www.foodclicks.nl/abonneren

Foodclicks maart 2017  
Foodclicks maart 2017