Page 3

Nieuws

@FoodClicks maart 2017

@03

Maaltijdconcept onderdeel van nieuwe zorgpropositie groothandel

Deli XL komt met Magnificent Groothandels – Deli XL komt met het maaltijdconcept Magnificent. Het

hoog als een reguliere maaltijd,

concept maakt onderdeel uit van een nieuwe zorgpropositie ‘Samen

zodat in die basisbehoefte wordt

naar betere zorg’, waarin de groothandel nadrukkelijk de samenwer-

voorzien.”

king opzoekt met andere (toe)leveranciers en de instellingen zelf. HyFlex serveerwagen Dit bevestigt Jelske Stoop, mar-

Eetgemak en Iseco Benelux en

De maaltijden worden door de

ket manager Zorg bij Deli XL. Zij

combineert het gemak van koel-

medewerkers uitgeserveerd in

signaleert dat de zorgmarkt sterk

verse maaltijden met een verpakking

de HyFlex serveerwagen, die er

verandert. “De behoefte van zorgin-

die het mogelijk maakt een gerecht

speciaal voor is ontwikkeld. “Deze

stellingen als het bijvoorbeeld gaat

met één handeling te presenteren.”

wagen is multifunctioneel en

om de maaltijdvoorziening is nu heel

Hoe werkt het? De maaltijden zijn

geschikt voor zowel gekoelde als

anders dan pakweg vijf jaar geleden.

verpakt in een Torus Pak. Stoop:

verwarmde maaltijden. En dat is

Dat betekent ook dat wij moeten

“Het bijzondere aan de verpak-

belangrijk, het aantal eetmomenten

meebewegen. Juist ook daarom heb-

king is de wegtrekbare folie aan

neemt immers toe en deze wagen

ben wij een nieuwe propositie voor de

de onderzijde. De folie heeft een

is daarbij dus breed inzetbaar”,

zorg ontwikkeld: Samen naar betere

speciale coating die voorkomt dat

aldus Stoop. Het assortiment van

zorg.” Dat samen slaat volgens Stoop

het eten aan de bodem plakt.”

het Magnificent-concept bestaat uit

op de nauwe samenwerking die Deli

De medewerkers regenereren de

broodmaaltijden, geportioneerde

XL zoekt. “Van instellingen en hun

maaltijd, pakken een bord, leggen

warme maaltijden, eiwitrijke shakes,

personeel tot voedselproducenten

de verpakking erop en trekken de

smoothies en tussendoortjes. “De

en onderzoekers en natuurlijk de

folie er onderuit. Stoop: “Heel snel

precieze invullingen bepalen wij

bewoners en patiënten zelf. Samen

en efficiënt en een mooie presenta-

altijd samen met het ziekenhuis, dat

gaan wij aan de slag en zoeken wij

tie van de maaltijd is altijd gega-

is niet vastomlijnd”, legt Stoop uit.

naar minder waste, meer beleving,

randeerd. Bovendien is er tijd over

Ook wordt in die gesprekken be-

slimme maaltijdconcepten en een

om de maaltijd netjes te voorzien

paald welk servies en bestek wordt

betere logistiek.”

van garnering.” De maaltijd is circa

ingezet. “Daarin kunnen wij als

350 gram. “Dat is net iets minder

groothandel natuurlijk een veelheid

Gemak

dan gebruikelijk, maar wij verwach-

aan oplossingen aandragen. Daar

Magnificent is daarvan het eerste

ten dat de cliënten hun bord nu

zit ook onze expertise én winst,

resultaat, bekent Stoop. “Dit con-

helemaal leeg eten wat resulteert in

waar die van Eetgemak zit op de

cept voor met name ziekenhuizen

minder waste. Bovendien is het ei-

maaltijden en van Iseco zit op het

is ontwikkeld in samenwerking met

witgehalte van de maaltijd wel even

maaltijdverdeelsysteem.”

Suikertax Moet er wel of geen suikertax komen in Nederland? Het enige antwoord op die vraag is natuurlijk nee! Ingrediënten of producten extra belasten als een soort boete kennen we eigenlijk alleen bij alcohol en tabak en daar heet het accijns. Ook suiker en frisdranken kenden vroeger accijnsbelasting, maar die zijn niet voor niets afgeschaft. We gaan ook het ziekenfonds niet meer terughalen. Bewustwording bij de consument moet het leidmotief zijn. FoodWatch, hoogleraar Jaap Seidell van de VU en andere instanties pleiten met regelmaat voor een suikertax. Volgens deze ‘experts’ is het duurder maken van producten en zaken verbieden de enige manier om veranderingen bij consumenten te realiseren. Onzin, maar voorlopig is de tegenwind bij die geluiden ver te zoeken. Hier en daar sputtert het FWS als belangenbehartiger van de frisdrankindustrie nog wel wat, maar liever duikt iedereen zijn of haar schuilputje in en laat het waaien, in de hoop dat het overwaait. Alleen de politieke partijen laten horen dat zij verdere inmenging van de overheid niet willen; zij willen volledig terecht een ‘niet betuttelende overheid’. Opmerkelijk vind ik het daarom dat Coca-Cola met het vervangen van de regular door Sprite Zero - de Sprite zonder suiker, maar gezoet met aspartaam – toch ook kritiek heeft ontvangen. ‘Een zoethoudertje’ en ‘een stapje in de goede richting’, viel er te horen en te lezen in de media, terwijl de Europese primeur van de frisdrankgigant niet op zichzelf staat, maar onderdeel uitmaakt van een totale assortimentsherijking gericht op persoonlijke keuzes van mensen. Bovendien doet Coca-Cola het niet alleen, maar hebben talloze andere bedrijven de handschoen al vele

Monitor Gezonder eten & drinken gestart

jaren geleden opgepakt om het suiker, maar ook vet- en zoutgehalte in hun producten verder te verlagen. Alleen stapsgewijs, omdat ander de

Niet het aanbod gezonde producten meten, maar de inkoop

consument de producten volledig links zouden laten liggen. De koepelor-

Catering – Of het nu de Gezonde Schoolkantine of de Gezonde Sport-

len om op artikelniveau bewuste of

doen. Bang voor kritiek en angstig om in de publicitaire schijnwerpers te

kantine is, de samenstelling van het assortiment is het uitgangspunt

gezondere keuzes te maken.

van die programma’s, niet de mate waarin de gezonde producten ook

De monitor maakt daarmee een

daadwerkelijk worden geconsumeerd. Om die reden is Foodstep de

professionaliseringsslag bij groothan-

Monitor Gezonder Eten en Drinken gestart. Daar wordt de inkoop en dus

dels en cateraars mogelijk, omdat

(indirect) de consumptie gemeten.

het meer inzicht geeft in de daadwerkelijke consumptie. Een gezond

De nieuwe monitor van onderzoeks-

heid, PianOo. Aan de hand van de

artikel aanbieden alleen betekent

bureau Foodstep is een interactieve

inkoopwaarde of het inkoopvolume

niet dat de scholieren het kopen en

tool die aan de hand van parameters

wordt op productniveau gekeken of

de minder gezondere artikelen laten

meet hoe gezond en duurzaam het

een product binnen de Schijf van

staan. Ook minder gezonde artikelen

aanbod is, maar ook hoeveel nutri-

Vijf valt en hoeveel voedingswaarde

minder zichtbaar of minder breed

enten als suiker, zout en vetten er

elk product bevat, zodat een locatie

zetten zegt niets als dit product

door inkopers van een schoolkantine

in één oogopslag kan zien wat het

vervolgens zes keer per dag moet

worden ingekocht. De gezondheid

percentage gezonde voeding is van

worden bijgevuld. Uiteindelijk draait

wordt gemeten aan de hand van de

hetgeen dat zij inkopen. Door te

het om het volume per artikel, reali-

Schijf van Vijf en de duurzaamheids-

weten hoeveel zout of suiker er door

seert Foodstep zich ook. Vandaar de

criteria van het expertisecentrum

een schoolkantine wordt ingekocht,

lancering van de Monitor Gezonder

voor aanbestedingen van de over-

zijn ook doelstellingen op te stel-

Eten en Drinken.

ganisatie het FNLI rapporteert daar ook jaarlijks over. Coca-Cola verdient eigenlijk juist alle lof dat het open en eerlijk communiceert over de stappen die het zet. Niet iedereen doet dat of durft dat te staan. Het zorgt er voor dat bepaalde initiatieven onder de radar blijven. Het helpt dus ook niet als financieel journalisten, zoals Paul Laseur bij BNR aangeven dat het stiekem omruilen van suiker door aspartaam hem ‘een beetje doet denken aan een methadonprogramma’. Dat zijn echt argumenten om de transparantie bij de industrie weg te nemen. Kies dan voor steun aan bedrijven die stappen voorwaarts zetten en roep op tot een bredere coalitie. Dan is een suikertax overbodig en je draagt bij aan bewustwording van de consument. En dat laatste, daar gaat het om. Steffen van Beek Reageren op deze opinie? Mail naar steffen@foodclicks.nl

COMMENTAAR

Foodclicks maart 2017  
Foodclicks maart 2017