Page 1

C R O S S M E D I A A L

P L AT F O R M

V O O R

D E

O U T- O F - H O M E S E C T O R

volg ons @ www.FoodClicks.nl | #twitter/FoodClicks.nl | juni/juli 2016 | 5e jaargang nr: 06

Gezond kan zelfs als fastfood

Thema - Gezonde producten winnen terrein in Nederland. Het Britse LEON, dat binnenkort opent op Schiphol, wordt het eerste ‘natuurlijke’ fastfoodconcept in ons land. Maar er zijn nog veel meer gezonde initiatieven. Van levensmiddelenbedrijven, ondernemers én consumenten.

>> @8 t/m 15

FSIN in nieuwe Beleidsmonitor 2017

Overname biedt volop kansen voor facilitaire dienstverlener

Klassieke supermarkt is aan einde van levenscyclus

Xandrion wordt het inkoopbedrijf van Compass Group Nederland

Onderzoek - De klassieke su-

bezig met de inrichting van conven-

Inkoop - De overname van inkoop-

ondernemers die er vaak al sinds jaar en

permarkt in Nederland komt aan

eincestores, zowel voor studenten

club Xandrion door Compass Group

dag voor heeft gekozen hun inkoop uit

gebracht”, stelt Van Donselaar. Doel

het einde van zijn levenscyclus.

als voor rezigers, Albert Heijn richt

Nederland zet de deuren open naar

te besteden. “Deze positieve business

is te groeien, zegt hij ook. “Hoe? Door

Ook de naam volstaat niet meer

zich op de superstores met de XL-

expansie. “Doel is te groeien door

cases kunnen door Compass worden

het aanbieden van een aantrekkelijke

en zou moeten veranderen in

formule en op de gemakswinkels

het aanbieden van een aantrekkelijke

gebruikt om versneld nieuwe deelnemers

inkooppropositie aan ondernemers en

SuperRant of RestoSuper. Dat

AH to Go. De verspaleizen zouden

inkooppropositie aan ondernemers en

aan te sluiten, ook in andere sectoren dan

bestuurders van organisaties in bijvoor-

schrijft Foodservice Instituut

met name in de binnensteden

bestuurders van organisaties in bijvoor-

de vrijetijdssector. Ook beschikt Xandrion

beeld het bedrijfsleven, het onderwijs en

(FSIN) in haar nieuwste be-

moeten verschijnen. Met de toe-

beeld het bedrijfsleven, het onderwijs

over een geavanceerd IT platform dat kan

binnen de gezondheidszorg en daarmee

leidsmonitor, die woensdag 29

nemende leegstand (o.a. door het

en binnen de gezondheidszorg.”

worden ingezet om kennis te delen tus-

een relevante facilitaire dienstverlener te

juni werd toegelicht tijdens het

faillissement van een aantal winkel-

sen leveranciers en deelnemers.”

worden ook op het gebied van samen

jaarlijkse zomercongres van het

ketens, zoals V&D, red.) zouden

Dit zegt algemeen directeur van

kennisinstituut.

formules als Hausmann, waarvan

Compass Group Nederland Jan Jacob

Slagkracht

onderzocht hoe de beide organisaties

de komst nog onzeker is, of het Ita-

van Donselaar in een interview met

Compass koopt nu nog zelfstandig in.

optimaal kunnen samenwerken. Maar dui-

Gewone supermarkten blijven vol-

liaanse succesconcept Eataly, dat

@FoodClicks. Door de samenwerking

“Door de inkoopkennis en commerciële

delijk is wel dat Xandrion het inkoopbedrijf

gens het FSIN wel bestaan. Maar

zich in 2017 in Amsterdam gaat

met Xandrion heeft Compass volgens

slagkracht van Xandrion hier aan toe

van Compass Group wordt.

veel minder dan de huidige 4.400

vestigen, zich succesvol kunnen

hem toegang tot een grote groep

te voegen ontstaat een interessante

vestigingen. Het kennisinstituut

ontwikkelen. Maar ook zelfstandige

verwacht dat er in 2025 nog 2500

ondernemers zouden met eigen

traditionele supermarkten over zijn.

concepten meer toegang krijgen

De rest is getransformeerd naar

tot de winkelgebieden die voor-

verspaleizen, superstores, vers-

heen het exclusieve domein waren

markten en conveniencewinkels.

van de winkelketens, omdat de huurprijzen lager komen te liggen

Transformatieproces

als gevolg van de leegstand. Het

Diverse supermarktorganisaties

FSIN schat dat er in Nederland

zijn met dit transformatieproces

ruimte is voor zo’n dertig verspa-

al volop bezig. Boon Sliedrecht

leizen. Voor gemaksformules is er

opende in Utrecht Boon’s Vers-

nog ruimte voor enkele honderden,

markt, Spar is op talloze plaatsen

zo verwacht het kennisinstituut.

Antonio Stroes twintig jaar franchisegever FFC >> @6 en 7

propositie die naar de markt kan worden

slim inkopen.” Op dit moment wordt

Vital 4 Skool: op zoek naar kansen voor gezonde exploitatie >> @16 en 17

>> @2

En verder..... >> @9 Vrumona zet in op meerdere segmenten >> @22 Vierde editie van Free From Food Expo >> @23 Petrolsector mist handleiding voor succesvol shopconcept >> @25 Franchiseformule Délifrance wil groeien


@02

Nieuws

@FoodClicks juni/juli 2016

Jan Jacob van Donselaar, algemeen directeur van Compass Group Nederland:

‘Foodpropositie duidelijker positioneren’

Catering – Compass Group Nederland versterkt haar positie met de overname deze maand van zowel eventcateraar Famous Flavour als inkoopclub Xandrion. Het is de overtuiging van Jan Jacob van Donselaar, algemeen directeur van Compass Group Nederland. Hij stelt in een interview met @FoodClicks dat Compass met de uitbreiding van het portfolio relevanter is geworden voor een grotere klantengroep.

Waar staan Famous Flavours sen

“Compass koopt zelfstandig in. Door

Terug naar Xandrion; waarom

Xandrion voor?

de inkoopkennis en commerciële

een samenwerking met een

“Famous Flavours heeft een focus

slagkracht van Xandrion hier aan toe

inkooppartij als die ook nog eens

op de zakelijke markt. Ongeveer 95

te voegen ontstaat een interessante

actief is in vooral de vrijetijds-

procent van de omzet is zakelijk, circa

propositie die naar de markt kan wor-

sector?

5 procent van de omzet is particulier

den gebracht. Doel is te groeien door

“Door de samenwerking met Xan-

(huwelijken en privé feesten). Famous

het aanbieden van een aantrekkelijke

drion heeft Compass toegang tot

Flavours is voor Compass een toege-

inkooppropositie aan ondernemers

een grote groep ondernemers die er

voegde waarde in het topsegment van

en bestuurders van organisaties in

vaak al sinds jaar en dag voor heeft

food.” Over Xandrion, dat is opgericht in

bijvoorbeeld het bedrijfsleven, het on-

gekozen hun inkoop uit te besteden.

1997 en fungeert als inkooporganisatie

derwijs en binnen de gezondheidszorg

Deze positieve business cases kunnen

en kenniscentrum voor ruim achthon-

en daarmee een relevante facilitaire

door Compass worden gebruikt om

derd ondernemingen in de vrijetijdsbran-

dienstverlener te worden ook op het

versneld nieuwe deelnemers aan te

che: “Compass Group wil als onderdeel

gebied van samen slim inkopen. Op

sluiten, ook in andere sectoren dan de

van haar facilitaire dienstenportfolio ook

dit moment wordt onderzocht hoe de

vrijetijdssector. Ook beschikt Xandrion

relevant zijn op het gebied van collec-

beide organisaties optimaal kunnen

over een geavanceerd IT platform dat

tieve inkoop voor (potentiële) relaties.

samenwerken. Xandrion wordt het

kan worden ingezet om kennis te delen

Compass ziet dat de cateringmarkt meer

van de markt waar luxe, onderscheid en

Dit maakt deel uit van de internationale

inkoopbedrijf van Compass Group.”

tussen leveranciers en deelnemers.”

dan ooit in beweging is en sorteert erop

maatwerk nog belangrijker zijn. Daar-

strategie van Compass Group. Zo heeft

voor. “Onze klanten zien catering steeds

naast zien wij ook dat de vraag naar

Compass Group in Noord Amerika en

Wat zijn de doelen als het gaat

Duiden de overnames in korte

meer als toegevoegde waarde. Daarbij

eventcatering aantrekt en hebben wij met

Groot-Brittannië al succesvol verge-

om Famous Flavours?

tijd op een koerswijziging van

groeit de behoefte aan een invulling

de overname van Famous Flavours ook

lijkbare inkooporganisaties ingericht.

“Prioriteit nummer één is dat het

Compass?

die naadloos aansluit bij de strategie

hiervoor een prima invulling.” Daarnaast

Dit kan zich uitstrekken over meerdere

unieke karakter van Famous Flavours

“Nee. Wel willen wij onze foodpropo-

en waarden”, vertelt Van Donselaar. Hij

blijft de value for money-propositie van

sectoren om zo maximaal volume te kun-

behouden blijft. Opdrachtgevers en

sitie duidelijker positioneren, de markt

signaleert dat vers, gezond, lokaal en

Eurest belangrijk, stelt Van Donselaar.

nen bundelen.”

gasten van Famous Flavours moeten

vraagt hier ook om. Wij zien dit als een

luxe belangrijke trends zijn. Dat laatste is

“De overname van Xandrion geeft ons

zich thuis blijven voelen. Gekeken

uitbreiding van onze portfolio waarmee

vooral het terrein van Famous Flavour.

een nog betere onderhandelings- en

Hoe is de inkoop bij Compass

wordt naar verdere groei van bestaan-

wij voor een grotere klantengroep

“Famous Flavours is voor Compass dan

samenwerkingspositie naar producenten,

nu geregeld en hoe brengt deze

de activiteiten en eventuele nieuwe

relevanter geworden zijn. Scherpe

ook een ideale mogelijkheid om klanten

leveranciers en partners welke onze

overname van Xandrion daarin

activiteiten die passen binnen de

inkoop van goede kwaliteit is altijd een

een invulling te bieden aan de bovenkant

marktpropositie ten goede zullen komen.”

verandering?

prioriteitsstelling.”

focuspunt van ons geweest.”

Beverage Beach @VERTENTIE

treed binnen in de wereld van bbb maastricht

Reserveer nu uw stand: 043 - 38 38 317

Food forest

Reserveer nu uw stand: 043 - 38 38 317

Bezoek van 10 t/m 12 oktober 2016 het belangrijkste Euregionale vakevent voor Bezoek van 10 t/m 12 oktoberdemonstraties, 2016 het belangrijkste Euregionale ecaprofessionals: BBB Maastricht. Met 300 exposanten, proeverijen, wedstrijdenvakevent voor horecaprofessionals: BBB Maastricht. Mogen u een zinnenprikkelend Laatinuvier trakteren op verrassende en workshops alle horecasectoren. Laat uproeverijen, verrassen inwedstrijden vier aansprekende werelden. Met 300voor exposanten, demonstraties, en workshops voor allewijhorecasectoren. Laat u verrassen aansprekende werelden. drankje serveren? smaken en unieke combinaties.

Beverage Beach

Mogen wij u een zinnenprikkelend drankje serveren?

Variety bbbmaastricht.nl Valley

Food forest

Laat u trakteren op verrassende smaken en unieke combinaties.

Variety Valley

Welke innovatieve producten en diensten helpen u verder?

folie bbbmaastricht.nl culinaire

folie culinaire

Wij beloven culinaire gekte en beroemde chefs.


Nieuws

@FoodClicks juni/juli 2016

@03

Jubilerend Marketing4Results presenteert nieuw onderzoek

‘Producten en merken moeten een verhaal hebben óf goedkoop zijn’ Onderzoek – Foodretail en foodservice schuiven in elkaar. Het is de

blijft tot het inspireren en in beweging

overtuiging van meer dan twee derde van de leveranciers, grossiers

brengen van de markt. Dit wordt vooral

en formules. Opvallend is echter dat twee derde van de organisaties in

gezegd door leveranciers, die ervan

foodservice nog helemaal niet inspeelt op deze trend.

overtuigd zijn dat het A-merk ook in de toekomst relevant blijft vanuit de toege-

grossiers en formules geeft aan dat

voegde waarde (innovaties en kwaliteit)

blurring hen wel omzet kost door de

en het vertrouwen dat consumenten in

toegenomen concurrentie.

deze merken hebben. Een meerder-

Stampij & Zo Vrijdagavond half negen bij Stan & Co in Arnhem. Of er een tafeltje

heid van de grossiers en formules

vrij is voor vier personen vraag ik aan het meisje van de bediening?

Geen mening

gelooft daarentegen dat het belang

“Geen idee meneer, kijkt u rustig rond of er een tafeltje vrijkomt,

Het onderzoek toont verder aan dat

van A-merken over tien jaar een stuk

want wij houden dat niet bij voor u, daarvoor is het veel te druk.

88 procent van de respondenten het

kleiner is geworden. Wat is dan nog de

Maar wilt u alstublieft niet te dicht op de tafel gaan staan van mensen

belang van eten en drinken buitenshuis

relevantie van merken in de toekomst?

waarvan u denkt dat ze weggaan, want dat vinden wij onvriendelijk

Dit blijkt uit uniek eigen onderzoek van

voor hun organisatie in de komende

Meer dan de helft van de responden-

naar onze gasten toe”, wordt mij nog toegeroepen bij het weglopen.

Marketing4Results. Zij hebben een

jaren groter acht. Op de vraag of kleine

ten vindt dat producten óf een verhaal

groot aantal leveranciers, grossiers en

(vernieuwende) ondernemers deze bui-

moeten hebben óf goedkoop moeten

Als ik zie dat mensen aan een tafeltje hebben afgerekend en aanstal-

formules ondervraagd naar hun toe-

tenshuismarkt gaan domineren, valt op

zijn. Anderzijds wordt tegengeworpen

ten maken om op te staan, loop ik naar ze toe en vraag ik voor de

komstbeeld. Meer dan twee derde van

dat maar liefst een kwart geen mening

dat de prijskwaliteit-verhouding belang-

zekerheid nog even of ze echt weggaan. “Sorry meneer, maar deze

de markt is van mening dat we in 2026

heeft. Eén derde van de respondenten

rijk is met of zonder verhaal.

niet meer over foodservice en foodretail

denkt inderdaad dat dergelijke kleine

praten, maar over de foodmarkt. Vooral

ondernemers een dominante rol gaan

Tien jaar

sters zeggen. “Maar”, probeer ik nog, “dat andere meisje zei dat

grossiers en formules zijn deze mening

spelen in de buitenshuisconsumptie

Marketing4Results presenteert het

jullie het vrijkomen van een terrastafeltje niet bijhielden en dat ik zelf

toegedaan. Ontwikkelingen die hier-

doordat zij onderscheidend vermogen

onderzoek rond haar tienjarige bestaan

maar in de gaten moest houden of mensen weggingen. Er is immers

aan bijdragen zijn het benaderen van

hebben ten opzichte van de grote spe-

begin juli. Het marketingbureau voor

geen terrasbeleid hier.” “Kan wel zo zijn, maar die dames gaan voor”,

doelgroepen via verschillende kanalen

lers die volgen. “Een hele foodtruck-

veel leveranciers, grossiers en formules

was het kordate antwoord en weg was ze, want op een vol terras wil-

(multichannel) en blurring. Toch is het

generatie is in wording, waarmee food

innovatieve projecten uitgevoerd. Te-

len mensen niet wachten.

opvallend dat daarbij de formules nau-

opnieuw wordt uitgevonden”, aldus

vens hebben zij inhoudelijk hun bijdrage

welijks inspelen op deze laatste ontwik-

één van de respondenten.

geleverd aan de verdere ontwikkeling

Persoonlijk had ik al helemaal geen zin meer om bij Stan & Co te

tafel is gereserveerd voor die vier dames die hier al een tijdje zitten te wachten”, hoor ik achter mij een van de andere terrasmedewerk-

van de foodservicemarkt door onder

eten, hoe gewild de horecazaak ook mag zijn bij de Arnhemmers,

onderzoekers van Marketing4Results

Inspireren

andere het uitgeven van twee prak-

maar omdat wij door vrienden waren uitgenodigd, wilde ik de avond

dat blurring organisaties (nog) geen

41 procent is echter een andere

tische handboeken over category

ook niet verpesten door een discussie aan te gaan. Wie op een hot-

omzet kost, waardoor de noodzaak

mening toegedaan en antwoordt dat de

management en shopper marketing in

spot wil eten, moet maar gewoon enkele principes wegslikken, dacht

minder groot is. Echter, één op de drie

rol van de kleine spelers vooral beperkt

foodservice.

ik. Het heet hier immers geen Stampij & Zo.

keling. Als mogelijke reden geven de

Supermarktorganisatie richt zich meer op foodservice

CBL verzet de bakens

huisregels mogen gelden, dan op andere locaties? Blijkbaar wel, want we hebben er uiteindelijk toch gegeten en de kwaliteit van het eten was goed. Maar de beleving van een avondje uit is toch een

belangrijkere functie inneemt en de koepelorganisatie profileert zich om die reden steeds nadrukkelijker als vertegenwoordiger voor de hele foodsector. In de persbericht van het CBL duiken dan ook ineens termen op als foodservice, gemak, hybride consument, bezorging, maaltijdsamenRoel Dijkstra Fotografie

Vraag is of het feit dat je bij een hotspot bent er andere fatsoen- en

stellingen en blurring. Eerder werden deze aspecten niet genoemd en werden uitsluitend de ontwikkelingen vanuit de supermarktsector belicht. Ook het feit dat de Haagse chef-kok Pierre Wind bij de presen-

andere wanneer je wel vriendelijk wordt behandeld en er duidelijke huisregels zijn wat er wel en niet voor je als gast wordt gedaan. Het gezelschap maakte de avond meer dan goed en de aankleding van het voormalige bankgebouw is werkelijk de moeite van een bezoek waard, maar de bediening wierp toch een duidelijke smet op het etentje. En uiteindelijk dragen alle elementen bij een sfeervolle avond. Alle reden om scherp te blijven toezien op alle details als eigenaar en manager. En voor de Arnhemmers is het vooralsnog wachten op een nieuwe hotspot, wellicht dat concurrentie Stan & Zo wel tot andere inzichten beweegt. Steffen van Beek Reageren op deze opinie? Mail naar steffen@foodclicks.nl

tatie in het Kurhaus aanwezig was Organisatie – Voor de kritische lezer en de aandachtige luisteraar was het

en CBL-voorzitter Bert Roetert

duidelijk tijdens de jaarlijkse haringparty in het Scheveningse Kurhaus; het

zijn toespraak hield vanachter een

Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) verzet de bakens en richt

‘werkbank’ uit een horecabedrijf

zich meer op de foodservicemarkt. Het integratieproces van de twee we-

waren duidelijke signalen.

relden zoals die gaande is, met als belangrijkste wapenfeit de overname van La Place door Jumbo, is aanleiding voor de koepelorganisatie voor de

Krachtige speler

supermarkten om zich meer op de buitenshuistak te richten.

COMMENTAAR behartiger voor de foodservice-

de wijzigingen wel bevestigd. Met

Het CBL is belangenbehartiger en

sector wordt gezien, niet direct

een omzet van ruim 36 miljard euro

krachtige speler aan tafel van de

anders. Wel zou die rol in de

is de retailmarkt nog altijd substan-

Het CBL heeft vanuit het verleden

supermarktbedrijven, neem Spar,

politiek en in het maatschappelijke

toekomst meer kunnen toegroeien

tieel groter dan de 18 miljard die de

al een grootaantal foodservicebe-

Deen, Albert Heijn en Dirk van den

veld met de ngo’s. Het is daarom

naar de rol die het EFMI nu in-

foodservicemarkt vertegenwoordigt,

drijven als lid. Groothandels als

Broek, zijn daarentegen steeds

niet onlogisch wanneer het CBL

neemt voor de supermarktsector,

maar de verwachting is dat conve-

De Kweker, Bidvest Deli XL en Sli-

vaker ook met een gemakscocnept

de hele sector aan deze tafels

namelijk die van data-analist. Op de

nience en daarmee foodservice in

gro zijn aangesloten bij de koepel-

te vinden in de binnensteden en

vertegenwoordigt. Met die nieuwe

traditionele haringparty van het CBL

de toekomst terrein wint. Het CBL

organisatie, maar ook NS Stations

andere hightraffic-locaties. Dat is

propositie van het CBL wordt de

wilden niemand vanuit de organisa-

maakt zich hiervoor alvast op en

is als exploitant van de winkels

het CBL niet ontgaan. Men ziet

rol van het Foodservice Instituut

tie formeel reageren op de koerswij-

zet een eerste duidelijke strategi-

op de stations lid. De traditionele

dat deze tak van sport een steeds

(FSIN), dat nu nog als belangen-

ziging, maar werden de gesignaleer-

sche zet.


Geen 18, geen alcohol

Neem contact op met de HEINEKEN Groothandel voor het plaatsen van een bestelling of meer informatie


Nieuws

@FoodClicks juni/juli 2016

NVWA: kennis is belangrijk aandachtspunt op festivals

‘We inspecteren niet elk evenement’

@05

Betrekken van klanten. Doe je het echt?

Eventcatering – Het aantal evenementen waar eten en drinken een belangrijk rol speelt neemt hand over hand toe. Logisch, food is immers beleving.

Vaker heb ik geschreven over klantgerichtheid. Een term die graag wordt

Maar hoe serieus nemen de aanbieders hun vak en leven zij de bestaande

uitgesproken, maar die naar mijn idee te weinig wordt gepraktiseerd. Hoeveel bedrijven kunnen zichzelf eerlijk in de spiegel aankijken en beweren dat zij de

regels rondom de verkoop van eten en drinken nauwgezet na? @Food-

klant echt betrekken bij de keuzes die ze maken in hun bedrijfsvoering? Heel

Clicks vroeg het de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). “In

weinig denk ik…

het algemeen is kennis wel een probleem.”

Serieus nemen van klanten

Oedipus International Beer Festi-

wezig. Ook de handenwasgelegen-

val, Japies Hof, Lepeltje Lepeltje

heid en middelen voor het reinigen

en nog tal van andere foodfestivals.

en desinfecteren van apparatuur, is

De kalender puilt uit, ook na de

volgens de NVWA-woordvoerder

zomer. De reden? Food is hot.

geregeld onder de maat. “Verder is

De diversiteit aan verschillende

de afwijkende temperaturen, zowel

charmante foodtrucks spreekt

warm als koud, een aandachtspunt.

tot de verbeelding. Genieten van

Koel- en warmhoudvoorzieningen

Men kan werken met jerrycans,

wafels, een vers bereid sateetje,

zitten dikwijls zonder stroom op

maar ook dan is de doorstroming

hamburger of smoothie. De keuze

een festival. Stroomuitval komt na-

en hygiëne weer belangrijk. Warm

is groot. Bovendien is het aspect

melijk met regelmaat voor. Vaak zijn

water zullen ze dan zelf moeten

‘samen’ belangrijk. Met het gezin,

ondernemers hierop niet voorbe-

maken. En afwassen, waar en hoe

met vrienden of familie rondschar-

reid en hebben geen alternatieven.

doet men dat?”, zegt de NVWA-

relen op een festival, genieten van

Bovendien is dit geen onderwerp

woordvoerder. Hij pleit ervoor dat

muziek en theater en ondertussen

van gesprek bij de ondernemers

de ondernemers investeren in ken-

een hapje en drankje. Voor jezelf

in aanloop naar een evenement,

nis. “In het algemeen is kennis een

of delen, sharren. Het gebeurt,

terwijl dat wel goed zou zijn.” Dat-

probleem bij ondernemers, zeker

het is in. De trend van eten en

zelfde geldt voor het transport. “De

omdat iedereen dit soort activiteiten

drinken op festivals, al dan niet

producten worden soms ongekoeld

kan en mag starten in Nederland.

verkocht vanuit een foodtruck, is

van de thuislocatie naar het evene-

Als een ondernemer ook een vaste

ook bij de NVWA bekend. “We

ment vervoerd. Ook komt het voor

locatie heeft waar hij het hele jaar

inspecteren niet elk evenement.

dat producten niet worden terug-

bedrijfsmatig actief is, is over het

Daar maakt de NVWA keuzes in,

gekoeld binnen de vereiste tijd en

algemeen de kennis iets beter dan

Een structurele rol voor de klant

waarbij ze kijkt naar de risico’s en

temperatuur, zoals voorgeschreven

wanneer men sporadisch en alleen

Het beste is om klanten een structurele rol te geven. Mensen zoals Steven

omvang”, zegt Paul Trienekens van

in de regelgeving hygienecode voor

aan evenementencatering doet.”

van Belleghem beweren zelfs dat de klant een plek in het management

de toezichthouder. Hoeveel boetes

de horeca”, aldus Trienekes.

Het toenemende aantal aanbieders

verdient. Ik ben het daarmee eens. Het gaat er daarbij vooral om dat je het

van eten en drinken op evene-

dusdanig hebt georganiseerd dat input van klanten over langere tijd en in de

en waarschuwingen men dit jaar

Het begint met de vraag of je klanten serieus neemt. En dan bedoel ik of je echt geïnteresseerd bent in wat de klant bezighoudt, wat de klant van je vindt en vooral ook wat jij kan doen om het leven van een klant leuker en makkelijker te maken. Een grondhouding die ervoor zorgt dat de input van klanten de ruimte kan krijgen. ‘Customer intimacy’ als way of living Dit kan zover gaan dat het je strategische keuze is om voor ‘customer intimacy’ als strategische pijler te kiezen. Om ‘product leadership’ en ‘operational efficiency’ (zoals het Treacy & Wiersema model betoogt) hieraan ondergeschikt te maken. Bijna alle organisaties kunnen niet zonder enige vorm van ‘customer intimacy’. Het zijn immers de klanten die voor de inkomsten van het bedrijf zorgen. Zo simpel is het. Klanten betrekken bij het maken van keuzes Als jij je bewust bent dat dit het geval is, lijkt het een kleine stap om klanten ook te betrekken bij de keuzes die je maakt. Bij keuzes in je productportfolio, service, onderhoud of andere vorm van interactie tussen de klant en jouw bedrijf. Hierbij is het zaak om de integrale klantreis daarbij in ogenschouw te nemen. Samen met je klant kun je bepalen welke onderdelen van de klantreis het eerste specifieke aandacht behoeven.

al heeft uitgedeeld aan aanbieders

Beschikbaarheid

menten en festivals is overigens

hele organisatie van invloed is. Dat de input van klanten wordt gevraagd en

van eten en drinken op festivals

Het spreekt ook voor zich dat de

voor de NVWA geen reden om het

vooral ook dat daar iets mee wordt gedaan.

én of dit groeit, weet hij niet. Wat

NVWA vooral op die punten de

beleid aan te passen. Trienekens:

Trienekens wel laat doorschemeren

accenten legt bij de controles. “Als

“De veranderingen van trends en

Wat te doen als het spannend wordt

is dat er geregeld iets mis is. De

je kijkt naar de mogelijkheid van rei-

de vergroting van het aanbod komt

Is dat altijd nodig? ‘The proof of the pudding is in the eating’. Op momenten

digitale steekthermometer, die in

nigen, en dus de beschikbaarheid

terug in de selectie van de evene-

dat het spannend wordt komt de werkelijke ernst met klantgerichtheid naar

de hygiënecode voor de horeca

van warm water, dan is dat op eve-

menten die door de NVWA worden

boven. Er zullen dilemma’s zijn waar de (uitdrukkelijke) wens van de klant

beschreven staat, is vaak niet aan-

nementen vaak niet beschikbaar.

bezocht.”

conflicteert met een ander belang in de organisatie. Wat doe je dan? Extra spannend wanneer jij je hebt uitgesproken over het belang van de mening van de klant en dat je er iets mee gaat doen. Vaak zal je er ook echt iets mee

Duitse koffieketen wil in Nederland groeien naar 60 locaties

Eerste twee Coffee Fellows openen in Breda en Eindhoven

moeten doen, ook al doe je het liever niet. En als er toch andere belangen zijn dan heb je geen andere keuze dan uit te leggen waarom je andere keuzes maakt. Begin gewoon Het makkelijkste is om er gewoon mee te beginnen. Vandaag nog. Begin met het betrekken van je klanten bij de keuzes die je maakt. Bedenk wat voor jou

Formulenieuws – De Duitse koffieketen Coffee Fellows opent binnenkort

realiseren vanuit een pachtformule,

de meest passende manier is om daarmee te beginnen. Dat kan al door een

twee locaties op de stations van Breda en Eindhoven. Een overeenkomst

en niet zozeer direct vanuit een

kleine enquête te doen of door een aantal klanten uit te nodigen en met de

daarvoor met NS Stations is recent getekend.

franchisecontract. Hiervoor is voor de Nederlandse en Belgische markt het bedrijf Coffee Fellows BeNe B.V. opgericht welke de investeringen voor haar rekening neemt en de huurcontracten zal aangaan. Coffee Fellows is een koffieketen dat in het assortiment ook producten als bagels voert. Het moederbedrijf verwacht veel van de mogelijkheden in Nederland en helpt ondernemers bij de start met inrichting en opleiding. De twee vestigingen op de Brabantse stations gaan

Coffee Fellows is in Duitsland op

uiteindelijk zo’n zestig locaties wil

na de zomer open. Wie de pachters

Starbucks na de grootste koffieke-

openen. Locaties die de keten zoekt

worden is nog niet bekendgemaakt.

ten van het land. Onlangs maakte

zijn luchthavens, stations, on-the-

Ook met andere partijen lopen ge-

@FoodClicks bekend dat de keten

go en andere high traffic-locaties.

sprekken om snel meerdere locaties

naar Nederland komt en daar

Coffee Fellows wil die locaties

te kunnen openen.

benen op tafel gewoon eens te praten. Maar bovenal: maak voor jezelf de principiële keuze dat je de klant er werkelijk bij wilt betrekken. Dus stel jezelf nu gelijk te vraag, praat erover met collega’s: betrekken wij onze klanten werkelijk bij ons bedrijf? En als we relevanter willen zijn voor onze klanten (wie wil dat niet?), wat kunnen wij doen om te beginnen om de klant te betrekken bij wat we (voor hen) doen. En ga het vooral doen. Pas dan kan je ook echt zeggen dat je de klant betrekt bij je bedrijf. Anders adviseer ik je te stoppen met te zeggen dat je klantgericht bent. P.S. Wil je meer lezen over het dilemma ‘vernieuwen’ versus ‘verbeteren’, dan raad ik je aan het boek van Rob Adams met de titel ‘Versus’ te lezen. In het voorjaar van 2016 is Rob begonnen als Directeur Business Development bij Catering Club, de partij verantwoordelijk voor de publiekscatering in de Amsterdam ArenA.


@06

Het gesprek

@FoodClicks juni/juli 2016

Antonio Stroes bijna twintig jaar franchisegever FFC

‘Denken, durven, doen en bouwen aan iets waarin ik altijd heb geloofd’ Fastservice – Antonio Stroes geeft al bijna twintig jaar leiding aan zijn kindje Franchise Friendly Concepts (FFC).

nieuwe generatie ondernemers klaar,

Om zo’n zaak op een professionele

Stroes vaart graag op eigen kompas, maar kijkt en luistert ook goed naar zijn mensen. Denken, dromen, durven

die moeten goed aan de slag kun-

manier te runnen, vraagt veel inzet

en doen zijn kernwaarden in Stroes’ ondernemerschap, zo wordt duidelijk in het gesprek met Enrique Figee op

nen.” Stroes schetst de markt. “Er

van een ondernemer. In het verleden

de Gasterij in Haarsteeg.

zijn 4.250 cafetariabedrijven. Daar-

is daar door ons wel naar gekeken,

van zitten er circa duizend aan de

maar eigenlijk hebben we dat als

Elke ondernemer is eigenwijs en dat

een splinternieuwe vestiging van

wordt een planning gemaakt voor de

top van de markt. Daaronder zitten

organisatie toch ook een beetje

is voor Antonio Stroes niet anders.

Kwalitaria in Vianen. De zoge-

andere aangesloten ondernemers.

er nog eens duizend tot vijftienhon-

onderschat. Bovendien voelt het als

Toen Bas Holshuijsen vanuit Unilever

noemde 4.0-variant van de formule

Stroes is trots op de 4.0-formule, op

derd die het redelijk doen in omzet

ondernemer niet goed als je door

Food Solutions werd aangesteld

is een uitstekende proeftuin voor de

zijn bedrijf en medewerkers. Met wat

en de rest doet de dingen omdat

het hoofdkantoor wordt verteld hoe

als algemeen directeur van FFC

aangesloten cafetaria-ondernemers.

er nu is neergezet kan Kwalitaria de

ze het doen. Hier worden niet de

je het beter kunt doen. Door nu een

was er dan ook even de vrees dat

Nieuwe producten, technische in-

die positie wel eens van korte duur

novaties en nieuwe interieurdesigns

kon zijn, omdat Stroes het eigen

kunnen daar naar hartelust worden

bedrijf toch maar moeilijk zou kunnen

getest alvorens ze bij de onderne-

loslaten. Critici is de mond gesnoerd

mers terecht komen. Aan de komst

en inmiddels staat er een hecht

van de formule, die volgens Stroes

(management)team. Stroes noemt

past bij de ambitie van Kwalitaria

de stap zelf: van trekkende rol naar

om in enkele jaren door te groeien

stuwende rol. Een enigszins afstan-

naar 250 vestigingen, ging grondig

delijkere rol bij de operatie hoort

klantenonderzoek vooraf. Uiteindelijk

daar volgens hem bij.

leidde de uitkomst tot een duide-

eigen vestiging te hebben, kunnen

‘Een franchiseovereenkomst heeft veel overeenkomsten met een huwelijk’

we alle problemen en consequenties van veranderingen zelf ervaren. De impact van nieuw personeel, andere productiemethoden of veranderingen in bestelprocedures; we ervaren het nu zelf en zoeken naar best werkbare methoden. Die delen we met de ondernemers, zodat wij ze veel beter kunnen helpen en begeleiden.”

lijke herijking van de formule en

groei aan, is zijn overtuiging. “Lang

winsten behaald, ze kunnen hooguit

‘Vlieland’-sessie

Kwalitaria 4.0

een nieuw logo, dat bij een viertal

hebben we gedacht: we moeten het

overleven omdat het bedrijf als gezin

De noodzaak om te groeien heeft

FFC verhuisde het hoofdkantoor

vestigingen wordt getest. Pas als

beter doen, maar feitelijk moesten

wordt gerund. Een goed cafetariabe-

alles te maken met schaalgrootte.

recent naar een locatie boven

die test succesvol wordt afgerond,

we het ánders doen. Er staat een

drijf is arbeids- en kapitaalintensief.

“Wil je serieuze marketingbudgetten

Gastheer Enrique Figee en Steffen van Beek (uitgever @FoodClicks) in gesprek met Antonio Stroes van FFC (midden): “Trots op de formule, het bedrijf en de medewerkers”


Het gesprek

@FoodClicks juni/juli 2016

inzetten dan moet je een bepaalde

ondernemers kent inmiddels het

Groei

schaalgrootte hebben. Om dat te

klappen van de zweep. “Een franchi-

Toch gaat er ook wel eens iets mis,

bereiken hebben we een tijd geleden

seovereenkomst heeft veel overeen-

zoals met de formule Cookers.

een ‘Vlieland’-sessie gehouden.

komsten met een huwelijk; je vindt

Stroes: “Cookers is een geweldig

Als bedrijf zijn we bij elkaar gaan

elkaar leuk en je vertrouwt elkaar,

concept, maar we hebben de fout

zitten om na te denken hoe we de

maar je maakt ook de afspraak om

gemaakt om de eerste vestiging in

toekomst in willen. De 40.000 foto’s

er samen een succes van te maken

handen te geven van een doorge-

die ik in de loop van de tijd had

en elkaar door dik en dun te steu-

winterde ondernemer. Die wist de

verzameld op mijn reizen kwamen

nen. Dit beeld staat mij altijd voor

- in de praktijk - zeer bewerkelijke

daarbij goed van pas. We zijn gaan

ogen wanneer ik selectiegesprekken

formule op een zeer goede manier

kijken wat wel en wat niet past bij

heb met ondernemers. Het is iets

neer te zetten en te ontwikkelen.

het cafetariabedrijf van de toekomst,

dat mij goed bevalt. Natuurlijk maak

Zo’n verhaal één-op-één vertalen

want we wilden wel een ‘Volkswa-

je ook fouten. Ook in een huwelijk

naar andere ondernemers is niet

gen Golf’ blijven. Maar het moest

kan dat gebeuren, maar als dat zo is

reëel. Nu zijn we veel scherper op

ook wel een concept worden dat als

dan moet je afscheid nemen. Niet te

dat soort zaken. Bovendien hoeven

een ijsbreker de cafetariamarkt open

lang bij stil blijven staan, maar door-

wij geen aandacht meer te verde-

breekt. Met eigen mensen en met

hulp van externe partijen als Droes Prinsen (oprichter La Place, red.) en Roel Keizer van DreamCatch werd gebrainstormd. Het resultaat van al die bevlogenheid en passie, die we tijdens de Vlieland-sessie hebben ontmoet, vind je terug in het nieuwe concept. Het resultaat van denken, dromen, durven en doen. Noem het casual dining of fast dining, maar het is wel een locatie waar iedereen kan verblijven en waar je ook gezien wilt worden.” Samenwerken met ondernemers is een uitdaging, weet Stroes maar al te goed. Maar iemand die al twintig jaar samenwerkt met zelfstandig

pakken. Terugkijkend kan ik gerust

len over verschillende formules en

stellen dat bijna alle overeenkomsten

kunnen we ons concentreren op de

met franchisers langdurige relaties

groei van Kwalitaria. We beginnen

zijn. En ook het feit dat steeds meer

altijd met de locatie, want die moet

‘Kwalitaria, dat heeft mijn opa tot een groot merk gemaakt’

ondernemers zich aanmelden met

goed zijn. Ik durf zelfs te stellen

het juiste Kwalitaria-dna, laat zien dat

dat de locatie de meest bepalende

voldoende ondernemers het vertrou-

factor is van het succes van ons

wen hebben om het huwelijk aan te

concept. Uiteraard hoort op zo’n

gaan met ons, met FFC.”

plek wel een ondernemer die goed

@07

Stroes: “Ik durf te stellen dat de locatie de meest bepalende factor is van het succes van ons concept” luistert naar zijn gasten. Gelukkig

chisevlak zijn hart lag en dat deze

zijn die door alle ontwikkelingen

ontwikkeling wel eens een grote

binnen retail tegenwoordig makkelij-

vlucht zou kunnen gaan nemen.

ker te vinden. Als wij een geschikte

Reden om in 1997 de horecagroot-

ondernemer hebben, willen wij ook

handel te verkopen en zich als FFC

het liefst binnen vier maanden een

helemaal toe te leggen op franchise.

perfecte locatie vinden.”

“Ik begon met één medewerkster. Het merk Kwalitaria kocht ik in 2003.

Stroes is op zijn zeventiende direct

Voor mij absoluut de beste naam

na de middelbare school, begon-

om uit te bouwen naar een groot

nen in de zaak van zijn ouders. Die

merk. Nu de plannen er liggen om in

hadden een bedrijf waar friet werd

2020 250 vestgingen te realiseren,

voorgebakken gecombineerd met

gaat voor mij een droom werkelijk-

een groothandel. Dit bedrijf nam hij

heid worden. Niet om er zelf rijk

later samen met zijn broer Wim over

van te worden, maar wel omdat ik

en bouwde het uit onder de naam

aan iets bouw waar ik altijd in heb

Stroes Horeca Totaal. In 1994 werd

geloofd. Dan zou het geweldig zijn

vanuit de groothandel het samen-

als straks mijn kleinkinderen zeggen:

werkingsverband Tot Uw Dienst

‘Kwalitaria, dat heeft mijn opa tot

opgericht voor cafetariaondernemers

een groot merk gemaakt’. Dat zou

dat later de naam veranderde in

geweldig zijn. Niet het geld, geld is

Smulwereld. Kort daarna nam zij de

de uitkomst van succes. Het gaat bij

franchiseformule Vork Cafetaria’s

een bedrijf niet om wat het oplevert,

over dat zeventien vestigingen telde.

maar wat het bijdraagt aan het wel-

Stroes ontdekte toen dat op het fran-

zijn van iedereen.”

Enrique Figee organiseert de gesprekken in samenwerking met @FoodClicks. Figee is directeur en eigenaar van FoodReflection. Vanuit dat bureau is hij de sparringpartner van vele directieleden. FoodReflection is gevestigd in Gasterij Brabant in Haarsteeg en heeft de beschikking over drie ruimten die geschikt zijn voor uiteenlopende groepsgrootten (www.gasterijbrabant.) Meer informatie over FoodReflection kunt u vinden op www.foodreflection.nl. Ook kunt u Enrique Figee volgen op Twitter via @enriquefigee.


Het is echt...

...onze friet blijft recht

1

KROKANTHEID

Ook wanneer uw klanten de frites mee naar huis nemen zullen ze tevreden genieten van warme en krokante frites. 2

CONSTANTE KWALITEIT

Door de strenge selectie van aardappelen ĂŠn door de juiste afstemming van het productieproces hebben McCain Frites een constante baktijd, goudgele kleur en krokantheid, ook tijdens de zomerperiode. 3

Gemaakt van de beste aardappelen.

4

Voorgebakken in 100% zonnebloemolie.

Proef het zelf en vraag een gratis proefpakket aan! Bel nu 023-5584752 of ga naar mccainfoodservice.nl/proefpakket


Interview

@FoodClicks juni/juli 2016

@09

Lieke Westendorp zet met Vrumona in op meerdere segmenten

‘Accountteams hebben doelstellingen om het aanbod gezonder te maken’ Industrie – Is de omslag bij frisdrankenreus Vrumona een transitie te noemen? In zekere zin wel. Hoe? Met een duidelijker plan van aanpak richting de verschillende segmenten binnen de out-of-homemarkt. Een strategie waarin het aanbieden van gezondere producten voorop staat. Sterker nog: het accountteam wordt actief gestimuleerd om de gezondere alternatieven proactief aan te bieden.

@FoodClicks sprak met Lieke Westendorp, directeur Out of Home & Export van Vrumona in Bunnik, en verantwoordelijk voor de vertaling van de nieuwe visie naar klanten en groothandel. Een visie waarin nauwe samenwerking en een oplossing op maat voor partijen in het out-of-homekanaal zeer belangrijk is. “Met de groothandel willen we groeien en voor onze partners willen we relevant zijn met het juiste aanbod”, zegt Westendorp. In dat laatste is de

Lieke Westendorp, directeur Out of Home & Export van Vrumona in Bunnik: “Als Vrumonianen

afgelopen periode veel veranderd.

willen wij de passie voor onze merken graag delen met onze klanten”

Er zijn door Vrumona veel innovaties gedaan en er staat nog een aantal introducties op stapel. Introducties

en Holy Soda. Onderscheid maken we

Zit er verschil in de suikerbele-

van de calorische waarde van

Binnen horeca waren we dat al, maar

die niet alleen smaakvariaties betreft,

op basis van calorische waarde. Voor

ving in Nederland ten opzichte

het assortiment. Deze doelstel-

een zelfde rol willen we ook spelen op

maar ook andere volume-eenheden en

sommige producten is het gemak-

van andere landen?

lingen worden ondersteund met

de vakantieparken en op de stations

nieuwe verpakkingsvormen. “Hierdoor

kelijk een low cal-product in te zetten,

de campagne ‘Er is fris dat beter

bijvoorbeeld. Daar heb je andere

zijn we in staat veel meer segmenten

bijvoorbeeld voor de reguliere Pepsi,

“De discussie rondom suikerhou-

is’. Passen die doelstellingen

eenheden voor nodig en andere ver-

te bedienen dan alleen horeca”, aldus

de Pepsi Max-variant. Behoefte aan

dende producten is niet in alle landen

wel bij jullie partners?

pakkingsvormen. Sourcy in een 20cl

Westendorp.

suikerhoudende producten blijft bij con-

even ver. In Engeland is de discus-

sumenten bestaan, maar onze ambitie

sie bijvoorbeeld veel sterker dan in

“We zien heel duidelijk dat de catego-

de nieuwe smaakvarianten munt en

De ambitie om de categorie fris-

ligt vooral in het terugdringen van het

Nederland, maar het leeft hier absoluut.

rie waters met smaak in de lift zit. En

framboos in de plastic halve liters zijn

dranken gezonder te maken, lijkt

suikergehalte als totaal.”

We kiezen dan ook echt bewust voor

ook bij onze partners horen we dui-

vooral voor de consument die onder-

het aanbieden van alternatieven. In

met producten als Mountain Dew

glasverpakking is voor de horeca, maar

delijk terug dat een gezonder aanbod

weg is. Hetzelfde geldt voor de nieuwe

in het assortiment een behoor-

Hoe helpt het sponsorship van de

lijn met onze nieuwe visie, hebben we

aansluit bij de wensen van hun klan-

smaak cranberry in de plastic ge-

lijke uitdaging. Of gaan dergelijke

UEFA Champions League Vru-

7UP Mojito in Nederland in enkel een

ten. Met Albron, Landal GreenParks

maksverpakking bij Rivella. We willen

producten uit het portfolio?

mona in die ambitie?

low cal variant op de markt gebracht

en Diergaarde Blijdorp zetten we

aan de consument tailor made onze

terwijl deze in Frankrijk in de full sugar

serieuze stappen naar een gezonder

producten aanbieden. Ook omdat we

“Nee, we willen keuze blijven bieden

“Met de sponsorship van de UEFA

variant is gelanceerd. En ook hier zit bij

aanbod. Ook sandwichketen Subway

geloven in de out-of-homemarkt als

en niet betuttelen. Het assortiment

Champions League richten we ons

de consument verschil in moment. De

is bewust met het gezondheidsdomein

belangrijk platform om daar te werken

hebben we om die reden in tweeën

op Pepsi Max, de low cal variant. De

Nederlandse consument is tot zes uur

bezig. Daarnaast zijn we in samenwer-

aan onze merken en bekendheid.

gesplitst: de gezondere keuze en de

kracht van het merk en de goede sa-

’s avonds bezig met zijn gezondheid

king met de profclubs in de weer ook

Het lijkt misschien niet zo, maar veel

klassiekers. In deze bewustere keuzes

menwerking met PepsiCo bieden volop

en daarna is die aandacht vele malen

de sportkantines tot een bewustere

merken en producten introduceren

zitten de merken zoals Rivella, Sourcy

kansen in out-of-home.”

minder. En ook in het weekend laat de

keuzes te bewegen. Inmiddels hebben

we eerst in het buitenshuiskanaal en

consument het thema gezondheid even

veertien van de achttien professionele

daarna pas binnen retail.”

wat varen. Desalniettemin willen we

voetbalclubs in de Eredivisie een

wel altijd een alternatief bieden. Maar

gezondere kantine gekregen. Gato-

we moeten de invloed van frisdranken

rade is daar vaak verkrijgbaar, omdat

ook niet groter maken dan die is. Weet

mensen na het sporten behoefte heb-

“In volume, maar niet in relevantie. En

je welk percentage frisdrank inneemt

ben aan een sportdrank. Daarnaast

met onze visie hebben we nu een hel-

in de totale suikerconsumptie van

is er volop variatie en er zijn genoeg

der verhaal naar onze partners in de

mensen?”

alternatieven. Uiteindelijk willen we

verschillende segmenten. Daarnaast

met ons plan van aanpak laten zien dat

is onze organisatie volledig ingericht

wij met partners en groothandel een

op de out-of-homemarkt. Binnen 24

grotere reductie op suiker kunnen laten

uur kunnen we voor klanten offer-

zien dan de markt.”

tes maken. Snelheid en flexibiliteit

Geen idee. Rond de 4 procent? “Precies goed, het is inderdaad 4 procent. Dus enig perspectief in de discussie is wel gerechtvaardigd.”

Vrumona biedt een breed aanbod met merken als Pepsi, 7UP, SiSi, Crystal Clear, Sourcy Vitaminwater en Royal Club

Is retail niet makkelijker?

is namelijk zeer belangrijk en onze Daarom die grote hoeveelheid

eigen mensen weten dat als geen

aan introducties in korte tijd?

ander. Als Vrumonianen, zo noemen

Je gaf aan dat het accountteam

wij onszelf intern, willen wij de passie

niet alleen op groei wordt beoor-

“Klopt, maar ook omdat wij op andere

voor onze merken graag delen met

deeld, maar ook op het verlagen

plaatsen meer relevant willen zijn.

onze klanten.”


Duurzaam samenwerken, natuurlijk Duurzame, gezonde voeding heeft de toekomst. FrieslandCampina werkt daarom actief samen met partners die duurzaam ondernemen en verantwoorde producten beogen. Producten die natuurlijk ook lekker zijn.

Samenwerkende coöperatie 19.000 leden-melkveehouders, die samen de

Minder zout en suiker

eigenaren van FrieslandCampina zijn, werken

Voor alle producten in het assortiment kijkt

diervriendelijk en steeds duurzamer.

FrieslandCampina hoe het nog gezonder

Ruim driekwart van hen doet aan

kan. Door deze inspanningen bevatten

weidegang en laat hun koeien buiten

de producten steeds minder suiker en

lopen. Het merendeel (91%) van de

zout. In Nederland voldoet 100% van

gebruikte stroom in de Nederlandse productieketens is groene stroom. Het grootste deel daarvan is afkomstig van de eigen lokale boeren.

Bewust en eerlijk inkopen Grondstoffen als soja, cacao en palmolie koopt FrieslandCampina 100% duurzaam in. Dit gebeurt door te werken met de internationaal erkende duurzaamheidstandaarden Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Round Table

alle gezondheids- en kinderproducten van FrieslandCampina aan de criteria van het Vinkje voor een bewustere en gezondere keuze.

Samen bewust waarde creëren De consument kiest in toenemende mate voor bewust en gezond en dit brengt in de gehele keten (nieuwe) uitdagingen met zich mee. FrieslandCampina ziet veel mogelijkheden om samen meerwaarde te creëren op het gebied van MVO. Bijvoorbeeld door op een slimme manier voedselverspilling tegen te gaan. Zo is het

Responsible Soy (RTRS) en UTZ Certified.

weggooien van restfruit met een kwart te verminderen

Voor het sappenassortiment gaan

als het als ingrediënt in smoothies gebruikt wordt. De

FrieslandCampina en Solidaridad hun verduurzamingsprogramma bij sinaasappelboeren in Brazilië

meeste waarde creëren we door prioriteit te geven aan gemeenschappelijk voordeel. Voor FrieslandCampina, haar partners, de klant

na een succesvolle testfase

en de samenleving. Wilt u ook samen smaak

uitbreiden.

geven aan duurzaam en gezond ondernemen? FrieslandCampina kijkt graag met u mee.

Ons MVO-beleid blijkt vaak dé basis voor een vruchtbare samenwerking. Heeft u ook interesse in samenwerking gericht op duurzaam ondernemen? Neem dan contact op met uw accountmanager of bel FrieslandCampina Foodservice 033 – 713 33 33.


Thema: Gezondheid

@FoodClicks juni/juli 2016

@11

Consument wil openheid over ingrediënten, herkomst en verpakkingen

Lekker en gemakkelijk blijft, maar nu ook eerlijk, echt en gezond

Thema – Niemand kan er omheen. De woorden ‘gezond’, ‘verantwoord’,

Consumentenbond, Foodwatch

een stuk kleiner. Gezond eten is

matige ingrediënten en 66% van de

‘puur’ en ‘duurzaam’ zijn dagelijks in het nieuws. In het buitenshuiska-

en het Voedingscentrum buitelen

een uitdaging en geen opgave,

Nederlanders maakt zich zorgen

naal, waar het draait om gemak, snelheid en genieten, moeten nieuwe

over elkaar heen om de levensmid-

zelfs als het frituursnacks of ener-

over teveel suikers in hun eten. Ze

producten en concepten naast lekker en gemakkelijk nu vooral eerlijk,

delenindustrie aan de schandpaal

gydrinks betreft. Elke fabrikant van

willen, kortom weten wat ze eten.”

echt en gezond zijn. Ondernemers moeten een vers en verantwoord

te nagelen die hun ‘suikerdranken’,

levensmiddelen heeft anno 2016

Volgens category manager Heleen

aanbod hebben én open zijn naar de consument. In het restaurant, in de

‘caloriebommen’ en vette snacks

een duurzaamheidsprogramma. In

van Waes van Mondelez Inter-

schoolkantine, maar zeker ook onderweg in de tankshops en op treinsta-

op alle mogelijke locaties verkopen

de eet- en drinkwaren, maar ook in

national (onder meer Liga, Côte

tions.

die jongeren overhalen toch vooral

de productie, distributie, verpak-

d’Or en Milka) vindt de consument

ongezond te eten.

kingen en logistiek worden op het

het ook steeds belangrijker om te

gebied van duurzaamheid stap-

weten waar een product vandaan

Ondernemers, bedrijven en orga-

verantwoord te ondernemen met

nisaties moeten de komende jaren

producten die niet alleen lekker zijn,

Kentering

pen gemaakt en kan een positieve

komt. “Hier focust Mondelez Inter-

vergaande veranderingen doorvoe-

maar vooral ook verantwoord, duur-

Maar er is momenteel een kentering

boodschap worden gebracht. Het

national ook op, bijvoorbeeld door

ren in alle facetten van hun bedrijfs-

zaam en gezond. Op de lunchkaart,

aan de gang met zoveel aanbod van

gaat om producten met een ver-

middel van Cocoa Life voor Côte

voering om een bijdrage te leveren

in de sportkantine, in de bakery van

leuke en verrassende en gezonde

haal, met een verantwoorde claim.

d’Or of het Harmony programma

aan een betere en gezondere we-

het tankstation, in de lunchroom en

producten, dat dit geen opgave

Maar de fabrikanten kunnen het

voor Liga.” Arla wil transparant

reld. Het aanbod aan verantwoorde

in de schoolkantine. In Nederland

meer hoeft te zijn. Welke introduc-

niet alleen, de rol van de onderne-

zijn over de ingrediënten, óók op

en gezonde producten groeit nog

lijkt in de media vooral het ‘opgehe-

tie er ook wordt gedaan, zonder

mer is net zo belangrijk.

de verpakking. “Alle ingrediënten

steeds en ondernemers kunnen

ven vingertje’ de meeste aandacht

een gezonde en verantwoorde

er niet omheen maatschappelijk

te krijgen. Organisaties als de

boodschap is de kans op succes

Eigen beurs over ‘vrij van producten’

staan groot op de voorkant van Duidelijkheid

het pak”, zegt Wagner. “Optellend

“De komende jaren zal het belang

van nul naar honderd procent in

van verantwoorde en gezonde

duidelijke taal. In één oogopslag

producten verder toenemen”, zegt

zien mensen voor het schap wat zij

Miranda Wagner van Arla Foods.

kopen en kunnen zij een bewuste

“Niet alleen in het buitenshuis-

keuze maken.”

RAI Amsterdam was in juni/juli de locatie van de vierde editie van de Free From Food Expo, Europa’s eerste beurs

kanaal overigens, maar overal.

over eet- en drinkwaren zonder gluten, vet, suiker, noten, gmo’s, lactose en ga zo maar door. Ruim 200 exposan-

Daarbij wenst de consument meer

Verantwoordelijk

ten uit 43 landen toonden de stand van zaken in de groeiende markt van functionele producten. Het nieuws: in alle

duidelijkheid van de voedingsin-

De vraag wie er verantwoordelijk

categorieën is een groeiend aanbod aan functional food verkrijgbaar en, nóg beter nieuws, de producten smaken

dustrie. Uit onderzoek van Panel-

is voor een gezond aanbod aan

ook steeds beter. Met bijna 5000 bezoekers was de eerste Nederlandse Expo een succes. In 2017 wordt de Free

wizard blijkt dat 65% van de Ne-

levensmiddelen is niet zo eenvou-

From Food Expo op 8 en 9 juni/juli gehouden in Barcelona.

derlanders zich zorgen maakt over

dig te beantwoorden. Is dat de

onnatuurlijke, verborgen en kunst-

industrie of de ondernemer?


@12

Verantwoord nieuws van...

@FoodClicks juni/juli 2016

Arla Foods

Depa

Arla Naturals, 100% natuurlijk, lekker, eerlijk en duidelijk

Biodore® | go natural disposables van natuurlijke materialen

Nijkerk - Arla introduceerde onlangs Arla Naturals, een assortiment van lekkere, 100% natuurlijke fruit- en drinkyoghurts, zonder kunstmatige toevoegingen met een lichtzoete smaak.

Beuningen - Depa biedt sinds kort onder de naam Biodore® een volledig nieuw assortiment in disposables.

Arla vindt dat een product pas 100% natuurlijk mag heten als álle ingrediënten een natuurlijke oorsprong hebben, gemaakt met traditionele voedselbereidingsprocessen. Alleen als een product (met al haar ingrediënten) hieraan voldoet, dan vindt Arla dat 100% natuurlijk en zonder rommel. Arla laat graag zien welke ingrediënten ze gebruiken. De consument vindt deze daarom in begrijpelijke taal op de verpakking. En niet onbelangrijk: Arla vertelt waarom ze deze ingrediënten gebruiken. Op de voorkant van Arla Naturals staat hoeveel procent er van elk ingrediënt in het product zit. Zo tel je alles altijd op naar 100%. Lekker duidelijk. Alleen dan weet je écht wat je drinkt en eet.

De producten van Biodore® zijn gemaakt van uitsluitend natuurlijke materialen. Biodore® vertelt altijd van welk materiaal het product gemaakt is en welke eigenschappen het heeft, bijvoorbeeld of het composteerbaar is of FSCgecertificeerd. Alle disposables in het Biodore® assortiment zijn geïnspireerd op de materialen, patronen, vormen, kleuren en emoties uit de natuur. Dit past helemaal bij de hedendaagse lifestyletrends en het maakt van Biodore® een uniek, modern merk met opvallende producten die op vele manieren zijn te gebruiken.

Natuurlijk De Arla Naturals fruit- en drinkyoghurts bevatten geen riet- of bietsuiker, maar zijn natuurlijk gezoet met geconcentreerd druivensap, fruitextract of stevia-extract. Arla Naturals halfvolle fruityoghurt is er in de smaken Rood fruit, Bosfruit en Mango; Arla Naturals magere drinkyoghurts is er in de smaken Rood fruit en Bosfruit.

Assortiment Biodore® biedt een steeds breder assortiment disposables, waaronder verschillende formaten borden van bagasse en palmblad, composteerbare bekers en glazen, composteerbaar bestek van cPLA, draagtrays van papierpulp, schalen en schaaltjes, en cateringdozen van kraft karton. Biodore® biedt foodserviceaanbieders de mogelijkheid in te spelen op een belangrijke trend in foodpresentatie. Horecaondernemers zoals restaurants, eetcafés, cateraars en festivals kunnen zich met de natuurlijke producten van Biodore® op een bijzondere manier onderscheiden. Zo is Biodore® voor iedere horecamedewerker een genot om mee te werken. Als ieder detail moet kloppen, dan kies je voor Biodore® | go natural.

Meer info: (033) 247 62 22 / www.arla.nl

Meer info: (024) 649 32 25 / www.biodore.com / www.depa.eu

Remia

Hoppe

Remia introduceert nieuwe standaard in tomaten ketchup

Nieuw cadeautje Hoppe bij koffie en thee: Natuurlijk Lekker

Den Dolder - Remia introduceert een nieuwe standaard in tomaten ketchup die volledig voldoet aan de toenemende vraag naar natuurlijke en verantwoorde producten: 100% natuurlijk, 30% minder suiker dan de meeste andere ketchups, vrij van conserveermiddelen en allergenen en uiteraard vol van smaak. De tomaten ketchup met de vernieuwde receptuur bevat aanzienlijk minder suiker dan de meeste andere ketchups omdat de ketchup van Remia is gezoet met natuurlijke ingrediënten, waaronder een natuurlijke zoetstof uit de steviaplant. Deze leent zich uitstekend voor het zoeten van voeding, is 200-300 keer zo zoet als suiker, maar bevat niet de calorieën. Daarbij is de nieuwe Remia Tomaten Ketchup vrij van conserveermiddelen en allergenen. Uiteraard doet Remia ook in de vernieuwde receptuur geen concessie aan de smaak en gebruikt alleen de beste tomaten, zongerijpt en vol van smaak. Smaakmaker De introductie van de vernieuwde receptuur past bij de rol van Remia als smaakmaker en innovator in de markt voor sauzen en vetten binnen de levensmiddelenbranche. De producten van Remia zijn niet alleen lekker, maar ook zo verantwoord mogelijk. Uiteraard is ook de nieuwe receptuur glutenvrij en voorzien van Het Vinkje (Ik Kies Bewust). De tomaten ketchup met de vernieuwde receptuur is verkrijgbaar voor het ketchupassortiment binnen foodservice en in de nieuwe 10 kg emmer.

Tilburg - Hoppe Professional introduceert een innovatieve koekjesmix voor bij de koffie en thee: Natuurlijk Lekker. Het assortiment bestaat uit vier verantwoorde koekjes met 30% minder vet en 40% minder suikers dan traditionele koekjes.

Meer info: (030) 229 78 98 / www.remiafoodservice.nl

Consumenten hebben steeds meer behoefte aan gezonde variatie, maar willen ook genieten. Hier kiezen ze zeker voor op verwenmomenten, zoals het buitenshuis drinken van een kop speciaalkoffie of thee. Hoppe speelt hierop in met de Natuurlijk Lekker koekjesmix, een assortiment koekjes in vier smaken: cranberry, koekkruiden, cacaonibs en kokos. De koekjes zijn gemaakt volgens een unieke receptuur, van 100% haver en 100% zonnebloemolie, zonder toevoeging van extra bloem of vetten. Ze zijn gezoet met de natuurlijke zoetstoffen honing en rietsuiker. Eigentijds “De populariteit van granen zoals haver en de vraag naar een gezondere koek, boden ons de uitdaging om een product op maat te maken”, zegt product manager Koen van Dommelen. “De productontwikkelaars van Hoppe zijn erin geslaagd om het toch wel traditionele koekje bij de koffie gezonder én eigentijdser te maken. Natuurlijk Lekker koekjes bevatten 15 procent minder calorieën, 30 procent minder vetten, 40 procent minder suikers en vijf keer zoveel vezels dan de gemiddelde koekjes in de horecamarkt.” Natuurlijk Lekker koekjes zijn per stuk verpakt in een verpakking die authenticiteit uitstraalt en is verkrijgbaar via de horecagroothandels in Nederland. Meer info: (013) 530 86 50 / www.hoppe.nl/natuurlijklekker

Diversey

SURE™, de biologische reinigingsproducten van de toekomst Utrecht - De duurzame en milieuvriendelijke reinigings- en hygiëneproducten van de toekomst zijn er al: SURE van Diversey Care. SURE reinigings- en hygiëneproducten zijn gemaakt van plantaardige ingrediënten, zijn 100% biologisch afbreekbaar en bevatten geen kunstmatige geur- en kleurstoffen. SURE plantaardige en biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen van Diversey Care voorzien in de dagelijkse behoefte voor het schoonmaken van keukens, vloeren, interieur, sanitair en persoonlijke verzorging. Alle ingrediënten zijn afkomstig uit hernieuwbare bronnen, wat de producten van SURE bijzonder milieuvriendelijk maakt. SURE is dan ook ontwikkeld voor professionele gebruikers die geen concessies willen doen aan de resultaten en tegelijkertijd hoge eisen stellen aan milieu en veiligheid. Ecolabel De SURE producten voldoen aan de criteria van het Europese Ecolabel. De ingrediënten van SURE zijn afkomstig uit hernieuwbare bronnen: bijproducten van de agro- en voedselindustrie op basis van suikerbiet, mais, stro, zemelen en kokos. Daarnaast zijn de meeste geconcentreerde reinigingsproducten in de SURE range geclassificeerd als ‘niet gevaarlijk’. Deze zijn ze te gebruiken zonder handschoenen of veiligheidsbril*. Het assortiment speelt in op de vraag naar meer natuurlijke en duurzame producten, die niet onderdoen voor Diversey Care’s vertrouwde en bewezen producten. Afnemers kunnen met SURE voldoen aan de verwachtingen van hun klanten en gasten, hun werknemers beschermen en hun eigen milieu-initiatieven ondersteunen. Geef een boom met SURE, kijk voor meer informatie op www.natuurlijkschoon.nl

Meer info: (030) 247 69 11 / www.sealedair.com/sure-nl *uitgezonderd oven/grillreiniging met onverdund product

Spadel

Nieuw: Spa Fruitlimonade, 100% ingrediënten van natuurlijke oorsprong Made - Puur water verdient puur fruit, zeggen ze bij Spa. Spa Fruitlimonade heeft een vernieuwd recept en bevat alleen ingrediënten van natuurlijke oorsprong. Met verbeterde Spa Fruitlimonade speelt Spa in op de groeiende vraag naar pure producten. Het zuivere mineraalwater van Spa gecombineerd met puur fruit. Met alleen maar ingrediënten van natuurlijke oorsprong. Dat is het vernieuwde recept van Spa Fruitlimonade. Spa heeft hiervoor ingrediënten geselecteerd die zo weinig mogelijk bewerking hebben ondergaan. Spa Fruitlimonade is een sprankelende, verfrissende fruitdrank die je steeds opnieuw kunt blijven ontdekken. Een frisdrank waarmee je superfruitig en superfris blijft.

Vernie uw recep d t!

Onderscheidend Spa Fruitlimonade biedt een unieke combinatie van Spa Bruisend mineraalwater en puur fruit. Het is een midcal frisdrank met 20-28 ml kcal per 100 ml., het bevat geen conserveermiddelen en is ook zonder kunstmatige kleur-, smaak- en zoetstoffen. Hiermee is Spa Fruitlimonade een lekker, verantwoord én onderscheidend alternatief binnen het reguliere frisaanbod. Spa Fruitlimonade is er in de smaken Lemon Cactus, Citron, Orange en Apple en wordt aangeboden in PET-flesje (inhoud 50 cl.) en blikje (33 cl.). De introductie wordt ondersteund met behulp van een opvallende tv- en online campagne.

Meer info: (0162) 69 07 60 / www.spa.nl/producten/fruit


Thema: Gezondheid

@FoodClicks juni/juli 2016

En vraagt de consument bewust om

Onzekerheid

verantwoorde producten of is het

Ondernemers en consumenten

overgrote deel er nog niet zo mee

gaan er anno 2016 niet standaard

bezig? “De consument vraagt naar

vanuit dat producten verantwoord

verantwoorde en gezondere produc-

en gezond zijn. “Eerder het tegen-

Food2Smile heeft een assortiment verantwoorde snoep

ten en daarnaast biedt de industrie

overgestelde”, zegt Miranda Wagner.

en snacks geïntroduceerd. Het bedrijf noemt de producten

@13

Lékker meukvrij snoepen met Food2Smile

dit ook zelf pro-actief aan”, zegt Van

“Er heerst steeds meer onzekerheid

‘lékker meukvrij’ en richt zich op scholen, sportkantines,

Waes. “Het initiatief ligt daarom bij de

over welke voeding gezond is. Uit

kinderdagverblijven, zorginstellingen, pretparken en

industrie én de ondernemer.

onderzoek van PanelWizard van april

supermarkten. Overmatig suikergebruik onder jongeren

De fabrikant heeft veel kennis over

dit jaar blijkt dat 79 procent van de

staat aan de basis voor de ontwikkeling van Food2Smile.

consumententrends en de juiste

Nederlanders kunstmatige ingre-

De producten hebben geen toegevoegde suikers of rode

producten en concepten die pas-

diënten als onnodig beschouwen. De

E-nummers, zijn meestal gluten-, lactose- en gelatinevrij,

sen bij een specifieke doelgroep.

behoefte aan duidelijkheid en trans-

laag in calorieën en tasten het tandglazuur niet aan. Maar

De ondernemer staat vaak in direct

parantie neemt alleen maar toe.

volgens Food2Smile zijn ze vooral lékker. “Door een beter

contact met de consument en kan de

Nederlanders willen weten wat ze

en gezonder alternatief te bieden wordt overgewicht voorkomen en daar kunnen ze hun hele leven van profiteren”,

keuze van het assortiment dus heel

eten. Normaal moeten zij achterop

aldus oprichtster Miriam Bouwens.

goed afstemmen op de lokale be-

een verpakking kijken om te zien of

hoefte vanuit het aanbod van diverse

een product kunstmatige ingrediën-

fabrikanten. Als Mondelez willen we

ten bevat. Het is Arla’s streven om

Buurzaam

nemers’ de ruggengraat zijn van

“Als Mondelez streven we ernaar de

de consument een ‘moment of joy’

voor mensen gezond eten makkelijk

Een ander voorbeeld is het initi-

dit project. Voordelen voor de

wereldmarktleider te zijn in verant-

bieden. Hierbij spelen we in op één

te maken. Daarom hebben we Arla

atief ‘Buurzaam Koken en Eten’

ondernemers zijn volgens PuurZuid

woorde snacks”, zegt Heleen van

van de drie behoeftes, namelijk vul-

Naturals fruit- en drinkyoghurts

van maatschappelijk dienstverle-

dat er geen eten verspild wordt, je

Waes. “Waar in ons aanbod nu een

len, verwennen of oppeppen. Voor

geïntroduceerd. Hierbij staan alle

ner PuurZuid in Amsterdam. De

helpt je buren, bent als ondernemer

derde uit gezonde en verantwoorde

de ondernemer is het belangrijk om

ingrediënten prominent op de

organisatie ergert zich aan het

betrokken bij de buurt en meer dan

snacks bestaat, zal dat in 2020

variatie in het aanbod van merken te

voorkant van het pak, inclusief de

feit dat er zoveel goed eten wordt

welkom om mee te eten. Deelne-

zijn gegroeid naar de helft van ons

hebben en zo op de juiste manier op

ingrediënten die we wettelijk niet

weggegooid. En dit terwijl er gezin-

mende ondernemers krijgen een

portfolio. Consumenten verwach-

deze behoeften in te spelen.”

verplicht zijn te vermelden. Duide-

nen zijn in Amsterdam-Zuid die

certificaat dat ze op de deur kunnen

ten meer van hun snacks dan ooit

lijkheid, dat is wat de consument

leven in armoede of eenzaamheid,

plakken. Volgens PuurZuid is dat

tevoren. Ze kijken steeds meer

wil. Zelf een bewuste keuze kunnen

aldus PuurZuid die buurtbewoners,

het visitekaartje dat je duurzaam

naar producten die in hun lifestyle

maken.”

ondernemers en bedrijven oproept

en maatschappelijk verantwoord

passen en die hun helpen hun

ende groep consumenten die steeds

hier wat aan te doen. Buurzaam

ondernemer bent, dus ‘buurzaam

gezonde en verantwoorde doelen te

vaker zuivel uit de dagelijkse voeding

Initiatieven

Koken en Eten gaat over het

ondernemer’.

realiseren. Ze doen dit door naar de

schrapt. “Zuivelproducten bevatten

Schrappen Volgens Arla Foods is er een groei-

ingrediënten op de verpakkingen te

Het aantal initiatieven van consu-

creatief, gezond en lekker koken

volgens hen steeds vaker kunstmatige

menten, van instellingen en bedrij-

met wat over is bij ondernemers

Groei

kijken. Ze willen weten hoe pro-

of andere verborgen ingrediënten”,

ven om dingen anders dan anders

uit de buurt. In het initiatief zijn alle

De vraag naar en het aanbod

ducten worden gemaakt, waar ze

zegt Miranda Wagner. “Dit ter-

te doen, om verder te kijken, om

buurtbewoners welkom om tegen

van gezonde en verantwoorde

vandaan komen, hoe ze zijn verpakt,

wijl melk in de basis als een heel

maatschappelijke veranderingen

betaling van 3,50 euro mee te eten.

levensmiddelen zal de komende

getransporteerd en in de markt

natuurlijk en gezond product wordt

te bewerkstelligen, groeit. Vele

Kinderen betalen 1 euro. Buurzaam

jaren nog flink groeien, zo is de

gezet. De consument wil weten hoe

beschouwd. Met de boodschap dat

bedrijven in de voedselindustrie,

Koken en Eten wordt gerealiseerd

verwachting. Mondelez speelt in

voedzaam producten zijn en wat wij

al onze ingrediënten 100% natuurlijk

van levensmiddelenfabrikanten via

met ‘buurzame buren, vrijwilligers

op deze tendens, met het zoge-

als fabrikant doen om de kwaliteit

zijn en dat we 100% transparant

distributeurs, restaurants en hobby-

die samen met ‘buurzame onder-

naamde ‘Well-Being’ programma.

ervan te verbeteren.”

zijn over de gebruikte ingrediënten,

koks wordt er steeds meer gedaan

hopen we dat het vertrouwen in

op het gebied van duurzaamheid en

Volgens Miranda Wagner is de

zuivel onder deze groep consumen-

gezondheid.

consument wereldwijd op zoek naar

ten stijgt. En dat zuivel bij hen weer

Restaurant Instock in Amsterdam

eenvoudige manieren om gezonder

in het dagelijkse voedingspatroon

bijvoorbeeld gebruikt in haar restau-

te leven. “Tegelijkertijd zijn er miljoe-

past.” Arla Foods ziet het als een

rants producten ‘waar wat mee is’.

nen mensen die kampen met de

belangrijke taak om het voor mensen

Dit kunnen groenten en fruit zijn met

gevolgen van slechte eetgewoon-

eenvoudiger te maken om gezond

een deuk, plekje of andere afwijking

ten en een gebrek aan kennis van

te leven. “We werken samen met

waardoor het in normale omstandig-

wat gezond is. Er zijn problemen

retailers om hun gezondheidsprofiel

heden wordt weggegooid. Nu maakt

met overgewicht, ondervoeding,

te versterken en gezonde producten

Instock er dagelijks de meest lekkere

diabetes en andere ziekten die

beter verkrijgbaar te maken”, zegt

gerechten van. Een groeiend aantal

samenhangen met een ongezonde

Wagner. “Met hen ontwikkelen we

restaurants zet ook biologische of

levenswijze. Ook in dit kader neemt

een gezamenlijke visie en geven

duurzaam geproduceerde lekkernijen

het belang van verantwoorde en

we invulling aan onze gezondheids-

op de menukaart. Dan is het nieuws

gezonde producten de komende

strategie. Zo hebben we onlangs

niet dát het op de menukaart staat,

jaren verder toe.”

met één van onze retailpartners

maar dat er speciaal op gewezen

een ontbijtactivatie opgezet, om het

wordt. De consument ziet wat het

belang van een gezond ontbijt te

bedrijf op het gebied van natuurlijke

onderstrepen.”

en verantwoorde producten doet.


@14

Thema: Gezondheid

@FoodClicks juni/juli 2016

Bezoekers De Efteling kunnen kiezen voor verantwoorde snacks

Gezonde tussendoortjes

Pretpark de Efteling in Kaatsheuvel serveert sinds Volgens het Voedingscentrum zijn veel producten die worden verkocht als

juni/juli verantwoorde snacks. Bezoekers kunnen

‘verantwoorde tussendoortjes’ calorierijk, te zout of ze bevatten te veel

in restaurant de Gulden Gaarde, vlakbij attractie

suiker of verzadigd vet. Maar de organisatie geeft ook een overzicht van

Droomvlucht, terecht voor verse en verantwoorde

gezonde tussendoortjes die ‘Schijf van Vijf-proof’ zijn:

snacks, maaltijden, salades en smoothies.

Fruit •

appel, sinaasappel, banaan, mandarijn, aardbeien, bosbessen, kiwi,

Het aangepaste assortiment onder de naam Foodfor-

nectarine, perzik, meloen, pruimen, abrikozen, rozijnen, fruitsalade of

Fun bestaat onder meer uit soepen, smoothies, wraps,

fruitspiesje

salades, fruithapjes, broodjes, tosti’s, verantwoorde repen

Groente

en yoghurts. De Efteling zet daarnaast in op biologische,

komkommer, cherrytomaten, reepjes paprika, worteltjes, radijsjes,

glutenvrije, natriumarme en fairtrade producten. Wie een

stukjes rauwe bloemkool, bleekselderij of rettich

worstenbroodje wil, heeft ook de keuze uit een vegetari-

Zuivel

sche en een halal variant. Aanvullend hierop is het nieuw

ontwikkelde picknickconcept de Gulle Knapzak. Hierbij

magere yoghurt naturel of kwark

Noten

biedt de Efteling met een speciale picknicktas de mogelijk-

heid om extra te genieten van de producten uit het assor-

ongezouten amandelen, cashewnoten, pinda’s, walnoten of hazelnoten

Graanproducten

timent op een van de picknickplekken in het attractiepark.

FoodforFun is een merk van FoodforHospitality, onderdeel

volkoren boterham, volkoren knäckebröd

Dranken

van Maison van den Boer. De cateraar wil met FoodforFun

lekker kan zijn’. De Efteling en Maison van den Boer willen

‘op verrassende wijze actief bijdragen aan geluksmo-

met het horecaconcept op onderscheidende wijze bijdra-

menten en gelijktijdig bewijzen dat gezond eten ook heel

gen aan een verantwoord maar vooral lekker dagje uit.

thee, koffie, water of chai thee

Akkoord Verbetering Productsamenstelling getekend Vijf instanties in Nederland hebben het Akkoord Verbetering Product-

consumenten bijna ongemerkt gezonder gaan eten. Voorbeelden zijn

koord is ondertekend door het Centraal Bureau Levensmiddelenhan-

samenstelling ondertekend. Het akkoord bepaalt voor productgroe-

de forse zoutreductie in brood en 30+ kaas die overal en makkelijk

del, de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie, Koninklijke

pen nieuwe standaarden op calorieën, ongezonde vetten en zout,

verkrijgbaar zijn. Daarnaast is in de productgroepen sauzen en soe-

Horeca Nederland, Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties en

waar elke producent aan meewerkt. Het akkoord zorgt ervoor dat

pen de hoeveelheid zout en suiker inmiddels fors gedaald. Het ak-

de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

@VERTENTIE

HET ORIGINELE TUSSENDOORTJE.

ER TEGENAAN


Thema: Gezondheid

@FoodClicks juni/juli 2016

Spadel zet stap met ‘CO2 Neutral’ label

@15

Voedingscentrum wil zoete drankjes weg uit schoolkantine

Spadel, bekend van de natuurlijke mineraalwaters Spa en Bru, heeft het ‘CO2-Neutral’ label ontvangen van CO2Logic en Vinçotte voor alle vestigingen. Hiermee is 20% van de gehele waardeketen neutraal en zet het bedrijf een grote stap richting de ambitie om in 2020 volledig CO2-neutraal te zijn. “Duurzaamheid zit in ons DNA”, zegt algemeen directeur Marc du Bois. “Spadel wil een duurzame onderneming zijn in een duurzame wereld. Het behalen van het CO2-neutral label bevestigt de inspanningen die we al jaren leveren om concrete antwoorden te bieden om onze CO2 voetafdruk tot een minimum te herleiden. Dit ver-

Het Voedingscentrum wil dat basisscholen zoete

duidelijk signaal”, aldus Daniëlle Wolvers van het Voedings-

sterkt de keuze van de groep

drankjes gaan verbieden. Onderwijsinstellingen

centrum in het AD. “Kinderen beïnvloeden elkaar, dus één

om sterke regionale kwaliteits-

moeten een voorbeeld nemen aan De Albatros in

zo’n regel helpt enorm om gezond gedrag te stimuleren.” Van

merken aan te bieden die ook een lage CO2 afdruk hebben.” Duurzaamheid

Dordrecht waar kinderen alleen water en melk mogen

de ongeveer 6700 basisscholen in Nederland hebben slechts

is een van de strategische pijlers van Spadel. Het heeft daarom in 2010 am-

drinken.

94 het certificaat ‘Gezonde School’ omdat ze het advies van

bitieuze duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd: tegen 2015 een daling

het Voedingscentrum hebben opgevolgd. De organisatie zou

met 20% van haar CO2 voetafdruk en in 2020 volledige CO2-neutraliteit

De school is een van de onderwijsinstellingen die maatregelen

graag zien dat alle scholen drankjes met toegevoegde suikers

voor de gehele productieketen. Spadel heeft de afgelopen jaren onder meer

heeft genomen in de strijd tegen overgewicht, schrijft het AD

in de ban doen. Leerlingen van De Albatros krijgen tijdens de

het gewicht van de PET-flessen verminderd, 13.000 m² zonnepanelen op

eind juni. De Albatros is hoe het Voedingscentrum het graag

ochtendpauze fruit en melk van de school. Een kritische noot

het dak van Spa Monopole geïnstalleerd en gebruikt groene stroom in alle

ziet. Want halfvolle melk en water passen perfect in de schijf

is hier op z’n plaats, want volgens onderzoeken is frisdrank

productievestigingen.

van vijf. “En als iedereen dat op school doet is dat een heel

verantwoordelijk voor slechts 4% van de totale suikerinname.

Equestrian Centre de Peelbergen kiest voor eigen, uniek aanbod

‘Niet rigide, wel de juiste balans’ Sportkantines – Geen borrelnoten of pinda’s op de bar van Equestrian

de kantine heeft iedereen zicht op

zelfde, we proberen zoveel mogelijk

voorzet en dat afspraken worden

Centre de Peelbergen, maar snacks van Smood. Exploitatiemanager

de drie rijhallen. Een hal heeft een

uit de streek te halen”, aldus de on-

nagekomen. Als ik bij Chef’s Culinair

Frank Laenen wil zijn kantine bij een paardencomplex, zonder bijdrage

betonnen vloer, zodat de ruimte ook

dernemer. Of het niet opmerkelijk is

kom dan kent iedereen mijn naam

van JOGG of welke instantie dan ook, graag steeds gezonder maken.

geschikt is te maken voor optredens

dat De Peelbergen het Duitse Chef’s

en iedereen weet wat ik wil. Daar

Vanuit eigen overtuiging en missie, maar ook omdat hij ziet dat zijn gas-

of andere evenementen. Alle part-

Culinair dan als groothandelsleveran-

houd ik van. Want uiteindelijk moet

ten het waarderen.

ners die betrokken zijn bij de bouw

cier heeft? “Absoluut niet, het gaat

iedereen in de keten je helpen in het

van het paardencentrum hebben

er om dat jij je gasten het allerbeste

realiseren van je doelstellingen.”

zich geconformeerd aan doelstelling om ook de kantine verantwoord te maken. Laenen: “Wij hebben hier ook onze eigen frietjes; Flynter van Lamb Weston. We willen het hier echt anders doen, anders dan

Smood wil snacken vooral gezond maken

andere sportkantine. Paella op het menu, bij welke vereniging krijg je

Verantwoord - Het Limburgse bedrijf Smood levert voeding met

dat? Mensen willen vis, vernieuwing,

een missie. De ingrediënten die worden gebruikt smaken niet

maar ook beloning als het gaat om

alleen, maar passen ook bij een gezonde en sportieve levens-

eten en drinken. Daarom hebben we

stijl.

naast gezonde maaltijdaanbiedingen, ook het meer traditionele aanbod. Je

Smood wordt gemaakt van verse, geselecteerde groente, fruit en granen.

moet geen nee verkopen als mensen

Deze ingrediënten worden, met behoud van vitaminen en mineralen,

Luxe broodjes, soepen en maaltijden;

al onze maaltijden standaard aan met

een frietje met kroket willen, want

gemengd en gedroogd tot luchtige en smaakvolle croutons met gezonde

dat zijn de belangrijkste items die

een salade en hebben we met

dat zou een gezonde exploitatie in

voedingsvezels. En omdat het bedrijf de coutons gezond wil houden

Laenen op de menukaart heeft staan.

regelmaat themadagen, waar we

de weg zitten. Maar we verleiden

worden er geen suikers toegevoegd en wordt er met ruim 50 procent

Ook de kroketten en friet zijn er te

onze gasten verrassende menusug-

hen wel met een gezondere keuze,

minder zout en vet gewerkt dan de gemiddeld bij croutons. Daarnaast zijn

vinden, maar hij legt in zijn aanbod

gesties doen die passen binnen een

die daardoor gemakkelijker wordt

de producten vrij van conserveringsmiddelen en kunstmatige kleur-, geur-

vooral de nadruk op de drie eerder

verantwoord eetpatroon.”

gemaakt.”

en smaakstoffen. Dat maakt Smood ook verantwoord voor in de soep, de salade of als snack.

genoemde categorieën. Laenen: “Bij de paardenevenementen op ons

Hypermodern

Streekproducten

Oprichter Henri Michiels van Smood is met het bedrijf ruim twee jaar

complex zijn de meeste mensen hier

De Peelbergen in Kronenberg is een

Ook speelt men in op de seizoe-

geleden gestart, nadat hij zijn bedrijf in technische apparatuur voor de

drie dagen. Los van het feit dat zij

hypermodern paardensportcomplex

nen. Verder zijn er streekproducten

levensmiddelensector had verkocht. Hij verbaasde zich er over dat de

geen zin hebben in drie dagen friet,

middenin het Limburgse land. Het

verkrijgbaar. Leanen: “We zitten hier

gemiddelde prijs per kilo voedsel voor diervoeding vijf keer hoger lag

past bij deze sport ook het aanbieden

complex is neergezet om alle grote

middenin het gebied van de asper-

dan voor kinderen. Iets moet er mis zijn, dacht hij en dat motiveerde hem

van gezonde en verantwoorde voe-

paardensportevenementen te organi-

ges, natuurlijk doe je daar wat mee.”

om een bedrijf te starten dat zich richtte op gezonde en verantwoorde

ding. Niet rigide, door niets anders

seren. Het gebouw beschikt over drie

Daarom aspergesoep op de kaart,

producten. Het werd Smood. De croutons van Smood worden in Duits-

dan gezond aan te bieden, maar wel

‘binnenbakken’, waarvan ééntje met

maar ook kleinere gerechtjes en

land onder meer verkocht bij de supermarktketen Kaufhof. Daarnaast

door een juist balans aan te brengen

Olympische afmeting en een viertal

maaltijdsalades met het witte goud.

op diverse plaatsen als snacks. Momenteel is hij in gesprek met diverse

in het assortiment. Daarom bieden wij

buitenmaneges voor dressuur. Vanuit

“Voor de overige artikelen geldt het-

Nederlandse snackfabrikanten om zijn technologie in te zetten.


@16

Catering

@FoodClicks juni/juli 2016

Eerst kijken wat loopt en pas daarna investering in dure apparatuur

‘Elke dag op zoek naar kansen voor een gezonde exploitatie’

Dagelijks bestellen zo’n 1100 leerlingen in Het Amsterdams Lyceum eten en drinken bij de Vital 4 Skool balie Catering - De kantinebalie is niet langer dan vijf meter. Toch worden

het afbakken van diverse broodsoor-

het beter zijn gaan doen doordat er

de versgeperste sinaasappelsap

vanachter die balie dagelijks zo’n 1100 middelbare schoolleerlingen

ten en de panini’s, dé hit op school.

meer aandacht voor de presentatie is

ook naar achteren moeten, want die

voorzien van eten en drinken. Verantwoord eten en drinken, want Het

Het aanbod is smal en afgestemd

gekomen’. “Het is een realiteit waar

wordt met zijn natuurlijke suikers niet

Amsterdams Lyceum, het oudste lyceum van Nederland, kent met de

op de behoefte van de gasten, de

je de ogen niet voor kunt sluiten. Als

meer als gezond gedefinieerd. Van-

formule Vital 4 Skool een ‘gezonde schoolkantine’.

leerlingen en docenten. Verantwoor-

cateraar ben je elke dag op zoek

daar dat binnenkort wordt geëxpe-

delijk manager Michel Rietman van

naar de kansen voor een gezonde

rimenteerd met Mason Jars-flessen,

Vital 4 Skool, dat onderdeel uitmaakt

exploitatie.”

waar de leerlingen zelf waters met

Alleen met een goede voorbereiding

zakt. Doordat er gebruik is gemaakt

en een bewust assortiment kan men

van ‘glazen stenen’ in het wegdek

de stormloop in de pauzes aan.

valt er in de kantine zelfs wat daglicht

Drie medewerkers van Vital 4 Skool

naar binnen. In samenwerking met

zijn tijdens de openingsdagen van

Vital 4 Skool is de kantine fantastisch

de school in de kantine aanwezig om

ingericht om zo de verblijfsduur van

tijdens de piektijden de leerlingen te

de leerlingen te verlengen. De kracht

voorzien van eten en drinken. Tijdens

van de formule zit in de eenvoud.

de lesuren worden de voorberei-

Met een vers en lekker assortiment,

dingen getroffen voor de nieuwe

een optimale routing en een maxi-

stormloop aan de balie. De pauzes

male versbeleving wordt de leerling

zijn relatief kort, dus er moet snel

gemotiveerd om in de kantine te

worden gewerkt.

blijven eten.

Kracht zit in eenvoud

De gezonde kantine van Vital 4 Skool

De kantine van Het Amsterdams

gaat voor ‘goud’ en voldoet aan

Lyceum aan het Valeriusplein is

alle richtlijnen welke van toepassing

gebouwd onder de doorgaande weg

zijn voor ‘de gezondere kantines’.

onder de poorten van het gebouw

Het Voedingscentrum bepaalt aan

en verbindt nu ondergronds de twee

de hand van het aantal facings van

vleugels van de school. Bouwtech-

gezonde producten of de kantine

nisch een huzarenstukje, omdat de

een bronzen-, zilveren- of gouden

kantine er gelijk voor zorgt dat het

status ontvangt. In Het Amsterdams

monumentale gebouw niet meer ver-

Lyceum staat een heteluchtoven voor

van FHC Formulebeheer, laat weten

vers fruit of appelsap kunnen tap-

dat er vooral behoefte is aan rijkelijk

Zelf tappen

pen. Bovendien wordt er een tap-

belegde broodjes bij de gezonde

Leerlingen bewegen naar een

punt van Joint the Pipe aangelegd waar gratis gefilterd kraanwater is te

‘Ook fruit en groenten presenteren we, maar de voorkeur bij de leerlingen gaat toch meer uit naar de broodjes’

tappen. Vital 4 Skool is een franchiseconcept die in zes jaar is uitgegroeid naar 32 schoollocaties. De meeste franchise ondernemers exploiteren meerdere locaties. De fee voor het concept, de ondersteuning en de dienstverlening, bedraagt een klein vast bedrag per leerling per jaar. Rietman: “Het is dus niet omzetafhankelijk en zorgt voor duidelijkheid over de kosten van het concept voor

kantine. “Ook fruit en groenten pre-

gezond voedingspatroon is een weg

een ondernemer. De ondernemer

senteren we, maar de voorkeur bij

van lange adem. Daarom zijn in de

is zelf verantwoordelijk voor een

de leerlingen gaat toch meer uit naar

gezonde schoolkantine de suiker-

succesvolle omzet.” In Amsterdam

de broodjes.” Om er meteen aan te

rijke en andere calorierijke producten

ligt de omzet op circa 1000 euro per

koppelen dat ‘ook de verkoop van

meer naar de achtergrond verhuisd.

schooldag, het feit dat de school

vers geperste sappen en smoothies

Met de nieuwe Schijf van Vijf zou

in het welgestelde Amsterdam-Zuid


Catering Special Duurzaamheid

@FoodClicksfebruari juni/juli2016 2016 @Foodclicks

@17 @11

ligt speelt daarin zeker een rol. De

concern dan ook bijzonder veel en

het gebied van duurzaamheid en

exploitatie en de werkzaamheden

draagt dat ook graag uit. Zo zijn er

milieu spelen.” Dat zegt brand

beperken zich tot de kantinebalie, au-

projecten om de ontbossing tegen

manager Edward Looyé van Depa

tomaten en de keuken. Het schoon-

te gaan, de CO2-uitstoot terug te

Disposables. Als onderdeel van

houden van de kantine wordt meestal

dringen en kindersterfte te voor-

de PACOMBI GROUP investeert

door de school zelf gedaan.

komen door de verbetering van de

Depa in oplossingen die zo min

hygiëne. In 2010 werd het Sustai-

mogelijk schadelijk zijn voor het

Uitdagingen

nable Living Plan geïntroduceerd.

milieu. Voorbeeld is het disposable-

De gasten van Vital 4 Skool zor-

Doel hiervan is de omvang van het

sconcept Bright. Looyé: “Het unieke

gen voor de nodige uitdagingen en

bedrijf te verdubbelen en tegelijker-

van Bright-producten is dat deze

vrolijkheid. “Tieners zijn inventief en

tijd de milieu-impact te verkleinen

aantoonbaar minder milieubelastend

proberen je uit. Als medewerkster

en de positieve maatschappelijke

zijn dan vergelijkbare producten in

dien je dan ook sterk in je schoenen

invloed te vergroten. Unilever werkt

de markt. Dit kunnen we berekenen

te staan.” Rietman vertelt met een

samen in partnerships waardoor

op basis van de Life Cycle Assess-

glimlach over de introductie van pin-

het in staat is wereldwijd dingen te

ment methode. Deze methode, die

nen als betaalmethode. “De leerlin-

veranderen: ontbossing en klimaat-

ondersteunt wordt door Stichting

gen reageerden enthousiast toen we

verandering, duurzame landbouw Bij Vital 4 Skool wordt overal goed en kleinschalige boerenbedrijven. Het over nagedacht. De inrichting van

Natuur&Milieu, zichen op vraagt een forse baseert investering negentien criteria, CO2arbeidsinzet, terwijl zoals je nietde eens weet

streven vanenUnilever is omdeinvers2020 de counter de keuken, de gezondheid het welzijn te presentatie en deensigning. Het klopt

uitstoot, hetwel waterenergieverof de jeugd vooren koffie kiest. In bruik en deis uitputting van grondstofde praktijk de hoeveelheid koffie

hebben en verbeterd vanaan meer een allemaal draagt bij het dan succes miljard mensen,schoolkantine. een halvering De van van de gezonde

fen.aan Deleerlingen hele levenscyclus van het die wordt geschonproduct wordt in berekening ken heel gering ende rechtvaardigt

de milieu-impact van haar producten gast is centraal gesteld en het rendete hebben een verment van degerealiseerd ondernemeren is leidend

meegenomen. Uniek in de het zeker geen aanschaf vanverpakdure kingsbranche en bewezen beter!” apparatuur. Hetzelfde geldt voor de

Oltimers van Autodrop heeft een assortiment biologische drop geïntrodu-

tie werd ingezet, waarbij zij 1 vakje Koploper mochten krassen, waren ze zo slim Het Brits-Nederlandse concern Uniom met het lampje van de smartpholever is internationaal koploper op ne op de toiletten door de kraslaag het gebied van duurzaamheid. Dat heen te spieken. Het viel ons al op concluderen GlobeScan Incorporadat er zo veel grote prijzen werden ted en SustainAbility op basis van gewonnen! We vinden het als Vital een onderzoek onder deskundigen. team heerlijk om hier elke dag mee Van de ondervraagden merkt 15 om te gaan. Het zorgt voor dynamiek procent Unilever aan als wereldleiop de vloer. En als ondernemer wil je der op het gebied van duurzaamdat toch!” heid. Om voorloper te blijven op het

hoging van de levensstandaard van voor conceptontwikkelaar FHC Formiljoenen mensen diebijvoorbeeld in de Unilevermulebeheer. Er wordt

Een ander nieuw concept smoothiemachine; je bereidtvan ze de voor PACOMBI GROUP Biodore, een en incidenteel moet jeisdirect bijma-

Frisse Robben Drop en Honing Zoete Bijtjes Drop. Volgens producent

ketengezet werken. duurzaamheid koffie metDoor een Senseo-mate laten in alleworden vezels chine en doordringen ook de smoothies

range verpakkingen en disposables ken, maar daarvoor hoef je niet fors volledig gemaakt van natuurlijke te investeren. De focus ligt bij ons

nieuwe dropsmaken de beste ingrediënten van biologische teelt en heeft

van een het bedrijf zorgt het Sustainable met huis-tuin-en-keukenmixer Living Plan nieuwe kansen en gemaakt. Ofvoor dat niet ontzettend

materialen zoals palmblad, op de verkoop vanhout, belegde broodjes bamboe, en suikerrietpulp. en warme karton broodsoorten dus daar zit

op een verantwoorde manier zijn geproduceerd, met respect voor dier en

voor groei, is? aldus Unilever. bewerkelijk Rietman: “Veel on-

voor een biologische lijn is volgens Concorp dat het familiebedrijf graag

dernemers maken de fout om direct

“Bijzonder in het concept in.” is dat ook de meeste investering Hetop elke Biodore-verpakking succes van Vital 4 Skool? specifieke Rietman:

inBewust het begin te investeren in dure apparatuur. Je moet kijken wat “De komende jaren eerst zal het aantal

informatiejestaat over observeert de materiaal“Wanneer het goed is soort, de samenstelling, herkomst, het succes van dit schoolcatering

loopt en wat niet. Een grote machine consumenten groeien dat bewust

gebied van duurzaamheid doet het

is van de rol die verpakkingen op

eigenschappen en afvalverwerconcept: less is more!” king”, aldus Looyé.

hiermee begonnen. Ze probeerden Daarbij willen we vooroplopen op echter wel heel slim op ‘nee’ te drukhet gebied van duurzame verpakkinken tijdens het bevestigen waardoor gen. Met het oog op een duurzame zij stiekem niet afrekenden. Door de toekomst willen we inspireren en tijdsdruk in de pauze dachten ze daar een voortrekkersrol vervullen”, aldus slim mee om te gaan. Of tijdens de de frisdrankreus. krasactie, welke onlangs als promo-

Duurzaam schoonmaken met natuurlijk ingrediënten Het is vanaf nu mogelijk om op het gebied van reinigingsmiddelen duurzame stappen te nemen. Het van origine Amerikaanse bedrijf Sealed Air Diversey Care heeft recent onder de naam SURE plantaardige hygiëne- en reinigingsmiddelen geïntroduceerd. De firma biedt met deze nieuwe productlijn bewust duurzame oplossingen voor effectieve reiniging en hygiëne waarin respect voor het milieu en de volksgezondheid centraal staan. Alle SURE reinigingsmiddelen zijn gemaakt van plantaardige ingrediënten, zijn 100% biologisch afbreekbaar en

Ongezonde producten worden meer uit het zicht gepresenteerd;

bevatten geenbroodjes kunstmatige kleurstoffen. zijn Vers belegde zijn geurbij deen leerlingen van De Hetingrediënten Amsterdams

gezonde broodjes zijn de blikvanger

bijproducten van de agro- en voedselindustrie op basis van suikerbiet, Lyceum favoriet mais, stro- of tarwezemelen en kokosnoot.

Oldtimers lanceert assortiment biologische drop ceerd. De dropjes zijn er in de varianten Zuiver Zoete Tractor Drop, Ziltig Concorp is kwaliteit voor Oldtimers altijd de norm. Daarom zitten in de de range een officieel SKAL keurmerk. Dit houdt in dat alle grondstoffen natuur en zonder chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. De reden iets wil nalaten aan de generaties die komen en daarom steeds duurzamer

Tijdens pauzes is er een ware runA-merk op dedat lekkernijen. Dat vergt produceert. Oldtimers is het eerste biologische drop op de een strakke markt brengt.organisatie

@VERTORIAL @VERTORIAL

Bright ! Bewezen Beter ®

Wat is nou makkelijker om te gebruiken dan disposable bordjes, glazen of bestek? De producten van Bright® zijn een duurzaam alternatief voor vergelijkbare producten in de markt. Ze zijn aantoonbaar minder belastend voor het milieu dan gemiddeld. Dat is wetenschappelijk aangetoond. Slimme disposables dus. Bewezen Beter!

Meer info:

Bij steeds meer foodservicegros-

Wat betekent de Eco Rating® ?

menstelling. De milieu-impact van

siers vindt u de unieke producten van

Op alle verpakkingen van Bright -

Bright®-producten is vergeleken

Firma:

Depa Disposables

Bright® in de schappen. De range

producten staat de Eco Rating®

met andere producten, op basis van

Telefoon:

(024) 649 32 25

artikelen is onlangs uitgebreid met

afgebeeld. Op een schaal van 0 tot 5

19 milieu-impactfactoren. Natuurlijk

E-mail:

info@depa.eu

een serie rietjes in diverse kleuren,

sterren is duidelijk te zien hoe goed

CO2, maar ook bijvoorbeeld water-

Website:

www.brightpackaging.com

lengtes en diameters. Verpakt in

het product scoort. Hoe meer ster-

en energieverbruik tijdens de hele

handige dispenserdoosjes. Of in

ren, hoe beter het is voor het milieu.

levenscyclus van het product. Van

voordelige zakken. Daarnaast is ook

De wetenschappelijke LCA-methode

grondstofwinning tot en met afvalver-

het veelgebruikte disposable bierglas

achter de Eco Rating® wordt on-

werking. Want Bright® kijkt niet alleen

met een inhoud van 250 ml onlangs

dersteund door de onafhankelijke

naar het materiaal waar een product

opgenomen onder het merk Bright®.

milieuorganisatie Natuur & Milieu.

van gemaakt is, maar ook naar alle

®

Ideaal voor ieder festival. En minder

fasen van het product tijdens de hele

milieubelastend. Want het bierglas

Waarom is het écht duurzamer ?

levenscyclus. Alleen zo kan je bepalen

scoort maar liefst 5 sterren in de Eco

Dat heeft te maken met efficiënt

of een product écht minder milieube-

Rating®.

design en slimme materiaalsa-

lastend is. Bewezen Beter!

www.depa.eu


Onze nieuwe drinkbeker! Veel duurzamer*

BOERenLAND zit vanaf nu in een handig pakje. Net zo veel. Net zo lekker. *De Carbon Footprint zal t.o.v. de huidige drinkbeker met meer dan 50% verlaagd worden / gemaakt van karton met FSC keurmerk / gemaakt met Biobased plastic.


Nieuws

@FoodClicks juni/juli 2016

@19

De perfecte espresso, automatisch handgemaakt centraal in nieuwste generatie

‘Een kop goede koffie is als een ideale collega’

Nieuwe WMF espresso oogt als pistonmachine maar dan zonder barista Koffie – Een nieuwe stap in de wereld van de professionele koffiemachines. Het Duitse WMF introduceert een espressomachine die er van de buitenkant uitziet als een traditionele pistonmachine met twee filterdragers, maar die volautomatisch zelf de bonen in de juiste hoeveelheid maalt en aandrukt voor een espresso, cappuccino, latte of andere koffiespecialiteit.

De koffiemachine biedt de beleving van de bereiding van koffie door een barista, maar iedereen kan ermee uit de voeten In de moderne horeca draait het als

de bereiding van koffie door een

het om koffie gaat om twee dingen:

barista, maar iedereen kan ermee uit

kwaliteit en snelheid. Barista’s

de voeten.

bereiden uit high tech machines alle

De WMF espresso ziet eruit als een pistonmachine, maar is een volautomaat die de verse koffiebonen maalt, doseert en in de houder drukt

mogelijke speciaalkoffies. Maar wat

Volautomaat

te doen als je geen barista in huis

De opvallende pistons, de pijpjes

specialiteit. Concurreert de WMF

Iedereen

automatisch aan. Plaats de filterdra-

hebt en toch de beleving van de

voor melkschuim, de drukknoppen,

espresso hiermee met een barista?

Bij een traditionele filterdrager is

ger, druk op de knop, bereid je voor

ambachtelijke bereiding van koffie

de kopjeshouder; de WMF espresso

Nee, aldus WMF, een barista

vakmanschap een vereiste om de

op de perfecte espresso, verwijder

wilt en baristakwaliteit koffie wilt

ziet in alles eruit als een pistonma-

bereidt topkwaliteit koffie en blijft

perfecte espresso te bereiden, zegt

de filterdrager en klaar. Maak de

schenken? Hiervoor heeft WMF nu

chine, maar is een volautomaat die

populair. Maar niet iedereen heeft

WMF. Het instellen van de molens

koffie naar wens af met een mooi

de WMF espresso geïntroduceerd.

de verse koffiebonen maalt, afpast

een professional in huis en de WMF

en het aandrukken van de koffie is

melkschuim, volautomatisch mid-

Onder het motto ‘De perfecte es-

en in de houder drukt. Eén druk op

espresso maakt het mogelijk ook

een kunst apart. De WMF espresso

dels auto steam of handmatig op de

presso, automatisch handgemaakt’

de knop serveert de juiste hoeveel-

zonder barista op de trend in te

houdt rekening met alle belangrijke

traditionele manier. Iedereen kan het,

biedt de machine de beleving van

heid verse koffie voor de gevraagde

spelen.

parameters, maalt en drukt de koffie

aldus WMF.

Onderzoek toont aan: juiste branding buiten en binnen levert extra omzet op

Consumatics bereikt het onbewuste van de consument Shopper insights – 95% van ons gedrag is onbewust. De juiste signa-

(JDE) weten wat het effect is van

kunnen downloaden. Zij zagen De

bij het zien van Douwe Egberts sig-

len op de juiste plek kunnen de consument in een bepaalde richting

POS-materiaal van D.E en Piazza

Beslagkom in Virtual Reality in een

ning de keuze voor latte macchiato

sturen. Door te begrijpen wat er omgaat in het hoofd van de klant,

D’Oro. Hiervoor deed Consumatics

van de drie condities en beantwoord-

met ongeveer 25 procent”, aldus

kunnen organisaties de geboden beleving perfectioneren. Het zijn de

Virtual Reality onderzoek bij restau-

den vragen. Het verschil tussen de

Kielstra volgens wie opvallende

onderzoeken en adviezen van Consumatics in Amsterdam die ervoor

rant De Beslagkom in Katwijk. “Met

drie situaties is vervolgens interes-

branding ervoor zorgt dat men zin

zorgen dat een formule en merk optimaal kunnen presteren.

een 360 graden camera is de ruimte

sant om te zien.”

krijgt in koffie. “POS materiaal heeft

in beeld gebracht. Er zijn drie situa-

beslist invloed op het gedrag van

Hoe wordt jouw organisatie beleefd?

experimenten en -superactueel- met

ties gecreëerd, waarbij in de eerste

Bevindingen

een potentiële gast. De volgende

Is alles duidelijk? Voelt het goed?

de OSQAR Virtual Reality-bril. Het

situatie geen branding was, bij de

Het eerste onderzoek gaf diverse

stap is om samen met JDE Profes-

Wat kan er beter, moet er anders?

resultaat: mooiere ervaringen van de

tweede Douwe Egberts branding

inzichten. “Als er D.E materialen zijn

sional verdieping te doen op dit

Consumatics beantwoordt deze

gast, hogere loyaliteit en een beter

en bij de derde Piazza D’Oro”, licht

te zien, stijgt de vraag naar koffie

onderzoek. Met het panel weten we

vragen met behulp van wetenschap-

resultaat. Consumatics doet consu-

onderzoeker Wenda Kielstra toe.

met minimaal 10 procent. Cappuc-

tenslotte ook bij welke doelgroep de

pelijk onderzoek en advies. Insights

mentenonderzoeken in opdracht van

“Deze ruimte hebben we aan mem-

cino is overigens verreweg favoriet,

aanpassingen in de zaak het meeste

die worden verkregen door middel

vele gerenommeerde fabrikanten. Zo

bers van het panel via OSQAR laten

ruim 45 procent van de responden-

aanspreekt en welke POS-materia-

van mystery visits, literatuurstudies,

wilde JACOBS DOUWE EGBERTS

zien, onze app die consumenten

ten kiest hiervoor. Daarnaast stijgt

len er interessant zijn.

Consumatics onderzoekt en toont het verschil: als er D.E materialen te zien zijn, stijgt de vraag naar koffie met minimaal 10 procent


@20

Marketing

@FoodClicks juni/juli 2016

@VERTORIAL

Hero Jam natuurlijk goed! Volop kansen voor

‘Jongeren van nu zijn de ouderen van straks’

gezondheid in foodservice

Marketing - De vraag naar gezonde, eerlijke en verantwoorde producten neemt nog steeds toe. Gezondheid biedt dan ook volop kansen voor foodservice en de eigen organisatie. Maar is de consument wel klaar is voor een gezond assortiment en wat betekent gezondheid eigenlijk voor formules in foodservice? Marketing4Results zocht dit uit in samenwerking met Puur Veltman, een bedrijf dat werkt vanuit passie voor eerlijke en pure voeding.

“Gezondheid is verantwoordelijkheid nemen waar je kan. Zorgen dat je het beste product kan aanbieden aan de gast door ingrediënten te verbeteren.”

“Onze focus licht op lekker, gezond en duurzaam. Daarnaast zijn wij erg bezig met de kracht van eten. Waarom is eten goed voor je?” Hero is de jamexpert van Nederland. Hero verwerkt en conserveert al fruit sinds 1886. 90% van het fruit komt uit de Europese Unie en van de plek waar de beste kwaliteit groeit. Al meer dan 125 jaar werkt “Onbewerkt, vers en gevarieerd.”

Hero samen met een netwerk van boeren om het allerbeste fruit voor de jam te selecteren. En dat proef je! Niet voor niets is Hero volgens de consument dé jamexpert en staat Hero garant voor de hoogste kwaliteit en lekkerste smaak.

“Volledig vrij zijn van onnatuurlijke additieven. Reductie van suiker, zout en

Hero Original Jam minijars

vet zonder dat het ten koste gaat van de smaak.”

Misschien wel dé jamklassieker van Nederland is Hero Original Jam. Dat is jam zoals jam bedoeld is. En nu nog meer, want Hero

“Als dierentuin heb je een belangrijke maatschappelijk functie”

Original Jam minijar heeft een verbeterde receptuur die nog dichter bij de natuur staat. Fruit, suiker, pectine en citroensap. Niets meer niets minder.

“Wij gaan mee op wat de markt vraagt. De klant zoekt niet het hele ge-

Uiteraard bevat Hero Original

zonde, maar een stap gezonder.”

Jam minijar ook geen kleur-, geuren smaakstoffen. “Gezondheid is voor ons opgedeeld in twee pijlers. Gezond: een gezond aanbod bieden naast het reguliere assortiment. Verantwoord: we zijn ook

Nieuw: Hero Bosvruchten

een dierentuin, dus is het van belang dat we onder andere ook goed vlees

Hero breidt het assortiment jam uit met een nieuwe smaak: Bosvruchten. Met

aanbieden (beter-leven-vlees, 3-sterren vlees).”

de introductie speelt Hero in op de vraag naar deze populaire smaak. In hotels bijvoorbeeld kiest 32% van de gasten ’s morgens voor jam bij het ontbijt. Naast Aardbeien is Bosvruchten de nummer 2 smaak die gasten op het buffet

“Onze visie op gezondheid is gekoppeld aan duurzaamheid. Dit dragen we

willen zien. Daarom introduceert Hero nu Hero Bosvruchten in de vertrouwde

uit doordat alles Green Key gecertificeerd is.”

Hero kwaliteit. Hero Bosvruchten is er in 28g minijars en 15g monocups. Méér met jam Hero Jam wordt in 2016 ondersteund op tv, in print en online. Onder het motto ‘Add some variety to your breakfast’ is er nu de Jam Studio website met de lekkerste jamrecepten voor een goede start van de dag. Waarom Hero? •

Meer dan 100 jaar ervaring in het maken van de lekkerste jam

90% van het fruit komt uit de EU en van de plek waar de beste kwaliteit groeit

Binnen foodservice de marktleider in jam

Een breed portfolio van smaken en verpakkingen

Expert in totale zoet broodbeleg categorie

Voor ieder buffet de juiste kwalitatieve presentatiematerialen

Hero. Dé expert in jam. Sinds 1886.

Bewustwording van de

tering wordt de vraag ‘Hoe zorg ik

maal klaar te zijn voor een gezond

consument

ervoor dat mijn personeel gezond

assortiment. Toch worden de

Gezondheid is een thema dat

blijft?’ steeds belangrijker. In een

ontwikkelingen in gezondheid ge-

steeds belangrijker wordt. Binnen

leisure-omgeving wil de consument

zien als een kans voor foodservice

foodservice is men echter niet een-

vooral genieten en mag er best een

en voor de eigen organisatie. De

duidig over wat gezondheid nu pre-

ongezonde(re) keuze gemaakt wor-

verwachting is namelijk dat uitein-

cies inhoudt (zie figuur hiernaast).

den. Het is echter belangrijk dat de

delijk de consument de drijvende

Daarnaast wordt de consument

consument de keuze heeft uit een

kracht zal zijn. Rogier Soetens en

zich steeds meer bewust van de

gezond en minder gezond aanbod.

Henri Froeling van Bakerstreet

invloed van voeding op zijn lichaam.

Vooral in leisure zorgt het aanbie-

menen dat gezondheid een kans is,

De vraag naar gezonde producten

den van gezonde F&B voor een

aangezien de consument er steeds

neemt ook in foodservice toe, maar

uitdaging, aangezien het aanbieden

meer voor open staat. Daarnaast

hoe kan dit in deze markt het beste

hiervan niet wil zeggen dat het

is het een manier om je als bedrijf

worden ingevuld?

daadwerkelijk gekocht wordt. De

te profileren. Het is niet alleen een

vraag is dan ook of de consument

kans, maar misschien zelfs een

Spagaat in foodservice

wel klaar is voor een gezond as-

verplichting ten opzichte van de

Meer informatie:

De omgeving waarin de consument

sortiment in foodservice (met name

consument. Sandor Verdouw van

Hero Benelux

zich bevindt, speelt een belang-

leisure) of is hij juist op zoek naar

Diergaarde Blijdorp: “Je bent het

Postbus 3243, 4800 DE Breda

rijke rol in de keuzes die hij maakt.

het gezondere assortiment?

verplicht aan je bezoekers, aan de

Tel: (076) 579 80 00

Thuis en in een werksituatie spelen

E-mail: fieldsales@hero.nl

gezondheidsoverwegingen een

Kans of bedreiging

dan gezondheid door ook te kijken

Website: www.hero.nl/fruit

belangrijke rol. Binnen bedrijfsca-

De consument lijkt nog niet hele-

naar MVO en C02-neutraal.”

natuur. Wij trekken het ook breder


Marketing

@FoodClicks juni/juli 2016

@21

5 jaar geleden

Huidige situatie

Toekomst

Focus op prijs

Bewustwording consument

Gezond assortiment is randvoorwaarde

Smaak minder van belang

Verse producten

Bewuste keuzes rondom voeding

Opkomst MVO

Biologisch en verantwoord

‘Ik kies bewust’ logo

Gezond alternatief aanbieden

Risico om volledig op gezondheid

Samen verantwoordelijk voor aanpassen van ingrediënten

in te zetten

Verleden, heden en toekomst

Herman Snuverink van Safaripark

Vijf jaar geleden was gezondheid nog

Beekse Bergen: “Je moet nu iets met

geen ‘hot item’, maar lag de focus

gezondheid gaan doen. Als je nu niet

meer op prijs en MVO. Joost Berkel

mee gaat, dan haakt de consument

van Hutten Catering: “Een jaar of zes geleden kwam duurzaamheid in op-

Fabrikanten moeten hun verant-

meenemen in dit traject. In één keer alle

Joep Leemans van FFC. Maar ook

woordelijkheid nemen en hun

slechte toevoegingen eruit gaat te snel.

de inrichting van de outlet is hier van

productaanbod aanpassen

Dan vindt de consument het niet lekker

invloed op. In bedrijfscatering bijvoor-

De overheid kan reguleren door

meer.”

beeld. “Je kunt mensen sturen door een

af.” De verwachting is dat de consu-

hogere kwaliteitseisen te stellen

• Storytelling

bepaalde looproute of een verschil in

ment in de toekomst rondom voeding

aan voedingsmiddelen of een ac-

Door het juiste verhaal over je producten

prijs”, zo geeft Joost Berkel van Hutten

komst. Nu sta je er gewoon buiten als

steeds meer bewuste keuzes gaat

tievere adviserende rol innemen bij

te vertellen, kun je de consument betrek-

aan.

je niet duurzaam bent.” Tegenwoordig

maken. “De jongere generatie is flink

het stimuleren van fabrikanten om

ken bij je producten. Gezondheid gaat

is er een groeiend bewustzijn vanuit

bezig met gezondheid”, aldus Peter

hun productaanbod aan te passen

dan veel meer leven. Rogier Claessens

Uiteindelijk is het toch de consument die

de markt en de consument waardoor

van Wijk van Monkey Town. “De

De verandering lijkt nu nog voornamelijk

van Albron: “We leggen steeds meer

bepaalt. Zodra de consument er klaar

ontwikkelingen rondom gezondheid

jongeren van nu zijn de ouderen van

te komen vanuit kleine producenten

focus op storytelling. Op een bepaalde

voor is, zal een gezond assortiment bin-

in een stroomversnelling zijn geraakt.

de komende generaties. Dus gezond-

die snel kunnen inspelen op verande-

locatie zouden salades niet werken. We

nen foodservice steeds meer doorge-

Hoewel er steeds meer vraag is naar

heid heeft zeker toekomst.”

ringen in de markt. Kanttekening is dat

hebben geprobeerd om verse salades

voerd gaan worden. Om gezondheid

gezonde alternatieven is het wel een

Iedereen is verantwoordelijk

alle toegevoegde zouten, suikers, vet-

neer te zetten en een duidelijk verhaal te

in foodservice verder te brengen, is het

risico om volledig in te zetten op

De foodservicemarkt in Nederland

ten, smaakversterkers en E-nummers

vertellen over de producten. De salades

nodig dat alle schakels in de bedrijfs-

gezondheid, omdat in de praktijk vaak

voelt zich verantwoordelijk om de

in voedingsmiddelen. Deze kunnen er

waren niet aan te slepen!”

kolom de verantwoordelijkheid op zich

een wereld van verschil zit tussen

consument een gezond assortiment

niet in één keer uitgehaald worden,

• Help de consument

nemen en zo gezamenlijk werken aan

zeggen en doen vanuit de consu-

te kunnen aanbieden, maar kan dit

omdat de smaak voor consumenten

Probeer de consument te sturen naar

een gezondere toekomst!

ment. In de toekomst is een gezond

niet alleen. Er moet aan vier voor-

dan te ‘anders’ is. Smaak is en blijft

een gezonde keuze. Dit kan op verschil-

assortiment een randvoorwaarde.

waarden worden voldaan:

leidend in het productaanbod dat bin-

lende manieren. “Vol de spotlights

Auteur

Als formule is het dus van belang om

1.

De consument moet open staan

nen foodservice wordt aangeboden.

op gezonde producten zetten. Die

Marketing4Results

voor verandering

Joep Leemans van FFC: “De smaak

producten prominent neerzetten. De

Neem voor meer informatie over dit

Formules in foodservice moeten

van de consument is belangrijk. Je moet

ongezonde(re) producten bij wijze van

artikel contact op met Jesse Arts

een gezond assortiment aanbieden

de consument echt heropvoeden en

spreken gewoon niet laten zien”, aldus

(jesse@marketing4results.eu)

voldoen aan de volumes die een bepaalde formule nodig heeft. Hier ligt juist de kracht van de grote fabrikanten, maar het is de vraag of zij hierop gaan inspelen. Rodger Schoester van Landal GreenParks: “Leveranciers mogen best een stapje extra zetten. Biologisch, diervriendelijk, meer fun, duurzamer. Het is zoeken naar grote leveranciers die in staat zijn om aan die behoeftes te voldoen.” Succesfactoren voor een gezond assortiment

• Smaak is key

De consument kan tot een gezonde keuze worden verleid, zoals hier bij Bakker Bart waar gezond vers voor het oog van de klant wordt bereid

De consument is gewend geraakt aan

mee te gaan in de ontwikkelingen, dig bent.

4.

zij echter niet in alle gevallen kunnen

‘Biologisch, diervriendelijk, meer fun, duurzamer. Het is zoeken naar grote leveranciers die in staat zijn om aan die behoeftes te voldoen’

omdat je anders niet toekomstbesten-

3.

2.

Deelnemers aan dit artikel


@22

Beurzen

@FoodClicks juni/juli 2016

RAI Amsterdam presenteert vierde editie Free From Food Expo

Glutenvrij, suikervrij, vetvrij en lactosevrij nu ook mét smaak

Het Italiaanse Rachelli introduceert een assortiment

Green’s Beer claimt het grootste assortiment gluten- en

Het ziet er Amerikaans uit, maar de high protein repen

clean label glutenvrij sorbet-ijs

tarwevrije bieren ter wereld te bieden

zijn van Leader uit Finland

edities in onder meer Brussel en Barcelona toonden in de hoofdstad

De repen en snacks van Nakd zijn gemaakt van

Het Italiaanse Procelli toonde een range warme en

ruim 130 bedrijven uit onder meer Italië, Finland, Spanje, Verenigde

natuurlijke ingrediënten zoals fruit en noten

koude vers bereidde lekkernijen: alles glutenvrij

Beurzen - In ‘vrij-van producten’, ook wel functional food genoemd, is vandaag de dag alles verkrijgbaar. Van pizza’s tot chocoladerepen en van brood tot bier, het is er allemaal glutenvrij, vetvrij, organic, zonder gmo’s, soja en lactose. Vrij-van producten zijn niet nu niet alleen eerlijk en verantwoord, anno 2016 smaken ze ook nog eens lekker. Deze conclusie kan worden getrokken na een bezoek aan de vierde editie van de Free From Food Expo in RAI Amsterdam. Na eerdere

Staten en Nederland de stand van zaken op het gebied van functional food. Een branche die, zo toonde de beurs, het imago van ‘alternatief’, ‘moeilijk’ en ‘saai’ achter zich gelaten heeft. De Free From Food Expo

drinken, elk product met elke

toonde dat de branche er een is die zich steeds verder ontwikkelt en

specifieke eigenschap kan vinden.

@VERTENTIE

waarin de consument, om welke reden hij ook ‘functional’ wil eten en Innovatie Zo liet de Free From Food Expo zien hoeveel er de laatste jaren is geïnnoveerd. Tussendoortjes, rijstwafels en ontbijtgranen zijn er nog steeds, maar de consument heeft nu ook een aanbod pizza’s, brood, cupcakes, zuiveltoetjes,

Kwalitaria zet in de nieuwste formule in op vers, onder meer

gebak, lollies, pasta, wokgerech-

te zien aan de mason jars en smoothies

ten en zelfs bier. Allemaal naar

Wish is een fabrikant uit Griekenland met een zeer brede

keuze glutenvrij, lactosevrij, vetvrij,

range chocoladepasta’s en snacks voor onderweg

suikervrij, zoutvrij, zonder noten en transvetten, zonder gmo’s, houdbaarheidsmiddelen, geur-, kleur- en smaakstoffen of bereidt zonder het gebruik van palmolie, eieren, gist

7, 8 en 9 november 2016 Evenementenhal Hardenberg

Vakevent voor horeca professionals Boek nu uw stand online: www.evenementenhal.nl/beleef

en tarwe. Buitenshuis De ontwikkelingen staan niet stil en hoewel vrij-van producten nu nog vooral vanuit retail worden

Quinoa is een bron van eiwit, vezels, B-vitamines, vitamine E en ijzer

verkocht, groeit volgens chief executive Sarah Sleet van Coeliac

Een grote verscounter toont de consument de vele mogelijkheden é vakbeu rs voor die hij heeft om Dde snacks naar wens te beleggen re creat ie | verblij f saccom m odat ie | h ore ca | zakelij k

UK de vraag vooral buitenshuis. “In deze branche zullen meer on the go producten verschijnen en ook de range met producten met toegevoegde gezonde eigenschappen zal toenemen. De wereldwijde glutenvrije productmarkt zal in de

14, 15 EN 16 NOVEMBER 2016 Evenementenhal Gorinchem

komende vijf jaar naar verwachting jaarlijks met 10,2 procent toenemen. Belangrijke voorwaarde voor

De Finse Sinebrychoff bierbrouwerij, brouwt premiumkwaliteit glutenvrij lager

BOEK NU UW STAND ONLINE: www.evenementenhal.nl/welcome

verdere groei is echter wel een redelijk prijsaanbod en dat de smaak net zo goed is, of liever nog beter is dan het traditionele product.”

GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR: WWW.EVENEMENTENHAL.NL


Tankshops

@FoodClicks juni/juli 2016

@23

Radicale keuzes in vernieuwen shopconcept blijven vooralsnog uit

Petrolsector mist duidelijke handleiding Tankshops – De consument verandert, de markt verandert en dus moet

Aansluiting

aanbieden van friet langs de snel-

klantenkring en de mogelijkheden

het shopconcept binnen petrol ook veranderen. De vraag is alleen hoe?

De kern van alle veranderingen,

weg succesvol kan zijn, bewijzen

inventariseren in de omgeving

Vrijwel elke petrolondernemer is op zoek naar een nieuwe invulling van

aanpassingen en uitbreidingen is

sommige ondernemers. Maar niet

of potentiele klantenkring blijft

zijn shopconcept. Een duidelijke en standaard handleiding hoe die er uit

aansluiting vinden bij de doel-

op elk station brengt een bakwand

uiteindelijk de enige houvast die

moet komen te zien, is er niet. Radicale vernieuwingen blijven daarom

groep die langskomt of voorals-

de gewenste omzet. Niet voor

elke ondernemer heeft. Neem die

vooralsnog uit.

nog voorbij rijdt, maar wel wil

niets is Shell, als één van de eer-

inventarisatie serieus, de inves-

worden bereikt. Maar hoe? De

ste aanbieders van frieten langs

teringen zijn immers te groot om

Shell in Luxemburg opende medio

hotdog- of worstconcepten, shoarma

uitgangspunten laten zich niet in

de snelweg, daar heel selectief in.

daarin een verkeerde keuze te

mei zijn grootste tankstation in de

of andere specialiteiten.

een blauwdruk strikken. Dat het

Een goede analyse van de eigen

maken.

wereld. In Berchem. Een pracht van een locatie waaraan alle zorg en aandacht is besteed. Veel shop-inshopconcepten op deze locatie met Shell-partners 2theloo, Starbucks en merken als Ola en M&M van Mars. Eenzelfde samenwerking zocht Shell Nederland voor zoetwaren eerder bij de introductie van het off-highwayconcept met Jamin. Samenwerking is voor Shell blijkbaar het antwoord op de nieuwe invulling van de shops,

Aan snelweg A13 bij Delft biedt Délifrance een nieuw to go

Esso-tankstation De Buunderkamp aan de A12 bij Ede heeft de

broodjesconcept, Grab & Go

eerste D.E. Coffee Kitchen van Nederland

De nieuwste en grootste Shell-tankshop ter wereld is half juni

Le Paradis Sucré met vers OLA schepijs als shop-in-shop in de

geopend bij Luxemburg-Stad

nieuwe Luxemburgse Shell

een herkenbaar snackmoment of

Shopconcept Moments & More opende in Esso Vissers

Esso Vissers biedt geen reguliere bakery maar een heus ‘foodcourt’

introduceren artikelen die eerder niet

Zevenbergschen Hoek aan de A16

met snackwand om ook ‘s nachts te snacken

net zoals Shell dat al lange tijd succesvol doet met het Deli2go-concept met Bakerstreet. Coffee Kitchen Ook Esso, of de partijen die namens Esso actief zijn met het petrolconcept, zoeken samenwerking. Werkte NRG Value voor de locatie De Buunderkamp in Ede samen met koffiepartner D.E in de Coffee Kitchen, zo ook werkte het samen met het nieuwe broodjesconcept van Délifrance voor de broodcorner. De traditionele bakery wordt binnen petrol overigens steeds meer een foodcorner, omdat ondernemers en organisaties de verschillende eetmomenten op een dag goed willen invullen. Een croissant als ontbijt, vers belegd broodje als lunch en hamburger met friet als avondmaaltijd. En daartussen zijn nog tal van mogelijkheden; van een kop koffie en vers fruithapje tot een smoothie. Délifrance bijvoorbeeld is vooral actief met de invulling van het avondmoment op verschillende plaatsen. Andere ondernemers zien juist meer mogelijkheden met

bij tankstations verkrijgbaar zijn zoals @VERTENTIE

Gebakken lucht op z’n Frans.

Ontdek deze en nog vele andere producten in onze nieuwe catalogus. Bekijk hem nu online! info-nl@lantmannen.com | lantmannen-unibake.nl

PREMIUM CROISSANT GEBOGEN MET FRANSE BOTER 24560002

Gemaakt met échte Franse boter uit Normandië, rijk van smaak met een heerlijk aroma.


@24

Nieuws

@FoodClicks juni/juli 2016

@VERTENTIE

‘Naturally fast food’ keten opent 25 juli op Schiphol

WIJ BLIJVEN GR

OEIEN

GROEI JIJ MEE?

LEON wil Nederland aan ‘gezond en lekker’ fastfood Formulenieuws – LEON opent op 25 juli officieel de eerste vestiging op

Verbeteringen

Schiphol. Het is de eerste zaak van de formule op het Europese vaste-

Alle producten zijn gemaakt met de

land. LEON onderscheidt zich door een gezond aanbod producten aan

beste ingrediënten. Volgens communi-

te bieden als fastfood. Oprichter John Vincent vergelijkt zijn formule

catiemanager Orla Delargy is dat een

daarom het liefst met Burger King en McDonald’s.

continu proces bij LEON om elke keer

LEON wordt op Schiphol geëxploi-

en quinoa. Ook diverse groente- en

eten wordt zo puur mogelijk aan de gast

teerd door HMSHost. Om kennis te

fruitsmoothies staan op de menukaart,

geserveerd en het team werkt er hard

maken met de Engelse succesformule

net als muffins voor het ontbijt en por-

aan om het aandeel vetten en suikers

werd @FoodClicks in de gelegenheid

ridge pots, iets wat in Engeland zeker

zo veel mogelijk te beperken. Topman

gesteld een gesprek te hebben met

niet mag ontbreken. LEON heeft ‘triple

Vincent wil desondanks niet spreken

oprichter John Vincent en het concept

certified’ koffie die niet alleen fairtrade,

van een gezonde fastfoodformule, maar

in Londen te bekijken. Twee locaties

‘World Land Trust’ en organic is, maar

wel van een natuurlijke fastfoodformule.

in de buurt van London Bridge met

die ook verrassend goed smaakt. Want

“Gezond legt te veel de nadruk op dat

twee verschillende functies; de één

@FoodClicks werd tijdens het bezoek

we zaken niet verkeerd mogen doen,

speelt vooral in op take away en heeft

natuurlijk uitgenodigd om de producten

maar we zijn wel gewoon een formule

beperkte zitgelegenheid, terwijl de

uitgebreid te proeven. De koffie is een

waar mensen goed, verantwoord en

andere echt een fastfoodrestaurant is

absolute aanrader.

lekker kunnen eten.”

weer verbeteringen aan te brengen. Het

waar gasten verblijven. Plannen Vincent heeft grootse plannen met zijn in 2004 opgerichte formule. Niet alleen wil de ondernemer het totaal van 36 locaties in Engeland verder uitbreiden, ook op het Europese continent ziet hij kansen. Na Schiphol zijn er volgens Vincent mogelijkheden in het centrum van Amsterdam en daarnaast in vrijwel alle Europese hoofdsteden. “Als mensen fastfood willen hebben, waarom dan niet gezond?”, is zijn eenvoudige redenatie. Zelf heeft hij jarenlang

De missie van LEON is om het voor iedereen mogelijk te

diverse Burger Kings en McDonald’s

maken om goed te eten en goed te leven

bezocht, maar steeds vroeg hij zich af waarom fastfood niet ook op een gezonde manier kan worden aangeboden. Kans Met het concept LEON bewijst Vincent in Londen en enkele andere steden dat gezond fastfood kans van slagen heeft. HMSHost is een logische partner omdat al wordt samengewerkt op zeven andere locaties op luchthavens en stations in Engeland. Of ook Nederland een succes gaat worden, is de vraag. Na 3 juli wordt dat duidelijk

LEON biedt mediterrane gerechten als de Marokkaanse

als het restaurant op Schiphol voor het

Meatball Hotbox, maar ook een Super Food Salad

publiek open gaat. De vestiging heeft een mooie locatie naast de Burger King en tegenover de Starbucks en wordt rijkelijk aangekleed met herken-

MEER WETEN? Ons Emmi Sales Te am zit voor je klaar. E: orders.nl@emm i.com T: 085 48 77 888

bare LEON-details zoals de hand met de sinaasappel en familiefoto’s van het team en de oprichters. Het assortiment wordt voorlopig in een één-op-éénvertaling van de LEON-vestigingen in Engeland doorgevoerd. Na verloop van tijd wordt gekeken of voor de Nederlandse markt in het assortiment

SO FRESH. SO YOU.

066-15375_ECL_FOODCLICKS_105x37_R4.indd 1

aanpassingen noodzakelijk zijn. Porridge Dat assortiment bestaat naast diverse salades, ook uit maaltijden met rundvlees- en kipballetjes, bonen 24/05/16 10:33


Interview

@FoodClicks juni/juli 2016

@25

Franchiseformule Délifrance wil groeien met vijf locaties per jaar

Gemaksconcept Grab & Go en nieuwe uitstraling geven Délifrance nieuw elan Gemaksconcept - Délifrance wil groeien met vijf restaurants per jaar. Ziekenhuizen, universiteiten en shoppingmalls zijn nieuwe mogelijke locaties, maar er zijn ook nog genoeg witte vlekken in binnensteden. Een restyling van de formule en het verbreden van de eetmomenten zijn de troeven die Fred Gietman als verantwoordelijke voor de franchisetak van Délifrance Benelux heeft om het aantal locaties uit te breiden.

Voor de haastige klant heeft Délifrance gekozen voor het Grab & Go-concept met verse broodjes in de vitrine @FoodClicks spreekt met Fred

Avondmoment

Gietman in de nieuwe vestiging aan

Niet alleen de look & feel van het

de A13 bij Delft. Het is nog rustig

interieur is aangepast, ook het as-

in de locatie en de medewerkers

sortiment en het logo. “We hebben

vullen het assortiment aan voor de

nu duidelijker gekozen voor een

rest van de dag. De gasten die er

logo op onze consumentenverpak-

zitten, zetten hun tanden in een ont-

kingen in retail en een logo voor

bijt of hebben de laptop op tafel en

de formule”, zegt Gietman. Maar

werken met een kop koffie en een

dat niet alleen. Délifrance wil zich

Fred Gietman: “Het gaat ons er om dat we met het aanbod

broodje binnen handbereik.

ook meer toeleggen op andere eet-

zo dicht mogelijk op de gebruiker zitten”

momenten. “Ontbijt en lunch doen Délifrance telt in Nederland meer

het goed bij de Délifrance-vesti-

dan zestig restaurants en ruim

gingen, maar op sommige locaties

Gietman: “Afhankelijk van de

heeft het geen zin om een assorti-

ook een assortiment producten

honderddertig corners en shop-in-

kunnen we meer doen met het

locatie kijken wij ook naar het soort

ment gericht op het avondmoment

aangeboden voor thuis, waaron-

shop vestigingen. De keten heeft

avondmoment. Daarom is ook de

klanten dat op de locatie komt.

aan te bieden, omdat alle omlig-

der bakmixen, jam en thee, maar

niet alleen 235 vestigingen in de

kaart aangepast, zodat wij gasten

Niet iedereen heeft de tijd voor een

gende winkels dan gesloten zijn

ook een luxe theedoek of paraplu.

Benelux, maar ook nog 200 daar-

de gehele dag kunnen bedienen.”

uitgebreid ontbijt- en lunchmoment.

bijvoorbeeld, dus daar breiden we

Gietman: “Ook dat is nieuw. Dit

buiten tot in Azië aan toe. Recent

Feitelijk wordt Délifrance daarmee

Voor de haastige klant hebben we

dan juist weer meer uit in ontbijt en

biedt onze gasten de mogelijk-

opende de eerste Délifrance in

meer dan een lunchroom?

daarom gekozen voor het Grab

lunch. Uiteindelijk gaat het ons er

heid om thuis ook te genieten van

& Go-concept. In de Grab & Go

om dat we met het aanbod zo dicht

de kwaliteit van Délifrance. Het

counter liggen de broodjes verpakt

mogelijk op de gebruiker zitten.”

gaat daarbij niet om grote aantal-

‘Alles wordt elke dag vers bereid, want vers blijft het uitgangspunt’

in de vitrine. Hiervoor is een speci-

len, maar het is wel een vorm van

aal broodje ontwikkeld dat langer

Thuis

service en het verhoogt de sfeer

vers blijft. Overigens geen broodje

Naast de verswaren wordt er

op de locaties.”

met extra toevoegingen, wat je al snel zou verwachten in zo’n geval, maar een broodje die door een slimme inzet van ingrediënten in de koeling de gehele dag vers blijft”,

Italië, in Milaan. Delft was de

“Hamburgers zouden we vroeger

eerste locatie in de nieuwe stijl.

niet op de kaart hebben gezet,

Daarna kwamen Oostende en

maar die staan er nu wel op.

Uitgangspunt

Bijlmerplein in Amsterdam en ook

Daarnaast willen we meer sfeer op

Verder is het assortiment ver-

de vestiging aan het Damrak in de

de locaties, dus zijn er ook sfeer-

breed. Bij de Grab & Go-counter

hoofdstad onderging een verbou-

beelden gekomen die hier en daar

treft de consument ook zoete en

wing. Deze belangrijke vestiging

teruggrijpen op de oorsprong van

hartige broodsnackproducten aan.

moest daarvoor acht dagen dicht.

het bedrijf.”

Gietman: “Alles wordt elke dag

Binnen het petrolsegment zijn er

aldus Gietman.

vers bereid, want vers blijft het

twee locaties volgens de laatste

Klant

uitgangspunt. Maar als het gaat om

uitgangspunten ingericht: een in

Naast aanpassingen in kleur, com-

de verbreding van het assortiment

Délifrance wil zich in de gerestylede formule meer toeleggen

Etten-Leur en in tankstation De

municatie en eetmomenten, is er

kijken we wel heel gericht naar de

op andere eetmomenten

Buunderkamp aan de A12 bij Ede.

ook gekeken naar de doelgroep.

locatie. In sommige winkelgebieden


@26

Nieuws

@FoodClicks juni/juli 2016

Introductie gericht op consument die geen bier drinkt of graag varieert

Heineken zet assortiment van vijf nieuwe ciders naast Jillz Assortiment – Heineken breidt het assortiment ciders buitenshuis in één

Marktleider

klap uit met vijf nieuwe ‘speciaal ciders’: Apple Bandit, Blind Pig, Bulmers,

Apple Bandit bevat 4,5% alcohol

Old Mout en Stassen. Met de introductie speelt de bierbrouwer in op de

en is in 30cl fles verkrijgbaar in

groeiende populariteit van ciders in Nederland en op het grote aantal con-

de varianten Crisp Apple en Juicy

sumenten dat wel alcohol drinkt maar geen bier.

Pear. Het merk komt vanaf deze zomer beschikbaar in de horeca in een 30cl fles. Daarnaast zul-

De vijf nieuwe ciders, een alcoholi-

met een gebalanceerde smaak, toe-

len de cidermerken Blind Pig,

sche drank die wordt gemaakt van

gankelijk en betaalbaar. Het feit dat

Bulmers, Old Mout en Stassen

het sap van met name appels, ko-

één op de drie Nederlanders geen

de komende maanden selectief

men naast de verfrissende sparkling

bier drinkt betekent een enorm

worden geïntroduceerd in diverse

cider Jillz dat Heineken introdu-

potentieel voor de cidercategorie.

horeca- en leisuregelegenheden.

ceerde in het voorjaar van 2008.

Om de rijkheid van de cider te laten

Volgens Heineken is de cidermarkt

Met de uitbreiding wil Heineken de

zien, bouwen we ons ciderportfolio

in Nederland zo’n 70.000 hectoli-

Nederlandse consument die geen

Met de uitbreiding van het assortiment ciders wil Heineken de

verder uit met de merken Stassen,

ter groot. Jillz is daarbinnen veruit

bier drinkt of graag varieert, meer

Blind Pig, Bulmers en Old Mout.”

marktleider.

Nederlandse consument meer keuze in ciders bieden

keuze in ciders bieden. Cider is wereldwijd sterk in opkomst omdat het een interessante variatie biedt tussen bier en wijn. “De populariteit van cider groeit sterk, niet alleen internationaal, maar ook in Nederland”, zegt Pascal Gilet, algemeen directeur Heineken Nederland. “We geloven daarom dat nú het moment is om flink in te zetten op de cidercategorie in ons land. Wij zien grote potentie in deze innovatieve en boeiende categorie. Een grote groep consumenten is steeds meer op zoek naar variatie voor verschillende momenten; van pils en

Nieuwe frisse innovatieve uitstraling voor Holland paviljoen

Levensmiddelenvakbeurs SIAL 2016 opnieuw groter dan ooit tevoren Beurzen – Meer dan 100.000 vierkante meter beursvloer, 170.000 bezoekers uit 194 landen, tegen de 7000 exposanten van over de hele wereld en de presentatie van meer dan 2000 nieuwe producten. SIAL 2016, met de Anuga de grootste levensmiddelenvakbeurs ter wereld, pakt in oktober in de Franse hoofdstad Parijs opnieuw groter uit dan ooit tevoren.

speciaalbieren tot licht alcoholische

SIAL is een absolute must. De

dranken en alcoholvrij. Met cider

cijfers voor de komende 51e editie,

onder één dak de laatste stand van

Award

zaken te zien in de internationale

Een andere belangrijke reden om de

levensmiddelenhandel. Of de aan-

SIAL te bezoeken is het grote aantal

bieders nou uit België, Zuid-Afrika,

innovaties dat zal worden getoond.

Korea of Colombia komen; alles is

Volgens de beursorganisatie heeft

op loopafstand te bezoeken, te zien

zelfs 78% van alle exposanten een

en te beleven.

innovatie om aan bezoekers te laten zien én proeven. Zeer gerenommeerd

bieden we, ook de groep waarvan

net als voorgaande jaren georgani-

Exposanten

bier niet de eerste keuze is, een na-

seerd in Paris Nord Villepinte, zijn

Nederland is niet het land met de

tion Award, waarvoor een deskun-

tuurlijk, verfrissend en licht alcoho-

opnieuw indrukwekkend. Meer dan

meeste exposanten op de SIAL,

dige jury duizenden innovaties zal

lisch drankje. Ideaal om een borrel

170.000 bezoekers zullen in de

maar staat wél in de top-5 met de

beoordelen. Exposanten die aan de

tien enorme hallen de stands van

meeste bezoekers na thuisland

award meedoen, hebben de mogelijk-

ruim 7000 exposanten bezoeken.

Frankrijk, Italië, Spanje en Groot-

heid hun introductie in de speciale

Potentieel

Vlees, vis, gevogelte, delicatessen,

Brittannië. Net als in voorgaande

‘Innovation Area’ te tonen. Ook is het

“We willen dat Apple Bandit het

zoetwaren, diepvriesproducten,

beursedities zal het Nederlands

dit jaar mogelijk deel te nemen aan

hart van de cidercategorie wordt

groenten, fruit, frisdranken, alco-

Centrum voor Handelsbevordering

zogenaamde ‘Store Tours’ waarbij

zoals Heineken dat is voor pils en

holische dranken, zuivel en snacks

(NCH) het Holland paviljoen in de

bezoeken worden gebracht aan inno-

zover het oog rijkt. Ja, er is zelfs

diverse sectoren op SIAL 2016

vatieve shopconcepten in Parijs, ‘the

speciale aandacht voor diervoe-

organiseren. Volgens NCH zal

planet’s gastronomic capital’.

mee te starten.”

Amstel voor Radler”, zegt Bram Westenbrink, directeur marketing

SIAL 2016 verwacht meer dan 170.000 bezoekers

is dit jaar ook weer de SIAL Innova-

ding. Daarnaast worden er negen

het Holland paviljoen de komende

SIAL 2016 wordt gehouden van

omschrijft het best waar de ciderca-

Op welke manier je ook werkzaam

grote B-to-B events georganiseerd.

beurs een geheel nieuwe frisse

zondag 16 tot en met donderdag 20

tegorie voor staat: interessant voor

bent in of voor de internationale

Op geen enkele beurs in Europa

innovatieve uitstraling krijgen ten

oktober in Parc des Expositions in

mannen en vrouwen, verfrissend

foodbusiness, een bezoek aan de

krijgen bezoekers de gelegenheid

opzichte van voorgaande jaren.

Paris Nord Villepinte in Parijs.

Heineken Nederland. “Apple Bandit

@VERTORIAL

Lekker, leuk en om mee te spelen:

Twist and Drink kinderlimonade!

Vraag gratis proefpakket aan op FoodClicks.nl/ twistanddrink

Twist and Drink is een kinderlimonade op basis van zuiver Oostenrijks bronwater zonder bubbels in de fruitsmaken Aardbei, Appel, Bosvruchten, Framboos, Kers en Sinaasappel. Er is ook een koolzuurvrije cola-variant zonder cafeïne. Naast de lekkere limonade is Twist and Drink nog extra bijzonder doordat het wordt aangeboden in een kleurrijk flesje, die in een ‘twist’ te openen is. Uiteraard is Twist and Drink glutenvrij en bevat het geen kleur- en zoetstoffen. En er is nog iets bijzonders: kinderen kunnen direct uit het flesje drinken en als hij leeg is, kan deze met de bijbehorende knutselkaarten worden omgetoverd tot uniek speelgoed.

Dus, kinderen van Nederland: Twist and Drink! Twist and Drink is een merk van Bevenco Quality Drinks, Tel.: (0187) 84 46 95, E-mail: info@bevenco.nl, www.bevenco.nl


Service

@FoodClicks juni/juli 2016

,

ShopperEstafette

@27

EVENTS

2 t/m 3 juli 2016 Oedipus International Beer Festival

Oedipus Brewing, Gedempt Hamerkanaal Amsterdam Nederland

16 juli 2016 Chocolade & Nutella Festival Festella Stadspodium Amsterdam Nederland

19 t/m 20 september 2016 MFC-Event Evenementenhal Gorinchem Nederland

19 t/m 21 september 2016 Gastvrij Rotterdam Ahoy’ Rotterdam Rotterdam Nederland

27 t/m 28 september 2016 Vakbeurs Foodspecialiteiten Expo Houten Houten Nederland

1 t/m 3 oktober 2016 eat&STYLE

Messe Düsseldorf Düsseldorf Duitsland

10 t/m 12 oktober 2016 BBB Maastricht

MECC Maastricht Maastricht Nederland

Freke van Nimwegen van Instock: “Er is niet te weinig voedsel, nee de distributie is scheef. Het probleem wordt pas opgelost als er een verdienmodel rondom reststromen wordt gemaakt”

In de rubriek ShopperEstafette geeft een marketeer vanuit een

hoe lekker het allemaal smaakt en dat

formule, grossier of leverancier zijn of haar visie op het thema ‘de

krijgen we ook vaak te horen.”

shopper in foodservice’. Elke kandidaat geeft het (estafette)stokje

11 oktober 2016 Evenementenvakbeurs EventSummit Expo Foyer MECC Maastricht Nederland

16 t/m 20 oktober 2016 SIAL

Paris Nord Villepinte Parijs Frankrijk

19 t/m 21 oktober 2016 NACS Show

door aan een collega uit een andere schakel van de bedrijfskolom

Alles beschikbaar

Georgia World Congress Center Atlanta Verenigde Staten

in foodservice. In deze editie: Freke van Nimwegen van restaurant

Volgens Van Nimwegen zijn er in de

Instock in Amsterdam.

voedselindustrie dingen die anders

24 t/m 25 oktober 2016 Food Inspiration Days

kunnen en ook móeten. “We leven in

CHV Noordkade Veghel Nederland

28 oktober t/m 1 november 2016 Salon du Chocolat

Freke van Nimwegen richtte samen

het onderwerp voedselverspilling en

een tijd waarin alles beschikbaar is. De

met Selma Seddik restaurant Instock

zagen dat de onverkochte producten

mooiste producten zijn overal vandaan

aan de Czaar Peterstraat in Amster-

vaak nog prima eetbaar zijn. Denk aan

het hele jaar door verkrijgbaar bij de

Porte de Versaille Parijs Frankrijk

dam op. Het initiatief heeft sinds de op-

brood van één dag oud of een tros

supermarkt om de hoek. Daarin zijn

richting niet over de nodige publiciteit

tomaten waarvan één tomaat in de

we onwijs bevoorrecht. Tegelijkertijd

6 t/m 10 november 2016 EQUIP’ HOTEL 2016

te klagen gehad. De reden? Instock

verpakking geplet is. Maar ook vlees

begint de keerzijde daarvan steeds

doet ten opzichte van een ‘regulier’

van leveranciers van AH, dat niet meer

duidelijker te worden. De huidige voed-

restaurant veel dingen bewust anders.

naar de winkels kan vanwege een te

selproductie en met name vleespro-

“Met Instock zetten we voedselverspil-

korte houdbaarheid. Toen we ons idee

ductie zorgt voor een enorme impact

ling op de kaart. Wij halen dagelijks

presenteerden aan de directie van

op onze aarde. Daarnaast leeft een

onverkochte producten op, omdat

Albert Heijn waren ze direct enthou-

groot aantal mensen in hongersnood,

ze een schoonheidsfoutje hebben,

siast. Vervolgens hebben we binnen

ondanks de enorme voedselproductie.

vanwege een overschot of een te

vier maanden een stichting opgericht

En dan te bedenken dat een derde van

korte houdbaarheidsdatum. Onze

en ons eerste initiatief geopend: een

die productie ons bord niet haalt. Wat

chef improviseren en creëren van de

pop-up restaurant op het Westergas-

mij betreft is de tijd rijp voor nieuwe

producten creatieve gerechten. Een

terrein.”

businessmodellen en technologieën

ontbijt, lunch of diner. Bij Instock staat

die kunnen worden ingezet om dit sys-

daardoor elke dag iets anders op het

Onwijs enthousiast

teem te verbeteren. Er is niet te weinig

menu. Onze missie is niet alleen om

De reacties op de formule zijn volgens

voedsel, nee de distributie is scheef. In

zelf kilo’s met eten te redden, maar

Van Nimwegen ‘onwijs enthousiast’.

het geval van voedselverspilling geloof

ook om bewustwording rondom het

“Mensen komen om verschillende

ik dat het probleem pas opgelost

onderwerp te vergroten. Dat doen we

redenen naar het restaurant. De één

wordt als er een kloppend verdienmo-

bijvoorbeeld met ons nieuwe kook-

omdat ze graag verrast willen worden

del rondom reststromen te maken is. In

boek Instock Cooking, waarin toffe

door de creativiteit van de kok, de

de eerste plaats gaat het natuurlijk om

conserveertechnieken heel toeganke-

ander omdat ze gewoon graag willen

het voorkomen van verspilling; hierin is

lijk worden uitgelegd. En met ons net

bijdragen aan onze missie. Anderen

nog heel veel te doen.”

gelanceerde Pieper Bier, gemaakt van

vallen spontaan binnen omdat ze

geredde aardappels, laten we zien

toevallig langs ons gezellige terras

“Ik wil Bart Drion bedanken voor het

wat je allemaal voor leuke dingen kan

fietsen. We willen ons restaurant voor

doorgeven van het estafettestokje en

maken van reststromen.”

een zo groot mogelijke groep toegan-

bij deze zou ik graag Teyler Padberg

kelijk maken, zodat we onze missie ook

willen voordragen. Hij werkte jaren-

Onverkochte producten

breed kunnen verspreiden. Algemene

lang als kok, maar is nu druk bezig

Het idee voor Instock deed Van

deler onder de mensen is dat ze vaak

met het opzetten van farmbrothers.

Nimwegen op samen met Selma, Bart

niet hadden verwacht dat de gerech-

com.”

en Merel, nu allemaal werkzaam in het

ten zo lekker zouden smaken. Het zit

restaurant. “We deden een manage-

gewoon tussen de oren dat fruit of

ment traineeship bij Albert Heijn.

groenten met een plekje of deukje niet

Daar werden we geconfronteerd met

goed meer zijn. Wij bewijzen dagelijks

ShopperEstafette is een initiatief van Marketing4Results en @FoodClicks. Eerder in deze rubriek kwamen aan het woord: Gemma Schneemann, marketing directeur Sligro, Gaius Voûte, directeur Bier&Co, Bart Bakker, directeur Royaan, Bart Koelemaij, Trade manager BP en Peter Koelewijn, directeur Rondeel. Hein van Stralen, HMSHost, Frans Saelman, DE Professional, Nicole van Doorn, NS Stations, Hans Oberg, verkoopdirecteur Lekkerland, Leon van Poelwijk, manager Jamin, Jack Schepers, Dave Vegt Horesca Horecavo, Willem Devilee, Dico Verwaal, Antonio van den Hengel, Wouter Verkerk, Eveline Hillen, Bart Drion

Porte de Versaille Parijs Frankrijk

7 t/m 8 november 2016 Vakbeurs Gastronomie Jaarbeurs Utrecht Nederland

7 t/m 9 november 2016 Beleef food, drinks & more Evenementenhal Hardenberg Nederland

COLOFON

@FoodClicks, crossmediale vakmedia voor het out-of-homekanaal, is een uitgave van Uitgeverij Footprint Postbus 1049 3900 BA Veenendaal Telefoon: 0318 - 76 90 97 Oplage & Frequentie: @FoodClicks wordt maandelijks verspreid onder ondernemers, fabrikanten en toeleveranciers in de out-of-homemarkt als printuitgave en digitaal in een verspreiding van circa 20.000 outlets. Abonnementen: Abonneren op @FoodClicks Mail: communicatie@FoodClicks.nl of via www.FoodClicks.nl Digitaal: gratis. Print: ondernemers € 70,-, fabrikanten € 140,-. Abonnementsprijzen per jaar (excl. BTW).

Redactie: mail: redactie@FoodClicks.nl Steffen van Beek: steffen@FoodClicks.nl Communicatie-advies / adverteren: Ralf Wouters, 0314-355833, FoodClicks@pshgroep.nl Aan dit nummer werkten mee: Martijn Louws, Ubel Zuiderveld, Rolf Timmer, Jacques Jullens, Gerard de Graaff (fotografie), Paul Blonk en Judith Kloppenburg. Vaste medewerkers: Rob Besseling, rob@oohcompany.com Eindredactie: Paul Blonk - PP Media Productions, Hilversum Vormgeving: Ap Karskens, Zeist Uitgeverij Footprint aanvaardt geen enkele aansprakelijkeheid voor eventuele prijs-, zet- en/of drukfouten in dit magazine. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever en andere auteursrechthebbenden. Op alle overeenkomsten van en met Uitgeverij Footprint zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd KvK, van toepassing. De algemene voorwaarden zijn ook te downloaden van de website www.FoodClicks.nl.


Foodclicks juni 2016  
Foodclicks juni 2016