Page 1

C R O S S M E D I A A L

P L AT F O R M

V O O R

D E

O U T- O F - H O M E S E C T O R

volg ons @ www.FoodClicks.nl | #twitter/FoodClicks.nl | juni/juli 2017 | 6e jaargang nr: 06

Consument in tankshop op zoek naar ijs, snacks en energydrinks

Petrol - Tankstations willen zich op meer verschillende eetmomenten richten, maar vooralsnog is het middagmoment toch het belangrijkste dagdeel. Zelfs de klassiekers doen het op dat moment het beste.

>> @2

Verblijfshoreca steeds belangrijker

Totaalconcept vervangt op termijn Punto Panino

NRGValue opent nieuw Esso shopconcept QICHI

‘Nieuwe inzichten’ Lekkerland leiden tot versformule Punto Gusto Groothandels - Groothandel Lek-

verder gaan met Punto Gusto”,

kerland komt met een nieuw to-

aldus Van Beek. Met het vernieuwde

taalconcept voor de bakery, Punto

bakeryconcept ontzorgt Lekkerland

Gusto. Centraal staat het ontzor-

haar klanten. Van Beek: “Of het nu

gen van petrolondernemers, zodat

gaat om een omgevingsanalyse,

zij maximaal kunnen profiteren

receptuurontwikkeling, opleiding

van de hang naar versproducten in

van personeel in onze Lekkerland

de tankshop.

Academy, de analyse en benchmark van kassadata, inrichting van de

Dit zegt Freek van Beek van Lek-

winkel of een uitgebreid assortiment

termijn het Punto Panino-concept

kerland. De groothandel liet op het

aan versproducten, Punto Gusto

vervangen, waarvan er nu een kleine

eigen event in maart in Nieuwegein

biedt het aan.” In de komende we-

vijftigtal in de markt operationeel

Tankshops - Anderhalf jaar na de

a la minute worden bereid in ‘een

al de eerste contouren zien van het

ken zullen de eerste Punto Gusto’s

zijn. “Dat is zogezegd de voorloper,

overname van een netwerk van

prettige omgeving’ waar de klant

concept. “Twee weken geleden

geïmplementeerd worden. Volgens

nieuwe inzichten hebben ons nu

ruim honderd Esso-tankstations,

‘kan opladen’. Voorgangers die ook

hebben we intern gekeken hoe we

Van Beek moet Punto Gusto op

Punto Gusto gebracht.”

heeft NRGValue eind juni de shop

concepten openden om mensen

van Esso tankstation Ruyven aan

langer in de shop te houden, zijn

de A13 Oost bij Pijnacker her-

Shell met de Starbuckslocaties,

opend volgens de nieuwe food-

AVIA Dorset in Hengelo en zelfstan-

serviceformule QICHI.

dige ondernemers als Johan Kok

Webwinkel Amazon neemt Whole Foods over

Brood en bakeryproducten waar de gast voor terugkomt

van Broodje Kok in Harderwijk en Met de nieuwe formule speelt ook

Gerard van Weelde in Capelle a/d

Esso nadrukkelijk in op de trend

IJssel. Ook groothandel Lekkerland

naar meer verblijfshoreca bij tank-

kijkt hoe niet alleen het aanbod kan

stationlocaties. In de shop die Esso

worden aangepast aan de huidige

‘de perfecte pitstop’ noemt, draait

tankstationklant, maar ook hoe het

het om een breed assortiment met

verblijf kan worden verlengd.

verse en eigentijdse gerechten die

>> @13

>> @3

>> @7 t/m 9

En verder..... >> @10 en 11 Derde Talking Dinnerzorgdebat >> @12 Culinary Code kraakt wensen restaurantbezoeker >> @14 Amsterdamse trendtour in twee werelden >> @15 ShopperEstafette: Gebrouwen door Vrouwen


@02

Nieuws

@FoodClicks juni/juli 2017

Gemak de belangrijkste behoefte van de consument, zeker in het tankstation

Klassiekers stuwen petrolmarkt voorwaarts Marktontwikkeling – Klassiekers als frituursnacks, ijs en energydrinks stuwen de omzet en het volume van de petrolmarkt. Vooral de niet-snelwegstations omarmen op grote schaal de kroket, bamischijf en gehaktbal, ook omdat de klant dit verwacht. Cijfers van Petrol Connected, een

zorgt voor een concentratie van de

samenwerkingsverband van GfK, IRI

bezoeken op het midden van de

en Orange Peak Company dat de

dag. En het feit dat de afstand in

individuele databronnen vertaalt naar

promodruk met de supermarkt we-

inzichten, tonen aan de petrolmarkt

derom is toegenomen, zorgt ervoor

licht groeit. In omzet met 2 procent,

dat tankshop steeds minder kunnen

het volume staat echter onder druk

vertrouwen op additioneel volume uit

(index 99). “Er liggen kansen die

categorieën als snoep, kauwgom en

nog onvoldoende worden benut”,

granenrepen.” Warme snacks laten

zegt Bas van Eekelen van GfK over

daarentegen een forse groei zien,

de ontwikkelingen. Hij doelt onder

blijkt uit de cijfers van Petrol Con-

meer op de groei van het aantal

nected over 2016. De omzet van

weggebruikers, de groei van het

snacks stijgt met 18 procent. “Dat

aantal gereden kilometers en de lan-

is te danken aan twee ontwikkelin-

gere gemiddelde reisduur. “Dat zijn

gen. Als eerste is het publiek dat

allemaal factoren die ervoor zorgen

binnen een tankstation van oudsher

dat het potentieel voor de tanksta-

koopt een snackpubliek. Dat was

tions groeit. En ja, er komen meer

zo en is in een belangrijke mate nog

de voorraden bij de groothandels,

Onder druk

hebben het moeilijk met de nood-

mensen bij de tankstations, maar de

steeds zo, ondanks alle aandacht

dus het kan best zijn dat die 18

Hoewel ze bij Lekkerland de cijfers

zakelijke aanpassingen die gedaan

conversie blijft daarbij nog achter.”

voor verantwoorde voeding”, aldus

procent nog wel in zicht komt.” Hij

van Petrol Connected over de jaren

moeten worden. En dan heb ik het

Van Eekelen. Daarnaast, zo stelt

zegt verder dat groei na enkele jaren

2015-2016 niet letterlijk herken-

Overall daling

niet alleen over een ander assorti-

hij, hebben vooral het afgelopen

van teruggang ook hard gaat. “Als

nen, zien zij ook dat de categorieën

ment, het gaat ook om kennis van

“Alles bij elkaar mag de conclusie

jaar de niet-snelwegstations een

de markt ieder jaar 5 procent daalt,

als energydrinks, ijs en snacks

goed personeel en om bijvoorbeeld

getrokken worden dat de omzet van

inhaalslag gemaakt en geïnvesteerd

wat de afgelopen jaren het geval

succesvol zijn. “Dat snacks het

beleving en marketing. Gemak is

de tankshop vooral gedreven wordt

in de categorie. “Zij stonden de

was door vooral de ontwikkelingen in

bijvoorbeeld goed doen, is voor een

overigens de belangrijkste behoefte

door een vaste groep kopers, die

afgelopen periode steeds vaker

tabak, dan is het zo dat bij aantrek-

deel verklaarbaar door de opkomst

van de consument”, aldus Van

meer zijn gaan besteden en daar-

voor de keus: ga ik mijn stations

kende omzetten snel hoge percen-

van de bakery, waarin snacks vaak

Beek. Lekkerland helpt onderne-

mee de overall daling in aantallen

helemaal verbouwen en voeg ik een

tage kunnen worden genoteerd.”

een onderdeel zijn”, stelt Freek van

mers bij de noodzakelijke transitie

tankshops weten te compense-

complete bakery toe, of doe ik het

Ook merkt hij op dat de gemiddelde

Beek van Lekkerland. Dat geldt

en bij het pareren van de concur-

ren”, zegt Van Eekelen verder. Een

voorzichtiger door wat visuele aan-

petrolklant de heavy users zijn. “We

volgens hem bijvoorbeeld voor het

rentie. “Wij bestuderen de markt

substantiële groep niet-kopers komt

passingen en wat extra assortiment.

zien allemaal dat het aantal vrachtwa-

nieuwe concept van de groothandel

voortdurend en acteren vanuit een

volgens hem eveneens vaker over

Voor relatief veel ondernemers is

gens op de weg toeneemt, evenals

ook, namelijk Punto Gusto. “Dit

categorie management optiek. Dat

de vloer, maar is nog altijd lastig te

de keus gevallen op dat laatste,

het aantal bouwbusjes. Hiervan

is een totaalconcept waarbij wij

betekent constante optimalisatie

verleiden. “Juist deze laatste, meer

waarbij een assortiment snacks een

profiteren de klassiekers in het as-

ondernemers ontzorgen. Of het nu

van het schap.” Binnen zoetwaren

kritische, groep vormt een groei-

vrij eenvoudige toevoeging is.”

sortiment, zoals de kroket, bamischijf

gaat om een omgevingsanalyse,

houdt dit in dat de groothandel kijkt

en gehaktbal.” Door de ontwikkeling

receptuurontwikkeling, opleiding

in welke categorieën bijvoorbeeld

ende uitdaging, vooral omdat deze

Ondanks de aandacht voor gezonde voeding, doen frituursnacks het in tankstations bijzonder goed, zoals hier bij Shell De Wetering in Utrecht

wel de weg weet te vinden naar

Hoog

heeft De Vries Van Oers, die volgens

van personeel in onze Lekkerland

concurrentie is van de ‘goedkope’

de diverse alternatieven langs de

Mickael Timmermans van De

Timmermans marktleider is in petrol

Academy, de analyse en benchmark

supermarkten en waar gewerkt moet

weg. Het is daarmee een belang-

Vries Van Oers onderschrijft de

als het gaat om snacks, nieuwe

van kassadata van bijvoorbeeld

worden aan de prijsperceptie. “Een

rijke, maar stevige uitdaging waarbij

geschetste ontwikkelingen binnen

klanten kunnen bijschrijven. Vooral

snacks, inrichting van de winkel

van de manieren waarop wij de

vraagstukken rondom assortiment,

de categorie snacks. Al vindt hij

niet-snelwegstations. “Die kunnen

of een uitgebreid assortiment aan

prijsperceptie verbeteren en niet-

prijs en imago samenkomen. Inspe-

de omzetgroei van 18 procent wel

met een relatief lage investering

versproducten, Punto Gusto biedt

kopende consumenten overtuigen is

len en verleiden op alle momenten

hoog ingeschat. “Wij zitten op een

toch snel een goede omzet realise-

het aan.” Toch kan de groei van de

ons concept S0/0K. Hierbij bieden

op de dag vormt een sleutel.” Met

groei met dubbele cijfers dit jaar,

ren met snacks. Een oventje, een

klassiekers niet verhelpen dat de

wij een alternatief assortiment

alleen goede koffie en bakery zijn

dat wel. Daarbij lopen wij natuurlijk

warmhoudvitrine en snacks, dat is

petrolmarkt als geheel ietwat onder

zonder dat het kannibaliseert op het

de stations er namelijk niet. “Dit

wel achter de markt aan vanwege

het. Heel laagdrempelig.”

druk staat. “Sommige ondernemers

A-merk. Dat werkt uitstekend.”

Mini Rustico’s

SMAAKBOMMETJES MET KARAKTER

MINI RUSTICO WIT/BRUIN

26520000 + 26530000 Witte en bruine mini rustico’s met een karakteristieke desemsmaak voor elk eetmoment.

Kijk voor meer info en recepten op lantmannen-unibake.nl


@FoodClicks juni/juli 2017

Nieuws

@03

Strategische alliantie bier en cider en verkoop onderdelen

Sligro en Heineken slaan handen ineen Samenwerking – Sligro Food Group en Heineken zijn voornemens

voor alle stakeholders alleen maar

nauw te gaan samenwerken op het gebied van logistiek voor bier en

mooier”, aldus Koen Slippens, CEO

cider in Nederland. Ook verkoopt Heineken de overige onderdelen

Sligro Food Group. Om de gecom-

van de drankengroothandel aan Sligro Food Group. Het resultaat?

bineerde food- en drankenleveringen

De groothandelsomzet van Sligro neemt met zo’n € 150 miljoen toe,

mogelijk te maken zal Sligro de

terwijl klanten (lees horecaondernemers) een totaalleverancier krijgen

komende jaren zo’n € 80 tot

voorgeschoteld.

€ 100 miljoen investeren om tot één geïntegreerd ‘state of the art’ distri-

“We zien dat de Nederlandse horeca-

deze voorgenomen samenwerking

butienetwerk te komen. Sligro.nl, het

markt verandert, steeds meer onderne-

de groothandelsactiviteiten van het

vernieuwde bestelplatform van Sligro,

mers bestellen hun producten het liefst

overige food en non food assorti-

zal worden gebruikt voor de online

bij één leverancier”, verklaart Pascal

ment, waaronder frisdranken, waters,

bestellingen.

Gilet, algemeen directeur Heineken

gedistilleerd, wijnen, thee en koffie,

Nederland, de voorgenomen samen-

worden verkocht door Heineken aan

werking. Volgens hem zorgt de krach-

Sligro. Als gevolg van deze transactie

De samenwerking zorgt voor een ver-

tenbundeling ervoor dat horecaklanten

zal de groothandelsomzet van Sligro

groting van het klantenbestand voor

efficiënter en optimaler kunnen worden

met zo’n € 150 miljoen toenemen.

beide partijen. Momenteel bezorgt

bediend. “Door deze samenwerking is

“Dit is een grote strategische stap

Heineken op circa 18.000 locaties,

Heineken Nederland in staat om zich

voor beide organisaties, waarbij we

Sligro op circa 25.000. Een deel

te richten op de kerncompetenties:

duidelijk kiezen voor kwaliteit en een

daarvan is momenteel reeds klant bij

het brouwen, verpakken, verkopen en

maximale service aan onze klanten.

beide partijen. Het is de bedoeling dat

bouwen van bier en cidermerken.”

De mogelijkheid van totaalleveringen

de voorgenomen samenwerking lang-

is daar een mooi voorbeeld van. Dat

durig zal zijn, met in eerste aanleg een

Uitzondering

efficiencyverbetering en upsell-kansen

looptijd van 15 jaar. Partijen streven

Als gevolg van deze beoogde sa-

aantrekkelijke bijkomstigheden zijn

ernaar om de transactie in het najaar af

menwerking zal Sligro de logistieke

maakt deze beoogde samenwerking

te ronden.

Langdurig

activiteiten van Heineken voor de

Alles schuift in elkaar In Amsterdam zijn er al shoplocaties waar twee derde van de omzet gerealiseerd wordt door bezorgdiensten als UberEATS, Foodora, Deliveroo en Thuisbezorgd.nl. De belangrijkste ondernemersvraag van dit moment bij die bedrijven is, met welke bezorgpartij wil ik straks verder om het bezorgdeel uit te kunnen breiden? Deze vestigingen zijn de vragen of zij willen starten met bezorgen en hoe zij precies willen gaan bezorgen allang voorbij. Zonder bezorgdienst is er voor hen simpelweg geen toekomst. Ook snackbarketen Kwalitaria meldde dat de bovengemiddelde marktgroei die zij ten opzichte van andere formules in de fastservicesector realiseerde, vooral is te danken aan de nieuwe, in eigen beheer, ontwikkelde

Nederlandse horeca gaan uitvoeren.

MRIJ hamburger en de bezorgservice. Waarmee ook maar weer eens is

Dit betekent dat Sligro het verwer-

bewezen dat eigenheid en goede service verlenen de belangrijkste ingre-

ken, opslaan en leveren van bier- en

diënten zijn om in deze tijd te groeien en te blijven voortbestaan.

ciderbestellingen door de horeca voor Heineken gaat uitvoeren. Hiermee

Inmiddels verandert de markt in rap tempo. Ik schrijf niet voor de eerste

ontstaat een ‘one stop shop’ voor alle

keer op deze plek dat de ontwikkelingen nu sneller gaan dan vijf jaar

drank, food en non food bestellingen

geleden. De overname deze maand van supermarktketen Whole Foods

voor de horecaklanten. De uitzonde-

met 460 vestigingen in Amerika, Canada en Engeland door webwinkel

ring hierop is het leveren van tankbier,

Amazon laat echter zien dat je je ook dan nog kunt laten verrassen. Twee

iets wat Heineken zelf zal blijven doen.

belangrijke conclusies zitten er aan deze overname: een webwinkel kan

Daarnaast zullen in het kader van

toch niet zonder een ‘bakstenen winkel’ - ook Coolblue was al tot die ontdekking gekomen - en we spreken vaak van een integratie van food-

Amazon koopt voor 13,7 miljard euro Whole Foods

Webwinkel heeft fysieke winkel harder nodig dan vaak verondersteld Formulenieuws – Alle sensatieverhalen ten spijt, ook een webwinkel

marktsegment. De keten profileert

heeft een fysieke winkel nodig. Deze maand werd bekend dat Webwin-

zich graag als de supermarkt met

kel Amazon de ‘biologische’ supermarktketen Whole Foods overnam

het ruimste assortiment biologische

voor 13,7 miljard euro. Amazon heeft in Seattle al een Amazon Go store

producten en de hoogste kwaliteit.

waar het nieuwe betaalvormen test.

Het bedrijf was in 2016 goed voor een omzet van ongeveer 16 miljard dollar. past dus volledig in de nieuwe lijn;

De supermarktketen heeft meer dan

het is allemaal wachten op het juiste

460 winkels in de Verenigde Staten

moment.

en Canada en drie in het Verenigd Koninkrijk.

Stappen

De overname wordt gezien als de

Met Amazon Go in Seattle had de

eerste in een rij van overnames, maar

webwinkel al een fysieke supermarkt.

ook als bedreiging van de bestaande

Voor veel analisten kwam de overname

In deze winkel wordt elke boodschap

supermarktketens. Mede daarom

als een verrassing, maar binnen de

van de klant automatisch gescand en

gingen de aandelen onderuit van de

sector werd er al langer rekening

bij het verlaten van de winkel in reke-

meeste retailers, maar feitelijk werd er

mee gehouden dat een grote online

ning gebracht. Daarnaast zet Amazon

een veel duidelijker signaal afgegeven:

partij een retailbedrijf zou overnemen.

op het gebied van bezorging stappen

webwinkels en fysieke winkels heb-

Ook die partijen hebben behoefte aan

met de dienst AmazonFresh en heeft

ben elkaar nodig. Webwinkels weten

contact met de klant en dus ‘stenen’

de webwinkel nog enkele fysieke

steeds meer van klanten, maar klanten

outlets. De overname van het Ame-

boekwinkels.

kopen nog steeds graag in winkels.

rikaanse Whole Foods Market door

Whole Foods Market zoals de winkels

Zelfs al maken ze met regelmaat digi-

landgenoot en webwinkel Amazon

heten zitten in het hogere super-

tale uitstapjes.

service en retail, maar daar kunnen we nu gevoeglijk de wereld van online en offline aan toevoegen, want ook die integreren. En het gaat verder; niet alleen de wereld van online en offline integreren. Ook in de zorgwereld worden grote stappen gezet naar verdere samenwerking. Startte Jumbo een jaar geleden voorzichtig met de zakelijke bezorging bij dagverblijven, met de samenwerking met de inkooporganisatie voor de zorg Intrakoop liggen er ineens 7000 potentiele bezorglocaties op de supermarktorganisatie uit Veghel te wachten. En daar houdt het niet mee op. Ineens wordt Jumbo een duidelijke concurrent van AH.nl, met dit verschil dat Jumbo de bezorging in handen laat van de eigen ondernemers en de Albert Heijn-ondernemer nog altijd met lede ogen de ‘blauw witte’ busjes door zijn verzorgingsgebied ziet rijden omdat hij die omzet kwijtraakt aan zijn moederorganisatie. Ook Sligro zal de (zorg)ontwikkelingen bij Jumbo scherp in de gaten houden en het is wachten op een reactie vanaf die kant in Veghel. De bekendmaking van de overname van groothandel Heineken door Sligro is wat dat betreft slechts een voorbode van een veel grotere boodschap, zo schat ik in. Alles schuift in elkaar en rap. We groeien toe naar een grote hybridemarkt voor eten en drinken, gedomineerd door of hele grote partijen of hele kleine. Waarbij de grote dominante nationale partijen altijd in de gaten blijven houden dat er ergens op de wereld een internationaal buitenechtelijk broertje rondloopt, die zomaar op zoek kan gaan naar zijn ‘familie’. Steffen van Beek Reageren op deze opinie? Mail naar steffen@foodclicks.nl

COMMENTAAR


Royal Club Mocktails Upgrade je Royal Club en vul de Royal cup met verse ingrediĂŤnten!

Meer informatie? Vraag het aan uw Vrumona accountmanager of bel naar 030 - 656 8888


Nieuws @05

@FoodClicks juni/juli 2017

In potentie gaat het om 7000 locaties

Jumbo en Intrakoop gaan samenwerken bij bezorging zorginstellingen Zorgmarkt – Jumbo supermarkten en

Jumbo is sinds vorig jaar actief in

inkooporganisatie Intrakoop maakten

de zakelijke bezorgmarkt, maar

deze maand bekend dat zij gaan sa-

beperkte deze tot het bezorgen van

menwerken op het gebied van online

enkele dagverblijven. Dit jaar is het

bestellen en bezorgen. De zeshon-

bedrijf gestart met Lunet Zorg, een

derd bij Intrakoop aangesloten leden

lid van Intrakoop met zo’n honderd

die zo’n 7000 kleinschalige zorglo-

locaties.

caties bedienen, krijgen hiermee toegang tot alle producten van de

Potentieel

Veghelse supermarkt.

Intrakoop heeft zo’n zeshonderd zorginstellingen die gezamenlijk

Jumbo gaat zelfs een eigen assorti-

ruim 7000 locaties vertegenwoor-

ment schoonmaakartikelen en me-

digen. Voor Jumbo komt hiermee

dische artikelen ontwikkelen, die in

een enorm potentieel beschikbaar.

de bezorgservice kunnen worden

Daarnaast heeft Bidfood (voorheen

meegenomen. De bezorgdiensten

Deli XL, red.) een overeenkomst

lopen via de lokale Jumbo-onder-

met Jumbo en AH voor de levering

nemers. Hiermee wijkt de gele

van retailproducten aan foodser-

bezorging. En volgens een woord-

Jumbo en Intrakoop hebben geza-

van Lunet Zorg moeten houden.

supermarktketen af van de blauwe,

vicebedrijven. Met de samenwer-

voerster is de supermarktorganisa-

menlijk uitgebreid in kaart gebracht

Omdat het om kwetsbare cliënten

die de zakelijke bezorgmarkt heeft

king met Intrakoop en de over-

tie nog niet klaar. “Zonder con-

wat de specifieke behoeften zijn in

gaat, wordt ook van elke bezor-

gecentraliseerd en dus met de

eenkomst met Bidfood zet Jumbo

crete samenwerkingen te kunnen

de zorg. Zo zijn er goede afspra-

ger verlangd dat deze over een

AH.nl-busjes door de gebieden

in één klap duidelijke en serieuze

melden, willen we wel door op de

ken gemaakt over de regels waar-

VOG (verklaring omtrent gedrag)

heen rijdt van de AH-ondernemers.

stappen in wereld van zakelijke

ingeslagen weg.”

aan bezorgers zich op de terreinen

beschikt.

Online omzet stuwt groei supermarkten en foodservicebedrijven

Foodbezorging steeds normaler Bezorging – Nederlanders bestelen online steeds vaker eten en laten deze

verder stijgt en een groter deel van

aansteken: “Het is langzamerhand al

bezorgpizza mondeling via de telefoon

thuisbezorgen. Niet alleen de pizza of het frietje, ook de dagelijkse bood-

de totale supermarktomzet inneemt.

gewoon geworden om maaltijden en

bestelde. Nu hebben we dedicated

boodschappen thuis te laten bezor-

websites die steeds simpeler en snel-

Meer geld

gen.” De grote drijver van de bezorg-

ler worden. Maar vergeet ook de vele

Ook in foodservice groeit de online

markt is volgens Grievink echter de

apps voor de smartphone niet; een

schappen. Dit neemt zo’n vlucht dat de supermarkten mede hierdoor rekenen op een topomzet in 2017. “2017 belooft een topjaar te worden

punt, zijn een aanjager van die groei.

omzet. Jan-Willem Grievink, directeur

digitale technologie. “We moeten niet

maaltijd bestellen kun je bij wijze van

voor de Nederlandse supermarkt-

In 2017 beslaat 3 procent van de

van het FoodService Instituut, zei al

vergeten dat het nog maar een paar

spreken door één keer op een digitale

branche”, jubelde CBL tijdens

omzet uit de online bestedingen.

eerder niet verbaasd te zijn dat de

jaar geleden is dat de consument zijn

button te drukken.”

de jaarlijkse haringparty van de

Afgelopen jaar was dit nog 2 procent

groei van foodbezorging versneld is.

brancheorganisatie voor de super-

en in 2015 1,2 procent. “Deze groei

“De crisis is voorbij, Nederland kent

markten. In de eerste vijf maanden

wordt vooral gerealiseerd door con-

weer een economische groei. Dit

steeg de supermarktomzet met 3,5

sumenten die al gebruik maken van

betekent dat de consument ook weer

procent. De omzet in 2017 komt

de onlineboodschappenservice, maar

bereid is om meer geld te spenderen

hiermee naar verwachting uit op een

meer gaan besteden. Zij zijn positief

aan foodgemak. In tijden van econo-

record van 37 miljard euro, stelt het

tot zeer positief over het aanbod. En

mische tegenwind kopen Nederlan-

CBL. De online boodschappen, die

daarnaast stijgt het aantal nieuwe on-

ders hun eten en drinken zo zuinig

bij de consumenten thuis worden

lineboodschappers”, aldus het CBL,

mogelijk in; nu het iets beter gaat laten

bezorgd of door de consument

dat verwacht dat de komende jaren

we de foodeuro’s weer rollen.” Daar-

worden opgehaald bij een afhaal-

het aandeel van de online verkopen

bij komt nog dat Nederlanders elkaar

Nieuwe naam komt op juiste moment

Deli XL voortaan verder als Bidfood Groothandels – Deli XL heeft met ingang van 12 juni een nieuwe naam: Bidfood. Door de naam Bidfood aan te nemen wordt de groothandel zichtbaar onderdeel van het gelijknamige internationale foodservicebedrijf. “Deli XL is al ruim tien jaar onderdeel van het grootste foodservicebedrijf buiten de Verenigde Staten, met alle voordelen voor onze klanten”, aldus algemeen directeur Dick Slootweg,

mensenbedrijf. Wij willen doorgaan met

van Deli XL. “Daar zijn we trots op en

het persoonlijker maken van de markt.

maken we nu zichtbaar. Het is de juiste

In onze Foodyards en op onze online

naam op het juiste moment. De veran-

marktplaats verbinden wij foodprofes-

derende markt heeft ook ons als bedrijf

sionals. Hier vinden zij inspiratie, een

veranderd.”

wereldwijd aanbod en producten van

uidelijker

lokale boeren en telers. Alles is volledig

Met de pay-off ‘Waar professionals

afgestemd op de wensen van de chef,

elkaar vinden’ wil de groothandel duide-

de kok, de ondernemer. Op 12 juni zijn

lijker uitdragen wat zij al jaren doet.

we Bidfood geworden, maar eigenlijk

Slootweg: “Boven alles zijn wij een

zijn we het allang.”


@FoodClicks juni/juli 2017

Thema Brood & Bake-off

@07

Consument wil vers, rustiek en ambachtelijk brood met een verhaal

Broodjes en bake-off zijn dé klantentrekkers in out-of-homekanaal

Thema – Meer luxere broodsoorten, meer hoogwaardige en natuurlijke ingre-

manager Esmée Kluit van Délifran-

ingrediënten. “De consument wil

consumptie tot boterhammen kun-

diënten, ambachtelijke uitstraling, variatie en gemak. En uiteraard kwaliteit,

ce in Ridderkerk ziet in brood en

een ambachtelijke uitstraling. Denk

nen worden gesneden. Daarnaast

scherpe prijzen, goede presentatie en aantrekkelijke promoties. Maar vooral

bake-off steeds vaker het gebruik

aan de komst van steeds meer

blijven de bekende trends variatie

de ondernemer en zijn personeel zijn de onmisbare schakel om succesvol

van hoogwaardige en natuurlijke

grote broden die op de plek van

en gemak belangrijk in bake-off.”

brood en bake-off producten te verkopen.

Categorie prepacked krijgt nieuwe stimulans

Waar tot zo’n vijftien jaar geleden

woord is dat bij ze opkomt als men

de tankshop in Nederland vooral

aan brood denkt. ‘Gezond’ wordt

de plaats was voor de aankoop

het meest genoemd, gevolgd door

van een pakje kauwgom, rol drop

‘lekker’, ‘vers’, ‘bruin’, ‘meergra-

Wat te doen als er ’s avonds geen

en blikje fris, draait het in 2017

nen’ en ‘volkoren. Heel positief

brood in de bakery van het tankstation

er om de bakery en koffie. Geen

dus. Brood is dan ook een klanten-

verkrijgbaar is? Dat is het aanbod

snelweglocatie kan meer zonder

trekker, een visitekaartje van het

prepacked broodjes en wraps in het

een afdeling waar voor het oog

bedrijf, maar ook een product met

koelvak een uitkomst. Natsu Foods

van de klant een grote keuze aan

emotie dat te maken heeft met een

is de grootste aanbieder en heeft

broodjes vers worden afgebakken,

veranderende vraag.

onlangs het assortiment vernieuwd.

belegd en geserveerd. De nieuw-

Volgens managing director Frank Vos

ste generatie tankshops heeft heel

Rustiek

van Qizini in Losser ligt er op snelweg-

goed naar de horeca gekeken en

“In bake-off zien wij een groeiende

locaties van tankstations een uitdaging

toont zich steeds meer als lunch-

vraag naar rustikale broden en

voor voorverpakte kort-houdbare

room of bakkerij. Maar ook aan de

broodjes”, zegt CEO Peter van

broodproducten. “Deze markt ontglipt

binnenwegen in steden en dorpen,

den Berg van de Pandriks Group

ons als we niks doen, terwijl er binnen

in snackbars, kleine tankstations en

in Meppel. “Aan de andere kant ko-

convenience voorverpakt grote kansen

strandpaviljoens zijn het broodjes

men er steeds meer broodproduc-

liggen. De bakery is niet 24 uur open, maar de consument wil wel gedurende de dag kunnen genieten van

waar het om draait. Het Nederlands

ten gebakken op een steenovenbo-

kwaliteits sandwiches en wraps. Daarom vervangt Natsu nu alle ultraverse Qizini sandwiches en wraps. De

Bakkerij Centrum vroeg in juni/juli

dem en bereid van desem met een

bekende klassieke langer vers broodjes van Qizini blijven onveranderd.”

aan consumenten wat het eerste

lange bereidingstijd.” Marketing


@08

Thema Brood & Bake-off

@FoodClicks juni/juli 2017

Marketing manager Marco van Wijk

service van de medewerkers van

merknaam ‘Délifrance’ zijn ook

van Vandemoortele in Zeewolde

het verkooppunt de belangrijkste

positief.” Vandemoortele adviseert

ziet een toenemende vraag naar

elementen om succesvol brood en

ondernemers om zich ook te richten

voedzame en rustieke broden.

bake-off te verkopen”, zegt Kluit.

op ‘take away’-gasten die even snel

“Denk aan broden verrijkt met veel

“Maar ook productkwaliteit, pre-

een lekker en gevarieerd broodje

verschillende zaden en pitten, zoals

sentatie, prijs en promotie zijn zeer

komen halen. Van Wijk: “Dat kan

onze rustieke Banquet d’Or ruit-

belangrijk. In ons het geval speelt

uitstekend met bijvoorbeeld een

broodjes op de vloer van de oven

er nog een ander uniek element:

‘broodje van de week’. Hiermee

gebakken met een robuuste kruim

het hoge kwaliteitsimago en de

bied je de gast variatie en zorg je

en onze meergranencroissant met een mix van zaden en pitten.” Van Wijk ziet nog een ander product aan populariteit winnen. “De tosti is de nieuwe trend, en dan niet meer de tosti met ham en kaas, maar luxere belegde varianten waarmee je gasten kunt verrassen.” Succes Naast mooie kwaliteit, vers en ambachtelijk is het de ondernemer die met zijn medewerkers de sleutel in handen heeft voor succesvolle verkopen van brood en bake-off. “Uiteraard zijn de locatie en de

Samenwerking levert The Upperdog op De hotdog is in Nederland de laatste jaren bijzonder populair geworden. Reden voor vier gerenommeerde levensmiddelenfabrikanten om voor de ontwikkeling van een hotdog niet alleen de handen ineen te slaan, maar op het gebied van kwaliteit ook naar ‘the next level’ te gaan. The Upperdog is het resultaat van de samenwerking tussen Enkco (de hotdog), Lantmännen (het broodje), Remia (burger- en grillsauzen) en Paardekooper (hotdogvellen of -box). Volgens de initiatiefnemers is The Upperdog een culinaire hotdog, ter plekke vers bereid met verrassende toppings. The Upperdog is verkrijgbaar in het out-of-homekanaal, momenteel onder meer bij Beekse Bergen, Saxion Hogescholen, het PEC Zwolle stadion en als in-out product bij Smullers.


@FoodClicks juni/juli 2017

Thema Brood & Bake-off

@09

Lichte groei broodverkopen, ook toename afzet bake-off Daalde de verkoop van brood een aantal jaren licht, in 2016 lieten de cijfers weer een stijging zien. Vooral volkoren en luxere broodsoorten worden nu gegeten, zo constateren broodkenners. Rabobank verwacht in de totale broodmarkt de komende drie tot vijf jaar nauwelijks tot geen volumegroei. Deze trend geldt echter niet voor alle deelmarkten. De afgelopen 10 jaar groeide bake-off van 20% van het broodvolume naar ongeveer 35%. De verwachting is dat bake-off de komende vijf jaar groeit met 3 tot 5% per jaar. In de supply chain zijn supermarkten dominant. Het omzetaandeel brood wat via de super wordt verkocht stijgt nog steeds. Via dit kanaal vindt grofweg 75% van het brood zijn weg naar de consument. (Bron: Rabobank)

Ook mogelijk: vegetarisch saucijzenbroodje ervoor dat hij of zij de week erna

voorkeur moet het product ingevro-

steeds belangrijker.” Van den Berg

terugkomt. Gebruik voor het beleg-

ren zijn, dat is het beste voor de

verwacht dat er meer aandacht

gen seizoensproducten. Deze zijn

kwaliteit en voorkomt dat er waste

voor kwaliteit komt. Denk aan op

goedkoper dan producten buiten

ontstaat. Ook is het belangrijk dat

desembasis gebakken brood met

het seizoen. De snelheid van het

de bereidingstijd kort is. Bij Pan-

een rustieke uitstraling. Daarnaast

bereiden van het belegd broodje is

driks broodjes gaan ze direct vanuit

zal er middels bake-off brood meer

daarbij van optimaal belang, zodat

de vriezer zes minuten in een oven

de rol ingevuld gaan worden van

de gast niet lang hoeft te wach-

bij 200 graden. Hiermee kan je

de lokale bakker. Consumenten zul-

ten.” Volgens Van den Berg is het

zeer flexibel inspelen op de vraag.”

len daar dan klein en groot brood

belangrijk dat de ondernemer werkt

kopen om mee naar huis te nemen.

met kwalitatieve producten met een

Toekomst

Daarnaast groeit de bewustwor-

rustieke uitstraling en een verhaal

Poortstra weet wat de trend

ding bij de consument als het gaat

die het waard maakt aan de gasten

voor de komende jaren wordt.

om de relatie tussen voedsel en

te vertellen. “Daarnaast moet het

“Er komen steeds meer rustieke

gezondheid en de zorg voor de na-

product ‘idiot proof’ zijn. Dat bete-

broden verrijkt met bijzondere

tuur. Deze elementen dragen er toe

kent dat het niet mis kan gaan bij

zaden en granen met een verhaal.

bij dat ik verwacht dat biologisch

het afbakken op de winkelvloer. Bij

Afkomst van de ingrediënten wordt

brood verder zal gaan groeien.”

Smilde Bakery heeft samen met De Vegetarische Slager ’s werelds eerste vegetarische saucijzenbroodje geïntroduceerd. Hiermee spelen de initiatiefnemers in op de groeiende groep flexitariërs en vegetariërs. De Vegetarische Slager onderscheidt zich met een nieuwe generatie vleesvervangers die volgens top-chefs en culinair journalisten niet van echt te onderscheiden zijn. Het saucijzenbroodje is gemaakt met boerenroomboter en bladerdeeg en voorzien van een vulling op basis van peulvruchten.

@VERTORIAL

Consument kiest steeds vaker luxe brood en is kritischer Waar de consumptie van brood in Nederland een aantal jaar een lichte daling liet zien, lijkt die krimp nu tot staan gebracht. In 2016 werd er zelfs weer iets meer brood gegeten. De voorkeur gaat hierbij uit naar luxer brood zoals desem, spelt, vloerbrood en volkoren varianten.

Délifrance verrast met range van drie Superfood Baguettes Ridderkerk – Supergezond nieuws van Délifrance. De Franse broodspecialist heeft een assortiment van drie Superfood Baguettes geïntroduceerd: de Superfood Baguette spelt-chia-cranberry, de Superfood Baguette rode biet en de Superfood Baguette wortel.

Volgens communicatiemanager David de Bruijn van het Nederlands Bakkerij

Bon appétit! zeggen ze bij Déli-

Smaak

Centrum is volkoren brood veruit het meest populair. “Dat is natuurlijk positief,

france en dat zal met de nieuwe

Reden genoeg voor Délifrance

want het is de meest gezonde broodsoort. Mensen zijn bewuster bezig met

Superfood Baguettes zeker lukken,

om een assortiment Superfood

eten en ook met welke broodsoort zij kiezen. In tegenstelling tot andere pro-

want deze broodjes zijn niet alleen

Baguettes te lanceren. Een met

ducten waarvan een volkoren product te koop is, zoals pasta, weet je bij brood

bijzonder lekker, maar vooral ook

spelt, chiazaad en cranberries, een

zeker dat het 100 procent volkoren is. Daarnaast is brood een belangrijke

erg gezond. Het woord zegt het al,

met rode biet en een Superfood

bron van jodium. Daarvan krijgen we te weinig binnen.” Volgens De Bruijn wil

zogenaamde superfoods zijn echte

Baguette met wortel. Heel gezond

de consument ook weten waar de ingrediënten in het brood vandaan komen.

bommetjes van voedingsstoffen

uiteraard, maar bij Délifrance doet

“De consument is kritischer geworden: wat zit er precies in mijn brood, welke

zoals vitaminen en mineralen. De

men ook geen concessies aan de

toegevoegde stoffen worden gebruikt? Transparantie is belangrijk en de leve-

gezondheidsbevorderende po-

smaak. Daarom smaken de Su-

ranciers doen daar veel mee.”

tentie van deze producten berust

perfood Baguettes allemaal even

vooral op het hoge gehalte aan

heerlijk. Délifrance Superfood Ba-

Populair

antioxidanten die de lichaamscel-

guettes kunnen in 6 tot 8 minuten

Broodsoorten die momenteel populair zijn, zijn luxere soorten als spelt,

len tegen vrije radicalen bescher-

op 200°C worden afgebakken. Ze

zuurdesembrood en haverbrood. Mensen eten het graag, waarschijnlijk omdat

men. Populaire superfoods zijn

wegen 100-115 gram per stuk en

het beter verteerbaar en ook voedzamer is. Volgens De Bruijn zal brood altijd

onder meer chia en quinoa, maar

worden aangeboden in een doos

gegeten blijven worden, zij het in een andere vorm. “Nederland is een brood-

ook meer bekende producten als

per 48 stuks.

land, dus we zullen het niet ineens massaal laten staan. Mensen weten dat het

wortelen, rode bieten, walnoten en

gezond is en een bron van energie. Het wordt wel minder vaak bij zowel het

blauwe bessen hebben een positief

ontbijt als de lunch gegeten. Echter, als we brood eten, besteden we er meer

effect op de gezondheid. Hierdoor

aandacht aan. Het beleg wordt uitgebreider, de sneeën dikker, er wordt een

zijn superfoods een goede verrijking

Meer info: (0180) 48 51 51

feestje van gemaakt.”

van het dagelijkse voedingspatroon.

www.delifrance.nl


@10

Zorgdebat

@FoodClicks juni/juli 2017

Gastvrijheid en gezondheid centraal op derde Talking Dinner-zorgdebat

Laat je de patiënt gewoon eten of zet je hem iets herstellends voor?

Deelnemers aan het derde Talking Dinner-zorgdebat: Met de klok mee (op de rug en paars hemd) Ronald Lekkerkerk (Dedodeon); John Verberne (Canisius); Johan Jonker (Isala), Marcel Hofmeijer (Huuskes), Luc Zwaanenburg (temp-rite); Marcel Pols (FrieslandCampina); Rob Janssen (JRM) en Annelies ten Broek (Amphia)

Zorgdebat - Hoe ga je om met eten en drinken binnen de muren van

Niet voldoende

de patiënt het beste zo snel mogelijk

tijdens het verblijf en de periode

het ziekenhuis, in de wetenschap dat de meeste patiënten er

Volgens het rondetafelgesprek is in

thuis verder kan herstellen, iets dat

daarna begeleid. Het effect van die

gemiddeld maar enkele dagen liggen? Maak je als ziekenhuis eten

ziekenhuizen gastvrijheid alléén niet

de patiënt zelf ook bij voorkeur het

inspanningen is volgens Jonker veel

en drinken tot integraal onderdeel van je zorgplan, of kies je ervoor

voldoende om eten en drinken een

liefste wil. In die korte tijd patiënten

breder, omdat ook de omgeving

dat eten en drinken een standaardinvulling kent en is daarmee

meer belangrijkere positie te geven.

in een ziekenhuis iets bijbrengen

bepaalde punten overneemt. “Het

verder de kous af.

Juist omdat eten en drinken zoveel

over gezonde voeding of een andere

herstel voor een patiënt is meer

méér kan doen voor het welbevin-

en gezondere levensstijl aanleren,

dan wat er gebeurt tussen de vier

Dit thema stond centraal tijdens de

eenvoudig te beantwoorden. Alles

den van de mens en dus zeker ook

is feitelijk ondoenlijk. Isala in Zwolle

muren van een ziekenhuis. Zo is

derde Talking Dinner-bijeenkomst

hangt immers af van de mate waarin

voor de patiënt. Foodprofessionals,

is, om het herstel van de patiënt

bewegen ook een onderdeel wat bij

die in kasteel Maurick in Vught werd

eten en drinken is verankerd binnen

in welk kanaal dan ook, zouden zich

zo goed mogelijk te ondersteunen,

ons de volle aandacht krijgt.” Marcel

georganiseerd door de adviesbu-

de uitgangspunten van het zieken-

daarvan veel bewuster moeten zijn.

net gestart met het aanbieden van

Hofmeijer van maaltijdenleverancier

reaus JRM Food & Facilities en

huis zelf en welke visie de Raad van

Vooral omdat te veel of verkeerde

dezelfde eiwitverrijkte voeding die tij-

Huuskes is er van overtuigd dat

Dedoreon in samenwerking met @

Bestuur er op het zorgniveau van

voeding een maatschappelijk thema

dens het verblijf wordt aangeboden

advies vanuit het ziekenhuis, moge-

FoodClicks. Foodprofessionals en

de patiënt op na houdt. Vindt de

is. De deelnemers aan het Talking

voor en na de opname, maar de pe-

lijk ondersteund vanuit de huisarts,

toeleveranciers vanuit het zorgka-

RvB het voldoende dat de patiënt

Dinner delen zonder uitzondering

riode is volgens Johan Jonker nog te

een forse bijdrage kan leveren aan

naal die tijdens het Talking Dinner

alle medische verzorging krijgt

het standpunt dat goed voedsel

kort om al resultaten van het nieuwe

het verbeteren van de gezondheid.

hun expertise deelden, waren Luc

maar vooral thuis moet werken aan

past bij goede zorg. De uitwerking

beleid te delen. Patiënten worden

“Maar de voorzieningen moeten dan

Zwaanenburg van temp-rite Inter-

herstel? Zo ja, dan heeft de invulling

van die intentie op het gehanteerde

voorafgaand aan een opname en

wel zo zijn dat er een volwaardige

national Holding BV, Marcel Pols

van eten en drinken een lagere pri-

beleid zorgt echter toch voor de

(FrieslandCampina Foodservice),

oriteit dan wanneer een ziekenhuis

nodige discussie. Discussieleiders

Marcel Hofmeijer (Huuskes) en Jos

de patiënt graag zo sterk mogelijk

en initiatiefnemers van de rondetafel-

Wassenaar (JDE professional). De

wil binnenkrijgen voor een operatie

sessies Ronald Lekkerkerker vanuit

ziekenhuizen werden vertegenwoor-

en ook zo krachtig mogelijk weer wil

Dedoreon en Niels Masselink en

digd door Annelies ten Broek (Amp-

laten vertrekken. Bij voorkeur met

Rob Janssen vanuit JRM signaleren

hia in Breda), Johan Jonker (Isala in

een helder advies waarbij de kans

dan ook duidelijke verschillen.

Zwolle), John Verberne (Canisius

op terugkeer substantieel wordt

Wilhelmina Ziekenhuis Deventer)

verminderd. Veel patiënten die een

Retail

en Rinus de Viet (Erasmus MC Rot-

ziekenhuis bezoeken komen immers

Een paar jaar geleden was de

terdam).

relatief snel ook weer terug, terwijl

gemiddelde ligtijd in het ziekenhuis

dat met een veranderd leefpatroon

nog 4,5 dagen, maar door het

Verankerd

en met de juiste voeding voorkomen

huidige zorgbeleid loopt dit terug

De vraag die op tafel lag blijkt niet

had kunnen worden.

naar bijna twee dagen. Nu geldt dat

‘Je moet niet de illusie hebben dat je mensen binnen drie dagen een andere levensstijl kunt bijbrengen’


Zorgdebat @11

@FoodClicks juni/juli 2017

maaltijd thuis of op het zorgadres

worden, zodat de mantelzorger op

uit te breiden en te starten met een

kan worden verstrekt. Ik ken nu het

de hoogte is en daarin veel meer

internetcafé. Als test zijn er ook

geval van een 72-jarige man die thuis

zou kunnen begeleiden.”

fluistercabines.

2,39 euro van een retail prijsvechter.

Zorgverzekeraars

Anders

Dat kan natuurlijk niet.”

Duidelijk is dat er meer gedaan kan

Dat het faciliteren van zaken iets

worden, maar dat het systeem van

anders is dan gastvrijheid was ook

Paternalistisch

verantwoordelijkheden en geld-

onderdeel van de discussie. De

Ook het Bredase Amphia ziekenhuis

stromen niet altijd op een logische

aanwezigen zien uit naar de intro-

worstelt met de vraag wat je een pa-

manier is geregeld. De deelnemers

ductie van nieuwe aanmeldsyste-

tiënt nu moet meegeven? Zonder een

aan de discussie zijn het er wel over

men in het ziekenhuis en technolo-

afhankelijk was van een maaltijd van

oordeel te geven van wat nu goed

Discussieleider Rob Janssen (met armen over elkaar) met links

eens dat in de keten van artsen

gische vernieuwingen op het gebied

of fout is, is Annelies ten Broek zich

naast zich Jos Wassenaar van Jacobs Douwe Egberts en

en ziekenhuizen zich steeds meer

van patiëntherkenning, waardoor

bewust dat sommige adviezen snel

Maarten de Viet van Erasmus MC

een situatie voordoet dat de zorg

er beter, sneller en gerichter naar

paternalistisch worden uitgelegd.

wordt geleverd op de plek waar

bepaalde zaken geïnformeerd kan

“Behalve hartpatiënten, die zich in de

die ook geleverd moet worden.

worden. Initiatieven op dat terrein

regel goed houden aan de dieetad-

Maar dat betekent dan ook dat je

hebben volgens iedereen een enor-

viezen die zij meekrijgen, zie ik het

als ziekenhuis wel wordt betaald

me effect op de gasttevredenheid

merendeel direct na het verlaten van

voor de behandeling die je uitvoert,

die mensen ervaren. Een aantal van

het ziekenhuis even verderop bij de

maar niet voor het voorkomen van

die nieuwe zaken zal in het nieuwe

McDonald’s staan. En die krijgen ook

die behandeling door het geven van

gebouw van het Erasmus Zieken-

een herstelplan mee. Je moet dus niet

adviezen. Zorgverzekeraars zouden

huis in Rotterdam ook worden

de illusie hebben dat je binnen twee

daar wat breder naar moeten kijken

ingezet, laat Rinus de Viet weten.

á drie dagen mensen een andere

en zouden moeten durven te experi-

Ook op het gebied van horeca

levensstijl kunt bijbrengen.” In het

menteren, zo is de mening. Het hui-

wordt daar een aantal zaken anders

ziekenhuis kun je wel een begin met

dige systeem is te veel gericht op

ingericht, wat hij de aanwezigen de

een nieuwe levensstijl. Het zaadje

het doen en betalen van medische

volgende keer graag wil laten zien.

planten noemt Marcel Pols van Fries-

verrichtingen, terwijl het beter zou

Ook de beschikbaarheid van eten

landCampina dat. “Wel ziet Annelies

zijn de patiënt een budget mee te

en drinken de gehele dag door en

mogelijkheden bij de groep kwets-

geven en vervolgens te kijken wat

het gemak waarmee bezoek kan

bare ouderen die ook vaker naar het

het beste gedaan en niet gedaan

mee-eten, zal daar makkelijker zijn.

ziekenhuis komen, maar vooral ook

kan worden.

Gastvrijheid in de horecabetekenis

omdat die patiënten langer verblijven.

van het woord speelt dan weliswaar

Luc Zwaanenburg van temp-rite vindt

Meer on-the-go

binnen ziekenhuizen misschien iets

het vreemd dat er aan patiënten wel

De zorgmarkt is specifiek, maar de

minder, het servicegerichte van

van alles wordt gevraagd over medi-

industrie ziet het zorgkanaal zich

medewerkers is wel degelijk van

cijngebruik, maar dat er nauwelijks

aan de voorkant ontwikkelen tot

groot belang. In die zin is het ook

aandacht is voor wat iemand eet en

een van de top tien locaties bin-

een keuze vanuit het bestuur of

drinkt. “Hiermee zijn veel meer resul-

nen out-of-home, zoals shops op

het horecagedeelte moet worden

taten te boeken”, zegt Zwaanenburg.

snelwegstations en treinstations.

uitbesteed of in eigen beheer moet

Ontwikkelingen in Amerika laten zien

Pols: “Het voorzieningenniveau

worden gedaan. Voor beide keuzes

dat ziekenhuizen zich meer richten

wordt steeds verder opgevoerd met

valt iets te zeggen. Maar daar waar

op het beter maken en voor verande-

werkplekken en wachtruimten en de

eten en drinken onderdeel uitmaakt

ring van levensstijl samenwerken met

bezoekersaantallen overdag groeien

van het te voeren gastvrijheidsbe-

lifestylecoaches.

flink.” Ten Broek geeft aan dat dat

leid, kan het handiger zijn om het in

ook gerechtvaardigd is, aangezien

eigen beheer te hebben. Niet alleen

in haar ziekenhuis dagelijks 4500

om er meer aan te verdienen, maar

Ziektebeelden Vraag is natuurlijk wat de industrie op

rapeuten en diëtisten. Daar worden

aandacht voor goede voeding, ook

bezoekers verblijven. Reden voor

ook om de integrale aanpak beter te

dit vlak kan doen. Uiteraard goede

zaken gesignaleerd en kan een

voor thuis, is een moment dat impact

haar om het aantal on-the-go-punten

borgen.

producten ontwikkelen die een bij-

zorgpad al beginnen of worden opge-

heeft en een verandering teweeg kan

drage leveren aan herstel maar, nog

volgd. Door het geven van adviezen

brengen.”

belangrijker, producten onderdeel

lever je actief een bijdrage aan een

maken van zorgpaden van bepaalde

betere gezondheid van mensen. En

Ondervoed

ziektebeelden. Eten en drinken val-

bied je mensen door het geven van

Met name voor de groep ouderen

len samen met bewegen en slapen

levensstijladviezen zelf een middel

ziet Jos Wassenaar van Jacobs

Dedoreon en JRM zijn twee

onder de noemer levensstijl. Het is

in handen die kan leiden tot minder

Douwe Egberts Professional vanuit

bedrijven actief in de zorg.

algemeen bekend dat levensstijl van

ziekenhuisopnames”, aldus Pols.

zijn contacten tevens een ander

Vorig jaar besloten ze te

soort probleem opduiken. “Omdat

gaan samenwerken op het

invloed is op gezondheid. Adviezen

Talking dinner voor diepgang

over levensstijl, gerelateerd aan een

Gezag

mensen langer thuis blijven wonen

gebied van toekomstbe-

bepaalde aandoening, hebben de

John Verberne van het Canisius

en er minder controle is op de zorg,

stendige oplossingen en

toekomst. Marcel Pols van Friesland-

Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen is

zien we mensen vaak ondervoed

concepten rondom eten en

Campina Foodservice ziet de moge-

van mening dat je de situatie moet uit-

aankloppen bij zorginstellingen. Het

drinken, facilitaire dienst-

lijkheden vooral op dat vlak liggen.

buiten wanneer de patiënt in een zie-

percentage ligt tegenwoordig zelfs

verlening, hospitality- en

“We moeten als industrie daar meer

kenhuis ligt. Niet dat het tegenwoor-

op zo’n 30 tot 40 procent. Als die

inrichtingsvraagstukken.

mee doen. Denk bijvoorbeeld aan vol-

dig zo is dat als de dokter iets zegt,

een operatie moeten ondergaan,

Deze oplossingen worden

doende bewegen en consumptie van

dat het gelijk wordt aangenomen,

gaan ze in conditie nog verder

steeds samen met de op-

eiwitten. Voor een aantal ziektebeel-

maar elke patiënt in een ziekenhuis

achteruit. Een ziekenhuis wil die

drachtgevers opgesteld en

den en ouderen is dat extra belang-

wil er wel het liefst zo snel mogelijk

mensen niet houden, omdat ze te

ontwikkeld. Het initiatief

rijk. Vanuit FrieslandCampina zijn we

weer uit en het liefst gezond. Gebruik

kostbaar zijn en dus gaan ze naar

‘talking dinner’ namen zij om meer discussie en diepgang te krijgen

volop over deze mogelijkheden aan

maken van het gezag van de arts kan

een zorghotel. Daar kunnen ze aan-

in de markt van eten en drinken. Want net zoals dat in de out-of-

het nadenken. We nemen deel aan

dan werken en een goed moment

sterken tot ze weer met een tasje

homesector plaatsvindt, verandert ook de zorgmarkt in hoog tempo.

een test met osteoporose (botont-

om toch een aantal zaken duidelijker

boodschappen naar huis zouden

En als de consument niet meer in kanalen denkt, waarom zou je dat

kalking). Bij levensstijladvies binnen

te krijgen bij de patiënt. “In negen

kunnen. Dat zijn wel dingen die nu

als aanbieder van eten en drinken dan wel doen?

een zorgpad moet je ook denken aan

van de tien gevallen is het zo dat

buiten de scoop van een ziekenhuis

samenwerking met partijen buiten het

als de dokter iets zegt, hij het beste

gebeuren en naar mijn mening veel

ziekenhuis, zoals huisartsen, fysiothe-

met je voor heeft. Op dat moment

meer gecoördineerd zou moeten

Meer informatie: Dedoreon en JRM Food & Facilities, www.jrm-ff.nl


@12

Nieuws

@FoodClicks juni/juli 2017

‘Limbische kaart’ toont in welke stemming klant is en welk menu daarbij past

Culinary Code van Salomon kraakt onbewuste wensen restaurantbezoeker Onderzoek – Als ondernemers in de horeca weten in welke stemming hun

het beste presenteren? Ieder mens is

gasten zijn, kunnen ze al vóór het keuzemoment hierop inspelen met eten en

verschillend en daarbij bepalen het mo-

drinken perfect gepresenteerd en afgestemd op de ‘mood’ van de klant. De

ment van de dag, de stemming en de

door convenienceproducent Salomon FoodWorld ontworpen ‘Culinary Code’

situatie waarin je je bevindt de wensen

laat zien waar de gast intuïtief naar op zoek is.

en voorkeuren voor wat je wilt eten. De door ons ontwikkelde Culinary Code

Kennis wat de gast wil, waar hij op

Hoofd

stelt ondernemers in staat het aanbod

dat moment zin in heeft om vervolgens

Met onder meer een assortiment

aan eten en drinken optimaal op de si-

de maaltijd of het product te pre-

hamburgers, schnitzels en fingerfood

tuatie en de doelgroep af te stemmen”,

senteren en op te dienen volledig in

richt Salomon zich exclusief op de

aldus Kerssens.

overeenstemming met diens stemming

foodservicemarkt. Maar het bedrijf wil

en wensen. Een strategie waar alle

meer zijn dan alleen de leverancier van

Inzicht

ondernemers die met eten en drinken

deze vriesvers aangeleverde produc-

Remco Kerssens (rechts): ‘We willen de ondernemer helpen

De zogenaamde ‘limbische kaart’

werken naar op zoek zijn, alleen al

ten. “Wij zijn oplossingsgericht”, zegt

die aan de code ten grondslag ligt,

door in te spelen op de behoefte van de gast’

doordat hierdoor de tevredenheid van

Remco Kerssens, operations director

geeft volgens Kerssens inzicht in het

de klant, die zich ‘begrepen’ voelt, heel

& head of market The Netherlands.

hersendeel dat verantwoordelijk is

mannen aanspreken die op zoek is

in een andere mood”, aldus Kerssens

hoog zal zijn. Inspelen op de wensen

“We willen de ondernemer helpen om

voor het gevoel. “Daarmee kom je

naar avontuur, dan presenteer je een

die erop wijst dat Salomon onderne-

van de klant, maar dan vanuit een

te groeien, om zijn aanbod beter op

erachter in welke stemming de klant

hamburger op een stoer houten bord

mers kan trainen. “Hiervoor hebben

andere invalshoek is waar het bij de

de kaart te zetten door in te spelen op

is en welk menu daarbij past. Bij-

met een groot mes in het midden.

we speciale workshops. We hebben

Culinary Code om draait. Ontwikkeld

de onbewuste behoefte van de gast.

voorbeeld vol discipline en controle

Wil je diezelfde hamburger wat netter

er nu een paar gedaan en de reacties

door de Duitse convenienceproducent

Als ondernemer is het van wezenlijk

of toch meer op zoek naar avontuur

presenteren voor de doelgroep dis-

zijn bijzonder positief. Tijdens een dag

Salomon FoodWorld stelt de Culinary

belang om te weten wat er in het hoofd

en sensatie. Of de gast is misschien

cipline en controle, dan serveer je ‘m

leren we ze niet hoe ze moeten koken,

Code ondernemers in de horeca en in

van de gasten omgaat. Waarom kiezen

juist uit op fantasie en genot. Die

op een Waldkornbroodje in vier stuk-

maar wél hoe zij in kunnen spelen op

out-of-home in staat te ontdekken waar

ze voor die eet- en drinkwaren en hoe

vertaalslag maken we vervolgens

ken gesneden met avocado. Zelfde

het gedrag van de gast. Daarin is nog

hun gasten intuïtief naar op zoek zijn.

kun je een bepaald gerecht of product

op de menukaart. Wil je een groep

product, maar op maat voor mensen

een wereld te winnen.”

Grootste levensmiddelenbeurs in teken van reducering

Anuga 2017 verwacht recordaantal exposanten en bezoekers Beurzen – De 34e Anuga, de grootste levensmiddelenbeurs ter wereld die van 7 tot en met 11 oktober in het Duitse Keulen wordt gehouden, staat in het teken van reducering van zout, suiker en calorieën en de steeds betere kwaliteit van eet- en drinkwaren. Anuga 2017 verwacht een recordaantal van 7200 exposanten en 160.000 bezoekers. Dit is heeft Dietmar Eiden, vice president

Anuga, waarvan de eerste editie in 1951

trade fair management van de Koeln-

ook al in Keulen werd georganiseerd,

messe in Duitsland bekend gemaakt op

voor veelzijdigheid en internationaliteit

Vice president Dietmar Eiden

een persconferentie in Amsterdam. Voor

in aanbod en vraag. “Internationaal

van Koelmesse

de Anuga geldt groot, groter, grootst,

heel nadrukkelijk”, aldus Eiden. “Want

want met tien beurzen tegelijkertijd on-

89 procent van de exposanten en 69

voor koffie en thee zorgt ervoor dat deze

der één dak, een beursoppervlakte van

procent van de bezoekers komt uit

categorie als ‘Anuga Hot Beverages’

284.000 vierkante meter, 7200 exposan-

het buitenland.” Volgens Eiden neemt

voor het eerst een eigen hal krijgt. Ook

ten uit 100 landen, vier ingangen, een

Nederland al vele jaren deel met een

zal er speciale aandacht zijn voor brood

doorgaande beursboulevard, centrale

uitstekend en zeer stabiel aantal expo-

en gebak en is het thema Culinair nieuw

‘piazza’ en ruim 160.000 bezoekers,

santen. “Twee jaar geleden waren 225

gedefinieerd. “De samenstelling van de

is de beurs voor de internationale

bedrijven uit Nederland aanwezig, in

bezoekers van de beurs onderstreept

levensmiddelenbranche de grootste ter

2013 namen 212 bedrijven deel en in

de relevantie van de Anuga en van

wereld. “De Anuga is de flagship van

2011 waren het er 217. En ook dit jaar

haar exposanten voor de internationale

de Koelnmesse”, zei Eiden niet zonder

verwachten we weer een zeer goed

levensmiddelensector”, aldus Eiden.

trots. “Maar we doen het niet alleen.

resultaat.” Nederlandse bedrijven zijn

“Want de beurs is niet alleen belangrijk

Anuga wordt georganiseerd in nauwe

op alle Anuga-vakbeurzen te vinden,

voor de belangrijkste besluitvormers uit

samenwerking met het Bundesverband

van de Anuga Dairy tot aan Anuga Meat

de internationale handel, maar richt zich

des Deutschen Lebensmittelhandels,

en van Anuga Drinks tot aan Anuga

met haar omvangrijke aanbod ook op de

met de BVE en het Deutsche Hotel-

FineFood. Twee jaar geleden bezochten

toonaangevende vragers uit de buitens-

und Gaststättenverband. Deze sterke

8950 Nederlanders de beurs. “Hiermee

huismarkt. Hetzelfde geldt voor inkopers

ondersteuning van de beurs door de

behoort Nederland op de Anuga tot de

van de grote online-bedrijven. Ook zij

belangengroepen heeft al tientallen jaren

tien grootste buitenlandse deelnemers-

horen tot de duidelijke doelgroepen van

lang zijn vruchten afgeworpen, en doet

groepen”, aldus Eiden.

de Anuga.”

Nieuw

De 34e editie van de Anuga wordt van

dat nog steeds.”

Meer informatie: www.foodclicks.nl/lightfry

Internationaal

Anuga 2017 krijgt een flink aantal nieu-

7 tot en met 11 oktober gehouden in het

Volgens de beursorganisatie staat de

we onderdelen. De enorme aandacht

Duitse Keulen.


Achtergrond @13

@FoodClicks juni/juli 2017

Voorlopers in de branche verlengen verblijfsduur automobilist in de shop

Zittend in de tankshop genieten van pizza, bonbons en couscous Tankshops – Wat hebben BP Kok in Harderwijk, Perfect Energy Van Weelde in Nieuwerkerk a/d IJssel, Esso Trumpi in Breda, Shell De Jong in Katwijk en AVIA Dorset in Hengelo met elkaar gemeen? Ze zijn niet alleen de trendsetters in de branche, in hun tankshops zorgen ze er vooral voor dat de automobilist er extra lang wil en ook kan verblijven. Een ontwikkeling die ook te zien is in Esso Ruyven aan de A13 met foodserviceformule QICHI. Ras-ondernemer Johan Kok van Broodje Kok was misschien wel een van de eerste tankstationondernemers die doorheeft dat een tankshop meer is dan een plaats waar je de benzine afrekent of een pakje kauwgom meeneemt. De afgelopen jaren is de shop van BP Kok getransformeerd tot Broodje Kok, een moderne lunchroom

Eet&Gerei in Shell De Jong in Katwijk presenteert zichzelf met zitgelegenheid

annex tankshop met twee ingangen:

als tankshop, lunchroom, snackbar en gemakswinkel ineen

een aan de zijde van de pompeilanden en een voor iedereen die iets in de shop wil eten of drinken. En dat

Broodje Kok hun lunch. Loop op een

denken, een tankstation, wat moet

iedere week en de klanten hebben

een succes, net als de koffie van Illy die

kan er, want Broodje Kok biedt een

willekeurig moment bij Broodje Kok

ik daar: heel snel weg zijn maar wij

altijd keuze uit pasta, stamppot, vis

door een barista vanuit een pistonma-

complete lunchroom met uitgebreide

binnen en de shop zit vol met vooral

denken dat je verder moet gaan. Je

of vlees. Bijzonder is de kok die in de

chine wordt bereid. Uiteraard ook hier

zitgelegenheid met keuze uit meer

scholieren en vrouwelijke bezoekers.

kan niet alleen de brandstof doen en

Foodplaza dagrond alle gerechten en

de mogelijkheid aan tafeltjes en banken

dan zestig vers bereide broodjes en

Op elk moment van de dag en soms

daarom zijn we inmiddels uitgegroeid

producten ter plekke bereidt.

te zitten om lang in de shop te kunnen

salades. Ook heeft de shop een luxe

uren lang.

tot een grote lunchroom. Veel mensen

bonbon-afdeling en frituurhoek waar

verblijven.

lezen hier op hun gemak een krantje

Verleiding

verantwoord wordt gefrituurd en het

Thuis voelen

en voelen zich thuis bij ons. Dat is wat

In de tankshop van Shell De Jong in

Verandert

is er mogelijk een vers bereid ontbijt

“Dat klanten zich thuis voelen binnen

ik als Trumpi wil uitstralen.” De shop

Katwijk opende groothandel Lekkerland

“De consument verandert”, zegt direc-

of ‘high tea’ te bestellen. Wekelijks

een tankstation, dat is uniek”, zegt

biedt een heuse Foodplaza met bak-

in juni/juli de eerste Eet&Gerei van Ne-

teur Inkoop & Category Management

bestellen ruim zeventig bedrijven bij

Kitty Trumpi-Wigman. “Veel mensen

kerij voor ontbijt, lunch en diner. Naast

derland. Waar deze shop er jarenlang

Freek van Beek van Lekkerland. “Met

ovenverse pistolets, Italiaanse bollen,

als de traditionele tankshop met rechte

name de niet-snelwegtankstations in

croissants, baguettes, warme snacks,

schappen, zoetwarenwaterval en harde

Nederland zijn in de ogen van de con-

frietjes, ambachtelijk gemaakt schepijs

tl-verlichting uitzag, is hier niets bij het

sument relevantie aan het verliezen.

en verse jus d’orange serveert Trumpi

oude gebleven. Eet&Gerei is geen

Anno 2017 draait het in de tankshop

ook vers bereide pizza’s voor ter

nieuwe shopformule, maar een lab store

om veel méér dan de verkoop van

plaatse of thuis. Ook hier geen regu-

om processen in een tankshop te moni-

tabak. Om relevant te zijn en te blijven

liere tankshop, maar een wat Trumpi

toren, te kijken wat werkt en wat niet en

moet je elke dag op maat op de wens

noemt ‘foodshop’ waar de automobi-

de consument zo nóg beter van dienst

van de consument inspelen. Maak

list en mensen uit de buurt graag lang

te kunnen zijn. In Eet&Gerei, die zich

er een shop van die hij de hele dag

verbijven.

als tankshop, lunchroom, snackbar en

bezoekt. Creëer een destination. Veel

BP Honswijck aan de A1 bij Muiden heeft misschien wel de mooiste tankshop van Nederland

gemakswinkel ineen presenteert, draait

tankstations bieden one size fits all,

Service

het om verleiding, genieten, ambacht,

zijn traditioneel, maar geen plek waar

Aan de A1 bij afslag Hengelo-Noord

beleving en gastvrijheid. De authentieke

je echt naartoe gaat, waar je gaat zit-

opende in december 2015 Avia

grill waarin kippen worden gebraden is

ten. Dat doen we hier anders.”

Dorset. Het tankstation bouwde in de shop in samenwerking met chef-kok Willem Dankers van restaurant Dorset uit Borne een Foodplaza waar het een plezier is om lang te verblijven. “Alles in het tankstation is gericht op service en kwaliteit”, zegt eigenaar Niek Weghorst van Avia Weghorst. Dit geldt zeker in het Foodplaza. Hier zijn verschillende soorten belegde broodjes, yoghurtjes, couscous,

Een goede Segafredo espresso drink je het liefst zittend aan de bar zoals hier bij Autoradam in Amsterdam

maaltijden en patisserie verkrijgbaar. De maaltijden, die ook mee naar huis genomen kunnen worden, verschillen

Shell Haarrijn aan de A2 bij Breukelen heeft een aangrenzende drukbezochte Starbucks met eigen ingang én terras


@14

Trendtour

@FoodClicks juni/juli 2017

Foodcourt Schiphol realiseert 65.000 euro omzet per dag

Twee dagen toeren met Foodservice XS in twee verschillende foodwerelden Convenience – Het contrast kon bijna niet groter zijn op de beide dagen

23.000 euro per dag, waarvan 18.000

van de tweedaagse trendtour van de marketeersclub FSXS van Foodstep.

in de ochtenduren, is dit concept ook

Donderdags werd een aantal hotspots in Amsterdam bezocht en vrijdags

een van de pareltjes van Schiphol. Is

trokken de bijna tachtig deelnemers op safari voor en achter de douane

alles dan een succes? Nee, sommige

bij de locaties van HMSHost op luchthaven Schiphol. Twee verschillende

zaken vragen ook langere adem.

werelden met als enige overeenkomst eten en drinken.

Zoals het eveningconcept van Starbucks. De koffie loopt goed, maar

65.000 euro omzet per dag realiseert

dag druk, vooral La Place en het Britse

het borrelgedeelte – het eveningdeel

HMSHost in het foodcourt achter de

gezondheidsconcept LEON. Maar het

- slaat vooralsnog niet aan. Of dat

douane. De vijf concepten die deze

succes van dit foodcourt in lounge 1

ligt aan het feit dat de Starbucks op

omzet gezamenlijk bij elkaar brengen

staat niet op zichzelf. Ook Amsterdam

de eerste etage is gevestigd, dat

zijn La Place, LEON, Two Tigers,

Bread Company, het bakkerijconcept

mensen Starbucks toch vooral asso-

Burger King en The Upper Floor Bar.

van HMSHost in lounge 2, is zo’n

ciëren met koffie, of dat er voldoende

Op de locaties is het vrijwel de gehele

succesnummer. Met een omzet van

aanbod is in de omgeving, blijft op dit moment nog gissen. Contrast De geweldige resultaten van de HMSHost-locaties staan in schril contrast met de vele Amsterdamse hotspots, waar qua beleving en authenticiteit niets mis mee is, maar die qua rendement en efficiency toch wat

In The Avocado Show staan mensen in de rij voor

anders in elkaar steken dan de uitge-

een prachtige avocado

werkte Schipholconcepten. Veelal is

Veel maaltijd- en salade-winkeltjes realiseren twee derde van hun omzet met bezorging op kantoor of thuis

Het in 2016 op Schiphol geopende Britse gezonde fastserviceconcept LEON is een succes

maximaal een inkomen van rond de

stad welk aandeel bezorgen heeft.

veertigduizend euro met de concep-

In veel gevallen wordt bijna twee

ten te realiseren waardoor opschake-

derde van de omzet behaald door

len moeilijk is. Of het moet een loca-

de talrijke fietskoeriersdiensten als

tie zijn zoals de The Avocado Show,

Deliveroo, Thuisafgehaald, Foodora

waar de mensen in de rij staan voor

of UberEATS. Grootste brainer

een fraai gepresenteerde avocado,

bij de meeste ondernemers is het

omdat de locatie door social media

maken van een keuze tussen één

een internationale aantrekkingskracht

van de diensten. Vooralsnog is er

heeft gekregen. Het merendeel van

nog niet echt een bovenliggende

de bezochte locaties blinkt vooral

partij in de kwaliteit van dienstver-

uit in passie voor het ambacht en de

lening, maar wie de reacties van de

gezondheids- en versheidsclaims.

ondernemers mag geloven is dat

Daarnaast is opvallend in de hoofd-

een kwestie van tijd.


@FoodClicks juni/juli 2017

ShopperEstafette

Service

@15

EVENTS

18 t/m 20 juli 2017 Restaurant, Pub & Bar Asia

Suntec Singapore convention & exhibition centre Singapore Singapore

21 t/m 23 juli 2017 Tomorrowland & Tastes of the World 1e Evenemententerrein De Schorre Boom België

28 t/m 30 juli 2017 Tomorrowland & Tastes of the World 2e

Evenemententerrein De Schorre Boom België

17 t/m 19 augustus 2017 Dessert & Snack Korea 2017

Gangnam Convention & Exhibition Center, hal C Seoul Zuid-Korea

30 augustus t/m 1 september 2017 ANUFOOD China Beijing China National Convention Center Beijing China

6 t/m 9 september 2017 Food & Drink, Hotel, Bakery and Foodservice Bangkok International Trade & Exibition Centre Bangkok Thailand

14 t/m 16 september 2017 Annapoorna World of Food India 2017 Bombay Exhibition Centre Mumbai India

18 t/m 20 september 2017 Yummex Middle East 2017

Dubai International Convention and Exhibition Centre Dubai VAE

18 t/m 20 september 2017 Gastvrij Rotterdam 2017

De twee zussen Do en Tessel de Heij begonnen met bier brouwen in hun eigen keuken

Ahoy Rotterdam Nederland

In de rubriek ShopperEstafette geeft een marketeer vanuit een formu-

leuke initiatieven zijn, waarbij het gaat

le, grossier of leverancier zijn of haar visie op het thema ‘de shopper

om proeven en proberen. Dat soort

in foodservice’. Elke kandidaat geeft het (estafette-)stokje door aan

events levert ons ook weer infor-

een collega uit een andere schakel van de bedrijfskolom in foodser-

matie op. Natuurlijk weten we dat

vice. In deze editie Do en Tessel de Heij, de initiatiefneemsters achter

een gemberbiertje niet bij iedereen

Gebrouwen door Vrouwen.

aanslaat omdat de smaak van gember vrij uitgesproken is, maar het is

Gebrouwen door Vrouwen bestaat

Veel praten met afnemers en

toch altijd belangrijk om te horen wat

uit twee Amsterdamse zussen die

kroegbazen in Amsterdam is een

je klanten er van vinden. Juist omdat

niet alleen graag bier drinken, maar

andere belangrijke informatiebron

die uitspraken zoals bij gemberbier

ook anderen er graag van laten

voor nieuwe biertjes. “Afnemers zijn

vrij uitgesproken en ook vrij ver van

genieten. Begonnen in huis met een

belangrijk om te weten wat doet het

elkaar verwijderd zijn.”

thuissetje bier brouwen, zijn zij met

goed en wat minder en om te horen

hun bedrijf inmiddels fors gegroeid.

hoe het bier gewaardeerd wordt”,

Do en Tessel kregen de ShopperEs-

Momenteel laten zij hun brouwsels

vertelt Do. “Daarnaast zijn die

tafette toebedeeld via John Griffioen

brouwen bij brouwerij Lindeboom

gesprekken belangrijk om het bier

van strandpaviljoen Aloha. Een eigen-

in het Limburgse Neer. De brouwe-

op de tap te krijgen, want dat is het

zinnige ondernemer. Do en Tessel

rij in het zuiden van het land heeft

hoogst haalbare. Dat merk je gelijk

zijn dat ook, met dat verschil dat zij

precies datgene wat Do en Tes-

in je volume. De meeste kroegbazen

zelf ook met een knipoog naar hun

sel zoeken in kwaliteit en omvang.

weten ook wat ‘in’ is en populair be-

activiteiten kijken. “Het moet vooral

De recepten worden overigens

gint te worden. De barmannen in de

ook leuk zijn, naast alle serieuze

nog steeds thuis in het keukentje

juiste kroegen kunnen je vertellen dat

zaken. Daarom kiezen wij er altijd

ontwikkeld. Bijhouden wat de markt

als je met een gemberbiertje wilt ko-

voor om iets grappigs te doen. Ook

wil en trends spotten doen zij zelf.

men of een biertje met vlierbloesem,

in beeld.”

Do: “Het mooie van ondernemen

dat dat een goed idee is omdat zij

in deze tijd is dat je overal wel een

merken dat daar vraag naar is. Zelf

De ShopperEstafette geven zij door

technisch hulpmiddel voor hebt. De

halen we die ontwikkelingen ook uit

aan Wouter ten Velde, eigenaar van

app ‘Untappd’ gebruiken wij om te

Amerika. Daar zie je trends vaak net

het Amsterdamse restaurant Mossel

horen wat onze klanten vinden van

iets eerder opduiken. Zo komen we

en Gin, omdat hij zijn bedrijf op een

onze nieuwe brouwsels, maar we

met de herfst met pompoenbier, een

bijzondere wijze leidt en ook van zijn

kunnen ook meekijken welke bieren

pumpkin ale. Dat is in de Verenigde

personeel verwacht dat zij met hun

het goed doen en welke smaken van

Staten, met name rond Halloween, al

gasten op een bijzondere manier

onze concurrenten goed worden

behoorlijk populair.”

omgaan. “Geen gesloten, maar

gewaardeerd. Voor de administratie

25 september 2017 ProFri Frituurwereld Event QBTEC Woerden Nederland

26 september 2017 3e Trema bijeenkomst ‘Foodservice experience’ Trema Foodnetwerk Beesd Nederland

26 t/m 29 september 2017 Food & Hotel Malaysia

Kuala Lumpur Convention Centre Kuala Lumpur Malaysia

26 en 27 september 2017 Vakbeurs Foodspecialiteiten 2017 Expo Houten, hal 1 en 2 Houten Nederland

30 september t/m 8 oktober 2017 De Nationale week van de Friet 2017 Snackbars Landelijk Nederland

open vragen stellen. Niet: Heeft het

gebruiken wij het onlineprogramma

Om onder de aandacht te komen

gesmaakt? Maar: Wat vindt u er

van Exact en voor onze nieuws-

te komen wordt veel geïnvesteerd

ervan?”

brieven Mailchimp. Alles kun je

in events. Do: “Dat kunnen events

tegenwoordig vrij eenvoudig zelf

zijn die onze afnemers organise-

doen, waar je vroeger een bedrijf of

ren, zoals een bierproeverij of een

iemand voor moest inhuren.”

bierbingo, maar kunnen ook andere

ShopperEstafette is een initiatief van Marketing4Results en @FoodClicks. Eerder in deze rubriek kwamen aan het woord: Gemma Schneemann (Sligro), Gaius Voûte (Bier&Co), Bart Bakker (Royaan), Bart Koelemaij (BP), Peter Koelewijn (Rondeel), Hein van Stralen (HMSHost Schiphol), Frans Saelman (DE Professional), Nicole van Doorn (Scherpenhuizen bv), Hans Oberg (Lekkerland), Leon van Poelwijk (Mars), Jack Schepers (Zoet Moment bv), Dave Vegt (Horesca), Willem Devilee (Horesca), Dico Verwaal (Shell Den Ruygenhoek), Antonio van den Hengel (Koninklijke Horeca Nederland), Wouter Verkerk (trendwatcher), Eveline Hillen (Unilever), Bart Drion (Moyee Coffee), Freke van Nimwegen (Instock), Teyler Padberg (Farm Brothers), Philip Padberg (Deliveroo), Jop van de Graaf (SLA), Joël Goudsmit (Sapje), Wobbe van Zoelen (Anne&Max), Dennis van Essen (The Highfive Company), Viola Lüdemann (Bocca Coffee) en John Griffioen (Aloha).

7 t/m 11 oktober 2017 Anuga Messe Köln Keulen Duitsland

COLOFON

@FoodClicks, crossmediale vakmedia voor het out-of-homekanaal, is een uitgave van Uitgeverij Footprint Postbus 1049 3900 BA Veenendaal Telefoon: 0318 - 76 90 97 Oplage & Frequentie: @FoodClicks wordt maandelijks verspreid onder ondernemers, fabrikanten en toeleveranciers in de out-of-homemarkt als printuitgave en digitaal. Abonnementen: Abonneren op @FoodClicks Mail: communicatie@FoodClicks.nl of via www.FoodClicks.nl Digitaal: gratis. Print: ondernemers € 70,-, fabrikanten € 140,-. Abonnementsprijzen per jaar (excl. BTW). Redactie: mail: redactie@FoodClicks.nl Steffen van Beek: steffen@Foodclicks.nl Communicatie-advies / adverteren: Arno Cornelissen, 0314-355 826 (direct), arno.cornelissen@pshmediasales.nl Aan dit nummer werkten mee: Martijn Louws, Rolf Timmer, Jacques Jullens, Gerard de Graaff (fotografie), Paul Blonk en Judith Kloppenburg. Vaste medewerkers: Rob Besseling, rob@oohcompany.com Eindredactie: Paul Blonk - PP Media Productions, Hilversum Vormgeving: Ap Karskens, Zeist Uitgeverij Footprint aanvaardt geen enkele aansprakelijkeheid voor eventuele prijs-, zet- en/of drukfouten in dit magazine. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever en andere auteursrechthebbenden. Op alle overeenkomsten van en met Uitgeverij Footprint zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd KvK, van toepassing. De algemene voorwaarden zijn ook te downloaden van de website www.FoodClicks.nl. ISSN: 2542-7806


Verzeker u van de meest actuele informatie uit de out-of-homesector

Word abonnee van

@FoodClicks biedt voor foodprofessionals informatie via verschillende mediakanalen. Actueel op de website en analyserend in de uitgave. Informatie waarmee u als ondernemer uw bedrijf sterker kunt maken en waarmee (toe)leveranciers hun dienstverlening kunnen verbeteren. Samen bouwen aan een sterkere out-of-homesector is wat @FoodClicks wil en doet. Bouw mee en word abonnee van het hardst groeiende mediaplatform in de buitenshuismarkt.

Meld u aan op www.foodclicks.nl/abonneren

Foodclicks juli 2017