Page 1

FÖLDEÁK A helyi Önkormányzat lapja XXIII. évfolyam 5. szám

2016. május

Szép Ernő:

Imádság

Az I. világháborús emlékmű avatása és átadása

Ki ülsz az égben a vihar felett, Én Istenem, hallgass meg engemet.

Te tudod a barna kenyér ízét, Te tudod a Tisza szőke vizét.

Hozzád megy szívem, ajkam csak dadog, Hazámért reszketek, magyar vagyok.

Te tudod, hogy itt milyen szívesen Hempereg a csikó a füvesen.

A népekkel, ha haragod vagyon, A magyarra nem haragudj nagyon.

Tudod a nyáj kolompját ha megyen, Édes szőlőnket tudod a hegyen.

Ne haragudj rá, bűnét ne keresd, Bocsáss meg néki, sajnáld és szeresd.

S keserű könnyeink tudod, Uram, Hogy mennyit is szenvedtünk csakugyan.

Szeresd, vigyázz rá Istenem atyám, El ne vesszen a sötét éjszakán.

S hogy víg esztendőt várunk mindenért S hisszük, hogy lesz még szőlő, lágy kenyér.

Mert itt a népek nem tudják, mit ér, Hogy olyan jó, mint a falat kenyér,

Oh, keljetek a magyart védeni, Ti Istennek fényes cselédei:

Hogy nem szokott senkit se bántani, Lassú dallal szeretne szántani.

Uradnak mondd el forró, drága Nap, Hogy kedveled te délibábodat.

Édes Istenem, te tudod magad, A bárány nála nem ártatlanabb.

Dicsérjed a Balatont, tiszta Hold, Hogy szebb tükröd a földön sohse volt.

Fürkésző

Szókereső játékunkban a megadott szavakat kell megkeresni az újság hasábjain. A keresett szó eredetét (cikk Te tudod ezt a fajtát, mily becses, Csillagok, értünk könyörögjetek, címét, oldalszámát) kell feltüntetni a Milyen takaros, mily kellemetes. Kis házak ablakába reszketeg játékszelvényen, valamint a játékos Te látod életét minden tanyán, Szerteszét este mennyi mécs ragyog... nevét, címét. Csak eredeti, újságból kivágott nyereményszelvényt fogadunk Te tudod, hogy beszél: édes anyám. Könyörögjetek értünk, csillagok. el, egy személy egy hónapban csak egy szelvénnyel játszhat. A kitöltött szelvényt az erre a célra kinevezett gyűjtődobozba kérjük eljuttatni a Könyvtárba 2016. május 27-ig. Fürkésző nyereményszelvény Április havi nyertesek: Szegvári Istvánné és Kovács prognózist: cím, oldalszám: .................................................... Zoltán, akik a Vincze Pékség és Kenyérbolt felajánlásából 2×1000 Ft-os ajándék utalványt nyertek. A soron következő Takarodót: cím, oldalszám: .................................................... szerkesztőségi ülésen 2 szerencsést sorsolunk ki, akiknek a nyereménye Family Büfé 2×1000 Ft-os vásárlási utalvány tücsökszavú: cím, oldalszám: ................................................. felajánlása. A nyerteseket személyesen értesítjük. magyar őstörténet: cím, oldalszám: ....................................... tengerész-apródok: cím, oldalszám: ...................................... Név: .......................................................................................... Cím: ......................................................................................... Beküldési hely, határidő: Könyvtár, 2016. május 27.

FÖLDEÁKI FALUNAP 2016. június 24-25.


2

2016. május XXIII. évfolyam 5. szám

FÖLDEÁK

Önkormányzati hírek Földeák Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2016. március 30-án tartotta meg rendes, nyílt ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek: A Képviselő-testület - megtárgyalta és elfogadta az előző rendes ülés óta eltelt időszak eseményeiről, tárgyalásairól szóló polgármesteri tájékoztatót; - módosította az Szociális ellátási formák szabályozásáról szóló rendeletét. „A nyugdíjas korúak, akik előző év december 31. napjáig betöltik 65. életévüket, 3.000.-Ft/fő egyösszegű egyszeri támogatásban részesülnek a lakásfenntartás költségeinek enyhítésére. A támogatás kifizetése – a népesség-nyilvántartás adattartalmát figyelembe véve – minden év április 15. napjától május 15. napjáig történik.” - jóváhagyta Földeák Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát - pályázat benyújtásáról döntött a Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések, -kódszáma: TOP-2.1.3-15 felhívásra - 39.989 881,Ft összegű támogatásra Földeák belterületi vízrendezésére a Gagrin és a Bacsó Béla utcában. Az első ütemehez kapcsolódó tervezői feladatok ellátására az SZVMF Zrt-t (Szeged) bízta meg. - jóváhagyta Földeák Község Önkormányzatának Közbeszerzési tervét. - döntött a Földeáki Gyermekmosoly Óvoda intézményvezetői álláshelyére vonatkozó pályázat kiírásáról.

- Földeák község Helyi Építési Szabályzatának, Településrendezési Tervének és Hosszú távú Fejlesztési Koncepciójának felülvizsgálata teljes körű egyeztetési eljárás keretében a T.T.T. Városépítő Település-, Magas-, és Mélyépítés Tervező Bt-t bízta meg (Szeged).

védelmi Kirendeltségének 2015. évben végzett szakmai feladatairól szóló éves beszámolóját.

- döntött a Kistérségi (járási) Startmunka program – Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás projekt indításáról, 20 fő regisztrált álláskereső foglalkoztatásáról.

Földeák Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2016. április 22-én tartotta meg rendkívüli, nyílt ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek:

- döntött a Kistérségi (járási) Startmunka program Belvízelvezetési projekt indításáról, 30 fő regisztrált álláskereső foglalkoztatásáról.

- a Zöld Alföld Környezetvédelmi és Sportegyesület (Földeák) részére 50.000,-Ft támogatást biztosít.

A Képviselő-testület - a Földeáki Návay Lajos Általános Iskola intézményvezetői megbízásához Tóth Imre igazgatói megbízását támogatja 5 évre.

- döntött a Kistérségi (járási) Startmunka program Mezőgazdasági programelem indításáról, 60 fő regisztrált álláskereső foglalkoztatásáról.

- módosította a Földeáki Óvodásokért Közalapítvány alapító okiratát.

- A Földeák külterület 035/9 hrsz alatt felvett települési szilárd hulladéklerakó területének rekultivációt követő utógondozási feladataira Kozák János ev. (Debrecen) bízta meg.

- az Önkormányzat tulajdonát képező Földeák, Szent László tér 4. szám alatt lévő ingatlan fennmaradási és továbbépítési engedélyes terv elkészítésével a KERHOME Kft-t (Orosháza) bízta meg.

- döntött a LEPUS Bt-vel – Földeák, Tanya 50. szám alatti ingatlanra vonatkozóan – kötött bérleti szerződés 2016. augusztus 31. napjával, közös és egyező akarattal történő megszüntetéséről.

Földeák Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2016. április 19-én tartotta meg rendkívüli, nyílt ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek:

- döntött a Földeáki EESZI által nyújtott ellátások tekintetében – nappali ellátás, étkeztetés, házi segítségnyújtás – arról, hogy intézményi térítési díjat nem emel. - Megtárgyalta és tudomásul vette a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófa-

A Képviselő-testület pályázat benyújtásáról döntött Helyi gazdaságfejlesztés, - kódszáma: TOP-1.1.3-15 felhívásra – 50.000 000,-Ft összegű támogatásra helyi piac kialakítására a Földeák belterület 848 hrsz és 849 hrsz alatt felvett ingatlanon.

„Csak egyetértéssel lehet nagy dolgokat véghezvinni.” (Démokritosz)


2016. május XXIII. évfolyam 5. szám

FÖLDEÁK Földeák Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2016. április 27-én tartotta meg rendes, nyílt ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek: A Képviselő-testület - megtárgyalta és elfogadta az előző rendes ülés óta eltelt időszak eseményeiről, tárgyalásairól szóló polgármesteri tájékoztatót; - megtárgyalta és elfogadta a Település közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolót . - elfogadta a Makói Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrzési szervezete által 2015. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves ellenőrzési jelentést. - pályázat benyújtásáról döntött a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése, - kódszáma: TOP-4.2.1-15 felhívásra – 22.000 000,-Ft összegű támogatásra, a szociális ellátáshoz kapcsolódó épületek felújítására. - Földeák település vízkár-elhárítási terve elkészítésével az Alföldi Agroterv Bt-t (Szeged) bízta meg. - 20.000,-Ft támogatásban részesítette a Földeáki Polgárőr Egyesületet. - módosította az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletét. - kezdeményezi a Földeák belterület 1216 hrsz alatt felvett ingatlan (Földeák, Szent L. tér 8.) átminősítését Védőnői Szolgálat, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Fizioterápia, Fogorvosi rendelő elnevezéssel. - telekalakítási eljárást (telek egyesítés) kezdeményez a Földeák

belterület 848 hrsz és a 849 hrsz (Földeák, Szent L. tér 17.) alatt felvett ingatlanok vonatkozásában, a helyi piac kialakításához kapcsolódóan.

TÁJÉKOZTATÁS Felhívjuk a vállalkozók és őstermelők figyelmét, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 32. § (1) bek. alapján a helyi iparűzési adóról az adóévet követő év május 31-ig kell bevallást tenni. A helyi iparűzési adó bevallás nyomtatvány beszerezhető az Önkormányzati Hivatal adócsoportjánál, ill. letölthető a Földeák község Önkormányzat honlapjáról:www.foldeak.hu/ Önkormányzat/Nyomtatványok menüpont alól. A bevallás beadásának határideje: 2016. 05. 31.

Felhívás kitüntető címek adományozására Földeák község Önkormányzatának Képviselő-testülete rendeletet alkotott „Földeákért” cím, valamint „Földeák Község Szolgálatáért” kitüntető cím adományozásáról. „Földeákért” cím adományozható annak a személynek vagy szervezetnek, aki valamely jelentős, valamint folyamatos közösségért végzett tevékenységével általános elismerést szerzett, mely hozzájárult a község jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll. „Földeákért” cím évente egy alkalommal egy személy részére, közös alkotás, együttesen elért eredmény esetén megosztva is adományozható. E címmel a kitüntetett részére díszoklevél és emlékplakett jár.

3

A „Földeákért” cím posztumusz is adományozható. „Földeák Község Szolgálatáért” kitüntető cím adományozható annak a személynek, aki szakmai tudásával, magatartásával és munkájával jelentős mértékben segítette a köz szolgálatát, valamint annak, aki hosszú időn keresztül szakmai vagy társadalmi tevékenységével nagymértékben előmozdította a település tudományos, szellemi, gazdasági vagy közösségi életének fejlődését és ezzel kivívta a polgárok megbecsülését. „Földeák Község Szolgálatáért” cím évente egy alkalommal egy személy részére adományozható. E címmel a kitüntetett részére díszoklevél jár. A kitüntető címek adományozására bármely természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet is javaslatot tehet. A javaslatokat indoklással együtt 2016. május 20. napjáig lehet írásban benyújtani a Földeáki Közös Önkormányzati Hivatalba Hajnal Gábor polgármester címére. (Földeák, Szent L. tér 1.) A kitüntetéseket a Falunapon a polgármester adja át ünnepélyes keretek között.

Köszönet Köszönjük az április 29-i I. vh. emlékmű avatást követő állófogadás megvalósításában, valamint az ételek elkészítésében való közreműködését Ferencziné Hajnal Máriának, Hajnal Istvánnénak, Szabó Évának és Szabó Zsuzsannának. Köszönjük a Futás a Múltba rendezvényhez nyújtott támogatását, a kordon elkészítését a Termáltechnika Kft-nek, valamint Rakonczai Attilának. Földeák Község Önkormányzata

„A jóindulat megszerzésének legegyszerűbb, legnyilvánvalóbb módja: nem felejtjük el az emberek nevét és elismerjük fontosságukat.” (F. D. Roosevelt)


4

2016. május XXIII. évfolyam 5. szám

FÖLDEÁK

Iskolai Mozaik Az I. világháborús emlékmű avatása és átadása a község főterén A földeáki parkban lévő I. világháborús emlékművet 1926-ban állították fel először. Az emlékhelyen Jézus egy haldokló katonát tart a kezében, a talapzatra pedig a 257 földeáki honvéd neve került, akik hősi halált haltak az első világháborúban, továbbá helyet kaptak azok nevei is, akik a második világháborúban lelték halálukat. Az emlékművet az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság pályázata alapján újították fel az elmúlt hónapban. 2016. április 29-én Földeák Község Önkormányzata és a Návay Lajos Általános Iskola méltó ünnepséget szervezett az emlékmű felavatására és átadására. Az eseményen köszöntőt mondott Hajnal Gábor, községünk polgármestere. Kun Szabó István vezérőrnagy, a Honvédelmi Minisztérium miniszteri biztosa beszédében elmondta: földeáki származása miatt nagy megtiszteltetés, hogy jelen lehetett ezen az ünnepségen. Dicsérte a dolgos földeáki embereket kitartásukért, szorgalmukért, valamint az emlékű iránti tiszteletét fejezte ki. Vízhányó Gábor, a Návay Lajos Általános Iskola történelemtanára mesélt a szobor keletkezéséről, jelentőségéről. Katona Pál esperes és Kotormán István református lelkész szentelte fel és áldotta meg az emlékművet. Kiss Csanád 7. osztályos tanuló ehhez az alkalomhoz illő verset szavalt, Szép Ernő Imádság címmel. Az ünnepi köszöntők után koszorút helyezett el az emlékhelyen a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerülete, a Földeáki Návay Lajos Általános Iskola, Földeák Község Önkormányzata, a Katolikus Egyházközség, valamint Kun Szabó István. Katonazenekar közreműködött az ünnepségen, a hősök tiszteletére elfújták a Takarodót.

A koszorúzást követően díszlövés zárta az ünnepséget. Az ünnepség után projektóra keretén belül az alsó évfolyamosoknak különböző feladatokat kellett megoldaniuk: találós kérdések, puzzle, Földünk megóvása érdekében ötletek gyűjtése, keresztrejtvény, szókereső, meseszereplők kitalálása tulajdonságok alapján, célbadobás. A felső évfolyamosok részére I. világháborús vetélkedőt szerveztek és bonyolítottak le az iskola történelem szakos tanárai, mely a Művelődési Ház Nagytermében zajlott. Előzetesen kiadták az osztályoknak a felkészülési anyagot, amelyből a feladatokat állították össze. A feladatok között szerepelt többek között korabeli katonanóta éneklése, vaktérképen I. világháborús helyszínek elhelyezése, „kézigránát” dobása egyik lövészárokból a másikba, korabeli katonák öltözeteinek felismerése és elhelyezése katonán, gyurmából lövészárok készítése korabeli rajzok alapján. A vetélkedő végén Vízhányó Gábor részletesen bemutatta Fodor Imre gyűjteményében található korabeli tárgyakat, fegyvereket. A zsűri tagjai Gilicze Márta igazgatóhelyettes, Farkas Sándorné könyvtáros és Fodor Imre helytörténeti gyűjtő voltak, akik szerint nagyon érdekes és ötletes feladatokat találtak ki a szervezők a versenyzőknek. Ezek a feladatok összekovácsolták az osztályokat, bizonyára sokáig emlékezni fognak az I. világháború eseményeire, melyeket ezen a délután játékos formában sajátítottak el. Az eredmény a következőképpen alakult:

Iskolabál 2016. április 9-én került sor az Iskolabál megrendezésére. Mint minden évben, most is nagyon sokat dolgoztak azon a fellépő gyerekek és kollégák, hogy színvonalas műsort nyújtsanak és jó hangulatot teremtsenek a vendégeknek. A nagy érdeklődésre való tekintettel idén is a Jurtában mulathattak vendégeink. A bálba 324 jegy kelt el, a vendégek 105 diák szereplését tekintették meg. Szabó Csaba, a Földeáki Iskolásokért Közalapítvány elnöke és Tóth Imre iskolaigazgató úr megnyitó beszédében köszöntötte a vendégeket és megköszönte az Alapítvány és az őket segítők munkáját. Ismét rendhagyó műsorral örvendeztették meg a fellépők a tisztelt közönséget, mely a Sztárban sztár apropóján született helyi sajátosságokkal fűszerezve. Az iskola sztárjai mások bőrébe bújva mutatták meg sokszínűségüket. A vendégek asztalára Gilinger József és Lőkös József, valamint családtagjai által főzött ízletes bográcsos marhapörkölt került, melyet nagyon köszönünk. A sültes tálak elkészítését Juhász Krisztiánnak és feleségének, Reginának köszönhetjük. A vacsora felszolgálása és a gyermekek részére a szendvicsek készítése a Szülői Szervezet tagjainak a munkája, melyet ezúton köszönünk. A reggelig szóló muzsikát Csikota József és zenekara szolgáltatta, köszönjük. A Földeáki Iskolásokért Közalapítvány és a Návay Lajos Általános Iskola szeretné köszönetét kifejezni mindazoknak a vállalkozóknak és magánszemélyeknek, akik anyagi segítségükkel és felajánlásaikkal támogatták az Iskolabálat.

5-6. évfolyam

7-8. évfolyam

I.

K.u.K. vörös ördögök (5. a)

Hős vitézek (8. b)

II.

Ontrantó győztesei (6. b)

Hosszúcsöves puskák (8. a)

III.

Isonzó hősei (6. a)

Gyorstüzelők (7. o. lányok)

IV.

5. rohamosztag (5. b)

Doberdó hősei (7. o. fiai)

„Az igazság mindig igazság marad, akár elhiszik, akár nem.” (W. Stone)


2016. május XXIII. évfolyam 5. szám

FÖLDEÁK Báli műsor ismétlése 2016. április 17-én 18 órakor a Művelődési Ház nagytermében megismételt báli műsorra közel 250-en váltottak jegyet. A Nagytermet betöltő közönség vastapssal értékelte a remek hangulatú, színes produkciókat.

Leendő első osztályosok 2016. április 14-15-én a leendő első osztályosok beiratkoztak, 30 kisdiák fog belépni az iskola kapuján szeptemberben.

Matematika és nyelvtan, helyesírás versenyek 2016. április 1-jén térségi matematika versenyt hirdetett a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Almási Tagintézménye. Szép eredményt értek el a versenyen részt vett tanulóink: III. hely Tóth Sára Eszter (2. b), Különdíj: Meleg Mia (2. b), továbbá Molnár Fanni (2. a), Csányi Anna (2. a), Bozsogi Elvira (3. a), Varga Zalán Zoltán (3. b), Kelemen Liza (4. b), Veszelovszki Viktória (4. b). 2016. április 4-én városi és térségi nyelvtan, helyesírási versenyre került sor a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében. A versenyen iskolánkat képviselték: Szenti Liliána Krisztina és Molnár Fanni 2. a, Tóth Sára Eszter és Kerekes Zsófia 2. b, Telek Henrietta 3. a, Bajusz Nóra 3. b, Balogh Noémi, Nagy Csenge és Szabó Alexa 4. a, Kelemen Liza és Veszelovszki Viktória 4. b osztályos tanulók. 2016. április 12-én a makói Kál-

vin Téri Református Általános Iskola városi és térségi helyesírási versenyt rendezett alsó tagozatosok részére. A versenyen részt vett: Szenti Liliána Krisztina 2. a, Tóth Sára Eszter 2. b, Béni Hanna 3. a, Bajusz Nóra 3. b, Balogh Noémi 4. a, Bognár Dorina és Barna Petra 4. b osztályos tanulók. A Makó és Térsége matematika versenyt hirdetett alsósok részére április 13-án a Makói Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Iskolánkat képviselték: Knoch Amira 2. a osztályos, Kerekes Zsófia, Szabó Vivien, Süli Benedek 2. b osztályos, Galcsik Bence 3. a osztályos tanulók, akik ügyesen szerepeltek a nehéz feladatmegoldásokban.

Megyei Katasztrófavédelmi Verseny Iskolánk egy 4 fős csapatot delegált a 2016. április 13-án a makói Kalandparton megrendezett Megyei Katasztrófavédelmi Versenyre, melyen eredményesen szerepeltek. Feladatok között szerepelt elsősegélynyújtás, nyúlgátépítés, túlélőcsomag-összeállítás, maci pingpong, tűzoltó szakfelszerelések szétválogatása. A csapat tagjai: Zoppé Marcell (8. b), Simon Gábor Lajos, Nagy Rajmond Máté (8. a), Hartenstern Kevin (7. o). A versenyre a csapatot a Földeák Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai készítették fel.

5

vett részt: Nagy Krisztián, Hartenstern Kevin, Simon Gábor Lajos, Nagy Rajmond Máté, Zoppé Marcell. A fiúk eredményesen szerepeltek, Nagy Rajmond Máté III. helyen futott be a célba. Veszelovszki Melinda

Nemzetközi és országos fuvola sikerek 2016. március 13-án a szerbiai Szabadkán a Femus Nemzetközi Zeneművészeti Versenyen a makói Magán Zeneiskola növendéke Szabó Hanna (Földeáki Návay Lajos Általános Iskola 7. osztályos tanulója) fuvola hangszeren ARANY I. DÍJAT nyert. 2016. április 9-én Kiskunfélegyházán a Magyar Szerzők Vokális és Hangszeres Műveire Kiírt II. Országos Versenyén SZABÓ HANNA fuvola hangszeren szóló kategóriában saját korcsoportjában I. helyet ért el.

Futótűz futóverseny

2016. április 22-24. között Szentendrén megrendezett, 313 versenyzőt felvonultató, nagyszabású I. „Nyitnikék” Országos Fuvolaversenyen SZABÓ HANNA saját korcsoportjában fuvola hangszeren II. helyet ért el. Felkészítő tanára mindhárom versenyre Csikotáné Erdei Eleonóra, zongorán kísérte Horváth Andrea.

2016. május 3-án szegedi Flóriánnapi futóversenyen iskolánk 5 diákja

Kiváló eredményéhez szívből gratulálunk, további sikereket kívánunk!

Hitélet Mi a teendőnk, hogy feladatunknak megfeleljünk? Első dolgunk, hogy megtegyük azt, amit Jézus a hozzá tartozó embertől kér. Hat nap dolgozz, a hetediket szenteld meg. Legyetek tökéletesek, mint a men�nyei Atya, aki fölkelti napját jókra, gonoszokra egyaránt. Mindenkihez jó. Te is próbáld ezt megvalósítani és akkor megkapod a Szentlelket és megérted, hogy minden, amivel rendelkezel, Isten

ajándéka. Úgy kell felhasználnod, ahogyan Isten szeretné. Ha ezt tudod, akkor nem pazarolhatsz az élelemmel, mert az is az Istené. De ugyanígy a pénzed, az eszed, stb. Isten adománya és úgy kell ezekkel élni, hogy figyelünk Istenre, mit mond velük kapcsolatban. Figyelünk embertestvéreinkre. Végül figyelünk környezetünkre. Vagyis úgy alakítjuk körülöttünk a világot, ahogy Isten azt megkívánja. Ha ezeket a szempontokat figyelem-

be vesszük, akkor tudatosan úgy élünk javainkkal a világban, ahogyan azt Isten elvárja tőlünk. Ehhez le kell győzni önző természetünket, ami nem könnyű feladat. Így már értjük, hogyha valaki nagy vagyonnal rendelkezik, akkor nagyobb a felelőssége. Jézus ezért mondja boldognak a szegényeket, a lelki szegényeket, mert nem ragaszkodnak javaikhoz úgy, hogy azzal azt csinálnak, amit akarnak.

„Hallgass a szívedre! Az mindent tud.” (P. Coelho)

Katona Pál plébános


6

2016. május XXIII. évfolyam 5. szám

FÖLDEÁK

I. világháborús vetélkedő

Az I. világháborús emlékmű avatása és átadása

Fotók: Vas Szilveszter

„Egy a törvény: nincs halandó, ki az életét baj nélkül éli végig, bárhol él.” (Szophoklész)


FÖLDEÁK

Futótűz futóverseny

2016. május XXIII. évfolyam 5. szám

7

Megyei Katasztrófavédelmi Verseny

Fotók: Mészáros István

Kávéház Szombathelyi Árpáddal

Látogatás az Újszülöttmentőknél

Fotók: Könyvtárosok

„Az ember igazi gazdagsága az a jó, amit a világban véghezvitt.” (Mohamed)


8

2016. május XXIII. évfolyam 5. szám

FÖLDEÁK

Újabb adalékok az Abonyi (Altschul) család történetéhez Dr. Altschul Adolf vázlatos élettörténetét megismerhettük lapunk 2015. novemberi számából. A tengerész főtörzsorvos testvéréről, Abonyi Edéről, a Návay uradalom intézőjéről, illetve fiairól, a neves állatorvos-kutatókról szintén olvashattunk. A cikk megjelenése után folytatódott a kutatás, melynek legfőbb hozadékaként sikerült bebizonyítani, hogy Altschul Adolf valóban Habsburg Rudolf hajóorvosa volt. Íme a Fővárosi Lapok 1879. április 18-án megjelent közleménye:

A Miramar a császári család jachtja volt. Rudolf édesanyja, Erzsébet királyné (Sissi) is sok ezer tengeri mérföldet megtett a gőzössel. (Az utóbbi hónapok kutatási eredményeivel bővített Altschul Adolf és az Abonyi fivérek nyomában című cikk a Marosvidék 2016. áprilisi számában olvasható.) Közben egy váratlan e-mail újabb értékes adatokkal bővítette az Abonyi (Altschul) családra vonatkozó ismereteket. A levél Svédországból, dr. Hajas Lászlótól, Abonyi Ede egyik dédunokájától érkezett. A 72 éves nyugalmazott fül-orr-gégész orvos 1973-ban hagyta el az országot két bőrönddel, hátrahagyva minden ingóságot, emléket, családi dokumentációt. Hajas doktor felesége is magyar. Három gyermekük és hat unokájuk van. Köszönhetően a Földeák újság internetes változatának, az Abonyi (Altschul) családról írt cikk Svédországba is eljutott. Dr. Hajas László miután kifejezte örömét a cikk megjelenésével kapcsolatban, felajánlotta segítségét az anyag bővítéséhez. Altschul Adolffal kapcsolatban megjegyezte, hogy a családi legendárium szerint a főtörzsorvos jelen volt a Habsburg–Lotaringiai Ferdinánd Miksa József földi maradványait Mexikóból hazaszállító, Novara fregatt fedélzetén is. (A főherceg 1864 és 1867 között I. Miksa néven Mexikó császára volt, azonban a köztársaságpárti felkelés megdöntötte hatalmát, őt magát pedig kivégezték.) Abonyi Ede tehát a Návay családnál szolgált állatorvosgazdatisztként. Felesége Juhász Mária volt, akinek édesapja, Juhász Mihály Hódmezővásárhely polgármestereként vált ismertté 1898 és 1918 között. Kilenc gyermekük született. Abonyi Sándor és Lajos pályáját a fent említett cikk már ismertette. Hajas László Abonyi Ede és Juhász Mária dédunokája. A nagymama, Abonyi Ilona óvónő volt, aki Hajas László evangélikus kántortanítóhoz ment feleségül. Az 1910-

es években Ambrózfalván éltek. Ott született meg Hajas Sándor, a svédországi leszármazott édesapja. Később a Hajas család Békéscsabára költözött. A szülők pedagógusként mentek nyugdíjba. Dr. Hajas László testvére, Sándor Miskolcon praktizál, mint szülész–nőgyógyász. Visszatérve az Abonyi-testvérekhez: az Etelka nevű leány férje Meszlényi Antal volt. Így érthető, hogy a faluban elhunyt dr. Altschul Adolf halálozási anyakönyvében Meszlényi tanító neve szerepel a bejelentő rovatban. A legidősebb Abonyi fivért Edwardnak (Edének) hívták. Mérnök volt, egyebek mellett egy vasúti tolatómozdony tervezője. Abonyi Dezső is fényes karriert futott be: alezredesként szolgált a két háború között. Abonyi Julianna (Biberauer Tivadarné, családi emlékezetben Jusi néni) a budapesti Csalogány utcai tanítóképzőben oktatott. Abonyi Máriáról és Erzsébetről csak annyit tudni, hogy egyikük nem ment férjhez, másikuknak egy spanyol gépész lett a férje. A Návay családnál szolgáló, köztiszteletben álló Sebastián Ferenc uradalmi gépész haláláról a Maros hetilap 1904. május 19-én Egy derék ember halála címmel közölt gyászhírt. Dr. Hajas László néhány emlékfoszlányt is felidézett levelében. A negyvenes években Budapesten laktak. Akkoriban sokszor meglátogatták édesapja nagybátyját, az ugyancsak földeáki születésű Abonyi Lajost, aki egyéb vezető beosztásai mellett akkoriban a Fővárosi Állat- és Növénykert állatorvosi feladatait is ellátta. Hajas László jól emlékszik a Hegyalja úti villa egyik szobájában felállított Märklin kisvasútra, melyet „Lali bácsi” szabadidejében építgetett. A Hajas család az ötvenes évek legelején Földeákra is ellátogatott. Ekkorra az Abonyi család régi épületeit (és a csárdát) már elvették. A dédmama, Abonyi Edéné Juhász Mária még élt, egy kis tanyán betegeskedett Óföldeák közelében. Hajas László úgy emlékszik, hogy a földeáki vasútállomásról egy kisvasút (minden bizonnyal a lóré) mentén, szentjánosbogaras estén gyalogoltak a tanyához. A dédmama nem sokkal a látogatás után, 92 évesen hunyt el. A nagymama Abonyi Ilona gyakran mesélt gyermekkori játszópajtásairól, a „Návay kisas�szonyokról”. Azt is említette többször, hogy a rokonsághoz tartozott Újházi Ede (Debrecen, 1841. január 18. – Budapest, 1915. november 5.) színész, komikus, akit a realista színjátszás egyik úttörőjeként említ a szakirodalom. Az ükmama, Altschul Márkné Újházi Cecília volt, így erről az ágról származhatott a rokonság. A család fellelt, legkorábban született tagja, a neves orvostudor Altschul Márk 1799-ben született. Leszármazottai közül többen szintén az orvosi, állatorvosi pályát választották, vagy (szinte kivétel nélkül) egyéb diplomás végzettséggel rendelkeztek. Altschul Márk ükunokája, e cikk adatközlője, dr. Hajas László és testvére Sándor, sőt utóbbi három gyermeke ugyancsak az orvosi pályát választotta.

„A vizsgálódás nélküli élet nem embernek való élet.” (Platón)

Horváth Mihály


FÖLDEÁK

2016. május XXIII. évfolyam 5. szám

9

Május - Pünkösd hava Tavaszutó - Ígéret hava - Borjútor (Virágzó élet) hava Május hónap neve a római Maja, a termékenység istennőjének nevéből ered. A meteorológusok Tavaszutó-ként tartják számon, a régi Székely-Magyar naptár szerint Ígéret havának nevezik, eleink pedig (az Avisura szerint) a Borjútor (Virágzó élet) hava elnevezést használták májusra. A hónap régi magyar (katolikus) neve Pünkösd hava. A Nap az Ikrek jegyébe lép. Népi megfigyelések: - Májusi csendes eső, növeli a vetést. - Száraz május, száraz esztendő. - Ha májusban erősen halljuk a békákat kuruttyolni, úgy igen sok eső lészen. - Ha május elején esik, úgy kevés borunk lesz. - Nagyon meleg május után esős június következik. - Ha májusban a tölgy szépen virágzik, és a cserebogár rajta tanyázik, gyakran fogunk hallani mennydörgést. - Szervác, Pongrác, Bonifác, megharagszik, fagyot ráz. - Szervác, Pongrác, Bonifác, mind a fagyos szentök, hogy a szőlő el ne fagyjon, füstöljenek kendtök. - Májusi meleg eső nagy termés, hideg eső rossz vendég. Népi mondóka Orbánnak a napja hogyha fényes, A vincellér mint a páva kényes. Mint az áldozócsütörtök Olyan lesz őszi időtök. Pünkösd-napi esésre ne várj áldást vetésre. Május hava hűvössége A gazdának üdvössége. Mit jövendöl a 100 éves naptár? Szép idő lesz, ha az esti pír aranyszínű, ha napnyugtakor a vizeken és a mezőkön sűrű köd keletkezik, ha a szárazon tenyésző békák magasra ülnek és brekegnek. Rossz idő következik, ha reggel pír van, ha az esti pír igen vörös. Jeles napok májusban: Munka ünnepe (május 1.) Régen az egyház Fülöp és Jakab apostolokat ünnepelte ezen a napon, majd később Szent Józsefre, Jézus nevelőapjára emlékeztek. 1890 óta a munkások nemzetközi ünnepe. Magyarországon is (Buda-Pesten) ebben az évben ünnepelték először felvonulással. Ehhez a naphoz kapcsolódik a májusfa állítása is, ami már a XV. században szokás volt. Eredete valószínűleg még régebbi, római pogány szokásból származik. Ezeknek a több napig tartó fesztiváloknak a késői utóda a majális. A májusfa a tavasz, a természet újjászületésének a szimbóluma, de jelenti a lányok elismerését, a nagylányokhoz való tartozást. (Május elsejére virradóra szokás állítani a nagylányok háza előtt.) A legények csoportokba verődve, éjszaka állítják, ami lehet sudár fa, vagy zöldellő, virágzó ág. Szalagok, kendők, virágok, üveg bor és más ajándékok is kerülnek rá, néhol egy kis táblát is akasztanak rá, amelyen értékelik a lány „magaviseletét”. Ezzel adták a falu tudtára, hogy melyik lány tetszik nekik.

Sok helyütt pünkösdkor vagy május végén „kitáncolják” a fát, vagyis a fát kidöntik táncmulatság keretében, muzsikaszó mellett. De szokás még a májusi virág küldése is. A legények szépen feldíszített cserepes virágot küldenek annak a lánynak, akinek udvarolnak, s a virág az ablakba kerül. Szent Flórián napja (május 4.) Római katonatiszt volt. A legenda szerint már gyermekkorában megmentett egy égő házat az elhamvadástól imájával. Így lett belőle a tűzoltók védőszentje. Pongrác, Szervác, Bonifác- fagyosszentek (május 12-13-14.) A hagyomány szerint a Krisztus utáni III-IV. században élt három férfi, aki a keresztény hitéért halt meg. Más források szerint a három szent azért fagyott halálra, mert ruháikat a szegényeknek adták. A magyar néphit legendája a következő: Pongrác kánikulában a subájában megfagyott, Szervác a Tisza közepén víz nélkül megfulladt, Bonifácot pedig agyoncsípték a szúnyogok. Ezért megharagudtak ránk és bosszút esküdtek ellenünk. Így évről-évre visszajárnak, hogy tönkretegyék a termést. Fagyot ráznak, letarolják a veteményt, megdermesztik a földet. Hogy a fiatal palánták ne károsodjanak, az uborkát, paradicsomot, babot csak a fagyosszentek elmúltával ültették el s védekezésképpen a gyümölcsösökben ilyenkor füstöltek a gazdák. Egyes vidékeken viszont úgy vélik, hogy e rosszindulatú szentek jóságosak is tudnak lenni, ugyanis, ha kisüt a nap, bő termést hoznak a szőlősgazdáknak. Pünkösd (május 15-16.) Időpontja változó (húsvét utáni 50. napon tartják) május 10-e és június 13-a közé esik. A keresztény egyház a Szentlélek eljövetelét ünnepli ezeken a napokon. Számos népszokás kapcsolódik hozzá, amely néhány faluban még napjainkban is él. Az Alföldön a Pünkösdölés, a Dunántúlon a Pünkösdikirályné járás. A pünkösd az udvarlás, párválasztás ideje is. Ilyenkor enyhültek a szigorú szabályok, a leányok bátran mutatkozhattak választottjukkal. A Pünkösdikirályné járáshoz a legszebb kislányt választották meg kiskirálynénak, ami nagy tisztesség volt. Mise után házról házra jártak jókívánságokkal, énekekkel köszöntve a háziakat, majd virággal szórták be a szobát. A játék végén a háziak megkérdezték a lányokat: Hadd látom a királynétokat édes-e vagy savanyú? Fellebentve a díszes kendőt megcsiklandozták a kislány állát. A királyné mosolyoghatott, de a fogát nem villanthatta ki, hogy jó legyen a termés. Ekkor a háziak almát, tojást, kolbászt, pénzt ajándékoztak a jókívánóknak. A pünkösdikirály választás kezdetben vitézi szokás volt, a katonák maguk közül választottak egy évre királyt lovas versennyel, tűzugrással és tekézéssel. Aki a legderekabbnak bizonyult, egy évig ingyen ihatott a falu kontójára és minden mulatságra hivatalos volt.

„Békében hagyják azt, ki maga békés.” (Schiller)


10

2016. május XXIII. évfolyam 5. szám

FÖLDEÁK

Nepomuki Szent János emléknapja (május 16.) Cseh vértanú, a gyónási titok megtartásáért halt mártírhalált. A hajósok, folyók, hidak, vízimolnárok és a vízen járók, vízen dolgozók oltalmazója. Szobrait általában víz közelében állítják fel. Ünnepének előestéjén a Duna-parti városokban - Budán, Ercsiben, Dunaharasztiban, Baján, Mohácson nagy vigasságokat rendeztek. Lámpásokkal kivilágított, feldíszített hajókkal kisebb-nagyobb vízi körmeneteket tartottak, amelyeket a parton majálisszerű ünnepségekkel zártak. A szent zöld ágakkal feldíszített szobrát templomi lobogókkal, égő gyertyákkal kísérték a komphoz. Ott egy szintén feldíszített emelvényre állították, majd a Dunán leeresztették. A csónakokba szállt gyü-

lekezet egyházi énekeket énekelve, fáklyás menetben kísérte. A körmenet végén, a főtéren evéssel, ivással, hajnalig tartó táncmulatsággal ünnepeltek. Ezt nevezik Jánoska-eresztésnek. Orbán napja (május 25.) A kocsmárosok, kádárok, szőlészek védőszentje. A legutolsó és egyben legnépszerűbb fagyosszent. Több népi jövendölés kapcsolódik ehhez a naphoz. A szőlősgazdák szerint: „ha Orbán nevet, a szőlő sír”, vagy „savanyú lesz a bor, ha Orbán napja esős, édes, ha tiszta az idő.” Egészen távoli prognózist mutat az a népi hiedelem, amely szerint „amilyen Orbán napja, olyan lesz az ősz.” béo

A szeri kovács

Ötletmozaik

2016. április 21-én a földeáki könyvtár kávéházának vendége volt régi ismerősük, Szombathelyi Árpád festőművész, író, aki már a harmadik könyvét mutatta be Földeákon. Mesélt a honfoglalás kori életről, különböző elméletekről a magyar őstörténet fejezeteiből, leleteket is hozott, amelyek több száz, talán ezer évesek is lehetnek. Nagyon érdekes dolgokat mondott, a történelem iránt élénken érdeklődő közönség kérdéseket is feltett az előadás végén. Mindhárom könyvéből lehetett vásárolni, amelyekbe ajánló sorait is beleírta. Sok finom süteményt hozott a közönség az általunk feltálalt mellé, kávét és teát kínáltak, kellemes este volt. A könyvtárosok

ÖTLETMORZSA Rigó Jancsi

6 tojásból a szokott módon kakaós piskótát sütünk. Ha kihűlt, két lapra vágjuk (két vékony lap kell). A felső lapot leöntjük olvasztott csokival, majd miután megdermedt a csoki, meleg késsel felkockázzuk a piskótát. 1 liter tejszínt kemény habbá verünk, majd 2 tábla előre felolvasztott tortabevonót belecsurgatunk (közben verjük a habot). Nem kell bele habfixáló, mert a csoki “megköti” a habot. A csokis tejszínhabot az alsó lapra simítjuk, majd a felkockázott lapot rárakjuk. Nem olcsó sütemény, de érdemes elkészíteni,mert nagyon finom! Jó étvágyat hozzá!

Néró sütemény

15 dkg puha vajat (vagy margarint) kikavarunk 15 dkg porcukorral, 1 cs. vaníliás cukorral. Egyenként beledolgozunk 3 egész tojást, majd 25 dkg lisztet. A tésztát színezhetjük kakaóporral, ételfestékkel is! Nyomózsákból (vagy zacskóból) kis halmokat nyomunk a tepsibe (igyekezzünk egyformára és ne túl közel egymáshoz) és meleg sütőben megsütjük. Gyorsan sül! Ha kihűltek, tetszőleges ízű lekvárral összeragasztjuk, tetejüket csokival megcsurgatjuk. Mutatós, finom vendégváró sütemény. Ballagásra, lakodalomra is ajánlom! bartaildi

A fokhagyma Leghasznosabb gyógynövényünk a fokhagyma. Az ókori Egyiptomban piramisépítés közben a rabszolgák naponta kaptak meghatározott mennyiségű fokhagymát, mert már akkor tudták, hogy karbantartja az egészséget és fokozza a munkabírást. Napjainkban kiemelten kellene alkalmazni a megelőzésben és a hagyományos orvoslás során, mert már a naponta elfogyasztott három gerezd fokhagyma megalapozza az egészséges táplálkozást. A fokhagyma tudományosan is bizonyított gyógyító hatással van a szervezetre. Javítja a vérkeringést, tágítja és megtisztítja a véredényeket, lassítja a szívritmust, erősíti a szív munkáját. Csökkenti a vér koleszterinszintjét. Szabályozza a bélrendszer mikroflóráját, lassítja az öregedés folyamatát. Segítséget nyújt a rosszindulatú daganatok kezelésében. Antibiotikus és fertőtlenítő hatása kiemelkedő. Még a kipárolgása is megsemmisíti a mikrobákat, fertőtleníti a belső szerveket. Serkenti a bélműködést, lágyítja a székletet, a szervezetet megszabadítja a bélparazitáktól. Kiváló vércukorszabályzó. Általános gyógyszer külső használatra is. Fülgyulladás esetén pl. egy kis darab fokhagymát tegyünk a fülbe, különböző bőrbetegségeknél pedig helyezzük az érintett bőrfelületre. Közvetlen érintkezéssel égető érzést vált ki a felhámban, ezért kenjük be krémmel az érintett területet a fokhagyma használata előtt. Kellemetlen tulajdonsága: csípő érzés a szájüregben, és fogyasztása után egy ideig megmarad a fokhagymaszagú lehelet. Számos módszer segít a fokhagymaszag csökkentésében: mézzel vagy almával összekeverve fogyasszunk a lereszelt fokhagymát, vagy a fokhagymadarabokat összerágás nélkül nyeljük le, majd igyunk rá vizet. Erős szagát nagyon nehezen semlegesíthetjük teljes mértékben, egyedüli megoldás, ha elfogadjuk ezt a tulajdonságát. Dionýz Dugas: Egészséges élet c. könyvéből válogatta H. Iné

„Apró figyelmességeink teszik jobbá a világot.” (J. Plemon)


2016. május XXIII. évfolyam 5. szám

FÖLDEÁK Közérdekű telefonszámok

május havi akciós ajánlata Minden Nap ételízesítő 650 g 579 Ft 891 Ft/kg Zsemlemorzsa 250 g 85 Ft 340 Ft/kg 500 g 170 Ft 340 Ft/kg Darált Mák 200 g + 20 g gratis 439 Ft 1995 Ft/kg Hey-Ho 1 l dobozos üdítő több ízben 199 Ft Coop Narancs szörp 1,5 l 269 Ft 179 Ft/l Dr. Oetker Vaníliás pudingpor 2 db-os 199 Ft/cs Univer bébiételek 285 Ft 1748 Ft/kg Maggi Ízvarázs 75 g + 25 g 189 Ft 1890 Ft/kg Finonimo Baromfi Párizsi 1 kg 510 Ft Privát Lecsókolbász 858 Ft/kg Főtt, füstölt császárszalonna 1499 Ft/kg Privát Bécsi felvágott 1238 Ft/kg Kemping csomag 3140 Ft/kg Szója-Glutén-Laktózmetes Tauris szeletelt szalámi 75 g Ausztria, Csípős, Mix, Csemege, Toreador, Diákcsemege, Kárpát 259 Ft 3453 Ft/kg Friss tepertő és Pörc kapható. Akciónk a készlet erejéig érvényes. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem tudunk vállalni.

Joó kárpitos üzlet ajánlata - Új heverők, franciaágyak, ülőgarnitúrák és konyhabútorok kaphatók. - Székek és asztalok nagy választékban találhatók. - Vállaljuk egyedi bútorok készítését és használt bútorok javítását, áthúzását. - Bútorszövet, szivacs, darált szivacs, műbőrök, ponyvák, ágyrugók, vasalatok, görgők és egyéb kellékek.

Joó János kárpitos Makó, Szép u. 44. Tel.: 62/211-682

Dr. Gyuris Réka ügyvéd Tel: +36-70/932-97-74 dr.gyuris.reka@gmail.com

Mentők, orvosi ügyelet: 104 Tűzoltóság: 105 Tűzoltóság Makó: 62/510-740 Rendőrség: 107 Segélyhívó: 112 Földeák Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete: 30/638-1077 Körzeti megbízott: 20/209-5343 Földeák Polgárőr Egyesület: 30/370-5893 Földeák Önkormányzat: 62/524-091, 62/524-092 Gyermekmosoly Óvoda: 62/294-022, 70/932-9791 Bölcsőde: 295-462 Návay Lajos Általános Iskola: 62/524-050 Földeáki Művelődési Ház: 62/524-072 Könyvtár és Teleház: 62/294-277 Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat: 70/932-9772 Védőnők: 294-538 Nappali ellátás, házi segítségnyújtás: 295-463 Dr. Pénzes Erzsébet háziorvos: 62/295-004, 70/932-9787 Dr. Csehpál Etelka háziorvos: 62/524-550, 20/960-3503 Dr. Nádasdi László állatorvos: 30/205-7073 Szent László Gyógyszertár: 62/524-060 Dr. Láda Jolán fogorvos: 30/316-3137 Vízhányóné Czene Orsolya falugazdász: 70/489-3850

Ácsok munkát vállalnak: végszegések, díszes előtetők, új tetők készítése, régiek javítása. Bádogozást, ereszcsatorna cseréjét, javítását garanciával vállaljuk. 06-30/456-74-55 Vakcinázott napos és előnevelt csirke előjegyezhető. Földeák Szecsi Gazdabolt Érd.: Tel.: 06-30/360-66-62 Kések, bárdok, balták élezését vállalom. Fecske (Sallai) u. 21/a Földeákon Zrínyi Ilona u 7. sz. alatti ház és egyéb ingóságok eladók: Érd.: 06-70/933-35-88 Svéd masszázs! Ha stresszes életmódot folytat, vagy fáj a dereka, alvás, izületi és reumás panaszokkal küzd vagy egyszerűen lazítani akar, próbálja ki a svéd masszázst! Damjanich u. 10. Tel.: 06-30/859-30-84

TELJES KÖRŰ ÜGYVÉDI SZOLGÁLTATÁS

Móricz Zs. u. 46. sz alatti ház eladó! Érd.: 62/295-215 vagy 30/319-45-07

Szerkesztőségi üzenetek

Zöld fokhagymára pucolókat keresünk. Földeák, Vásárhelyi u. 65. 06-30/383-82-61

A cikkek és hirdetések leadási határideje: 2016. 05. 27. A leadási határidő után beérkezett anyagot egy hónap csúszással tudjuk megjelentetni!

50-es nő 4 órás kisegítői munkát, takarítást, bevásárlást, betegfelügyeletet vállal. Érd.: 06-30/577-63-69, 06-62/ 294-047 + rehab kártya

11

Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszönetet a Rokonoknak, Barátoknak, Munkatársaknak, közeli és távoli ismerősöknek, szomszédoknak, akik drága szeretteink

Schmidt Miklós és felesége Schmidt Miklósné (Rácz Julianna) temetésén megjelentek, sírjukra virágot helyeztek, akik távol maradtak, de tisztelettel, jó szívvel gondoltak rájuk és gyászunkban osztoztak. Külön köszönetet mondunk kezelőorvosaiknak dr. Csehpál Etelkának és dr. Polycsik Ilona doktornőknek, Varga Mária és Viziné Kondráth Brigitta nővéreknek a velük való törődésért és lelkiismeretes, emberséges munkájukért, önzetlen segítségükért. Gyászoló család

Hamarosan megnyíló földeáki éttermünkbe megbízható, munkájára igényes, rugalmas szakácsot keresünk! Amennyiben szeretnél egy lendületes, összetartó csapat együttműködő tagja lenni, és nem félsz a kihívásoktól, jelentkezz a zomborpetrol@gmail.com e-mail címen!

FÖLDEÁK A helyi önkormányzat lapja Megjelenik havonta Felelős kiadó: Rákóczi Edit Felelős szerkesztő: Veszelovszki Melinda Szerkesztőbizottság: Hajnal Istvánné, Terjékné Borbíró Mária, Kissné Bába Olga, Mészáros István, Rakonczai Réka ISSN azonosítószám: 2063-4889 Levélcím: Művelődési Ház és Könyvtár 6922 Földeák, Szent László tér 15-16. E-mail: szerkesztosegfoldeak@gmail.com Nyomdai tördelés, nyomás: „NORMA” Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely, Rárósi út 10. Telefon: (62) 244-499 Fax: (62) 241-249 Készült 1400 példányban Terjeszti a helyi Önkormányzat

„Tiszteld a nőket! Ők szövik és fonják földi sorsunkba a mennyei rózsákat.” (Schiller)


12

2016. május XXIII. évfolyam 5. szám

Köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat Dsida Jenő: Óda az édesanyámhoz Dicsértessél ma Te is itt a földön, mert esküszöm, hogy nagyon nagy a Lelked s a földi szívek földig borulását Te mindenkinél inkább megérdemled. Nézem, látom a teltzsákú sok évet és érzem: nekem már semmit se hagy, de büszke leszek mindéltemig arra, hogy Te vagy nekem az, aki Te vagy. Te vagy az, aki mindenkinek ad, a szenvedőknek virrasztást, vizet, Te vagy, akinek mindenki adósa, s akinek jóval senki sem fizet. ...Hadd legyek én hát az igazi zengő, kis, régi gyermek rombadőlt tanyán és harsogjam el hozsannás hitemmel: Dicsértessél, dicsértessél, Anyám!

Fecske Csaba: Nagymamánál A nagymamánál jó, csak ott jó igazán. A nagymamának sok keze van, tesz-vesz szaporán. Egyik kezével főz, a másikkal mosogat, a harmadikkal fejemen egy dudort borogat, a sokadik kezével kinyitja a tehénen a csapot, s a tehénből máris friss, meleg tej csobog. A nagymamánál jó, mert ott van nagyapa, aki a mezőről tücsökszavú estét hoz haza.

MEGÉRKEZTEM! Zsoldos Ágnes és Csiszár Zoltán (6922 Földeák, Fecske u. 2.) 2016. 05. 06-án Rebeka Sára nevű gyermeke született. Dulin Henrietta és Kiss Gábor (6922 Földeák, Móricz Zs. u. 1/a) 2016. 04. 27-én Luca nevű gyermeke született. Werner Mónika és Gulácsy András (6922 Földeák, Zárda u. 17.) 2016. 04. 10-én Zoé nevű gyermeke született. Réczi Szilvia és Koncz László (6923 Óföldeák, Petőfi u. 6.) 2016. 04. 08-án Alíz nevű gyermeke született. Török Hajnalka és Vékony Miklós (6922 Földeák, Bacsó Béla u. 4.) 2016. 03. 16-án Viktória Anna nevű gyermeke született. A gyermekáldáshoz szívből gratulálunk, gyermekük felneveléséhez jó egészséget, erőt és kitartást kívánunk!

FÖLDEÁK

Gyermeknek lenni jó! Május az év egyik legszebb hónapja, a nyár előszólója. Az első vasárnap az Édesanyáké, az utolsó pedig a gyermekek ünnepe. Na, de honnan is eredeztetik ez az ünnep. A gyermeknap története egészen 1906-ig nyúlik vissza, ugyanis akkor rendezték meg először a Monarchiában a Gyermekvédő Liga kezdeményezésre. A nemes hölgyek adományokat gyűjtöttek a nehézsorsú vagy árva gyermekek javára. Hagyományt teremtettek ezzel, amit sajnos a II. világháború szakított meg. 1949. novemberében a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség határozata szerint, minden év májusának utolsó vasárnapja a gyermekeké. 1950-től napjainkig a világ számos országában, így hazánkban is ez a nap ünneppé vált. A jótékonyságon túl, figyelmet fordítanak a gyermekek jogaira, testi, lelki szükségleteire, nevelésükre, jólétére. A családnak van a legfontosabb szerepe abban, hogy a gyermeke boldog felnőtté váljon. Szeressék, támogassák, tereljék őket a jó úton, mutassanak jó példát, mert csak igazán ebből tanulnak, nem a leírt szabályokból. A szülők is gondoljanak vissza, milyen volt gyermeknek lenni régen, milyenek voltak azok a régi gyermeknapok, mikor még 50 fillérért kaptak fagylaltot. „A gyermekeddel való közös játék vagy egy szeretetteljes összebújás többet és mint a legdrágább ajándék, mert az ölelésre akkor is emlékezni fog, ha már az ajándékokat a padláson belepi a por.” Borys

Látogatás az Újszülöttmentőknél 2016. május 5-re meghívást kapott a Kézimunka Klubunk Szegedre a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítványhoz azért, mert több mint száz darab pici sapkát kötöttek az ügyes kezű nagyik a koraszülöttek számára, akiknek életük első óráiban-napjaiban nagy szükségük van pihe-puha meleg holmikra. A szolgálat Tábor utcai székhelyén szeretettel fogadtak bennünket, Orbán Zsuzsanna háziasszonyként üdvözölt, a szakmai vezetőjük, dr. Pintér Sándor professzor úr is előadást tartott nekünk. Elmondta, hogy a nagyiknak komoly szerepük van a család összetartozásának erősítésében. Emellett sokkolóan beszélt a manapság nagyon könnyen választott terhességmegszakításról. Nagyon köszönték a kis sapkákat, Falunapra ígérték, megint jönnek Földeákra. Addig is kötnek az ügyes nagyik! A Könyvtárosok

Profile for Földeák

Foldeak 2016 majus  

Foldeak 2016 majus  

Profile for foldeak
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded