Page 1

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο ΑΜΦΙΣΣΑΣ Aριθµός Άδειας

33

ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 8147

∆ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΩΚΙ∆ΑΣ - ΤΕΥΧΟΣ

13

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Ε Κ ΑΛ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ σελ. 3 ΝΕΟ WEB SITE TOY E.B.E. ΦΩΚΙ∆ΑΣ σελ. 4 ∆ΩΡΕΑΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ “ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ” σελ. 5 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ σελ. 8, 9, 10.11 ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΜΠΜΕ- ΟΜΙΛΙΑ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ σελ. 8,9,10,11 ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ σελ. 12, 13, 14

ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ 2009 σελ. 15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ σελ. 14

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑΣ ΤΕΜΠΜΕ

Σ Γ Ι ΟΡ

ΤΕΣ

σ’ αυτό το τεύχος...

2008


Του εκδότη Φίλες και φίλοι πώς είναι δυνατόν να είναι συνεπείς οι φορολογούµενοι όταν η φορολογούσα αρχή το αλισβερίσι σε καθηµερινότητα και πολύ δε περισότερο όταν καταργεί το αφορολόγητο εισόδηµα; Τον τελευταίο καιρό το Υπουργείο Οικονοµικών έχει ξεκινήσει µια τεράστια και πολυδάπανη διαφηµιστική καµπάνια σε όλα τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και προσπαθεί να πείσει τον απλό Έλληνα να έχει φορολογική συνείδηση και να γίνει συνεπείς φορολογούµενος. Εγώ θεωρώ ότι είναι µια επιπόλαια αντιµετώπιση του ζητήµατος για το οποίο δεν ευθύνεται ο επαγγελµατίας. Το πρόβληµα της φοροδιαφυγής είναι µεγάλο και δεν περιορίζεται στις ευθύνες αυτής της κυβέρνησης, έρχεται από πολύ βαθιά και κατά το παρελθόν και άλλες κυβερνήσεις προσπάθησαν να δώσουν στον Έλληνα να γίνει φορολογούµενος µε συνείδηση, δεν τα κατάφεραν όµως. Το πρόβληµα της φορολογικής συνέπειας του πολίτη είναι κατά την γνώµη µου πολυσύνθετο και οφείλεται σε πολλούς και διαφορετικούς λόγους µε πρώτο λόγο την αδυναµία του ελεγκτικού µηχανισµού στοιχειωδώς να µπορέσει να παράγει το έργο για το οποίο υπάρχει, η οικονοµική δυσπραγία στην οποία έχει περιέλθει η κοινωνία, και κυρίως το πολιτικό κόστος. Όµως γεννάται ένα µεγάλο ερώτηµα, το πρόβληµα εντοπίζεται στον µικρό φορολογούµενο και του αφαιρούµε το αφορολόγητο ή είναι στα µεγάλα εισοδήµατα που είτε τους το αφαιρέσεις είτε όχι είναι το ίδιο και το αυτό πράγµα; Γιατί εγώ πιστεύω ότι ο µικρός φορολογούµενος δεν έχει την δύναµη να αντισταθεί και είναι το εξιλαστήριο θύµα για να γεµίσουν τα κρατικά ταµεία. Ελάτε όµως εσείς και πείτε στον Έλληνα να έχει φορολογική συνείδηση όταν σε τρία τέσσερα χρόνια θα έρθει το κράτος και θα επιβραβεύσει τους ασυνείδητους µε την περαίωση και αν δηλώσεις συνειδητός θα σου έρθει ο έλεγχος και θα σου αλλάξει τα φώτα γιατί τόλµησες να πιστέψεις ότι είσαι ειλικρινής και έβαλες το κράτος σε περιπέτεια να έρθει και να χάσει την ώρα του µε εσένα. Ετσι ο ειλικρινής φορολογούµενος µετανιώνει για την πράξη του αυτή και έχουµε έξαρση της φοροδιαφυγής. Πώς είναι δυνατόν ο επαγγελµατίας να είναι ειλικρινής όταν καταργείται το αφορολόγητο εισόδηµά του και καταστρατηγείται η ισότητα των πολιτών απέναντι στο νόµο;

Βαγγέλης Μυταράς Πρόεδρος Επιµελητηρίου Φωκίδας

∆ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΩΚΙ∆ΑΣ Ιδιοκτησία: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙ∆ΑΣ Γιδογιάννου 7, 33100 Άµφισσα τηλ. 22650 23651, 22650 28687 fax. 22650 22185 e-mail: epim-fo@hol.gr web site: www.fokidacc.gr

Εκδότης: Ευάγγελος Μυταράς Πρόεδρος ∆.Σ. Επιµελητηρίου Φωκίδας Γιδογιάννου 7, 33100 Άµφισσα

Επιµέλεια - Συντονισµός ύλης: Ηλίας Τσαφόγιαννος

Σ’ αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν οι: Στέλιος Σχοινάς Λάµπρος Μοσκαχλαϊδής Αλεξάνδρα Μαργώνη Αλέκος Αρβανιτάς Κων/να ∆ρίβα Βιολέτα Αλεξανδρή Παναγιώτης Μέγκος

Εάν θέλετε να λαµβάνετε ταχυδροµικά την Επιµελητηριακή Αλληλεγγύη συµπληρώστε το παρακάτω σηµείωµα. Επωνυµία επιχείρησης ............................................................................... Όνοµα υπευθύνου ..............................

∆ραστηριότητα ...........................

∆/ση ...................................................

Πόλη ..............................................

Τηλ. .................................................

Φαξ ..................................................

Τα µη µέλη του Επιµελητηρίου πληρώνουν την ταχυδροµική αποστολή

2

Παραγωγή: Γραφικές Τέχνες ΑΡΧΕ-ΤΥΠΟ Οδός Σαλώνων 25, 33100 Άµφισσα Τηλ. 22650 79079, fax. 22650 79081

∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ


επιµελητήριο ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ των επαγγελµατιών σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων ∆ιευκρινιστικές τροποποιήσεις στο Νόµο 3144/2003. Με την τροποποίηση, που ψηφίστηκε στο Νόµο 3144/2003, επαναπροσδιορίζονται οι όροι ασφάλισης των επαγγελµατιών που έχουν τις επιχειρήσεις τους σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων. Σύµφωνα µε το νέο νόµο ισχύουν τα εξής: Άρθρο 18 Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 3050/2002 αντικαθίστανται από τότε που ίσχυσαν ως ακολούθως: α) Επαγγελµατίες, βιοτέχνες και έµποροι που ασκούν επαγγελµατική ή εµπορική δραστηριότητα σε πόλεις, χωριά ή οικισµούς κάτω των 2.000 κατοίκων, σύµφωνα µε την απογραφή του έτους 2001, υπάγονται από 1-1-2003 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.), εφόσον ο µέσος όρος των εισοδηµάτων των τριών τελευταίων ετών, από επαγγελµατική ή βιοτεχνική ή εµπορική δραστηριότητα, όπως προκύπτουν από το εκκαθαριστικό της ∆.Ο.Υ., υπερβαίνει το 500πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. β) Επαγγελµατίες, βιοτέχνες και έµποροι των ανωτέρω περιοχών που ασκούν παράλληλα και αγροτική δραστηριότητα υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., εφόσον το 50% και πλέον του µέσου όρου των

εισοδηµάτων, όπως προκύπτουν από το εκκαθαριστικό της ∆.Ο.Υ. των τριών τελευταίων ετών, από αγροτική, επαγγελµατική ή βιοτεχνική ή εµπορική δραστηριότητα, προέρχεται από επαγγελµατική ή βιοτεχνική, ή εµπορική δραστηριότητα και υπερβαίνει το 500πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. γ) Για επαγγελµατίες, βιοτέχνες και εµπόρους των εδαφίων α’ και β’ που συµπληρώνουν τρετία από την έναρξη του επαγγέλµατος ή µε έναρξη επαγγέλµατος µετά την 1-1-2003 για την υποχρεωτική ή µη υπαγωγή στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. λαµβάνοντας υπόψη τα εισοδήµατα, των τριών πρώτων ετών από την έναρξη του επαγγέλµατος, όπως προκύπτουν από το εκκαθαριστικό της ∆.Ο.Υ.. Για τα τρία πρώτα χρόνια η ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. είναι προαιρετική, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΣΤ’ εδαφίου. δ) Στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. υπάγονται τα µέλη των Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. των ανωτέρω περιοχών των οποίων ο σκοπός τους συνιστά επαγγελµατική, βιοτεχνική ή εµπορική δραστηριότητα καθώς και τα µέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου Α.Ε. που είναι µέτοχοι, κατά ποσοστό 5% τουλάχιστον.

Ο.Α.Ε.∆.: Απλούστευση διαδικασιών για επιχορήγηση επαγγελµατιών

Μέτρα για την αντιµετώπιση της Εισφοροδιαφυγής

Από τα υπουργεία Εσωτερικών και Απασχόλησης υπεγράφησαν αποφάσεις για την απλούστευση της διαδικασίας Επιχορήγησης Νέων Ελευθέρων Επαγγελµατιών από το Ο.Α.Ε.∆.. Η απόφαση προβλέπει: 1. Κατάργηση του αντίγραφου ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας ή άλλου αντιστοίχου εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητα των ενδιαφεροµένων. Η ταυτοπροσωπία θα γίνεται µε απλή επίδειξη της ταυτότητας. 2. Την υποχρεωτική αναζήτηση από τον Ο.Α.Ε.∆. α) ∆ελτίου Ανεργίας, β) Της βεβαίωσης ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξατοµικευµένης παρέµβασης. 3. Την υποβολή µόνο στο τρίτο στάδιο των εξής δικαιολογητικών: α) ∆ήλωση αριθµού Τραπεζικού Λογαριασµού, β) Βεβαίωση έναρξης Επιτηδεύµατος από την αρµόδια ∆ΟΥ, γ) Υπεύθυνη δήλωση οµογενούς ή υπηκόου χώρας Ε.Ε. ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόµιµα έχει απαλλαγεί απο αυτές, ή δεν υπάρχει υποχρέωση εκπλήρωσής τους.

Με στόχο την εφαρµογή της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης, ενισχύονται τα µέτρα για την αντιµετώπιση της εισφοροδιαφυγής,

µε

εγκύκλιο

των

Κοινωνικών

Ασφαλίσεων υπογεγραµµένη από το Υπουργείο Απασχόλησης. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι έλεγχοι στις επιχειρήσεις για τον εντοπισµό αδήλωτης εργασίας, µε κλιµάκια της ΕΥΠΕΑ και του ΣΕΠΕ. Επίσης συνεργαζόµενοι το Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ και ο Ο.Α.Ε.∆., θα πραγµατοποιούν διασταύρωση στοιχείων των προσλαµβανοµένων εργαζοµένων. Η αναγγελία πρόσληψης µισθωτών θα γίνεται µε ενιαίο έντυπο που θα υποβάλλεται εις τριπλούν εντός 8 ηµερών από την πρόσληψη στην αρµόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.∆. η οποία θα αποστέλλει αντίτυπα στον ΣΕΠΕ και στο Ι.Κ.Α. ΕΤΑΜ.

3


επιµελητήριο ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νέο Web Site του ΕΒΕΦωκίδας “Νέοι Ορίζοντες στην ψηφιακή Επιχειρηµατικότητα ∆ίκτυο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Επιµελητηρίου Φωκίδας”

Σηµαντική χαρακτηρίζεται η πρωτοβουλία του Επιµελητηρίου Φωκίδας “Νέοι Ορίζοντες στην Ψηφιακή Επιχειρηµατικότητα - ∆ίκτυο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Επιµελητηρίου Φωκίδας” µε την δηµιουργία του νέου Web Site του www.fokidacc.gr. Οι Νέοι Ορί-

ζοντες θα παρέχουν τη δυνατότητα: Ηλεκτρονικών συναλλαγών, ενηµέρωσης, για την ενεργή συµµετοχή των µελών, για παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά µε την ίδρυση και τον εκσυχρονισµό των επιχειρήσεων, για συµµετοχή σε παγκόσµιες ηλεκτρονικές αγορές

Ενίσχυση στις ΜΜΕπιχειρήσεις χωρίς γραφειοκρατία O νέος Γενικός Κανονισµός Απαλλαγής κατά Κατηγορία (ΓΚΑΚ) που εκδόθηκε άπο την Ευρωπαϊκή Ένωση, προβλέπει ενίσχυση των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, χωρίς προηγούµενη κοινοποίηση στις Βρυξέλλες. Σύµφωνα µε την Ε.Ε. ο καλύτερος τρόπος απλούστευσης είναι να υπάρξει «απαλλαγή κατά κατηγορία σε 26 κατηγορίες ενίσχυσης. Τα µέτρα ενίσχυσης που δεν περιλαµβάνονται στον ΓΚΑΚ θα εξακολουθούν να υπόκεινται στην υποχρέωση κοινοποίησης. Οι κατηγορίες ενισχύσεως, βάσει του ΓΚΑΚ είναι αυτές που αφορούν: • ΜΜΕ για επενδύσεις και απασχόληση, • νέες επιχειρήσεις ιδρυόµενες από γυναίκες επιχειρηµατίες, • παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε ΜΜΕ, • συµµετοχή ΜΜΕ σε εκθέσεις, • παροχή κεφαλαίου επιχειρηµατικού κινδύνου, • ερεύνα και ανάπτυξη, • µελέτες τεχνικής σκοπιµότητας, • κόστος των ΜΜΕ για δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, • έρευνα και ανάπτυξη στους τοµείς της γεωργίας και αλιείας, • νέες καινοτόµες επιχειρήσεις, • παροχη συµβουλευτικών υπηρεσιών σε θέµατα καινοτοµίας και υπηρεσίες υποστήριξης της καινοτοµίας, • δανεισµός προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, • εκπαίδευση, • πρόσληψη ατόµων σε µειονεκτική θέση υπό µορφής επιδότησης µισθού, • πρόσληψη ατόµων µε αναπηρία υπό µορφή επιδότησης µισθού, • αντιστάθµιση των πρόσθετων δαπανών που συνεπάγεται η απασχόληση των ατόµων µε αναπηρία, • περιφερειακές επενδύσεις και απασχόληση, • νεοσύσταστες µικρές επιχειρήσεις σε ενισχυόµενες περιοχές, • επενδύσεις για την υπέρβαση των κοινοτικών προτύπων περιβαλλοντικής προστασίας, • την απόκτηση µεταφορικών οχηµάτων των οποίων οι προδιαγραφές υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα περιβαλλοντικής προστασίας, • την έγκαιρη προσαρµογή σε µελλοντικά πρότυπα για τις ΜΜΕ, • επενδύσεις για την συµπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης, • επένδύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιµες πηγές, • την εκπόνηση περιβαλλοντικών µελετών, Στόχος είναι η δηµιουργία απασχόλησης, η τόνωση της ανταγωνιστικότητας και η βελτίωση του περιβάλλοντος.

4


επιµελητήριο ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

∆ωρεάν προβολή της επιχείρησής σας & νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες µε το πρόγραµµα “Κοινωνία της Πληροφορίας” του ΕΒΕΦωκίδας Το Επιµελητήριο Φωκίδας στα πλαίσια του προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας και έχοντας ως βασικό γνώµονα την καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τα µέλη του, καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους όπως συµπληρώσουν την παρούσα αίτηση, προκειµένου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την εντελώς ∆ΩΡΕΑΝ καταχώρησή τους στο “Φωκικό Επιµελητηριακό portal παροχής επιχειρηµατικής πληροφορικής & συµπληρωµατικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών”. Μέσω του νέου portal που θα δηµιουργηθεί, θα δίνεται η δυνατότητα σε όλα τα µέλη του Επιµελητηρίου να προβάλλουν την επιχείρησή τους αναρτώντας ένα σύντοµο προφίλ καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους όπως τηλέφωνο, fax, e-mail, ιστοσελίδα κ.λπ. Απώτερος στόχος της προσπάθειας αυτής είναι ο µετασχηµατισµός της καθηµερινής σχέσης που διέπει το Επιµελητήριο Φωκίδας µε τις Επιχειρήσεις µέλη του, από τη σηµερινή παραδοσιακή µορφή της σε µία ηλεκτρονική σχέση η οποία θα επιτρέπει την παροχή άµεσης πληροφόρησης, την αποδοχή ηλεκτρονικών αιτηµάτων και την αλληλεπίδραση µε την Επιχείρηση Μέλος µέσω του ∆ιαδικτύου. Προκειµένου να καταχωρηθεί και η δική σας επιχείρηση στον online κατάλογο επιχειρήσεων του portal του Επιµελητηρίου Φωκίδας συµπληρώστε την ακόλουθη αίτηση. Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται: Α) στο FAX: 22650 22185 B) στην ηλεκτρονική διεύθυνση webmaster@fokidacc.gr Γ) αυτοπροσώπως στα γραφεία του Επιµελητηρίου Φωκίδας Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Περδίκη Έφη Τηλ.: 22650 23651 Η αίτηση διατίθεται και online στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.fokidacc.gr Πιο συγκεκριµένα το σύνολο των υπηρεσιών που θα παρέχονται από το Επιµελητήριο Φωκίδας στις επιχειρήσεις µέλη του είναι οι εξής: Α. Οι Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Επιµελητηρίου σχετίζονται µε τις υπάρχουσες δραστηριότητες και λειτουργίες του Επιµελητηρίου και στοχεύουν στην από απόσταση (ηλεκτρονική) εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων-µελών του, για το σύνολο σχεδόν των συναλλαγών τους µε το Επιµελητήριο. Η υπηρεσία είναι αµφίδροµη και περιλαµβάνει τα εξής υπο-συστήµατα: Ηλεκτρονική Πρόσβαση, Συµπλήρωση και Υποβολή Εγγράφων-Αιτηµάτων Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Αιτήµατος

Ηλεκτρονική Πληρωµή προς το Επιµελητήριο Ηλεκτρονική Έκδοση ∆ιοικητικών Εγγράφων Ηλεκτρονική Πληρωµή οφειλών προς το Επιµελητήριο Β. Από την άλλη οι Υπηρεσίες Επιχειρηµατικής Πληροφόρησης θα στοχεύουν στην έγκαιρη και έγκυρη παροχή χρηστικών πληροφοριών, τόσο της επιχειρηµατικής κοινότητας, όσο και του ευρύτερου κοινού. Η βασική υπηρεσία διακρίνεται στις τρεις διαφορετικές υποκατηγορίες της γενικής, ειδικής και εξατοµικευµένης πληροφόρησης. Πιο συγκεκριµένα περιλαµβάνει τις ακόλουθες επιµέρους ενότητες γενικής και ειδικής πληροφόρησης: • Ηλεκτρονικό Επιχειρηµατικό Κατάλογο για όλες τις επιχειρήσεις-µέλη του • ∆ηµιουργία Κλαδικών Ηλεκτρονικών Επιχειρηµατικών • Παρουσίαση profile • Πρόσβαση σε Επιχειρηµατική, Οικονοµική και σηµαντική γενική Ειδησεογραφία • Πληροφόρηση για Νοµικά, Φορολογικά, Ασφαλιστικά και Εργασιακά θέµατα που αφορούν τις επιχειρήσεις • Πληροφόρηση για θέµατα που αφορούν το Γ’ ΚΠΣ και αξιοποίησης πόρων (Εθνικά, Ευρωπαϊκά, ∆ιεθνή Χρηµατοδοτικά προγράµµατα, Αναπτυξιακοί Νόµοι, κίνητρα, κ.λπ.) • Πληροφόρηση για Ελληνικές και ∆ιεθνείς Εκθέσεις, Εκδηλώσεις, Συνέδρια, Ηµερίδες • Πληροφόρηση για Κλαδικές Μελέτες και Έρευνες Αγοράς • Πληροφόρηση για Προγράµµατα Κατάρτισης και Σεµινάρια επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος • Πληροφόρηση για θέµατα Τεχνολογικού και Περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, υποστήριξη της καινοτοµίας και του ηλεκτρονικού εµπορίου • Πληροφόρηση για Πολιτιστικές εκδηλώσεις

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΣΑΣ

ΣΥΜΦΕΡΕΙ !!!

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΑΠΟ

50 ΕΥΡΩ

5


επιµελητήριο ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επωνυµία Αντικείµενο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Υπεύθυνος Επικοινωνίας Τηλέφωνο

Fax

Ιστοσελίδα (web site) Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση (e-mail)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ∆ιεύθυνση Πόλη

Τ.Κ.

Σύντοµο Προφίλ

Εάν διαθέτετε ηλεκτρονική σελίδα, δηλώστε την στο ΕΒΕΦ για να σας συµπεριλάβει στη νέα υπηρεσία του Νέα υπηρεσία του ΕΒΕΦ «Προβάλλετε την επιχείρησή σας µέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του ΕΒΕΦ» Η ιστοσελίδα του Εµπορικού Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου της Φωκίδας www.fokidacc.gr µε link στις ηλεκτρονικές σελίδες των µελών του βοηθάει: • τόσο στην προσέγγιση των επιχειρήσεων κατά την αναζήτηση συνεργασιών, • όσο και στην προ-

6

ετοιµασία ηλεκτρονικού υλικού το οποίο θα αποτελέσει µελλοντικά τη βάση για την οργάνωση e-market- ηλεκτρονικής αγοράς και ηλεκτρονικής έκθεσης. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΒΕΦ καλεί τα µέλη του που διαθέτουν ηλεκτρονική σελίδα της επιχείρησής τους να υποβάλλουν αίτηση καταχώρησης στον πίνακα µε τις ηλεκτρονικές σελίδες µελών ΕΒΕΦ, ο οποίος επιτρέπει την ηλεκτρονική επίσκεψη στην επιχείρησή σας µέσω του web του ΕΒΕΦ και κατ’ αυτόν τον τρόπο: 1) σε αρχικό στάδιο θα µπορείτε να προβάλλετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες στους επισκέπτες της σελίδας του ΕΒΕΦ ενώ 2) σε µεταγενέστερο στάδιο (ανάπτυξης της βάσης) θα µπορείτε: - να αναζητήσετε προµηθευτές και πελάτες - να οργανωθείτε σε τοµεακό επίπεδο - να µετέχετε σε ηλεκτρονικές εκθέσεις - να µετέχετε σε ηλεκτρονικές αγορές


επιµελητήριο ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ «Ενισχυση επιχειρηµατικότητας οικογενειών µε τρία τέκνα και άνω» ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Νοµαρχία Αθηνών Ανατολική Αττική ∆υτική Αττική Νοµός Πειραιώς Νοµός Αιτωλοακαρνανίας Νοµός Αργολίδος Νοµός Αρκαδίας Νοµός Άρτης Νοµός Αχαίας Νοµός Βοιωτία Νοµός Πέλλης Νοµός Πιερίας Νοµός Πρεβέζης Νοµός Ροδόπης Νοµός Σάµου Νοµός Σερρών Νοµός Τρικάλων Νοµός Φθιώτιδος Νόµος Φλωρίνης Νοµός Φωκίδος Νοµός Χαλκιδικής Νοµός Χανίων Νοµός Χίου

58 56 42 22 28 7 9 6 29 10 28 12 7 6 6 17 26 9 11 7 20 32 12

Στο νοµό Φωκίδας εγκρίθηκαν οι παρακάτω:

Κωδικός Έργου 283210621 283211205 283211216 283211042 283210739 283211739 283211281

Επιχείρηση ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΑΛΜΠΑΝΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑ ΤΣΙΜΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΜΠΑΛΑΚΤΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Βαθµός

Επιχορηγούµενος Προϋπολογισµός

∆ηµόσια ∆απάνη

66,00

131.999,00

72.599,45

66,00

78.527,00

43.189,85

66,00

80.363,57

44.199,96

66,00

91.752,42

50.463,83

66,00

140.000,00

77.000,00

66,00

33.222,48

18.272,36

58,00

55.816,00

30.698,80

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γυναικεία Επιχειρηµατικότητα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α ΘΕΣΣΑΛΙΑ ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

4.425 698 1.455 1.193 3.657 1.670 458 354 631 666

68.596.113,77 8.795.691,58 18.501.041,64 27.931.868,05 56.828.729,18 22.507.035,20 5.535.917,36 4.633.565,99 8.996.535,97 9.655.655,43

15.207

231.982.153,80

7


αφιέρωµα

Στήριξη των Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Νέο Πρόγραµµα:

Εγγύηση & Επιδότηση επιτοκίου ∆ανείων

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 1. Η ∆ΡΑΣΗ Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου ∆ανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οι Ελληνικές µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις έχουν µειωµένη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστηµα και σοβαρό πρόβληµα υψηλού κόστους χρηµατοδότησης. Το πρόβληµα αυτό επιτείνεται από την υφιστάµενη παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση, η οποία οδηγεί σε µείωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και τελικά απειλεί τις οικονοµίες των χωρών της ΕΕ, αλλά και ευρύτερα µε ύφεση. Για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος δηµιουργήθηκε η δράση του Ε.Π.ΑΝ ΙΙ µε τίτλο «Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου ∆ανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» Η δράση θα υλοποιηθεί µε Ενδιάµεσο Φορέα την ΤΕΜΠΜΕ. ΑΕ και θα αφορά στην ενίσχυση µέσω της εγγυοδοσίας και επιδότησης του επιτοκίου δανειακών συµβάσεων που αφορούν σε κεφάλαια κίνησης µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων. Οι συµβάσεις αυτές θα είναι εγγυηµένες σε ποσοστό 80% από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ενώ για το υπόλοιπο 20% του δανείου η Τράπεζα δεν θα αναζητά περαιτέρω εξασφαλίσεις από την ΜΕ/ΠΜΕ Για την υλοποίηση της δράσης η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. θα συνεργαστεί µε Τραπεζικά Ιδρύµατα και λοιπούς χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς. Ο ρόλος και οι υποχρεώσεις των δύο πλευρών θα καθοριστούν αναλυτικά στις σχετικές συµβάσεις συνεργασίας. Μια συνοπτική περιγραφή δίδεται στην ενότητα 9. 2. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ∆ράση απευθύνεται σε υφιστάµενες ΜΕ/ΠΜΕ οιασδήποτε µορφής (όπως ατοµικές, ελεύθεροι επαγγελµατίες, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, κλπ.) για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις - έχουν έδρα την Ελλάδα, - έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις, - απασχολούν λιγότερο από 50 εργαζόµενους και - εµφανίζουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. - δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο, - Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εµφανίζουν κατά τις τρεις τελευταίες κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις πριν από τη σύναψη δανειακής της σύµβασης, κερδοφορία προ αποσβέσεων. - ∆εν είναι επιλέξιµες επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν χρηµατοοικονοµικές δυσχέρειες και χαρακτηρίζονται προβληµατικές κατά την έννοια των κατευθυντήριων γραµµών για τις προβληµατικές επιχειρήσεις ΕΕ C244/1-10-2004 Επιλέξιµες είναι επιχειρηµατικές δραστηριότητες όλων των κλάδων και τοµέων της οικονοµίας, εκτός αυτών που εξαιρεί ο Κανονισµός ΕΚ 1998/2006 Συνεπώς δεν είναι επιλέξιµες για την ένταξη στην παρούσα δράση οι ΜΕ/ΠΜΕ που δραστηριοποιούνται:

8

1. στους τοµείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 2. στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων όπως απαριθµούνται στον πίνακα του παραρτήµατος Ι (πρώην παράρτηµα ΙΙ) του άρθρου 32 (πρώην άρθρο 38) της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύει. 3. µε τη µεταποίηση και εµπορία γεωργικών προϊόντων, όπως απαριθµούνται στον πίνακα του παραρτήµατος Ι (πρώην παράρτηµα ΙΙ) του άρθρου 32 (πρώην άρθρο 38) της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύει, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται µε βάση την τιµή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις β) Όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν µέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς 4. µε εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη µέλη, εφ’ όσον η αιτούµενη ενίσχυση συνδέεται άµεσα µε τις εξαγόµενες ποσότητες, µε τη δηµιουργία και τη λειτουργία δικτύου διανοµής ή µε άλλες τρέχουσες δαπάνες που συνδέονται µε την εξαγωγική δραστηριότητα. 5. στον τοµέα του άνθρακα 6. στον κλάδο των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών για λογαριασµό τρίτων εφ’ όσον η αιτούµενη ενίσχυση αφορά την απόκτηση οχηµάτων οδικών εµπορευµατικών µεταφορών 7. οι προβληµατικές επιχειρήσεις Επίσης αποκλείονται από την εγγύηση και επιδότηση επιτοκίου: Τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου βαθµού, οι ∆ηµοτικές και ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις, οι ∆ηµόσιοι Οργανισµοί. Οι ΜΕ/ΠΜΕ του Χρηµατοπιστωτικού και Χρηµατοοικονοµικού Τοµέα (Τράπεζες, Εταιρείες Venture Capital, ΕΚΕΣ, Εταιρείες Leasing, Eταιρείες Factoring, Ασφαλιστικές Εταιρείες, ΑΕ∆ΑΚ, ΑΕΕΧ, ΕΛ∆Ε κ.λπ.) Τα Νοµικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων ή Εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωµατεία, σύλλογοι, όµιλοι κλπ.) Για την επιλεξιµότητα ή µη ΜΕ/ΠΜΕ µε µικτή δραστηριότητα (ήτοι επιχείρηση που δραστηριοποιείται πχ στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων καθώς και στον τριτογενή τοµέα), θα λαµβάνεται υπόψη η δραστηριότητα µε τα µεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα (της τελευταίας κλεισµένης διαχειριστικής χρήσεως). 3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ∆ΑΝΕΙΩΝ Επιλέξιµες θεωρούνται οι δανειακές συµβάσεις για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση από την ΜΕ/ΠΜΕ στη δανειοδοτούσα τράπεζα, µετά την ηµεροµηνία της παρούσας προδηµοσίευσης του προγράµµατος. Η ∆ράση αφορά την εγγύηση και επιδότηση του επιτοκίου τραπεζικών δανείων κεφαλαίου κίνησης, τακτής λήξης. Συγκεκριµένα, παρέχεται εγγύηση και επιδοτείται ολόκληρο το επιτόκιο δανεισµού όλων των συµβάσεων τραπεζικών δανείων για τα οποία ισχύουν αθροιστικά τα εξής: - η µέγιστη διάρκεια του δανείου, της εγγύησης και της επιδότησης είναι τρία έτη (χωρίς περίοδο χάριτος),


από το Ταµείο Εγγυοδοσίας ΤΕΜΠΜΕ Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων - είναι εγγυηµένα από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. σε ποσοστό 80% µε παραίτηση από το δικαίωµα της ένστασης διζήσεως, - για το υπόλοιπο 20% του δανείου για το οποίο δεν εγγυάται η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ η Τράπεζα δεν θα αναζητά εξασφαλίσεις από τις ΜΕ/ΠΜΕ, - αφορούν δάνεια χρεολυτικής απόσβεσης µε εξαµηνιαία συχνότητα πληρωµής δόσεων κεφαλαίου και εξαµηνιαίο ηµερολογιακό εκτοκισµό, µε επιτόκιο EURIBOR εξαµήνου + 2,10 µονάδες, και - αφορούν σε συγκεκριµένο, προσδιοριζόµενο στη δανειακή σύµβαση, ύψος δανείου, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% του µέσου όρου του κύκλου εργασιών των τριών τελευταίων κλεισµένων διαχειριστικών χρήσεων Το κατώτατο επιλέξιµο ποσό δανείου προς εγγύηση και επιδότηση είναι 5.000,00 Το ανώτατο επιλέξιµο ποσό δανείου προς εγγύηση και επιδότηση είναι 350.000,00 Εξαιρούνται, δηλαδή δεν είναι επιλέξιµα: 1. δάνεια που δεν συνδέονται µε ανάγκες κάλυψης κεφαλαίου κίνησης 2. δάνεια που αφορούν στη δηµιουργία και λειτουργία εξαγωγικού δικτύου διανοµής ή άλλες τρέχουσες δαπάνες που συνδέονται µε εξαγωγική δραστηριότητα 4. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την υλοποίηση του προγράµµατος έχει ληφθεί υπ’ όψιν το εθνικό νοµοθετικό πλαίσιο ο Ν.3066/2002 Σύσταση Φορέα Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων όπως ισχύει και η υπ’ αριθµ. 12882/867/25-07-2003 (ΦΕΚ Β1065/31-07-2003) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει. Επίσης, έχουν ληφθεί υπόψη όσα προβλέπονται στον απαλλακτικό Κανονισµό για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis), (ΕΚ) 1998/2006 της Επιτροπής της 15 ∆εκεµβρίου 2006 (Ε.Ε. των Ε.Κ., τεύχος L 379/28.12.2006). 5. ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Η επιδότηση θα είναι ίση µε το ποσό των τόκων που αναλογούν στο εκάστοτε EURIBOR εξαµήνου + 2,10 µονάδες + 0,60% εισφορά Ν.128/75, καθ’ όλη τη διάρκεια του εγγυηµένου και επιδοτούµενου δανείου και υπολογίζεται µε βάση τους όρους και το χρονοδιάγραµµα αποπληρωµής της δανειακής σύµβασης. Όσον αφορά την παροχή εγγύησης, αυτή ανέρχεται σε ποσοστό 80% επί του δανείου. Ρητά αναφέρεται ότι δεν είναι επιλέξιµο προς εγγύηση ή/και επιδότηση κάθε ποσό που αφορά τόκους υπερηµερίας, προµήθειες, έξοδα, κλπ. 6. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ Η Τράπεζα δέχεται αιτήµατα των ΜΕ/ΠΜΕ για εγγύηση και επιδότηση επιτοκίου δανείων κεφαλαίου κίνησης. Η Τράπεζα εξετάζει, αξιολογεί τα αιτήµατα των ΜΕ/ΠΜΕ και δεσµεύεται, για την πιστοληπτική τους ικανότητα τη δεδοµένη χρονική στιγµή, να εφαρµόσει τους ισχύοντες εσωτερικούς κανονισµούς της και τα κριτήρια πιστοδότησης που εκάστοτε εφαρµόζει, καθώς και εάν η ΜΕ/ΠΜΕ πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης της στη ∆ράση.

Σε περίπτωση που η Τράπεζα κρίνει ότι η ΜΕ/ΠΜΕ είναι οικονοµικά βιώσιµη και καλύπτει τις προϋποθέσεις ένταξης της στη ∆ράση, τότε αποστέλλει στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ την Αίτηση για Παροχή Εγγύησης και Επιδότησης Χρηµατοδότησης Επιχείρησης. Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ εξετάζει και ελέγχει την Αίτηση για Παροχή Εγγύησης και Επιδότησης Χρηµατοδότησης Επιχείρησης και απαντά θετικά ή αρνητικά εντός 10 ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής του αιτήµατος. Μόλις γίνει η εκταµίευση του ποσού του δανείου και κατατεθεί η προµήθεια υπέρ της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ από την ΜΕ/ΠΜΕ άρχεται η ισχύς της εγγύησης και επιδότησης. Η εφ’ άπαξ εκταµίευση του δανείου πρέπει να γίνει εντός 2 µηνών από την ηµεροµηνία έγκρισης της εγγύησης και επιδότησης του δανείου από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Η εγγύηση και επιδότηση ισχύει για µέγιστο χρονικό διάστηµα τριών ετών Η προµήθεια της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ για κάλυψη των κινδύνων της εγγυοδοσίας είναι 1% επί του εγγυηµένου ποσού του δανείου και καταβάλλεται εφ’ άπαξ, το αργότερο την ηµεροµηνία εκταµίευσης του ποσού του δανείου, απευθείας από την ΜΕ/ΠΜΕ σε τραπεζικό λογαριασµό της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ που έχει ανοιχθεί σε κάθε συνεργαζόµενη Τράπεζα για το σκοπό αυτό. Σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης του δανείου, καταγγελίας, υπαναχώρησης, κλπ η προµήθεια δεν επιστρέφεται. Προϋπόθεση για την εκταµίευση του δανείου από την Τράπεζα είναι, µεταξύ άλλων, η ΜΕ/ΠΜΕ να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερη από το ΙΚΑ, την συγκεκριµένη ηµεροµηνία εκταµίευσης του δανείου. 7. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Η επιχείρηση κατά την υποβολή της αίτησης θα υποβάλλει στην Τράπεζα τα εξής δικαιολογητικά: 1. Υπεύθυνη δήλωση ως προς τον έλεγχο της σώρρευσης ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας 2. Έντυπο Ε3 που αφορά τις τρεις τελευταίες κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις 3. Έντυπο Ε7 που αφορά την αµέσως προηγούµενη κλεισµένη διαχειριστική χρήση στις περιπτώσεις που απασχολεί προσωπικό. 4. Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρµόδια ∆ΟΥ, µε όλες τις επ’ αυτής µεταβολές Πέραν αυτών, η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. µπορεί να ζητήσει ό,τι πρόσθετα στοιχεία και δικαιολογητικά κρίνει σκόπιµο, για την υποβοήθηση της διαδικασίας. 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Πρόγραµµα πρέπει να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει ο Οδηγός Εφαρµογής του προγράµµατος, τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την δανειακή σύµβαση καθώς και από την πράξη εγγύησης και επιδότησης και να διασφαλίζουν ότι τα δηλούµενα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή. Σε περίπτωση ψευδούς δηλώσεως, η επιχείρηση υποχρεούται στην έντοκη επιστροφή του συνόλου της καταβληθείσας επιδότησης και τυχόν καταβληθείσας εγγύησης. Όποτε ζητηθεί, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν στοιχεία για άλλα επιδοτούµενα προγράµµατα στα

9


αφιέρωµα

συνέχεια από σελ 9.

Στήριξη των Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων από τ ο Τα µ ε ί ο Ε γ γ υ ο δ ο σ ί α ς Τ Ε Μ Π Μ Ε Νέο Πρόγραµµα: Εγγύηση & Επιδότηση επιτοκίου ∆ανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων της κάθε τράπεζας. Οι Τράπεζες που υπέγραψαν συµβάσεις συνεργασίας µε το ΤΕΜΠΜΕ για το νέο πρόγραµµα εγγύησης και επιδότησης επιτοκίου για κεφάλαιο κίνησης είναι οι εξής:

Εµπορικές Τράπεζες

οποία έχουν ενταχθεί, µε σκοπό την εξέταση τηςσώρευσης ενισχύσεων de minimis ή/και τη σώρευση ενισχύσεων de minimis και άλλων κρατικών ενισχύσεων. Στην περίπτωση ελέγχου από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ή άλλα αρµόδια Εθνικά ή Κοινοτικά όργανα, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο των οµάδων ελέγχου και να παράσχουν όλα τα σχετικά ζητούµενα στοιχεία. 9. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. – ΤΡΑΠΕΖΩΝ Για την υλοποίηση της πράξης είναι απαραίτητη η συνεργασία µεταξύ ΤΕΜΠΜΕ –Τραπεζών και η σύναψη σχετικών συµβάσεων που να εγγυώνται τους τρόπους λειτουργίας της συνεργασίας αυτής. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, οι Τράπεζες, θα παρέχουν στην ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. κάθε απαραίτητο στοιχείο για την παρακολούθηση της πορείας της δράσης. Οι τράπεζες, υποχρεούνται στην τήρηση των φακέλων των δανείων που εγγυοδοτήθηκαν και επιδοτήθηκαν µέχρι την ολοκλήρωση των συµβάσεων τους και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές. Η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. τηρεί τα στοιχεία που αφορούν τις ενισχύσεις που παρασχέθηκαν για δέκα έτη µετά την παροχή της τελευταίας µεµονωµένης ενίσχυσης. Λοιπές λεπτοµέρειες που αφορούν τον τρόπο παροχής Eγγύησης και Eπιδότησης ∆ανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, καθορίζονται µε την σχετική σύµβαση συνεργασίας µεταξύ ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ και Τραπεζών, τηρουµένων πάντοτε των όρων του οδηγού εφαρµογής του Προγράµµατος ΄΄Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου ∆ανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του ΕΠΑΝ ΙΙ. Οι Τράπεζες που υπέγραψαν συµβάσεις συνεργασία µε το ΤΕΜΠΜΕ για το νέο πρόγραµµα εγγύησης και επιδότησης επιτοκίου για κεφάλαιο κίνησης. 3/12/2008 Παρελήφθησαν και οι τελευταίες υπογεγραµµένες συµβάσεις- µετά την από 28.11.08 αποστολή των τελικών συµβάσεων συνεργασίας προς τις τράπεζες- από το ΤΕΜΠΜΕ. Θα ακολουθήσει άµεσα νέος κύκλος επαφών ώστε να συντονιστούν οι διαδικασίες των δύο πλευρών για τη µεγιστοποίηση της επιτυχίας του προγράµµατος και την άµεση εξυπηρέτηση των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα, αιτήσεις θα µπορούν να κατατίθενται µε την προδηµοσίευση του οδηγού και ανάλογα µε την ετοιµότητα

10

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Αγροτική Τράπεζα Γενική Τράπεζα Τράπεζα Πειραιώς Τράπεζα Αττικής Εµπορική Τράπεζα Millenium Bank Πανελλήνια Τράπεζα Proton Bank Marfin Egnatia Bank Ελληνική Τράπεζα Probank Alpha Bank Τράπεζα Κύπρου Eurobank Εθνική Τράπεζα Citibank Aspis Bank First Business Bank Bank Kedr

Συνεταιριστικές Τράπεζες 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα Συνεταιριστική Τράπεζα ∆ωδεκανήσου Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας Συνεταιριστική Τράπεζα Ιωαννίνων Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας Συνεταιριστική Τράπεζα Κορινθίας Συνεταιριστική Τράπεζα Λαµίας Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου-Λήµνου Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Κοζάνης Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Πιερίας Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Τρικάλων Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων Συνεταιριστική Τράπεζα ∆ράµας

10. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Για πληροφορίες οι επιχειρήσεις µπορούν να απευθύνονται: Στην ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., Λ. Αµαλίας 26 Αθήνα 105 57, τηλ. 210 3311201-4, E-mail: info@tempme.gr, www.tempme.gr Στο γραφείο πληροφόρησης του ΕΠΑΝ ΙΙ τηλ. 801 11 36 300, www.antagonistikotita.gr Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης (www.ypan.gr ή www.ggb.gr,)


Οµιλία Υπουργού Ανάπτυξης για το νέο πρόγραµµα του ΤΕΜΠΜΕ Η σηµερινή µας συνάντηση είχε προσδιοριστεί προκειµένου να συζητήσουµε το νέο Πρόγραµµα του ΤΕΜΠΜΕ. Το επιδιώξαµε αυτό προκειµένου να µεταφέρετε στα µέλη σας την πνοή της αισιοδοξίας. Για να αλλάξουµε το µουντό κλίµα και να φτάσει το µήνυµα από το ένα άκρο της Ελλάδας ως το άλλο πως υπάρχουν ευκαιρίες, υπάρχουν δυνατότητες. Για να φτάσει το µήνυµα πως οι µικρές και πολύ µικρές µικροµεσαίες επιχειρήσεις δεν είναι µόνες τους. Είµαστε δίπλα τους γιατί το δικαιούνται και το αξίζουν. Γιατί είναι αυτές που αποτελούν το οξυγόνο της οικονοµίας µας, στηρίζουν την ανάπτυξη, δίνουν δουλειές και εξασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή. Βεβαίως, οι εξελίξεις που µεσολάβησαν θέτουν κι άλλα ζητήµατα και καθιστούν ακόµη πιο κρίσιµη την καλή ενηµέρωση και την καλή συνεργασία. Το 2009 είναι µπροστά µας ως µια χρονιά προκλήσεων, µέσα σε µια διεθνή συγκυρία µεγάλων κλυδωνισµών και έντονης αβεβαιότητας. Χρέος µας είναι, όχι µόνον να αντιµετωπίσουµε µε επιτυχία τις εισαγόµενες δυσκολίες, αλλά να συνεχίσουµε χωρίς υπαναχωρήσεις και παλινωδίες την υλοποίηση του οράµατός µας, συνεχίσουµε χωρίς υπαναχωρήσεις και παλινωδίες την υλοποίηση του οράµατός µας, για µια Ελλάδα σύγχρονη, ανταγωνιστική, µε πρωταγωνιστικό ρόλο στο διεθνές οικονοµικό γίγνεσθαι. Η ανάπτυξη είναι αµετακίνητος εθνικός στόχος. Απαιτεί σχέδιο και λύσεις για την αντιµετώπιση των προβληµάτων αλλά και για την αξιοποίηση των ευκαιριών µέσα στο νέο περιβάλλον που διαµορφώνει η οικονοµική κρίση. Λύσεις ικανές να αυξήσουν τον εθνικό πλούτο, να εγγυηθούν θέσεις δουλειάς, να οδηγήσουν σε µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, να παρέχουν ευκαιρίες για όλους σε όλη την Ελλάδα. Σε αυτή την κατεύθυνση, η στήριξη των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων αποτελεί µονόδροµο. Η πρόκληση λοιπόν είναι µεγάλη. Να αντιµετωπίσουµε αποτελεσµατικά την κρίση, αλλά και να την µετατρέψουµε σε ευκαιρία για την ενδυνάµωση του παραγωγικού ιστού της χώρας, µε έµφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων της πατρίδας µας. Πιστεύουµε πως µε τις κατάλληλες δράσεις και, πάνω απ όλα, µε την ειλικρινή και γόνιµη συνεργασία µπορούµε να πετύχουµε τον στόχο µας: Να βγουν οι ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις από την κρίση όχι µόνον αλώβητες, αλλά και ωφεληµένες. Να βγουν µε ψηλά το κεφάλι, µε ακµαίο ηθικό, µε πιο ενισχυµένη θέση στην αγορά. Σε αυτό το στόχο είναι επικεντρωµένες όλες οι πρωτοβουλίες που παίρνει το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο που θέλει και πρέπει και µπορεί να είναι το Υπουργείο της Μικροµεσαίας Επιχείρησης. Να αφουγκράζεται τις αγωνίες και τις προσδοκίες της ώστε να ανταποκρίνεται άµεσα και να στέκεται πλάι της. Για αυτό και µπαίνουµε δυναµικά στην πρώτη γραµµή της µάχης. Έχουµε όπλα, έχουµε δυνατότητες, έχουµε εργαλεία ώστε να αντιµετωπίσουµε την κρίση και να αλλάξουµε το κλίµα. Να ξαναφέρουµε στην καθηµερινότητα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων περισσότερη αισιοδοξία, περισσότερη αυτοπεποίθηση, περισσότερο δυναµισµό. Μεγάλο όπλο µας είναι το νέο πρόγραµµα που σχεδιάσαµε για την «Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου ∆ανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» που ξεκινά να υλοποιεί το ΤΕΜΠΜΕ. Πρώτα απ όλα να ξεκαθαρίσουµε ότι µιλάµε για ένα άτοκο δάνειο, αφού επιδοτείται το σύνολο του επιτοκίου. Επίσης, µιλάµε για δάνειο που αφορά σε κεφάλαιο κίνησης. Και είναι η πρώτη φορά που επιδοτούνται και µάλιστα πλήρως - οι τόκοι σε κεφάλαια κίνησης. Τα άτοκα αυτά δάνεια θα είναι εγγυηµένα κατά 80% από το ΤΕΜΠΜΕ, ενώ για το υπόλοιπο 20% του δανείου, η τράπεζα δεν θα αναζητά περαιτέρω εξασφαλίσεις απότις επιχειρήσεις. Για την υλοποίηση του Προγράµµατος θα συνεργαστούν όλες οι τράπεζες της χώρας, εµπορικές και συνεταιριστικές. Το ύψος του δανείου για κεφάλαιο κίνησης µπορεί να φτάσει το 30% του µέσου κύκλου εργα-

σιών της επιχείρησης των τριών τελευταίων ετών, µε ανώτατο όριο δανείου 350.000 . Η διάρκεια της εγγύησης και της επιδότησης θα είναι 3 έτη. Η προµήθεια του ΤΕΜΠΜΕ θα είναι σταθερή 1% επί της εγγύησης και θα καταβάλεται εφάπαξ. Κάθε επιχείρηση θα έχει το δικαίωµα να υποβάλει µία φορά αίτηση, έτσι ώστε να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις. Η υποβολή της αίτησης από τον επιχειρηµατία θα γίνεται µε ηλεκτρονική αίτηση, είτε µέσω τράπεζας είτε απευθείας από την επιχείρηση. Χωρίς γραφειοκρατία και καθυστερήσεις, ο επιχειρηµατίας θα έχει είτε στην τράπεζα που απευθύνθηκε, είτε στην επιχείρησή του την Πράξη Εγγύησης και Επιδότησης, ώστε στη συνέχεια να προχωρά στην υπογραφή της σύµβασης πίστωσης µεταξύ της Τράπεζας και της επιχείρησης και µετά στην εκταµίευση του ποσού. Η δράση µας, λοιπόν, είναι σχεδιασµένη έτσι ώστε να κινηθεί γρήγορα, ευέλικτα, αποτελεσµατικά και να ωφελήσει όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις. Με αποτελεσµατικά και να ωφελήσει όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις. Με ρεαλισµό και αποφασιστικότητα δίνουµε την ανάσα που χρειάζεται, αυτή τη στιγµή, η µικρή και πολύ µικρή επιχείρηση. Το Πρόγραµµα είναι εξαιρετικά στοχευµένο. Στη χώρα µας λειτουργούν 875.000 επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερα από 0 - 49 άτοµα. Με άλλα λόγια οι µικρές και οι πολύ µικρές επιχειρήσεις στις οποίες απευθύνεται το Πρόγραµµα για να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους µε άτοκα δάνεια, αποτελούν το 98% του συνολικού αριθµού των ελληνικών επιχειρήσεων. Οι συνολικοί τους τζίροι ανέρχονται σε 140 δις ευρώ ετησίως και απασχολούν το 74% του συνολικού εργατοϋπαλληλικού προσωπικού του ιδιωτικού τοµέα της χώρας, δηλαδή περίπου 1.250.000 εργαζόµενους. Από δω προκύπτει και η µεγάλη σηµασία του Προγράµµατος αυτού, το οποίο είναι ενταγµένο στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Και θέλω εδώ µε τη σηµερινή ευκαιρία να σας καταστήσω κοινωνούς και άλλων στοχευµένων δράσεων του Επιχειρησιακού µας Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα». Για τη δηµιουργία νέων υποδοµών αλλά και για τη στήριξη των επιχειρήσεων, ενεργοποιούνται εντός του Α τριµήνου του 2009, δράσεις ύψους 1,3 δις Ευρώ. Εντός του Ιανουαρίου 2009, προκηρύσσονται από τον ΕΟΜΜΕΧ δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας νέων και γυναικών. Ο αρχικός προϋπολογισµός αναµένεται να φτάσει τα 100 εκατ. Ευρώ, κατά πολύ µεγαλύτερος δηλαδή από αυτόν του Γ ΚΠΣ. Εντός του Φεβρουαρίου 2009 προκηρύσσεται δράση ενίσχυσης Επιχειρηµατικών Σχεδίων Μικρών και Πολύ Μικρών Μεταποιητικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισµό, την αναβάθµιση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, προϋπολογισµού 160 εκατ. Ευρώ. Επίσης, εντός του πρώτου τριµήνου του 2009, προκηρύσσεται Ειδικό Πρόγραµµα ενίσχυσης των κλάδων Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης, Υπόδησης, ∆έρµατος (ΚΕΥ∆) µε αρχικό προϋπολογισµό 50 εκατ. Ευρώ. Την ίδια στιγµή δηµιουργούµε ένα νέο θεσµικό περιβάλλον που στηρίζει την επιχειρηµατικότητα. Τροποποιήσαµε ήδη το Νόµο 3190/1955 µειώνοντας το συνολικό χρόνο που απαιτείται για την έναρξη λειτουργίας των Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης, αλλά και το ελάχιστο κεφάλαιο που απαιτείται για την ίδρυση τους. Συνεχίζουµε όµως µε άλλες παρεµβάσεις. Εντός του Ιανουαρίου 2009 καταθέτουµε στη Βουλή Νοµοσχέδιο για την απλούστευση του θεσµικού πλαισίου σύστασης ΕΠΕ και ΑΕ. Μειώνουµε δραστικά τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται για τη σύσταση, ελαχιστοποιούµε το κόστος και διαµορφώνουµε ένα ασφαλές πλαίσιο δηµοσιότητας και ελέγχου. ∆ίνουµε τη δυνατότητα αυθηµερόν ίδρυσης ΕΠΕ και ΑΕ στα Επιµελητήρια της χώρας, σε συνδυασµό µε τη λειτουργία του Γενικού Εµπορικού Μητρώου. Παράλληλα, µε την κωδικοποίηση και απλούστευση της σχετικής Νοµοθεσίας εξασφαλίζουµε την αποδοτικότερη λειτουργία των Επιµελητηρίων της χώρας. Τα Επιµελητήρια θα καταστούν πιο ευέλικτα στην καθηµερινή λειτουργία τους και πιο αποτελεσµατικά στη συλλογική θεσµική εκπροσώπηση του επιχειρηµατικού κόσµου. Προχωρούµε µε αποφασιστικότητα, τόλµη και επιµονή, αξιοποιώντας µε υπευθυνότητα κάθε περιθώριο που υπάρχει. Είµαστε δίπλα στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, αναγνωρίζοντας τον ρόλο τους και την προσφορά τους. Κι αυτό που λέµε το εννοούµε. Και το αποδεικνύουµε έµπρακτα.

11


ανοιχτά

χρηµατοδοτικά

προγράµµατα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ατατέθηκε προς ψήφιση ο νέος επενδυτικός νόµος, «διάδοχος» του αναπτυξιακού νόµου 3299/04 που ίσχυε µέχρι 16-10-2006. Ο νέος επενδυτικός νόµος τέθηκε σε εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Κ

Ο καινούργιος αναπτυξιακός νόµος διέπεται από σηµαντικές αλλαγές σε σχέση µε τον προηγούµενο. Μια σηµαντική αλλαγή είναι η αύξηση του ποσοστού της προκαταβολής της συνολικής επιχορήγησης του κάθε έργου από το 30% της επιχορήγησης που ήταν στον 3299/04 στο 50%.Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής που συνολικά δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% της προβλεπόµενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης επιχορήγησης, µε την προσκόµιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προσαυξηµένης κατά 10% από τράπεζα που είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα. Μια άλλη αλλαγή είναι ότι µειώνονται οι έλεγχοι που γίνονται κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου από τρεις (ένα µετά την ολοκλήρωση του 33% της επένδυσης, ένα για το 50% και ένα για την ολοκλήρωση της επένδυσης) σε δύο. Ο πρώτος έλεγχος θα γίνεται µε την ολοκλήρωση του 50% της επένδυσης και ο δεύτερος στην ολοκλήρωση της επένδυσης. ΄Άλλη µια αλλαγή είναι η ενοποίηση πέντε κατηγοριών επενδυτικών σχεδίων σε δύο για λόγους επιτάχυνσης της αξιολόγησης των προτάσεων. Παράλληλα, εξαντλούνται τα ανώτατα όρια του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων που φτάνουν το ανώτατο όριο επιχορηγήσεων µέχρι και το 60% από 55% που ίσχυε για την ένταξη στα κίνητρα του 3299/04. Στην τροποποίηση του 3299/04 αναδιατάσσονται οι κατηγορίες των ενισχυόµενων επενδυτικών σχεδίων από πέντε κατηγορίες σε δύο και αυξάνονται τα ανώτατα όρια ενισχύσεων µε βάση το νέο διαχωρισµό των περιοχών της χώρας. Ειδικότερα στην κατηγορία 1 περιλαµβάνονται οι κατηγορίες 3,4 και 5 (επενδυτικά σχέδια στον τουρισµό και στον τριτογενή τοµέα-παροχής υπηρεσιών) της κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων του άρθρου 3 παρ. 1 και στην κατηγορία 2 περιλαµβάνονται οι αντίστοιχες κατηγορίες 1 και 2.(επενδυτικά σχέδια 12

στον πρωτογενή τοµέα-αγροτικός και δευτερογενή τοµέα –µεταποίηση). Η Στερεά Ελλάδα (όλοι οι νοµοί) ανήκει στην περιοχή Β’ Αντίστοιχα η επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης η επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης διαµορφώνεται ως εξής:

Περιοχή Α’ Περιοχή Β’ Περιοχή Γ

Κατηγορία Κατηγορία Κατηγορία Κατηγορία Κατηγορία Κατηγορία

1 2 1 2 1 2

20% 15% 30% 25% 40% 35%

Η φορολογική απαλλαγή µετά την ψήφιση της τροπολογίας έχει ως εξής: Περιοχή Α’ Κατηγορία 1 60% Κατηγορία 2 50% Περιοχή Β’ Κατηγορία 1 100% Κατηγορία 2 100% Περιοχή Γ’ Κατηγορία 1 100% Κατηγορία 2 100% Προβλέπεται η έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη χορήγηση επιπλέον ποσοστών ενίσχυσης -έως 10 επιπλέον ποσοστιαίες µονάδες για τις µεσαίες επιχειρήσεις και έως 20 για τις µικρές επιχειρήσειςπου µπορεί να διαφοροποιούνται στις περιοχές της επικράτειας ανάλογα µε τα είδη των επενδυτικών σχεδίων και λαµβανοµένων υπόψη κριτηρίων ανεργίας, ΑΕΠ και γεωγραφικής θέσης


ανοιχτά

χρηµατοδοτικά

προγράµµατα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ∆ηλαδή τα ποσοστά αυτά είναι δυνατόν να αναπροσαρµοστούν µε κοινή απόφαση των υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης. Είναι δυνατό να αυξηθούν για τις πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις στους νοµούς ή τµήµατα αυτών ανά είδος επενδυτικού σχεδίου, βάσει κριτηρίων του κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), του ποσοστού ανεργίας και της γεωγραφικής θέσης των αντίστοιχων περιοχών.

προϋπόθεση ότι για τις συναφείς επενδύσεις ή µέτρα δηµιουργίας θέσεων εργασίας και πρόσληψης δεν έχουν δοθεί άλλου είδους ενισχύσεις. Τέλος, εκείνο για το οποίο υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση είναι ότι αιτήσεις- φάκελοι που θα κατατίθενται για αξιολόγηση µε το νέο νόµο, το διάδοχο του Ν 3299/04, θα έχουν επιλεξιµότητα δαπανών από την ώρα της έγκρισης και όχι από την ώρα της κατάθεσης όπως ίσχυε.

∆ίνεται ώθηση στη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων, έπειτα από σχετική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ενίσχυση του κόστους ίδρυσης και λειτουργίας νέων µικρών επιχειρήσεων, πέραν της επιχορήγησης για τις επενδύσεις τους. Η ενίσχυση του κόστους ίδρυσης και λειτουργίας ανέρχεται έως το ποσό των 2 εκατ. ευρώ ανάλογα µε τα ειδικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής και της ιδρυόµενης επιχείρησης. Ο στόχος είναι να δηµιουργηθούν νέες επιχειρήσεις σε περιοχές µε χαµηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ και µεγάλα ποσοστά ανεργίας. Αυξάνονται οι ενισχυόµενες δαπάνες µε τη δαπάνη αγοράς πάγιων στοιχείων ενεργητικού µιας παραγωγικής µονάδας. Επίσης, διευρύνονται µε την δαπάνη αγοράς γης (έως το 10% της συνολικής δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου) από τις µικρές επιχειρήσεις προκειµένου να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο.

Επόµενο, είναι ότι µε τον παρόντα νόµο µε την κατάθεση του φακέλου οι δαπάνες γίνονται επιλέξιµες από εκείνη την ηµεροµηνία. Μέχρι 30/6/2007 µε το νέο νόµο θα εξακολουθήσει αυτό το καθεστώς της επιλεξιµότητας των δαπανών απ’ την ώρα καταθέσεως του φακέλου, αλλά από 1ης Ιουλίου του 2007 θα ισχύσει ό,τι για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή οι δαπάνες της επενδύσεως που θα είναι επιλέξιµες θα ξεκινούν από την ηµέρα εγκρίσεως του επενδυτικού σχεδίου.

Σε µικρά νησιά (µε λιγότερο από 5.000 κατοίκους) και σε περιοχές ιδίου πληθυσµιακού µεγέθους µε προβλήµατα αποµόνωσης, τα ποσοστά του πίνακα αυξάνονται επιπλέον κατά 5% Τα παραπάνω ποσοστά αφορούν δαπάνες που µπορεί να είναι: -είτε υπηρεσίες νοµικές, διοικητικής υποστήριξης και παροχής συµβουλών που έχουν άµεση σχέση µε την δηµιουργία της επιχείρησης -είτε για δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρµανση, οι φόροι (εκτός του ΦΠΑ και των εταιρικών φόρων) και οι διοικητικές επιβαρύνσεις. -Αποσβέσεις, έξοδα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εγκαταστάσεων/ εξοπλισµού παραγωγής, καθώς και έξοδα µισθοδοσίας, συµπεριλαµβανοµένων των υποχρεωτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, υπό την

ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α ΑΝ

Μ ΕΝ

ΕΝ ΟΜ

Α

Ο

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΜΕΝ‘09 ΕΝ ΡΙΟ Α ΑΜ ΑΝ ΙΑΝΟΥ ton

Ο ΜΕΝ 9 Ο '0 ΕΝ ΑΜ ΡΤΙΟ Ν Α ΜΑ n o t

ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

LEADER

Ο ΜΕΝ 9 Ο ‘0 ΕΝ ΑΜ YNIO Ν Α IO ton 13


ανοιχτά

χρηµατοδοτικά

προγράµµατα

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙ∆ΑΣ Με την υπ’αριθµ. 2716/24-6-2008 απόφαση του ∆.Σ. του Οργανισµού (ΦΕΚ1347/Β/10-7-2008) εγκρίθηκε η µε αριθµ. 964/24-62008 απόφαση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του ΛΑΕΚ, σύµφωνα µε την οποία καταρτίζεται πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 200 ανέργων ηλικίας 18-64 ετών του Νοµού Φωκίδας. Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συµµετοχή στο πρόγραµµα θα αρχίσει την 28-7-2008, σύµφωνα µε απόφαση του ∆ιοικητή του Οργανισµού. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Προτεραιότητα στην κάλυψη των θέσεων (και τουλάχιστον το 30% των συνολικών θέσεων) έχουν οι άνεργοι που βρίσκονται σε µειονεκτική θέση, ήτοι: - Άνεργες γυναίκες µητέρες ανηλίκων τέκνων - Άνεργοι άνω των 50 ετών. - Μακροχρόνια άνεργοι Από τις ως άνω θέσεις ποσοστό 60% θα καλυφθεί από γυναίκες. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ∆εν µπορούν να υπαχθούν στο πρόγραµµα: Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά στην πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του Ν. 2190/94 (συµπεριλαµβανοµένων και των αµιγών και µικτών επιχειρήσεων των ΟΤΑ α’και β’ βαθµού). Τα νυχτερινά κέντρα και οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (άρθρο 20 του Ν.2956/2001), για µισθωτούς τους που παρέχουν εργασία σε άλλον εργοδότη (έµµεσος εργοδότης). Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης, οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών µέσω τηλεφώνου (telemarketing). Οι τοµείς ναυπηγείων, άνθρακα, κ.λ.π., σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ.2 και παρ.3 του Κανονισµού (Ε.Κ.) αριθµ. 2204/2002 της Επιτροπής. ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ • Οι επιχειρήσεις για να υπαχθούν στο πρόγραµµα δεν πρέπει να έχουν µείωση προσωπικού (λόγω καταγγελίας σύµβασης ή λήξης σύµβασης ορισµένου χρόνου ή οικειοθελούς αποχώρησης) χωρίς να το αντικαταστήσουν, κατά το χρονικό διάστηµα των έξι (6) µηνών που προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησής τους για υπαγωγή στο πρόγραµµα και µέχρι την ένταξή τους σε αυτό (θα αποδεικνύεται από µισθολογικές καταστάσεις). ΑΝΕΡΓΟΙ Τα άτοµα που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις, που θα ενταχθούν στο πρόγραµµα πρέπει: • Να έχουν την ιδιότητα του άνεργου και το δελτίο ανεργίας τους να είναι σε ισχύ δύο (2) τουλάχιστον µήνες µέχρι την υπόδειξη τους από τις Υπηρεσίες. • Να έχουν συµπληρώσει το έντυπο εξατοµικευµένης παρέµβασης, και να έχουν συµφωνήσει σε ατοµικό σχέδιο δράσης. Οι εκπαιδευόµενοι σε προγράµµατα κατάρτισης ή απόκτησης εργασιακής εµπειρίας (STAGE) εντάσσονται στο πρόγραµµα χωρίς τη δίµηνη ανεργία, εφόσον η διακοπή ή η λήξη του σχετικού προγράµµατος πραγµατοποιήθηκε εντός του διµήνου που προηγείται της ηµεροµηνίας πρόσληψης. Ως δελτίο ανεργίας λαµβάνεται το δελτίο ανεργίας µε το οποίο εντάχθηκαν στο πρόγραµµα κατάρτισης ή απόκτησης εργασιακής εµπειρίας (STAGE). • Να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου κράτους µέλους της ΕΕ ή να είναι οµογενείς που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας. ΠΟΣΟ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

14

Η διάρκεια της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραµµα ορίζεται στους είκοσι τέσσερις (24) µήνες. Το ύψος της επιδότησης για κάθε ηµέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται: • Για τους έξι (6) πρώτους µήνες απασχόλησης, λόγω της εργασιακής προσαρµογής και εξοικείωσης των ανέργων µε το εργασιακό περιβάλλον, στα 26 ευρώ ηµερησίως (αυξηµένη επιδότηση). • Για τους υπόλοιπους δέκα οκτώ(18) µήνες στα 22 ευρώ ηµερησίως. Σε περίπτωση που ο επιδοτούµενος απασχολείται µε καθεστώς µερικής απασχόλησης από 4 ώρες και άνω ηµερησίως και λιγότερο από 8 ώρες, το ποσό επιχορήγησης ανέρχεται στο ήµισυ του ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε ηµέρα πλήρους απασχόλησης. ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ • Κάθε άτοµο που υπάγεται στο πρόγραµµα επιχορηγείται από την ηµεροµηνία πρόσληψής του. • Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε εργάσιµη ηµέρα πλήρους απασχόλησης και µέχρι 25 ηµέρες κατ’ανώτατο όριο για κάθε µήνα εφόσον όµως υπάρχουν 20 τουλάχιστον ηµεροµίσθια το µήνα για κάθε επιχορηγούµενο εργαζόµενο. • Εφόσον προηγούµενο προσωπικό της επιχείρησης εργαζόταν λιγότερο από 20 ηµέρες το µήνα και εξακολουθήσει να εφαρµόζεται το ίδιο καθεστώς απασχόλησής του και µετά την υπαγωγή της επιχείρησης στο πρόγραµµα, τότε θα συνεχίζεται κανονικά η επιχορήγηση. Σε αντίθετη όµως περίπτωση (πλήρης απασχόληση του µη επιχορηγούµενου προσωπικού) η επιχείρηση υποχρεούται να το απασχολεί τουλάχιστον για 20 ηµεροµίσθια κατά µήνα. • Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος είναι δυνατόν επιχορηγούµενος ή µη µισθωτός να πραγµατοποιήσει µόνο για έξι (6) µήνες κάτω των είκοσι (20) ηµεροµισθίων. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Η αρµόδια Υπηρεσία θα προβαίνει στην καταβολή της επιχορήγησης αφού ελέγξει τα πιο κάτω δικαιολογητικά που η επιχορηγούµενη επιχείρηση υποβάλλει: α) Έντυπη κατάσταση που θα περιλαµβάνει το ονοµατεπώνυµο των προσληφθέντων βάσει του προγράµµατος, τη χρονολογία πρόσληψης, τα ηµεροµίσθια που πραγµατοποιήθηκαν κατά µήνα, το ποσό της ηµερήσιας επιχορήγησης, το ποσό µε το οποίο βαρύνεται ο ΟΑΕ∆ σύµφωνα µε το πρόγραµµα, το συνολικό ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ο εργαζόµενος το οποίο δεν θα είναι κατώτερο του προβλεπόµενου από τις οικείες Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) και στη στήλη της υπεύθυνης δήλωσης, τις υπογραφές των προσληφθέντων µισθωτών, ότι απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν το χρονικό διάστηµα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση. β) Μισθολογικές καταστάσεις ή αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.∆.), οι οποίες µπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική µορφή, συνοδευόµενες µε υπεύθυνη δήλωση. γ) Γραµµάτιο είσπραξης ή βεβαίωσης απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών δ) Κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας θεωρηµένη από την αρµόδια Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας. ε) Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας, όπου απαιτείται. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ - ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ 1. Η προθεσµία έναρξης και λήξης της υποβολής των «αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραµµα» των υποψηφίων θα καθοριστεί µε σχετικές αποφάσεις του ∆ιοικητή του Ο.Α.Ε.∆. 2. Το ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.∆. δύναται µε απόφαση του να αναστείλει προσωρινά την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.∆., ύστερα από πρόταση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Λ.Α.Ε.Κ. 3. Το ∆.Σ. του ΟΑΕ∆ δύναται µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή του να παρατείνει ή να διακόψει το πρόγραµµα ύστερα από πρόταση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Λ.Α.Ε.Κ.


επιµελητήριο ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ 2009 Έκθεση για την ελιά και το ελαιολαδό

Τ

ην 2η Ελαιοτεχνία διοργανώνει η εταιρία

Η έκθεση αυτή θα απευθύνεται σε ελαιοπαραγω-

Compass Expo Ε.Π.Ε. και συνδιοργανώνεται

γούς, σε εκπροσώπους των συνεταιρισµών και των

µαζί µε την Ε∆ΟΕΕ (Εθνική ∆ιεπαγγελµατική

ενώσεών τους, σε ελαιουργούς, σε εκπροσώπους και

Οργάνωση Ελαιολάδου και Ελιάς).Τελεί υπό την αιγίδα

τα στελέχη των τυποποιητικών επιχειρήσεων, σε εµπό-

φορέων και επαγγελµατικών οργανώσεων, µε την συ-

ρους, διανοµείς και λιανοπωλητές, στους εξαγωγείς

νεργασία ∆ιεθνών Οργανισµών, τη συµµετοχή ξένων

και εισαγωγείς των αγορών - στόχων, καθώς και σε κα-

οργανώσεων και µε χορηγούς επικοινωνίας σηµαντικά Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Την έκθεση αναµένεται να επισκεφτούν ενδιαφερόµενοι, επιχειρηµατίες, αγοραστές από όλη την χώρα και από το εξωτερικό. Κατά την διάρκεια της έκθεσης πρόκειται να προβληθούν οι ενότητες: Μηχανήµατα επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιολάδου, Μηχανήµατα επεξεργασίας και τυποποίησης ελιάς, Εργαστήρια και όργανα ποιοτικού ελέγχου, Πιστοποίηση κατά τα πρότυπα ΙSO και HACCP, Αντλίες, Κινητήρες, ∆εξαµενές, Βαρέλια, Ανοξείδωτες κατασκευές, Λευκοσιδηρουργία,

Φυτώρια, Ελαιόδιχτα,

Ελαιοραβδιστικά, Γεωργικός Εξοπλισµός και εξαρτήµατα, Χάρτινη και γυάλινη συσκευασία, Μηχανήµατα

O χώρος του Ολυµπιακού Συγκρότηµατος Ελληνικού, Εγκατάσταση Ξιφασκίας όπου θα πραγµατοποιηθεί η έκθεση.

συσκευασίας, Ετικέτες, Υγιεινή χώρων, Είδη προστα-

ταναλωτές που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν µε τον

σίας εργαζοµένων, ∆ηµόσιοι φορείς, Επαγγελµατικές

κλάδο.

ενώσεις, Χρηµατοδοτικοί φορείς, κ.α..

Η έκθεση αυτή θα πραγµατοποιηθεί τις ηµεροµη-

Μέσω της έκθεσης αυτής θα αναδειχθούν νέα επι-

νίες 8 έως 10 Μαίου 2009 και ώρες από 10.00 π.µ.

χειρηµατικά προϊόντα, θα δώσει την ευκαιρία σε όλους

έως 20.00 µ.µ., στο Ολυµπιακό Συγκρότηµα Ελληνι-

τους ενδιαφερόµενους να ενηµερωθούν γύρω από τις

κού, Εγκατάσταση Ξιφασκίας. Κατά την διάρκεια της

τελευταίες εξελίξεις σχετικά µε τον απαραίτητο µηχα-

έκθεσης θα πραγµατοποιηθούν σηµαντικές παράλλη-

νολογικό εξοπλισµό (ελαιουργείων, τυποποιητικών επι-

λες εκδηλώσεις όπως Συνέδρια, Ηµερίδες, Εταιρικές

χειρήσεων κλπ), το φυτωριακό υλικό, τα υλικά

παρουσιάσεις κλπ. Ιδιαίτερες και εξειδικευµένες υπη-

συσκευασίας, τα επώνυµα τυποποιηµένα ελαιόλαδα,

ρεσίες υποδοχής, φιλοξενίας και ξενάγησης έχουν

τα εργαστήρια αναλύσεως, κλπ. Επίσης επιδιώκει να

προγραµµατισθεί για όλους τους υπεύθυνους όλων

φέρει σε επαφή τους έλληνες τυποποιητές - εξαγωγείς

των σηµαντικών επιχειρήσεων.

µε τα κανάλια διανοµής και διάθεσης στο εξωτερικό και δραστηριότητες και το έργο τους και να παρου-

Πληροφορίες θα βρείτε και στο web site της εκθέ-

σιάσει σε ένα ενιαίο χώρο τα πάντα γύρω από το ελαι-

σεως στο www. eleotexnia.gr και στο web site του Επι-

όλαδο και την επιτραπέζια ελιά.

µελητηρίου Φωκίδας www.fokidacc.gr.

15


w w w

.fo

k

a id

c

g c.

r

ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ σ τ η ν «Επιµελητηριακή Αλληλεγγύη της Φωκίδας» ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΑΠΟ

ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ !!!

50

ΕΥΡΩ

ΤΕΥΧΟΣ 13  

Οκτώβριος Νοέμβριος 2008

ΤΕΥΧΟΣ 13  

Οκτώβριος Νοέμβριος 2008