__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

since 1853

KITCHEN DI NI NG LIVING AW20


WELCOME TO A NEW FEELING OF HOME Siden 1853 har Morsø, gennem design,

viderebringe Morsøs håndværks­ traditioner

innovation og håndværk, været synonym ­

og kvalitetsdesign i helt nye produkter, der på

med de varme og solide rammer, som

fineste vis kombinerer Morsøs unikke h ­ isto­rie

vi kalder følelsen af hjem. De samme værdier

med moderne, v­ isionært design og materiale­

er også kernen i den række af nye ­produkter,

valg. Men ­allermest, er vi stolte af at kunne

som vi nu introducerer inden for Dining,

viderebringe følelsen af hjem i endnu flere

Kitchen og Living. Vi er stolte over at kunne

farver, former og funktioner.

Since 1853 design, innovation and crafts­

our long tradition of quality craftsmanship

manship have made Morsø synonymous

and innovative design, into these entirely

with the feeling of home. That particular

new products, that in every way combine

warm, comfortable feeling continues to be

the unique history of Morsø, with visionary

the core element, as we introduce the vast

design and choice of materials. But most of

range of new products within the lines of

all, we are proud to continue to create the

Kitchen, Dining and Living. We are both

feeling of home, now in even more colours,

proud and delighted to be able to carry over

shapes and forms.

3


Klaus Rath

Louise Christ

Holscher Design

Maria Berntsen

Lene PurkĂŚr Stefansen

Peter Svarrer

Troels Seidenfaden

Jakob Wagner


IT’S ALWAYS ABOUT PEOPLE Hos Morsø har vi gennem historien

­industriel ­design, andre vil måske d ­ riste

­arbejdet med mange forskellige design­

sig til at kalde det brugs­kunst, men i beg­

ere, som alle med stor dedikation har

ge tilfælde består selve k ­ unsten i at skabe

tænkt, tegnet og bygget de produkter,

den perfekte balance mellem en konkret

som vi stolt lægger navn til i dag. De

praktisk værdi og en oplevet følelses­

­designere der, gennem deres håndværk,

mæssig værdi. At gøre det ­ succes­ fuldt

behersker kunsten at formgive de ting,

gennem 164 år er ikke kun et spørgsmål

der for så mange mennesker skaber sam­

om håndværk og krea­ti­vitet – men også

lingssteder i deres hjem. En kunst, der

historiske omstændig­ heder, mode og

skiller sig ud fra det, vi alminde­ligvis f­or­

politik – navn­ ­ lig i forhold til ­ materialer.

står ved kunst ved at være tiltænkt et

Men før alt a ­ ndet, er det et spørgsmål om

konkret formål. ­Netop dette er selve ker­

mennesker. Både de menne­sker, der ska­

nen i det udtryk, som vi i Morsø altid har

ber ­produkterne, og de, der bruger dem til

søgt, udviklet og opnået. Nogle kalder det

at skabe deres hjem.

Through the years we have worked with

every Morsø creation. To successfully

many different designers, who have all

achieve this through 164 years, is not only

­dedicated themselves to the creation of

about craftsmanship and creativity, but

the products, that Morsø proudly c ­ ontinue

also the art of staying true to an ideal th­

to name our own. Through their unique

rough a world that is ever changing. But

craftsmanship, these designers master

more than anything, it is about people

the art of shaping the homes of people all

- not only those who create our products,

over the world, by seeking out the perfect

but also the ones who choose to make

balance between a practical purpose and

Morsø a part of their home and their life.

the emotional value that is intrinsic to

5


Morsø SCULPTURES // By Lene Purkær Stefansen


WORDS ARE ALWAYS IMPORTANT! Ord er vigtige, men svære at få sagt. Ord bliver også hurtigt glemt. Når nogen siger noget sødt eller pænt til os, overskyg­

Ord kan være svære for nogle, og i visse situationer kan det være svært at få sagt og udtrykt det vigtige.

ges det hurtigt i en kvik bemærkning af vo­

Derfor er denne skulptur et lille statement.

res egen kommen i tvivl.

Skulpturen kan være budbringeren og sige

Morsø-skulpturen kan sammen med ord gøre en forskel. Den kan være et state­

det, som er svært at sige med ord og sætte ord på.

ment, en slags symbiose med de sagte,

Skulpturen er ord, der ikke forsvinder over

pæne ord. En symbiose der varer ved og

tid.

ved. En buket blomster er også skøn, men efter 14 dage er den glemt, og chokoladen er spist. Skulpturen bliver ved at være med. Man ser den flygtigt eller hver dag, og man ved hvem der gav den. De ord, der blev sagt el­ ler skrevet, forbinder man med skulpturen. Derfor en symbiose.

Skulpturen skal bruges til at fortælle at man: · er omsorgsfuld · gjorde det · må have en drøm og gå efter den · er på vej ud i sit livs eventyr · altid skal følge sit hjerte · må mærke efter og at det er ok at følge det · giver et kram

Words are important, but they can be diffi­

Words can be difficult for some people,

cult to say.

and in certain situations it can be hard to

Words are also quickly forgotten. When

say and express what is important.

someone says something kind or nice to

This sculpture can act as a small statement.

us, it is quickly overshadowed by our own

A messenger that expresses a sentiment

self-doubt.

that can be hard to put into words.

The Morsø sculpture, together with words,

The sculpture represents words that do

can make a difference. It can be a state­

not vanish over time.

ment, a kind of symbiosis with the kind words that are said. A symbiosis that lasts and lasts. A bouquet of flowers is also lovely, but after 2 weeks it is forgotten and the chocolate has been eaten. The sculpture, on the other hand, contin­ ues to last. You see it fleetingly or every day, and you know who gave it. The words that were said or written are connected with the sculpture. Creating a symbiosis.

The sculpture can be used to say that you: · are caring · did it · have to have a dream and follow it · are heading toward your life’s adventure · should always follow your heart · h  ave to feel and know that it’s ok to follow it · give a hug

7


Morsø SCULPTURES // By Lene Purkær Stefansen


9


Morsø SCULPTURES // By Lene Purkær Stefansen


THE COLLECTION 1

2

3

DU ER OMSORGSFULD EN KÆRLIG ENER AF DIN SLAGS

DU GJORDE DET! NYD DIT NU LIGE NU! DET ER STÆRKT

FANG STJERNERNE IND! OG NYD DIN STJERNESTUND

YOU ARE COMPASSIONATE, LOVING AND UNIQUE

YOU DID IT! ENJOY YOUR MOMENT RIGHT NOW! WELL DONE!

CATCH THE STARS AND ENJOY YOUR STAR MOMENT

4

5

6

JEG ER PARAT TIL AT SPRINGE UD I MIT LIVS EVENTYR

FØLG ALTID DIT HJERTE! I ALLE LIVETS VALG

MÆRK EFTER! FØLES DET RIGTIGT, SÅ ER DET VEJEN

I’M READY TO JUMP INTO THE ADVENTURE OF MY LIFE

ALWAYS FOLLOW YOUR HEART IN ALL OF LIFE’S CHOICES

FEEL IT IN YOUR HEART! IF IT FEELS RIGHT, YOU’RE ON THE RIGHT PATH

SPECIAL EDITION

ET KRAM FRA DIG TIL MIG A HUG FROM ME TO YOU

11


SPECIAL EDITION

A HUG FROM ME TO YOU Et kram, du har for altid. Et kram, du kan

hjertekammer. En der ved, at et kram vil

finde frem og tænke på de ord, der fulgte

gøre en forskel for dig i nuet og i den tid,

med. Du kan genmærke følelsen, da jeg gav

der følger. Et kram, du kan kigge på, mærke

dig et kram, menneske til menneske.

følelsen af og mindes den dag, hvor du fik

Et kram er vigtigt. Det er næstekærlighed,

det.

varme og omsorg, der gives videre. Et kram

Skulpturen her er symbolet på et varmt og

givet af et varmt hjerte øger energiniveau­

hjerteligt kram givet til dig, fordi du er dig,

et og spreder god energi i kroppen med

og fordi du fortjener et rigtig kram, der va­

kærlighed, ro og en form for helbredelse.

rer længere end en buket blomster og en

Det gør altid godt at få et kram, både når

æske chokolade. Et kram der huskes, efter

man virkelig har brug for et, og når man

at blomsterne er visnet og chokoladen

ikke ved, at man har. Vi giver kram til en, der

spist.

ked af det, eller til en, der er syg. Vi giver kram til dem, vi holder af, og nogle gange også dem, vi ikke holder af.

Et rigtigt kram virker bedst, når det varer mindst seks sekunder. Et kram på seks se­ kunder uden ord giver plads til at mærke,

Med dette kram, som du har fået som

plads til at refleksionen spirer. Seks sekun­

skulptur, følger et rigtigt og oprigtigt kram

der og til sidst et lille ekstra kram.

fra et menneskes favn. Det her kram er gi­ vet af en, der mener det fra sit inderste

Prøv det! Mærk det!

A hug you will have forever. A hug you can

one who means it from the bottom of their

look at and remember the words that came

heart. Someone who knows that a hug will

with it. You an experience that feeling

make a difference to you in the present and

again - when I gave you a hug, human to

in the time to come. A hug you can look at,

human.

feel the feeling, and remember the day

A hug is important. It is kindness, warmth

that you received it.

and caring - paid forward. A hug given by a

This sculpture is the symbol of a warm,

warm heart increases energy levels and

hearty hug given to you because you are

spreads good energy in the body with love,

you and because you deserve a real hug

tranquillity and a kind of healing. It always

that lasts longer than a bouquet of flowers

does you good to get a hug, both when you

and a box of chocolates. A hug that will be

really need one and when you didn’t know

remembered after the flowers have with­

that you did. We give hugs to someone

ered and the chocolate has been eaten.

who is sad, or to someone who is sick. We give hugs to those we care about, and sometimes even those we don’t care about. With this hug you have in sculpture form comes a real and sincere hug from a hu­ man’s embrace. This hug is given by some­

A real hug works best when it lasts for at least six seconds. A seven-second hug with no words leaves space to feel, space for reflection to grow. Six seconds and then a little extra hug. Try it! Feel it!


Morsø SCULPTURES // By Lene Purkær Stefansen

13


BLACK FI RE

Morsø FLAME Vase and Tealight holder // By Peter Svarrer


15


Morsø FLAME Vase & Tealight holder // By Peter Svarrer


SCULPTURAL SHAPE

17


Morsø ROOTS Candlestick // By Jakob Wagner


Morsø RIVER Vase // By Peter Svarrer

19


Morsø FLAME Vase // By Peter Svarrer


BEAUTIFUL BLUES

21


HOME IS A COMBINATION OF SENSE AND SENSIBILITY

Morsø KIT Wooden Tray with 2 Jar // By Holscher Design


Morsø FLAME Vase // By Peter Svarrer

23


Morsø RIVER Vase // By Peter Svarrer

25


Morsø FIREBALL Tealight Holder // By Louise Christ


A LITTLE LIGHT GOES A LONG WAY

27


MADE FOR THE SMALLER NEEDS

Morsø Morsø ROOTS MINE Candlestick Leather Tray // By Jakob Wagner


Morsø ROOTS Candlestick // By Jakob Wagner

29


Morsø ROOTS Candlestick and FIREBALL Tealight Holder // By Jakob Wagner & Louise Christ


Morsø FLAME Vase // By Peter Svarrer

31


Morsø RIVER Vase // By Peter Svarrer


Morsø ROOTS Candlestick // By Jakob Wagner

33


PRACTICALLY BEAUTIFUL

Morsø KIT Cutting Board // By Jakob Wagner

35


THE JOY OF A WELL SET TABLE

Morsø N.A.C Sauce Pan, KIT Trivet and KIT Kitchen Roll Holder // By Klaus Rath & Jakob Wagner


Morsø FLOW Tray // By Holscher Design

37


Morsø KIT Étagere // By Holscher Design


CALM, WARM AND WELCOMING

Morsø PLATEAU Teapot, PLATEAU Cup and FLOW Tray // By Maria Berntsen & Holscher Design

39


IT DOESN’T GET MUCH SIMPLER

Morsø NO NONSENSE Carafe // By Jakob Wagner

41


Morsø KIT Herbs Pot, KIT Kitchen Utensils and KIT Utensil Holder // By Jakob Wagner


A DECORATIVE PURPOSE

Morsø KIT Wooden Tray with 2 Jars // By Holscher Design

43


GOOD TASTE NEVER GOES OUT OF FASHION

Morsø KIT Mortar // By Jakob Wagner


Morsø KIT Salt Cellar with Lid and KIT Pepper Grinder // By Jakob Wagner

45


SHARP, HOT AND DELICIOUS

Morsø CULINA Fork and Knife // By Morsø Design Team & Troels Seidenfaden


Morsø CULINA Skillet // By Klaus Rath

47


FULL-BODIED CRAFTSMANSHIP

Morsø KIT Oven Platter, KIT Cutting Board and CULINA Chef Knife

49


Morsø 79NORD Frying Pans // By Morsø Design Team


Fluorinated Chemicals

STYLE AND SIMPLICITY IN STEEL 51


LET’S STIR THINGS UP A LITTLE

Morsø 79NORD Whisk // By Morsø Design Team


Morsø 79NORD Casserole Morsø // By Morsø 79NORD Design Casserole Team

53


Morsø 79NORD Cookware Whisk Set // By Morsø Design Team


Morsø 79NORD Morsø Whisks 79NORD and Frying Saucepan Pans

55


FOR GOOD TIMES AND GREAT MEALS

Morsø Cast Alu Cookware and Glass Lids // By Klaus Rath


57


Morsø Cooling N.A.C. Assortment Racks // By Morsø Design Team


Morsø Silicone Handle // By Morsø Morsø Silicone DesignHandle Team

59


GREAT IDEAS LAST FOREVER

Morsø N.A.C. Cookware // By Klaus Rath


61


KITCHEN DINING LIVING COLLECTION


KITCHEN Fluorinated Chemicals

F&H: 11247

Fluorinated Chemicals

92743900

F&H: 11253

Fluorinated Chemicals

92744000

F&H: 11254

Fluorinated Chemicals

92744100

F&H: 201023

92742200

79NORD / STEGEPANDE / STÅL 79NORD / FRYING PAN / STEEL

79NORD / STEGEPANDE / STÅL 79NORD / FRYING PAN / STEEL

79NORD / STEGEPANDE / STÅL 79NORD / FRYING PAN / STEEL

79NORD / GRYDESÆT / STÅL 79NORD / SAUCEPAN SET / STEEL

20 CM / COLLI 6

24 CM / COLLI 6

28 CM / COLLI 6

8 PCS / COLLI 2

DK: 399,95 NO: 599,00 SE: 599,00 EUR: 54.95 GBP: 45.00

DK: 499,95 NO: 749,00 SE: 749,00 EUR: 69.95 GBP: 55.00

DK: 599,00 NO: 899,00 SE: 899,00 EUR: 79.95 GBP: 65.00

DK: 2.399,00 NO: 2.999,00 SE: 2.999,00 EUR: 329.00 GBP: 275.00

F&H: 11238

F&H: 11240

92743600

92743700

79NORD / PISKERIS / STÅL 79NORD / WHISK / STEEL

79NORD / PISKERIS / STÅL 79NORD / WHISK / STEEL

27 CM / COLLI 4

27 CM / COLLI 4

DK: 199,95 NO: 269,00 SE: 269,00 EUR: 26.95 GBP: 25.00

DK: 199,95 NO: 269,00 SE: 269,00 EUR: 26.95 GBP: 25.00

F&H: 227695

F&H: 227696

92742300

92742400

F&H: 227697

92742500

GRYDERIST / SORT COOLING RACK / BLACK

GRYDERIST / SORT COOLING RACK / BLACK

GRYDERIST / SORT COOLING RACK / BLACK

L 25 W 25 H 3 CM / COLLI 6

L 40 W 40 H 3 CM / COLLI 3

L 50 W 25 H 3 CM / COLLI 4

DK: 199,95 NO: 269,00 SE: 269,00 EUR: 29.95 GBP: 25.00

DK: 399,95 NO: 549,00 SE: 549,00 EUR: 59.95 GBP: 45.00

DK: 299,95 NO: 399,00 SE: 399,00 EUR: 44.95 GBP: 35.00

We reserve our position on pictures/misprint, delivery failure and goods out of stock

63


KITCHEN

F&H: 201218

62360000

F&H: 201219

62360100

F&H: 201220

62360300

KASSEROLLE / STØBT ALU SAUCEPAN / CAST ALU

GRYDE / STØBT ALU CASSEROLE / CAST ALU

STEGEPANDE / STØBT ALU FRYING PAN / CAST ALU

9 CM H 20 CM D 1.8 L / COLLI 4

10 CM H 24 CM D 3.4 L / COLLI 4

20 CM DIA / COLLI 4

DK: 549,00 NO: 749,00 SE: 749,00 EUR: 79.95 GBP: 59.00

DK: 599,00 NO: 849,00 SE: 849,00 EUR: 89.95 GBP: 69.00

DK: 499,95 NO: 699,00 SE: 699,00 EUR: 69.95 GBP: 59.00

F&H: 201221

F&H: 201222

F&H: 201223

62360200

62360400

62360700

SAUTERPANDE / STØBT ALU SAUTÉPAN / CAST ALU

STEGEPANDE / STØBT ALU FRYING PAN / CAST ALU

GRYDE / PANDESÆT / STØBT ALU SAUCEPAN / PAN SET / CAST ALU

24 CM DIA / COLLI 4

28 CM DIA / COLLI 4

SET OF 3 / COLLI 2

DK: 599,00 NO: 849,00 SE: 849,00 EUR: 89.95 GBP: 69.00

DK: 699,00 NO: 999,00 SE: 999,00 EUR: 99.95 GBP: 79.00

DK: 1.749,00 NO: 2.449,00 SE: 2.449,00 EUR: 249.95 GBP: 199.00

F&H: 10285

F&H: 201224

F&H: 201225

92742100

62360500

62360600

GREB / SORT HANDLE / BLACK

GLASLÅG / GLAS GLASS LID / GLASS

GLASLÅG / GLAS GLASS LID / GLASS

SET OF 2 / COLLI 6

DIA 20 CM / COLLI4

DIA 24 CM / COLLI 4

DK: 99,95 NO: 139,00 SE: 139,00 EUR: 14.95 GBP: 12.00

DK: 169,95 NO: 229,00 SE: 229,00 EUR: 22.95 GBP: 19.00

DK: 199,95 NO: 269,00 SE: 269,00 EUR: 26.95 GBP: 25.00

We reserve our position on pictures/misprint, delivery failure and goods out of stock


KITCHEN

F&H: 200970

62357201

F&H: 200971

62353601

F&H: 200972

62357501

KASSEROLLE / STØBEJERN SAUCEPAN / CAST IRON

STEGEPANDE / STØBEJERN FRYING PAN / CAST IRON

SAUTERPANDE / STØBEJERN SAUTÉPAN / CAST IRON

DIA 20 CM 1.7 L / COLLI 1

28 CM DIA / COLLI 1

DIA 25 CM 2.2L / COLLI 1

DK: 1.099,00 NO: 1.399,00 SE: 1.399,00 EUR: 149.95 GBP: 125.00

DK: 999,00 NO: 1.299,00 SE: 1.299,00 EUR: 134.95 GBP: 115.00

DK: 1.299,00 NO: 1.799,00 SE: 1.799,00 EUR: 174.95 GBP: 149.00

F&H: 200974

F&H: 200976

F&H: 200960

62357001

62354401

62354301

COCOTTE / STØBEJERN COCOTTE / CAST IRON

GRILLPANDE / STØBEJERN GRIDDLE PAN / CAST IRON

STEGEFAD / STØBEJERN SKILLET / CAST IRON

20 CM 1.7 L / COLLI 1

DIA 28 CM / COLLI 1

28 CM DIA / COLLI 1

DK: 1.499,00 NO: 1.999,00 SE: 1.999,00 EUR: 199.95 GBP: 175.00

DK: 899,00 NO: 1.199,00 SE: 1.199,00 EUR: 119.95 GBP: 99.00

DK: 899,00 NO: 1.199,00 SE: 1.199,00 EUR: 119.95 GBP: 99.00

F&H: 200963

62357601

F&H: 200964

62357601

F&H: 200965

62358001

F&H: 200966

62357901

MULTICOCOTTE / STØBEJERN MULTI COCOTTE / CAST IRON

MULTICOCOTTE / STØBEJERN MULTI COCOTTE / CAST IRON

SAUTERCOCOTTE / STØBEJERN SAUTÉ COCOTTE / CAST IRON

SAUTERCOCOTTE / STØBEJERN SAUTÉ COCOTTE / CAST IRON

4.6 L DIA 28 CM / COLLI 1

DIA 28 CM 4.6L / COLLI 1

DIA. 28 CM 3.5L / COLLI 1

DIA. 28 CM 3.5L / COLLI 1

DK: 1.899,00 NO: 2.499,00 SE: 2.499,00 EUR: 249.95 GBP: 219.00

DK: 1.899,00 NO: 2.499,00 SE: 2.499,00 EUR: 249.95 GBP: 219.00

DK: 1.799,00 NO: 2.399,00 SE: 2.399,00 EUR: 239.95 GBP: 209.00

DK: 1.799,00 NO: 2.399,00 SE: 2.399,00 EUR: 239.95 GBP: 209.00

F&H: 200978

92744200

MINI POT / STØBEJERN MINI POT / CAST IRON DIA 12 CM / COLLI 1 DK: 349,95 NO: 469,00 SE: 469,00 EUR: 49.95 GBP: 39.00

We reserve our position on pictures/misprint, delivery failure and goods out of stock

65


KITCHEN

F&H: 103217

90030000

F&H: 103230

62990800

F&H: 103228

62990600

F&H: 103229

62990700

CULINA / STEGEPINCET CULINA / TWEEZER

CULINA PRO / BBQ PINCET CULINA PRO / BBQ TWEEZER

CULINA PRO / BBQ GAFFEL CULINA PRO / BBQ FORK

CULINA PRO / BBQ PALET CULINA PRO / BBQ TURNER

30,7 CM / COLLI 4

45 CM / COLLI 3

44 CM / COLLI 4

44 CM / COLLI 4

DK: 299,95 NO: 399,00 SE: 399,00 EUR: 39.95 GBP: 35.00

DK: 349,95 NO: 499,00 SE: 499,00 EUR: 44.95 GBP: 29.00

DK: 249,95 NO: 399,00 SE: 399,00 EUR: 34.95 GBP: 29.00

DK: 249,95 NO: 399,00 SE: 399,00 EUR: 34.95 GBP: 29.00

F&H: 201070

F&H: 201071

F&H: 201072

90030500

90030600

90030700

KIT / SPATEL GAFFEL / EG KIT / SPATULA FORK / OAK

KIT / SPATEL LIGE / EG KIT / SPATULA / OAK

KIT / GRYDESKE / EG KIT / COOKING SPOON / OAK

COLLI 3

COLLI 3

COLLI 3

DK: 99,95 NO: 139,00 SE: 139,00 EUR: 12.95 GBP: 12.00

DK: 99,95 NO: 139,00 SE: 139,00 EUR: 12.95 GBP: 12.00

DK: 99,95 NO: 139,00 SE: 139,00 EUR: 12.95 GBP: 12.00

F&H: 246934

F&H: 246935

F&H: 246936

90020000

90020100

90020200

KIT / SKÆREBRÆT / EG KIT / CUTTING BOARD / OAK

KIT / SKÆREBRÆT / EG KIT / CUTTING BOARD / OAK

KIT / SKÆREBRÆT / EG KIT / CUTTING BOARD / OAK

L 30 W 20 CM / COLLI 4

L 37 W 24CM / COLLI 2

L 46 W 32 CM / COLLI 2

DK: 399,95 NO: 549,00 SE: 549,00 EUR: 54.95 GBP: 45.00

DK: 499,95 NO: 699,00 SE: 699,00 EUR: 64.95 GBP: 59.00

DK: 599,00 NO: 849,00 SE: 849,00 EUR: 79.95 GBP: 69.00

F&H: 200944

62987700

PIZZA- OG URTESKÆRER PIZZA / HERB CUTTER L 30 W 7 CM / COLLI 1 DK: 199,95 NO: 299,00 SE: 299,00 EUR: 29.95 GBP: 24.00

We reserve our position on pictures/misprint, delivery failure and goods out of stock


KITCHEN

F&H: 201077

90030900

F&H: 201078

90031000

F&H: 201079

90031100

PLATEAU / OPBEVARINGSKRUKKE / SORT PLATEAU / STORAGE JAR / BLACK

PLATEAU / OPBEVARINGSKRUKKE / SORT PLATEAU / STORAGE JAR / BLACK

PLATEAU / OPBEVARINGSKRUKKE / SORT PLATEAU / STORAGE JAR / BLACK

0,4 LITER / COLLLI 3

0,8 LITER / COLLI 3

1.2 LITER / COLLI 3

DK: 199,95 NO: 269,00 SE: 269,00 EUR: 26.95 GBP: 22.00

DK: 299,95 NO: 399,00 SE: 399,00 EUR: 39.95 GBP: 35.00

DK: 399,95 NO: 499,00 SE: 499,00 EUR: 54.95 GBP: 45.00

F&H: 201067

F&H: 201068

90030200

90030300

KIT / KRUKKE TIL KØKKENREDSKABER / SORT KIT / KRUKKE TIL KØKKENREDSKABER / SORT KIT / UTENSIL HOLDER / BLACK KIT / UTENSIL HOLDER / BLACK H 11,5CM / COLLI 3

H 16 CM / COLLI 3

DK: 199,95 NO: 269,00 SE: 269,00 EUR: 26.95 GBP: 22.00

DK: 249,95 NO: 349,00 SE: 349,00 EUR: 34.95 GBP: 29.00

F&H: 201075

90060300

F&H: 201065

90070200

KIT / KRYDDERURTEPOTTE / SORT KIT / HERB POT / BLACK

KIT / OVNFAD / SORT KIT / OVEN DISH / BLACK

15,5 H 11,5 D CM / COLLI 4

L 40 W 24.5 CM / COLLI 2

DK: 199,95 NO: 269,00 SE: 269,00 EUR: 26.95 GBP: 22.00

DK: 499,95 NO: 649,00 SE: 649,00 EUR: 69.95 GBP: 59.00

We reserve our position on pictures/misprint, delivery failure and goods out of stock

67


DINING

F&H: 201061

90060000

F&H: 201060

90030100

F&H: 201066

90060100

F&H: 201074

90060200

KIT / SALTKAR M. LÅG / EG KIT / SALT CELLAR W / LID / OAK

KIT / PEBERKVÆRN / EG KIT / PEPPER MILL / OAK

KIT / KØKKENRULLEHOLDER / EG KIT / KITCHEN ROLL HOLDER / OAK

KIT / MORTER / SORT KIT / MORTAR / BLACK

5 CM H 10 CM D / COLLI 4

18.5 CM H / COLLI 4

30 CM H / COLLI 6

COLLI 4

DK: 299,95 NO: 449,00 SE: 449,00 EUR: 39.95 GBP: 35.00

DK: 499,95 NO: 749,00 SE: 749,00 EUR: 64.95 GBP: 59.00

DK: 399,95 NO: 649,00 SE: 649,00 EUR: 54.95 GBP: 39.00

DK: 499,95 NO: 699,00 SE: 699,00 EUR: 64.95 GBP: 59.00

F&H: 246939

F&H: 246940

F&H: 201062

92060000

91350000

90340000

KIT / TRÆBAKKE M. 2 KRUKKER / SORT KIT / WOODEN TRAY W / 2 JARS / BLACK

KIT / ETAGERE / SORT KIT / ÉTAGERE / BLACK

KIT / BORDSKÅNER / EG KIT / TRIVET / OAK

COLLI 3

COLLI 2

23 CM D / COLLI 2

DK: 399,95 NO: 599,00 SE: 599,00 EUR: 54.95 GBP: 45.00

DK: 499,95 NO: 699,00 SE: 699,00 EUR: 64.95 GBP: 59.00

DK: 699,00 NO: 999,00 SE: 999,00 EUR: 89.95 GBP: 79.00

F&H: 246938

F&H: 963538

F&H: 963539

90020400

92730300

92730400

KIT / SERVERINGSBRÆT / EG KIT / SERVING BOARD / OAK

FLOW / BAKKE / EG FLOW / TRAY / OAK

FLOW / BAKKE / EG FLOW / TRAY / OAK

L 62 W 19 CM / COLLI 2

L 23 W 35 CM / COLLI 2

L36 W 48 CM / COLLI 2

DK: 599,00 NO: 799,00 SE: 799,00 EUR: 79.95 GBP: 69.00

DK: 499,95 NO: 699,00 SE: 699,00 EUR: 69.95 GBP: 59.00

DK: 699,00 NO: 999,00 SE: 999,00 EUR: 89.95 GBP: 79.00

We reserve our position on pictures/misprint, delivery failure and goods out of stock


DINING

F&H: 11234

92743800

F&H: 103226

90010400

F&H: 103227

90010500

CULINA / STEAKGAFFEL / STÃ…L CULINA / STEAK FORK / STEEL

CULINA PRO / STEAKKNIV CULINA PRO / STEAK KNIFE

CULINA PRO / PIZZAKNIV CULINA PRO / PIZZA KNIFE

21 CM 2 PCS / COLLI 3

23 CM 2 PCS / COLLI 3

22 CM CM 2 PCS / COLLI 3

DK: 299,95 NO: 399,00 SE: 399,00 EUR: 39.95 GBP: 35.00

DK: 399,95 NO: 549,00 SE: 549,00 EUR: 49.95 GBP: 45.00

DK: 399,95 NO: 549,00 SE: 549,00 EUR: 49.95 GBP: 45.00

F&H: 963524

F&H: 963525

91300200

91300300

NO NONSENSE / KARAFFEL / OCEAN NO NONSENSE / CARAFE / OCEAN

NO NONSENSE / KARAFFEL / SNOW NO NONSENSE / CARAFE / SNOW

1.25L / COLLI 3

1.25L / COLLI 3

DK: 249,95 NO: 349,00 SE: 349,00 EUR: 29.95 GBP: 29.00

DK: 249,95 NO: 349,00 SE: 349,00 EUR: 29.95 GBP: 29.00

F&H: 963569

F&H: 963568

91330000

91320000

PLATEAU / KOP / SORT PLATEAU / CUP / BLACK

PLATEAU / TEKANDE PLATEAU / TEAPOT

1.25L / COLLI 3

1 L / COLLI 2

DK: 199,95 NO: 269,00 SE: 269,00 EUR: 26.95 GBP: 22.00

DK: 499,95 NO: 649,00 SE: 649,00 EUR: 64.95 GBP: 59.00

We reserve our position on pictures/misprint, delivery failure and goods out of stock

69


LIVING

F&H: 11558

92745400

F&H: 11559

92745300

F&H: 11561

92745100

DU ER OMSORGSFULD YOU ARE COMPASSIONATE

DU GJORDE DET! NYD DIT NU YOU DID IT! ENJOY YOUR MOMENT

FANG STJERNERNE IND! CATCH THE STARS AND ENJOY

H 14 CM / COLLI 2

H 14,5 CM / COLLI 2

H 14 CM / COLLI 2

DK: 399,95 NO: 549,00 SE: 549,00 EUR: 54.95 GBP: 45.00

DK: 399,95 NO: 549,00 SE: 549,00 EUR: 54.95 GBP: 45.00

DK: 399,95 NO: 549,00 SE: 549,00 EUR: 54.95 GBP: 45.00

F&H: 11563

F&H: 11562

F&H: 11564

92744900

92745000

92744800

JEG ER PARAT TIL AT SPRINGE I’M READY TO JUMP INTO THE ADVENTURE

FØLG ALTID DIT HJERTE! ALWAYS FOLLOW YOUR HEART

MÆRK EFTER! FØLES DET RIGTIGT, FEEL IT IN YOUR HEART! IF IT FEELS RIGHT

H 13 CM / COLLI 2

H 13 CM / COLLI 2

H 13,5 CM / COLLI 2

DK: 399,95 NO: 549,00 SE: 549,00 EUR: 54.95 GBP: 45.00

DK: 399,95 NO: 549,00 SE: 549,00 EUR: 54.95 GBP: 45.00

DK: 399,95 NO: 549,00 SE: 549,00 EUR: 54.95 GBP: 45.00

SPECIAL EDITION

F&H: 11560

92745200

ET KRAM FRA DIG TIL MIG A HUG FROM ME TO YOU H 8,5 CM / COLLI 4 DK: 199,95 NO: 299,00 SE: 299,00 EUR: 26.95 GBP: 25.00

We reserve our position on pictures/misprint, delivery failure and goods out of stock


LIVING

F&H: 963551

92710900

F&H: 963552

92711000

F&H: 963988

92742600

FIRE BALL / FYRFADSSTAGE / MESSING FIRE BALL / TEALIGHT HOLDER / BRASS

FIRE BALL / FYRFADSSTAGE / KROM FIRE BALL / TEALIGHT HOLDER / CHROME

FIRE BALL / FYRFADSSTAGE / SORT FIRE BALL / TEALIGHT HOLDER / BLACK

2 PCS / COLLI 2

2 PCS / COLLI 2

2 PCS / COLLI 2

DK: 499,95 NO: 699,00 SE: 699,00 EUR: 64.95 GBP: 59.00

DK: 499,95 NO: 699,00 SE: 699,00 EUR: 64.95 GBP: 59.00

DK: 499,95 NO: 699,00 SE: 699,00 EUR: 64.95 GBP: 59.00

F&H: 963534

F&H: 963536

92710500

92710700

F&H: 963537

92710800

ROOTS / LYSESTAGE / KROM ROOTS / CANDLESTICK / CHROME

ROOTS / LYSESTAGE / HVID ROOTS / CANDLESTICK / WHITE

ROOTS / LYSESTAGE / SORT ROOTS / CANDLESTICK / BLACK

COLLI 2

COLLI 2

COLLI 2

DK: 699,00 NO: 999,00 SE: 999,00 EUR: 89.95 GBP: 79.00

DK: 499,95 NO: 699,00 SE: 699,00 EUR: 69.95 GBP: 59.00

DK: 499,95 NO: 749,00 SE: 749,00 EUR: 69.95 GBP: 59.00

F&H: 963985

92742700

F&H: 963986

92742800

F&H: 963987

92742900

ROOTS / LYSESTAGE / KROM ROOTS / CANDLESTICK / CHROME

ROOTS / LYSESTAGE / MESSING ROOTS / CANDLESTICK / BRASS

ROOTS / LYSESTAGE / SORT ROOTS / CANDLESTICK / BLACK

COLLI 2

COLLI 2

COLLI 2

DK: 899,00 NO: 999,00 SE: 999,00 EUR: 99.95 GBP: 99.00

DK: 899,00 NO: 999,00 SE: 999,00 EUR: 99.95 GBP: 99.00

DK: 699,00 NO: 899,00 SE: 899,00 EUR: 79.95 GBP: 79.00

We reserve our position on pictures/misprint, delivery failure and goods out of stock

71


LIVING

F&H: 963845

92743000

F&H: 963846

92743100

F&H: 963847

92743100

RIVER / VASE / MAT BLÅ RIVER / VASE / MATTE BLUE

RIVER / VASE / MAT BLÅ RIVER / VASE / MATTE BLUE

RIVER / VASE / MAT BLÅ RIVER / VASE / MATTE BLUE

21 CM / COLLI 3

21 CM / COLLI 3

26 CM / COLLI 3

DK: 299,95 NO: 399,00 SE: 399,00 EUR: 39.95 GBP: 35.00

DK: 399,95 NO: 549,00 SE: 549,00 EUR: 54.95 GBP: 45.00

DK: 499,95 NO: 699,00 SE: 699,00 EUR: 64.95 GBP: 59.00

F&H: 963540

92740000

F&H: 963541

92740100

F&H: 963542

92740200

RIVER / VASE / GRÅBLÅ RIVER / VASE / GREYBLUE

RIVER / VASE / GRÅBLÅ RIVER / VASE / GREYBLUE

RIVER / VASE / GRÅBLÅ RIVER / VASE / GREYBLUE

16 CM / COLLI 3

21 CM / COLLI 3

26 CM / COLLI 3

DK: 299,95 NO: 399,00 SE: 399,00 EUR: 39.95 GBP: 35.00

DK: 399,95 NO: 549,00 SE: 549,00 EUR: 54.95 GBP: 45.00

DK: 499,95 NO: 699,00 SE: 699,00 EUR: 64.95 GBP: 59.00

F&H: 963570

F&H: 963571

F&H: 963572

92741400

92741500

92741600

RIVER / VASE / HVID RIVER / VASE / WHITE

RIVER / VASE / HVID RIVER / VASE / WHITE

RIVER / VASE / HVID RIVER / VASE / WHITE

16 CM / COLLI 3

21 CM / COLLI 3

26 CM / COLLI 3

DK: 299,95 NO: 399,00 SE: 399,00 EUR: 39.95 GBP: 35.00

DK: 399,95 NO: 549,00 SE: 549,00 EUR: 54.95 GBP: 45.00

DK: 499,95 NO: 699,00 SE: 699,00 EUR: 64.95 GBP: 59.00

We reserve our position on pictures/misprint, delivery failure and goods out of stock


LIVING

F&H: 10898

92744700

F&H: 10899

92744600

F&H: 10902

92744500

F&H: 13363

92744300

FLAME / VASE / MAT SORT FLAME / VASE / MATTE BLACK

FLAME / VASE / MAT SORT FLAME / VASE / MATTE BLACK

FLAME / VASE / MAT SORT FLAME / VASE / MATTE BLACK

FLAME / FYRFADSSTAGE / MAT SORT FLAME / TEALIGHT HOLDER / MATTE BLACK

H 15 CM / COLLI 3

H 19 CM / COLLI 3

H 23 CM / COLLI 3

DIA 8,3 H 6,8 CM / COLLI 4

DK: 299,95 NO: 399,00 SE: 399,00 EUR: 39.95 GBP: 35.00

DK: 399,95 NO: 549,00 SE: 549,00 EUR: 54.95 GBP: 45.00

DK: 499,95 NO: 699,00 SE: 699,00 EUR: 64.95 GBP: 59.00

DK: 349,95 NO: 499,00 SE: 499,00 EUR: 44.95 GBP: 39.00

F&H: 963573

F&H: 963574

F&H: 963575

92741700

92741800

92741900

F&H: 13362

92744400

FLAME / VASE / HVID FLAME / VASE / WHITE

FLAME / VASE / HVID FLAME / VASE / WHITE

FLAME / VASE / HVID FLAME / VASE / WHITE

FLAME / FYRFADSSTAGE / HVID FLAME / TEALIGHT HOLDER / WHITE

15 CM / COLLI 3

19 CM / COLLI 3

23 CM / COLLI 3

DIA 8,3 H 6,8 CM / COLLI 4

DK: 299,95 NO: 399,00 SE: 399,00 EUR: 39.95 GBP: 35.00

DK: 399,95 NO: 549,00 SE: 549,00 EUR: 54.95 GBP: 45.00

DK: 499,95 NO: 699,00 SE: 699,00 EUR: 64.95 GBP: 59.00

DK: 349,95 NO: 499,00 SE: 499,00 EUR: 44.95 GBP: 39.00

F&H: 964012

F&H: 964013

F&H: 964011

92743300

92743400

92743500

FLAME / VASE / BLÅ FLAME / VASE / BLUE

FLAME / VASE / BLÅ FLAME / VASE / BLUE

FLAME / VASE / BLÅ FLAME / VASE / BLUE

15 CM / COLLI 3

19 CM / COLLI 3

23 CM / COLLI 3

DK: 299,95 NO: 399,00 SE: 399,00 EUR: 39.95 GBP: 35.00

DK: 399,95 NO: 549,00 SE: 549,00 EUR: 54.95 GBP: 45.00

DK: 499,95 NO: 699,00 SE: 699,00 EUR: 64.95 GBP: 59.00

F&H: 963543

F&H: 963544

F&H: 963545

92740300

92740400

92740500

FLAME / VASE / GRÅ FLAME / VASE / GREY

FLAME / VASE / GRÅ FLAME / VASE / GREY

FLAME / VASE / GRÅ FLAME / VASE / GREY

15 CM / COLLI 3

19 CM / COLLI 3

23 CM / COLLI 3

DK: 299,95 NO: 399,00 SE: 399,00 EUR: 39.95 GBP: 35.00

DK: 399,95 NO: 549,00 SE: 549,00 EUR: 54.95 GBP: 45.00

DK: 499,95 NO: 699,00 SE: 699,00 EUR: 64.95 GBP: 59.00

We reserve our position on pictures/misprint, delivery failure and goods out of stock

73


LIVING

F&H: 963531

92730000

F&H: 963532

92730100

F&H: 963533

92730200

MINE / BAKKE / LÆDER MINE / TRAY / LEATHER

MINE / BAKKE / LÆDER MINE / TRAY / LEATHER

MINE / BAKKE / LÆDER MINE / TRAY / LEATHER

L 30 W 20.5 CM / COLLI 2

L 23 W 15.5 CM / COLLI 4

L 19 W 13 CM / COLLI 4

DK: 599,00 NO: 799,00 SE: 799,00 EUR: 79.95 GBP: 69.00

DK: 499,95 NO: 649,00 SE: 649,00 EUR: 64.95 GBP: 59.00

DK: 399,95 NO: 549,00 SE: 549,00 EUR: 54.95 GBP: 45.00

F&H: 201019

62917221

F&H: 201041

62916521

F&H: 201042

62917421

F&H: 201043

62917021

FEJEBAKKE OG KOST DUSTPAN AND BROOM

CURVA / PEJSESÆT CURVA / FIREPLACE SET

ELLIPSE / PEJSESÆT ELLIPSE / FIREPLACE SET

LOOP / PEJSESÆT LOOP / FIREPLACE SET

2 PCS / COLLI 1

3 PCS / COLLI 1

4 PCS / COLLI 1

4 PCS / COLLI 1

DK: 189,95 NO: 299,00 SE: 299,00 EUR: 29.95 GBP: 22.00

DK: 549,00 NO: 849,00 SE: 849,00 EUR: 79.95 GBP: 65.00

DK: 999,00 NO: 1.499,00 SE: 1.499,00 EUR: 169.95 GBP: 115.00

DK: 599,00 NO: 899,00 SE: 899,00 EUR: 99.95 GBP: 70.00

F&H: 201044

F&H: 201045

F&H: 201047

62917121

62900221

62906121

COMPLETE / PEJSESÆT COMPLETE / FIREPLACE SET

CLASSIC / PEJSESÆT CLASSIC / FIREPLACE SET

CONFORM / PEJSESÆT CONFORM / FIREPLACE SET

4 PCS / COLLI 1

4 PCS / COLLI 1

4 PCS / COLLI 1

DK: 699,00 NO: 1.099,00 SE: 1.099,00 EUR: 99.95 GBP: 80.00

DK: 529,00 NO: 799,00 SE: 799,00 EUR: 79.95 GBP: 60.00

DK: 799,00 NO: 1.199,00 SE: 1.199,00 EUR: 119.95 GBP: 90.00

We reserve our position on pictures/misprint, delivery failure and goods out of stock


POS

F&H: 990434

F&H: 990657

F&H: 990664

L 60 W 21 CM / COLLI 1

RIVER PLAKAT RIVER POSTER L 60 W 21 CM / COLLI 1

N.A.C. ALU / BANNER N.A.C. ALU / BANNER L 120 W 45 CM / COLLI 1

F&H: 997751

F&H: 990670

F&H: 990669

HOLDER / A5 HOLDER / A5

N.A.C. ALU DK / A5 N.A.C. ALU DK / A5

COLLI 1

L 21 W 14.8CM / COLLI 1

N.A.C. ALU UK / A5 N.A.C. ALU UK / A5 L 21 W 14.8 CM / COLLI 1

HOLDER HOLDER

F&H: 990679

F&H: 990668

PODIE / RULLEBORD PODIUM ON WHEELS

N.A.C. PANDER / DISPLAY N.A.C. PANS / DISPLAY

COLLI 1

COLLI 1

F&H: 990667 TASKE / FILT BAG / FELT L 45 W 14 H 34 CM / COLLI 1

We reserve our position on pictures/misprint, delivery failure and goods out of stock

75


49027 // © F&H MARKETING // KITCHEN DINING LIVING COLLECTION SS2020 // FORBEHOLD FOR RETTELSER OG TRYKFEJL.

since 1853

In 1853, the young N. A. Christensen left his occupation as a bookkeeper to begin his iron foundry adventure – an adventure that took its beginning in Nykøbing Mors. Despite fierce competition from other foundries in larger towns, the small handful of black­ smiths, turners and joiners would create an icon that would come to extend far be­ yond this North Jutland town from which it sprung. It was an icon created through in­ novation, based on design, quality and fine workmanship. And, thus, it will forever be sitting pretty in Danish homes as well as out in the great wide world. An icon that we have all come to know as Morsø.

www.morsoeshop.dk

 Morsø Living  #morsoliving

DEUTSCHLAND F&H of Scandinavia GmbH Lüneburger Str. 41 DE-21385 Amelinghausen Deutschland

DANMARK F&H of Scandinavia A/S Gl. Skivevej 70 8800 Viborg Danmark

INTERNATIONAL SALES F&H of Scandinavia A/S Gl. Skivevej 70 DK-8800 Viborg Denmark

NORGE F&H of Scandinavia AS Drammensveien 147 B NO-0277 Oslo Norge

SVERIGE F&H of Scandinavia AB Kanalvägen 18, 5tr 194 61 Upplands Väsby Sverige

+49 0800 9997111 kundenservice@fh-gmbh.de

8928 1300 info@fh-as.dk

+45 8928 1383 info@fh-as.dk

+47 4000 5988 post@fh-as.no

+46 8446 3344 info@fh-ab.se

www.fh-gmbh.de

www.fh-as.dk

www.fh-as.com

www.fh-as.no

www.fh-ab.se

Profile for F&H Group A/S

Morsø AW20  

Morsø AW20  

Profile for fogh