Page 1

Focus Publikasjon 1 - 2012 27 årgang

Legemidler på trygd 2012 Til landets leger

Bidragsordningen til §5.22 Individuell refusjon Blåresept §3a og §3b Forhåndsgodkjente legemidler Blåresept §2 Kodeverk ICPC - 2 Salærforskrifter Egenandeler for helsetjenester

Focus Legemidler på trygd nr. 2012 nr. 1

1


Brukervennlig

1,2,3

Moderne smertebehandling bør være enkel å administrere. Norspan® smerteplaster skal kun administeres én gang i uken. Norspan® smerteplaster kan være et alternativ for behandling av moderate smerter når f.eks. paracetamol eller NSAIDs ikke gir tilstrekkelig effekt. Indikasjonsendring fra 1. mars 2010: Til behandling av moderate ikke-kreft smerter der opioidbehandling er nødvendig for å oppnå adekvat smertelindring*.

Ett Norspan® depotplaster gir 7 døgns smertelindring: 3 lave styrker: 5,10, 20 µg/t Enkel behandling: Skiftes kun én gang i uken God compliance1,2,3 Til artrose, osteoporose-smerter eller andre langvarige opioidfølsomme smerter

* Ikke egnet til behandling av akutte smerter. 1. Budd K, Buprenorphine and the transdermal system: The ideal match in pain management, Int J Clin Pract Suppl 133, February 2003: 9–14 2. Kusnik S et al, Transdermal buprenorphine in chronic pain: indications and clinical experience. Expert rev. Clin. Pharmacol. 1(6), 729-736 (2008) 3. Evans HC, et al. Transdermal buprenorphine. Drugs 2003; 63 (19) : 1999 – 2010.

2

Focus Legemidler på trygd 2012 nr. 1

Mundipharma AS Vollsveien 13 C 1366 Lysaker Telefon: 67 51 89 00 Telefaks: 67 51 89 01 www.mundipharma.no

V3 – 29.08.2011

www.norspan.no


Focus

l e g e m i d l e r på t ryg d Au g u s t 2 0 1 2 n r . 1 Vårt mål er å gjøre hverdagen for praktiserende leger lettere ved forskrivning av blårefusjoner generelt, og individuelle søknader spesielt. Vi prioriterer legemiddeloversikter og kopling legemiddel/ordning, slik at legen hurtig kan se mulighetene for det preparat legen ønsker å bruke. Vi setter pris på tilbakemeldinger fra leger og industri om erfaringer med spesielle preparat; spesielt der lege/pasient har fått avslag på søknaden. Ønsker du oppdatering og Nyhetsbrev, send e-post til post@blareff.no.

Bidragsordningen til §5.22 .................................. 5 - 8 Individuell Refusjon blåresept §3a og §3b....... 10 - 13 Forhåndsgodkjente legemidler Blåresept §2......... 17 - 25 Kodeverk ICPC 2...................... 29 Honorartakster.................... 25 Salærforskrifter................ 27 Egenandeler for helsetjenester...................... 26

Utgiver: Focus Media AS Boks 5324 Majorstuen, 0304 Oslo. Tlf.: 22600630 • Faks: 22565006 • post@focusmedia.no • www.focusmedia.no

A Norspan «Mundipharma» Analgetikum ved sterke smerter. ATC-nr.: N02A E01 DEPOTPLASTER 5 µg/time, 10 µg/time og 20 µg/time: Hvert depot­ plaster inneh.: Buprenorfin 5 mg (6,25 cm2), resp. 10 mg (12,5 cm2) og 20 mg (25 cm2), hjelpestoffer. Indikasjoner: Behandling av moderate ikke-kreft smerter der opioidbehandling er nødvendig for å oppnå adekvat smertelindring. Ikke egnet til behandling av akutte smerter. Dosering: Påføres hver 7. dag. Voksne ≥18 år: Laveste dose, 5 μg/time, brukes som startdose. Under oppstart og titrering bør pasienter i tillegg bruke de vanlige anbefalte dosene av korttidsvirkende analgetika etter behov. Dosen bør ikke økes før etter 3 dager, når maks. effekt av en gitt dose er oppnådd. Påfølgende doseøkninger kan titreres ut fra behov og respons. Dosen kan økes ved å bruke et større depotplaster eller 2 depotplastre på forskjellige steder. Et nytt depotplaster skal ikke settes på samme sted påfølgende 3–4 uker. Pasienter bør følges grundig for vurdering av optimal dose og behandlingsvarighet. Nedsatt leverfunksjon: Pasienter med nedsatt leverfunksjon bør følges godt opp, og ved alvorlig nedsatt leverfunksjon bør alternativ behandling vurderes. Depotplasteret påføres ikke-irritert, intakt hud på yttersiden av overarmen, øvre del av brystkassen, øvre del av ryggen eller siden av brystkassen, og ikke på hudområder med store arr. Påføres et hudområde som er nesten hårfritt eller har relativt lite hår. Hvis ingen er tilgjengelige, skal håret på området klippes med saks, ikke barberes. Påføringsstedet kan vaskes med rent vann. Såpe, alkohol, olje, lotion eller slipemidler må ikke brukes. Huden må være tørr før depotplasteret påføres. Umiddelbart etter at depotplasteret tas ut av den forseglede posen fjernes det beskyttende laget, og depotplasteret presses godt på plass med håndflaten i ca. 30 sekunder, slik at det blir fullstendig kontakt, spesielt rundt kantene. Depotplasteret skal sitte på kontinuerlig i 7 dager. Hvis et depotplaster faller av skal et nytt påføres. Bør ikke brukes lenger enn absolutt nødvendig. Hvis langtids smertebehandling er nødvendig, bør det foretas grundig oppfølging (med opphold i behandlingen ved behov) for å fastslå videre behov. Da den analgetiske effekten vedvarer en viss tid etter fjerning av depotplasteret, bør ikke andre opioider gis før etter 24 timer. Unngå å utsette påføringsstedet med depotplaster for eksterne varmekilder som varmepute, varmeteppe, varmelampe, badstue, varmt bad og oppvarmet vannseng da absorpsjonen av buprenorfin kan øke. Feber kan gi økte plasmakonsentrasjoner av buprenorfin og øke risikoen for opioidreaksjoner. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for buprenorfin eller noen av hjelpestoffene, opioidavhengige pasienter og ved legemiddelassistert rehabilitering, tilstander hvor respirasjonssenter og -funksjon er betydelig hemmet eller kan bli det, MAO-hemmere siste 2

uker, myasthenia gravis, delirium tremens. Forsiktighetsregler: Brukes med forsiktighet ved krampelidelser, hodeskade, sjokk, nedsatt bevissthet av ukjent årsak, intrakranielle skader eller økt intrakranielt trykk og alvorlig nedsatt leverfunksjon. Signifikant respirasjonshemming har vært forbundet med buprenorfin, spesielt i.v. Anbefales ikke til analgesi i umiddelbar postoperativ periode eller i andre situasjoner med smal terapeutisk indeks eller raskt svingende analgetisk behov. Buprenorfin har mindre avhengighetstendens enn rene agonistanalgetika. Da det er observert euforiske effekter, bør det utvises forsiktighet ved kjent eller mistenkt stoffmisbruk. Kronisk bruk kan gi utvikling av fysisk avhengighet. Ev. abstinenssyndrom er vanligvis lett, starter etter 2 dager, kan vare inntil 2 uker og omfatter uro, angst, nervøsitet, søvnløshet, hyperkinesi, skjelving og gastrointestinale plager. Bilkjøring og bruk av maskiner frarådes dersom reaksjonsevnen er påvirket, spesielt ved behandlingsstart, doseøkning og kombinasjon med andre CNS-dempende midler. Interaksjoner: Må ikke brukes samtidig med eller første 2 uker etter MAO-hemmere. Samtidig bruk av CYP 3A4-hemmere kan gi økt effekt. Samtidig bruk av enzymindusere (f.eks. fenobarbital, karbamazepin, fenytoin, rifampicin) kan gi redusert effekt. Bør brukes forsiktig sammen med benzodiazepiner, som kan forsterke respirasjonshemming med fare for død, andre CNS-dempende midler, som andre opioidderivater (f.eks. morfin, dekstropropoksyfen, kodein, dekstrometorfan, noskapin), visse antidepressiva, sedative H1-reseptorantagonister, alkohol, anxiolytika, antipsykotika, klonidin og beslektede substanser (I: N02A opioider). Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Skal ikke brukes under graviditet. Overgang i morsmelk: Bør ikke brukes under amming. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Forstoppelse, munntørrhet, kvalme, oppkast. Hud: Kløe, erytem. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet, søvnighet. Undersøkelser: Økt ALT, vekttap. Øvrige: Kløe og reaksjon på administreringsstedet. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Buksmerter, diaré, dyspepsi. Hjerte/kar: Vasodilatasjon. Hud: Utslett, svetting, eksantem. Luftveier: Dyspné. Nevrologiske: Parestesi. Psykiske: Forvirring, depresjon, søvnløshet, nervøsitet. Stoffskifte/ernæring: Anoreksi. Øvrige: Tretthet, asteni, smerter, perifert ødem, erytem og utslett på administreringsstedet, brystsmerter. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Flatulens. Hjerte/kar: Angina pectoris, palpitasjoner, takykardi, hypotensjon, sirkulasjonsforstyrrelser, hypertensjon, rødming. Hud: Tørr hud, ansiktsødem, urticaria. Immunsystemet: Overfølsomhet. Luftveier: Forverret astma, hoste, hypoksi, rhinitt, tungpustethet, hyperventilering, hikke. Muskel-skjelettsystemet: Muskelkramper, myalgi, muskelsvakhet, muskelspasmer. Nevrologiske: Sedasjon, smaksforstyrrelse, dysartri, hypoestesi, svekket hukommelse, migrene, synkope, tremor, abnormal koordinasjonsevne, svekket konsentrasjonsevne. Nyre/urinveier: Urinretensjon, vannlatingsforstyrrelser. Psykiske: Søvnforstyrrelser, rastløshet, agitasjon, depersonalisering, euforisk

humør, påvirket labilitet, angst, hallusinasjoner, mareritt. Stoffskifte/ ernæring: Dehydrering. Øre: Tinnitus, vertigo. Øye: Tørre øyne, tåkesyn. Øvrige: Fatigue, influensalignende sykdom, feber, kuldegysninger, malaise, ødem, abstinenssymptomer. Tilfeldige skader, fall. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Divertikulitt, dysfagi, ileus. Kjønnsorganer/bryst: Erektil dysfunksjon, seksuell dysfunksjon. Lever/galle: Gallestenssmerter. Luftveier: Respirasjonshemming, respirasjonssvikt. Psykiske: Nedsatt libido, psykotisk lidelse. Nevrologiske: Balanseproblemer, taleforstyrrelser. Øye: Synsforstyrrelser, øyelokkødem, miose. Øvrige: Inflammasjon på administreringsstedet. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Hud: Pustler, vesikler. Immunsystemet: Anafylaktiske reaksjoner. Nevrologiske: Ufrivillige muskelkontraksjoner. Psykiske: Avhengighet, humørsvingninger. Øre: Øresmerter. Over­ dosering/Forgiftning: Symptomer: Respirasjonshemming, sedasjon, døsighet, kvalme, oppkast, sirkulasjonssvikt, uttalt miose. Behandling: Fjern ev. plastre, oppretthold respirasjon, kroppstemperatur og væskebalanse. Oksygen, vasopressorer, andre symptomatiske tiltak og nalokson 5-12 mg i.v. ved behov. Se Giftinformasjonens anbefalinger N02A E01 side d. Egenskaper: Klassifisering: Opioidanalgetikum. Virkningsmekanisme: Sentral smertestillende effekt. Partiell opioidagonist på my-reseptorer samt antagonist på kappa-reseptorer. Hvert depotplaster avgir buprenorfin i fast mengde i inntil 7 dager. «Steady state»-konsentrasjon oppnås under første påføring. Etter fjerning av depotplasteret faller buprenorfinkonsentrasjonen med ca. 50% i løpet av 12 timer (10-24 timer). Absorpsjon: Buprenorfin fra depotplasteret diffunderer gjennom huden. Biotilgjengelighet ca. 15%. Proteinbinding: Ca. 96%. Etter i.v. administrering utskilles buprenorfin og dets metabolitter i gallen, og distribueres i løpet av minutter til cerebrospinalvæsken, hvor konsentrasjonen synes å være ca. 15–25% av tilsv. plasmakonsentrasjon. Metabolisme: Levermetabolisme, via CYP 3A4- og UGT 1A1/1A3-enzymer. Aktiv metabolitt: Norbuprenorfin. Utskillelse: Galle- og nyreutskillelse. Andre opplysninger: Brukte depotplastre brettes sammen med det klebende laget innover og kastes forsvarlig og utilgjengelig for barn. Pakninger og priser: 5 µg/time: 4 stk. kr 248,50. 10 µg/time: 4 stk. kr 415,40. 20 µg/time: 4 stk. kr 716,80. Refusjon: Se N02A E01 – 1 Depotplaster, injeksjonsvæske, sublingvaltablett, side f. i Refusjonslisten.

FK-tekst Mundipharma

Sist endret: Mars 2011

Mundipharma AS Vollsveien 13c 1366 Lysaker Telefon: 67 51 89 00 Telefaks: 67 51 89 01 www.mundipharma.no www.norspan.no Focus Legemidler på trygd nr. 2012 nr. 1

3


4

Focus Legemidler p책 trygd 2012 nr. 1


Bidrag etter folketrygdlovens §5.22

Legen plikter å være kjent med bidragsordningen §5.22 og i relevante sammenhenger å informere pasienten om rettigheter gitt i bidragsordningen §5.22. Legen skal IKKE søke Det er pasienten, eller person på vegne av pasienten, sitt ansvar å benytte seg av bridragsordningen iht. gjeldende regler.

§§§ Det er enkle regler for pasienten, men alle må følges nøye

Det kan gis bidrag til utgifter til helsetjenester som ellers ikke dekkes av folketrygdloven eller andre lover. Hvilke tjenester dette er, fremgår av rundskriv til folketrygdlovens §5-22. I forhold til medisiner gjelder dette preparater som er skrevet på hvit resept, og som benyttes utenfor institusjon.

Pasienten kjøper selv legemidlet på apotek, og tar vare på resept og kvitteringer.

Det er et vilkår at utgiftene ikke dekkes pliktmessig, verken etter folketrygdloven eller etter annen lov, f.eks. etter lov om ansvar for skade som motorvogn gjør. Det kan heller ikke ytes bidrag til dekning av utgifter som dekkes av tegnet forsikring. Bidrag til legemidler kan ytes dersom legemidlet har markedsføringstillatelse i Norge, er apotekfremstilt, er reseptpliktig, forskrevet av lege og kjøpt i reseptpliktig pakning. Legemidlet må ikke etter forskrift være unntatt fra bidragsordningen, se “Negativlisten” på www.blaareff.no. Trygdens bidrag er 90% av utgiftene til ett bidragsformål som overstiger en egenbetaling på kr. 1600 pr. kalenderår (2011). Dersom bruker er forsørger, gjelder spesielle regler for familiens utgifter til bidragsformål. Utgifter til bandasjeog forbruksmateriell, næringsmidler og legemidler, anses som utgifter til ett og samme bidragsformål.

Hvert kalenderår skal ses for seg.

Det innebærer at selv om utgiftene også påløper i etterfølgende kalenderår, er det bare utgifter i det enkelte år som overstiger 1600 kroner, som gir rett til bidrag. OBS - Søknad må fremsettes innen 30. juni året etter utgiftene påløp.

Det er ikke krav om at det foreligger søknad fra lege.

Unntak for “Hormonmidler brukt for infertilitetsbehandling” og “Jern- og vitaminpreparater til pasienter med kreft eller immunsvikt“. Det stilles ikke spesielle krav til diagnose eller behandlingens varighet, eller at medlemmets økonomi er dårlig. Mer informasjon på www.blaareff.no -> Blåresept og bidrag

OBS!

For å få en ytelse etter denne loven må den som har rett til ytelsen, fremme kravet. Krav/søknad om bidrag må sendes HELFO innen seks måneder etter utløpet av det kalenderåret utgiftene påløp. Man kan også sende krav om bidrag etter hvert som utgiftene påløper, etter at grensen for egenbetaling passert. Dersom vilkårene for bidrag er oppfylt, og bidragsbeløpet er fastsatt, kan HELFO - etter anmodning fra pasienten, utbetale godtgjørelsen direkte til apoteket/leverandøren. Dette kan være aktuelt når pasienten har store utgifter, f.eks. til dyre dietetiske næringsmidler og dyrt bandasje- og forbruksmateriell. Slik utbetaling skal ikke inngå i den direkte oppgjørsordningen som HELFO har med apotek/leverandør. Bruk skjema NAV 05-22.15 fra HELFO. Skjemaet finner du i dette Focus eller på www.blaareff.no

Regneeksempel Samlede kvitteringer for 1 år Pasentens egenbetaling pr år. Restbeløp 90% av restbeløpet fra Trygden Total kostnad for pasienten er

kr. 9.600 kr. 1.600 kr. 8.000 kr. 7.200 kr. 2.400

VIKTIG Pasienten/formynder fyller ut skjema og underskriver. Søknad MÅ fremsettes innen 30.juni året etter utgiftene påløp.. Skjemaet MÅ sendes med POSTEN til HELFO i pasientens region. Pasienten skal verken rådspørre, levere eller sende til NAV.

Oslo: Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Region Oslo Postboks 6721 Etterstad, 0609 Oslo

Akershus, Østfold, Oppland, Hedmark: Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Region Øst Serviceboks 1412, 1602 Fredrikstad

Vestfold, Telemark, Buskerud, Aust- og Vest-Agder: Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Region Sør Postboks 2415, 3104 Tønsberg

Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane: Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Region Vest Postboks 14, 4097 Sola

Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag: Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Region Midt-Norge Postboks 13, 6151 Ørsta

Nordland, Troms og Finnmark: Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Region Nord 8607 Mo i Rana Focus Legemidler på trygd nr. 2012 nr. 1

5


6

Focus Legemidler p책 trygd 2012 nr. 1


negativlisten til §5.22

Legemidler som er unntatt bidrag etter Folketrygdlovens §5,22

På www.blaareff.no finner du en tilnærmet komplett “Legemiddelliste for Negativlisten”.

Ikke alle legemidler dekkes av Bidragsordningen §5.22. Myndighetene navngir ikke disse medikamentene, men samler dem gruppevis i en oversikt som heter “Negativlisten til §5.22”, slik som vist nedenfor. I tillegg er det slik at dersom HELFO er i tvil om bruken av et legemiddel det kreves bidrag for, så kan HELFO innhente opplysninger fra behandlende lege om bruksområdet. Dersom bruken av legemidlet er i strid med annerkjent medisinsk behandling, kan legemidlet unntas dekning. På Blaareff.no har Focus generert en “Legemiddelliste for Negativlisten til §5.22” for å synliggjøre hvilke medikamenter som omfattes av Negativlisten til §5.22.

Det kan ikke ytes bidrag til: • Handelsvarer og reseptfrie legemidler • Vanedannende legemidler (Unntak; psykisk lidelse og spasmer) • Antikonsepsjonsmidler (Unntak; prevensjonsmidler) • Midler brukt til røykeavvenning • Enkelte tabletter brukt mot erektil dysfunksjon • Vaksiner • Utvalgte antibakterielle legemidler med ATCkode J01, S01AA, D06A, G01, J04, S02 A, D07C og S03C • Antimykotika med ATC-kode J02 og D01 • De fleste antivirale legemidler • Desinfiserende midler til hud med ATC-kode D08 og D09 • Østrogener og testosteronpreparater, Unntak; infertilitetsbehandling • Vitaminer og mineraler (unntak; ATC-kode A12A X og A 12A A12) • Allergimidler med ATC-kode R01A, R01B, R03DC03, R06 og V01AA • Legemidler til behandling av Alzheimer sykdom • De fleste legemidler til behandling av smerte • Legemidler til behandling av benign prostata hyperplasi med ATC-kode C02C, A04, G04CA og G04CB • Veksthormoner med ATC-kode H01A C0 • Legemidler der finansieringsans varet er overført til de regionale helseforetakene • HOD har bestemt at det ikke kan ytes bidrag til et disse legemidlene: Albyl-E, Xenical, Reductil, Sibutramin, Orlistat, Acomplia, Botox, Dysport, Vistabel, Xeomin, Cymbalta,

Se

www.blaareff.no for fullstendig liste Focus Legemidler på trygd nr. 2012 nr. 1

7


Bidrag til prevensjonsmidler til kvinner mellom 16 og 20 år ”Spesielle bidragsformål” innenfor Bidragsordningen §5.22 Helse- og Omsorgsdepartementet gir bidrag til forebygging av uønsket svangerskap og abort blant tenåringer ved å innføre en fast bidragssats på inntil kr 102 per 3 måneders forbruk til dekning av utgifter til hormonell prevensjon til unge kvinner i alderen 16 til og med 19 år. Apotek kan levere ut hormonelle prevensjonsmidler gratis når disse ikke er dyrere enn bidragssatsen, og er rekvirert til unge kvinner fra og med måneden etter fylte 16 år til og med måneden før fylte 20 år. Kvinner som bruker prevensjonsmidler som er dyrere enn bidragssatsen, må betale mellomlegget mellom bidragssatsen og den faktiske utsalgsprisen selv.

Fra rundskriv til folketrygdloven § 5-22:

Prevensjonsmidler - Bidragssats

Kvinner fra og med måneden etter fylte 16 år til og med måneden før fylte 20 år kan få dekket utgifter til hormonelle prevensjonsmidler etter en bidragssats vedtatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Bidragssatsen settes til kr 102 for hver tredje måneds ekspedisjon. Kvinner som bruker prevensjonsmidler som er dyrere enn bidragssatsen, må betale mellomlegget selv. Ordningen omfatter alle prevensjonsmidler i tablettform, injeksjon, plaster og vaginalring som kan rekvireres av lege, helsesøster og jordmor. Implantat og spiral som byttes hvert 3-5 år omfattes ikke av ordningen. Det kan kun leveres ut prevensjonsmidler for 3 måneders forbruk av gangen. Ved lengre utenlandsopphold, kan det likevel utleveres prevensjons midler for inntil ett års forbruk. Apotekene kan i slike tilfeller levere ut 6 og 13 mnd pakninger, med fradrag for bidrag på henholdsvis 204 og 408 kroner.

PREVENSJONSMULIGHETER - KOMBINASJONSPILLER PRODUKT

VIRKESTOFF

ATC-KODE

Loette

Etinyløstradiol og levonorgestrel

G03A A07

Marvelon

Etinyløstradiol og desogestrel

G03A A09

Mercilon

Etinyløstradiol og desogestrel

G03A A09

Microgynon

Etinyløstradiol og levonorgestrel

G03A A07

Synfase

Etinyløstradiol og noretisteron

G03A B04

Yasmin

Etinyløstradiol og drospirenon

G03A A12

Yasminelle

Etinyløstradiol og drospirenon

G03A A12

Yaz

Etinyløstradiol og drospirenon

G03A A12

Qlaira

Østradiol og dienogest

G03A B08

Zoely

Østradiol og nomegestol

G03A A14

MINIPILLER OG ØSTROGENFRIE P-PILLER MED EN TYPE HORMON

Cerazette

Østrogenfri p-pille med desogestrel

G03A C09

Conludag

Minipille noretisteron

G03A C01

ANDRE HORMONELLE PREVENSJONSTYPER

Depo-Provera

P-sprøyte medroksyprogesteron

G03A C06

Evra

Plaster - etinyløstradiol og norelgestromin

G03A A13

Nuvaring

Vaginalring etinyløstradiol og etonogestrel

G02B B01

DISSE GIR IKKE BIDRAG:

Mirena

Hormonspiral levonorgestrel

G02B A03

Nexplanon

Implantat Etonogestrel

G03A C08

Oversikt og prevensjonsguide ligger på Legemiddelverkets side. Fra forsiden av www.legemiddelverket.no går du til Forbruker, og trykker på ”Temaside P-Piller”.

8

Focus Legemidler på trygd 2012 nr. 1

Creon® 40 000 - målrettet behandling for bedre compliance. Refusjonsberettiget bruk: Sekretorisk pankreasinsuffisiens med malabsorpsjon, cystisk fibrose. Preparatomtale for Creon® er endret. Bl.a. anbefales det nå en høyere dosering ved tilstander assosiert med eksokrin pankreasinsuffisiens ekskl. systisk fibrose. “Den nødvendige dosen for et måltid varierer fra ca. 25000 til 80000 Ph.Eur. enheter lipase og halvparten av den individuelle dosen ved mellom­ måltider. Dette tilsvarer 1­3 kapsler av Creon® 25000 for et måltid. Ved øye doser kan Creon® 40 000 anvendes.” Refusjonskoder: ICPC D99 Postoperativ malabsorbsjon IKA ICPC D99 Intestinal malabsorbsjon ICPC T99 Cystisk fibrose ICD E84 Cystisk fibrose ICD K90 Intestinal malabsorpsjon ICD K91.2 Postoperativ malabsorpsjon, ikke klassifisert annet sted Ajour pr. 23.01.12 .Ref.: Legemiddelverket Les pakningsvedlegget nøye.

Abbott Norge as www.abbott.no Telefon 815 59 920 012-Cre-Jan-12


Negativlisten til §5.22

Oppdatert 19.01.2012

Dette er en tilnærmet fullstendig oversikt over de legemidler som er unntatt fra Bidragsordningen §5.22. I tillegg kommer bl.a. håndkjøpspreparater og reseptfrie legemidler. Oppdatert liste på www.blaareff.no. Abboticin Abboticin ES Abelcet Acomplia Act-hib Activelle Albothyl Albyl-E Aloxi Alsol Altargo AmBisome Amoxicillin Amoxillin Andriol Androderm Ansatipin Apocillin Aptivus Arthrotec Attenuvax Augmentin Aureomycin Evans Avodart Avonex Azactam Azithromycin Azitromax Bacimycin Bactrim Bactroban Baraclude BCG-vaksine Begrivac Benzylpenicillin Betadine sjampo/såpe Betaferon Bondronat Boostrix Boostrix Polio Botox Bremide Brufen Retard Brulidine Burana Calcium Cancidas Canesten Carduran Cr Cataflam Cefalexin Cefalotin Cefotaxim Cefrazidim Ceftriaxon Cefuroxim Celsentri Cepalux Cervarix Chloramphenicol Cimzia Ciprofloxacin Ciproxin Clamoxyl prolong vet Clarithromycin Clindamycin Cliovelle Cloxacillin Copaxone

Copegus Crinone Crixivan Cubicin Cymbalta Cymevene Daktacort Daktar Dalacin Dapson Diclocil Diclofenac Diclofenackalium Diflucan diTeBooster Doksycyklin Doribax Doxazosin Doxylin Dukoral Duodart Dysport Ecalta Echoral Ekvacillin Emend Emtriva Enbrel Engerix-b Epaxal Epivir Ery-max Estalis Estracomb Estradot Estronorm Ethinylestradiol Eviana Evorel Fendrix Finasterid Flagyl Fluarix Fluconazol Fluconazol B Fluconazole Fortum Fucidin-hydrocortison Fulcin Fungoral Furadantin Fuzeon Garamycin Gardasil Gensumycin Gentamicin B Gilenya Halotestin Havrix Hepsera Hibiscrub Hibisol Hibitane Hiprex Humira Hydrogenperoksid 3% steril

Ibuflam Ibumetin Ibuprofen Ibuprox Ibux Imacillin Imipenem/Cilastatin Imovax Polio Imunovir Indivina Indocid Indo-paed Infanrix-Polio + Hib Influvac Intellence Invanz Invirase Invivac Isentress Ismelin Isoniazid Ivenend Ixiaro Japanese Encephalitis Virus Vaccine Inactivated Je-Vax Jod Naf Jodosan Kaletra Kaliumpermanganat Keflex Keflin Ketokonazol Ketoprofen Kineret Klacid Klacid OD Klorhexidin Klotrimazol Krystallfiolett Lamisil Livial Loceryl Lutinus Meningovax A+C Menveo Meronem Meropenem Meruvax Metronidazol Metronidazole Miacalcic Microcid Minocin M-M-R II M-M-R VAXPRO Modifenac Myambutol MYcamine Mycospor Napren-E Naproxen Naproxen-E Navoban Nebcina Nebido

Negatol Negram NeisVac-C Nelex Norvir NovoFem Noxafil

Simponi Sinalfa Sporanox Stamaril Stelara Stocrin Synflorix

Oestriol Omnic Ondansetron Ondansetron Vian Orlistat Orudis Ovesterin

Tamiflu Tamsulosin Tardocillin 1200 Targocid Tarivid Tazocin Telzir TerbiNafin Terra-Cortril Testim Testogel Tetavax Tetracyclin Tetralysal Tetravac Tibolon Ticovac Ticovac junior Tienam Tobi Tobramycin B. Toradol Tostran Trimetoprim Trisekvens Twinrix Paediatric/Voksen Tygacil Typherix Typhim VI

Pandemrix Penicillin Penomax Pentrexyl Pevaryl Pevaryl Depot Pevisone Piperacillin/Tazobactam Orchid Pneumovax Premarin Prevenar Prevenar 13 Prezista Primolut-N Priorix Progestan Progesteron Progynova Promixin Proscar Provera Pyceze vet Pyrisept Rabies-Imovax Rabipur Raptiva Rebetol Rebif Reductil Relenza Remicade Repevax Retrovir Revatio Reyataz Ribavirin Rifater Rimactan Rimactazid Rimcure Rimstar Rotarix RotaTeq Rovamycin Scopoderm Sebiprox Sebivo Selexid Septopal Septopal Mini Sequidot Seractiv Sibutramin

Vaccin mot (TBE) Vagifem Valcyte Vancomycin Vaqta Varilrix Vaxigrip Vfend Vibranord Videx EC Viramune Viread Vistabel Vivotif Vogalene Voltaren Weifa-Kalsium Weifapenin Xatral Xenical Xeomin Zeffix Ziagen Zidoval Zinacef Zofran Zostavax Zyvoxid Østradiol Focus Legemidler på trygd nr. 2012 nr. 1

9


§5.14 individuell refusjon til legemidler blåreseptforskriftens §3a og b Dersom et legemiddel ikke kan skrives direkte på blå resept etter §2, kan legen på vegne av pasienten søke HELFO om individuell refusjon etter §3a eller §3b. §3a: Refusjon for legemiddel når den aktuelle sykdommen har refusjonskode i forskriftens §2. Dersom det foreligger særlige grunner for å behandle sykdom som har en refusjonskode i §2, med andre legemidler enn de som er oppført med denne refusjonskoden i §2, kan HELFO etter søknad fra legen godkjenne at det gis refusjon for det omsøkte legemiddel. Den aktuelle refusjonskode må oppgis i søknaden.

Praktisk gjennomføring

Det regnes å foreligge særlig grunn for å behandle pasienten med andre legemidler enn de forhåndsgodkjente når: • Forhåndsgodkjente legemidler har gitt bivirkninger som ikke kan aksepteres • Forhåndsgodkjente legemidler har manglende eller ingen effekt • Pasienten har en annen alvorlig lidelse som utelukker bruk av forhåndsgodkjente legemidler

• Legen fyller ut Individuell søknad på NAV 05-14.05, og honoreres takst H1. • “Blå resept”, der legen har av for “sendt søknad”, skrives ut til pasienten, og søknaden sendes HELFO i regionen. • Pasienten får melding fra HELFO om at søknaden er innvilget, og tar i slike tilfelle med seg meldingen og “blå-resepten” til apoteket for å få utlevert legemiddelet. Apotekene har ansvar for å kontrollere at det foreligger innvilget søknad før apoteket utleverer legemidlet på trygdens regning. Pasienten selv kan forskuttere beløpet.

At forhåndsgodkjente legemidler ikke kan brukes på grunn av compliance blir som hovedregel ikke godtatt som særlig grunn.

§3b: Sykdommen har ikke refusjonskode i forskriftens §2. Det kan unntaksvis gis refusjon på blå resept for sykdommer som ikke har refusjonskode i §2 dersom det dreier seg om: • Sjeldne sykdommer, det vil si at mindre enn 500 personer i Norge har denne sykdommen • Sykdommer der alvorlighetsgraden gjør dem sjeldne • Sjeldne behandlingsalternativer NB: En kombinasjon av flere sykdommer kan gjøre tilstanden sjelden.

Krav til forskrivning på §3a og §3b. Hovedregelen er at behandlingen skal være instituert av relevant spesialist/sykehusavdeling. Som instituering godtas også telefonkonsultasjon mellom instituerende lege og lege som søker på vegne av pasienten. Hvem som har instituert behandlingen og dato for konsultasjon skal framgå av søknaden. Eventuelle unntak fra institueringskravet framgår av vedlegg 1 til §5-14 (Fullmaktslista) for det enkelte preparat. Fastlege/allmennlege/behandlende lege kan søke på pasientens vegne dersom det er behov for: • Legemiddel markedsført i Norge som skal brukes på indikasjon godkjent i Norge eller EØS • Apotekframstilte NAF-preparater • Apotekframstilte preparater som inneholder markedsført virkestoff Relevant spesialist/sykehusavdeling skal søke dersom: • Legemidlets bruksområde ikke er godkjent i Norge eller EØS • Legemidlet ikke er markedsført i Norge • Legemidlet er vanedannende og brukes for kroniske smerter, psykisk lidelse eller kroniske spasmer som følge av sykdom eller skade i ryggmargen

Kommentarer:

• Også ved søknad etter §3a eller §3b, gjelder kravet til langvarig medikasjon. Langvarig defineres som behov for bruk av ett eller flere legemidler i minst tre måneder i løpet av ett år for samme sykdom. • Tilfeller der fare for alvorlig sykdom gjør det påkrevd å ha legemiddelet i beredskap store deler av året, likestilles med faktisk bruk. • Svar på søknaden sendes direkte til pasient. Legen får kun kopi dersom det oppgis på søknadsskjema at pasient har gitt fullmakt til dette. • Reglene om likeverdige legemidler (generiske legemidler) gjelder også når det foreligger vedtak etter §3a eller §3b. • Dersom apoteket ikke skal bytte til et rimeligere legemiddel, må legen skrive reservasjon på resepten. • Nærmere retningslinjer finnes i rundskriv til §5-14. Se også www.blaareff.no

www.Blaareff.no

for individuell søknad om legemidler på Blå resept etter forskriftenes §3a og §3b:

Krav til dokumentasjon

Det er legens ansvar å legge ved dokumentasjon på det omsøkte preparatets effekt ved den aktuelle lidelse. Dette er spesielt viktig når preparatet ikke har godkjent indikasjon i Europa. Her legges det vekt på studiedesign (det skal være kontrollerte og randomiserte studier) og effekt av preparatet ved omsøkt diagnose. For diagnosene i § 3b som kommer under definisjonen sjeldne sykdommer stilles det mindre krav til dokumentasjon sammenlignet med lidelser i § 3a. For svært sjeldne sykdommer kan det være tilstrekkelig med “case reports” som viser preparatets effekt på omsøkt lidelse.

Individuell søknad etter §5.14 bør begrunnes detaljert, og bør inneholde: • §3a: Refusjonskode og diagnosekode. Begge må oppgis når de ikke er identiske §3b: Sykdommens ICD/ICPC kode. • Navn på de legemidler som er forsøkt tidligere. • Navn på de legemidler/ATC-grupper man utelukker av forskjellige årsaker. • §3a: Begrunne hvorfor legemidler som går direkte på blå resept ikke kan brukes. • Ved søknad om ikke-markedsført preparat, begrunne hvorfor markedsførte preparater ikke kan brukes. • Dokumentasjon på det omsøkte preparatets effekt ved den aktuelle sykdom. • Opplysninger om sykdommens alvorlighetsgrad. • Dersom legemidlet er på Medikamentlisten til vedlegg 1-5.14 under punkt 63, kan legen selv skrive: “Det omsøkte legemiddel oppfyller vilkårene satt i Vedlegg 1 til §5.14”, og evt. spesifisere nærmere.

- hvis du leter etter Blålista §2, eller annen nyttig informasjon

10

Focus Legemidler på trygd 2012 nr. 1


Focus Legemidler p책 trygd nr. 2012 nr. 1

11


12

Focus Legemidler p책 trygd 2012 nr. 1


Fullmaktslista Medikamentliste til vedlegg 1 - §5.14

Oppdatert 17.01.2012

For å avhjelpe en ellers tidkrevende godkjenningsprosess for individuelle søknader etter blå-reseptforskriftens §3a og §3b, har departementet utarbeidet et internt arbeids- og veilednings-dokument kalt Vedlegg 1 til §5.14 (i Folketrygdloven). Dette er en delegasjonsfullmakt til HELFO, der myndighetene for definerte legemidler har funnet klare vilkår for noen indikasjoner som vil gi refusjons-berettiget bruk. Merk at Medikamentlista til Vedlegg 1 til §5.14 ikke nevner opp alle legemidler og indikasjoner som gir pasienten rett til refusjon etter §3a. A. Acalka Aciclovir Adartrel Aerius Afi-E Albyl-E Aldara Alutard Androcur Ansatipin Antepsin Apodorm Aranesp Arcoxia Artelac Atarax Avodart B. Bezalip Bio-E Bisolvon Bondil Bonefos kapsler/tabletter Bonviva tabletter Bronkyl Bydureon Byetta C. Carduran CR Calsigran Forte Calcium-Sandoz Catapresan Caverject Celebra Celluvisc Cetirizin Cholestagel Cimal Cimetidin Clarithromycin Clarityn Clopidogrel Concerta Cosmofer inj. Crestor Cyklokapron Cymbalta D. Danol Deksamfetaminsulfat Depakote Deprakine Desferal Dexacortin Dexamethason Dexamin Dexedrine Diamox SR Dikumarol

Dolcontin Doxazosin Durogesic E. Efudix-krem Elidel Emend Emla Enanton depot Epistatus Eprex Equasym depotkapsler F. Famotal Famotidin Fentanyl depotplaster Firazyr inj. Flagyl Fluorolon Fluoxetin Fontex Fortecortin Frisium G. Glivec H. Hepaflex Heparin Hydroxyurea Hypertont saltvann I. Idèos Ido-E Imurel Infusjonsvæsker (flere ulike) Inside Brus IntronA Invega Isotretinoin Ixoten K. Kalsium-preparater Karbakolin Kestine Ketorax Klacid Kunstig tårevæske L. Lacrisert øyelameller Laksantia Lamictal Lansocid Lansoprazol Lantus Lanvis

Lanzo melt Levaxin u/laktose Levemir Lidoderm Link Lipanthyl Litarex Litiumkarbonat Loniten Lopid Losec Lyrica M. Matrifen Medikinet tabletter Metamina Metronidazol Miacalcic infusjon Miacalcic injeksjon Miacalcic nesespray Mimpara Mircera Modiodal Mogadon Morfin Mucomyst Myambutol Myleran Myocrisin N. Nardil Natron Natulan NeoRecormon Neulasta Neupogen Neupro depotplaster Nexium Niaspan Nivestim Nobligan Nobligan Retard Norspan Novaluzid Novonorm Nycoplus calcigran Nycoplus E-vitamin Nycoplus Magnesium O. Ocufri Oculac Oftagel Omacor Omeprazol Ophtasiloxane Opioider t/behandling av smerter Optinate Septimum Orap Ovitrelle

Oxycodone OxyContin Oxynorm

P.

Palexia depot Palladon Pantoprazol enterotablett 40mg Pantoprazol enterotablett 20mg Papaverin-Fentolamin Paralgin forte Paralgin major Paralgin minor Parnate Pepcid Pepcidin Perlutex Permax Petidin Petnidan Pharmalgen Phenergan Phos-Ex Pinex forte Pinex Major Plavix Procren Depot Proscar Protopic Provera R. Ranitidin Ratiograstim Reductil Renagel Renavit Requip Depot Resonium-calcium Retacrit Revatio Rilutek Rinexin Ritalin kapsler m/modifisert frisetting Ritalin tabletter Roaccutan Roceron Ropinirol S. Saltvann t/klysterbehandling Sandimmun Sandimmun Sandomigrin Sauramide Semap Sifrol Simplex Sinalfa

Somac enterotablett 20mg Somac enterotablett 40mg Starlix Steroidpreparater til systemisk bruk Strattera kapsler Sufrexal Suprecur Suprefact Svineinsulin Synarela T. Tagamet Targiniq Tears Naturale Tegretol stikkpiller Telfast Thalidomid Thalix Titralac Tofranil Topimax Topiramat Tramadol Tramagetic Tramagetic OD Tramagetic Retard Tredaptive Trileptal U. Urocit-K Ursofalk V. Valaciklovir Vallergan Valtrex Venofer inj. Victoza Viscotears Visken Vitamin-E Voltaren-Ophta W. Welchol Wellbutrin retard X. Xenical Z. Zantac Zarondan Zarontin Zarzio Zemplar kapsler Zoladex Zovirax Zovirax øyesalve Zyrtec Focus Legemidler på trygd nr. 2012 nr. 1

13


SLV Terapianbefaling Kortversjon av utgivelse fra Legemiddelverket: ”Bruk av opioider ved behandling av langvarige, non-maligne smertetilstander – en oppdatering” fra 2008. • Kroniske smertetilstander som vanligvis responderer best på opioidbehandling er de som har en påvisbar årsak, slik som artrose og nevropati. Men også ved noen smertetilstander der årsaken er uklar, kan det være aktuelt å prøve ut opioidbehandling. • Når man står overfor relativt nyoppståtte og konkrete smertetilstander som med rimelig sikkerhet kan forventes å bli sterke og ved varende, og ikke-opioide analgetika har utilstrekkelig effekt, kan det mest hensiktsmessige være å starte direkte med lenge virkende, sterke opioider i stedet for kortvirkende svake. På bakgrunn av en slik vurdering i forkant av en godt planlagt og gjennomført opioid behandling, kan man etter 4-6 uker vurdere om behandlingen har gitt positive virkninger for pasientens smertetil stand, funksjonsevne og livskvalitet. Dersom behandlingen da avbrytes, vil pasienten likevel har rett til refusjon på blå resept. • En strukturert, langvarig behandling med opioider kan være aktuelt for en selektert gruppe pasienter med sterke, kroniske smerter. • Det er trolig minst risiko for problematisk opioidbruk og iatrogent påført feilbruk når daglig totaldose er lavest mulig og når pasienten får en opioidvirkning som er langsomt innsettende, jevn, langvarig og gradvis avtagende opioidvirkning. • Pasienter som bruker depottabletter eller plaster, må ikke bruke hurtig- og kortvirkende opioider i tillegg. (Dette i motsetning til ved kreftrelatert smerte, der hurtigvirkende opioider anbefales som et supplement ved gjennombruddssmerter). • Pasienter som tross full dekning med adekvat lengevirkende opioid har intense smertetopper, bør fortrinnsvis behandles med et tillegg av ikke-opioide analgetika eller ikke-medikamentelle tiltak.

REFUSJON AV OPIOIDER Refusjon av opioider skal relateres til følgende refusjonskoder:

§3a

Refusjonskode 71: Kroniske sterke smerter, søkes på individuell søknad etter 3a:

Inkluderer pasienter med kroniske smerter som opplever en betydelig reduksjon i livskvalitet og funksjonsevne (tidligere sykdomspunkt 46).

Vilkår 111: Smerteanalyse skal være utført, og dokumenteres i journal. Det skal brukes et validert verktøy for diagnostikk, vurdering av smertegrad og evaluering av effekt av legemiddeltiltak. Smerteanalyse med VAS > 5 betraktes som sterke smerter. For refusjon av opioider må pasienter under 75 år som hovedregel evalueres av spesialist (unntak oftalmologi) for refusjon. Spesialisten angir legemiddel og doseringsspenn, mens videre oppfølging kan foretas av fastlegen. Dersom effekten er god og pasienten holder seg innenfor doseringsspennet, trenger pasienten kun kontroll hos spesialist hvert annet år. I enkelte tilfeller kan fastlegen starte opioidbehandling etter muntlig kontakt med spesialist. Generelt gjelder dette pasienter over 75 år, med en avklart kronisk smertetilstand (for eksempel inoperabel artrose, multiple kompresjonsfrakturer og RA) som erfaringsmessig responderer godt på opioider. Krav til tidligere behandling: a) paracetamol, ATC-kode N02B E01 b) minst ett annet forhåndsgodkjent preparat fra gruppene NSAIDs - ATCgruppe M01A - eller amitriptylin ATCkode N06A A09 ved alder >80 år: Paracetamol, ikke krav til NSAIDs eller amitriptylin. Begrunnelse for at overnevnte preparat/preparatgrupper ikke kan benyttes skal oppgis i søknaden p. 6.2. Legen bruker skjema NAV 05-14.09 - Søknad om dekning av utgifter til vanedannende legemidler, og benytter HELFO takst H1 kr. 152,-.

§2

Forhåndsgodkjent refusjon på Blå §2: Refusjonskode 90: Palliativ behandling i livets sluttfase, for eksempel kreftsmerter. Skrives på blå resept etter §2. Behandling med opioider er forhåndsgodkjent etter denne paragraf, og kan initieres av alle leger. Vilkår 136: Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.

www.Blaareff.no

- hvis du leter etter Blålista §2, eller annen nyttig informasjon

14

Focus Legemidler på trygd 2012 nr. 1


Focus Focus Legemidler Legemidler på trygd på trygd nr. 2012 Høst 2011 nr. 1

15


16

Focus Legemidler på trygd H 2012 øst 2011 nr. 1


blålista - forhåndsgodkjente legemidler etter §2 i blåreseptforskriften Oppdatert 17.01.2012 Refusjonslisten finnes som en søkbar database på www.legemiddelverket.no. I daglig praksis må leger og annet helsepersonell basere seg på at de elektroniske journalsystemer utfører alle søk automatisk. Likevel er det viktig å se for seg en legemiddelliste eller virkestoffliste som omfattes av refusjoner: “Blålista” finner du her og på www.blaareff.no. Refusjonslisten, ordnet alfabetisk etter ATC-kode, finnes som bokfil på ca. 350 A4-sider på SLVs sider og kan lastes ned til egen datamaskin.

Et legemiddel kan skrives direkte på blå resept dersom:

Gyldig blåresept skal ha :

- - - - -

- Refusjonskode basert på kodeverkene ICPC-2 og ICD-10 (istedet for sykdomspunkt.).

legemidlet skal brukes utenfor institusjon sykdommen er gått inn i en langvarig fase der det er behov for langvarig medikamentell behandling Bruken av legemidlet står oppført under refusjonsberettiget bruk Pasientens sykdom omfattes av en refusjonskode Eventuelle refusjonsvilkår er oppfylt

A. Abboticin Abboticin Es Abilify Abstral Acetylcystein Aciclovir Aclasta Actos Actrapid Penfill Adalat Adrenalin Advagraf Advate Aerius Aerobec Aerobec Autohaler Afi-d2 Forte Afipran Airomir Airomir Autohaler Akineton Aldactone Aldara Alendronat Alkeran Allopur Almogran Alopam Alphagan Alutard Sq Bjørk Alutard Sq Timotei Alvesco Alzyr Amaryl Amias Aminess Aminophyllin Amlodipin Amoxicillin Anafranil Anastrozol Anastrozole Andriol Apidra Apocillin Apodorm Apolar Apolar m/dekvalin Apresolin Aprovel Arava Arcoxia Aricept Arimidex Aromasin Artelac

Arthrotec Asacol Asasantin Retard Atacand Atacand Plus Atacand Plus Mite Atarax Atenolol Atorvastatin Atrovent Aurorix Avamys Azactam Azarga Azilect Azithromycin Azitromax Azopt B. Bactrim Baklofen Bambec Beclomet Easyhaler Benefix Benzylpenicillin Berinert Betnovat Betnovat m/Chinoform Betolvex Betoptic Betoptic S Bettamousse Bicalutamide Bisoprolol Blocadren Depot Bonviva Brexidol Bricanyl Bricanyl Depot Bricanyl Turbuhaler Brilique Brimoratio Bronkyl Brufen Retard Budesonid Burana Burinex Buscopan Buspiron Buventol Easyhaler Byetta Cabaser Calcipotriol Calciumfolinate T

Allmennleger vil vanligvis bruke ICPC, sykehusleger og organspesialister ICD. Det er valgfritt hvilket kodesystem man bruker, men det skal være samme kodesystem på en enkelt resept.

Canesten Canesten Combi Captopril Cardizem Retard Cardizem Uno Carduran Cr Carvedilol Casodex Cataflam Catapresan Cefalotin Cefotaxim Ceftazidim Ceftriaxon Cefuroxim Celebra Celeston Chronodose Cellcept Celluvisc Centyl m/kaliumklorid Centyl Mite m/kaliumklorid Cepalux Certican Cetirizin Cipralex Cipramil Ciprofloxacin Ciproxin Cisordinol Cisordinol Depot Citalopram Clarithromycin Clindamycin Clobex Clopidogrel Cloxacillin Clozapin Clozapine Coaprovel Colazid Combigan Combizym Competact Comtess Concerta Copegus Cordarone Cortison Cosopt Cosylan Cozaar Cozaar Comp Cozaar Comp Forte Creon 10000 Creon 25000 Creon 40000 Crestor

Cyklokapron Cymbalta Cytotec D. Daivobet Daktacort Daktar Dalacin Dapson Daxas Depo-medrol Depo-medrol Cum Lidocain Depo-provera Deprakine Dermovat Desmopressin Detrusitol Sr Dexamethason Dexaven Diamox Diclocil Diclofenac Diclofenackalium Didronate Didronate + Calsium Kombinasjonspakning Diflucan Digitoxin Diovan Diovan Comp Dipentum Diprosalic Diural Doksycyklin Dolcontin Donepezil Dorzolamid Dostinex Doxylin Dulcolax Duodart Duotrav Duphalac Durbis Retard Durogesic E. Ebetrex Ebixa Edronax Efedrin Efedrin Naf Efedrin Naf Solbær Efexor Depot Efient Ekvacillin

Eldepryl Eligard Eliquis Elocon Emadine Emconcor Emconcor Chf Emend Emselex Enalapril Comp Enalapril Enalapril/hydrochlortiazid Enanton Depot Set Entocort Epinat Epipen Epipen Jr Equasym Depot Ery-max Escitalopram Esidrex Esomeprazol Esopral Estradot Estradurin Etalpha Eucreas Eulexin Euthyrox Evista Evorel Exelon Exforge Exforge Ezetrol F. Famotidin Farlutal Depot Faslodex Feiba Felodipin Femar Femara Fenemal Fenemal Naf Fentanyl Fenytoin Naf Fevarin Finasterid Firmagon Flagyl Flecainid Fleet Phospho-soda Florinef Fluanxol Fluanxol Depot

Focus Legemidler på trygd nr. 2012 nr. 1

17


Levetiracetam Desitin

Antiepileptikum. ATC-nr.: N03A X14

GRANULAT I DOSEPOSER, drasjert 250 mg, 500 mg og 1000 mg: Hver dosepose inneh.: Levetiracetam 250 mg, resp. 500 mg og 1000 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171). Indikasjoner: Monoterapi ved behandling av pasienter >16 år med nylig diagnostisert partiell epilepsi, med eller uten sekundær generalisering. Tilleggsbehandling ved behandling av partielle anfall med eller uten sekundær generalisering, hos voksne og barn med epilepsi, med en kroppsvekt på minst 25kg. Tilleggsbehandling ved behandling av myoklone anfall hos voksne og ungdom ≥12 år, med juvenil myoklon epilepsi. Tilleggsbehandling ved behandling av primære generaliserte tonisk-kloniske anfall hos voksne og ungdom ≥12 år, med idiopatisk generalisert epilepsi. Dosering: Monoterapi: Voksne og ungdom >16 år: Anbefalt startdose er 250mg 2 ganger daglig. Bør økes til en terapeutisk initialdose på 500mg 2 ganger daglig, etter 2 uker. Dosen kan økes ytterligere med 250mg 2 ganger daglig annenhver uke, avhengig av klinisk respons. Maks. dose er 1500mg 2 ganger daglig. Barn <16 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Ingen tilgjengelige data. Tilleggsbehandling: Voksne og ungdom (≥12 år) som veier ≥50kg: Terapeutiske startdose er 500mg 2 ganger daglig. Denne dosen kan gis fra 1. behandlingsdag. Avhengig av klinisk respons og tolerabilitet, kan den daglige dosen økes til 1500mg 2 ganger daglig. Endringer av dosen kan gjøres ved økning eller reduksjon med 500 mg 2 ganger daglig, hver 2.-4. uke. Eldre (≥65 år): Dosejustering anbefales hos eldre med kompromittert nyrefunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Døgndosen tilpasses individuelt iht. nyrefunksjonen. Tabell 1. Dosejustering for voksne og ungdom med nedsatt nyrefunksjon, som veier ≥50 kg: Nedsatt nyrefunksjon Normal Lett Moderat Alvorlig Pasienter i sluttstadiet av nyresykdom som mottar dialyse1

Kreatininclearence (ml/minutt/173 m2)3 >80 50-79 30-49 <30

Dose og hyppighet 500-1500mg 2 ganger daglig 500-1000mg 2 ganger daglig 250-750mg 2 ganger daglig 250-500mg 2 ganger daglig

-

500-1000mg 1 gang daglig2

1 støtdose på 750 mg anbefales ved 1. behandlingsdag. Etter dialyse anbefales 250-500 mg som supplerende dose. 3 For informasjon om estimering av kreatininclearance, se SPC. 1 2

Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Ved alvorlig nedsatt leverfunksjon, kan kreatininclearance gi en underestimering av nyreinsuffisiens. En reduksjon av den daglige vedlikeholdsdosen på 50% anbefales derfor når kreatininclearance er <60 ml/minutt/1,73 m2. Barn: Ikke anbefalt for barn med kroppsvekt <25kg. Mest hensiktsmessig styrke iht. vekt og dose bør forskrives. Tilleggsbehandling: Barn og ungdom med kroppsvekt ≥25kg og <50kg: Terapeutisk startdose er 10mg/kg 2 ganger daglig. Avhengig av klinisk effekt og tolerabilitet, kan dosen økes opp til 30mg/kg 2 ganger daglig. Doseendringer må ikke overstige økninger eller reduksjoner på 10mg/kg 2 ganger daglig, annenhver uke. Laveste effektive dose bør brukes. Nedsatt nyrefunksjon: Hos barn med nedsatt nyrefunksjon må dosen justeres på grunnlag av nyrefunksjonen, ettersom clearance av levetiracetam er relatert til nyrefunksjon. Anbefalingene er basert på studie av voksne med nedsatt nyrefunksjon. Tabell 2. Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon for barn som veier ≥25kg og ungdom som veier <50kg: Nedsatt nyrefunksjon Normal Lett Moderat Alvorlig Pasienter i sluttstadiet av nyresykdom som mottar dialyse

Kreatininclearance Dose og hyppighet (ml/minutt/1,73 m2)6 >80 10-30mg/kg 2 ganger daglig 50-79 10-20mg/kg 2 ganger daglig 30-49 5-15mg/kg 2 ganger daglig <30 5-10mg/kg 2 ganger daglig -

10-20mg/kg 1 gang daglig4,5

1 støtdose på 15 ml/kg anbefales ved 1. behandlingsdag. Etter dialyse anbefales 5-10 mg/kg som supplerende dose. 6 For informasjon om estimering av kreatininclearance, se SPC. 4

5

Administrering: Tas peroralt, svelges med tilstrekkelig væske og kan tas med eller uten mat. Den daglige dosen fordeles på 2 like doser. Granulatet kan også

løses opp i minst 10ml vann og administreres via sonde som skal gjennomskylles 2 ganger med 10ml vann hver gang, umiddelbart etter administrering. Suspensjonen skal tilberedes umiddelbart før administrering. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for levetiracetam eller andre pyrrolidonderivater eller noen av hjelpestoffene. Forsiktighetsregler: Dersom behandlingen må avbrytes, anbefales en gradvis nedtrapping iht. gjeldende kliniske praksis. Selvmord, selvmordsforsøk, selvmordstanker og selvmordsrelatert atferd er rapportert hos pasienter behandlet med antiepileptiske legemidler (inkl. levetiracetam). Pasienten bør overvåkes for tegn på depresjon og/eller selvmordstanker og selvmordsrelatert atferd, og nødvendig behandling bør vurderes. Pasienten (og pårørende) bør oppfordres til å søke medisinsk hjelp dersom det oppstår tegn på depresjon og/eller selvmordstanker eller selvmordsrelatert atferd. Tilgjengelige data viser ingen påvirkning på vekst og pubertet. Langsiktige effekter på læring, intelligens, vekst, endokrin funksjon, pubertet og fertilitet ved bruk hos barn er ukjent. Ikke anbefalt for barn <25kg. Det er ikke sett påvirkning på fertilitet i dyrestudier. Det finnes ingen kliniske data, og risikoen for mennesker er ukjent. Interaksjoner: Påvirker ikke serumkonsentrasjonen av andre antiepileptika (fenytoin, karbamazepin, valproinsyre, fenobarbital, lamotrigin, gabapentin og primidon). Disse påvirker heller ikke levetiracetamsfarmakokinetikk. Probenecid (500 mg 4 ganger daglig) hemmer renal clearance av den primære metabolitten, men ikke av levetiracetam. Levetiracetam 1000mg daglig viser ingen interaksjon med perorale antikonseptiva (etinyløstradiol og levonorgestrel). Levetiracetam 2000 mg daglig viser ingen interaksjon med digoksin og warfarin. Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Det foreligger ikke tilstrekkelige data vedrørende bruk hos gravide. Studier på dyr har vist reproduksjonstoksisitet. Risikoen for mennesker er ukjent. Ikke anbefalt under graviditet eller til fertile kvinner som ikke bruker prevensjon, hvis ikke strengt nødvendig. Fysiologiske forandringer under svangerskapet kan påvirke konsentrasjonen av levetiracetam. Det er observert nedsatt plasmakonsentrasjon av levetiracetam under graviditet. Denne reduksjonen er mer uttalt under 3. trimester (inntil 60% av baselinekonsentrasjon før graviditet). Gravide som behandles med levetiracetam må sikres riktig klinisk behandling. Seponering av behandling med antiepileptika kan medføre forverring av sykdommen, noe som kan være skadelig for både mor og foster. Overgang i morsmelk: Går over. Amming anbefales derfor ikke. Ved behov for levetiracetambehandling under amming, bør nytte/risiko av behandlingen vurderes opp mot betydningen av amming. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Nevrologiske: Somnolens. Øvrige: Asteni/ fatigue. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Buksmerter, diaré, dyspepsi, kvalme, oppkast. Hud: Utslett, eksem, kløe. Infeksiøse: Infeksjon, nasofaryngitt. Luftveier: Økt hoste. Muskel-skjelettsystemet: Myalgi. Nevrologiske: Amnesi, ataksi, krampe, svimmelhet, hodepine, hyperkinesi, tremor, balanseforstyrrelser, konsentrasjonssvikt, svekket hukommelse. Psykiske: Agitasjon, depresjon, emosjonell labilitet/humørsvingninger, fiendtlighet/aggresjon, søvnløshet, nervøsitet/irritabilitet, personlighetsforstyrrelser, unormal tankegang. Stoffskifte/ernæring: Anoreksi (økt risiko ved samtidig behandling med topiramat), vektøkning. Øre: Vertigo. Øye: Diplopi, uklart syn. Øvrige: Skader ved uhell. Ukjent frekvens: Blod/lymfe: Leukopeni, nøytropeni, pancytopeni (i noen tilfeller med benmargssuppresjon). Gastrointestinale: Pankreatitt. Hud: Toksisk epidermal nekrolyse, Stevens-Johnsons syndrom, erythemamultiforme, alopesi (i flere tilfeller ble bedring sett ved seponering). Lever/galle: Leversvikt, hepatitt, unormale leverfunksjonstester. Nevrologiske: Parestesi. Psykiske: Unormal atferd, sinne, angst, forvirring, hallusinasjoner, psykotisk lidelse, selvmord, selvmordsforsøk og selvmordstanker. Stoffskifte/ernæring: Vekttap. Rapportering av bivirkninger Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Somnolens, agitasjon, aggresjon, nedsatt bevissthetsnivå, nedsatt respirasjon og koma er observert ved overdosering. Behandling: Etter akutt overdose kan magen tømmes vha. mageskylling eller fremkalling av brekninger. Intet spesifikt antidot. Behandling ved overdosering er symptomatisk og kan inkludere hemodialyse. Effektiviteten ved dialyseekstraksjon er 60% for levetiracetam og 74% for den primære metabolitten. Se Giftinformasjonens anbefalinger N03A X14. Sist endret: 30.12.2011(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag) Levetiracetam, GRANULAT I DOSEPOSER, drasjert:250mg 100 stk. (dosepose)503606 kr 624,80, 500mg 100 stk. (dosepose) 588049 kr 1125,40, 1000mg 100 stk. (dosepose) 383640 kr 2136,50. Refusjonsberettiget bruk: Tilleggsbehandling ved behandling av partielle anfall med eller uten sekundær generalisering hos voksne og barn med en kroppsvekt på minst 25 kg med epilepsi.Refusjonskode:ICPCN88 Epilepsi, ICDG40. Vilkår:Ingen spesifisert.

www.portamedica.no • Et nyttig hjelpemiddel i allmennpraksis laget av allmennpraktiserende leger.

En portal for allmennpraktiserende leger

18

Focus Legemidler på trygd 2012 nr. 1

• Oppdatert med mye nytt innhold. • BRUK OSS!


blålista - forhåndsgodkjente legemidler etter §2 i blåreseptforskriften Oppdatert 17.01.2012 Fluconazole Fludara Flunipam Fluoxetin Flutamid Flutide Flutide Nasal Flutikason Flutivate Folsyre Fontex Fortecortin Fortum Fosamax Fosrenol Fotil Fotil Forte Fragmin Fucidin Fungoral Furadantin Furix Furix Retard Furosemid

Gensumycin Giona Easyhaler Glauprost Glibenclamid Glimepirid Glivec Glucagon Glucobay Glucophage Glucos Gopten Grazax H. Haldol Depot Helixate Heminevrin Heparin Hiprex Humalog Humalog Kwikpen Humalog Mix25 Humalog Mix25 Kwikpen Humatrope Humulin Nph Humulin Nph Kwikpen Hydrea Hydrokon Hydroxyurea

G. Gabapentin Galantami Galvus Gammanorm Ganfort Garamycin Genotropin

I. Ibaril Ibumetin

Ibuprofen Ibux Imacillin Imdur Imigran Imipenem/cilastatin Immunine Imodium Imovane Imukin Imurel Increlex Inderal Retard Inegy Inexium Innohep Inovelon Inspra Instanyl Insulatard Flexpen Insulatard Penfill Insuman Basal Insuman Rapid Introna Inuxair Iopidine Ipratropiumbromid Ipraxa Ipstyl Autogel Irbesartan Irbesartan/hydroklortiazid Iressa Ismo

Ismo Retard Isoptin Isoptin Retard Isopto-maxidex Isosorbidmononitrat

Kogenate Kolkisin Naf Konakion Novum Krystallfiolett Kunstig Tårevæske Pva

J. Janumet Januvia Jext

L. Laktulose Mip Lamictal Lamisil Lamotrigin Lanoxin Lansoprazol Lantus Lasix Retard Lastin Laxabon Laxoberal Lecrolyn Lederspan Leponex Lerkanidipin Lescol Lescol Depot Lestid Letrozol Letrozole Leukeran Levaxin Levemir Levetiracetam Levolac Linatil

K. Kajos Kaleorid Kandesartan hydroklortiazid Keflex Keflin Kenacort-t Kentera Keppra Ketalar Ketobemidon Ketogan Ketorax Kiovig Klacid Klacid Od Klean-prep Klexane Klomipramin Klyx Kodein

Nyhet

pt

e es

lår

b På

NY formulering levetiracetam Levetiracetam Desitin®– granulat i dosepose Finnes i tre ulike doseringsposer: 250 mg, 500 mg og 1000 mg

Granulatene er 2 mm i diameter og inneholder 5 mg levetiracetam

Mange små granulater - med samme styrke som en tablett Forskjellige administrasjonsmuligheter: Hell granulatene rett fra posen og i munnen, drikk deretter. Kan også administreres ved å helle granulatene i kullsyreholdig drikke drikkes umiddelbart, eller man kan helle granulatene i yoghurt eller annen kald mat. De drasjerte granulatene kan også løses opp i minst 10 ml vann og administreres via en sonde eller PEG.1 Refusjonskode: ICPC: N88 Epilepsi, ICP: G40 Epilepsi Vilkår: Ingen spesifisert

Referanse: 1) SPC Focus Legemidler på trygd nr. 2012 nr. 1

19


MULTAQ® PÅ BLÅ RESEPT

Refusjonsberettiget bruk etter §2: Vedlikehold av sinusrytme etter vellykket hjertekonvertering hos voksne, klinisk stabile pasienter med paroksysmal eller persient atrieflimmer (AF) etter at alternative behandlingsmetoder er vurdert. Refusjonskoder: ICPC K78 Atrieflimmer/flutter, ICD I48 Atrieflimmer/flutter Vilkår: Ingen

MULTAQ® brukes for vedlikehold av sinusrytme, og skal ikke gis til pasienter med 3 - permanent atrieflimmer - tidligere eller pågående hjertesvikt - venstre ventrikkel systolisk dysfunksjon

Mer enn symptomlindring 1,2

1. Singh BN, et al. N Engl J Med. 2007; 357:987-99 2. Hohnloser SH et al. N Engl J Med. 2009; 360: 668-78 3. MULTAQ® SPC 11.10.11. Se FK-tekst annet sted i bladet. Se SPC og www.multaq.no for utfyllende sikkerhetsinformasjon. NO.DRO.12.01.07 20

Focus Legemidler på trygd 2012 nr. 1


blålista - forhåndsgodkjente legemidler etter §2 i blåreseptforskriften Oppdatert 17.01.2012 Lioresal Liothyronin Lipitor Lisinopril Lisinopril/hydrochlorthiazid Lisinopril/hydroklortiazid Lithionit Livostin Loceryl Locoid Lodoz Lomir Lomir Sro Lomudal Lomudal Nasal Loperamid Loratadin Losartan Losartan/ hydrochlorothiazide Losartan/hydroklortiazid Losec Mups Lovastatin Lumigan Lunelax Lyrica M. Madopar 12,5/50 Madopar 25/100

Madopar 50/200 Madopar Depot 25/100 Madopar Solubile 12,5/50 Marevan Marzine Maxalt Maxalt Rapitab Medikinet Medrol Megace Meloxicam Meronem Meropenem Mesalazin Mesasal Mestinon Metadon Metadon Dne Metadon Nyp Metex Metformin Methadon Methotrexate Metoprolol Metosyn Metronidazol Mevacor Mezavant Mianserin Micardis

Micardisplus Microlax Midazolam Migea Mildison Lipid Mindiab Minirin Minitran Mirtazapin Moclobemid Modifenac Moduretic Mite Mogadon Monoket Od Morfin Morfin-epidural Morfin-skopolamin Morfinsulfat Movicol Moxonidin Mucomyst Multaq Mycophenolatemofetil Mycostatin Myfenax Myfortic Mykofenolatmofetil

N. Nanotiv Napren-e Naprosyn Naproxen Naproxen-e Naramig Nasacort Nasonex Natriumklorid Navelbine Navoban Nebcin Nebcina Nebido Neo-mercazole Neostigmin Neotigason Neupro Neurontin Nexium Nitro-dur Nitroglycerin Nitrolingual Nobligan Nobligan Retard Nolvadex Nootropil Norditropin Noritren

Normorix Mite Norprolac Norprolac Startpakning Norspan Norvasc Noskapin Novomix 30 Flexpen Novomix 30 Penfill Novorapid Novorapid Flexpen Novorapid Penfill Novoseven Nozinan Nuelin Depot Nutropinaq Nycoplus Folsyre O. Octagam Octanate Octaplex Octostim Octreotide Oculac Oftagel Oftan Olanzapin Olanzapine Olje-glycerol Olmetec

C Multaq «sanofi-aventis» Antiarytmikum. ATC-nr.: C01B D07 TABLETTER, filmdrasjerte 400 mg: Hver tablett inneh.: Dronedaronhydroklorid 400 mg, laktosemonohydrat. Fargestoff: Titandioksid (E 171). Indikasjoner: Vedlikehold av sinusrytme etter vellykket hjertekonvertering hos voksne, klinisk stabile pasienter med paroksysmal eller persisterende atrieflimmer (AF). Bør pga. sikkerhetsprofilen bare forskrives etter at alternative behandlingsmuligheter er vurdert. Skal ikke gis til pasienter med venstre ventrikkel systolisk dysfunksjon eller til pasienter med pågående eller tidligere episoder av hjertesvikt. Dosering: Behandling bør kun startes og følges opp under veiledning av spesialist. Behandling kan startes opp poliklinisk. Anbefalt dose er 400 mg 2 ganger daglig. Ved uteglemt dose skal neste dose tas ved planlagt tidspunkt uten å dobles. Barn og ungdom <18 år: Ikke anbefalt. Eldre: Dosejustering er ikke nødvendig. Nedsatt leverfunksjon: Kontraindisert ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (se Forsiktighetsregler). Ingen dosejustering er nødvendig ved mild til moderat nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Kontraindisert ved sterkt nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance <30 ml/minutt). Ingen dosejustering er nødvendig hos andre pasienter med nedsatt nyrefunksjon. Administrering: Tas fortrinnsvis til frokost og kveldsmat. Grapefruktjuice skal unngås. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. AV-blokk grad II eller III. Fullstendig grenblokk. Distal blokk. Sinusknutedysfunksjon. Ledningsdefekter i atriene. «Sick sinus»-syndrom (bortsett fra brukt sammen med en fungerende pacemaker). Bradykardi <50 slag/minutt. Permanent AF med varighet ≥6 måneder (eller ukjent varighet) og hvor forsøk på å gjenopprette sinusrytme ikke lenger vurderes. Ustabile hemodynamiske tilstander. Tidligere eller nåværende hjertesvikt eller venstre ventrikkel systolisk dysfunksjon. Lever- og lungetoksisitet relatert til tidligere bruk av amiodaron. Samtidig behandling med sterke CYP 3A4-hemmere, som ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, telitromycin, klaritromycin, nefazodon og ritonavir. Legemidler som induserer «torsades de pointes» som fenotiaziner, cisaprid, bepridil, trisykliske antidepressiver, terfenadin og visse orale makrolider, antiarytmika klasse I og III. QTC Bazett intervall ≥500 millisekunder. Alvorlig nedsatt leverfunksjon. Sterkt nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance <30 ml/minutt). Forsiktighetsregler: Regelmessig vurdering av hjerte-, lever- og lungefunksjon anbefales. Ved AF-tilbakefall bør seponering vurderes. Behandlingen bør stoppes hvis pasienten utvikler noen av tilstandene som er kontraindisert. EKG anbefales minst hver 6. måned. Hvis permanent AF utvikles skal dronedaron seponeres. Pasienten bør vurderes grundig mht. symptomer på hjertesvikt med stuvning, og skal rådes til å konsultere lege ved symptomer på hjertesvikt (vektøkning, deklive ødem, dyspné). Hvis hjertesvikt eller venstre ventrikkel systolisk dysfunksjon utvikles, skal behandlingen avsluttes. Forsiktighet utvises hos pasienter med koronararteriesykdom. Forsiktighet utvises hos eldre pasienter ≥75 år med multippel komorbiditet. Hepatocellulær leverskade, inkl. livstruende akutt leversvikt, er rapportert. Leverfunksjonsprøver bør utføres før oppstart av behandling, 1 uke og 1 måned etter behandlingsstart, deretter månedlig i 6 måneder, i 9. og 12. måned, og siden periodisk. Dersom ALAT er ≥3 × øvre normalgrense (ULN) bør ny måling gjøres innen 48-72 timer. Om denne bekrefter ALAT ≥3 × ULN bør dronedaron seponeres. Nødvendige undersøkelser og tett observasjon av pasienter fortsettes inntil ALAT er normalisert. Pasienten skal oppfordres til straks å rapportere symptomer på potensiell leverskade (som nyoppstått vedvarende magesmerte, tap av appetitt, kvalme, oppkast, feber, uvelhet, utmattelse, gulsott, mørk urin eller kløe) til legen. Økning i plasmakreatinin (gjennomsnittlig 10 mmol/liter) kan inntreffe tidlig etter behandlingsstart og vil ev. nå et platå etter 7 dager. Plasmakreatinin bør måles før og 7 dager etter oppstart. Ved økt kreatininemi bør serumkreatinin måles etter enda 7 dager. Dersom ingen ytterligere økning i kreatininemi observeres brukes denne verdien som en ny baselinereferanse. Ved fortsatt økt serumkreatinin bør seponering vurderes. Kreatininemi skal ikke nødvendigvis føre til at behandling med ACE-hemmere eller angiotensin II-reseptorantagonister seponeres. Større økninger i kreatinin og blodureanitrogen er rapportert, dette er reversibelt etter seponering i de fleste tilfeller. Kalium- eller magnesiummangel korrigeres før oppstart og under dronedaronbehandling. Dronedaron kan indusere en moderat QTC Bazett-forlengelse (ca. 10 millisekunder), relatert til forlenget repolarisering. Disse endringene er knyttet til den terapeutiske effekten av dronedaron og er ikke et tegn på toksisitet. Oppfølging, inkl. EKG, anbefales under behandling. Hvis QTC Bazett-intervallet er ≥500 millisekunder, skal dronedaronbehandlingen seponeres. Dronedaron har lav proarytmisk effekt. En nedgang i arytmisk død er observert. Proarytmisk effekt kan imidlertid oppstå i spesielle situasjoner slik som ved samtidig bruk av proarytmiske legemidler og/eller ved elektrolyttforstyrrelser. Tilfeller av interstitiell lungesykdom (inkl. pneumonitt og lungefibrose) er rapportert. Innsettende dyspné eller ikke-produktiv hoste kan være relatert til lungetoksisitet og pasienten bør overvåkes nøye klinisk. Hvis lungetoksisitet bekreftes skal behandlingen avsluttes. Preparatet skal ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en spesiell form for hereditær laktasemangel (lapp-laktasemangel) eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Interaksjoner: Se også Kontraindikasjoner. Overvåkning av samtidig administrerte legemidler som digoksin og antikoagulantia er påkrevd. Potente CYP 3A4-indusere som rifampicin, fenobarbital, karbamazepin, fenytoin og johannesurt er ikke anbefalt. MAO-hemmere kan redusere utskillelse av den aktive metabolitten til dronedaron og brukes med forsiktighet. Dronedaron har potensial til å interagere med legemidler som er substrater for P-glykoproteiner, CYP 3A4 og CYP 2D6. Samtidig bruk av digoksin anbefales ikke da dette vil føre til en økt plasmakonsentrasjon av digoksin og mulig synergistisk effekt på hjertefrekvens og atrioventrikulær ledning. Klinisk og biologisk undersøkelse, inkl. blodprøver og EKG anbefales, og digoksindosen bør halveres. Dronedaron kan øke plasmakonsentrasjonen av sirolimus og takrolimus, dosen justeres om nødvendig. Betablokkere eller kalsiumantagonister med dempende effekt på sinus- og AV-knuten skal brukes med forsiktighet. Preparatene startes opp med lav dose og opptitrering skal kun gjøres etter EKG-vurdering. Hos pasienter som allerede bruker kalsiumantagonister eller betablokkere ved oppstart av dronedaronbehandling, skal EKG tas og dosen justeres om nødvendig. Statiner skal brukes med forsiktighet. Lavere start- og vedlikeholdsdose av statiner skal vurderes, og pasienten monitoreres for kliniske tegn på muskeltoksisitet. INR bør overvåkes nøye etter start av dronedaron hos pasienter som bruker vitamin K-antagonister, iht. disses preparatomtale. Pasienten skal advares mot å drikke grapefruktjuice under dronedaronbehandling. Dronedaron øker eksponeringen av dabigatran. Samtidig bruk anbefales ikke. Graviditet/Amming: Fertilitet: Dyrestudier har ikke vist påvirkning av fertilitet. Overgang i placenta: Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Ikke anbefalt under graviditet. Kvinner i fertil alder må bruke sikker prevensjon. Overgang i morsmelk: Dronedaron og metabolitter utskilles i melk hos dyr. Fordelen barnet har av ammingen og fordelen kvinnen har av behandling skal veies opp mot hverandre. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Hjerte/kar: Hjertesvikt med stuvning. Undersøkelser: Økt plasmakreatinin, forlenget QTC Bazett. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Diaré, oppkast, kvalme, abdominalsmerter, dyspepsi. Hjerte/kar: Bradykardi. Hud: Utslett (inkl. generalisert, makulært, makulopapulært), kløe. Lever/galle: Unormale leverfunksjonsprøver. Øvrige: Utmattelse, asteni. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Erytem (inkl. erytem og erytematøst utslett), eksem, fotosensitivitetsreaksjon, allergisk dermatitt, dermatitt. Luftveier: Interstitiell lungesykdom, inkl. pneumonitt og lungefibrose. Nevrologiske: Dysgeusi. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Lever/galle: Hepatocellulær leverskade, inkl. livstruende akutt leversvikt. Nevrologiske: Ageusi. Overdosering/Forgiftning: Intet spesifikt antidot. Støttende og symptomlindrende behandling. Det er ukjent om dronedaron og/eller metabolitter kan fjernes ved dialyse. Se Giftinformasjonens anbefalinger C01B D07 side d. Pakninger og priser: 20 stk. (blister) kr. 332,10. 100 stk. (endose) kr. 1.504,70. Refusjonsberettiget bruk: Vedlikehold av sinusrytme etter vellykket hjertekonvertering hos voksne, klinisk stabile pasienter med paroksysmal eller persient atrieflimmer (AF) etter at alternative behandlingsmetoder er vurdert. Refusjonskoder: ICPC K78 Atrieflimmer/flutter, ICD I48 Atrieflimmer/flutter. Vilkår: Ingen. Sist endret: 01.02.2012

SANOFI - Pb 133, 1325 Lysaker - Tel.: 67 10 71 00 - Fax: 67 10 71 01 - www.sanofi.no

Multaq_Focus_annonse_ny-refusjon.indd 2

Focus Legemidler på trygd nr. 2012 nr. 1 21 25.01.12 09.53


Referanser: 1. QUTENZA SPC, www.felleskatalogen.no. 2. Backonja M, et al. Lancet Neurol 2008;7(12):1106–1112. Erratum in Lancet Neurol 2009;8:31. 3. Simpson DM, et al. Neurology 2008;70(24):2305–2313. 4. CHMP assessment report for QUTENZA (EPAR). 2009. EMEA, London, UK. Available from: www.emea.europa.eu/humandocs PDFsEPAR QUTENZA/H-909-en6.pdf (accessed 18 Nov 2009). 5. McCormack PL, Drugs 2010; 70 (14) 1831–1842.

T N Å PÅ B L Å R E S E STP PÅ SID EN REF US JO NS BET ING

ELS ER SE FK- TEK

N Y S M E R T E B E H A N D L I N G! EN TIMES APPLISERING, T R E M Å N E D E R S S M E R T E L I N D R I N G .1–2

BEHANDLE LOKALISERT PERIFER NEVROPATISK SMERTE LOKALT – UNNGÅ SYSTEMISKE BIVIRKNINGER 1–4 Nevropatisk smerte er en problematisk lidelse for mange pasienter. Mange behandles uten en tilstrekkelig smertelindring, og får bivirkninger av den smertebehandling de har. Nå kan du lære deg mer om Qutenza, et nytt legemiddel for disse pasientene. Dette er QUTENZA • Kutan behandling – appliseres direkte på det smertefulle området1 • 30 til 60 minutters applisering, maks fire ganger per år1 • Rask og langvarig effekt (minst 12 uker)1,4,5 • En høy konsentrasjon av capsaicin frisettes i huden via en kutan film1–3 • Samme substans som finnes i chilipepper • Gir ikke systemiske bivirkninger1–4 Nå finnes QUTENZA på Internett. På www.qutenza.no kan du blant annet bestille informasjonsmateriale og se en instruksjonsfilm som viser hvordan en behandling foregår.

Astellas Pharma | Solbråveien 47 | 1383 Asker | Telefon 66 76 46 00 | Faks 66 90 35 20 kontakt@no.astellas.com | www.astellas.no 22

Focus Legemidler på trygd 2012 nr. 1

C Qutenza Lokalanestetikum. ATC-nr.: N01B X04. HUDPLASTER 8%: Hvert hudplaster (280 cm2) inneh.: Capsaicin 179 mg tilsv. 640 µg capsaicin pr. cm2 plaster (8%  v/v), silikonlim, dietylenglykolmonoetyleter, silikonolje, etylcellulose N50 (E 462). Indikasjoner: For behandling av perifere nevropatiske smerter hos voksne uten diabetes, alene eller i kombinasjon med andre smertestillende legemidler. Dosering: Hudplasteret skal påføres de mest smertefulle hudområdene (bruk maks. 4 plastre). Smertefulle områder bør fastslås av legen og avmerkes på huden. Hudplasteret skal appliseres på intakt, ikke-irritert, tørr hud og skal bli sittende på i 30 minutter på føttene (f.eks. hivrelatert nevropati) og 60 minutter på andre områder (f.eks. postherpetisk nevralgi). Behandlingen kan gjentas hver 90. dag ved vedvarende eller tilbakevendende smerter. Hudplasteret skal appliseres av lege eller av annet helsepersonell under tilsyn av lege. Nitrilhansker bør alltid brukes ved håndtering av hudplasteret og ved vask av behandlingsområder. Latekshansker skal ikke brukes da de ikke gir god nok beskyttelse. Plastre skal ikke komme i nærheten av øyne eller slimhinner. Direkte kontakt med hudplasteret, brukt gasbind eller brukt rensegel bør unngås Om nødvendig bør hår på affiserte områder klippes for at plasteret skal festes bedre (ikke barber). Behandlingsområdet skal vaskes forsiktig med såpe og vann. Etter hårfjerning og vask skal huden tørkes godt. Behandlingsområdet bør forbehandles med et lokalanestetikum før applisering av hudplasteret, for å redusere ubehag i forbindelse med appliseringen. Lokalanestetikumet bør påføres slik at det dekker hele behandlingsområdet, samt 1-2  cm utenfor området. Lokalanestetikumet bør brukes i samsvar med bruksanvisningen. Forbehandling med 4% topisk lidokain i 60 minutter ble benyttet i studier. Hudplasteret er til engangsbruk og kan klippes til riktig størrelse og fasong for behandlingsområdet. Tilklipping skal utføres før avrivningslaget fjernes. Avrivningslaget skal ikke fjernes før like før applisering. For ytterligere informasjon om applisering, se SPC. For å sikre at plasteret holdes i kontakt med behandlingsområdet, kan det brukes elastiske sokker eller gasbind. Plasteret bør fjernes forsiktig og langsomt ved å rulle plasteret innover, for å begrense faren for aerosoldannelse av capsaicin. Etter fjerning av plasteret skal behandlingsområdet påføres rikelig med rensegel, som skal sitte på i minst 1 minutt. Rensegelen bør tørkes av med tørt gasbind, for å fjerne gjenværende capsaicin fra huden. Etter at rensegelen er tørket av skal hudområdet vaskes forsiktig med såpe og vann. Brukte plastre bør kastes umiddelbart etter bruk i egnet beholder for medisinsk avfall. Akutte smerter under og etter prosedyren bør behandles med lokal avkjøling (som kald kompress) og orale analgetika (f.eks. korttidsvirkende opioider). Nedsatt nyre- og/ eller leverfunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig. Barn: Ikke anbefalt til barn og ungdom pga. manglende data vedrørende sikkerhet og effekt. Kon­ traindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Qutenza skal brukes kun på tørr, intakt (uskadet) hud og ikke i ansiktet, over hårfestet på hodet, og/eller i nærheten av slimhinner. Capsaicineksponering medfører forbigående erytem og svie, og slimhinner er spesielt utsatt. Inhalasjon av luftbåren Capsaicin kan gi hoste eller nysing. Ved kontakt med hud som ikke skal behandles, bør rensegel påføres, virke i 1 minutt og tørkes av med tørt gasbind. Hudområdet vaskes deretter forsiktig med såpe og vann. Ved svie i øyne, hud eller luftveier bør den affiserte personen flyttes bort fra det stedet der Qutenza er håndtert. Øyne eller slimhinner skal skylles /vaskes med vann. Relevant medisinsk behandling bør gis ved åndenød. Forbigående blodtrykksøkning (gjennomsnittlig <8 mm Hg) under og kort tid etter behandlingen er observert som følge av behandlingsrelatert smerteøkning, og blodtrykket bør over våkes under behandlingen. Ved økte smerter, bør tilleggsbehandling gis, som lokal avkjøling eller orale analgetika (f.eks. korttidsvirkende opioider). Ved ustabil eller dårlig kontrollert hypertensjon eller nylige kardiovaskulære komplikasjoner, bør risikoen for kardiovaskulære bivirkninger, som følge av mulig stress ved prosedyren, vurderes før oppstart. Behandlingsrelatert reduksjon av nevrologisk funksjon er ikke sett i kliniske studier, men mindre og forbigående endringer i sensorisk funksjon (f.eks. varmedeteksjon) er rapportert. Forsiktighet utvises ved økt risiko for bivirkninger, som følge av mindre endringer i sensorisk funksjon. Begrenset erfaring med pasienter med smertefull diabetesnevropati (PDN). Gjentatte behandlinger hos pasienter med PDN, er ikke undersøkt. Rensegelen inneholder butylhydroksyanisol, som kan gi lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem) eller irritasjon i øyne og slimhinner. Interaksjoner: Ingen studier er utført, da det er vist at det kun forekommer forbigående lave systemiske capsaicinnivåer. Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Ingen kliniske data fra bruk under graviditet. Dyrestudier har ikke vist teratogene effekter. Sannsynligheten for at capsaicin øker risikoen for utviklingsavvik når det gis til gravide er svært lav. Forsiktighet må imidlertid utvises ved forskrivning til gravide. Ingen kliniske data fra bruk under amming. Det anbefales å ikke amme på behandlingsdagen. Bivirkninger: Vanligst rapportert er lokal forbigående svie, smerter, erytem og kløe på appliseringsstedet. Bivirkningene er forbigående, selvbegrensende og vanligvis av lett til moderat intensitet. Svært vanlige (>1/10): Øvrige: Smerter og erytem på appliseringsstedet. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Øvrige: Kløe, papler, vesikler, ødem,hevelse og tørrhet på appliseringsstedet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Kvalme. Hjerte/kar: Førstegrads AV-blokk, takykardi, palpitasjoner. Hud: Kløe. Hypertensjon. Infeksiøse: Herpes zoster. Luftveier: Hoste, halsirritasjon. Muskelskjelettsystemet: Smerte i ekstremiteter, muskelspasmer. Nevrologiske: Dysgeusi, hypoestesi, svie. Undersøkelser: Økt blodtrykk. Øye: Øyeirritasjon. Øvrige: Urticaria, parestesi, dermatitt, hyperestesi, betennelse, reaksjon, irritasjon og blåmerker på appliseringsstedet. Perifert ødem. Overdosering/Forgiftning: Ingen rapporterte tilfeller. Hudplasteret skal appliseres av lege eller under tilsyn av lege. Overdosering er derfor lite sannsynlig. Overdosering kan være forbundet med reaksjoner på appliseringsstedet, f.eks. smerter , erytem og kløe på appliseringsstedet. Ved mistanke om overdosering bør plasteret fjernes forsiktig og rensegel påføres (se Forsiktighetsregler). Støttetiltak bør iverksettes etter klinisk behov. Intet spesifikt antidot. Pakninger og priser (pr. 24.01.2012): 1 stk. (hudplaster) 2615,50 kr. Refusjon:  Refusjonsberettiget bruk: Behandling av perifere nevropatiske smerter hos voksne uten diabetes, alene eller i kombinasjon med andre smertestillende legemidler. Palliativ behandling i livets sluttfase. Refusjonskode: ICPC: -71 Kroniske, sterke smerter. -90 Palliativ behandling i livets sluttsfase. ICD: -71 Kroniske, sterke smerter. -90 Palliativ behandling i livets sluttsfase. Vilkår nr: 111. Smerteanalyse skal være utført, og dokumenteres i journal. Det skal brukes et validert verktøy for diagnostikk, vurdering av smertegrad og evaluering av effekt av legemiddeltiltak. 112. Behandlingen skal følges opp etter 3 måneder. Legen skal spesielt vurdere effekten opp mot bivirkninger, og behandlingen skal bare kontinueres dersom det har skjedd en vesentlig eller betydelig effekt som påvirker pasientens livskvalitet og/eller funksjonsevne. Dette skal dokumenteres i journal. 136. Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder. Basert på preparatomtale godkjent av Statens Legemiddelverk 11.02.2010. Full preparatomtale kan rekvireres hos QTZ-110702 Astellas Pharma. Sist endret: 08.11.11


blålista - forhåndsgodkjente legemidler etter §2 i blåreseptforskriften Oppdatert 17.01.2012 Olmetec Comp Omeprazol Omnic Omnitrope Onbrez Breezhaler Ondansetron Onglyza Opatanol Opiumdråper/tinktur Oprymea Optinate Orfiril Orfiril Long Orfiril Retard Orudis Osvaren Oxis Turbuhaler Oxycodone Oxycontin Oxynorm P. Palladon Panodil Pantoprazol Paracet Paralgin Forte Paralgin Major Paralgin Minor Parlodel Paroxetin Pegasys Pegintron Penicillin Penomax Pentasa Pentrexyl Persantin Persantin Retard Pevaryl Pevaryl Depot Pevaryl Kombinasjonspakning

Pevisone Phenergan Phos-ex Phosphoral Physiotens Pilokarpin Pilokarpin Minims Pinex Pinex Forte Pinex Major Piroxicam Plaquenil Plavix Plendil Polaramin Postafen Pradaxa Pramipexol Pramipexole Pranolol Pravachol Pravastatin Pred-clysma Prednisolon Primolut-n Probecid Procren Depot Prograf Progynova Prolia Promixin Propyltiouracil Proscar Provera Pulmicort Pulmicort Turbuhaler Pulmozyme Puri-nethol Pursennid Q. Questran Questran Loc

Quetiapin Qutenza R. Racemisk Amfetamin Ramipril Rapamune Rebetol Refacto Af Relifex Relistor Relpax Remeron Remeron-s Reminyl Renagel Renitec Renitec Comp Renitec Comp Mite Renvela Requip Requip Depot Revlimid Rhinocort Rhinocort Turbuhaler Ribavirin Ridaura Risedronat Risperdal Risperdal Consta Risperidon Rispolept Consta Ritalin Rivastigmin Rivastigmine Rivotril Robinul Rocaltrol Roceron Ropiniro Rovamycin

S. Sabrilex Saizen Saizen Click.easy Salazopyrin En Salbutamol Salofalk Salofalk Sandimmun Neoral Sandostatin Sandostatin Lar Sarotex Sarotex Retard Scopoderm Selegilin Selexid Seloken Selozok Selo-zok Sendoxan Serdolect Seretide Seretide Diskus Serevent Serevent Diskus Seroquel Seroxat Sertralin Sevikar Sifrol Silkis Simplex Simvastatin Sinemet Sinemet 12,5/50 Sinemet 25/100 Sinemet Depot Mite Sinequan Singulair Skopolamin Sobril Solian Solu-medrol

Solvipect Comp Somac Sorbangil Sortis Sotalol Spersadex Spersallerg Spiriva Spirix Sporanox Stalevo Stemetil Sterilt Vann Sterk Hostesirup Stesolid Stesolid Prefill Stilnoct Stilnox Strattera Subcuvia Sumatriptan Suprefact Depot Surmontil Sutent Sycrest Symbicort Forte Turbuhaler Symbicort Mite Turbuhaler Symbicort Turbuhaler Synalar Synalar 0,025% m/Chinoform Synarel Synarela T. Tacni Tacrolimus Sandoz Taflotan Taloxa Tambocor Tambocor Retard Tamoxifen Tamsulosin

Focus Legemidler på trygd nr. 2012 nr. 1

23


Vesicare reduserer antallet episoder med urgency hos pasienter med overaktiv blære. De klarer å holde seg lenger og antallet inkontinensepisoder reduseres.1 Riktig behandling kan forenkle hverdagen for disse pasientene og en enkel aktivitet som å ta seg en motorsykkeltur kan fortsatt være enkel.

C Vesicare Urologisk spasmolytikum. atC-nr.: G04B D08 TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg og 10 mg: Hver tablett inneh.: Solifenacinsuksinat 5 mg, resp. 10 mg tilsv. solifenacin 3,8 mg, resp. 7,5 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: 5 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 10 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Indikasjoner: Symptomatisk behandling av urgeinkontinens og/eller hyppig vannlating og økt vannlatingstrang som kan forekomme hos pasienter med overaktiv blære. Dosering: Voksne inkl. eldre: 5 mg 1 gang daglig. Dosen kan økes til 10 mg 1 gang daglig etter behov. Barn og unge: Sikkerhet og effekt er foreløpig ikke tilstrekkelig dokumentert. Bør derfor ikke brukes til barn. Nedsatt nyrefunksjon: Pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance ≤30 ml/minutt) må behandles med forsiktighet, maks. 5 mg 1 gang daglig. Nedsatt leverfunksjon: Pasienter med moderat nedsatt leverfunksjon («Child-Pugh» grad 7-9) må behandles med forsiktighet, maks. 5 mg 1 gang daglig. tablettene kan tas uavhengig av mat og bør svelges hele med vann. Kontraindikasjoner: Urinretensjon, alvorlige gastrointestinale sykdommer (inkl. toksisk megacolon), myasthenia gravis eller trangvinklet glaukom og hos pasienter som står i fare for å utvikle disse sykdommene. Overfølsomhet for virkestoffet eller et eller flere av hjelpestoffene. Hemodialysebehandling. alvorlig nedsatt leverfunksjon. alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller moderat nedsatt leverfunksjon som behandles med en potent CYP 3a4-hemmer, f.eks. ketokonazol. Forsiktighetsregler: andre årsaker til hyppig vannlating (hjertesvikt eller nyresykdommer) bør vurderes før behandling med Vesicare innledes. Ved urinveisinfeksjon bør egnet antibakteriell behandling innledes. Brukes med forsiktighet av pasienter med klinisk betydelig blæreobstruksjon med risiko for urinretensjon, gastrointestinale obstruktive sykdommer, risiko for nedsatt gastrointestinal motilitet, alvorlig nedsatt nyrefunksjon, moderat nedsatt leverfunksjon, hiatushernie/gastroøsofageal refluks og/eller pasienter som behandles med legemidler (som f.eks. bisfosfonater) som kan forårsake eller føre til en forverring av øsofagitt, autonom nevropati. Brukes med forsiktighet ved samtidig bruk av en potent CYP 3a4-hemmer. Sikkerhet og effekt er ennå ikke undersøkt hos pasienter med en nevrogen årsak til detrusor-overaktivitet. Pasienter med sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en spesiell form for hereditær laktasemangel (lapp lactase deficiency) eller glukose-galaktosemalabsorpsjon bør ikke ta dette legemidlet. Solifenacin kan forårsake tåkesyn, og mer sjeldent, somnolens og tretthet, og evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner kan påvirkes negativt. Interaksjoner: Samtidig behandling med andre legemidler som har antikolinerge egenskaper, kan føre til mer uttalt terapeutisk effekt og flere bivirkninger. Det bør gå ca. 1 uke mellom avsluttet behandling med solifenacin før en annen antikolinerg behandling innledes. Solifenacins terapeutiske effekt kan bli redusert ved samtidig administrering av kolinerge reseptoragonister. Solifenacin kan redusere virkningen av midler som stimulerer den gastrointestinale motiliteten, f.eks. metoklopramid og cisaprid. Solifenacin metaboliseres av CYP 3a4. Derfor bør maks. solifenacindose begrenses til 5 mg ved samtidig behandling med ketokonazol eller terapeutiske doser av andre potente CYP 3a4-hemmere (f.eks. ritonavir, nelfinavir, itrakonazol). Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Forsiktighet må utvises ved forskrivning til gravide. Overgang i morsmelk: Bruk under amming bør unngås. Bivirkninger: Klassespesifikke, antikolinerge bivirkninger av (vanligvis) mild eller moderat grad. Hyppigheten er doserelatert. Munntørrhet er sett hos 11% behandlet med 5 mg 1 gang daglig og hos 22% behandlet med 10 mg 1 gang daglig. Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Munntørrhet. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Forstoppelse, kvalme, dyspepsi, abdominalsmerter. Syn: tåkesyn. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Gastroøsofageale reflukssykdommer, tørr hals. Hud: tørr hud. Infeksiøse: Urinveisinfeksjon, cystitt. luftveier: nasal tørrhet. nevrologiske: Somnolens, dysgeusi. Syn: tørre øyne. Urogenitale: Vannlatingsbesvær. Øvrige: tretthet, perifere ødemer. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Obstruksjon i colon, fekal impaksjon. Urogenitale: Urinretensjon. Svært sjeldne (<1/10 000): Gastrointestinale: Oppkast. Hud: Erythema multiforme, kløe, utslett, urticaria. nevrologiske: Svimmelhet, hodepine. Psykiske: Hallusinasjoner, forvirringstilstand. Etter markedsføring: Qtforlengelse, «torsades de pointes». Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Overdosering kan potensielt føre til alvorlige antikolinerge effekter. Høyeste dose som ved et uhell ble gitt til en pasient, var 280 mg i løpet av 5 timer. Det førte til mentale endringer som ikke krevde sykehusinnleggelse. Behandling: Ved overdosering bør aktivt kull gis. Ventrikkelskylling kan være nyttig dersom den gjennomføres innen 1 time, men det bør ikke fremkalles brekninger. Symptomatisk behandling. En bør ved overdosering være spesielt oppmerksom på pasienter med kjent risiko for Qt-forlengelse (f.eks. hypokalemi, bradykardi og samtidig administrering av legemidler som er kjent for å forlenge Qt-intervall) og relevante eksisterende hjertesykdommer (f.eks. myokardiskemi, arytmi, kongestiv hjertesvikt). Se Giftinformasjonens anbefalinger G04B D08 side d. Pakninger og priser (pr. 01.12.2012): 5 mg: 30 stk. 359,20 kr., 90 stk. 1007,70 kr., 100 stk. 1115,80 kr. 10 mg: 30 stk. 441,50 kr., 90 stk. 1254,60 kr., 100 stk. 1390,10 kr. T: Refusjonsberettiget bruk: Motorisk hyperaktiv neurogen blære med lekkasje (urge-inkontinens). Refusjonskode: ICPC: U04 Urininkontinens ICD: n39.4 annen spesifisert urininkontinens Vilkår: Ingen spesifisert. Basert på preparatomtale godkjent av Statens legemiddelverk 20.11.2009. Full preparatomtale kan rekvireres hos Astellas Pharma. Sist endret: 16.09.2010. astellas Pharma, Solbråveien 47, n-1383 asker, tel: +47 66 76 46 00, Fax: +47 66 90 35 20, kontakt@no.astellas.com, www.astellas.no, www.astellas-bestilling.no. Referanse: 1. Karram et al. urology, volume 73, number 1, January 2009, p. 14-18. Mot overaktiv blære 24

Focus Legemidler på trygd 2012 nr. 1

VES-100361 01.2012 RElEVanS.nEt

Kameratene slutter nok snart å ringe.


blålista - forhåndsgodkjente legemidler etter §2 i blåreseptforskriften Oppdatert 17.01.2012 Tarceva Targiniq Targocid Tarivid Tasigna Tears Naturale Tears Naturale c/konserveringsmiddel Tegretol Tegretol Retard Telfast Temgesic Temodal Temomedac Temozolomid Temozolomide Tenormin Terbasmin Turbuhaler Terbinafin Testim Testogel Tetracyclin Tetralysal Tevagrastim Teveten Teveten Comp Thalidomide Celgene Theo-dur Ticlid

Tienam Tilavist Timosan Tobi Toilax Toilax Kombinasjonspakning Tolvon Topimax Topiramat Tostran Toviaz Tramado Tramagetic Tramagetic Retard Trandate Transiderm-nitro Travatan Trental Triatec Trilafon Trilafon Dekanoat Trileptal Trimetoprim Trimonil Retard Trisekvens Trobalt Trusopt Truxal

U. Ultracortenol Uniloc V. Valaciclovir Valcyte Valium Vallergan Valoid Valsartan Valsartan/ hydrochlorothiazide Valsartan/hydrochlorthiazid Valtrex Vancomycin Vantas Varilrix Venlafaxin Venlix Ventoline Vepesid Verakard Vesicare Vexol Vibranord Victoza Vimovo Vimpat

Viscotears Vi-siblin Vitamin B12 Vitamin B12 Depot Vival Voltaren Votrient

Zebinix Zestoretic Zestoretic Mite Zestril Zinacef Zocor Zofran Zoladex Zoloft Zolpidem Zomacton Zomig Zomig Nasal Zomig Rapimelt Zonegran Zopiclone Zopiklon Zovirax Zovirax Zyloric Zypadhera Zyprexa Zyprexa Velotab Zyrtec Zyvoxid

W. Warfarin Weifapenin Wellbutrin Retard Wilate X. Xalatan Xalcom Xamiol Xarelto Xeloda Xeplion Z. Zaditen Zalasta Zanidip Zanipress Zantac Zarzio

Honorartakster for legeerklæringer - Gjeldende fra 1. juli 2011 Takst gruppe Takst

Blankett

Navn

Beløp kr

L1

15,-

Blankett NAV 08-07.04

Vurdering av arbeidsmulighet/sykemlding

L4

65,-

Blankett NAV 08-07.04

Medisinske årsaker til at arbeidsrelatert aktivitet ikke er igangsatt.

L8

127,-

Blankett NAV 08-20.05 Blankett NAV 09-06.05

Søknad om unntak for arbeidsgiveransvar Krav om forhåndsgodkjenning - økt antall stønadsdager med

L10

159,-

Blankett NAV 10-07.03

Hjelpemidler - Søknad om varig utlån, Tolkehjelp - Søknad for ny bruker

Blankett NAV 10-07.10

L15

241,-

L20

295,-

Søknad om ortopediske hjelpemidler

L25

399,-

Blankett NAV 06-03.04 Blankett NAV 06-04.04 Blankett NAV 13-00.41

Søknad om grunnstønad Søknad om hjelpestønad Yrkesskade/yrkessykdom (se merknad)

L30

480,-

Se merknad

Spesialisterklæring, for hver påbegynt halvtime over utover 2 timer

L34

3,65,-

Se merknad

Godtgjørelse per km for reiseutgifter ifm dialogmøter. Følger Statens reiseregulativ

L35

1018,-

Se merknad

L35d

1140,-

Legespesialisters (inkludert spesialister i allmennmedisin) deltagelse i dialogmøter, for den første timen

L36

509,-

Leges deltakelse i dialogmøte, for hver påbegynte halvtime utover 1 time

L36d

570,-

Legespesialisters (inkludert spesialister i allmennmedisin) deltagelse i dialogmøter, for hver påbegynte halvtime utover 1 time

L40

643,-

Blankett NAV 10-07.40 Blankett NAV 08-07.08

Søknad om stønad til bil Legeerklæring ved arbeidsuførhet

L90

1442,-

Blankett NAV 13-00.30 Blankett NAV 13-00.11 Blankett NAV 31-00.01.01

Yrkesskade/yrkessykdom - se merknad Yrkesskade/yrkessykdom ved hørselstap Krigspensjon

L120

1923,-

L180

2887,-

Takst

Tekst

Hon

Merk

Rep

H1

Utfylling av blankett NAV 05-14.05. NAV 05-14.08, NAV 05-14.09 og NAV 05-14.10

152,-

H1

rep

Deltakelse i dialogmøte - manuell terapeut, kiropraktor, per 1/2 time

Leges deltakelse i dialogmøte, for den første timen

Spesialisterklæring for de to første timer Blankett E 213 Blankett AUS 109

EØS - detaljert legeerklæring Australia- detaljert legeerklæring

Focus Legemidler på trygd nr. 2012 nr. 1

25


2012 Egenandeler for helsetjenester Barn under 16 år er fritatt fra å betale egenandeler for tjenestene under egenandelstak 1. Ved behandling hos psykolog er barn og ungdom under 18, samt pasienter med HIV-infeksjon, fritatt fra å betale egenandeler. I tillegg til egenandel kan det kreves pasientbetaling for enkelte tjenester/materiell o.a. Slik pasientbetaling kan ikke føres på egenandelskortet, og kan også kreves av pasienter som er fritatt egenandeler. Frikort: Når du har betalt egenandeler opp til et visst beløp, kan du få frikort. Da slipper du å betale egenandeler resten av kalenderåret.

Egenandelstak 2010 - Gjeldende fra 1. januar 2012 Type

Sats

Egenandelstak 1

kr. 1.980,-

Egenandelstak 2

kr. 2.560,-

Egenandeler under egenandelstak 1: Egenandeler hos lege - Gjeldende fra 1. juli 2011 Type

Dag

Kveld

Konsultasjon hos allmennlege/legevakt

kr. 136,-

kr. 229,-

Konsultasjon hos allmennlege/legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin

kr. 180,-

kr. 269,-

Sykebesøk fra allmennlege/legevakt

kr. 180,-

kr. 295,-

Sykebesøk av allmennlege som er spesialist i allmennmedisin

kr. 210,-

kr. 325,-

Konsultasjon hos/sykebesøk fra spesialist. Konsultasjon ved poliklinikk når ansvarlig lege er spesialist

kr. 307,-

Forespørsel, rådgivning ved frammøte eller bud

kr. 45,-

Laboratorieprøver

kr. 47,-

Røntgen

kr. 218,-

Egenandel ved kjøp av legemidler/medisinsk utstyr på blå resept - Gjeldende fra 1. januar 2010 Ved kjøp av legemidler/medisinsk utstyr på blå resept: 38 prosent av reseptbeløpet, men ikke mer enn 520,- kroner per utlevering av et kvantum svarende til tre måneders forbruk. Type

Maksimal sats per utlevering

Legemidler på blåresept

kr. 520,-

Egenandeler hos psykolog - Gjeldende fra 1. juli 2010 Type

Sats

Ordinær egenandel (1/2 eller 1 time)

kr. 307,-

Sesjon 1,5 time

kr. 460,-

Sesjon to timer

kr. 614,-

Sesjon 2,5 timer

kr. 767,-

Sesjon 3 timer

kr. 921,

Gruppeterapi, minst 2 timer

kr. 307,-

Gruppeterapi, minst 3 timer

kr. 460,-

Egenandeler og satser ved reise til behandling - Gjeldende pr. 1. januar 2010 Type

Beløp/Sats

Egenandel

kr. 130,- hver vei

Egenandel ved fritt sykehusvalg

kr. 400,- hver vei

26

Focus Legemidler på trygd 2012 nr. 1

Merknad egenandelen kan ikke føres i kvitteringskortet


Focus Legemidler p책 trygd nr. 2012 nr. 1

27


Antiflogistikum. Syrepumpehemmer. ATC-nr.: M01A E52

T TABLETTER, med modifisert frisetting 500 mg/20 mg: Hver tablett inneh.: Naproksen 500 mg, esomeprazol 20 mg (som magnesiumtrihydrat), metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), hjelpestoffer. Fargestoff: Sort jernoksid (E 172). Indikasjoner: Symptomatisk behandling av osteoartritt, revmatoid artritt og ankyloserende spondylitt, hos pasienter med risiko for å utvikle gastriske sår og/ eller duodenalsår assosiert med bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs), og der behandling med lavere doser med naproksen eller andre NSAIDs ikke antas å være tilstrekkelig. Dosering: Hvis total dagsdose på 1000 mg naproksen ikke anses som tilstrekkelig, bør alternative behandlingsregimer benyttes. Voksne: 1tablett (500 mg/20 mg) 2 ganger daglig. Bivirkninger av naproksen kan minimeres ved å bruke laveste effektive dose i kortest mulig tid. Hos pasienter som ikke tidligere har vært behandlet med NSAIDs, bør lavere daglig dose av naproksen eller andre NSAIDs vurderes. Vimovo skal ikke brukes til behandling av akutte smertetilstander (som tannverk eller gikt), som følge av forsinket frisetting av naproksen. Anfall av osteoartritt, revmatoid artritt og ankyloserende spondylitt kan imidlertid behandles med Vimovo. Eldre (>65 år): Eldre har økt risiko for alvorlige bivirkninger. Barn (<18 år): Anbefales ikke pga. manglende sikkerhets- og effektdata. Nedsatt nyrefunksjon: Preparatet skal brukes med forsiktighet ved mild til moderat nedsatt nyrefunksjon, og nyrefunksjonen må monitoreres nøye. En reduksjon i total daglig naproksendose må vurderes. Preparatet er kontraindisert ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt), fordi akkumulering av naproksenmetabolitter er observert hos pasienter med alvorlig nyresvikt og pasienter i dialyse. Nedsatt leverfunksjon: Preparatet skal brukes med forsiktighet ved mild til moderat nedsatt leverfunksjon, og leverfunksjonen må monitoreres nøye. Reduksjon i total daglig naproksendose må vurderes. Preparatet er kontraindisert ved alvorlig nedsatt leverfunksjon, fordi døgndosen av esomeprazol ikke skal overstige 20 mg. Administrering: Tablettene skal svelges hele med vann og må ikke deles, tygges eller knuses. Det anbefales at tablettene tas minst 30 minutter før inntak av mat. Kontraindikasjoner: Kjent overfølsomhet for naproksen, esomeprazol, substituert benzimidazol eller noen av hjelpestoffene. Historie med astma, elveblest eller allergiske reaksjoner indusert av aspirin eller andre NSAIDs. Svangerskapets 3. trimester. Alvorlig nedsatt leverfunksjon (f.eks. «Child-Pugh» C ). Alvorlig hjertesvikt. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Aktivt magesår. Gastrointestinal blødning, cerebrovaskulær blødning eller andre blødningssykdommer. Skal ikke brukes sammen med atazanavir og nelfinavir. Forsiktighetsregler: Pasienter på langvarig behandling (spesielt >1 år) bør overvåkes regelmessig. Ved induserbar porfyri bør naproksen kun brukes etter nøye avveining av fordeler og risiko. Gastrointestinale effekter: Risikofaktorer for utvikling av NSAIDs-relaterte gastrointestinale komplikasjoner inkluderer høy alder, samtidig bruk av antikoagulanter, kortikosteroider, andre NSAIDs, inkl. lavdose ASA, svekkende kardiovaskulær sykdom og anamnese med gastrisk sår og/eller duodenalsår. Gastrointestinal blødning, sår eller perforasjon, som kan være fatale, er rapportert for NSAIDs, når som helst under behandlingen, med eller uten varselsymptomer eller tidligere anamnese med alvorlige gastrointestinale hendelser. Risikoen for gastrointestinal blødning, sår eller perforasjon øker med økende NSAID-doser hos pasienter med sår i anamnesen, spesielt hvis komplisert med hemoragi eller perforasjon og hos eldre. Kombinasjonsbehandling med beskyttende midler bør vurderes for slike pasienter, og også for pasienter som trenger samtidig behandling med lavdose ASA eller andre legemidler som øker risikoen for gastrointestinale komplikasjoner. Pasienter med tidligere gastrointestinal toksisitet, spesielt eldre, bør melde fra om ev. uvanlige magesymptomer (spesielt gastrointestinal blødning), særlig i begynnelsen av behandlingen. Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av legemidler som kan øke risikoen for sår eller blødning, f.eks. orale kortikosteroider, antikoagulanter som warfarin, SSRIer eller blodplatehemmere som ASA. NSAIDs skal gis med forsiktighet til pasienter med tidligere gastrointestinale sykdommer (ulcerøs kolitt, Crohns sykdom), da disse sykdommene kan forverres. Ved ev. alarmsymptomer (f.eks. signifikant uventet vekttap, stadige brekninger/oppkast, dysfagi, hematemese eller melena) og hvis gastrisk sår mistenkes eller er påvist, skal malignitet utelukkes, da behandling med esomeprazol kan maskere symptomene og forsinke diagnosen. Dyspesi kan fortsatt forekomme til tross for innholdet av esomeprazol. Reduksjon av surhet i ventrikkelen øker antallet bakterier som normalt finnes i tarmen og behandling med protonpumpehemmere kan føre til svak økning i risiko for gastrointestinale infeksjoner som Salmonella og Campylobacter. Aseptisk meningitt: Det kan være økt risiko for aseptisk meningitt hos pasienter med systemisk lupus erythematosus (SLE) og blandet bindevevssykdom. Hos disse pasientene bør naproksen kun brukes etter nøye avveining av fordeler og risiko. Vitamin B12: Esomeprazol kan redusere absorpsjonen av vitamin B12 grunnet hypo- eller aklorhydri. Kardiovaskulære og cerebrovaskulære effekter: Tilstrekkelig monitorering og rådgivning er påkrevd ved hypertensjon og/eller mild til moderat kongestiv hjertesvikt i anamnesen, da væskeretensjon og ødemer er rapportert i forbindelse med NSAIDs. Enkelte typer NSAIDs (spesielt ved høye doser og langvarig behandling) kan være forbundet med en liten økning i risikoen for arterielle trombotiske hendelser (f.eks. hjerteinfarkt eller slag). Bruk av naproksen (1000 mg daglig) er forbundet med en lavere risiko,men enlitenrisikokanlikevelikkeutelukkes.Pasientermedukontrollert hypertensjon, kongestiv hjertesvikt, etablert iskemisk hjertesykdom, perifer arteriell sykdom og/eller cerebrovaskulær sykdom skal bare behandles med naproksen etter grundige overveielser. Samme type avveininger bør også foretas før man starter langvarig behandling av pasienter med risikofaktorer for kardiovaskulære hendelser (f.eks. hypertensjon, hyperlipidemi, diabetes mellitus, røyking). Renale effekter: Langvarig bruk av NSAIDs kan føre til renal papillær nekrose og annen nyreskade. Renal toksisitet er også observert hos pasienter der renale prostaglandiner har en kompenserende rolle i vedlikehold av renal perfusjon. Hos slike pasienter kan NSAIDs føre til doseavhengig reduksjon i prostaglandinproduksjonen og sekundært i blodgjennomstrømningen i nyrene, noe som kan fremkalle åpenbar renal dekompensasjon. Pasienter med nedsatt nyrefunksjon, hypovolemi, hjertesvikt, nedsatt leverfunksjon, saltdeplesjon, pasienter som behandles med diuretika og ACE-hemmere, og eldre, har størst risiko for denne reaksjonen. Seponering av NSAIDs fører vanligvis til bedring til samme tilstand som før behandlingen startet. Nedsatt nyrefunksjon: Naproksen må brukes med stor forsiktighet ved nedsatt nyrefunksjon, og monitorering av serumkreatinin og/eller kreatininclearance anbefales hos slike pasienter. Hemodialyse reduserer ikke plasmakonsentrasjonen av naproksen, pga. høy proteinbindingsgrad. Visse pasienter må få nyrefunksjonen vurdert før og under behandlingen, spesielt pasienter med svekket blodgjennomstrømning i nyrene pga. ekstracellulær volumdeplesjon, levercirrhose, natriumrestriksjon,

28

Focus Legemidler på trygd 2012 nr. 1

kongestiv hjertesvikt og eksisterende nyresykdom. Enkelte eldre som man kan forvente svekket nyrefunksjon hos, samt pasienter som bruker diuretika, kan også falle inn under denne kategorien. Hepatiske effekter: Borderline-økninger i én eller flere levertester kan forekomme hos pasienter som tar NSAIDs. Hepatiske avvik kan være et resultat av hypersensitivitet og ikke direkte toksisitet. Det er rapportert om sjeldne tilfeller av alvorlige hepatiske reaksjoner, inkl. gulsott og fatal fulminant hepatitt, levernekrose og leversvikt, noen med fatal utgang. Hematologiske effekter: Pasienter som har koagulasjonssykdommer eller som får legemiddelbehandling som påvirker hemostasen, bør overvåkes nøye under naproksenbehandling. Pasienter med høy risiko for blødning og pasienter som får antikoagulasjonsbehandling (f.eks. dikumarolderivater), kan ha økt blødningsrisiko dersom de samtidig gis naproksen. Naproksen reduserer blodplateaggregasjonen og forlenger blødningstiden. Preparatet skal seponeres ved aktiv og klinisk signifikant blødning, uavhengig av blødningskilde. Effekter på øynene: Det er observert bivirkninger i øynene hos dyr som får NSAIDs, og det anbefales derfor å utføre en øyenundersøkelse ved synsendringer eller synsforstyrrelser. Dermatologiske effekter: Svært sjeldne tilfeller av alvorlige hudreaksjoner, noen av dem fatale, inkl. eksfoliativ dermatitt, Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse i forbindelse med bruk av NSAIDs. Det ser ut til at pasienten er mest utsatt for slike reaksjoner tidlig i behandlingsperioden, og i de fleste tilfellene innen 1. behandlingsmåned. Vimovo bør seponeres umiddelbart ved utslett, mukosale lesjoner eller andre tegn på overfølsomhet. Anafylaktiske (anafylaktoide) reaksjoner: Overfølsomhetsreaksjoner kan oppstå hos utsatte pasienter. Anafylaktiske (anafylaktoide) reaksjoner kan oppstå, både hos pasienter med og uten anamnese med overfølsomhet, ved eksponering for ASA og andre legemidler som inneholder NSAID. De kan også oppstå hos personer med anamnese med angioødem, bronkospastisk reaktivitet (f.eks. astma), rhinitt og nasale polypper. Tablettene inneholder svært lave nivåer av metyl- og propylparahydroksybenzoat, som kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens sene). Eksisterende astma: Bruk av ASA hos pasienter med ASA-sensitiv astma er forbundet med alvorlig bronkospasme, som kan være fatal. Kryssreaktivitet inkl. bronkospasme er rapportert mellom ASA og andre NSAIDs, og Vimovo må derfor ikke administreres til pasienter med denne formen for ASA- sensitivitet og må brukes med forsiktighet ved eksisterende astma. Inflammasjon: De antipyr etiske og antiinflammatoriske egenskapene til naproksen kan redusere feber og andre tegn på inflammasjon og dermed redusere nytten av disse symptomene som diagnostiske signaler. Fertilitet hos kvinner: Vimovo kan svekke fertiliteten hos kvinner og anbefales ikke til kvinner som prøver å bli gravide. Hos kvinner som har problemer med å bli gravide, eller som gjennomgår fertilitetsundersøkelser, bør seponering av Vimovo overveies. Eldre: Eldre har økt bivirkningsfrekvens, spesielt gastrointestinale blødninger og perforasjoner, som kan være fatale. Esomeprazol reduserer forekomsten av sår hos eldre. Interaksjoner: Skal ikke brukes sammen med atazanavir og nelfinavir (se Kontraindikasjoner). Esomeprazol er en CYP 2C19-hemmer. Ved oppstart og avslutning av esomeprazolbehandling bør mulig interaksjon med CYP 2C19- substrater tas i betraktning. Interaksjon mellom klopidogrel og omeprazol er observert, men klinisk relevans er usikker. Esomeprazol forventes å ha lignende interaksjon med klopidogrel. De kliniske implikasjonene av denne interaksjonen er ikke-konsistente mhp. data for alvorlige kardiovaskulære hendelser rapportert i observasjonsstudier og kliniske studier. Som forholdsregel frarådes samtidig bruk av klopidogrel og esomeprazol. Omeprazol kan interagere med enkelte antiretrovirale legemidler. Bruk av Vimovo sammen med andre NSAIDs, inkl. selektive COX-2-hemmere, bør unngås, da dette kan øke risikoen for bivirkninger, spesielt gastrointestinale sår og blødninger. Vimovo kan brukes sammen med lavdose ASA (≤325 mg/ dag). Forsiktighet utvises ved samtidig administrering av ciklosporin pga. økt risiko for nefrotoksisitet. Det er risiko for nefrotoksisitet når NSAIDs gis sammen med takrolimus. Kliniske studier, samt observasjoner etter lansering, har vist at NSAIDs kan redusere natriuretisk effekt av furosemid og tiazid hos enkelte. Samtidig bruk av NSAIDs, inkl. selektive COX-2-hemmere, og SSRIer øker risikoen for gastrointestinal blødning. Det er økt risiko for gastrointestinal blødning når kortikosteroider kombineres med NSAIDs, inkl. selektive COX-2 hemmere. Rapporter antyder at NSAIDs kan redusere antihypertensiv effekt av ACE-hemmere og kan øke risikoen for nedsatt nyrefunksjon forbundet med ACE-hemmere. NSAIDs kan øke hjerteglykosidnivåene i plasma ved samtidig administrering med hjerteglykosider som digoksin. NSAIDs har gitt økning av litiumnivåer i plasma og reduksjon i renal litiumclearance. Forsiktighet bør utvises ved samtidig administrering av metotreksat pga. mulig økning av toksisitet. Naproksen er i stor grad bundet til plasmaalbumin og har derfor teoretisk potensiale for interaksjon med andre album inbundnelegemidler som sulfonylurea og hydantoiner. NSAIDs kan øke effekten av perorale antikoagulanter (f.eks. warfarin, dikumarol), hepariner og trombocyttaggregasjonshemmere. Nøye monitorering anbefales når behandling med warfarin eller andre kumarinderivater initieres eller avsluttes. NSAIDs kan redusere antihypertensiv effekt av propranolol og andre betablokkere. Samtidig behandling med probenecid øker nivået av naproksenanion i plasma og forlenger halveringstiden i plasma signifikant. Redusert intragastrisk surhet ved behandling med esomeprazol kan føre til økt eller redusert absorpsjon av legemidler hvor absorpsjonen påvirkes av surheten i magesekken. Absorpsjonen av ketokonazol og itrakonazol kan derfor reduseres ved samtidig esomeprazolbehandling. Kolestyramin kan forsinke naproksenabsorpsjonen. Naproksen kan redusere blodplateaggregasjon og forlenge blødningstiden, også i laboratorieundersøkelser. Administrering av naproksen kan føre til økte urinverdier for 17-ketogene steroider og 5-hydroksyindoleddiksyre (5HIAA). Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Naproksen: Hemming av prostaglandinsyntesen kan ha negativ innvirkning på graviditeten og/eller embryo-/fosterutviklingen. Data fra epidemiologiske studier indikerer økt risiko for spontanabort, hjertemisdannelse og gastroschisis etter bruk av en prostaglandinsyntesehemmer tidlig i svangerskapet. Esomeprazol: Begrenset med data angående bruk av esomeprazol hos gravide. For omeprazol viser data fra et stort antall eksponerte graviditeter hverken misdannende eller føtotoksiske effekter. Vimovo skal ikke gis under 1. og 2. trimester av svangerskapet med mindre det er helt nødvendig. Hvis Vimovo brukes av kvinne som prøver å bli gravid, eller under 1. og 2. trimester av svangerskapet, bør behandlingens varighet være så kort som mulig. Under 3. trimester av svangerskapet kan prostaglandinsyntesehemmere utsette fosteret for kardiopulmonal toksisitet (med prematur lukking av ductus arteriosus og pulmonal hypertensjon) og nedsatt nyrefunksjon, som kan utvikle seg til nyresvikt med oligohydramniose. Mot slutten av svangerskapet kan prostaglandinsyntesehemmere utsette moren og barnet for mulig forlengelse av blødningstiden, antiaggregasjonseffekt som kan

forekomme også ved meget lave doser og hemming av livmorsammentrekninger med forsinket eller forlenget fødsel. Vimovo er derfor kontraindisert under 3. trimester av svangerskapet. Overgang i morsmelk: Naproksen utskilles i noen grad i morsmelk. Det er ukjent om esomeprazol utskilles i morsmelk hos mennesker. En publisert kasusrapport om omeprazol indikerer utskillelse i små mengder i morsmelk hos mennesker (vektjustert dose <7%). Vimovo må ikke brukes under amming. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Dyspepsi. Vanlige (>1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Abdominalsmerter, forstoppelse, diaré, øsofagitt, flatulens, gastriske sår/duodenalsår (som påvist ved rutinemessig endoskopi), gastritt, kvalme, oppkast. Hjerte/kar: Hypertensjon. Hud: Hudutslett. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi. Nevrologiske: Svimmelhet, hodepine, smaksforstyrrelser. Øvrige: Ødem. Mindre Vanlige (>1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Munntørrhet, eruktasjon, gastrointestinal blødning, stomatitt. Hjerte/kar: Arytmi, palpitasjoner. Hud: Dermatitt, hyperhidrose, pruritt, urticaria. Infeksiøse: Infeksjon. Luftveier: Astma, bronkospasme, dyspné. Nevrologiske: Parestesi, synkope. Muskel-skjelettsystemet: Myalgi. Psykiske: Angst, depresjon, søvnløshet. Stoffskifte/ernæring: Appetittproblemer. Øre: Tinnitus, vertigo. Øvrige: Asteni, tretthet, pyreksi. Undersøkelser: Unormale leverfunksjonstester, forhøyet serumkreatinin. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Eosinofili, leukopeni. Gastrointestinale: Glossitt, hematemese, rektal blødning. Hjerte/kar: Hjerteinfarkt, takykardi. Hud: Alopesi, ekkymose. Immunsystemet: Hypersensitivitetsreaksjoner. Infeksiøse: Divertikulitt. Kjønnsorganer/ryst: Menstruasjonsforstyrrelser. Nevrologiske: Somnolens, skjelvinger. Nyre/urinveier: Proteinuri, nyresvikt. Psykiske: Forvirring, unormale drømmer. Stoffskifte/ ernæring: Væskeretensjon, hyperkalemi, hyperurikemi. Se for øvrig Felleskatalogtekstene for preparater med innhold av kun naproksen og esomeprazol. Overdosering/Forgiftning: Ingen kliniske overdoseringsdata foreligger. Symptomer: Overdoseringssymptomer forventes å primært gjenspeile effektene av naproksenoverdosering slik som slapphet, svimmelhet, søvnighet, epigastrisk smerte, abdominalt ubehag, halsbrann, fordøyelsesbesvær, kvalme, forbigående leverfunksjonsendringer, hypoprotrombinemi, nedsatt nyrefunksjon, metabolsk acidose, apné, forvirring eller oppkast. Gastrointestinal blødning kan forekomme. Hypertensjon, akutt nyresvikt, respiratorisk depresjon og koma kan forekomme, men er sjeldne. Anafylaktiske reaksjoner er rapportert etter terapeutisk inntak av NSAIDs, og kan oppstå etter overdose. Noen få pasienter opplever kramper, men det er uklart om dette er legemiddelrelatert. Livstruende naproksendose er ukjent. Symptomene som er beskrevet i forbindelse med overlagt esomeprazoloverdosering (begrenset erfaring med doser >240 mg/dag) er forbigående. Enkeltdoser på 80 mg esomeprazol gir ingen rapporterte symptomer. Behandling: Symptomatisk og støttende pleie etter NSAID-overdose, spesielt mht. gastrointestinale effekter og nyreskade. Hemodialyse reduserer ikke plasmakonsentrasjonen av naproksen pga. høy proteinbindingsgrad. Emese og/eller aktivt kull (60-100 g hos voksne, 1-2 g/kg hos barn) og/eller osmotisk avføringsmiddel kan indiseres hos pasienter med symptomer som sees innen 4timer etter inntak eller etter stor naproksenoverdose. Tvungen diurese, alkalisering av urin eller hemoperfusjon er muligens ikke nyttig pga. høy proteinbinding. Intet spesifikt antidot mot naproksen eller esomeprazol. Esomeprazol er i stor grad plasmaproteinbundet og er derfor ikke lett dialyserbar. Se Giftinformasjonens anbefalinger M01A E02 og A02B C05. Egenskaper: Klassifisering: Ikke-steroid antiinflammatorisk middel med analgetisk og antipyretisk effekt i kombinasjon med protonpumpehemmer. Virkningsmekanisme: Virkningsmekanismen til naproksen er ikke fullstendig kjent, men kan være knyttet til hemming av cyklooksygenase. Esomeprazol er S-enantiomeren av omeprazol og reduserer gastrisk syresekresjon gjennom spesifikk og målrettet hemming av enzymet H+K+-ATPase (syrepumpen) og hemmer både basal og stimulert syresekresjon. Esomeprazol med øyeblikkelig frisetting er inkl. i tablettsammensetningen for å redusere forekomsten av gastrointestinale bivirkninger fra naproksen. Absorpsjon: Naproksen: Absorberes raskt og fullstendig med biotilgjengelighet på 95%. Maks. plasmakonsentrasjon av naproksen ved steady state nås innen ca. 3 timer etter både morgen- og kveldsdosen. Steady state-verdier nås etter 4-5 dager. Esomeprazol: Absorberes raskt med maks. plasmakonsentrasjon innen ca. 0,5-0,75 timer etter morgen- og kveldsdosen. Etter gjentatt dosering er C max 2-3 ganger høyere og AUC 4-5 ganger høyere, sammenlignet med 1. administrering. Dette er sannsynligvis delvis et resultat av økt absorpsjon pga. farmakodynamisk effekt med økt intragastrisk pH, noe som fører til redusert syrenedbrytning av esomeprazol i magesekken. En reduksjon av first pass-metabolisme og systemisk clearance av esomeprazol med gjentatt dosering, bidrar også til de økte plasmakonsentrasjonene ved steady state. Proteinbinding: Naproksen: >99% bundet til albumin. Esomeprazol: 97%. Fordeling: Naproksen: Distribusjonsvolum 0,16 liter/kg. Esomeprazol: Tilsynelatende distribusjonsvolum ved steady state ca. 0,22 liter/kg. Halveringstid: Naproksen: Ca. 9 timer og 15 timer etter hhv. morgen- og kveldsdosen, uten endring med gjentatt dosering. Esomeprazol: Ca. 1 time etter både morgen- og kveldsdosen på dag 1, med litt lenger halveringstid ved steady state (1,2-1,5timer). Metabolisme: Naproksen: 30% metaboliseres i lever av primært CYP 2C9, til 6-0-desmetylnaproksen. Hverken virkestoffet eller metabolittene induserer metaboliserende enzymer. Både naproksen og 6-0-desmetylnaproksen metaboliseres ytterligere til sine resp. acylglukuronidkonjugerte metabolitter. Esomeprazol: Fullstendig metabolisme primært av CYP 2C19, som er ansvarlig for dannelsen av hydroksy- og desmetylmetabolittene til esomeprazol. Den gjenværende delen er avhengig av CYP 3A4, som er ansvarlig for dannelsen av esomeprazolsulfon, hovedmetabolitten i plasma. Hovedmetabolittene til esomeprazol har ingen effekt på sekresjon av magesyre. AUC for esomeprazol øker med gjentatt administrering. Denne økningen er doseavhengig og gir et ikke-lineært dose-AUC-forhold. Tids- og doseavhengigheten skyldes delvis reduksjon i firts pass-metabolisme og systemisk clearance, som sannsynligvis oppstår fordi esomeprazol og/eller dets sulfonmetabolitt hemmer CYP 2C19. Økt absorpsjon av esomeprazol ved gjentatt administrering bidrar trolig også til tids- og doseavhengigheten. Utskillelse: Naproksen: Clearance 0,13 ml/ minutt/ kg. Ca. 95% skilles ut i urinen uavhengig av dosering, hovedsaklig som naproksen (< 1%), 6-0-desmetylnaproksen (< 1%) eller deres konjugater (66-92%). <3% av administrert dose skilles ut i feces. Nyresvikt kan føre til akkumulering av metabolittene. Esomeprazol: Total plasmaclearance ca. 17 liter/time etter en enkeldose og ca. 9 liter/time etter gjentatt administrering. Nesten 80% av dosen skilles ut som metabolitter i urinen, og resten skilles ut i feces. <1% av virkestoffet gjenfinnes i urinen. Pakninger og priser: 60 stk. (Tablett med modifisert frisetting) 246,20. Refusjon: Refusjonberettiget bruk: Se annonse. Priser per angitt dato: 17.10.2011

Pain 12.67989N

C Vimovo «AstraZeneca»


Salærforskrifter - Gjeldende fra 1. januar 2012 Leger som gjør tjeneste som sakkyndige for domstoler og politiet honoreres ifølge salærforskriftene med kr. 925,- med virkning fra 1. januar 2012. Reisetid i arbeidstiden 08-17 hverdag skal betales med samme timesatser som nevnt ovenfor. Arbeidstaker må imidlertid dokumentere tapt arbeidsinntekt. Det ytes ikke godtgjørelse for reisefravær under 1/2 time. Reisefravær i tiden 18-07 på lør-, søn-, helge- og høytidsdager godtgjøres med halv timesats når det er nødvendig å reise til disse tider.

Forkrift

Ordlyd

a.

For sakkyndig likundersøkelse i form av rettsmedisinsk obduksjon Hverdager fra kl 07.00-20.00

2520,-

Hverdager etter kl 20.00, lør-, søn- og helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager

4410,-

b.

Beløp i kr.

For sakkyndig likundersøkelse i form av likskue Hverdager fra 07.00-20.00

780,-

Hverdager etter kl 20.00, lør-, søn- og helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager

1370,-

c.

For uttak av blodprøve i farskapssaker per prøve

245,-

d.

Blodprøveuttak foretatt av leger, off. godkjente sykepleiere eller bioingeniører av påvirkede motorvognførere. Hverdager fra kl 07.00-20.00

475,-

Hverdager etter kl 20.00, lør-, søn- og helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager

830,-

For leger som foretar klinisk test og blodprøveuttak av påvirkede motorvognførere. Hverdager fra kl 07.00-20.00

645,-

e.

Hverdager etter kl 20.00, lør-, søn- og helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager

1445,-

For sakkyndig undersøkelse i voldtektstilfeller/ved seksuelle overgrep. Hverdager fra kl 07.00-20.00

2310,-

Hverdager etter kl 20.00, lør-, søn- og helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager

3995,-

Avtale om honorar for legeundersøkelse for forsikringsselskap Gjeldende fra 1. juli 2011 - 30. juni 2012 Skjema Skjema nr. 1

Livs- og pensjonsforsikring

1.1

Legeundersøkelse og helseerklæring

1.2

Dødsattest

1.3

Legeerklæring ved krav om erstatning ved uførhet

1.3.1

Legeerklæring ved første gangs krav

1.3.2

Legeerklæring ved senere krav

1.4

Legeerklæring ved forespørsel fra forsikringsselskapet ved tegningVed flere forespørsler/ skjemaer blir 1. honorert med full sats og resten med halv

2

Skadeforsikring/yrkesskade

2.1

Legeerklæring ved personskade

3

Sakkyndigerklæring

3.1

Sakkyndigerklæring spesielt utbedt fra selskapet

4

Utlevering av journal til forsikringsselskapet

Honorar kr

Honorar kr etter 6 uker (se pkt 3a) 1870,-

1870,-

400,-

270,-

1165,-

730,-

595,-

400,-

730,-

480,-

795,-

530,-

Honoreres per time etter avtale med selskapet

Utlevering av redigert journalutskrift etter spesifisert forespørsel om relevante opplysninger og basert på egen samtykkeerklæring, jf punkt II

1165,-

590,-

Utlevering av fullstendig uredigert journal etter forespørsel basert på spesiell samtykkeerklæring, jf punkt II. Journalutskriften sendes selskapets lege

590,-

395,-

Utlevering av enkelt journalnotat (“akuttnotat”) etter forespørsel basert på samtykkeerklæring

290,-

190,-

Satsene justeres med 4 % pr. 1. juli 2011 (avrundet til nærmeste kr.5,-).

Focus Legemidler på trygd nr. 2012 nr. 1

29


Refusjonskoder basert på ICPC 2 Listen over alle diagnosekodene er av betydelig størrelse, og godt under halvparten av diagnosekodene utløser refusjon etter Forskriftens §2 og §3a. Dette er Refusjonsskoder som legen må benytte ved forskrivning av legemidler på blå resept. Her er utvalget basert på ICPC-kodeverksystemet. Listen finner du på www.blaareff.no SLV egendefinerte koder -91 Oppløsnings-/fortynningsvæsker og tilleggslegemidler -90 Palliativ behandling i livets sluttfase -74 Behandlingskrevende angstsymptomer ved psykisk lidelse -73 Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse -72 Behandlingskrevende psykotiske eller psykosenære symptomer ved psykisk lidelse -71 Kroniske, sterke smerter -70 Betydelige atferdsproblemer som krever behandling -61 Forebygging av legemiddelinduserte mage- og duodenalsår hos risikopasienter -54 Risiko for tilbakefall av ondartet kreft sykdom -53 Kvalme, forstoppelse eller diaré ved kreftsykdom -52 Palliativ behandling for svulst med metastaser -51 Organtransplantasjon -50 Ondartet kreftsykdom -40 Behandlingskrevende tørre øyne -27 Betydelig forhøyet risiko for å utvikle atero sklerotisk sykdom (primærprevensjon) -26 Etablert aterosklerotisk sykdom (sekundærprevensjon) -22 Sekundærprofylakse etter hjerteinfarkt -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi -11 Antikoagulasjon - teknisk bruk A. A78 Infeksjonssykdom IKA A79 Ondartet svulst IKA A85 Bivirkning legemiddel A87 Komplikasjon etter behandling A89 Komplikasjoner/problemer med protese A90 Medfødt feil IKA/multiple feil A92 Allergi/allergisk reaksjon IKA B. B72 Hodgkins sykdom/lymfom B73 Leukemi B74 Ondartet svulst blod/lymfesystem IKA B75 Godartet/uspes svulst blod/lymfe B81 Anemi B12/folinsyremangel B82 Anemi IKA B83 Purpura/koagulasjonsdefekt B84 Unormale hvite blodceller B90 HIV-sykdom/AIDS B99 Blod/lymfe/milt sykdom IKA D. D74 Ondartet svulst magesekk D75 Ondartet svulst tykktarm/endetarm D76 Ondartet svulst bukspyttkjertel D77 Ondartet svulst fordøyelsesyst IKA D84 Spiserørssykdom D85 Sår i tolvfingertarm D86 Magesår IKA D94 Kronisk enteritt/ulcerøs kolitt D97 Leversykdom IKA D99 Sykdom i fordøyelsessystemet IKA

30

Focus Legemidler på trygd 2012 nr. 1

F. F71 Allergisk konjunktivitt F73 Øye infeksjon/betennelse IKA F93 Glaukom K. K07 Hovne ankler/ødem K70 Infeksjon hjerte-karsystemet K71 Reumatisk feber/hjertesykdom K74 Iskemisk hjertesykdom med angina K75 Akutt hjerteinfarkt K76 Iskemisk hjertesykdom kronisk IKA K77 Hjertesvikt K78 Atrieflimmer/flutter K79 Paroksysmal takykardi K80 Hjertearytmi IKA K82 Pulmonal hjertesykdom K83 Hjerteklaffesykdom IKA K84 Hjertesykdom IKA K86 Hypertensjon ukomplisert K87 Hypertensjon med komplikasjoner K89 Forbigående cerebral iskemi K90 Hjerneslag K91 Cerebrovaskulær sykdom K92 Aterosklerose/perifer karsykdom K93 Lungeemboli K94 Årebetennelse K99 Hjerte-karsykdom IKA L. L18 Utbredte muskelsmerter/fibromyalgi L70 Infeksjon muskel-skjelettsystemet L71 Ondartet svulst i muskel- og skjelet systemet L88 Reumatoid artritt/reumatisk sykdom L89 Hofteleddsartrose L90 Kneleddsartrose L91 Artrose IKA L95 Osteoporose L99 Muskel-skjelettsykdom IKA N. N08 Unormale/ufrivillige bevegelser N74 Ondartet svulst nervesystemet N86 Multippel sklerose N87 Parkinsonisme N88 Epilepsi N89 Migrene N90 Cluster-hodepine N99 Sykdom i nervesystemet IKA P. P06 Søvnforstyrrelse P12 Sengevæting/enuresis IKA P15 Kronisk alkoholmisbruk P18 Legemiddelmisbruk P19 Stoffmisbruk P70 Demens P71 Organisk psykisk lidelse IKA P72 Schizofreni P73 Affektiv lidelse P74 Angstlidelse P76 Depressiv lidelse P79 Fobi/obsessiv-kompulsiv lidelse

P81 Hyperkinetisk forstyrrelse P85 Psykisk utviklingshemning P86 Anorexia nervosa/bulimi P98 Psykose IKA P99 Psykisk lidelse IKA R. R78 Akutt bronkitt/bronkiolitt R79 Kronisk bronkitt R81 Lungebetennelse R84 Ondartet svulst bronkie/lunge R95 Kronisk obstruktiv lungesykdom R96 Astma R97 Allergisk rinitt R99 Luftveissykdom IKA S. S77 Ondartet svulst hud S86 Seboréisk dermatitt S87 Atopisk dermatitt/eksem S88 Kontakt-/allergisk dermatitt IKA S89 Bleiedermatitt S91 Psoriasis S98 Urticaria S99 Hud/underhud sykdom IKA T. T10 Forsinket vekst T73 Svulst endokrine organ IKA T85 Hypertyreose/tyreotoksikose T86 Hypotyreose/myksødem T89 Diabetes insulinavhengig T90 Diabetes ikke-insulinavhengig T91 Vitaminmangel/ernæringsforstyrrelse T92 Urinsyregikt T93 Lipidstoffskifte forstyrrelse T99 Endokrin/metabol/ernær sykd IKA U. U04 Urininkontinens U28 Redusert funksjonsevne urinveisprobl U70 Nyrebekkenbetennelse U71 Cystitt/urinveisinfeksjon IKA U72 Uretritt U75 Ondartet svulst nyre U88 Glomerulonefritt/nefropati U95 Sten i urinveier U99 Urinveissykdom IKA W. W81 Svangerskapsforgiftning W85 Svangerskapsdiabetes X X76 Ondartet svulst bryst (K) X77 Ondartet svulst kjønnsorg IKA (K) X99 Endometriose Y. Y77 Ondartet svulst prostata Y78 Ondartet svulst kjønnsorg IKA (M) Y84 Medfødt feil i mannlige kjønnsorgan IKA Y85 Prostatahyperplasi


Xiapex «Pfizer» Enzymer mot sykdom i muskel-skjelettsystemet. ATC-nr.: M09A B02 PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 0,9 mg: Hvert sett inneh.: I) Pulver: Kollagenase clostridium histolyticum 0,9 mg, sakkarose, trometamol, saltsyre for pH-justering. II) Oppløsningsvæske: Kalsiumkloriddihydrat, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker. Indikasjoner: Behandling av Dupuytrens kontraktur hos voksne pasienter med følbar streng. Dosering: Administreres intralesjonalt. Skal kun gis av leger som er opplært og har erfaring i diagnostisering og behandling av Dupuytrens sykdom. Anbefalt dose er 0,58 mg pr. injeksjon inn i en følbar Dupuytren-streng. Metakarpofalagealledd (MCP-ledd): Pulveret rekonstitueres i 0,39 ml oppløsningsvæske. Injeksjonsvolum: 0,25 ml. Proksimale interfalangealledd (PIP-ledd): Pulveret rekonstitueres i 0,31 ml oppløsningsvæske. Injeksjonsvolum: 0,20 ml. Pasienten skal kontrolleres av legen neste dag, og ca. 24 timer etter injeksjon kan fingerekstensjonsprosedyre utføres, som nødvendig, for å forenkle ruptur. Injeksjon og fingerekstensjonsprosedyrer kan utføres inntil 3 ganger pr. streng med ca. 4 ukers intervall. Kun én streng må behandles om gangen. Ved multiple kontrakturer behandles hver streng i sekvensiell rekkefølge. Eldre: Ingen dosejustering er nødvendig. Nedsatt lever- eller nyrefunksjon: Ingen dosejustering er nødvendig. Barn (0-18 år): Bruk er ikke relevant. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Allergiske reaksjoner kan forekomme. Ingen alvorlige allergiske reaksjoner er observert, men beredskap for å håndtere ev. alvorlige lokale eller systemiske allergiske reaksjoner, inkl. anafylaksi, må være til stede. Kollagenase clostridium histolyticum løser opp kollagen. Injeksjon i kollagenholdige strukturer i hånden (f.eks. sener, nerver, blodkar) kan gi skade på disse, muligens permanent som seneruptur og ligamentskade, og forsiktighet må utvises. Ved injeksjon i streng som påvirker et PIP-ledd i 5. finger, skal kanylen ikke innføres dypere enn 2-3 mm, og ikke mer enn 4 mm distalt for palmar-digital-folden. Pasienten må anmodes om å kontakte lege straks ved problemer med å bøye fingeren, på tross av at hevelsen er gått ned (symptom på seneruptur). Pasienter med Dupuytrens kontraktur med fester til huden kan ha høyere risiko for hudlesjoner. Forsiktighet må utvises hos pasienter med koagulasjonsforstyrrelser eller som bruker antikoagulantia. Bruk er ikke anbefalt hos pasienter som har fått antikoagulantia inntil 7 dager tidligere (med unntak av opptil 150 mg acetylsalisylsyre daglig). Som ved ethvert legemiddel av ikke-humant protein kan pasienter utvikle antistoffer mot det terapeutiske proteinet. Pga. sekvenslikhet mellom enzymene i kollagenase clostridium histolyticum og humane matriksmetalloproteinaser (MMP), kan anti-legemiddelstoff-antistoff (ADA) teoretisk interferere med humane MMP. Ingen sikkerhetsproblemer relatert til hemming av humane MMP eller bivirkninger som indikerer utvikling eller forverring av autoimmune sykdommer eller utvikling av muskel-skjelettsyndrom (MSS) er observert. Muligheten for utvikling av MMS kan ikke utelukkes. MMS er karakterisert ved ett eller flere av følgende symptomer: Artralgi, myalgi, stivhet i ledd, stivhet i skuldre, håndødem, fibrose i håndflaten, og fortykning eller dannelse av knuter i senene. MMS utvikles progressivt. Langtidssikkerhet og påvirkning av tidligere behandling på etterfølgende kirurgi er ikke klarlagt. Xiapex er praktisk talt natriumfritt (<23 mg pr. dose). Interaksjoner: Bruk hos pasienter som har fått tetrasyklinantibiotika i løpet av siste 14 dager anbefales ikke. Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Ingen data på bruk hos gravide. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter mht. fertilitet, graviditet eller embryonal/føtal utvikling. Pasienter utvikler ADA etter gjentatt administrering. Kryssreaksjon av ADA mot endogen MMP involvert ved graviditet og fødsel kan ikke utelukkes. Behandling bør utsettes til etter graviditet. Overgang i morsmelk: Kan brukes ved amming da systemisk eksponering hos ammende er ubetydelig. Bivirkninger: Svært vanlige ≥1/10): Blod/lymfe: Lymfadenopati. Hud: Kløe, bloduttredelse. Muskel-skjelettsystemet: Smerte i ekstremitet. Øvrige: Reaksjon på injeksjonsstedet (ødem, blødning, smerte, hevelse, ømhet), kontusjon. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Smerte i lymfeknute. Gastrointestinale: Kvalme. Hud: Blodblemme, blemme, utslett, erytem, økt svette. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, hevelse i ledd, myalgi. Nevrologiske: Parestesi, hypoestesi, brennende følelse, svimmelhet, hodepine. Øvrige: Aksillesmerte, hevelse, inflammasjon, reaksjon på injeksjonsstedet (inflammasjon, erytem, kløe, varme, vesikler), hudlaserasjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Diaré, oppkast, smerte i øvre abdomen. Hjerte/kar: Hematom, hypotensjon. Hud: Erytematøst utslett, flekkete utslett, eksem, hevelse i ansiktet, smerte i huden, hudavskalling, hudlesjoner, hudsykdom, skorpe, hudmisfarging, stram hud. Immunsystemet: Hypersensitivitet. Infeksiøse: Cellulitt på injeksjonsstedet. Kjønnsorganer/ bryst: Ømhet i bryst, brysthypertrofi. Luftveier: Dyspné, hyperventilering. Muskel-skjelettsystemet: Klump i armhulen, smerte i brystveggen, smerte i lysken, knitring eller stivhet i ledd, ubehag i arm eller ben, muskelspasmer, muskelsvakhet, ubehag eller stivhet i muskler/skjelett, nakkesmerte, skuldersmerte. Nevrologiske: Komplekst regionalt smertesyndrom, monoplegi, vasovagal synkope, tremor. Psykiske: Desorientering, agitasjon, insomni, irritasjon, rastløshet. Undersøkelser: Palpabel lymfeknute, økt ASAT/ALAT, økt kroppstemperatur. Øye: Øyelokksødem. Øvrige: Lokal hevelse, feber, smerte, ubehag, tretthet, varmefølelse, influensalignende sykdom, reaksjon på injeksjonsstedet (følelsesløshet, avskalling, misfarging, irritasjon, knute), utilpasshet, seneruptur, ligamentskade, skade i arm eller ben, åpent sår, sårsprik. Overdosering/Forgiftning: Behandling: Symptomatisk behandling. Egenskaper: Klassifisering: Enzymer mot sykdom i muskel-skjelettsystemet. Består av 2 kollagenaser (AUX-I og AUX-II) som er representative for de 2 største kollagenaseklassene (klasse I og klasse II) som produseres av Clostridium histolyticum. Virkningsmekanisme: Enzymatisk oppløsning av Dupuytren-strengen ved kollagenhydrolyse. De 2 kollagenaseklassene (AUX-I og AUX-II) har komplementær substratspesifisitet og kløyver interstitielt kollagen effektivt på forskjellige steder i molekylet. Begge gir hurtig hydrolyse av gelatin (denaturert kollagen) og små kollagenpeptider. Klasse I kløyver uløselig trippelheliks-kollagen med høyere affinitet enn klasse II-kollagenase. Klasse II har høyere affinitet for små kollagenfragmenter. Gir samlet bred hydrolytisk aktivitet mot kollagen. Absorpsjon: Etter administrering av enkeltdose er det ikke påvist målbare mengder i plasma fra 5 minutter til 30 dager etter injeksjon. Metabolisme: Kollagenase clostridium histolyticum er ikke substrat for enzymsystemer som metaboliserer legemidler, og ingen aktive metabolitter forventes. Ingen studier er utført. Utskillelse: Ingen systemisk eksponering etter enkeltinjeksjon. Ingen studier er utført. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved 2-8°C. Skal ikke fryses. Anvendes umiddelbart etter rekonstituering. Kan oppbevares ved 20-25°C i inntil 1 time eller ved 2-8°C i inntil 4 timer etter rekonstituering. Etter oppbevaring i kjøleskap må rekonstituert oppløsning tempereres i ca. 15 minutter bør bruk. Andre opplysninger: For detaljert informasjon om prosedyre for rekonstituering, injeksjon og fingerekstensjon, se pakningsvedlegget. Pakninger og priser: 1 sett (hettegl.) 9408,50. Sist endret: 14.03.2011.

Focus Legemidler på trygd nr. 2012 nr. 1

31


Kollagenasebehandling av Dupuytrens kontraktur uten kirurgisk inngrep

k 32

c

Focus Legemidler på trygd 2012 nr. 1

STREKK

Fingerekstensjon

SJEKK

Kontroll og oppfølging

E2011-1407

STIKK

XIAPEX® injiseres

Focus Legemidler på trygd 2012 nr. 1  

Publikasjon for leger og helsepersonell

Focus Legemidler på trygd 2012 nr. 1  

Publikasjon for leger og helsepersonell

Advertisement