Page 1

Cu t eF o cu

s

ี ร า ฟ า ซ ์ ท น ไ น. ง ้ 2 แป ,เก่ง ย ว สหน้า...9 เฉลิมฉลอง 3 วโรกาสมหามงคล www.focus-cm.com | email : focus-news@hotmail.com, chiangmai.focus@gmail.com | Twitter : FocusCM | Facebook : FOCUS News

ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 เดือนสิงหาคม 2554 ปักษ์แรก ราคา 20 บาท

มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯราชพฤกษ์ 2554 ครั้งที่2 “มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯราชพฤกษ์ 2554 ครั้งที่2 กลับ มาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเฉลิมฉลอง 3 วโรกาสมหามงคล ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554-15 กุมภาพันธ์ 2555 รวมระยะเวลาต่อเนื่องถึง 99 วัน”

ชื่อว่าหลายคนคงเคยประทับใจมาแล้วเมื่อครั้งที่ มีการจัดงาน มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกีย รติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 – 31 มกราคม 2550 ณ ศู น ย ์ วิ จั ย เกษตรหลวงเชียงใหม่ ต�ำบล

แม่เหียะ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในนามของรัฐบาลไทย โดยกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร และสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ภายใต้ ก ารสนั บ สนุ น ของสมาพั น ธ์ สูงสุด การจัดงานจาก สมาคมพืชสวน ดอกไม้โลก (WFC) และสมาคมพืช ระหว่างประเทศ (AIPH) และส�ำนักงาน สวนระหว่างประเทศ (ISHS) และการ มหกรรมโลก (BIE) รั บ รองมาตรฐานมหกรรมระดั บ โลก พืชสวนโลก... อ่านต่อหน้า 7 ระดับ A1 หรือมาตรฐานมหกรรมขั้น

เชียงใหม่ซูโฉมใหม่!!

เตรียมพบกับเชียงใหม่ซู อควาเรียมโฉมใหม่ ตกแต่งไว้รอช่วง ไฮซีซนั่ นอกจากด้านหน้าทีส่ วยงามแล้ว ภายในก็ยงั มีสตั ว์ใต้ทะเลนับหมืน่ แหวกว่ายในอุโมงค์แก้วสุดอลังการให้ได้ชมกัน.

Amazing Thailand Grand Sale 2011

Nimman Shopping

ประมวลภาพงาน

Robinson

Bright & Charm

Awards 2011 หน้า...8

FOCUS ชวนชิม

ห้องอาหารจีนซันฟลาวเวอร์ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน เชียงใหม่

หน้า...10

หน้า...8

ประมวลภาพ

คาราบาว30ปี

หน้า...16

จัพาหนะสุ กรยานเมดอิ น เจแปน ดฮิพ สีสนั จีด ๊ จ๊าด บาดใจวัยรุน่ ยุคใหม่ หน้า...10


2

Chiangmai FOCUS || 1 - 15 AUGUST 2011

Editor Focus เชียงใหม่ โฟกัส

เข้าสู่เดือนสิงหาคม เดือน ส� ำ คั ญ ของปวงชนชาวไทย 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ และ วันแม่แห่งชาติ วัน ส�ำคัญที่จัดขึ้นทุกๆ ปี ส�ำหรับร�ำลึกถึง พระคุณแม่ผู้ให้ก�ำเนิด ลูกๆ ทั้งหลาย

ชัดเจน : ด้วยข้อมูล เป็นกลาง : ด้วยจรรยาบรรณ สร้างสรรค์ : ด้วยใจ

ผู้อ�ำนวยการ ประกรณ์เกียรติ ญาณหาร บรรณาธิการ นพนิวัตร์ ไกรฤกษ์ เจ้าของ บริษัท ลีเกิ้ล แอนด์ โปรเจ็ค แพลนนิ่ง จ�ำกัด ที่ปรึกษา

พล.ต.ต.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นิพนธ์ วิชัยรัตน์ สันต์ สืบแสง บุญศรี รัตนัง สีนวล นพดล สันทัด ศักดิ์สูง อธิการ ฉัตรวรารัตน์ พิชัย พิสูจน์ กฤษฎ์กมล สิริโชคไพศาล พิษณุ เทพทอง ประเสริฐ คาร์เนชั่น

ที่ปรึกษากฎหมาย

ประกรณ์เกียรติ ญาณหาร

ผู้สื่อข่าว นพนิวัตร์ ไกรฤกษ์ บุญศรี รัตนัง ษิน บ้านฝาง สุพจน์ เทีียมยศ ทีม FOCUS News

ช่างภาพ

โอ๋ upLife 2 FOCUS photo

ออกแบบ

FOCUS Media Group

Website

www.focus-cm.com

ติดต่อ

chiangmai.focus@gmail.com focus-news@hotmail.com nopniwat@gmail.com

ส�ำนักงาน

115/430 ธรินภรณ์วิลล่า ม.2 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

พิมพ์ที่

โรงพิมพ์แสงศิลป์ เชียงใหม่

ที่ห่างจากอ้อมอกแม่จะได้กลับไปกราบ ท่ า น พร้ อ มอวยพรให้ ท ่ า นมี สุ ข ภาพ ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรให้ลูกหลานไปนานๆ นอกจาก นี้ยังเป็นเดือนที่ส่งสัญญาณของฝนฟ้า โปรยปราย กระหน�ำ่ ตกลงมาอย่างไม่ลมื หูลืมตา หลายคนเรียกว่าเป็นโลว์ซีซั่น หรือ กรีนซีซั่น เพราะนักท่องเที่ยวเดิน ทางเข้ามาท่องเที่ยวในบ้านเราค่อนข้าง จะน้อย เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวมี

ผลกระทบไม่มากก็น้อยในช่วงฤดูกาล นี้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจทัวร์ รถเช่า ไกด์ สถานประกอบการท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่ง หลายหน่วยงานก็ผนึกก�ำลังจัดงานใหญ่ ขึน้ อย่าง “เชียงใหม่แกรนด์เซลล์ 2011” มอบส่วนลดร้านค้า โรงแรม และภาค การบริการทั้งจังหวัดเชียงใหม่ อย่าง พร้อมหน้า หวังดึงนักท่องเที่ยวเข้ามา ใช้บริการในช่วงนี้ ซึง่ ภาคบันเทิงอีกส่วน หนึ่ง อาทิ ร้านอาหาร เครื่องดื่ม แบบ

เอาท์ดอร์ หรือทีโ่ ล่งแจ้ง คงต้องเสีย่ งกับ สภาพของฝนฟ้าอากาศที่ไม่เป็นใจ ซึ่งที่ จริงรอบปีหนึง่ ทีท่ ำ� ใจได้คงเป็นเรือ่ งของ ฝนทีต่ กตามฤดูกาล แต่ปนี สี้ ภาพอากาศ เปลี่ยนแปลงไปมาก ฝนฟ้ากระหน�่ำมา ก่อนล่วงหน้าหลายเดือน บางแห่งต้อง ปิดตัวลงเพราะค้าขายไม่ได้ ส่วนสถาน บริการที่มีหลายโซนก็ยังพอจะโล่งอก เพราะยังมีโซนอื่นๆ พอรองรับได้ ก็ขอ เป็นก�ำลังใจให้ลุยกันต่อ ไป อดเปรี้ยว

ไว้กินหวาน เพราะอีกไม่กี่เดือนก็ย่าง เข้าสู่ฤดูหนาว ผู้คนก็จะหลั่งไหลเข้า มาเที่ยวบ้านเราจ�ำนวนมาก อย่างไร ก็ตาม “สิงหาคม” นอกจากเป็นเดือน มหามงคลแล้ว เดือนนี้เราคนไทยก็ จะได้อะไรใหม่ๆ ทั้ง “รัฐบาลใหม่” “นายกหญิงใหม่” ที่ส�ำคัญเป็นคน เชียงใหม่ อีกด้วย. นพนิวัตร์ ไกรฤกษ์ บรรณาธิการ

“เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน” โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) NEWS Update สุพจน์ เทียมยศ :

รายงาน

ททท. เชิญเยาวชนไทย หัวใจใหม่ภาคเหนือร่วมสัมมนา และส่งผลงานสารคดีสั้นทาง โทรทัศน์เข้าประกวด ในกิจกรรม “ปฏิบัติการสร้างหัวใจใหม่”ภาย ใต้แคมเปญ “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน”

มื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 54 ที่ผ่าน มา ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชี ย งใหม่ การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย (ททท.) จั ด การสั ม มนา “ปฏิ บั ติ ก ารสร้ า งหั ว ใจใหม่ ” ภายใต้ แคมเปญ “เที่ ย วหั ว ใจใหม่ เมื อ งไทย ยั่งยืน” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกับ กลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษาในภูมิภาค ภาคเหนือ ถึงการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ มุ่งเน้นการอนุรักษ์ ตามแคมเปญส่งเสริม การท่องเที่ยวปี 2554 “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน” ของ ททท. ที่มุ่งสร้าง วั ฒ นธรรมการท่ อ งเที่ ย วรู ป แบบ ใหม่ ทีไ่ ม่ได้เทีย่ วแค่ตวั แต่ตอ้ งพก หัวใจดวงใหม่ออกเดินทางไปด้วย ความรัก ความหวงแหน และรู ้ คุ ณ ค่ า ของทุ ก สถานที่ที่ได้ไป เพื่ อ คงรั ก ษาทรั พ ยากร การท่ อ งเที่ ย วของ ประเทศอย่ า งยั่ ง ยื น ซึ่งการท่องเที่ยวแบบ หัวใจใหม่นี้ ประกอบ ด้วย 5 คุณค่า ได้แก่ ส�ำนึก สร้างสรรค์ ด้วย กั น เข้ า ใจ และด้ ว ย หั ว ใ จ โดยถ่ายทอดผ่านกระบวนการสื่อสารของ กลุ่มเยาวชนซึ่งท�ำหน้าที่ทั้งเป็นผู้รับสาร และผู ้ ส ่ ง สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ดี ไ ด้ ใ น เวลาเดียวกัน และเปิดโอกาสให้เยาวชน

สามารถน� ำ ข้ อ มู ล ความรู ้ ความเข้ า ใจ จากผลงานของเยาวชนเอง ในรู ป แบบ และมุมมองจากประสบการณ์มาวิเคราะห์ สารคดีสนั้ ทางโทรทัศน์ ความยาวไม่เกิน 5 ประมวลผลภายใต้ ค วามคิ ด นาที ภายใต้แนวความคิด “เที่ยว สร้างสรรค์ และถ่ายทอด หัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน” สื่ อ สารต่ อ ไปยั ง กลุ ่ ม โดย นางอ้อยทิพย์ นิธิ เพื่อน ครอบครัว ชุมชน ยานันท์ ผู้อ�ำนวยการกอง และสั ง คมรอบตั ว ประชาสั ม พั น ธ์ ใ น ประเทศ ททท. เปิดเผยว่า การ

สัมมนาที่จังหวัดเชียงใหม่นี้ อยู่ภายใต้ กิ จ กรรม “ปฏิ บั ติ ก ารสร้ า งหั ว ใจใหม่ ” ภายใต้แคมเปญ เทีย่ วหัวใจใหม่ เมืองไทย ยั่งยืน ซึ่งมุ่งหวังว่าจะช่วยสร้างกระแส การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ที่ท�ำให้การ ท่องเที่ยวไม่ใช่เป็นเพียงแค่การพักผ่อน หรือการสร้างความสุข แต่จะเป็นการ เที่ยวที่พกหัวใจแห่งการอนุรักษ์ การแบ่งปัน และการให้ ไปยัง ทุกสถานที่ท่องเที่ยว สู่กลุ่มเป้า หมายเยาวชน นั ก ท่ อ งเที่ ย ว รุ่นใหม่ผู้จะเป็นก�ำลังส�ำคัญใน การดู แ ลรั ก ษาการท่ อ งเที่ ย ว ของไทย และช่วยเผย แพร่ แ นวความคิ ด นี้ ไ ปสู ่ ก ลุ ่ ม เพื่ อ น ครอบครัว สามารถ ขยายผลเป็ น วง ก ว ้ า ง ใ น ร ะ ดั บ สั ง คมและระดั บ ประเทศต่อไป” ซึง่ การสัมมนา “ปฏิบตั ิ การสร้างหัวใจใหม่” ภาย ใต้ แ คมเปญ “เที่ ย ว หั ว ใจใหม่ เมื อ งไทย

Contact สนใจลงโฆษณาใน

หนังสือพิมพ์ Chiangmai FOCUS

088-4122103, 087-1848508 อีเมล์ : focus-news@hotmail.com

สามารถติดตามข่าวและความเคลื่อนไหวทางอินเตอร์เนต ที่ www.focus-cm.com หรือทางเฟซบุ๊กที่ Facebook : FOCUS News

สามารถดาวน์โหลด Chiangmai FOCUS เวอร์ชั่นออนไลน์จากเว็บ

ยั่งยืน”ณ จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นเป็น ครั้ ง ที่ ส อง โดยครั้ ง แรกจั ด ขึ้ น ที่ จั ง หวั ด ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ความรู้ ความเข้าใจกับนิสิต นักศึกษา ใน สถาบันระดับอุดมศึกษาของภูมิภาคภาค เหนือ ที่สนใจเข้าส่งผลงานสารคดีสั้นทาง โทรทัศน์ และรับฟังกฎ กติกา เงื่อนไข การส่ ง ผลงานเข้ า ประกวด เพื่ อ ความ เข้าใจที่ตรงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ ยังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธี การน�ำเสนอแหล่งท่องเที่ยวให้มีความน่า สนใจและเกิดคุณค่า ตามหลักวิชาด้านการ สื่อสารและประชาสัมพันธ์ โดย ผศ.ดร.ธีร พันธ์ โล่หท์ องค�ำ นักวิชาการและผูอ้ ำ� นวย การผลิตรายการฉันรักเมืองไทย ทางโม เดิร์นไนน์ พร้อมรับฟังประสบการณ์ จาก วิทยากรพิเศษ คุณวงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ ผู ้ ก ่ อ ตั้ ง นิ ต ยสารอะเดย์ มาพู ด คุ ย แลก เปลี่ยนมุมมองกับเยาวชน โดยมีพิธีกรชื่อ ดัง คุณปฏิภาณ ปฐวีการ (มอส) ด�ำเนิน การสัมมนา.


Chiangmai FOCUS || 1 - 15 AUGUST 2011

3

ถวายพระพร...ทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร พนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วม ถวายพระพร...รศ.อาคม กาญจนประโชติ รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ น�ำผูแ้ ทนคณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บันทึกภาพถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี เวลา 14.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จังหวัด บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคลเนือ่ งในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ เชียงใหม่. พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จ.เชียงใหม่ เมื่อวันเร็วๆ นี้.

เยี่ยมชม...คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติจงชิง ประเทศ ไต้หวัน จ�ำนวน 21 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิโครงการหลวง เข้าเยี่ยมชมและ ศึกษาดูงานอุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยมี ทัศนีย์ ศรีมงคล ผู้อ�ำนวยการอุทยานหลวง ราชพฤกษ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและน�ำชม เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554.

ตัน

อิชิตัน

ดูงาน...บริษทั ไทยพัฒนกิจ ขนส่ง จ�ำกัด ทีบ่ ริหารงานโดยบริษทั ชัยพัฒนาขนส่ง เชียงใหม่ จ�ำกัด หรือ กรีนคอร์ป น�ำโดยสมชาย ทองค�ำคูณ กรรมการผู้จัดการ ให้การ ต้อนรับฉันทนา หวังศิลปคุณ ขนส่งจังหวัดล�ำพูนพร้อมคณะมาศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม ใหญ่ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2554.

ห้

ร่วมงานตลาดนัดโชห่วยแมคโครฯ

างแม็คโครเชียงใหม่ สาขา 1 จัด งานตลาดนัดโชห่วย ระหว่าง วันที่ 22-23 กรกฎาคม 54 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือร้านค้าปลีกราย ย่อย (ร้านช�ำ – โชว์หว่ ย) ให้สามารถอยู่ รอดและแข่งขันได้ในสถานการณ์ปจั จุบนั โดยมี นางปานจิตร พิศวง พาณิชย์จงั หวัด เชียงใหม่มาเป็นประธานในพิธี ภายใน งานมีกิจกรรมเสวนา การบริหารร้าน อย่างไรให้รุ่งให้รวย โดยทายาทโชห่วย ทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการท�ำธุรกิจร้าน โชห่วย เข้าร่วมแชร์ประสบการณ์ให้กับ ผู้ค้าปลีก รวมถึงบูธให้ค�ำปรึกษาใน การด�ำเนินธุรกิจตามหลักในการบริหาร จัดการร้านค้าปลีกสมัยใหม่ให้ถูกต้อง นอกจากนี้ คุณตัน ภาสกรนที ผูบ้ ริหาร

เลขสวย...ชาญชัย กีฬาแปง ผู้อ�ำนวยการขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ น�ำคณะเข้า เยีย่ มชมศูนย์แสดงพันธุส์ ตั ว์นำ�้ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม พร้อมประชาสัมพันธ์กจิ กรรมการ ประมูลเลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ 7 ในหมวดอักษร ขก โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้มีขึ้นในวัน ที่ 30-31 ก.ค. 54 นี้ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่.

อิชติ นั มาบรรยายแนวทางการท�ำธุรกิจร้านโชห่วย ให้ประสบความส�ำเร็จ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ ประกอบการร้านค้าในเชียงใหม่ เป็นจ�ำนวนมาก เข้าร่วมงาน ณ ห้างแม็คโครเชียงใหม่ สาขา 1 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์.

ตัน ภาสกรนที

เอไอเอส จับมือ TMB เปิดตัว “TMB Beep and Bill”

เอไอเอส โดย คุณวิเชียร เมฆตระการ หัวหน้าคณะเจ้า หน้าทีผ่ บู้ ริหาร, คุณยิบ ฮอน มัน ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ ส่วน งานการตลาด กลุม่ ลูกค้าองค์กร พร้อมด้วยผูบ้ ริหารจาก ธนาคาร ทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) โดย คุณบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร, คุณวีระชัย อมรรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ ธุรกิจการค้าต่างประเทศ และบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ร่วม พิธีลงนาม “การให้บริการระบบการช�ำระเงินรูปแบบใหม่ TMB Beep and Bill” ระหว่าง บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ กับ ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) ณ ส�ำนักงานใหญ่ ธนาคาร ทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

เอไอเอ็น 00500

มอบรางวัล

เอไอเอ็น ผูใ้ ห้บริการโทรทางไกลต่างประเทศในราคาประหยัด ผ่านรหัส 00500 โดยนายวีรชัย พัชโรภาสวงศ์ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป มอบรางวัลแพ็คเกจ ท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศฟรี มู ล ค่ า รางวั ล ละ 200,000 บาท ให้แก่คณ ุ คเชน ทร์ แก้วเข้ม ลูกค้าเอไอเอส ผู ้ โ ชคดี จ ากการโทรไป ต่ า งประเทศผ่ า นรหั ส 00500 ในแคมเปญ “00500 โทรดี ๆ มี เครือ่ งบินมาเกย”

โดยบริการ“ทีเอ็มบี บี๊บ แอนด์ บิล” (TMB Beep & Bill Payment) ถือเป็นครัง้ แรกและหนึง่ เดียวในวงการธนาคารไทย ทีใ่ ห้ลกู ค้า “รูย้ อดการหัก บัญชีก่อน และสามารถอนุมัติจ่ายได้ด้วยตัวคุณ” ท�ำให้ลกู ค้ามีอำ� นาจจัดการทุกการจ่ายบิลด้วยตัวเอง ด้วย SMS เตือนอัตโนมัติ แจ้งยอดค่าใช้จา่ ย และ ยอดคงเหลือในบัญชี โดยการแจ้งเตือนดังกล่าว ท�ำ ให้ลกู ค้าทราบล่วงหน้า 1-3 วันก่อนวันครบ ก�ำหนดช�ำระ เพื่อให้ลูกค้ามีโอกาสได้พิจารณา ตรวจสอบก่อนตัดสินใจกดจ่ายเงิน ซึง่ การช�ำระเงิน สามารถท�ำได้ ทุกที่ ทุกเวลา หลังจากนัน้ ก็สามารถส่ง ข้อความยืนยันการช�ำระเงินผ่านโทรศัพท์มอื ถือได้ทนั ที ลูกค้าเอไอเอสทีใ่ ช้บริการของธนาคาร ทหารไทย สนใจใช้บริการ “ทีเอ็มบี บีบ๊ แอนด์ บิล” สามารถสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ ทีเอ็มบี ทุกสาขากว่า 450 สาขาทัว่ ประเทศ หรือ TMB Call Center 1558 หรือ ดูรายละเอียด ได้ที่ tmbbank.com


4

Chiangmai FOCUS || 1 - 15 AUGUST 2011

หลิ น ฮุ ย ่ ยังไม่ท้อง!!

สวนสัตว์เชียงใหม่เผย หลินฮุย่ เกิดภาวการณ์ตงั้ ท้อง เทียม หวัง ผสมพันธุต์ ามธรรมชาติอกี ครัง้ ปลายปีนี้ วันที่ 26 กรกฎาคม 54 ณ สวน สัตว์เชียงใหม่ นายภิมขุ สิมะโรจน์ ผูอ้ ำ� นวย การองค์การสวนสัตว์ พร้อมทีมสัตว์แพทย์ ได้แถลงความคืบหน้าในการผสมเทียม แพนด้าหลินฮุย่ ในฤดูผสมพันธุ์ ซึง่ ทาง ผู้ อ�ำนวยการองค์การ สวนสัตว์ เปิดเผยว่า “จากการที่องค์การ สวนสัตว์ ได้ด�ำเนิน การผสมเที ย มหมี แพนด้ า หลิ น ฮุ ่ ย ในฤดู ผ สมพั น ธุ ์ ป ี 2554 ไปเมื่ อ วั น ที่ 24 และ 25 เมษายน รวม2ครั้ ง และได้

มีการเฝ้าติดตามการตั้งท้องมาโดยตลอด โดยในระยะแรกก็ปรากฎสัญญาณทีด่ ที บี่ ง่ ชีว้ า่ น่าจะมีการตัง้ ท้อง เนือ่ งด้วยมีการเพิม่ ขึ้นของระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ที่ ตรวจได้ในปัสสาวะประมาณ 45 วันหลัง ผสม และสูงสุดที่ระดับ 500 นาโนกรัม ต่อมิลลิกรัมคริเอทินิน แต่เมื่อเข้าสู่วัน ที่ 60 กลับลดต�่ำลง จึงได้ท�ำการอัลตร้า ซาวนด์เพื่อหาตัวอ่อนโดยผู้เชี่ยวชาญจาก องค์การสวนสัตว์ และจากคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เมือ่ วันที่ 4 กรกฎาคม 54 ที่ ผ่านมา พบส่วนทีค่ ล้ายถุงหุม้ ตัวอ่อน ประกอบกับพฤติกรรมต่างๆที่บ่งบอกถึง

เชียงใหม่ ซู

อควาเรียม เตรียมปรับโฉมใหม่

ต้อนรับไฮซีซั่น เชี ย งใหม่ ซู อควาเรี ย ม สวนสั ต ว์ เ ชี ย งใหม่ ศู น ย์ แ สดงพั น ธุ ์ สัตว์นำ�้ แห่งแรกในภาคเหนือ สถานที่ ท่องเทีย่ วทีจ่ ะเป็นแหล่งเรียนรูแ้ ละให้ ความบันเทิงแก่นักท่องเที่ยวและคน ทุกรุ่น ทุกวัย มีโครงการเพิ่มส่วนจัด แสดง พร้อมปรับรูปลักษณ์ใหม่เตรียม รับฤดูการท่องเที่ยว ไฮ ซีซันใหม่ ที่ ก�ำลังจะมาถึง นายโรจน์ ธุวนลิน ประธาน กรรมการเชียงใหม่ ซู อควาเรียม เปิด เผยเกีย่ วกับโครงการใหม่ เพือ่ ต้อนรับ ช่วงไฮซีซนั่ ในเดือนตุลาคมนี้ ว่า ขณะ นี้เรามีการด�ำเนินการที่จะพัฒนาและ ปรับปรุงเชียงใหม่ ซู อควาเรียมอยู่ 2 โครงการคือ 1.) การปรับรูปโฉมอาคารจัดแสดง ภายนอก คือในส่วนของหลังคา และ บริเวณทางเข้า ให้มีสีสันโดยยึดรูป แบบของความบั น เทิ ง และความ สนุกสนาน เพื่อให้เป็นจุดดึงดูดแก่ นักท่องเทีย่ วให้มากยิง่ ขึน้ 2.) การเพิม่ ส่วนจัดแสดงใหม่ บริเวณ สะพานทางเข้าด้านหน้า ซึ่งเป็นครั้ง แรกที่นักท่องเที่ยวจะได้พบกับการ ยกเอาพื้นที่ระบบนิเวศน์ป่าชายเลน มาไว้ บ นยอดดอย ภายใต้ แ นวคิ ด “มหกรรมพืชและสัตว์ตามแนวป่าชาย เลน” ประกอบด้วยการจัดแสดงของ พืชและสัตว์ อาทิ ต้นโกงกาง, ปลา ตีน, กุง้ ก้ามดาบ และหอยชนิดต่างๆ ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติของป่าชาย เลน โดยส่วนจัดแสดงทั้งหมดนี้จะ น�ำต้นไม้และสัตว์น�้ำจริงมาจัดแสดง ทัง้ หมด 100 % เพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ ว ได้เรียนรูแ้ ละตระหนักถึงความส�ำคัญ ของระบบนิเวศน์ตามป่าชายเลนและ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ ได้ อย่างชัดเจน โดยทั้ง 2 โครงการนี้ จะมี ก�ำหนดการแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2554 นี้ เพือ่ รองรับนักท่อง เทีย่ วทีจ่ ะเข้ามาเทีย่ วจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงไฮซีซั่นพอดี และคาดว่าจะใช้ งบประมาณในการด�ำเนินงานทั้งสิ้น กว่า 1 ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดที่เราได้ พยายามปรับปรุงนี้ก็เพื่อที่จะให้นัก ท่องเที่ยวได้พบกับความแปลกใหม่ ของเชียงใหม่ ซู อควาเรียม และหวัง เป็นอย่างยิง่ ว่าเมือ่ ลูกค้าเข้ามาเทีย่ วที่ นีแ่ ล้วจะได้รบั ความประทับใจกลับไป ทุกเมือ่ นายโรจน์ กล่าวในทีส่ ดุ .

มหกรรมวัฒนธรรมจีน สรรค์สร้างสัมพันธ์ ไทย-จีน

เมือ่ เร็ว ๆ นี้ กลุม่ วิชาภาษาไทย และภาษาตะวั น ออก คณะศิ ล ปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ จั ด โครงการ “มหกรรมวั ฒ นธรรมจี น สรรค์ ส ร้ า ง สัมพันธ์ ไทย-จีน” ณ ห้องคาวบอยเธียร์ เตอร์ อาคารพั ฒ นาวิ สั ย ทั ศ น์ นั ก ศึ ก ษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อสานสัมพันธ์อัน ดี ร ะหว่ า งสองประเทศ โดยมี กิ จ กรรม การสาธิตองค์ค วามรู ้ ทางวั ฒ นธรรมจี น ด้านต่าง ๆ เช่น การร้อยเชือกจีน การตัด กระดาษแบบจีน การเขียนพูก่ นั จีน หมาก ล้อม หมากรุกจีน และปริศนาค�ำทายแบบ จีน ประกอบกับในปัจจุบนั มหาวิทยาลัย แม่ โ จ้ มี นั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย น และเข้ า

อบรม จาก มหาวิทยาลัย Guangxi of Foreign Languages ประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี National Chin-yi ประเทศไต้หวัน เข้า ร่วมกิจกรรมในครัง้ นีด้ ว้ ย ท�ำให้ผเู้ ข้าร่วม โครงการสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ฝึกหัดกิจกรรมต่างๆได้ นอกจากนั้นยังมี การแสดงของนักศึกษาไทย-จีน การเล่น เกมชิงรางวัล ชิมชาจีน เกีย๊ วซ่า และเครือ่ ง ดืม่ แบบจีนภายในงานด้วย

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาตะวัน ออก คณะศิลปศาสตร์ มีความคาด หวังว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะมีความ เข้าใจอันดีระหว่างประเทศทั้งสอง ในฐานะของมหามิ ต ร ที่ มี ค วาม สั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งกั น มาอย่ า ง ยาวนาน ทั้งสามารถน�ำความรู้ที่ได้ จากกิจกรรมอันหลากหลายไปใช้ ประโยชน์ในโอกาสต่อไป.

ลักษณะว่าหมีน่าจะตั้งท้องไม่ว่า จะกิน น้อยลง นอนมากขึน้ การเปลีย่ นแปลงของ ร่างกาย เช่นเต้านมขยายและมีน�้ำนมไหล เหล่านี้ ท�ำให้คาด การณ์วา่ หลินฮุย่ น่า จะตั้ ง ท้ อ ง แต่ พ อ เข้าสู่ช่วงประมาณ วันที่ 80 ก็ตรวจหา ตัวอ่อนอีกครั้ง แต่ กลั บ ไม่ พ บอะไร ประกอบกับอาการ ต่างๆและการ เปลี่ ย นแปลงทาง ร่างกาย กลับหาย ไปด้วย และเมือ่ น�ำข้อมูลทุกๆด้านมารวม กัน จึงพอสรุปได้ว่า หลินฮุ่ยจะไม่มีการ เกิดลูกในปีนเี้ ป็นทีแ่ น่ชดั แล้ว ซึง่ คงต้อง ตัง้ ความหวังไว้อกี ครัง้ ปลายปีนี้ ขณะเดียวกันทางองค์การสวน สัตว์เชียงใหม่จะมีการทดลองน�ำหลินฮุ่ย และหลินปิง มาอยูใ่ กล้เคียงกัน เพือ่ ศึกษา และแสดงความผูกพันระหว่างแม่แพนด้า กับลูก โดยจะน�ำร่องในเดือนสิงหาคมนี้ ซึง่ เป็นวันแม่แห่งชาติ ทัง้ นีเ้ พือ่ เสริมสร้าง ความสัมพันธ์ ในครอบครัวต่อไป”


Chiangmai FOCUS || 1 - 15 AUGUST 2011

People FOCUS

วีระ วัฒนะจันทรกุล นักดนตรีมืออาชีพที่คร�่ำ หวอดในวงการมายาวนาน จนตกผลึกในเรื่องชั้นเชิง ทางงดนตรี มาถึงจุดหนึ่ง อยากสร้างบันใดให้คนรุ่น หลังได้ไต่เต้าบนทางที่ถูก ต้อง มาวันนี้ผุดกิจกรรม เพื่อคอดนตรี โดยไม่ได้หวัง ผลทางธุรกิจ แต่มาจาก จิตวิญญาณแห่งการให้

By… FOUCS Team focus-news@hotmail.com

พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

งศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (ชือ่ เล่น: ปุม้ ) หรือทีร่ จู้ กั กันดีในชือ่ ปุม้ ตาวัน นักร้อง นัก แต่งเพลง และนักดนตรี อดีตสมาชิกวงตา วัน ในต�ำแหน่งมือคียบ์ อร์ด และร้องน�ำ พงศ์พรหม เริ่มอาชีพนักแต่งเพลง และ นักดนตรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 โดยการแต่งดนตรี ประกอบละครเวที “หัวเราะกับน�้ำตา” (ก�ำกับการ แสดงโดย ภาสุรี ภาวิไล) และเข้าท�ำงานเป็นนัก แต่งเพลง โปรดิวเซอร์ และนักดนตรีบนั ทึกเสียง กับ บริษทั บัตเตอร์ฟลาย มีผลงานเพลงเบือ้ งหลังศิลปิน ต่างๆ รวมทัง้ แต่งเพลงโฆษณา เพลงประกอบละคร สารคดี และดนตรีประกอบภาพยนตร์ ในปี พ.ศ. 2535 ได้เข้าท�ำงานทีบ่ ริษทั วอร์ เนอร์ มิวสิก (ประเทศไทย)ในต�ำแหน่งผูบ้ ริหารแต่มี ความชอบในการแต่งเพลงมากกว่าท�ำงานด้านบริหาร จึงย้ายมาท�ำงานกับ เรวัต พุทธินนั ทน์ ทีบ่ ริษทั แกรม มี่ ในต�ำแหน่งนักแต่งเพลง และโปรดิวเซอร์ สังกัด RPG มีผลงานเบือ้ งหลังศิลปินชือ่ ดังจ�ำนวนมาก จน กระทัง่ เรวัต พุทธินนั ทน์ เสียชีวติ เมือ่ พ.ศ. 2539 จึง ลาออกมาเปิดสถาบันผลิตบุคลากรสายอาชีพบันเทิง ชือ่ Gen-X Academy ปัจจุบนั พงศ์พรหมยังคงท�ำงานบริหารให้ บริษทั Butterfly Records และท�ำงานค้นคว้าวิจยั เกีย่ วกับดนตรี World Music และดนตรีในอุษาคเนย์ โดยข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจะถูกเก็บรวบรวมในเว็บไซต์ “Siamese Project” เป็นอาจารย์พเิ ศษวิชาการแต่ง เพลงให้กบั คณะดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสอนวิชาการแต่งเพลง การใช้คอมพิวเตอร์ในงาน ดนตรี และการออกแบบเสียง ที่ GenX Academy พงษ์ พ รหม ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มัธยมศึกษาจาก โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ใน พระบรมราชูปถัมภ์ โดยเข้าเรียนรุน่ เดียวกับ ศุ บุญ เลีย้ ง

จากใจ

ะ ร ี ว วัฒนะจันทรกุล

ข้อมูลจาก wikipedia.org

กับงาน

l) a n io s s e (f o r P a e ik L g n ti a Cre คนดนตรี ห้ามพลาด!!

วี

ระ วัฒนะจันทรกุล เคยมีผลงาน ออกเป็นอัลบั้มของตัวเอง เพลง ที่รู้จักกันก็คือ เพลงวันเดียว เป็น อาจารย์สอนในกรุงเทพฯ ก่อนจะย้ายมา อยู่เชียงใหม่น�ำเอาความรู้ที่สั่งสมมาจาก คนในแวดวงดนตรีชั้นแนวหน้าของเมือง ไทยกลับมาสร้างเป็นสตูดโิ อของตนเองใน ชือ่ Little Studio จากประสบการณ์ ที่ ย าวนาน ในเส้นทางสายดนตรี มีโอกาสถ่ายทอด ความรู้ให้กับเด็กรุ่นใหม่มาแล้วมากมาย จึ ง คิ ด โครงการ “Creating Like a Pro(fissional)” โดยเชิญ พี่ปุ้ม พงศ์ พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็นผูใ้ ห้ความรู้ ปุ้ม พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็นคนที่สามารถแต่งได้ทั้งเนื้อ ร้อง, ท�ำนอง, ท�ำดนตรี, ออกแบบเสียง (sound design) และ เป็นได้สารพัด ในตัวเอง ดังนัน้ ในกิจกรรมนี้ จึงต้องการ ให้พปี่ มุ้ เปิดสมองของเยาวชน เชือ่ ว่าจะ สามารถให้อะไรกับคนที่มาอบรมในครั้ง นีอ้ ย่างมหาศาล เพือ่ ต่อยอดไปในครัง้ ต่อ ไปทีจ่ ะเชิญวิทยากรท่านอืน่ ๆ ผูท้ เี่ หมาะ กับการมาอบรมครัง้ นีค้ อื บุคคลทัว่ ไปทีม่ ี ความสนใจในดนตรี ไม่ว่าจะเป็นนักแต่ง เพลง, นักดนตรี หรือ ซาวนด์เอนจีเนียร์” ปุ้ม พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นั้นเป็นคนที่มีงานอยู่ตลอดเวลา การจะปลีกตัวมานัน้ เป็นเรือ่ งยาก ดังนัน้ ใน

การอบรมครัง้ นีจ้ งึ อยากให้มาลองฟัง เพราะ จุดประสงค์ในการจัดงานครัง้ นีไ้ ม่เกีย่ วข้อง กับเรือ่ งทางธุรกิจใดๆ ทัง้ สิน้ แต่อยากให้ เยาวชนและคนรุ่นใหม่ๆ มีโอกาสได้ใกล้ ชิดกับคนท�ำงานด้านดนตรีชนั้ แนวหน้าของ เมืองไทย งานนีจ้ ดั ขึน้ เพือ่ ต้องการเปิดโลก ทัศน์ให้กับนักดนตรีและเยาวชนคนรุ่น ใหม่ ในการเรียนรูจ้ ากมืออาชีพด้านดนตรี โดยตรง ไม่อยากให้หลงทาง และเสียเวลา ไปกับการเรียนรูเ้ อง เพราะเชือ่ ในศักยภาพ ของเด็กเชียงใหม่ว่ามีฝีมือ แต่ยังขาดเวที และบุคลากรทีเ่ ป็นแบบอย่าง ท�ำให้หลาย คนคล�ำทางไม่ถกู จนท้อและเลิกเล่นดนตรี ซึง่ เป็นสิง่ ทีน่ า่ เสียดายเป็นอย่างยิง่ ดังนัน้ ผู้ที่ต้องการเปิดโลกทัศน์หรือต่อยอดทาง ความคิดด้านดนตรีการอบรมครั้งนี้จึงน่า สนใจเป็นอย่างยิง่ การอบรมเชิ ง วิ ช าการ “สร้ า ง

งานดนตรี กั บ คนดนตรี อย่ า งมื อาชีพ” หรือ “Creating Like a Pro(fissional)” จะจัดขึ้นในวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2554 ตัง้ แต่เวลา 10.00 – 17.00 น. ทีห่ อ้ งบรรยาย ชัน้ 4 อาคารปฏิบตั กิ ารออกแบบ คณะ วิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งรับจ�ำนวนจ�ำกัด แค่ 200 ที่นั่ง เท่านัน้ โดยเปิดรับสมัครตัง้ แต่วนั นีไ้ ปจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2554 โดยผู ้ ที่ ส นใจสามารถสอบถาม รายละเอียดได้ที่ ร้าน Prosonic, ร้าน Maximum Sound เยื้อง ทางเข้าเชียงใหม่แลนด์ และ ร้าน กาแฟด�ำเนินสะดวก คณะวิจติ รศิลป์ มช. หรือจะสอบถามรายละเอียด ได้ทเี่ บอร์ 081-6715788, 0817469772 และ www.facebook. com/Voice.of.Arts

5


6

Chiangmai FOCUS || 1 - 15 AUGUST 2011

Korean –Lanna Creative Cover Contest

ม า ค ม นั ก ศึ ก ษ า เ ก ่ า บั ญ ชี แ ล ะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สถานกงสุลสาธารณรัฐเกาหลี ประจ�ำจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ Korean –Lanna Creative Cover Contest”ขึ้น

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน อายุระหว่าง 1523 ปี ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มี โอกาสแสดงความสามารถพิเศษ ความคิด สร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการสืบสาน วั ฒ นธรรมไทยล้ า นนา ให้ ผ สมผสาน

กั บ กระแสความนิ ย มสมั ย ใหม่ และ เป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่ วของจังหวัด เชียงใหม่ โดยมี ทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายก เทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธาน เปิดงานพร้อมด้วย รองศาตราจารย์ บุญสวาท พฤกษิกานนท์ คณบดี คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวม ทัง้ แขกผูม้ เี กียรติ ประชาชนทัว่ ไป ทีใ่ ห้ ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งมีพิธีกรขวัญใจวัยทีนอย่าง DJ Big แห่งคลืน่ SEED FM 97.5 Mhz และ ดาราสาว พลอย หอวัง , มาพร้อมกับการ แสดงชุดพิเศษจากบอยแบรนด์สดุ หล่อ ทีม ULZZang เรียกเสียงกรีด๊ กร๊าดจาก บรรดาสาวๆทีม่ าชม ได้เป็นระยะๆ ซึง่ งานดังกล่าวจัดขึน้ เมือ่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2554 ณ ลานกิจกรรม ชัน้ 2 โซนB (หน้า ลิฟท์แก้ว) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต.

เรื่อง ผีๆ (อีกสักตอน) Lanna FOCUS โดย : บุญศรี รัตนัง

tayumanee@hotmail.com

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ ล้านนาโฟกัสฉบับนี้ เราจะ มาคุยกันอีกครั้งในเรื่องของ “ผี” ครับ ซึ่งเป็นเรื่องเล่า ของผู้เฒ่าผู้แก่ที่ลูกๆ หลานๆ จะชอบฟังกันมาก เรื่องที่ ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้ เป็นเรื่องของผี ที่เป็นทั้งผีดีและผีร้าย

ม่อุ๊ย ของผมท่านได้เล่าให้ผมฟัง ตั้งแต่เด็กๆ ท่านบอกว่า เรื่อง ผีๆเนี่ยมีมานานมาก ตั้งแต่สมัย พุทธกาลเลยทีเดียว เขาเล่าต่อๆกันมาว่า

ในสมัยพุทธกาลนั้นมีอาชีพพ่อค้าขายผี ด้วย ส่วนผีที่นิยมน�ำมาขายก็จะมีทั้ง ผี กะ(ผีปอบ) ผีมด ผีเม็ง และผีปู่ย่า ซึ่ง ผูท้ ซี่ อื้ มักจะซือ้ ผีไปเพือ่ ไว้ปกป้องคุม้ ครอง

คนในครอบครัว แต่ในฉบับนี้ ผมจะขอ โฟกัสไปที่ “ผีกะ” ก่อนก็แล้วกันนะครับ เพราะเป็นผีทไี่ ด้รบั ความนิยมในการกล่าว ถึงเป็นจ�ำนวนมากมาตั้งแต่อดีต “ผีกะ” หรือผีปอบ จะเป็นผีทรี่ กั เจ้าของมาก หากคนที่เลี้ยงผีกะไปมีเรื่อง ทะเลาะกับใคร ตอนกลางคืนก็มักจะสั่ง ให้ผีกะไปเข้าสิงศัตรูหรือคนในครอบครัว ของศัตรู โดยผูท้ จี่ ะโดนเข้าสิงได้งา่ ย คือ ผู้ หญิงและผูห้ ญิงทางเลือก(กะเทย) หรือถ้า ใครเผลอไปเป็นแฟนกับคนทีเ่ ป็นผีกะ ขาก ลับจากบ้านหญิงสาว ก็มกั จะมีผกี ะตามมา ส่ง เสมอ ซึง่ ผีกะนีจ้ ะมีนกเค้าแมวเป็นคูอ่ ริ ถ้าผีกะจะไปทีไ่ หน มักจะมีนกเค้าแมวตาม ไปร้องเตือนชาวบ้านเสมอ ทางเหนือจะ เรียกนกเค้าแมวชนิดนี้ว่า “นกเก๊าผีกะ” ซึ่งจะไม่ใช่นกเค้าแมวตัวใหญ่ๆที่เรียกว่า นกเค้าช้าง แต่จะเป็นนกเค้าแมวตัวเล็กๆ เสียงจะดังแหบๆแผ่วๆ เขียนไปก็ขนลุก ไปครับเพราะผมเคยเจอกับตัวเองมาแล้ว บางคนมักจะเข้าใจผิดว่า นกเก๊าผีกะ กับผี กะ เป็นพวกเดียวกัน แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ ส่วนเหตุผลที่เป็นศัตรูกันนั้น คนโบราณ เขาเล่ามาว่า เมื่อก่อน สัญชาตญาณของ นกเค้าแมวคือออกหากินตอนกลางคืน เลย ท�ำให้นกเค้าแมวกับผีกะรูจ้ กั กัน เป็นเพือ่ น กัน แต่มอี ยูค่ นื หนึง่ นกเค้าแมวหิวมาก แต่ ออกไปหากินไม่ได้เพราะมีลกู ตัวน้อยๆ ต้อง ดูแล แต่ดว้ ยความหิวจึงฝากลูกไว้กบั ผีกะ แล้วก็บนิ ออกไปหากิน สักพักก็บนิ กลับมา ทีร่ งั แต่ปรากฏว่า ผีกะกินตับลูกของตัวเอง ตายหมด (ในส่วนนี้จึงเป็นที่มาของค�ำว่า “ระวังผีกะกินตับ”) ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา นกเค้าแมวจึงปฏิญาณตนไว้วา่ จากนีไ้ ป ไม่

ว่าจะกีช่ าติกภี่ พก็ตาม ถ้าผีกะไปไหน ตนจะ ขอตามไปร้องเตือนให้ชาวบ้านได้ระวังตัวไว้ ก่อน ด้วยเหตุนี้ ถ้าได้ยนิ เสียงนกเก๊าผีกะ เมือ่ ไร ก็แสดงว่าผีกะก�ำลังมานัน่ เอง ส่วนเรือ่ งเล่าอีกอย่างหนึง่ ทีม่ กั จะมีการน�ำมาเล่าเตือนใจหนุ่มๆ เวลาจะ ไปจีบผูห้ ญิง ก็คอื บ้านไหนทีเ่ ลีย้ งผีปอบ ถ้ามีลกู ผูห้ ญิง ช่วงเวลากลางคืน หญิงสาวผู้ นัน้ จะดูสวยงามมาก เพราะผีปอบจะมีลกู สมุนเป็นผีลงิ ตัวเล็กๆ พอถึงเวลากลางคืน ลิงเหล่านีจ้ ะขึน้ มาเกาะอยูท่ ไี่ หล่ของผูห้ ญิง แล้วใช้ลนิ้ เลียแก้ม ท�ำให้ผหู้ ญิงคนนัน้ ดูสวย มากในสายตาของผูอ้ นื่ ซึง่ ลิงเหล่านีจ้ ะมอง ด้วยตาเปล่าไม่เห็น ถ้าอยากเห็นต้องมีวธิ ใี น การแอบดู ทีต่ อ้ งใช้คำ� ว่าแอบดูกเ็ พราะว่า ถ้าผูห้ ญิงหรือผีกะรูต้ วั ว่าก�ำลังโดนลองของ เราจะมีอนั เป็นไป วิธที วี่ า่ ก็คอื 1. ยืนหัน หลังให้ผหู้ ญิงแล้วก้มมองผูห้ ญิงลอดใต้ขา ของตัวเอง 2.ให้เอาใบตองกล้วยน�ำ้ ว้า ซึง่ ต้องเป็นใบทีอ่ ยูด่ า้ นบนของเครือกล้วย เป็น ใบทีก่ ำ� บังกล้วยจากแดดฝน เอามาท�ำเป็น แว่นตาส่องดู แล้วจะเห็นว่ามีลงิ เกาะอยูบ่ น บ่าของผูห้ ญิง และคอยเลียแก้มให้ผหู้ ญิงอยู่ ตลอดเวลา เรื่องที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้เป็น เรื่องเล่าที่ผู้เฒ่าผู้แก่ท่านเล่าสืบต่อกันมา เป็นเรื่องเล่าในสังคมล้านนามานมนาน ซึง่ ผมก็เป็นเพียงคนล้านนาคนหนึง่ ทีจ่ ดจ�ำ เรื่องราวเหล่านี้เอาไว้ แล้วน�ำมาเล่าสู่กัน ฟัง ต่อไป คุณผูอ้ า่ นจะเชือ่ หรือไม่กแ็ ล้วแต่ วิจารณญาณของแต่ละท่านนะครับ ฉบับหน้าเราจะมาคุยเรื่อง “ผี” กันต่อ แต่จะเป็นผีอะไรนัน้ รออ่านกันให้ ได้นะครับ สวัสดีครับ.

ประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์

มื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ๑ โรงแรม เลอ เมอริเดียน จ.เชียงใหม่ คณะ กรรมการเตรี ย มการ และยกร่ า งแผน แม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการ

โทรทัศน์ ได้จัดการประชุมรับฟังความ คิดเห็นสาธารณะร่างแผนแม่บทกิจการ กระจายเสี ย ง และกิ จ การโทรทั ศ น์ ขึ้ น เพื่อรับฟังความคิดเห็นให้ครอบคลุมทุก ภาคส่วน โดยมี ศาสตราจารย์ประสิทธิ์

ประพิ ณ มงคลการ ประธานกรรมการ กิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ เป็ น ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางดวงเดือน เสวตสมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ

เตรี ย มการยกร่ า งแผนแม่ บ ทกิ จ การ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ นาย สุ ท ธิ ศั ก ดิ์ ตั น ตะโยธิ น คณะกรรมการ เตรี ย มการยกร่ า งแผนแม่ บ ทกิ จ การ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์.

Rock ‘N’ Roll Delight ซิงเกิลใหม่จาก ฮิวโก้ จุลจักร ซิงเกิล้ ล่าสุดจากอัลบัม้ Old Tyme Religion (โอลด์ ไทม์ รีลิ เจียน) ของ ฮิวโก้ จุลจักร อัลบัม้ สากลในสังกัด Roc Nation ของ Jay-Z ทีเ่ ป็นอัลบัม้ ของศิลปินไทยคนแรกทีเ่ ข้า Heatseeker Album Chart ใน ชาร์ท Billboard ของอเมริกา “เพลงนีเ้ ป็นฝีมอื การแต่งของ Hugo เอง

สรรหา มาเล่า

By… FOCUS Media Group

ค�ำว่า “ซิทคอม” มาจากไหน? ค�ำว่า “ซิทคอม” เป็นการ รวมค�ำระหว่างพยางค์แรกของ 2 ค�ำ คือ “ซิทูเอชัน” (situation) ที่แปล ว่า เหตุการณ์ กับค�ำว่า “คอมเมอดี” (comedy) ทีแ่ ปลว่าตลกขบขัน ซึง่ หาก แปลรวมๆ กันแล้ว ก็หมายถึงเรือ่ งราว หรือเหตุการณ์ทสี่ ร้างความตลกขบขัน.. ละครซิทคอม คือละครที่มี เนื้อหาสนุกสนาน เผยแพร่ตามสถานี วิทยุ ในช่วงทศวรรษที่ 1920 ซึง่ ละคร ซิทคอมทีเ่ ชือ่ ว่าเป็นเรือ่ งแรกของโลกก็ คือเรือ่ ง “แซมแอนด์เฮนรี” ทีน่ ำ� ออก เผยแพร่ทางสถานีวิทยุดับเบิลยูจีเอ็น ในสหรัฐฯ เมือ่ ปี 1926 ส่วนซิทคอมที่ น�ำออกเผยแพร่เป็นครัง้ แรกทางสถานี โทรทัศน์คอื เรือ่ ง “อะมอส แอนด์ เอน ดี” ทีอ่ อกอากาศสถานีโทรทัศน์ซบี เี อส ในปี 1928 ส�ำหรับในปัจจุบนั นัน้ ซิทคอม ทางโทรทั ศ น์ ถื อ ได้ ว ่ า ประสบความ ส�ำเร็จเป็นอย่างมาก เนื่องจากเห็นทั้ง ภาพ และเสียงไปพร้อมกัน ท�ำให้ผชู้ ม ผู้ฟังมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น จน ท�ำให้ซติ คอมแบบดัง้ เดิม หาฟังได้ยาก เต็มที ทั้งในประเทศไทย หรือแม้แต่ ประเทศอืน่ ๆ ทัว่ โลก

ส�ำหรับซิทคอมที่ยังคงออก อากาศอยู่ในปัจจุบัน อย่างต่อเนื่อง และยาวนานที่สุด ก็ต้องยกให้กับเรื่อง “ลาสต์ ออฟ เดอะ ซัมเมอร์ ไวน์” ของ อังกฤษ ทีเ่ ริม่ ออกอากาศเป็นตอนแรก ในปี 1973 และถือเป็นเรือ่ งทีย่ าวนาน ทีส่ ดุ จนมาถึงปัจจุบนั .. ส่วนลักษณะเนื้อหาของซิท คอมนั้น จะเป็นการจ�ำลองเหตุการณ์ ในสถานที่ท�ำงาน หรือในบ้าน โดยใช้ ฉากไม่กี่ฉาก ถ่ายท�ำซ�้ำอยู่ในสถานที่ เดียวกัน และไม่ได้เน้นความส�ำคัญของ สถานที่เท่าใดนัก แต่ใช้ความสามารถ ของตั ว ละครในการเล่ า เรื่ อ ง และที่ แน่นอน ต้องมีความสนุกสนานเป็นแก่น หลักของเรือ่ ง..


Chiangmai FOCUS || 1 - 15 AUGUST 2011

มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯราชพฤกษ์ 2554 ครั้งที่2

เฉลิมฉลอง 3 วโรกาสมหามงคล Special Scoop By…Nopniwat Krailerg nopniwat@gmail.com

ประเทศไทยนับเป็นประเทศที่สามในทวีปเอเชีย ที่ ได้รับรองการจัดงานมหกรรมระดับโลกจาก BIE ต่อ จากจีน และญี่ปุ่น ซึ่งครั้งนั้นผู้คนหลั่งไหลเข้าชมงาน กว่า 3.8 ล้านคน ตลอดการจัดงาน

นปลายปีนี้ งานมหกรรมพืชสวน โลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554 หรือ The International Horticultural Exposition: Royal Flora Ratchaphruek 2011 จะถูก จัดขึ้นอีกครั้ง โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้ มอบหมายให้ บริษทั ไร้ทแ์ มน จ�ำกัด ท�ำ หน้าที่บริหารจัดการงาน การด�ำเนินการ ประชาสัมพันธ์งาน รวมทัง้ การสร้างสรรค์ กิ จ กรรมการแสดงต่ า งๆ โดยงานดั ง กล่าวจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่บนพื้นที่ 470 การจัดงาน ไร่ ณ อุ ท ยานหลวงราชพฤกษ์ ต� ำ บล ครัง้ นีจ้ ะ แม่เหียะ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 - 15 ท�ำให้ผทู้ เี่ ข้า กุมภาพันธ์ 2555 รวมระยะเวลาต่อเนื่อง ชมงานเห็น ถึง 99 วัน โดยระดับของการจัดงาน ความส�ำคัญ ในครั้งนี้ คือ ระดับ A2/B1โดยการรับ ของการ รองจากสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ AIPH (International Association of เปลีย่ นแปลง Horticultural Producers) ของโลก วัตถุประสงค์หลักในการจัดงาน และภาวะ มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ใน ครัง้ นี้ เพือ่ เป็นการเฉลิมฉลอง 3 วโรกาส โลกร้อน ส�ำคัญของคนไทย นั่นคือ ในปี 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จะทรงเจริญ พระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปี 2555 Dr. Doeke Faber สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ จะ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราช กุมาร จะทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ภายในงานจะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่าง ยิ่งใหญ่ รวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการเผย แพร่พระราชกรณียกิจด้านการเกษตร พระ อัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การเกษตร และโครงการอันเนือ่ งมาจาก พระราชด�ำริตา่ ง ๆ ของทัง้ 3 พระองค์ การจั ด งานมหกรรมพื ช สวนโลกเฉลิ ม จังหวัด พระเกียรติฯครั้งนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อ เชียงใหม่ มี แสดงศักยภาพในด้านเกษตรกรรมและ ศักยภาพ เทคโนโลยีด้านพืชสวนของไทยที่มีความ ความพร้อม ก้าวหน้าไม่แพ้ประเทศอืน่ ๆ อันจะช่วย ในทุกๆด้าน ส่งเสริมให้ผู้ที่อยู่ในวงการวิชาชีพพืชสวน ให้ประธาน มีความรู้ประสบการณ์ เพื่อน�ำไปพัฒนา อาชีพของตนเองก้าวหน้ายิง่ ขึ้น เป็นการ AIPH ได้ เพิ่ ม ช่ อ งทางการส่ ง ออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ พื ช มัน่ ใจ สวนไทยสู่ตลาดโลก และการจัดงานใน ครั้งนี้ สามารถจะกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล และการท่องเที่ยวของไทย ได้เป็นอย่าง ดี โดยเฉพาะคาดว่าจะสามารถสร้างราย ได้หมุนเวียนให้กบั จังหวัดเขียงใหม่ และ จังหวัดใกล้เคียงได้นบั หมืน่ ล้านบาท จาก ธุรกิจด้านการน�ำเข้าส่งออกผลิตผลทางการ เกษตร ธุรกิจการท่อง เที่ ย ว โรงแรม และ ธุรกิจบริการด้านต่างๆ แนวคิ ด การจั ด งานครั้ ง นี้ คือ Greenitude: Reducing Global

Warming to Save Planet Earth and to Improve the Quality of Life ทัศนคติสีเขียว ร่วมสร้างสรรค์ แนวคิดรักษ์โลก ตระหนักถึงการช่วยกันลด สภาวะโลกร้อน เพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ของ มนุษยชาติ โดยยึดหลัก 3 Gs และ 3 Rs โดย 3 Gs คือ สร้างจิตส�ำนึกให้มนุษยชาติ รุ ่ น ต่ อ รุ ่ น (Generation) ให้ รั ก และ อนุรกั ษ์ตน้ ไม้ และพืชพรรณต่างๆบนโลก (Garden) เป็นการปลูกฝังทัศนคติสเี ขียว (Greenitude) เพือ่ ร่วมกันปกป้องโลกใบ นีใ้ ห้ยงั่ ยืนตลอดกาล 3 Rs ได้แก่ ส่งเสริม การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า โดยลดการใช้ (Reduce) การใช้ซำ�้ (Reuse) และน�ำกลับ มาใช้ใหม่ (Recycle) แสดงให้เห็นถึงความ ส�ำคัญเร่งด่วนในการจัดการทรัพยากรที่มี อยู่อย่างจ�ำกัดให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ สูงสุด ส�ำหรับตราสัญลักษณ์ของงานจะใช้ “ดอกราชพฤกษ์” และมีสญ ั ลักษณ์นำ� โชค หรือ Mascots 5 ตัว ประกอบด้วย น้องคูน ลมบิน ดินฉ�ำ่ น�ำ้ ใส ไออุน่ ขณะนี้ ได้รับการตอบรับจาก 30 ประเทศทัว่ โลกว่าจะเข้าร่ วมจัดแสดงสวน นานาชาติในงานครั้งนี้ ดว้ ย อาทิ แคนาดา ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ ตุรกี เคนย่า เนปาล ภูฏาน อินโดนีเซีย บังกลาเทศ ซูดาน เป็ นต้น ส่ วนในประเทศ มีองค์กร และหน่ วยงาน ต่าง ๆ ประมาณ 39 แห่งที่ตอบรับเข้าร่ วม จัดงานในครั้งนี้ เช่น โตโยต้า ป.ต.ท. ไทย เบฟเวอเรจ เครื อ เจริ ญ โภคภัณ ฑ์ กสท โทรคมนาคม ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการจัด ประกวดพืชสวน รวมทัง้ สิน้ 18 หมวด 121 กลุม่ 642 ประเภท ครอบคลุม การประกวด กล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ผัก เห็ด ชา กาแฟ ผลไม้ การจัดดอกไม้ และการจัด สวนนานาชาติ ส�ำหรับกิจกรรมหลักๆ ในงาน แบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ นิทรรศการ ต่ า งๆ การประชุ ม ทางวิ ช าการด้ า นพื ช สวนระดับชาติและนานาชาติ และการจัด ประกวดพืชสวนชนิดต่าง ๆ โดยในส่วน ของนิทรรศการนั้น เช่น นิทรรศการใต้ ร่มพระบารมี 84 พรรษา มหาราชา เป็น นิทรรศการเกีย่ วกับพระราชกรณียกิจ และ พระอั จ ฉริ ย ภาพในด้ า นการเกษตรของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั นิทรรศการ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ข องทั้ ง 3 พระองค์ นิทรรศการสวนนานาชาติ ทั้งในอาคาร และนอกอาคาร นิทรรศการด้านพืชสวน และเทคโนโลยีการเกษตรระดับชาติและ นานาชาติ ทีใ่ ช้แนวคิด 3Gs และ 3Rs ส่ วนการประชุมวิชาการนานาชาติ และระดับชาติด้านพืชสวนนั้น จะเป็ นการ เผยแพร่ แลกเปลี่ยน และถ่ายทอดองค์ความ รูใ้ หม่ให้เกิดขึ้น โดยเป็ นการประชุมวิชาการ ด้านพืชสวนในระดับนานาชาติท้ งั สิ้ น 11 การประชุม เช่น การประชุมเรื่ อง บทบาท ของการเกษตร และทรั พยากรธรรมชาติ ในการลดสภาวะโลกร้ อน การประชุ ม

นานาชาติไม้ผลเมืองร้อนและกึ่งร้อน การ ประชุมยางนานาชาติ การประชุมไหมโลก การประชุ มนานาชาติ เรื่ องกล้วยไม้ และ ไม้ประดับ เป็ นต้น ส่ วนการจัดประกวด พืชสวนนั้น จะประกอบด้วย การประกวด กล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ไม้ประดับ และการจัด สวน ประกวดไม้ผล และประกวดพืชผัก รวม 51 ประเภท จุ ด เด่ น ของงานในครั้ งนี้ ที่ น่ า สนใจ คือ กระเช้ าราชพฤกษ์ ลอยฟ้า Giant Flora Wheel สู งกว่า 40 เมตร เมื่อขึ้นไป แล้ว สามารถชมทิ ว ทัศ น์ ภ ายในบริ เ วณ งานได้ท้ งั หมด สวนแสงแห่ งจินตนาการ Imagination Light Gardens โดยเนรมิต ดวงไฟนับล้านดวงกับผีเสื้ อเรื องแสงเต้นร�ำ พร้ อมเสี ยงดนตรี และสวนเยาวชนรั กษ์ โลก Kids’ Eco Park เป็ นนิ ท รรศการ และกิ จ กรรมที่ ใ ห้ ท้ ัง ความรู ้ แ ละความ สนุกสนาน ปลูกฝังการลดโลกร้อนและรัก ธรรมชาติให้กบั เยาวชนคนรุ่ นใหม่ ส�ำหรับความคืบหน้าล่าสุด เมือ่ 22 กรกฎาคม 2554 นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อม ด้วย นายบรรหาร ศิลปอาชา กรรมการ ที่ปรึกษา พร้อมคณะ เดินทางมาติดตาม ความคืบหน้าและบรรยายสรุปการเตรียม ความพร้อมในเรือ่ งการก่อสร้างอาคารใหม่ ซึ่งเป็นอาคารนิทรรศการหมุนเวียน หรือ Expo Center 2 และการปรับปรุงในส่วนของ ภูมทิ ศั น์และสถานทีท่ งั้ หมด ส�ำหรับอาคาร Expo Center 2 มีพ้นื ที่ 5,200 ตร.ม. ขณะนี้ แล้วเสร็จประมาณ 70% ซึง่ คาดว่าทัง้ หมด จะแล้ ว เสร็ จ ในสั ป ดาห์ ที่ ส องของเดื อ น ตุลาคม 54 ต่อมาเมื่อ 23 กรกฎาคม 2554 Dr. Doeke Faber ประธานสมาคมพื ช สวนระหว่างประเทศ หรือ International Association of Horticultural Producers (AIPH) ซึ่งเดินทางมาร่วมแถลงข่าวให้ สัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดงานฯในครั้งนี้ และได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบอุทยาน ราชพฤกษ์ พร้อมด้วย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผูว้ ่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายจิรากร โกศั ย เสวี อธิ บ ดี ก รมวิ ช าการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นาย ศิริ พงศ์ หังสพฤกษ์ ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องค์การมหาชน) Dr. Doeke Faber ประธานสมาคมพืชสวน ระหว่างประเทศ กล่าวว่า การจัดงานครัง้ นี้จะท�ำให้ผู้ที่เข้าชมงานเห็นความ ส�ำคัญของการเปลีย่ นแปลงของ โลก และภาวะโลกร้อน อยาก ให้คนทีเ่ ข้าชม ไม่ใช่แค่มาชม ความสวยงามของสถานที่ เท่านัน้ แต่อยากให้เด็กๆ รุ่นหลังเข้าใจปัญหาที่ โลกเราก�ำลังประสบ อยู่ และ อยากให้เขา มีความคิดรักโลกมาก

ขึน้ ซึง่ สิง่ เหล่านีจ้ ะติดตัวเยาวชนตลอดไป และมัน่ ใจว่าประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัด เชียงใหม่ มีศักยภาพพอในการจัดงานให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ สมกับความยิ่ง ใหญ่อย่างทีไ่ ด้ตงั้ ใจไว้ อีกทัง้ ยังเป็นโอกาส ในการทีแ่ ต่ละประเทศ ทีเ่ ข้าร่วมจัดแสดง จะได้แลกเปลีย่ นและเรียนรูเ้ ชิงวัฒนธรรม ด้านธรรมชาติซึ่งกันและกัน เพราะแต่ละ ประเทศมีพัน ธุ์ไ ม้ที่เป็น เอกลัก ษณ์ของ ตนเอง และประการหนึ่งรู้สึกภาคภูมิใจ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ในการได้ มี ส ่ ว นร่ ว มเฉลิ ม ฉลองใน 3 วโรกาสมหามงคลส�ำคัญของ ชาวไทยในครัง้ นี้ ซึง่ ตนมัน่ ใจเต็มร้อย ว่า งานครั้งนี้จะจัดได้อย่างประทับใจไม่แพ้ ในครั้งแรกหรืออาจจะมากกว่า เนื่องจาก ได้เรียนรู้และทราบถึงปัญหาที่พบมา ใน การจัดงานครัง้ แรกเมือ่ 4 ปีกอ่ น และได้ น�ำมาปรับปรุงแก้ไขแล้ว นับว่าจะเป็นงาน มหกรรมระดับโลกที่ยิ่งใหญ่และน่าภาค ภูมใิ จของประเทศไทยอีกครัง้ หนึง่ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผูว้ า่ ราชการ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีศักยภาพความพร้อมในทุกๆด้าน ให้ ประธาน AIPH ได้ม ่ัน ใจ ทั้ ง ด้า นการ คมนาคม ความปลอดภัย การตกแต่งบ้าน เมื องให้สวยงาม รวมทั้งสุ ขภาพอนามัย ด้วย ครั้งนี้ทางจังหวัดได้เข้ามาเป็ นแม่งาน ในการเตรี ยมพื้นที่ในการจัดงาน อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะได้มกี ารประชุมรถสองแถวสีล่ อ้ แดง ในการให้บริการรับ-ส่ งนักท่องท่อง ผูเ้ ข้าชมงานในเส้นทางการเดิ นทางมายัง พืชสวนโลก ซึง่ ได้ให้ทางขนส่งจังหวัดฯจัด ท�ำรูปแบบเส้นทางการเดินรถไว้ และจัด ท�ำราคาอัตราการให้บริการเพือ่ ให้นกั ท่อง เที่ยวเข้าใจมากขึ้น ซึ่งก็ยังมีบริการรถรับ ส่งฟรีสำ� หรับผูเ้ ข้าชมงาน 2 จุด คือ บริเวณ สถานีรถไฟและศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยทางจังหวัดฯจะได้อาศัยโอกาสนีใ้ นการ ท�ำงานด้านประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ ว จะ เห็นได้วา่ การท่องเทีย่ วของเชียงใหม่ระดับ กลางๆ ไปได้ดี แต่ระดับ Hi-class Tourism เป็นอะไรทีต่ อ้ งเพิม่ พูนอีกมาก ไม่ใช่เฉพาะ เชียงใหม่แต่รวมไปถึง ภูเก็ต ด้วย ทัง้ นี้ ไม่ใช่เพียงหวังแต่กลุ่มที่ สะพายเป้ ม า

... จุดเด่นของงานใน ครัง้ นีท้ นี่ า่ สนใจ คือ กระเช้า ราชพฤกษ์ลอยฟ้า สูงกว่า 40 เมตร เมือ่ ขึน้ ไปแล้ว สามารถชมทิวทัศน์ภายใน บริเวณงานได้ทงั้ หมด สวน แสงแห่งจินตนาการ โดย เนรมิตดวงไฟนับล้านดวงกับ ผีเสือ้ เรืองแสงเต้นร�ำ พร้อม เสียงดนตรี ... เที่ ย ว นั่ ง รถไฟรถทั ว ร์ กั น มา ต้ อ งเพิ่ ม ในส่ ว น บนด้วย อย่างโรงแรมระดับ 5-6 ดาว ต้องเพิม่ ศักยภาพในการหากลุ่มผู้มาเยี่ยมเยือนในกลุ่ม ประเภทนีด้ ว้ ย ซึง่ จะเป็นผลดีตอ่ อุตสาหกรรมการ ท่องเทีย่ วของบ้านเรา ตลอดช่วงการจัดงาน “มหกรรมพืชสวน โลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554” จะเปิดให้ เข้าชมตัง้ แต่เวลา 09.00-21.00 น. และหากตรงวัน หยุดนักขัตฤกษ์ จะเปิ ดถึง 22.00 น. ทัง้ นีจ้ ะเปิด จ�ำหน่ายบัตรครัง้ แรก ราคาพิเศษลด 50% ตัง้ แต่ วันที่ 8 สิงหาคม จนถึง 31 ตุลาคมนี้ ที่ธนาคารกรุ ง ไทย และThai Ticket Major ทุกสาขาทัว่ ประเทศ ใน ส่วนชาวเชียงใหม่หาซือ้ บัตรได้ที่ เมเจอร์ซนี เี พล็กซ์ ชัน้ 4 เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต.

7


8

8

Entertain

Chiangmai FOCUS || 1 - 15 AUGUST 2011

สามารถติดตามข่าวทางอินเตอร์เนตได้ที่ www.focus-cm.com และ Facebook : FOCUS News

Amazing Thailand Grand Sale 2011 Nimman Shopping ประมวลภาพเด็ดๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Nimman Shopping นอกจากลีลาการช็อปแล้ว การแต่งตัวของแต่ละคนก็ไม่มใี ครยอมใคร มีผเู้ ข้า ร่วมงานอย่างคับคัง่ งานมีขนึ้ ทีย่ า่ นนิมมานเหมินทร์ เชียงใหม่. อ่านรายละเอียด

หน้า11

Robinson

อ่านรายละเอียด

หน้า11 Bright & Charm Awards 2011

โรบินสัน เชียงใหม่ จัดงาน “Robinson Bright & Charm Awards 2011” ประกาศเกียรติคณ ุ แทนค�ำขอบคุณ10 บุคคลต้นแบบแห่งความดี ของจังหวัดเชียงใหม่ ปี ที่ 2 มี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผวจ.เชียงใหม่ เป็นผูเ้ ปิดงาน มีดาราศิลปินเข้าร่วมงานหลาย คน มีโชว์ชดุ พิเศษจากแคทรียา อิงลิช และมินคิ อนเสิรต์ จากใหม่ เจริญปุระ.

จีเอ็มธนบูรณ์ แนะน�ำ “BRIX” ในโฮเทลเอ็ม หลังเข้ารับต�ำแหน่งผูจ้ ดั การทัว่ ไป โฮเทลเอ็ม ย่านประตู ท่าแพ กว่า 3 เดือน ธนบูรณ์ จันทร์สวรรค์ เร่งปรับด้านบริการ ของห้องอาหาร “BRIX” บริเวณชัน้ ล่างของโรงแรมอย่างเต็มสูบ นอกจากการตกแต่งสไตล์โมเดิรน์ นัง่ สบาย และบรรยากาศใจกลาง เมืองทีเ่ ยีย่ มสุดยอดของเชียงใหม่ ทีน่ า่ สนใจเป็นเมนู Combo Set มือ้ กลางวัน ทัง้ อาหารเครือ่ งดืม่ อิม่ เต็มทีเ่ พียง 99 บาท ช่วงบ่ายกับ Afternoon Tea ช่วงเย็นกับดนตรีอาคูสติคและแบรนด์ เริม่ ตัง้ แต่ 19.00 น.เป็นต้นไป...สอบถามโทร.053-211069-70.

วันเกิด “เจ๊เก้” ช้างคลานโพธิเวช

บรรดาเพื่อนสนิท คนรู้จักมักคุ้น และเคารพรัก ต่างร่วมมอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีและอวยพร ในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด ของ “เจ๊เก้” พรพรรณ พักน้อย ผูบ้ ริหารช้างคลานโพธิเวช โดยบรรยากาศเป็นไป อย่างอบอุน่ และเป็นกันเอง ณ ลานด้านหน้าช้างคลานโพธิ เวช เชียงใหม่ เมือ่ 25 กรกฎาคม 54.

แคทรียา อิงลิช

มหกรรมคนรักสุขภาพ เฮลท์ พลัส สัญจรทั่วไทย ครั้งที่2

เฮลท์ พลัส แชนแนล สถานีสขุ ภาพบันเทิง 24 ชัว่ โมง ก้าวสูป่ ที 5ี่ ร่วมมือกับ บริษทั เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เท เลวิชนั่ จ�ำกัด (WE TV) และ เซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ต จัดงาน “ มหกรรมคนรักสุขภาพ เฮลท์ พลัส สัญจร ทัว่ ไทย” ครัง้ ที2่ ในระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2554 ณ ลานกิจกรรม เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต

นิตยสารCitylife

จัดงานพบปะสังสรรค์สื่อฯ สานสัมพันธไมตรี

มื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ณ ส� ำ นั ก งานนิ ต ยสาร Citylife คุ ณ ภิ ม ทร์ เขมะสิ ง คิ บรรณาธิ ก ารบริ หารฯพร้ อ มคณะที ม งาน จั ด งานเลี้ ย ง พบปะสั ง สรรค์ สื่อมวลชนในพื้ น ที่ เพื่ อ

สานสั ม พั น ธ์ มิ ต รไมตรี ในการท� ำ งาน ร่วมกันเป็นอย่างดีในระยะเวลาที่ผ่าน มา ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเอง ครึกครืน้ สนุกสนานของบรรดาเพือ่ นพ้อง น้องพีใ่ นวงการสือ่ สายบันเทิง.

โดยภายในงานได้ ร ะดมดารารั ก สุขภาพ อย่าง หมออ้อย –จุพารัตน์ , เฟรซ –อริ สรา,มิกกี-้ ณัฐพงศ์ ฯลฯ พร้อมด้วยดารานางเอก สาวตาคม พิง้ กี้ – สาวิกา ไชยเดช มาเสิรฟ์ เรือ่ ง ราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพแก่พี่น้องชาวเชียงใหม่ กันอย่างใกล้ชดิ ซึง่ ทาง สาว พิง้ กี้ สาวิกา กล่าว ว่า “ ดีใจค่ะ ทีม่ โี อกาสมาร่วมงานดีๆเพือ่ ชาว เชียงใหม่ โดยน�ำเรื่องราวของการดูแลสุขภาพ ตัง้ แต่ศรีษะจรดปลายเท้าของตัวเราเอง และ เคล็ดลับความสวยความงามของเรือนร่าง และผิวพรรณทีก่ ระจ่างใสอ่อนวัย และ ครัง้ นี้ ในวันที่ 22 กรกฎาคม ทีผ่ า่ น มา พิงกีย้ งั ถือโอกาสชวนคุณแม่ เดินทางไปร่วมท�ำบุญเลีย้ งอาหาร เด็กด้อยโอกาสทีม่ ลู นิธพิ ฒ ั นาเด็ก บ้านพรสวรรค์ดว้ ย เป็นการท�ำบุญใน ห้วงของวันเกิดทีผ่ า่ นมา อยากให้ชวี ติ ของ ตัวเองและครอบครัวมีความสุขซะที” แหม!!ทัง้ สวยแถมยังสุขภาพดีทงั้ กาย ใจ อย่างนี้ สาวพิง้ กี้ ก็ได้ใจพีๆ่ น้องๆแฟนคลับ ชาวเชียงใหม่ไปเต็มๆ


หลายหลายสาระความบันเทิง และ เรื่องราวที่หลายคนอาจยังไม่รู้ กับนักเขียนกิตติมศักดิ์ในวงการบันเทิง

CUTE FOCUS

... จริงๆ แล้วความ กลัวไม่นา่ จะมีในโลก แต่ มันเป็นความไม่เข้าใจต่าง หาก เหมือนการกลัวทีม่ ดื เพราะไม่เข้าใจ...

ี ร า ฟ า ์ ซ ท น ไ แปง้ เขา้ ใจ กไ็ รค้ วามกลวั ”

“หาก

ไนท์ซาฟารี สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วขึน้ ชือ่ ของประเทศไทย นอกจากความอลังการของสถานทีแ่ ละ เหล่าสรรพสัตว์แล้ว ยังมีเรือ่ งราวน่าสนใจให้คน้ หาอีกมากมาย “Cute FOCUS” โดยทีมข่าว FOCUS Media Group จะพาไปชมความงามของสาวงามแห่งไนท์ซาฟารี ทีม่ เี รือ่ งราวให้นา่ ติดตามไม่แพ้กนั คนแรกทีจ่ ะแนะน�ำให้ได้รจู้ กั ก็คอื แป้งร�ำ่ เสาวลักษณ์ ดีกรีสาวงามหลายเวที

ป้งร�ำ่ เรียกสัน้ ๆ ว่าแป้ง ชือ่ จริง เสาวลักษณ์ หรพมศร จบจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท�ำงานเป็นพยาบาล ขณะที่เรียนอยู่ปี 2 ก็เริ่มขึ้นประกวดสาวงาม จน สามารถคว้ารางวัลมาครองมากมาย เริ่มตั้งแต่ปี 2549 ได้รางวัลแม่หญิงงามบ้านถวาย ซึง่ ปีทไี่ ด้รางวัล ก็เป็นการประกวดครัง้ สุดท้ายแล้ว ปัจจุบนั ยกเลิกเวที นี้ไปแล้ว, ได้รับรางวัลเทพีแขวงแม่ท่าช้าง ประกวด ช่วงสงกรานต์ ทีห่ างดง เชียงใหม่ จากนัน้ ต้นปี 2550 ประกวดทีบ่ อ่ สร้าง สันก�ำแพง เชียงใหม่ และสามารถ คว้าธิดาร่มบ่อสร้างมาครองส�ำเร็จ อีกรางวัลหนึ่งก็

คือ Miss Chiang Mai China Town ประกวดที่ตรอกเล่าโจ๊ว ย่านกาดหลวง เชี ย งใหม่ และในปี เ ดี ย วกั น นี้ ก็ ไ ด้ เ ป็ น นางงามบุปผาชาติ จนกระทัง่ ปลายปี 2550 มีการจัดประกวดนางสาวเชียงใหม่ ก็มี โอกาสขึน้ ประกวดซึง่ เดิมทีนนั้ ไม่ได้ตงั้ ใจ จะขึ้นประกวดเพราะคิดว่าเป็นเวทีใหญ่ คงไม่เหมาะกับตน แต่สุดท้ายก็คิดว่า จะประกวดทิ้งทวนเพราะอายุเยอะแล้ว จากนีค้ งไม่ประกวดต่อแล้ว ซึง่ ปีทปี่ ระกวด นั้นทางผู้จัดสามารถจัดงานได้ยิ่งใหญ่มาก อี ก ทั้ ง เป็ น ปี ที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ส าวงามทั่ ว ประเทศไทยสามารถสมัครเข้าประกวดได้ เมื่อเริ่มประกวดต้นก็กลายเป็นพยาบาล ประจ�ำกองประกวดไปโดยปริยาย เพราะจะ มีผเู้ ข้าประกวดเป็นโน่นเป็นนีใ่ ห้ตอ้ งรักษา ตลอด และสุดท้ายก็สามารถคว้าต�ำแหน่ง นางสาวเชียงใหม่ ประจ�ำปี 2551 มาครอง ปัจจุบนั ท�ำงานเป็นพยาบาล มัก จะมีคนไข้มาทักเสมอเพราะยังจ�ำได้ การ ท�ำงานพยาบาลกับการเป็นนางงามมี ส่วน ที่เหมือนกันก็คือต้องเจอกับผู้คนที่หลาก หลายและมีความท้าทาย คือหลังจากจบ ก็ท�ำงานห้องผ่าตัดเลย ต้องอยู่กับคนไข้ ตลอดเวลาไม่รู้ว่าจะเจอกับคนไข้อย่างไร และจะเป็นอย่างไรต่อไป ส่วนความท้าทาย ในด้านของนางงามก็คอื ขณะทีป่ ระกวดจะ ต้องเจอกับโจทย์และเหตุการณ์ทคี่ าดการณ์ ไม่ได้ แต่ไม่วา่ จะท้าทายอย่างไรสิง่ เดียวที่ คิดไว้กค็ อื จะต้องท�ำให้ดที สี่ ดุ การได้มาเป็น Brand Ambassador ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ถือว่าเป็นก�ำไรของชีวติ เพราะโอกาสอย่าง นี้หาได้ยาก ตัวแป้งเองท�ำงานทั้งการเป็น นางงามและพยาบาลต้องเจอกับผู้คนที่ หลากหลาย ซึง่ การมาท�ำหน้าทีใ่ นเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารีกไ็ ม่แตกต่างกันมากนัก เพราะ ยังต้องเจอกับผูค้ นมากมาย แต่สงิ่ ทีภ่ มู ใิ จ ที่สุดก็คือการได้มาท�ำงานยังสถานที่ท่อง เที่ยวที่ใหญ่ติดอันดับโลก เพราะที่เชียง ใหม่ไนท์ซาฟารีนนั้ ใหญ่กว่าทีส่ งิ คโปร์ถงึ 3 เท่า อีกทัง้ สนุกกับการท�ำงานเพราะเหมือน กับการได้เทีย่ วไปภายในตัว นอกจากเจอ กับผูค้ นมากมายแล้ว ยังได้เห็นสัตว์ หลากหลายชนิด โดยเฉพาะน้องน�ำ้ หวาน ซึง่ เป็นช้างของทีน่ อี่ ายุ 8 ปี แล้ว แป้งก็จะมาขายกล้วยกับน้อง น�ำ้ หวานจนจ�ำกันได้ “แป้งเชือ่ ว่าทุกคนมีความ ใฝ่ฝนั ก็อยากให้ทำ� ฝันนัน้ ให้เป็นจริง แต่ให้มองด้วยว่าสิง่ ทีฝ่ นั นัน้ ให้อะไร

กับสังคมบ้าง และต้องมุง่ มัน่ ทีจ่ ะท�ำความ ฝันให้ส�ำเร็จ อย่างแป้งเองมีความตั้งใจที่ จะเป็นพยาบาลมาตัง้ แต่อายุ 10 ขวบ ก็มงุ่ มั่นจนปัจจุบันก็สามารถท�ำฝันให้เป็นจริง ได้ ดังนัน้ หากมีความฝันอย่าหยุดความฝัน แค่ในความคิด แต่กลั่นออกมาว่าจะมีวิธี การทีจ่ ะสร้างฝันได้อย่างไร แต่อย่ายึดติด เพียงเพื่อตอบสนองตัวเองเท่านั้น แต่ให้ ยึดทีป่ ระโยชน์ตอ่ สังคมเป็นหลักหากท�ำได้ แล้วเชือ่ ว่าจะมีความสุขกับสิง่ ทีไ่ ด้ทำ� ” แม้ จ ะผ่ า นเวที ประกวดมามากมาย มี คนมาทาบทามเข้าวงการ บ้างแต่เจ้าตัวตอบว่า “รูว้ า่ ตัวเองเป็นคนทีร่ ปู ร่างกิน พื้นที่เยอะ (หัวเราะ) เพราะตนเป็นคนไหล่ กว้างเมือ่ เข้ากล้อง แล้วจะตัวบวม!! แต่ ห ากเป็ น การ ถ่ายแบบภาพนิ่งก็ จะได้ในบางมุม และ งานบันเทิงไม่ใช่งาน ที่ถนัดหากจะให้ท�ำ เป็นอาชีพคงท�ำไม่ ได้ แต่ ห าก

9

เป็นครัง้ คราวก็อาจจะลองท�ำ แผนในอนาคตนั้นยังไม่ได้วาง เป็นเรือ่ งเป็นราว แต่จะยึดอาชีพพยาบาล ไปตลอดเพียงแต่อาจจะเปลี่ยนสายงาน บ้างเพราะปัจจุบันเรียนเรื่องของอาชีวะ อนามัย เกีย่ วกับการดูแลสุขภาพของคนใน วัยท�ำงาน ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ของเมืองไทย เพราะเพิง่ เข้ามาได้ประมาณแค่ 8 ปี ความประทับใจเมือ่ ครัง้ ประกวด นางสาวไทย ก็ คื อ ได้ รั บ รางวั ล Miss Thinking Positive หรือรางวัล “ผูห้ ญิง คิดบวก” ซึง่ จะคัดจากการตอบค�ำถาม ที่คณะกรรมการให้ตอบค�ำถาม 3 ข้อ โดย 2 ข้อแรกจะเหมือนกันทุก คนส่วนข้อที่ 3 จะไม่เหมือนกัน แต่ ขณะที่ตอบจะไม่ให้คนอื่นรู้เลย หนึ่งใน ค�ำถามทีถ่ กู ถามก็คอื “คุณคิดเห็นอย่างไร กั บ ความตาย?” ค� ำ ตอบของแป้ ง ก็ คื อ “เรื่องความตายเป็นเรื่องธรรมชาติ เป็น ปกติ ถ้าเข้าใจความตายแล้วก็จะไม่กลัว จริงๆ แล้วความกลัวไม่นา่ จะมีในโลก แต่ มันเป็นความไม่เข้าใจต่างหาก เหมือนการ กลัวทีม่ ดื เพราะไม่เข้าใจ และไม่รวู้ า่ มีอะไร อยูน่ นั่ เอง เช่นเดียวกับความตาย หากเข้าใจ มันก็จะไม่มคี วามกลัว” การเป็ น พยาบาลต้ อ งเจอกั บ คนไข้ทุกวัน ต้องตอบค�ำถามเดิมๆ ซ�้ำๆ ทุกวัน แต่กลับไม่เคยรูส้ กึ เบือ่ ทีจ่ ะตอบและ ยินดีจะทีจ่ ะพูดเรือ่ งเดิมๆ ซ�ำ้ ๆ เพราะว่าผู้ ถามไม่รู้ จึงได้ถาม ความเป็นความตายบาง ครัง้ ก็อยูใ่ กล้แค่เอือ้ ม เพียงค�ำพูดให้กำ� ลัง ใจและให้ค�ำตอบที่ถูกต้องจะท�ำให้คนไข้ หายป่วยได้เร็วขึน้ แป้ง หนึง่ ในกลุม่ สาวๆ Brand Ambassador ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ผู้หญิงที่มีมากกว่าความสวย รอยยิ้ม ติดตาผูพ้ บเห็น ค�ำพูดตรึงใจไม่รจู้ าง เหนือสิ่งอื่นใดยังมีความคิดที่เฉียบ แหลม เป็นตัวอย่างของการใช้ชวี ติ ในยุคนีข้ องผูห้ ญิง ไปเทีย่ วไนท์ ซาฟารีครัง้ ใด ก็ลองแวะไปพูด คุยกับแป้งและเหล่า Brand Ambassador คนอืน่ ๆ ได้.

Beauty spy by มะเหมีย่ ว

คุณผึง้ คุณป๋อม และคุณก้อย คอยดูแลเอาใจใส่ลกู ค้าทุกคืนอย่างใกล้ชดิ ทีแ่ ฟรบบริค โรงแรมเชียงใหม่เพรสซิเดนท์ ซึง่ ภายในมีหลายส่วนให้เลือกนัง่ ได้ตาม ไลฟ์สไตล์ ลองไปสัมผัสบรรยากาศได้ทกุ วัน.

หากเป็นปาร์ตที้ ฉี่ ลองกันสอง ต่อสองล่ะก็ ต้องอาศัยความเนีย๊ บ เรียบ แต่หรูซกั นิด และทีต่ อ้ งโฟกัสเป็นพิเศษ คือ ลิปสติกทีค่ วรติดทนนาน เพราะอยู่ กันสองคนแบบนีค้ งจะปลีกเวลาไปเติม ลิปสติกเพิม่ กันยากหน่อยล่ะค่ะ How to get the look 1.ก่อนอืน่ ควรบ�ำรุงผิวหน้าให้ ชุม่ ชืน้ ด้วยมอยซ์เจอไรเซอร์ จากนัน้ ลง

แต่งหน้า ส�ำหรับ A Dinner Party รองพืน้ เพียงบางๆให้ทวั่ ใบหน้า ตบทับให้ เนียนด้วยแป้งฝุน่ 2.เลือกการแต่งเปลือกตาด้วย อายแชโดว์เฉดสีน�้ำตาลเข้ม แล้วค่อยๆ เติมความสว่างด้วยอายแชโดว์สที องทีห่ วั ตา และมุมหางตา จากนัน้ กรีดอายไลเนอร์เพิม่ ความคมเข้มให้ดวงตา ดัดขนตา ปัดมาสคา ร่าทับซัก 2 รอบ แล้วคุณก็จะเป็นเจ้าของดวง

ตาสวยๆกันแล้วค่ะ 3.เติมความสดใสให้พวงแก้ มด้วยบลัชออนสีพีซหรือสีชมพู โดยปัด เพียงบางๆ พอให้ดมู เี ลือดฝาด 4.ทาริมฝีปากด้วยลิปสติกเนื้อ แมทท์ที่จะติดทนได้ยาวนานกว่า โดย เลือกเฉดสีทใี่ ห้อารมณ์เซ็กซี่ อย่างสีเบอร์รี่ สีแดง หรือไม่กส็ นี ดู้ อ่อนๆไปเลย

Tip

วั น นี้ ก็ มี เ คล็ ด ลั บ การ แต่งหน้าส�ำหรับ A Dinner Party แบบสองต่ อ สองมา ฝากสาวแซ่ บ ทั้ ง หลายให้ ไ ด้ ลองแต่งกันดูนะคะ

หลั ง จากที่ อิ่ ม เอมจากมื้ อ อาหาร ให้ใช้ลิปกลอสใสทาเคลือบ ทับสีลิปสติกที่เริ่มจากลง เทคนิค นี้จะช่วยปรับลุคส์เนี๊ยบๆของคุณต่อ ไปพบกับใหม่ฉบับหน้า กับ Beauty spy by มะเหมี่ยว


10

Chiangmai FOCUS || 1 - 15 AUGUST 2011

ห้องอาหารจีน ซันฟลาวเวอร์

กับเมนูใหม่ รับ ‘วันแม่

อาหารจีนถือว่าขึ้นชื่อในเรื่องความอร่อยไปทั่วโลก ทีม Food & Drink ข่าว FOCUS Taste พาผู้อ่านไปสัมผัสเมนูอาหารจีนที่เลื่องชื่อ โดย : Focus Taste ของห้องอาหารจีนซันฟลาวเวอร์ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน เชียงใหม่ ที่ได้เชฟฝีมือเยี่ยมปรุงได้อย่างถึงรสของอาหารจีน

ห้

ซาลา เปาไ สค้ รมี

ขา้ ว ผดั เศร ษฐ ี

องอาหารจีน ซันฟลาวเวอร์ บนชั้น 24 โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ เป็นห้อง อาหารจีนสไตล์กวางตุ้ง บริการอาหาร จีน,โต๊ะจีนและบริการบุฟเฟ่ตต์ มิ่ ซ�ำ ทุก มือ้ เทีย่ ง โดยเชฟมือหนึง่ มีบริการห้อง วีไอพีสำ� หรับผูท้ ตี่ อ้ งการความเป็นส่วน ตัว ตกแต่งอย่างเลิศหรู สามารถชืน่ ชม บรรยากาศทิวทัศน์สวยงามของเมือง เชียงใหม่ ทิวเขาดอยสุเทพและวัดพระ ธาตุดอยสุเทพที่สวยงามได้ทั้งกลางวัน และยามค�ำ่ คืน รายการอาหารทีเ่ ชฟใหญ่ ทนงศักดิ์ ค�ำสุระชวนชิมในวันนี้ ได้แก่

กั กงิ่ เปด็ ป

ออร์เดิร์ฟ ติ่มซ�ำ ได้แก่ ฮะเก๋า ตัวปลาทองและตัวกุง้ , ขนมจีบเนือ้ ปู, ปลา แซลม่อนซอสพริกเซีย่ งไฮ้, กุง้ นึง่ ซอสพริก มะนาวและซาลาเปา ต่อกันด้วย ซุปเกีย๊ วกุง้ หูฉลาม และขอแนะน�ำจานเด่นประจ�ำเดือน สิงหาคมนี้ กับหน่อไม้ทะเลผัดซอสเสฉวน, หอยเชลล์เจี๋ยน น�้ำมันหอย, เป็ดปักกิ่ง, ข้าวผัดเศรษฐี ชื่อข้าวผัดสื่อถึงความเป็น ศิรมิ งคล ประกอบไปด้วยหอยเชลล์ และกุง้ ปิดท้ายกันด้วย ของหวาน สามแซ่ ประกอบ ด้วย เม็ดบัว แปะก๊วย และพุททราจีน ซึง่ แต่ละรายการ ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อ ร่างกายทัง้ สิน้ นอกจากจากนั้ น มื้ อ เที่ยงยังมีบุฟเฟ่ต์ติ่มซ�ำที่เปิด

บริการตัง้ แต่เวลา 11.30-14.30 น. มีตมิ่ ซ�ำ กว่า 30 รายการ อาทิ เผือกทอด, เกีย๊ วกุง้ ทอด, ขนมผักกาด, ปอเปีย๊ ะทอด, ฮะเก๋า กุง้ , ฝัน่ โก๋, เห็ดหอมน�ำ้ แดง, ซีโ่ ครงหมูนงึ่ เต้าซี่, ลูกชิ้นกุ้งผักโสภณ ผักปวยเล้งนึ่ง, ปูอดั น�ำ้ แดง, ซาลาเปาไส้หมูแดง ไส้ครีม, ขนมจีบหมู, ยอดข้าวโพดน�้ำแดง, ขาไก่ ฮ่องกง, สาหร่ายสอดไส้กงุ้ หมู, เกีย๊ วปูอดั น�้ำแดง, กุ๋ยฉ่ายนึ่ง, ก๋วยเตี๋ยวหลอดทรง เครือ่ ง, ซาลาเปาไส้หมูสบั , ราดหน้า, หรือ โกยซีหมี,่ ซุปเสฉวน หรือซุปเยือ่ ไผ่เห็ดเข็ม ทอง, ผลไม้รวมหรือ สาคูแคนตาลูป อ๊ะๆๆๆ เห็นเมนูอาหารจีนอย่า คิดว่าแพง เพราะทั้งหมดนี้ อิ่มไม่อั้น ใน ราคาเพียงท่านละ 270++บาท พิเศษสุด

ในวั น ที่ 12 สิ ง หาคม นี้ หากมากัน เป็นครอบครัว จ�ำนวน 5 คน และพาคุณ แม่มาด้วย ทางโรงแรมจัด แคมเปญพิเศษให้คุณแม่ ทานฟรี เปิดให้บริการมือ้ กลางวัน เวลา 11.30 – 14.30 น. และมือ้ ค�ำ่ เวลา 18.00-22.30 น. สอบถาม รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม และ ส�ำรองที่นั่ง ที่ โทร.053905000 ต่อ 3227 หรือ www.facebook.com/ centara.cdc

หน งั เป ด็ ป กั ก งิ่

ฉวน ส เ ส อ ผดั ซ ล เ ะ ไมท้ หนอ่

กงุ้ พนั ตะไคร ้

053-905000 ต่อ 3227 จากภายนอกและภายใน ขณะเดียวกันอีกความโดดเด่นที่ส�ำคัญ คือ ช่วยลดการใช้พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน และเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ตามกระแสทีย่ งั คงรณรงค์กนั อยูใ่ นทุกวันนี้ แต่เนื่องด้วยถนนหนทางในบ้านเรายังจัดช่องทาง ส�ำหรับรถจักรยานให้ได้สัญจรกันน้อยมาก ท�ำให้สามารถขี่ได้ ตามถนนสายรอง หรือตามตรอกซอกซอยเล็กๆเท่านั้น ครั้นจะ เอามาขี่บนถนนสายหลักเข้าจริงๆ เห็นทีจะไม่สะดวกปลอดภัย อยูส่ ำ� หรับมือสมัครเล่นประเภทบุคคลทัว่ ไป แต่สำ� หรับมือเข้าขัน้ ประเภท โปร หรือ เทพ ทัง้ หลายทีพ่ อมีของ ฝีมอื ช�ำ่ ชอง ก็สามารถ ขีซ่ กิ แซกซอกแซกได้อย่าง เนียนๆ กันไป หากจะมอง กันให้ดีๆแล้ว การขี่จักรยานมีอันตราย เกิ ด ขึ้ น น้ อ ย กว่ า การขั บ ขี่ จั ก รยานยนต์ แ ละ รถยนต์เสียอีก การ ใช้จกั รยานนับว่าเป็นการเดินทางทีเ่ ท่า

กับอุบัติเหตุในท้อง ถนนจากยานพาห นะอืน่ ๆ อุบตั เิ หตุที่ เกิดขึน้ นัน้ ส่วนใหญ่ มีความรุนแรงน้อย ไม่ค่อยจะบาดเจ็บ กันเท่าใดนัก แต่ เมื่ออ่านถึงตรงนี้ก็ฝากเตือนทุกคนว่าอุบัติเหตุและอันตราย เกิดได้เสมอ แต่การระมัดระวัง และการมีสติทรี่ ตู้ วั ว่าก�ำลังท�ำ อะไรจะช่วยเราได้เสมอ คนปั ่ น จั ก รยาน ส่วนหนึง่ มาพร้อมกับเรือ่ ง ของแฟชัน่ แต่ ส� ำ หรั บ คนบางกลุ ่ ม นิ ย ม เ ล ่ น จักรยานโดยไม่จ�ำเป็น ต้องเป็นคนอินเทรนด์หรือ ติด แฟชั่นอะไร เพราะว่ามีหลายคนที่

จัพาหนะสุ กรยานเมดอิ น เจแปน ดฮิพ สีสนั จีด ๊ จ๊าด บาดใจวัยรุน่ ยุคใหม่ Feature ภาพ/เรื่อง : สุพจน์ เทียมยศ supojthaimyoj@gmail.com

หากจะพูดถึง จักรยาน หรือ รถถีบ แล้วละ ก็ หลายๆท่านน่าจะต้องมีตดิ อยูค่ บู่ า้ นกันไว้ อย่าง น้อยสักคัน เสมือนเป็นส่วนหนึง่ ในกิจกรรมต่างๆ ของครอบครัวอย่างขาดเสียมิได้

พราะจักรยานนัน้ มากมายสารพัดคุณประโยชน์โดย แท้จริง เนือ่ งด้วยเป็นพาหนะทีช่ ว่ ยน�ำพาเราไปถึงยัง จุดหมายปลายทางได้โดยสะดวก ไม่วา่ เพือ่ การขับขี่ ไปท�ำธุระ ไปเทีย่ ว ไปท�ำงาน ไปจ่ายตลาด หรือใช้ใน การแข่งขันก็ตาม จักรยานทีร่ จู้ กั คุน้ ชินกันมาแต่ครัง้ เยาว์วยั ยังมีมนต์เสน่หช์ วนหลงใหล พร้อมเติมต่อ ประสบการณ์ชวี ติ อีกมากมาย!! การขับขีจ่ กั รยาน ก็ยังถือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการออกก�ำลังกาย ซึ่งมีส่วนช่วยในการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงทั้ง

เทียม ช่วยลดการเสียชีวติ และอุบตั เิ หตุบนท้องถนน เป็นการสัญจร ที่รวดเร็วในชั่วโมงเร่งด่วน เป็นการสัญจรที่เชื่อถือได้ สามารถ ท�ำให้ทุกคนเคลื่อนที่ได้ เป็นการสัญจรที่ไม่เป็นอันตราย ถึงแม้ เด็กจะมีอนั ตรายจากการขับขีจ่ กั รยานมากกว่าผูใ้ หญ่ทมี่ วี ฒ ุ ภิ าวะ และมี สติสมั ปชัญญะดีกว่า แต่ในภาพรวม อันตรายจากจักรยาน ในจ�ำนวนชัว่ โมงทีข่ บั ขีจ่ กั รยานทัง้ หมด ก็นบั ว่าน้อยมากเมือ่ เทียบ

เป็นกลุ่มผู้ใหญ่ แต่กลุ่มวัยรุ่นดูจะเยอะกว่าเนื่องจากมีการ คอนเน็กชันกับกลุม่ เพือ่ นๆ ได้งา่ ยกว่า จึงกลายเป็นอีกหนึง่ สังคมของคนรักการปั่นจักรยาน และจักรยานสัญชาติญี่ปุ่น นีเ่ องด้วยสมรรถนะของตัวรถ บวกกับ ลักษณะการออกแบบ ลวดลาย สีสนั ทีจ่ ดี๊ จ๊าดบาดใจบรรดาวัยรุน่ แล้ว นับว่าเป็นยาน พาหนะชนิดหนึง่ ทีม่ เี สน่หแ์ ละความเท่หใ์ นตัวของมันเอง จึง ขึ้นท�ำเนียบเป็นยานพาหนะสุดโปรดคู่การเดินทางส�ำหรับวัย รุน่ ในยุคนีไ้ ปโดยปริยาย ซึ่งหากคุณต้องการจักรยานสักคันไว้ใช้ออกก�ำลัง กายหรือเพือ่ ใช้งานอืน่ ๆ แล้วขอแนะน�ำ “ข่วงสิงห์ไบค์” ร้าน ทีเ่ พียบพร้อมไปด้วยจักรยานหลากหลายสไตล์หายากจากจาก ประเทศญีป่ นุ่ ไว้ทงั้ หมด ทีน่ ที่ เี่ ดียว ให้ทา่ นเลือกสรรได้ตาม ความพอใจในราคาทีถ่ กู สุดๆ ซึง่ วัสดุและอุปกรณ์ ทนทาน แข็งแรงแถมด้วยสไตล์ทสี่ วยงามมีเอกลักษณ์ บางคันมีเพลา

จักรยาน...ต่อหน้า 12


Chiangmai FOCUS || 1 - 15 AUGUST 2011

11

ศิลปะไทย เล้าจ์แอนด์บาร์ ร่วมกับ คลับมาร์ตินี่ จัดปาร์ตี้ Clublicious ทุกคืนวันเสาร์ ศิลปะไทยเล้าจ์แอนด์บาร์ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ ร่วม กับทีมคลับมาร์ตินี่ภูมิใจน�ำเสนองานปาร์ตี้ Clublicious ภายใต้ คอนเซป เทศกาลแห่งปาร์ตี้ กิน ดื่ม เต้น ทุกวันเสาร์ เปิดเทศกาล ปาร์ตี้แรกไปแล้วเมื่อวันเสาร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2554

า ย ใ น ง า น จ ะ ไ ด ้ สั ม ผั ส กั บ บรรยากาศคลับที่แท้จริง เต็ม อิ่มไปด้วยความสนุกและผ่อน คลาย โดยสุ ด ยอดดี เ จชื่ อ ดั ง จากหลาย คลับชั้นน�ำของกรุงเทพฯ พร้อมทั้งความ บันเทิงอืน่ ๆ อีกมากมายตลอดทัง้ คืน บัตร ผ่านประตูราคา 300 บาทต่อคน จะได้รบั

เครือ่ งดืม่ บาร์คาดี 1 ขวด และทดลองลิม้ รสตัวอย่างอาหารไทยปาสฟรี ระหว่างเวลา 19.00 – 21.00 น. ศิลปะไทย เลาน์จแอนด์บาร์ เป็น แหล่งพบปะสังสรรค์ยามค�่ำคืนที่มีความ สุนทรีย์ครบครันทั้งอาหาร เครื่องดื่มและ ความบันเทิง ห้องอาหารตกแต่งด้วยการ

ผสมผสานศิลปะร่วมสมัยของไทยและตะวันตก ในรูปแบบ “มิกซ์ แอนด์ แมทซ์” พร้อมบริการอาหารในรูปแบบ “ทาปาส” เมนู อาหารไทยเสิรฟ์ ในสไตล์ทาปาสของชาวเม็กซิกนั เหมาะส�ำหรับรับ ประทานเป็นอาหารว่าง หรืออาหารมือ้ ค�ำ่ กับคนพิเศษหรือเพือ่ น ฝูง เครือ่ งดืม่ ทีศ่ ลิ ปะไทย มิสเตอร์ เมียร์โก้ แคนทินี บาร์ กูรมู อื หนึง่ จากประเทศอิตาลี ได้สร้างสรรค์คอ็ กเทลสุดฮอต สูตร พิเศษทีไ่ ม่เหมือนใคร พร้อมการันตีดา้ นรสชาติ กว่า 40 ชนิดให้ ได้ลิ้มลอง อีกทั้งม็อกเทล เบียร์ในและต่างประเทศ รวมถึงไวน์ และแชมเปญชัน้ เยีย่ มหลายชนิดให้เลือกสรรได้ตามสไตล์ในราคา พิเศษ เปิดให้บริการตัง้ แต่ 6 โมงเย็น ถึงตีหนึง่ ทุกวันจันทร์ ถึงวัน เสาร์ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทที่ มี คลับมาร์ตนิ ี่ โทรศัพท์ 081-594-4868 หรือ เว็บไซด์ www.teamclubmartini.com/ main/events และส�ำรองโต๊ะได้ที่ (053) 253 888.

Robinson Bright & Charm Awards 2011

10 บุคคลต้นแบบแห่งความดี

โรบินสัน เชียงใหม่ จัดงาน “Robinson Bright & Charm Awards 2011” ประกาศเกียรติคุณแทนค�ำขอบคุณ 10 บุคคล ต้นแบบแห่งความดี ของจังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 2

เนสท์เล่ เปิดตัว ผลิตภัณฑ์ ใหม่

“เนสท์เล่ ช็อกโกเชพ” เอาใจคนอยากหุน่ สวย บริษทั เนสท์เล่ (ประเทศไทย) จ� ำ กั ด ผู ้ น� ำ ด้ า นเครื่ อ งดื่ ม และอาหาร คุ ณ ภาพของไทยและของโลก เปิ ด ตั ว “เนสท์เล่ ช็อกโกเชพ” เครือ่ งดืม่ ช่วย ควบคุมน�ำ้ หนัก รสโกโก้แสนอร่อย ส�ำหรับ ดืม่ ก่อนมือ้ อาหาร โดยเฉพาะมือ้ เย็น เพือ่ น คูก่ ายสาวรักสุขภาพทีต่ อ้ งการรักษารูปร่าง ณ ห้างแจ่มฟ้าพลาซ่า ซุปเปอร์มาร์ท (สาขา หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) เมือ่ วันที่ 16 กรกฎาคม 54 ทีผ่ า่ นมา โดยมีพรีเซ็นเตอร์ กุล (กรีน AF 5 ) มาร่วมเปิดนิมคิ อนเสิรต์ ท่ามกลางแฟนคลับ สาวสวยหุน่ ดี กรีน – อัษฎาพร สิรวิ ฒ ั น์ธน ทีม่ ารอชมอย่างเนืองแน่น.

Amazing Thailand Grand Sale 2011

Nimman Shopping & Dining Rally@ Chiang Mai การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส� ำ นั ก งานเชี ย งใหม่ และวี ซ ่ า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หนุน ผู้ประกอบการย่านนิมมานเหมินท์ จัดการ แข่งขันแรลลี่ ตะลุยชิม ช็อป ย่านสุด CHIC ของเมืองเชียงใหม่ “Nimman Shopping & Dining Rally” เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2554 ทีผ่ า่ นมา ภายใต้โครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2011 และผนึกก�ำลังพันธมิตรสร้างสรรค์กจิ กรรม เพื่อสังคม (CSR: Corporate Social Responsibility) รณรงค์ “นิมมานสะอาด ปราศจากขยะ” น�ำก�ำไรจากร้านค้า และผู้ สนับสนุนสมทบทุนซือ้ ถังขยะมอบแก่ถนน ย่านนิมานเหมินท์

ซึ่งเมื่อ เวลา 16.00 น. มีพิธี ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันโดยได้รับเกียรติจาก นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่ โบกธงปล่อยทีมผู้เข้าแข่งขัน จากลานจอดรถโรงแรมอมารีรินค�ำ ด้วย พาหนะสุ ด คลาสสิ ก ของเมื อ งเชี ย งใหม่ “สามล้อถีบ” ปัน่ ไปตามร้านค้าต่าง ๆ เพือ่

เก็บ RC จนครบ โ ด ย ก า ร จั ด ก า ร แ ข ่ ง ขั น “Nimman Shopping & Dining Rally” ได้จดั ขึน้ เป็นครัง้ แรก โดยมุง่ สร้าง กระแสให้เกิดการรับรู้ถึงการจัดโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2011 เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเข้ามายัง

จังหวัดเชียงใหม่ และเกิดการจับจ่ายบน ถนนย่านนิมมานเหมินท์ ตลอดจนเป็นการ ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบว่า บนย่านถนนนิมมานเหมินท์ที่มีชื่อเสียง ของจังหวัดเชียงใหม่ มีร้านค้า ร้านอาหาร และมีกิจกรรมใดบ้าง การจัดกิจกรรมครั้ง นี้ ททท. ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน และผู้ประกอบการร้านค้าย่านนิมมานเห มินท์กว่า 50 ร้านค้า ที่ให้ความร่วมมือกับ ททท. เป็นอย่างดียงิ่ หากในปีตอ่ ไปมีความ พร้อม ททท. ยินดีร่วมมือผลักดันให้การ แข่งขัน Nimman Shopping & Dining Rally” ให้เป็นเทศกาลประจ�ำปีในช่วงกรี นซีซันของย่านนิมานเหมินท์ ต่อไป ทั้งนี้การแข่งขัน “Nimman

10 บุคคลต้นแบบ ตบเท้าเข้า รั บ รางวั ล บุ ค คลต้ น แบบแห่ ง ความดี ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน เชียงใหม่ โดยมีแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในครัง้ นี้ และมีการ แสดงโชว์สดุ อลังการจากดารานักร้องชือ่ ดัง เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม ที่ผ่าน มา หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่า ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาเป็น ประธานเปิดงาน “Robinson Bright & Charm Awards 2011” งานประกาศ เกี ย รติ คุ ณ แทนค� ำ ขอบคุ ณ 10 บุ ค คล ต้นแบบแห่งความดี ของจังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 2 ซึ่งจัดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญ ก�ำลังใจ ให้กับบุคคลในแต่ละสาขาให้ทุก คนได้รับรู้ว่าสิ่งที่อุตส่าห์ทุ่มเทเสียสละท�ำ มาอย่างต่อเนื่องและยาวนานนั้นยังมีคน จ� ำ นวนมากมองเห็ น และชื่ น ชมในการ ท�ำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งมี บุคลากรจากหลายสาขาอาชีพ เข้ารับรางวัล ในครั้งนี้ โดยเริ่มจากรางวัล (Popular Vote) ผูท้ ไี่ ด้รบั รางวัลนีค้ อื คุณกิง่ กาญจน์ ปวนใจเสริฐ ที่ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งรับ ราชการพยาบาลวิชาชีพระดับช�ำนาญการ ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลนครพิงค์ ต่อด้วย รางวั ล ส� ำ หรั บ บุ ค คลที่ ท� ำ ความดี ใ ห้ กั บ สังคมในรูปแบบต่างๆ จ�ำนวน 4 รางวัล มี ดังนี้ รางวัลครอบครัวตัวอย่างได้แก่ คุณ นพดล อานนทวิ ล าศ ซึ่ ง ปั จ จุ บั น เป็ น ประธานกรรมการ บริษทั นพดลพานิช จ�ำกัด ต่อมาเป็นรางวัลด้านสิทธิมนุษยชน ได้แก่ คุณเดือน วงษา ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง เจ้าหน้าทีอ่ งค์กรพัฒนาเอกชน ต�ำแหน่งผู้ จัดการโครงการ หน่วยงานหน่วยประสาน งานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ภาคเหนือ ตอนบน ประเทศไทย (TRAFCORD) รางวัลด้านการศึกษา ได้แก่ คุณอรพินท์ กุศลรุง่ รัตน์ ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งครูศนู ย์

การศึกษาพิเศษโจ๊ะมาโลลือหล่า บ้านสบ ลาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ต่อมาเป็นรางวัล ด้านสิง่ แวดล้อม ได้แก่ ดร.นิรันดร โพธิ กานนท์ ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งประธาน ชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่ ต่อด้วย การมอบรางวัล Robinson Bright and Charm Awards 2011 กับ 5 ท่าน มี ดังนี้ รางวัลด้านวัฒนธรรมได้แก่ อาจารย์ ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่ง ประธานคณะกรรมการโฮงเฮียนสืบสาน ภูมปิ ญ ั ญาล้านนา คุณอรพรรณ์ ปัญโญ ใหญ่ ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่ง ประธานสภา วัฒนธรรม อ�ำเภอสันป่าตอง รางวัลด้าน สังคม ได้แก่ คุณณรงค์ ตนานุวฒ ั น์ ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกิตติมศักดิห์ อการค้า เชียงใหม่ คุณรัตนากร ศิรริ ตั น์ ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งอดีตผูว้ า่ การ ไลออนส์สากล ถาค 310-A1 ประเทศไทย สุ ด ท้ า ยเป็ น รางวั ล ประกาศ เกียรติคุณแก่ผู้ที่มีคุณูปการต่อการท�ำงาน เพื่อสังคมและจังหวัดและผู้ที่ได้รับรางวัล เกียรติยศนีค้ อื ดร.ศุภวัตร ภูวกุล ประธาน สภาอดีตผู้ว่าการภาค3360 โรตารี่สากล และประธานภาค9สภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึง่ บุคคลทัง้ 10 ท่านนีล้ ว้ นแต่ทำ� ความดี และ ท�ำประโยชน์ให้กับสังคมโดยไม่คิดถึงสิ่ง ตอบแทนใดใดทัง้ สิน้ โดยงานนีม้ กี ารแสดงมากมาย ซึง่ มีการโชว์ศิลปะการตีกลองจากคณะองศา ศิลป์ น�ำโดยนักแสดง คุณตั๊ก –นภัสกร มิตรเอม ต่อมาเป็นโชว์ สุดพิเศษจากนัก แสดงชื่อดังแห่งยุคแคทรียา อิงลิช ที่มา โชว์ Contemporary High Dance ใน ชุด Latin Dance ปิดท้ายงานนีด้ ว้ ยมินิ คอนเสิร์ตจากนักร้องสาวเสียงพราวเสน่ห์ ใหม่ เจริญปุระ ซึง่ ได้รบั ความสนใจจาก ผูค้ นเป็นอย่างมาก.

Shopping & Dining Rally” เป็ น กิ จ กรรมภายใต้ โ ครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2011 (ATGS 2011) ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 13 โดยความร่วม มือระหว่าง ททท., วีซา่ อินเตอร์เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) และผู้ประกอบการธุรกิจ ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการกว่า 1,400 ราย จากพื้นที่ 7 จังหวัดท่องเที่ยวหลัก ของไทย ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ พัทยา หัวหิน สมุย ภูเก็ต และหาดใหญ่ ระหว่าง วันที่ 15 มิถุนายน - 15 สิงหาคม 2554 รวมระยะเวลา 2 เดือน โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว และเกิด การจับจ่ายภายในประเทศช่ว ง นอกฤดูกาลท่องเที่ยว ตลอดจนสนับสนุน ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางแห่ง การช็อปปิ้งของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก (Shopping Paradise) นอกจากนี้ ยัง ได้เพิม่ ความหลากหลายของสินค้าแบรนด์

ไทย อาทิ กลุ่มสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้า เครื่อง หนัง ของตกแต่งบ้าน สินค้าออกแบบ โดยดี ไ ซเนอร์ ช าวไทย สิ น ค้ า โอทอป ฯลฯ โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ซื้อสินค้า และบริการครบทุก 500 บาท มีสิทธิลุ้น รับรางวัลบัตรก�ำนัลมูลค่า 1,000,000 บาท และนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ ซื้อสินค้าและบริการครบทุก 500 บาท ลุ้นรางวัลแพ็คเกจท่องเที่ยว “30 Day Amazing Thailand Holiday” ซึ่ง จะได้มาเรียนรู้และใช้ประสบการณ์ชีวิต ในเมืองไทยเป็นเวลาสูงสุดถึง 30 วัน พร้อมผู้ร่วมเดินทางอีก 1 ท่าน มูลค่า 3,500,000 บาท โดยในปีนี้ มีผู้ประกอบ การในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เ ข้ า ร่ ว ม โครงการมากถึง 242 ราย รายละเอียด เพิ่มเติมที่ www.tourismthailand. org/thailandgrandsale หรือ โทร. 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย.


12

Chiangmai FOCUS || 1 - 15 AUGUST 2011

TOYOTA เดินหน้า

Aoto FOCUS By…Mr. Speed Focus

แผนผลิต“รถเล็กต้นทุนต�่ำ”

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จัดการ ประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ครั้ง ที่ 7 ได้ยอดเงินประมูลรวมเกินคาด ทะลุเป้ากว่า 24 ล้านบาท

ขนส่ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ครัง้ ที7 ่

มือ่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2554 ณ ศูนย์ ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ นาย เที ย นโชติ จงพี ร ์ เ พี ย ร อธิ บ ดี ก รมการ ขนส่งทางบก ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียน รถสวยครั้งที่ 7 พร้อมด้วย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าดวง เดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรม เชียงใหม่ นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่ง จังหวัดเชียงใหม่ และข้าราชการชัน้ ผูใ้ หญ่ หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และ ใกล้เคียง ให้ความสนใจเข้าร่วมการประมูล ในครัง้ นีเ้ ป็นจ�ำนวนมาก โดยงานดังกล่าวจัดขึน้ ในระหว่าง วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2554 ซึง่ มีจำ� นวน 301 หมายเลข ส�ำหรับประเภทรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ในหมวดอักษร ขก ออกประมูลเป็นการทั่วไป โดยเปิด โอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมประมูล ได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันด้วยความ โปร่งใสและเป็นธรรม ซึง่ เงินทีไ่ ด้จากการ ประมูลทัง้ หมด น�ำเป็นรายได้เข้า “ กองทุน เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” เพื่ อ เป็ น ทุ น สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ด้ า น ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เช่น จัด ซือ้ กล้อง CCTV ตามถนนสายส�ำคัญๆ จัด ซือ้ เครือ่ งตรวจวัดแอลกอฮอล์และอุปกรณ์ ส�ำหรับผู้พิการที่เกิดอุบัติเหตุทางรถ ซึ่ง ที่ผ่านมาส�ำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้จดั ให้มกี ารประมูลฯ จ�ำนวน 6 ครัง้ 7 หมวดอักษร และน�ำเงินรายได้เข้าสู่กอง ทุนฯ จ�ำนวนทัง้ สิน้ 114,298,999 บาท โดยในครัง้ นีม้ ผี สู้ นใจลงทะเบียน

ล่วงหน้าเป็นจ�ำนวนมาก เป้าหมายทีค่ าดไว้ ส�ำหรับครัง้ นีอ้ าจจะได้ยอดเงินเข้ากองทุนฯ จ�ำนวน 23 ล้านบาท ซึง่ ผลการประมูลป้าย สวย อักษร ขก ส�ำนักงานขนส่งจังหวัด เชียงใหม่ รวมทั้ง 2 วัน ได้จ�ำนวนเงิน ทัง้ หมด 24,659,500 บาท ทัง้ นี้ ราคาสูงสุด คือ 1,000,000 บาท จ�ำนวน 1 หมายเลข คือ ขก-9999 ผูช้ นะการประมูลคือ นาย ภูวพัฒ ตัณพลีลา กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั สมบัตทิ วั ร์ ส่วนผูป้ ระมูลได้รองลงมา คือ ป้ายทะเบียนหมายเลข ขก 8888 ราคา 700,000 บาท คือ นาย วรวิทย์ เตียวสกุล , ป้ายทะเบียนหมายเลข ขก 6666 ราคา 530,000 บาทคือ นาย ธน แสงจักร , ป้าย ต�ำ่ สุดทีม่ ผี ปู้ ระมูล คือ 30,000 บาท จ�ำนวน 560,000 บาท คือ น.ส. ธันว์สนิ ี นันทสมบัติ ทะเบียนหมายเลข ขก 7777 ราคา 460,000 5 หมายเลข คือ ขก-4114, ขก-5775, , ป้ายทะเบียนหมายเลข ขก 5555 ราคา บาท คือ นางนารีรตั น์ จันทรมังกร โดยราคา ขก-2323, ขก7373, ขก-7474 ส� ำ หรั บ รู ป แบบป้ า ยทะเบี ย น รถเลขสวยของจังหวัดเชียงใหม่ประกอบ ด้วย ภูเขาและก�ำแพงเมือง สือ่ ความหมาย ถึง ความมั่นคง หนักแน่น สายน�้ำ สื่อ ความหมายถึง ล�ำน�้ำปิงอันสงบ ร่มเย็น มีความอุดมสมบูรณ์ ร่มบ่อสร้าง แสดง ถึงเอกลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ พร้อม ครอบครัว หลินปิง ซึง่ รวมกันทัง้ หมดแล้ว จะสื่อความหมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง หนักแน่น มั่นคง ร่มเย็น และมีโชคลาภ เป็นศิรมิ งคลแก่ผคู้ รอบครอง.

จักรยาน...ต่อจากหน้า 10 และใช้สายพานแทนโซ่ เพิม่ ความพิเศษกว่าจักรยานทัว่ ๆไป เฮียอู๊ด สมบัติ ศีละวงษ์เสรี หนุ่มใหญ่อัธยาศัยดี เจ้าของร้าน ข่วงสิงห์ไบค์ เปิดเผยว่า “ ร้านเปิดมาได้ 2 ปีแล้ว โดยเริม่ จากขายรถจักรยานญีป่ นุ่ มือ2 แต่ดว้ ยกระแสนิยมอย่าง แรงในกลุม่ วัยรุน่ จึงน�ำรถใหม่เข้ามาซึง่ เป็นจังหวะพอดีทวี่ ยั รุน่ เชียงใหม่กำ� ลังนิยม รถจักรยาน ฟิกเกียร์ (Fixed Gear ) ซึง่ เป็นจักรยานหน้าตาคลาสสิค ถือว่าเป็นของเล่นของวัยรุน่ ยุค

ากการเปิดเผยของหนังสือพิมพ์ Nikkei ของประเทศญี่ ปุ ่ น Toyota Motor Corp เตรียม สร้างรถยนต์ขนาดเล็กที่ออกแบบมา เพื่ อ ป้ อ นตลาดจี น โดยเฉพาะในต้ น ปี 2013 โดยรถรุ่นนี้จะใช้ขุมพลังเป็น เครื่ อ งยนต์ ข นาดความจุ 1.5 ลิ ต ร และมีขนาดใหญ่กว่า Etios เล็กน้อย ด้ ว ยราคาจ� ำ หน่ า ยที่ ต�่ ำ กว่ า 1 ล้ า น เยน ซึ่ง Toyota มีกลยุทธ์ในการลด ต้นทุนด้วยการใช้ส่วนประกอบที่ได้มา จาก Etios ซึ่งได้เริ่มท�ำตลาดแล้วใน ประเทศอินเดีย โดยบริษัทฯเตรียมเงิน ลงทุนกว่า 4 หมื่นล้านเยน ในการสร้าง โรงงานที่ประเทศจีน เพื่อที่จะผลิตรถ รุ่นใหม่นี้ในจ�ำนวนที่สูงถึง 200,000 คันต่อปี! ในประเทศจีน Toyota มีสว่ น แบ่งทางการตลาดในปี 2010 เพียง 5% เท่านัน้ และหวังทีจ่ ะเพิม่ ยอดขาย ด้วยการเปิดตัวรถรุ่นใหม่นี้ผ่านทาง บริษัท Joint Venture ที่ร่วมทุนกับ พันธมิตรจากจีน 2 บริษทั คือ China FAW Group Corp และ Guangzhou Automobile Group ในขณะทีต่ ลาด

Etios ในประเทศอินเดีย

อินเดีย Toyota มีแผนเพิม่ ยอดขายของ Etios จากปัจจุบนั ทีข่ ายได้ 80,000 คัน ไปเป็น 190,000 คันภายในปี 2013 ส่วนประเทศบราซิล Toyota เตรียมผลิตรถต้นทุนต�่ำที่ 70,000 คัน ต่อปี เริม่ ตัง้ แต่ครึง่ ปีหลังของปี 2012 เป็นต้นไป รวมถึงตลาดใหญ่อีกตลาด หนึ่งนั่นก็คือ อินโดนีเซีย ที่ Toyota เตรียมท�ำตลาดรถรุ่นนี้เช่นกัน แต่ครั้ง นีไ้ ม่มกี ารพูดถึงเมืองไทยแต่อย่างใด! ข ่ า ว นี้ ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ ที่ AutoSpinn รายงานไปเมื่ อ ปลาย ปี 2010 ซึง่ ตามแผนงานของ Toyota แล้วจะต้องมีการบรรจุรถต้นทุนต�่ำรุ่น นี้ลงในแผนงานของไทยเช่นเดียวกับ จีน บราซิล และอินโดนีเซีย โดยบริษทั ฯ เรียกรถรุ่นนี้ว่าเป็น “21st Century Corolla” ซึง่ บริษทั ฯพยายามน�ำเสนอ รถและบริการที่เน้นคุณภาพในระดับ สูงเพื่อเลี่ยงการแข่งขันทางด้านราคา แต่ขา่ วไม่กรองรายงานว่า เริม่ มีการสัง่ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ขนาดเล็กรุ่นใหม่ที่ ไม่ใช่ Yaris แล้ว ส่วนจะเป็นรถต้นทุน ต�ำ่ ทีว่ า่ หรือ Etios หรืออีโคคาร์ หรือ ไม่อย่างไร ต้องรอติดตามกันต่อไป!

www.autospinn.com

Arrinera Supercar

เอาภาพรถ Arrinera Supercar มา ให้ชมกัน เครื่องยนต์ซุปเปอร์ชาร์จ LS9 V8 ความ จุ 6.2 ลิตรวางกลาง ผลิตก�ำลังสูงสุด ได้ 638 แรงม้า แรง บิดสูงสุด 819 นิวตันเมตร

ในจักรยานทัว่ ไป และทีส่ ำ� คัญเป็นจักรยานทีไ่ ม่มเี บรก เป็นสิง่ ที่ สร้างความท้าทายให้กบั วัยโจ๋เป็นทีส่ ดุ อีกทัง้ ภายในร้านยังมี จักรยานพับได้จากญีป่ นุ่ ทีเ่ ดียว ในเชียงใหม่ซงึ่ ข้อดีสามารถเก็บไว้ทา้ ยรถได้ ยาม ฉุกเฉินก็สามารถ จอดรถยนต์ไว้แล้วปัน่ จักรยานไปท�ำธุระต่อได้ และยังมี จักรยาน มินทิ วั ร์รงิ่ จักรยานเสือภูเขา จักรยานเสือหมอบ จักรยานแม่บา้ น จักรยานสามล้อ จักรยาน Cruiser อีกทัง้ จักรยานแปลกใหม่ หลากหลายสไตล์อกี มากมาย ในราคาทีไ่ ม่แพงมาก ซึง่ ขณะนีท้ างร้านมีให้เลือกด้วยกัน 2 แบบด้วยกัน คือ แบรนด์ Coyote และ Infinity และก�ำลังน�ำเอารถจักรยานแบบ 5 พันบาท และสูงสุด อยูท่ ี่ 8,500 บาทเนือ่ งจากอยูท่ เี่ กรดของ ใหม่ ส�ำหรับกีฬาเอ็กซ์ตรีม (Extreme) ทีเ่ ป็นกีฬาเสีย่ งอันตราย แยกส่วนมาประกอบเอง เนือ่ งจากราคาจะถูกกว่า ซึง่ เหมาะส�ำหรับ รถด้วย โดย เป็นรถน�ำเข้าจากประเทศญีป่ นุ่ ทัง้ หมด” ผาดโผน และเร้าใจ ส่งผลให้มผี สู้ นใจเล่นกีฬาจ�ำพวกนีเ้ ป็นจ�ำนวน คนทีม่ งี บน้อยแต่อยากเล่น และอยากเป็นเจ้าของ ซึง่ ราคาไม่เกิน ส�ำหรับผูท้ ชี่ นื่ ชอบ สามารถไปชืน่ ชม และ เลือกครอบ มากในช่วงทีผ่ า่ นมา และก�ำลังเป็นกระแสนิยมอยูใ่ นขณะนี้ ซึง่ ใน ครองเป็นเจ้าของกันได้ ร้านจักรยานข่วงสิงห์ไบรท์ (Khuang 1 ปีทผี่ า่ นมา วัยรุน่ จ�ำนวนมากหลงเสน่หข์ องมันเพิม่ ขึน้ จนกลาย Singha Bike, Chiang Mai) เลขที่ 28/11-12 ต. ช้างเผือก เป็นเทรนด์ของบรรดาหมู่นักปั่นจักรยานวัยรุ่น ซึ่งต่างกล่าวเป็น อ. เมือง จ. เชียงใหม่ สีแ่ ยกข่วงสิงห์ทางไปแม่รมิ ตรงข้ามตลาด เสียงเดียวกันว่า “ใครตกไปก็เชยสุดๆ!” โดยจุดเด่นในตัว Fixed บริบรู ณ์ ติดร้านทองเยาวราช เปิดทุกวัน 9-6 โมง โทร. 0-5322Gear คือ เป็นจักรยานทีส่ ามารถปัน่ ถอยหลังได้ ซึง่ ไม่มใี ห้เห็น 6487, 089-4336181 เฮียอูด๊ , 08-9700-0536 เจ๊.


Chiangmai FOCUS || 1 - 15 AUGUST 2011

Leader FOCUS

โดย.....ทนายประกรณ์เกียรติ ญาณหาร บรรรยากาศในองค์กร บรรยากาศในองค์กร จะมีผลต่อ ประสิทธิภาพในการบริหารองค์กรให้บรรลุเป้า หมายทีก่ ำ� หนดไว้ ดังนี้ 1. ความไว้วางใจ ความเชือ่ ถือ และ ความมัน่ คงของบุคลากรทุกระดับ 2. การมีสว่ มร่วมในการตัดสินใจ 3. การให้การสนับสนุน 4. ความเปิดเผยในการสือ่ สารจาก เบือ้ งบนสูเ่ บือ้ งล่าง 5. การรับฟังความคิดเห็นจากเบือ้ ง ล่างสูเ่ บือ้ งบน 6. นักวิชาการหลายท่านได้เสนอ

กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานในองค์กร (2)

บรรยากาศขององค์กรที่มีผลกระทบต่อการ รับรู้ที่น�ำไปสู่การลงความคิดเห็นเกี่ยวกับ บรรยากาศขององค์กร บรรยากาศในองค์กรและความพึง พอใจในการท�ำงาน บรรยากาศในองค์กร จะน�ำไปสู่ ความพึงพอใจในการท�ำงาน เมื่อบุคลากรมี ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกัน มีความเข้าใจ ในวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นอย่างดี มีความ ไว้เนือ้ เชือ่ ใจกันและกันสูง ย่อมส่งผลถึงการ มีบรรยากาศในการท�ำงาน มีความพึงพอใจใน การท�ำงานมากขึน้ ผลงานดีขนึ้ โดยทีบ่ คุ ลากร ไม่เบือ่ หน่ายในการท�ำงาน และปฎิบตั หิ น้าทีท่ ี่

ได้รบั มอบหมายได้เป็นอย่างดี การสร้างบรรยากาศในองค์กรกับ ความก้าวหน้าของบุคลากร การสร้างบรรยากาศในองค์กรกับ ความก้าวหน้าของบุคลากร และการพัฒนา องค์กรจ�ำเป็นต้องมีลำ� ดับขัน้ ตอนในการด�ำเนิน งาน เพือ่ น�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จขององค์กร • องค์ ก รควรจะก� ำ หนดแผน ระยะยาว ซึ่งในแผนนั้นจะต้องมีเป้าหมาย และวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง องค์กรจะ ต้องก�ำหนดความต้องการด้านก�ำลังคนจาก วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพือ่ บุคลากรคน

อีซี่บายฉลองครบรอบ 15 ปี

ผุดโครงการ “ปั้นฝันปันโอกาส” อีซี่บายฉลองครบรอบ 15 ปี สานฝันเยาวชนไทยทั่ว ประเทศ ผุดโครงการ “ปั้นฝันปันโอกาส” สานต่อกิจกรรม ที่จังหวัดเชียงใหม่

โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยฟาร์ อีสเทอร์น-เชียงใหม่ ได้รับความสนใจ จากเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่าง มาก โดยมีนอ้ งๆจากหลายโรงเรียนเข้าร่วม ซี่บายฉลองครบรอบ 15 ปี มุ่ง ศักยภาพทัดเทียมกับสากล ผ่านกิจกรรม กิจกรรมกันอย่างล้นหลาม หวังน�ำความรูท้ ี่ เน้ น กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมเสริ ม 4 หลักสูตร คือ นักเตะอาชีพ นักร้องเสียง ได้รบั น�ำไปพัฒนาศักยภาพของตนเอง มิ ส เตอร์ ทาเคฮารุ อุ เ อมั ท ซึ สร้าง พัฒนาทักษะเยาวชน ให้มี ใส นักวาดคนเก่ง และ นักคณิตคิดเร็ว

อี

ปัจจุบนั จะได้เตรียมตัว หรืออาจแสวงหาความ รู้เพิ่มเติม เพื่อความก้าวหน้าในการท�ำงาน ของเขา • องค์กรควรท�ำการส�ำรวจบุคลากร ทีม่ อี ยู่ เพือ่ จะได้รวู้ า่ ปัจจุบนั มีกำ� ลังคนลักษณะ และคุณสมบัตอิ ย่างไร • องค์กรควรค�ำนึงถึงก�ำลังคนทีม่ ี ปัจจุบนั กับความต้องการก�ำลังคนขององค์กร ในกิจการงานทีส่ ำ� คัญต่าง ๆ เพือ่ จะได้จดั คน ให้เหมาะสมกับงานหรือหน้าที่ • องค์กรควรจะก�ำหนดโครงการ ฝึกอบรมตามความต้องการ เพื่อส่งเสริม บุคลากรให้มคี วามก้าวหน้าในการท�ำงาน หรือ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั อีซบี่ าย จ�ำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “อีซบี่ ายได้ ด�ำเนินกิจกรรมเพือ่ สังคมต่างๆ ทีม่ สี ว่ น ช่วยเหลือสังคมไทยมากกว่า 15 ปีอย่าง ต่อเนือ่ ง และเนือ่ งจากในปีนเี้ ราครบรอบ 15 ปี เราจึงได้จดั กิจกรรมเพือ่ สังคมใน โครงการ ปั้นฝัน ปันโอกาส เพราะเรา เชื่อว่าการศึกษาเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญที่สุด ซึ่งเด็กๆเหล่านี้เปรียบได้กับต้นไม้ที่จะ เติบโตและแข็งแรงแตกหน่อออกผล ดัง นั้นการให้โอกาสการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่ อีซี่บายตระหนักและให้ความส�ำคัญมา โดยตลอด เรารูส้ กึ ยินดีเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะ เป็นก�ำลังเล็กๆหน่วยหนึง่ ของสังคมไทย ทีไ่ ด้ชว่ ยสานฝันและขยายโอกาสทางการ ศึกษาของเยาวชนต่อไปในอนาคต ”

ปรับตัวให้ทนั กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือการ สรรหาบุคลากรเพิ่มเติมตามความจ�ำเป็น ขององค์กร • องค์ ก รควร จะสื่ อ สารบอกกล่ า ว ให้ บุ ค ลากรรู ้ ถึ ง ความ ต้องการก�ำลังคนประเภทต่าง ๆ เพือ่ ให้ บุคลากรได้มีความกระตือรือร้นในการ พัฒนาตนเองเสมอ • องค์ ก รควรจั ด รั บ สมัคร สัมภาษณ์ คัดเลือก และ ตระเตรี ย มบุ ค ลากรให้ อ ยู ่ ใ น สภาพพร้อมที่ท�ำงาน จัดท�ำค�ำ

บรรยายลักษณะงานไว้อย่างชัดเจน วางแผน งานให้เหมาะสมตามสภาพก�ำลังคนทีม่ อี ยู่ และทีร่ บั เข้ามาใหม่ • องค์กรควรมีระบบตรวจสอบ การสือ่ ภายใน เพือ่ รักษาบรรยากาศของ องค์กร

เซ็นทารา ยกทีมเดินสายเยี่ยมเยือน

และขอบคุณลูกค้าด้วยใจจริง ละเอียด บุง้ ศรีทอง ผูอ้ ำ� นวย การฝ่ายขายภาคเหนือ โรงแรมและ รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา, วารุณี ค�ำ เมรุ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การทัว่ ไป พร้อมด้วย ทีมงานฝ่ายขาย, ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และทีมงานฝ่ายปฏิบัติการ โรงแรม

เซ็นทาราดวงตะวัน เชียงใหม่ ยกทีมออก เยี่ยมเยือนลูกค้า เพื่อขอบคุณที่ใช้บริการ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา พร้อม น�ำเสนอโปรโมชัน่ พิเศษและได้เตรียมของที่ ระลึกเพือ่ มอบให้ลกู ค้าถึงส�ำนักงาน ทัง้ ใน จังหวัด เชียงใหม่ และล�ำพูน.

ธุรกิจติดปีกฯ

พัฒนาผู้ประกอบการไทยสู่การค้าโลก สุพจน์ เทียมยศ : รายงาน

ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการฯกว่า 200 คน ซึ่ง ทาง ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั กงาน การส่งออกภาคเหนือ (เชียงใหม่ ) เปิดเผย ว่า “ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (SMEs) นับเป็นก�ำลังส�ำคัญใน การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และมีบทบาทส�ำคัญในการเป็นรากฐานการ พัฒนาทีย่ งั่ ยืนก่อให้เกิดการจ้างงาน โดยคิด เป็นสัดส่วนร้อยละ 76 ของการจ้างงานรวม ของประเทศ และสร้างรายได้จากการส่งออก ได้ถงึ 30% กรมส่งเสริมการส่งออกจึงมุง่ ให้การส่ง เสริมและเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบ การ SMEs เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถทางการ ตลาดและการค้าระหว่างประเทศ อันเป็นการ ยกระดับภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจ SMEs ไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยได้ จัดสัมมนาสัญจรแก่ผู้ประกอบการไทยทั่ว ประเทศ ซึง่ ได้คดั สรรเหล่านักวิชาการ และ ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านมาให้ความรูแ้ บบองค์ รวม เพือ่ พัฒนาศักยภาพธุรกิจ SMEs ไทย ให้พร้อมแข่งขันในระดับสากล โดยการสัมมนาวันนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของ โครงการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ

“น้องคูน”ร่วมงานแถลงข่าว ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ส�ำนักงานส่งเสริมธุรกิจ SMEs เพื่อการส่งออก เยือนเชียงใหม่ จัดสัมมนาสัญจร “ธุรกิจติดปีกฯ” พัฒนาผู้ ประกอบการไทยสูก่ ารค้าโลก มือ่ วันที่ 26 กรกฎาคม 54 ณ ห้อง เชียงดาว โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ ส�ำนักส่งเสริมธุรกิจ SMEs เพือ่ การส่งออก กรมส่งเสริมการส่ง ออก เดินสายจัดสัมมนา “ ธุรกิจติดปีก : จุดประกายความคิด SMEs พลังแห่งการ สร้างสรรค์ 360 ”° เพือ่ เตรียมความพร้อม ผู้ประกอบการไทยสู่การส่งออก หวังผลัก ดันภาคธุรกิจ SMEs ไทยเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยมี นางเพ็ญศรี ชุติธรพงษ์ ผู้ อ�ำนวยการส�ำนักงานการส่งออกภาคเหนือ (เชียงใหม่) เป็นประธานในพิธเี ปิดการสัมนา ใน ครัง้ นี้ พร้อมด้วย ดร.เกษม พิพฒ ั น์เสรีธรรม กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั 40 เค แอนด์ พี จ�ำกัด และทีป่ รึกษาอาวุโสด้านการตลาดแถว หน้าของเมืองไทย ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร

13

มื่ อ วั น ที่ 26 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 น. นายอุทยั นพคุณ วงศ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยและ พัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 และนางสาว พรภัสสร เวทะธรรม หัวหน้าคณะท�ำงาน ด้ านประชาสัม พัน ธ์ งานมหกรรมพืช สวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 น�ำทีมงานประชาสัมพันธ์พร้อม Mascot น้องคูน สัญลักษณ์น�ำโชค ประจ�ำงาน ร่วมงานแถลงข่าวประจ�ำ สัปดาห์ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อการส่งออก ที่ ด�ำเนินโดยส�ำนักงานส่งเสริมธุรกิจ SMEs เพือ่ การส่งออก เพือ่ สร้างผูป้ ระกอบการส่ง ออก SMEs รุน่ ใหม่ทมี่ ศี กั ยภาพทีร่ รู้ อบและ รูจ้ ริง ให้เป็นก�ำลังในการขับเคลือ่ นภาคการ

ส่งออกของประเทศ โดยทางกรมฯมีแผนจะ เดินสายจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบ การอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนกลางและส่วน ภูมภิ าค เพือ่ ผลักดันภาคธุรกิจ SMEs ไทย ให้พร้อมการแข่งขันในเวทีการค้าโลก”

โดยเนื้อหาของการแถลงข่าวนั้นนาย อุทัย นพคุณวงศ์ กล่าวถึงเรื่องการ เนรมิตต้นไม้ 2 ล้านต้น ชูกล้วยไม้ บัวไทย และพืชสมุนไพร พร้อมสวน นานาชาติกว่า 30 ประเทศ รวมไป ถึง 3 ไฮไลท์ใหม่ คือ กระเช้าลอยฟ้า ราชพฤกษ์ สวนแสงแห่งจินตนาการ สวนเยาวชนรักษ์โลก พร้อมแจกของที่ ระลึกให้แก่สอื่ มวลชนและผูเ้ ข้าร่วมงาน แถลงข่าว โดยมี Mascot น้องคูนร่วม งานแถลงข่าวในครัง้ นีด้ ว้ ย


14

Chiangmai FOCUS || 1 - 15 AUGUST 2011

IT Preview

Samsung Nexus S 225

นายโมบาย Focus

วันนี้มีมือถือทัช สกรีน รุ่นหนึ่งที่หลายๆ คนอาจจะไม่คุ้นหู คุ้น ตา หรือ ผ่านมือมา ก่อน แต่ รับรองได้ ประสิทธิภาพ เจ๋งไม่ยิ่ง หย่อนกว่ารุ่นใดๆ นั่น คือ Samsung Nexus S มาพรีวิวกัน ในครั้ง นี้ต้องขอขอบคุณ เอ ไอเอส ช๊อป เชียงใหม่ (ถนนท่าแพ) ที่เอื้อเฟื้อ สนับสนุนเครื่องตัวจริง ให้ได้ทดสอบกันในครั้งนี้

samsung google nexus s offic เริม่ จากรูปลักษณ์ภายนอก ด้วย มิติ 123.6 x 63 x 10.88 ม.ม. น�ำ้ หนัก 129 กรัม น่าสนใจด้วยความบางกว่าเล็กน้อย และการมีส่วนเว้า-โค้งที่สวยงาม , หน้า จอแสดงผล Super AMOLED-LCD 16 ล้านสี ระบบสัมผัส ความละเอียด 480 x 800 พิกเซล กว้าง 4.0 นิว้ หน้าจอให้สสี นั สดใส , CPU Cortex A8™ 1.0 GHz , แอนดรอยด์ 2.3 Gingerbread ,หน่วย

Online World

ความจ�ำ 16 GB , รองรับ A-GPS, แอพ พลิเคชัน่ Google Maps™ ,แนบต�ำแหน่ง บนแผนทีไ่ ปกับภาพถ่าย (Geo-Tagging) , MMS, Email, Push Mail, IM, WiFi 802.11 b/g/n , กล้องหลัง 5 ล้าน พิกเซล ออโต้โฟกัส พร้อมแฟลช และ กล้องหน้าระดับ VGA ส�ำหรับภาพถ่ายที่ ได้ ให้ความคมชัดได้ดมี าก บวกกับแฟลช ทีม่ มี าให้แสงสว่างได้ดที เี ดียว

Samsung Nexus S 223 เครื อ ข่ า ยโทรศั พ ท์ GSM 850/900/1800/1900 MHz แสดง ว่ า ใส่ ซิ ม ได้ ทุ ก เครื อ ข่ า ย, UMTS 900/1700/2100 MHz อินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงของ AIS (Dtac – True ใช้ 850 MHz) , 3G : HSDPA 7.2 Mbps(ดาวโหลด), HSUPA 5.76 Mbps (อัพโหลด) นั่นคือ ความเร็วสูงทั้งดาว โหลด และ อัพโหลด ซึ่งปัจจุบันในบ้าน เรายังมีไม่กตี่ วั ทีจ่ ะมีสเปคอัพโหลดได้มาก

ถึงขนาดนี้ วันทีท่ ดสอบ นายโมบายได้ ทดสอบความเร็วแบบ 3G ความเร็วทีไ่ ด้ คือ 2.1 Mbps(ดาวโหลด),3.9 Mbps (อัพโหลด) ถือว่าน่าสนใจมากส�ำหรับมือ ถือทีใ่ ห้อพั โหลดได้มากขนาดนี้ เหมาะ เป็นอย่างยิ่งส�ำหรับขาอัพโหลด ที่ต้อง ส่งข้อมูลขึน้ อินเทอร์เน็ตมากๆ หรือ ส่ง อีเมลล์ออกมากๆ เช่น อาชีพ ผูส้ อื่ ข่าว ส่งไฟล์ภาพ-เสียง-วีดโี อ ปริมาณมากๆ เข้าศูนย์ เป็นต้น

สรุปโดยรวม เป็นมือถือที่น่าใช้ ตัวหนึ่งในราคาระดับนี้ ถ้าใครไม่ติดเรื่อง ยีห่ อ้ ต้องการทัชสกรีน หน้าจอใหญ่ อีกทัง้ ยังเล่นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (อัพโหลด ได้ความเร็วสูงมาก) ซัมซุง เน็กซัส เอส เป็น ตัวเลือกหนึง่ ทีแ่ นะน�ำ ราคาจ�ำหน่าย ประมาณ 14,900 บาท(รวม vat)

ขอบคุณ

http://www.gsmarena.com

ระวัง ‘hi. how are you?

focus-news@hotmail.com

หล่าขาแชท Facebook หลาย คนคงรู้พิษสงของเจ้าไวรัสตัวนี้ ไปแล้ว เพราะเผลอไปกดทักทาย เมือ่ จูๆ ่ ก็มคี นมาทักว่า hi. how are you? โดยสัญชาตญาณของเหล่า นักแชทมักจะตอบอะไรสักค�ำไปเสมอ (เหมื อ นผู ้ เ ขี ย นเอง) เท่ า นั้ น แหละ เรียบร้อย เพราะเจ้าไวรัส ‘สบายดีหรือ (ไม่รู้จะเรียกชื่อว่าอะไร ตั้งเองเสียเลย หุหุ) จะเข้าไปท�ำให้ระบบของเครื่อง คอมพิวเตอร์เราเสียหาย

หลักการท�ำงานของไวรัสตัวนีค้ อื จะท�ำงานผ่านมายังเพื่อนของเราที่ติดเชื้อ ไวรัสตัวนีอ้ ยู่ แล้วจะใช้ชอื่ มาทักทายเราเป็น ภาษาอังกฤษว่า hi. how are you? หากได้ รับข้อความแปลกๆ แบบนีใ้ ห้สนั นิษฐานไว้ ก่อนเลยว่าเป็นไรรัส และเพือ่ นเราตกเป็น เหยื่อเสียแล้ว ให้รีบแจ้งเจ้าของชื่อให้เร็ว ทีส่ ดุ ส่วนวิธีแก้ในเบื้องต้นส�ำหรับผู้ที่ ติดไวรัสตัวนีก้ ค็ อื เปลีย่ นรหัสผ่านใหม่เสีย เพราะแฮกเกอร์เมื่อยึดเฟซบุ๊กของใครได้

UpDate

ข่าวลือ!!

iPhone5

ต้องเตรียมควักสตังค์ (อีกแล้ว) เพราะลือ กันว่า iPhone5 จะเปิดตัวเร็วๆ นี้ เมื่อ กวิเคราะห์จาก Morgan Stanley และ เตรียมออกเดือนกันยาฯ นัDeutsche Bank ให้ความเห็นทีส่ อดคล้อง “ในข่าวลือมักแฝงความจริงไว้ กันว่าถึงเรื่องการเปิดตัว โดย Morgan ส่วนหนึ่งเสมอ” เมื่อเหล่าสาวก iPhone Stanley บอกว่า iPhone ตัวถัดไปจะเร่ง

รอบโลก

Apple Store

ร้านปลอมผุดหลายแห่ง!!

ลังจากภาพถ่าย “ร้านแอปเปิล สโตรปลอม” ในคุ น หมิ ง ประเทศจีน สร้างความฮือฮา ให้ชาวอินเทอร์เน็ตทัว่ โลกในช่วงสัปดาห์ ทีผ่ า่ นมา ล่าสุดสือ่ จีน “ซินหัว” รายงาน ว่าเจ้าหน้าทีข่ องรัฐบาลจีนเริม่ ด�ำเนินการ สอบสวนร้านแอปเปิลสโตรปลอมแล้ว เบื้องต้นพบร้านปลอมในคุนหมิงทั้งสิ้น 5 แห่ง ซึง่ บางส่วนยืนยันว่าไม่ได้ทำ� ผิด

เพราะรับสินค้ามาจากตัวแทนจ�ำหน่ายทื่ ถูกกฎหมาย และได้จำ� หน่ายสินค้าในราคา มาตรฐาน เพียงแต่ขอเปิดร้านจ�ำหน่ายล่วง หน้าไปก่อนจะได้รับใบอนุญาตที่เชื่อว่าจะ ได้รบั แน่นอนในอนาคต ร้านแอปเปิลสโตร์นนั้ ร้านค้าปลีก ส�ำหรับจ�ำหน่ายสินค้าแบรนด์แอปเปิลซึง่ จะ ต้องได้รบั การอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก แอปเปิลจึงสามารถเปิดให้บริการได้ แต่ชว่ ง

แล้วจะใช้ชอื่ นัน้ ๆ ในการแพร่ไวรัสต่อไป แต่ถา้ หากเปลีย่ น รหัสผ่านแล้วก็ยงั ไม่สามารถแก้ได้ คงต้องปิดแล้วสมัครใหม่ หรือลองดาวน์โหลดโปรแกรมตัวนี้ า Malwarebytes AntiMalware อาจพอช่วยได้.

ลงนาม...ธุรกิจกรีนทราเวล ธุรกิจในเครือ กรีนคอร์ป และ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามกับบริษัท clouddha เพื่อจัดท�ำระบบซอฟแวร์ “ระบบบริหารจัดการ การเดินทาง” เพื่อใช้บริหารจัดการรถบัสเช่าเหมาของบริษัทฯภายใต้โครงการ”พัฒนาระบบบริหารจัดการ โลจิสติกส์กลุม่ จังหวัดเชือ่ มโยง GMS” โดยมีคณ ุ รัฐพงษ์ สุมณศิริ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การธุรกิจกรีนทราเวล เป็นผู้ ร่วมลงนาม ทีโ่ รงแรมแคนทารีฮ่ ลิ ล์ เมือ่ เร็วๆ นี.้

ผลิตตัง้ แต่สงิ หาคมเรือ่ ยไปจนถึงปลาย ปี 2011 โดยคาดว่าจะออกจ�ำหน่ายได้ ตัง้ แต่เดือนกันยายนเลย และ Apple จะ วางจ�ำหน่ายทัง้ iPhone รุน่ ใหม่ พร้อม กับ iPhone รุน่ ราคาต�ำ่ ทางด้าน Deutsche Bank อ้างว่า iPhone 4S และ iPhone 5 รุน่ ใหม่จะเป็นบริการแบบ pre-paid ที่ ไม่ผกู สัญญา และราคาน่าจะอยูท่ ี่ $349 เหรียญ เพือ่ ดึงดูดลูกค้าหน้าใหม่เข้ามา เนื่องจากไม่มีผู้ให้บริการสัญญาณมา ช่วยแบ่งเบาค่าเครื่อง และสองในสาม ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (ประมาณ 1,500 ล้านคนใน 98 ประเทศ) อยากใช้ บริการแบบ pre-paid มากกว่า แต่ก็ไม่มีใครยืนยันแน่ชัดว่า จะมี iPhone ออกมาพร้อมกันสองรุน่ จริงหรือไม่ แต่ทแี่ น่ๆ คาดว่าถ้ามีสอง รุ่นจริง ทั้งสองเครื่องนี้คงได้ใช้ iOS 5 อยูด่ .ี สัปดาห์ทผี่ า่ นมา บล็อกเกอร์รายหนึง่ ได้ โพสต์ภาพและบทความทีบ่ รรยายถึงร้าน แอปเปิลสโตร์ปลอมจ�ำนวนมากในคุนห มิง บทความและภาพร้านแอปเปิลสโตร์ ปลอมเหล่านี้ถูกส่งต่อไปทั่วโลก ท�ำให้ ทางการจีนออกมาประกาศสอบสวนกรณี ทีเ่ กิดขึน้ วอลสตรีทเจอร์นอล รายงานว่า ปัจจุบัน ประเทศจีนมีผู้ค้าปลีกสินค้า แอปเปิลที่ไม่ได้รับใบอนุญาตอย่างเป็น ทางการหลายพันราย แม้ผคู้ า้ ปลีกเหล่า นั้นจะซื้อสินค้าแอปเปิลมาจากตัวแทน จ�ำหน่ายที่ถูกต้อง จุดนี้ท�ำให้เชื่อว่าการ สอบสวนเรื่องร้านแอปเปิลสโตร์ปลอม ในจีนจะมีความซับซ้อน เนือ่ งจากหลาย ฝ่ายมองว่าเป็นการไม่ผดิ กฏหมายทีผ่ คู้ า้ ปลีกเหล่านีจ้ ะขายสินค้าแอปเปิลทีน่ ำ� เข้า อย่างถูกต้อง ยังไม่มคี วามชัดเจนถึงท่าทีของ แอปเปิลต่อกรณีที่เกิดขึ้น โดยขณะนี้ แอปเปิลลงทุนเปิดร้านในจีนไปแล้ว 1 แห่งในปักกิง่ และ 2 แห่งในเซีย่ งไฮ้

งาน “คอมพ์ แอนด์ ดิจิตอล ไอซีที เชียงใหม่ 2011”

ปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ดั่งเช่นทุกๆปี กับงาน “คอมพ์ แอนด์ ดิจิตอล ไอซีที เชียงใหม่ 2011” ณ หอ ประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวัน ที่ 30 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา โดย ความร่วมมือของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ และ บริ ษั ท สยามเอ็ ก ซิ บิ ชั่ น จ� ำ กั ด ซึ่ ง จั ด ขึ้ น ใน ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. – 3 กรกฎาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ทัง้ ยังเป็นการน�ำเสนอโอกาสทีด่ กี บั ผูใ้ ช้ และผูส้ นใจในภูมภิ าคทีจ่ ะได้มโี อกาสพบ เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีโดยตรง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก หม่อม หลวงปนัดดา ดิศกุล ผูว้ า่ ราชการจังหวัด เชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดงานใน ครั้งนี้ พร้อมด้วย คุณวัฒนชัย ภูวกุล กรรมการบริหาร บจก.สยามเอ็กซิบชิ นั่ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง โดยในวันแรกบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก.


Chiangmai FOCUS || 1 - 15 AUGUST 2011

15

City of Angels:

Bangkok-Los Angeles สถานกงสุ ล ใหญ่ ส หรั ฐ อเมริ ก า เ ชี ย ง ใ ห ม ่ แ ล ะ ส ถ า น เ อ ก อั ค ร ร า ช ทู ต สหรั ฐ อเมริ ก าประจ� ำ ประเทศไทย ร่ ว มกั บ ศู น ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล พลาซ่ า เชี ย งใหม่ แ อร์ พอร์ต จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย City of Angels: Bangkok-Los Angeles

กรมทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นเหนือ กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาขึ้ น เหนื อ เปิ ด ตลาดนั ด ทรัพย์สินทางปัญญาภูมิภาค IP Fair 2011 ครั้งที่2

โดยศิลปินมุง่ หวังทีจ่ ะสะท้อนความเป็นหนึง่ เดียวกันของสังคม และผูค้ นบนโลก ซึง่ นิทรรศการชุดนีย้ งั ได้รบั การสนับสนุนจาก การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) น�ำไปจัดแสดงทีน่ คร ลอส แอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนพฤศจิกายน 2554 นี้ โดยเคอร์ติส แมคเอลฮินนี่ ยังได้รับรางวัล Best Amazing Thailand-Amazing Value จาก ททท.ในผล งานการถ่ายท�ำเกี่ยวกับประเทศไทย ซึ่งในโอกาสนี้ แมคเอล ฮินนี่ ยังได้เดินทางมาร่วมเปิดการแสดงนิทรรศการที่จังหวัด เชียงใหม่ พร้อมยังจะได้เดินทางท่องเที่ยวบันทึกภาพความ งดงามของสถานที่ ผูค้ น และวัฒนธรรมล้านนา เพือ่ ถ่ายทอด สูส่ ายตาชาวโลก.

ดร. ดู๊ค เฟเบอร์

เยือนเชียงใหม่

เมือ่ วันที่ 19 กรกฎาคม 54 ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวน แก้ว จังหวัดเชียงใหม่ นาง ปัจฉิมา นสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา (DIP) เป็น ประธานเปิดงาน ตลาดนัดทรัพย์สินทาง ปัญญาภูมภิ าค หรือ IP Fair 2011 ครัง้ ที2่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ รณรงค์ให้ประชาชน ในส่วนภูมิภาคมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างถูกต้อง และ เป็นโอกาสให้แก่นกั ประดิษฐ์ นักออกแบบ ผู ้ ส ร้ า งสรรค์ ง านหรื อ เจ้ า ของทรั พ ย์ สิ น ทางปัญญา ได้มีโอกาสพบกับผู้ประกอบ การอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาสินค้าออก สู่ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ อันจะ เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการ

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ระบุ รัฐสูญเสียภาษีรายได้จากการละเมิดลิขสิทธิ์ สูงถึง 1,000 กว่าล้านบาทต่อปี

นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรม ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา เป็ น ประธานเปิ ด งานตลาดนัดทรัพย์สินทางปัญญาภูมิภาค “IP Fair 2011” ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึง่ ภายในงานจัดแสดง นิทรรศการทรัพย์สนิ ทางปัญญาในพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว เนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ทรงมีพระ ชนมายุครบ 84 พรรษา ในปีพ.ศ.2554 ซึ่งทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ตั้งจุด ลงนามถวายพระพรด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่ง งานดังกล่าวมีการอบรมให้ความรู้กับผู้ที่ จดลิขสิทธิ์ทางปัญญา โดยมี ผู้ประกอบ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 เวลาประมาณ 16.30 น. ดร.ดู๊ค เฟเบอร์ ประธานสมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศ การธุรกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ (President of AIPH) เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ เพือ่ เตรียมแถลงข่าวใน ประชาชนผูส้ นใจ เข้าร่วมรับฟัง กว่า 200 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2554 โดยมี ตัวแทนกรมวิชาการเกษตรและคณะท�ำงานด้านประชาสัมพันธ์ คน โดยงานดังกล่าวจัดขึน้ ในระหว่างวันที่ งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 จังหวัดเชียงใหม่และคณะท�ำงานด้านต่างประเทศฯ ให้การต้อนรับ. 19-21 ก.ค. 54 ทีผ่ า่ นมา ซึ่ ง อธิ บ ดี ก รมทรั พ ย์ สิ น ทาง ปัญญา เปิดเผยว่า การจัดงานดังกล่าวมี รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย เครือข่ายประชาสัมพันธ์ คณะ วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใน สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่วนภูมิภาค มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง แจ้งว่า คณะสถาปัตยกรรมฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการเรียนรู้ ทรัพย์สนิ ทางปัญญาอย่างถูกต้อง และการ จากบุคคลทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้านวิชาชีพแขนงต่าง ๆ ซึง่ เป็นความรูท้ ี่ สร้างโอกาสให้แก่นกั ประดิษฐ์ นักออกแบบ อยูน่ อกต�ำรา ได้รบั จากประสบการณ์ทำ� งาน จึงได้จดั กิจกรรม.Lecture นักสร้างสรรค์งาน หรือเจ้าของทรัพย์สิน Series ขึน้ โดยได้เชิญบุคคลส�ำคัญในแขนงวิชาต่างๆ มาถ่ายทอดองค์ ทางปัญญาได้มีโอกาสพบผู้ประกอบการ ความรูใ้ ห้กบั นักศึกษา ตลอดภาคการศึกษา อุตสาหกรรมเพื่อพัฒนา สินค้าสู่ตลาด และเมือ่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ทีผ่ า่ นมา คณะสถาปัตย์ฯ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง ได้เชิญ ศาสตราจารย์ พิเศษ เดชา บุญค�ำ้ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศน จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการ ค้า ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่ ถือว่ามี บุคลากรทีม่ คี วามคิดสร้างสรรค์ สร้างงาน ศิลปะด้านต่างๆ จ�ำนวนมาก มีการจด ลิขสิทธิท์ รัพย์สนิ ทางปัญญาไปแล้วบ้าง ซึง่ กรมฯต้องการให้ความรูด้ า้ นทรัพย์สนิ ทาง ปัญญา เพราะถือเป็นเรือ่ งไม่ไกลตัว นอกจากนี้ อธิบดีกรมทรัพย์สิน ทางปั ญ ญา ยั ง กล่ า วถึ ง การปราบปราม จับกุมการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาว่า “ขณะนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ อัยการ ดีเอสไอ กรมศุลกากรและผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ศิลป์ (ภูมสิ ถาปัตยกรรม) ประจ�ำปี 2549 ซึง่ เป็นเจ้าของผล ทางปัญญาทั้งหลาย มาท�ำงานบูรณาร่วม งานการออกแบบสถานทีส่ ำ� คัญหลายแห่ง อาทิ สวนหลวง ร.9 กัน ซึง่ ได้ประชุมหารือแนวทางการป้องกัน , สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เขตต่าง ๆ ฯลฯ มาเป็นวิทยากร ปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิฯ์ แล้ว ซึง่ ช่วง บรรยายพิเศษ เรือ่ ง “กฎหมายในงานภูมทิ ศั น์และมารยาท นีอ้ ยูใ่ นช่วงระดมปราบปรามอยู่ ซึง่ มีการจับ วิชาชีพ” พร้อมทัง้ ถ่ายทอดประสบการณ์การท�ำงานด้านภูมิ ของกลางทีย่ ดึ ได้เป็นจ�ำนวนมาก ส่วนการ ทัศน์ ให้กบั นักศึกษา ณ อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลักลอบน�ำสินค้าละเมิดลิขสิทธิฯ์ เข้ามาตาม และการออกแบบสิง่ แวดล้อม ม.แม่โจ้. ชายแดน ด้านศุลากรก็มีการปราบปราม

ศจ.พิเศษ เดชา บุญค�้ำ

บรรยายพิเศษ ที่ สถาปัตย์ฯ แม่โจ้

ค้า ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้ง นีก้ ว่า 200 คน ทางด้าน นาง ปัจฉิมา เปิดเผยว่า “งานครัง้ นีเ้ ป็นการจัดอบรมสัมมนาความ รู้ด้านทรัพย์สินทาง ปัญญารวมทั้งสิ้น 5 หั ว ในระหว่ า งวั น ที่ 19-21 กรกฎาคม 54 โดยในแต่ ล ะหั ว ข้ อ นั้นผู้เข้าร่วมสัมมนา จะได้ รั บ ความรู ้ ที่ เป็ น ประโยชน์ จ าก วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากหลายสาขา วิ ช า ทั้ ง ในเรื่ อ งของ “บทบาทองค์ ก ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น”ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับทรัพย์สินทางปัญญาในทุกแง่ทุกมุม เรือ่ งการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบ บรรจุภณ ั ฑ์ ในหัวข้อ “ออกแบบอย่างไรให้ โดนใจ” และทิศทางของประเทศไทยใน เรื่องทรัพย์สินทางปัญญากับการก้าวสู่เวที การค้าโลกในปี 2015 ในหัวข้อ “ทรัพย์สนิ ทางปัญญากับเวทีการค้าโลก” และส�ำหรับ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ในหัวข้อ “ การใช้ งานลิขสิทธิใ์ นแวดวงการศึกษา” ซึง่ จะเป็น ประโยชน์อย่างยิง่ ส�ำหรับการใช้งานลิขสิทธิ์ ให้ถูกต้อง และการไม่ละเมิดในสิทธิ์ของ ผู้อื่น ซึ่งเป็นเรื่องส�ำคัญอย่างยิ่งในแวดวง การศึกษา รวมไปถึงการประนีประนอม ในเรือ่ งของการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา ซึ่ ง เป็ น ขั้ น ตอนก่ อ นการน� ำ คดี ขึ้ น สู ่ ศ าล ในหั ว ข้ อ “การระงั บ ข้ อ พิ พ าทด้ ว ยวิ ธี สมานฉันท์”.

มือ่ วันที่ 16 กรกฎาคม 2554 ทีผ่ า่ นมา นายพอล เน วิลล์ รองกงสุลใหญ่อเมริกัน เขียงใหม่ เป็นประธาน เปิดการแสดงนิทรรศการภาพถ่าย ซิตี้ ออฟ แองเจิลส์: กรุงเทพ – ลอสแอนเจลิส (City of Angels: BangkokLos Angeles) ณ โซนนอร์ทเทิรน์ วิลเลจ ชัน้ 2 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต จ.เชียงใหม่ ซึง่ เป็นงาน ภาพถ่ายดิจิทัลที่บันทึกเชิงสังคมและวัฒนธรรม เชื่อมโยง ระหว่างกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย กับนครลอส แอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย เคอร์ตสิ แมคเอลฮินนี่ (Curtis McElhinney) ช่างภาพอิสระในโครงการ Visual Arts Initiative ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ภาย ใต้ความร่วมมือหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ไทย-สหรัฐ (ThaiU.S.Creative Partnership) โดยงานดังกล่าวได้จดั แสดง ขึน้ ในระหว่างวันที่ 15 – 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ซึง่ นิทรรศการภาพถ่ายครัง้ นีเ้ ป็นการรวบรวมสุด ยอดภาพถ่ายทีร่ งั สรรค์จากความ ผูกพันและความประทับใจ ของศิลปินที่มีต่อเมืองไทย เชื่อมโยงสองฟากฝั่งวัฒนธรรม

... ขณะนีม้ หี นังและเพลงถูกละเมิด มากทีส่ ดุ ถึง 40 เปอร์เซ็นต์แล้ว และ การซือ้ ขายผ่านอินเทอร์เน็ตนัน้ ท�ำให้ ยากต่อการจับกุม...

กันอย่างจริงจัง อย่างเช่นที่ ชายแดนไทย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ซึ่งอีกไม่นาน กรม ศุลกากรจะน�ำของกลางที่ยึดได้มาท�ำลาย ในเร็วๆ นี้ อีกทัง้ ยังได้ขอความร่วมือโดย ติดป้ายเตือนให้นกั ท่องเทีย่ วทัง้ หลายไม่ให้ ซือ้ สินค้าละเมิดลิขสิทธิฯ์ อีกด้วย ส่วนในเรื่องการเอาผิดกับผู้ซื้อ สินค้าละเมิดลิขสิทธิฯ์ นัน้ ยังอยูใ่ นระหว่าง การศึกษาถึงข้อกฎหมายอยู่ ซึ่งบ้านเรา ยังไม่มกี ฎหมายออกมาบังคับใช้ คงท�ำได้ เพียงเตือนกัน แต่ในบางประเทศมีการจับ ผูซ้ อื้ ซึง่ มีบทลงโทษค่อนข้างหนัก ส่ ว นกรณี พื้ น ที่ สี แ ดงในการ ละเมิด ลิขสิทธิฯ์ ตามทีต่ า่ งชาติได้จดั อันดับ ให้ไทยเรานัน้ ทางเราก็จดั อันดับกันเองด้วย ซึ่งก็มีหลายแห่งด้วยกันที่ขายของปลอม อย่างเช่น มาบุญครอง เป็นต้น ซึง่ ก็ได้เร่ง ระดมก�ำลังปราบปรามกันอย่างเข้มแข็งอยู่ ส่วนในพืน้ ที่ บช.น. ก็ได้ขอลดเป็นพืน้ ทีส่ ี ขาวแล้ว แต่พอการปราบปรามหย่อนยาน ก็กลับมาอีก ในส่วนของ เชียงใหม่ พบการ จ�ำหน่ายเสื้อผ้าเลียนแบบยี่ห้อดังจ�ำนวน มากบริเวณย่านไนท์บาซาร์ แต่มีจ�ำนวน

ลดลงเพราะหันไปจ�ำหน่ายสินค้าพื้นเมือง มากขึน้ ซึง่ ทางต�ำรวจก�ำลังเร่งปราบปราม อยู่ แต่ทนี่ า่ ห่วงคือ การละเมิดลิขสิทธิก์ ลุม่ สินค้าไอที ที่ซื้อผ่านอินเทอร์เน็ต ส่วน ใหญ่จะไม่มีคุณภาพ ราคาถูก ซึ่งขณะนี้ มี ห นั ง และเพลงถู ก ละเมิ ด มากที่ สุ ด ถึ ง 40 เปอร์เซ็นต์แล้ว และการซื้อขายผ่าน อินเทอร์เน็ตนั้น ท�ำให้ยากต่อการจับกุม ส่วนกลุ่มอาหารคือน�้ำปลาปลอม ขณะที่ เครือ่ งส�ำอางก็พบว่ามีการปลอมแปลงเช่น เดียวกัน จึงขอเตือนประชาชนอย่าบริโภค ของปลอม ซึง่ อาจมีราคาถูกกว่าท้องตลาด และสินค้าปลอมบางชนิดอาจส่งผลกระทบ ทางด้านสุขภาพอีกด้วย โดยขณะนี้ ใ นภาพรวมของ ประเทศไทย พบว่ามูลค่าความเสียหายใน การละเมิดลิขสิทธิ์สูงถึง 1,000 กว่าล้าน บาทต่อปี ท�ำให้รัฐต้องสูญเสียภาษีรายได้ หากต�ำรวจมีการปราบปรามอย่างเข้มแข็ง ร่วมกับดีเอสไอและศุลกากร เชื่อว่าของ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในตลาด จะ สามารถลดลงได้มากกว่านี้” อธิบดีกรม ทรัพย์สนิ ทางปัญญา กล่าว.


ประชุมประจ�ำสัปดาห์ บก.ทัดดาว เชียงใหม่นิวส์

จัดงานวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 63 ปี ค�่ำคืนของวันที่ 25 กรกฎาคม 54 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว

คุณ สันทัด ศักดิ์สูง หรือในนาม บก.ทัดดาว เชียง ใหม่นิวส์ จัดงานครบรอบวัน คล้ายวันเกิด 63 ปี โดยใช้ คอนเซ็ปต์งานสุดน่ารักว่า “63 สั ง ขารเหมื อ น36 ยิ่ ง แก่ ยิ่ ง แกร่ ง ..เรี่ ย วแรงยั ง ไม่ พึ่ ง ไว อาก้า” ซึ่งมีเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ รูจ้ กั มักคุน้ สนิทสนมแน่นแฟ้น และเคารพรัก มาร่วมอวยพร กั น อย่ า งอบอุ ่ น ทางที ม งาน ChiangMai Focus ขอร่วม อวยพรให้ บก.ทัดดาว สุขภาพ แข็งแรงตลอดยิง่ ๆ ขึน้ ไป.

ของสโมสรโรตารีเชียงใหม่แอร์พอร์ต

มือ่ วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมมณีนาราคร ถนนศรีดอนชัย ได้มกี าร ประชุมประจ�ำสัปดาห์ของสโมสรโรตารีเชียงใหม่ แอร์พอร์ต ซึง่ หลังจากการรับประทานอาหารเทีย่ งร่วม กัน ทางสโมสรได้มกี ารท�ำพิธตี อ้ นรับสมาชิกใหม่ของ สโมสร รวม 8 ท่าน ทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทัง้ ท่านประกรณ์เกียรติ ญาณหาร ประธานฝ่าย

สมาชิกภาพคนใหม่ของสโมสร ในการต้อนรับครัง้ นี้ ท่านนายกภิญโญ ดวงฉ�ำ่ ได้รบั เกียรติจากท่านผูว้ า่ การ ภาค 3360 โรตารีสากล ท่านช�ำนาญ จันทร์เรือง ได้ให้ เกียรติมาร่วมประดับเข็มโรตารีและต้อนรับสมาชิก ใหม่ของสโมสรอีกด้วย พร้อมด้วยท่าน เกษม ปารมี ศิลป์ขจร ประธานสภาเทศบาลเชียงใหม่ และแขกผูม้ ี เกียรติจากต่างสโมสรฯ.

Colour และ Super Baker เปิดมินิ Tattoo Colour ประชัน Super Baker ที่ กาดเธียร์เตอร์ คอนเสิรต์ วงระเบิTattoo ดความมันให้แก่ แฟนคลับชาวเชียงใหม่ ได้

กรีด๊ ลัน่ สนัน่ โรงละคร และโยกย้ายส่ายสะโพกไปตามจังหวะ เสียงเพลง อย่างสนุกสนาน มีพธิ กี รรับเชิญ ฝีปากกล้าอย่าง ดีเจ. มดด�ำ คชาภา ร่วมสร้างสีสนั การจัดมินคิ อนเสิรต์ ใน ครัง้ นี้ เป็นส่วนหนึง่ ในการจัดงานส่งเสริมการขาย Central Denim Live ตัง้ แต่วนั ที่ 30 มิถนุ ายน – 17 กรกฎาคม 2554 คอนเสิรต์ จัดขึน้ ณ โรงละครกาดเธียร์เตอร์ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว.

30ปี คาราบาว อลังการคอนเสิร์ตแห่งความประทับใจ

ผ่านพ้นไปแล้ว กั บ คอนเสิ ร ์ ต แห่ ง ความ ประทั บ ใจกั บ คอนเสิ ร ์ ต 30 ปี คาราบาว ทีต่ ระเวน แสดงทัว่ ประเทศไทย โดย เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ 42 ในการทัวร์ แม้จะมีสายฝน โปรยปรายแต่กไ็ ม่อาจหยุด ยัง้ เหล่าสาวกเขาควายทีล่ น้ ทะลักลานประเสริฐแลนด์ คาราบาวขนเพลงมาโชว์ กันแบบเต็มอิม่ กว่า 3 ชม.

FOCUS news #5  

FOCUS news #5

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you