Page 1


สวัสดีครับทานผูอานทุกทาน อีแมกกาซีนฉบับนี้เปนฉบับที่ 2 ซึ่งวางแผงบนโลกออนไลน ทิ้งชวง หางจากฉบับแรกนานกวาสองเดือน แมนจะมีปญหานานัปการ แตหา ไดเปนอุปสรรคตอความมุงมั่นของผูคนในชมรมโฟกัสซิ่งคลับ พวกเรา ทุกคนมีอุดมการณที่จะเผยแพรความรูความเขาใจในการถายภาพ โดย ยึดถือความเปนจิตรศิลป ทีมทำงานขอสรางสิ่งดีๆเชนนี้เพื่อเปนการ ตอบแทนพระคุณของสังคมบานเกิดและที่ที่ไดอยูอาศัย ครูอาจารยที่ ประสาทวิชาความรู และเพื่อแทนคำขอบคุณที่ไดรับการตอนรับอยาง อบอุน อีกทั้งคำแนะนำตางๆที่เปนประโยชนจากทานผูอาน เบื้องหลังความสวยงามของภาพถาย นอกเหนือจากองคประกอบ และเรื่องราวที่สื่อความหมายในภาพนั้นๆแลว ยังตองมีความเปรียบ ตาง (Contrast) เขามาขับความเดนของภาพดวย นักถายภาพทั้ง หลายและศิลปนสาขาตางๆลวนแลวแตสรางสรรคงานอันมีคุณคาบน พื้นฐานของความเปรียบตาง ไมวาจะเปนความตางในเรื่องของแสงเงา สีสัน ขนาด รูปทรง หรือปริมาณเปนตน ความเปรียบตางในงาน ศิ ล ปะได ส รรสร า งจรรโลงใจให กั บ มนุ ษ ย ม าทุ ก ยุ ค ทุ ก สมั ย แต ค น จำนวนไมนอยเลือกที่รักมักที่ชัง พอใจรักใครในความเปรียบตางบาง เรื่อง เกลียดชังและผลักไสแยกขางในความเปรียบตางบางอยาง โดย เฉพาะอยางยิ่งความตางกันในทางความคิด ประวัติศาสตรไดจารึกเหตุการณความไมสงบ ความรุนแรง และ สงครามครั้งแลวครั้งเลา ซึ่งลวนแตมีรากเหงามาจากการไมรูเทาทันที่ จะจั ด การความแตกต า งในสั ง คม ชุ ม ชนจะมี ค วามสงบสุ ข และมี บรรยากาศของการอยูรวมกันอยางงดงาม ถาเราทุกคนเรียนรูที่จะ สรางงานศิลปะอันยิ่งใหญ ศิลปะของการดำรงอยูบนพื้นฐานของ ความตางทางความคิด เฉกเชนที่นักถายภาพและศิลปนดานตางๆ อาศัยความเปรียบตางสรางสรรคผลงานอันจรรโลงใจใหกับผูชม นพดล ปญญาวุฒิไกร 2


3


นิยายหลังกลอง ตอน:

“ถามไมหมด…?” ทีมงาน โฟกัสซิ่งคลับ

อาจารย ภูวพงษ ผจญอริพาย

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ อาจารยธวัช มะลิลา อาจารยธรชัย ศักดิ์มังกร อาจารยภูวพงษ ผจญอริพาย เบญจวรรณ ศักดิ์มังกร บรรณาธิการ นพดล ปญญาวุฒิไกร นักเขียน ชัยพฤกษ อุลุชาฎะ ทนงศักดิ์ ธรรมวุฒิ ดุสิต ปญญาคม ณัฐดิษฐ ตัณฑประศาสน พรวิทย ศักดิ์โสภาวิวัฒน พจนา ปนพินจิ ศิลปกรรม ชัยวัฒน ปญญาวิริยกุล ดิศราพร ญาติพรอม พิสูจนอักษร โสภิดา ธนสุนทรกูร ติดตอโฆษณา/ประชาสัมพันธ คุณนก 085-923-4312 คุณขวัญ 080-604-4773

อาจารย ภูวพงษ ผจญอริพาย

ตามรอยอารยธรรม แดนภารตะ (ตอนจบ)


นิยายหลังกลอง ตอน:

“ถามไมหมด…?”

เรื่อง/ภาพ ภูวพงษ ผจญอริพาย

DSLR Camera, Focal length 120 mm. F/5.6, 1/120 sec., ISO-400, WB-Daylight Evaluative Metering

“ฟาทะลุ” ความสวยงามแบบนี้อยูที่ความมหัศจรรยของธรรมชาติที่ทำใหเรา เห็นไมบอยนัก การวัดแสงสำคัญมากๆ สำหรับการถายภาพแบบนี้ หากเรา วัดแสงบริเวณที่มีแสงจัดๆ ก็จะทำใหภาพมืดลงไปเยอะ การวัดแสงควรวัด บริเวณดานลางของชองเมฆที่มีความสวางจาตรงนั้น คาการสะทอนแสง คอนขางใกลเคียง 18% เพียงแตอาจจะตองปรับคา Under อีกเล็กนอย


DSLR Camera, Focal length 35 mm. F/8, 1/125 sec., ISO-100, WB-Daylight Evaluative Metering ที่เขาใหญมองไปอีกมุมนึงก็สวย... อีกมุมนึงก็ งาม... นี่แหละนะธรรมชาติ ฤดูกาลที่เห็นริ้วเมฆ สวยๆเปนลอนๆแบบนี้ก็ตองชวงปลายฝนตน หนาว หากเลยจากชวงนี้ไปแลวก็ตองลุนริ้วเมฆ กันหนอยหละ..


ช า ตรรู วั น ห นึ่ ง บ น ยออ ดดอยใน เ ว ล า ที่ แ ส ง เงงิ น แสงทท องยั ง ไม จั บ ขอบ บ ฟ า ร ถตตู ใ ห ม เ อี่ ย ม บึ่ ง ขึ้นมาจอดสนิท ณ จุดชมวิวที่ เ ลื อ กแล ว ว า สวยที่ สุ ด ทุ ก คน ตางงัดเอาอุปกรณถายภาพที่เจงที่สุด ของตัวเองอออกมา จากนั้นขาตั้งกลอง ไ ด ถู ก ก า ง พ ร อ ม ที่ จ ะรั บ น้ ำ หนั ก กล อ ง ไ ฮ โ ซ มู ล ค า หลายย อั ฐ เวลาผ า นไปไม นานนัก ทุกคนเขาประจำอยูในมุมมอง ที่ตัวเองคิดวาเด็ดสุดๆ แตละคนจัดการ ติดตัั้งอุปกรณของตนเองเรียบรอย รอ เพี ย งแค เ ห็ น ดวงอาทิ ต ย โ ผล ขึ้ น มายิ้ ม แฉงเทานั้น . . . “ เ ฮ ย ...!! ตั้ ง กล อ งเท า ไ หร . .?” ถ า ม แบ บ บ ห ว น ๆ .. ก็ ต อ บ แ บ บ ห ว นๆๆ ไปวา “แแปดกับหนนึ่งวิ...” ... “ทำไมตองแปดดวย..?” “ ช อ บ เ ล ข แ ป ด S h a p e มั น มี โ ค ง มีี เออวดี...”” ตอบแบบกวนพระบาทเหลือ หลาย ก อ น จ ะ เ ห็ น ด ว ง อ า ทิ ต ย ตื่ น ขึ้ น มาา ทักทาย แสงเงินแสงทองกก็เริ่มจับขอบ บ ฟา หลายๆคนก็เริิ่มถายภาพกัน ทุกคน


เ งี ย บ ไ ด ยิ น แ ต เ พี ย ง เ สี ย ง ลั่ น ชั ต เตอร เก ะ ๆๆๆ ด ว ยความที่ สภาพแสงขณะนั้นนอยมาก ทำให ความเร็ ว ชั ต เตอร ต่ ำ จนฟ ง เสี ย ง แล ว รู เ ลยว า กว า มั น จะง า งม า น ชั ต เตอร เ สร็ จ ใช เ วลาหลายวิ น าที อยูเหมือนกัน บางคนไมมีสายลั่น ชั ต เตอร ห รื อ รี โ มทก็ ใ ช ร ะบบตั้ ง เวลาถายอัตโนมัติ เสียงรองปดๆๆ ดังระงมไปทั่ว ... “ถายอะไรกัน ดวงอาทิตยยงั ไมขึ้นเลย...?”” ชอบถามขัดจังหวะ ตอนถายรูปทุกทีสินา “ถ า ยสี ข องท อ งฟ า สิ ช ว งนี้ แหละสีสวยสุดๆ...”” พยายามเบน ความสนใจออกไป ...“ยังตั้งกลองเหมือนเดิมหรือ เปลา...?”” คิดอยูกึ๊กนึงวา ...ถายรูปเปนหรือเปลาเนี่ย...? เห็นมีอุปกรณไฮโซกวาเราเยอะ “เทาเดิม....”” ตอบแบบผานไปที เพราะไม อ ยากเสี ย สมาธิ กั บ การ ถายภาพแสงสวยๆๆ ชวงนี้ ไมกี่อึดใจตะวันดวงโตก็โผลขึ้น มายิ้ ม หน า บานเท า กระด ง ...พวก เราแตละคนตั้งหนาตั้งตาถายภาพ กันอยางลืมหนาวลืมหิว สิ บ กว า นาที ผ า นไป.... ดวง ตะวันขึ้นไปหาวนอนฟอดใหญอยู 8

บนหัวกบาลพวกเรา พรอมกับแสง แดดอันแรงกลาจนพวกเราตองยุติ การถ า ยภาพตะวั น ยิ้ ม แฉ ง กั น แต เพี ย งเท า นี้ ทุ ก คนหั น หน า เข า หา หลังกลองเพื่อดูผลงานของตัวเอง ผ า นจอแอลซี ดี ซึ่ ง เดี๋ ย วนี้ ท ำเป น กิจวัตรของนักถายภาพกันไปแลว ...ช็อตนี้ไมมีแกตัวอีกแลวนะได เปนได...เจงเปนเจง... “...เฮยๆๆๆๆ ผมตั้งกลองตามที่ บอกแล ว แรกๆก็ ๆ ดี อ ยู ห ร็ อ ก แต หลังๆทำไมภาพมันโอเวอรแบบนี้ หละ...?” “แลวตั้งคาเทาไหรหละ....?” “เอฟแปด กั บ หนึ่ ง วิ . ..อย า งที่ บอกไวน่นั แหละ...” “เฮ ย ...แปดกั บ หนึ่ ง วิ . ..นั่ น มั น ตั้ ง แต ด วงอาทิ ต ย ยั ง ไม ขึ้ น นะ.... แสงยั ง ไม ค อ ยมี ก็ เ ลยได ชั ต เตอร หนึ่ ง วิ . .. พอแสงดวงอาทิ ต ย ขึ้ น แสงก็ เ ยอะขึ้ น ก็ ต อ งปรั บ ชั ต เตอร ใหเร็วขึ้นไปอีก เลนใชคานี้ตลอดก็ ตองโอเวอรแบบนี้หละ...” “แหวเลยตรู....!!!!!” “แบกกล อ งไฮโซมาซะขนาดนี้ แลวยังตั้งกลองไมเปน ก็ไปเรียนที่ โฟกั ส ซิ่ ง โน น เลย... จะได ไ ม กิ น แหวแบบนี้....” หลายๆครั้งที่ไดมีโอกาสไปถาย

ภาพยังที่ตางๆมั ๆ กจะมีคนมาคอย ถามเราวาตั้งคากลองอยางไร...? นั่นเพราะคนถามเรานั้นไมมีความ รูในเรื่องการถายภาพมากนักแตก็ ยังวางฟอรมวาตัวเองถายภาพเกง ยิ่งถาเขามีอุปกรณท่ีสเปคสูงกวา เราเนี่ยมักจะโดนถามแบบลองภูมิ กันซะเรื่อย... ถ า คิ ด จะถามจริ ง ๆจั ง ๆ แค ค า ชองรับแสงกับคาความไวชัตเตอร นั้นเดี๋ยวนี้ไมพอแลว ตองถามถึง คา ISO ดวย แลวเพื่อความแมน ยำก็ จ ะต อ งถามถึ ง Mode การ ทำงานของกลองดวย ลองคิดดูก็ แล ว กั น ว า ถ า เราตั้ ง ค า กล อ งตาม เขาเปะ แตคา ISO ตางกันหนึ่งถึง สองสต็อป คาแสงก็ตางกันไปมาก แลว อีกทั้งคนที่เราถามนั้นเขาอาจ จะมีแนวคิดไมเหมือนเราอีก บาง คนอยากไดอารมณภาพอยางหนึ่ง ก็ ตั้ ง ค า กล อ งอย า งหนึ่ ง บางคน อยากไดอารมณภาพอีกแบบหนึ่ง ก็ตั้งคากลองอีกแบบหนึ่ง ทางที่ดี เราควรพู ด คุ ย กั บ เขาว า “ภาพ ช็อตนี้อยากไดผลของภาพออกมา แบบไหนหละ...?”” ดูแลวนาจะเปน คำถามที่คนตอบก็ไมคิดวาเราจะ มาลองภูมิกันใหรำคาญดวย ก็เขา พูดคุยถึงอารมณภาพกันเลยทำให


Compact Camera, Focal length 35 mm. F/8, 1/200 sec., ISO-400, WB-Daylight

ภาพฟางามๆของ “เชาวันใหมในเมืองกรุง” แบบนี้เราจะตองขยันตื่นกันแต เชาซะหนอย ทุกๆวันกาวเดินออกจากบานไปทำงานตั้งแตตีหาครึ่ง (หลายๆ คนยังนอนน้ำลายยืดอยูเลย) จับขบวนรถไฟฟามาหานะคอนเที่ยวแรกมา สิ้นสุดที่สถานีบางซื่อ แลวก็เปนประจำทุกวันที่ตองมาลุนวาเมื่อโผลขึ้นมาบน ดินแลววันนี้ฟาจะแจมแจวแคไหน ภาพนี้ใชกลองพอลลาตัวนอยๆถายภาพ มีแตระบบออโตแตเราก็ยังตั้งคา White Balance เองได...ตั้งคา ISO เอง ได... ที่เหลือก็อารมณผสมจินตนาการชวยสรางภาพใหงดงามอยางนี้นี่แหละ 9


ดูเหมือนวาคนที่คุยกับเรานั้นเปน คนที่มีอารมณศิลปนชะมัด นาจะ เปนคอเดียวกันได คุยกันไปคุยกัน มาเกิดถูกคอกัน มีรายการชวนกิน ขาวแลวชวนไปเที่ยวออกรอบกัน อีกแหนะ... การพูดคุยเรื่องการถายภาพนั้น มันชางมีความสุขจริงๆสำหรับนัก ถายภาพ เรื่องงาน เรื่องการเมือง เรื่องสวนตัว เรื่องโนน..เรื่องนี้ ยังไง ก็เมาทไมมันเทากับเรื่องถายภาพ แม บ างคนถ า ยภาพมานาน แถม เป น คนถ า ยภาพมี ฝ มื อ ดี อ ยู แ ล ว ดวย... ก็ยังมาไดแนวคิดจากการ พู ด คุ ย กั น นี่ แ หละ การเรี ย นรู จ ะ สิ้ น สุ ด ลงก็ เ มื่ อ เราตายไป จริ ง ๆ อยางที่เขาวาไวเลย หากเรามัวแต วางฟอร ม ตั ว เองว า เป น เทพอยู ตลอดเวลานั้น ระวังหละ...เราจะ ถูกคนอื่นเคาดูดพลังไป พลังที่วานี้ เป น พลั ง ความคิ ด ที่ มั ก จะพรั่ ง พรู ออกมาเวลาโม แลวจะถูกสานตอ โดยไม รู ตั ว จากคนรอบๆข า งที่ ฟ ง เราโมอยางตั้งใจ กลั บ ไปเปลี่ ย นแนวคิ ด ให แ บ ง ปนประสบการณถายภาพอันแสน ประทับใจกันดีกวาไหม...? เพื่อตัว เราและคนรอบขางจะไดพูดคุยกัน อย า งสนิ ท ใจ โลกนี้ จ ะมี ค นรั ก มากกวาคนชังอีกเยอะเลย 10


DSLR Camera, Focal length 135 mm. F/5.6, 1/60 sec., ISO-400, WB-Daylight Evaluative Metering

“คลื่นหมอก” นี่เราอยูมุมต่ำๆกันที่ผาชูนะยังงามขนาด... ถาไปสูงกวา นี้ที่ยอดดอยเสมอดาวคงงามกวานี้อีกหลายๆ... ใครวาการถายภาพ Landscape จะตองใชเลนสมุมกวางเสมอไป การใชเลนส telephoto ก็สามารถถายภาพ Landscape ไดดีเชนเดียวกัน เมื่อเราตองการมุม มองที่อยูไกลหรือตองการตัดสวนเอาเพียงบางพื้นที่เล็กๆ เลนส telephoto แบบนี้ก็เหมาะกันมากๆ เลย 11


DSLR Camera, Focal length 50 mm. F/8, 1/400 sec., ISO-100, WB-Daylight Evaluative Metering “เชานี้ที่เขาใหญ” อากาศกำลังเย็นสบายเลย หายใจกันซะใหเต็มปอด ชวงเวลานี้หลายๆคนที่ ยังเมาคางกันตั้งแตเมื่อคืนก็ไดแตนอนตูดโดงอยู ในเต็นท ไมมีโอกาสไดเห็นภาพธรรมชาติอันแสน จะสวยงามแบบนี้เลย ทองฟากอนดวงตะวันจะ ยิ้มแฉงมีสีสันสวยงามประทับใจจริงๆ ชวงเวลา แหงความสวยงามนี้มีไมนานนัก แคราวสิบนาที ทองเทานั้นที่นักถายภาพอยางเราจะบันทึกภาพ ผานแลวผานเลย..ถาไมนอนที่นี่กันตอก็แหวกันไป บางคนสงสัยวาภาพนี้ความเร็วชัตเตอรตั้ง 1/400 วินาทีกับคา ISO แค 100 แสดงวาแสงคง แรงนาดูซินะ... ภาพนี้เราเห็นวามีอารมณของเชา มืด แตในสภาพแสงจริงแลวสวางกวานี้เยอะเลย เราสามารถมองเห็นรายละเอียดของตนไมใบหญา ได สิ่งที่ทำใหภาพนี้ดูมืดลงไปนั่นก็เพราะเราไปวัด แสงที่ทองฟาซึ่งมีคาการสะทอนแสงมากกวา 18% แลวเรายังไมปรับชดเชยแสงให Over เพื่อ ใหไดคาแสงที่ถูกตองอีก ภาพนี้จึง Under กวาตา เราเห็น แลวภาพนี้เปนอยางไรหละ...? เมื่อเรา ถายภาพผิดจากหลักการกับความตั้งใจใหมืดกวา ตาเห็น แลวไดอารมณภาพดีๆแบบนี้ถูกใจกวา ไหม...?

13


DSLR Camera, Focal length 85 mm. F/5.6, 1/100 sec., ISO-400, WB-Daylight, Evaluative Metering 14


เมื่อผานชวงเวลาที่ดวงอาทิตยขึ้นมาแลว แสงจะเริ่มแรงมากจนเราไมสามารถเก็บรายละเอียดของภาพที่มี ความแตกตางกันสุดขั้วขนาดนี้ ชวงเวลานี้เราจึงหันมาถายภาพทะเลหมอกเพียงอยางเดียวดีกวา ก็ฟาชวง นั้นมันขาวแลวหนิ...ก็ตองหันมาเลนคลื่นหมอกมันสๆ แบบนี้แหละ 15


Compact Camera, Focal length 60 mm. F/3.5, 1/400 sec., ISO-400, WB-Daylight

16

ปลายพฤศจิกายน ฟาสวยไดใจแบบนี้ทุกวัน กลองพอลลายังทำงานไดเปนอยางดี แมวาจะมี Noise มากก็ตามที เราสามารถเก็บอารมณใสกลองได ขอเพียงอยาให อารมณคนถายภาพขุนมัวเราก็จะเห็นความงามอยูรอบๆตัวเรา ไดถายภาพสวยๆ กอนเขาทำงานเครียดๆทำใหเราไมเบื่อที่จะมาทำงาน รูหรือไมวากลอง Compact นี่แหละเกงในเรื่องการถายภาพ Landscape มาก เพียงแคยกกลองขึ้นเราก็ถาย ภาพไดเลย แตกอนจะยกขึ้นถาย จะตองตั้งคากลองใหไดตามใจเรากอน ภาพนี้ใช White Balance แบบ Daylight เพื่อใหสีสันของทองฟาเปนสีแดงๆ อยางที่ตั้งใจ


Compact Camera, Focal length 300 mm. F/3.5, 1/500 sec., ISO-400, WB-Daylight

ไมตองสงสัยวาทำไมกลอง Compact ตัวนี้ถึงมี Focal Length ตั้ง 300 mm. ก็ กลองตัวนี้มีเลนสขนาด 12x เริ่มตนที่ 35 mm. แลวดึงกันสุดๆก็ที่ 420 mm. เลย ภาพนี้ถายจากที่พักของสถานีวิจัยเกษตรขุนวาง การวางองคประกอบภาพแบบนี้ พวกมือใหมยังไมกลาเทาไหร เพราะการทิ้งพื้นที่ตางกันมากๆแบบนี้มันถูกตอง ตามกฎเกณฑแลวหรือ...? ภาพนี้ตองการแสดงความสวยงามของริ้วเมฆและ สีสันของทองฟามากกวาแสดงพื้นที่ดำๆสวนลาง เห็นแบบนี้แลวก็ใหพื้นที่ของฟา เยอะๆ ทำใหอารมณการดูภาพมันโปรงๆเบาๆสบายๆอยางนี้แหละ 17


DSLR Camera, Focal length 85 mm. F/8, 1/120 sec., ISO-400, WB-Daylight Evaluative Metering, Under 1/3 stop “ตะวันยิ้มแฉง” ที่ไหนหละ...? ผาชูโนนแหนะ..!! วันนี้รถเราไมสามารถตะกายขึ้นไปดอยเสมอดาว ได ไมงั้นทะเลหมอกจะแจมกวานี้เยอะ... ทะเลหมอกขาวกับทองฟาสีสมๆ แดงๆ เหลืองๆ แบบนี้ทำไดอยางไรกัน...? ภาพในลักษณะนี้การ เลือกระบบวัดแสงมีความสำคัญพอๆกับการเลือก มุมมองกันเลยหละ การเลี้ยงพื้นที่ที่มีปริมาณแสง นอยกับการเลี้ยงพื้นที่ที่มีปริมาณแสงมาก โดย สวนตัวแลวจะใหความสำคัญกับพื้นที่วัดแสงใน สวนที่มีปริมาณแสงมากกวาพื้นที่ที่มีปริมาณแสง นอย นั่นก็เพราะการนำภาพมาดึงรายละเอียดกัน ตอในโปรแกรมตกแตงภาพ หากพื้นที่ใดสวางมาก จนไมมีเม็ดสีเราจะดึงสีของภาพไมขึ้นเลย แตใน พื้นที่ที่สวางนอยเราสามารถดึงความสวางขึ้นมาได โดยไมเสียคุณภาพมากนัก แตถาใครเห็นวาการนำ ภาพมาตกแตงนั้นเสียเวลานัก (หรือทำไมเปน) ขอ แนะนำวาใชฟลเตอรครึ่งซีกสีเทาใชซะ แลวมันจะ ชวยเกลี่ยปริมาณแสงใหใกลเคียงกันไปเอง


Compact Camera, Focal length 42 mm. F/5.6, 1/640 sec., ISO-400, WB-Daylight Evaluative Metering 20

อารมณนี้...ตนไมแหงๆมันไดใจจริงๆ ใชวาการถายภาพในทุกๆที่จะได ลีลากับเสนสายงามๆแบบนี้เสมอไป บางสถานที่ตนไมไมไดเปนซี่แหงๆ แบบนี้ เราก็ไมสามารถสรางภาพไดสวยเชนกัน เสนหของภาพนี้อยูตรง มุมซายบนของภาพมีดวงจันทรดวงนอยๆแขวนอยูบนฟา นี่เปนอีกเรื่อง ราวนึงที่นักถายภาพตองเก็บเอาไวบาง


Compact Camera, Focal length 35 mm. F/5.6, 1/640 sec., ISO-1600, WB-Daylight

ผลของการถายภาพดวยกลอง Compact แลวใช ISO สูงๆ แบบนี้ทำให เห็น Noise ชัดมากขึ้น แตอยารังเกียจ Noise มันมากเกินไปนะ เพราะ ถาภาพนี้ไมปรับคา ISO ใหสูงขึ้นก็คงไมไดเห็นแสงสีสวยๆแบบนี้

21


Compact Camera, Focal length 110 mm. F/3.5, 1/250 sec., ISO-400, WB-Daylight ภาพชุดนี้แสดงใหเห็นถึง ความสามารถของกลอง Compact แมวามันจะไม สามารถโฟกัสภาพใน สวนของทิวเขาไกลได เพราะบริเวณนั้นมีความ เปรียบตางต่ำเกินไปกวา ที่กลอง Compact จะ มองเห็น แตเมื่อเราหา ฉากหนาเปนตนไมแหงๆ เราก็โฟกัสภาพที่ตนไม แหงๆ นี้ไดเลย ในภาพก็ จะมีความคมชัดในขณะ ที่ฉากหลังก็ยังชัดดวย ขอคิดนิดนึง... พอเราเอา ตนไมแหงๆเปนตัวโฟกัส ภาพ แทนที่เราจะใหมัน เปนฉากหนาอยางเดียวก็ เอามาเปนจุดเดนซะเลย

22


23


Compact Camera, Focal length 35 mm. F/5.6, 1/250 sec., ISO-400, WB-Daylight ขอดีอีกประการนึงของ กลอง Compact ก็เปน เรื่องระยะชัดที่ชัดทะลุ ไปไกลโนน โดยไมจำเปนตองปรับคาชองรับ แสงใหแคบ บางครั้งการถาย ภาพ Landscape เราก็ สามารถปรับคาชองรับ แสงใหกวางสุดได ทำ ใหการถายภาพในที่ที่มี ปริมาณแสงนอยๆ สามารถทำใหเราถือ ถายไดอยางสบาย ภาพนี้เห็นสีตอแหล แบบนี้ก็ตองใช โปรแกรมคอมพิวเตอร ปรับแตงกันหนอยหละ

24


DSLR Camera, Focal length 17 mm. F/5.6, 1/60 sec., ISO-200, WB-Daylight Evaluative Metering

ริ้วฟาสวยๆที่หวยน้ำรู ในเสนทางที่ลัดเลาะจากหวยน้ำดังเขาไปอีก 22 กม. กับเสนทางที่โยกเยกซิ่งกันไมออก ชวงเชาอากาศหนาวมากๆแทบไมอยาก ออกจากเต็นทกันเลย อากาศหนาวจัดแบบนี้จำเปนตองชารจแบตฯกลอง เราใหเต็มเขาไว เพราะมันจะลดพลังงานลงไปเมื่อเจออากาศเย็นจัดๆ ภาพ นี้ตองการโชวทองฟาที่สวยงาม จึงวางองคประกอบใหพื้นที่ดานบนเยอะ กวาดานลางมากๆ เห็นสวยๆแบบนี้แลวอยากหนีไปขึ้นเขาขึ้นดอยถายภาพ กันจริงๆนะ 25


DSLR Camera, Focal length 120 mm. F/5.6, 1/100 sec., ISO-400, WB-Daylight Evaluative Metering

สำหรับกลอง DSLR นั้นยังมีความสามารถในการโฟกัสทองฟาไดแมวา จะมีความเปรียบตางต่ำก็ตาม ลักษณะของแสงเปนแฉกแบบนี้เกิดขึ้น ในชวงเวลาที่ไมนานนัก เห็นแลวก็รีบๆเก็บใสกลองเราใหไดดีที่สุด ใครที่ มีโอกาสไดถายภาพในลักษณะนี้บอยๆ จะมีความชำนาญในการวัดแสง และหามุมมองเปนอยางมาก ภาพสวยๆแบบนี้จะตองใชชั่วโมงบิน มากๆหนอย


อาจารย ภูวพงษ ผจญอริพาย แมจะเปนนักบัญชีที่วันๆตองงวน กับตัวเลขใหลงตัวทั้งดานเดบิต และเครดิต แตในอีกดานหนึ่ง ของชีวิต อ. ภูวพงษเปนนักถาย ภาพระดับหัวกระทิ ที่มีผลงาน โดดเดนอยางสม่ำเสมอ เคยได รับพระราชทานรางวัลตุกตา ทองจากสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา ในงานประกวดภาพ ถายนานาชาติ จัดโดยสมาคม ถายภาพแหงประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ ฝมือ ประสบการณ จินตนาการและ พรสวรรคในการสรางสรรค ผลงาน ถูกกลั่นออกมาดวยจิต วิญญาณของความเปนครู อาจารยที่ยินดีและพรอมเสมอที่ จะเปนผูให ไดถูกถายทอดออก มาผานงานสอนถายภาพ หลักสูตรตางๆอยางตอเนื่อง ใหกับผูรักและสนใจในการถาย ภาพรวมแลวหลายพันคน สัมภาษณ / พจนา ปนพินิจ 28

ขอทราบประวัติอาจารย ภู มิ ล ำเนาเป น คนกรุ ง เทพฯชี วิ ต ส ว น ใ ห ญ เ ป น ช า ว ตึ ก แ ถ ว ซ ะ มากกวา การศึกษาชั้นประถมจาก โรงเรียนสวนบัว แถวๆซอยอารียฯ แล ว มาต อ มั ธ ยมต น ที่ โ รงเรี ย น สามเสนวิทยาลัย สอบเขานะไมมี เส น สายอะไรหรอก..!!! เรี ย นที่ น่ี นอกจากได ค วามรู แ ล ว ก็ ยั ง ได มี โอกาสทำกิจกรรมหลายๆอยางที่

ชอบ ตั้ ง แต ม.1 คั ด ตั ว เป น นั ก ฟุตบอลของโรงเรียน... สุดทายปว ม.2 มาเปนนักวาดภาพใหโรงเรียน ไปประกวดตามที่ ต า งๆก็ ๆ ไ ด รั บ รางวัลมามาก อีกทั้งอาจารยก็ได ให ก ารสอนและสนั บ สนุ น เป น อยางดี รูจักเรื่องของการใชแมสีมา เบรคกั น รู จั ก การใช โ ทนสี ก็ ที่ นี่ แหละจำไดวาอาจารยสอนศิลปะ เคยพูดวา “ถาจะตองหามุมที่ดีข้ึน ตองหัดถายภาพ หัดมองภาพจาก ช อ งสี่ เ หลี่ ย มๆ” ตอนนั้ น ก็ ยั ง ไม คอยสนใจเทาไหร พอมา ม.3 ก็ผัน ตัวเองมาเลนดนตรีซะงั้น เลนอยู วงโยธวาทิตของโรงเรียนเพียงแต วาเปนชวงเริ่มตนของการกอสราง วงทำให ไ ม มี โ อกาสไปส ง แข ง ส ง ประกวดที่ไหน ดวยความที่เรียนๆเลนๆ มาโดย ตลอด ทำให คิ ด ได ว า หากเราต อ มัธยมปลายจนจบอาจจะสอบเขา มหาวิ ท ยาลั ย ไม ติ ด จึ ง คิ ด จะไป เรียนศิลปะตอที่วิทยาลัยชางศิลป แต ท่ี บ า นเห็ น ว า หากเราไปเรี ย น แลวพอจบมากลัวจะเปนศิลปนไส


อาจารยสอนศิลปะ เคยพูดวา

ถาจะตองหา มุมที่ดีขึ้น ตองหัดถายภาพ หัดมองภาพจาก ชองสี่เหลี่ยม ภูวพงษ ผจญอริพาย

29


แหง ก็เลยบอกวาไปเรียนพาณิชก็ แล ว กั น จึ ง ได เ บนเป า มาต อ สาย อาชีพที่พณิชยการพระนคร สาขา วิชาการบัญชี พอจบมาแลวก็เริ่ม ทำงานที่ บ ริ ษั ท ปู น ซิ เ มนต ไ ทย จำกัด (มหาชน) ชวงทำงานก็หาที่ เรี ย นต อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ด ว ย ก็ เลือกเรียนบัญชีอีกนั่นแหละ เรียน จบปริ ญ ญาตรี ท่ี ม หาวิ ท ยาลั ย สุโขทัยธรรมาธิราช ทุกวันนี้ยังเปน นั ก บั ญ ชี ที่ บ ริ ษั ท ปู น ซิ เ มนต ไ ทย จำกัด (มหาชน)

ที่ ส วยมากๆๆ แต ไ ม อ ยากตั ด เก็ บ จากหนั ง สื อ เหล า นั้ น ในใจคิ ด ว า อยากจะถายภาพเก็บเองมากกวา ก็ ไ ด แ ค ดู ๆ คิ ด ๆฝ ๆ น ๆเพราะฐานะ ๆ ฐ ทางบานก็แคมีกินมีใชไมมีเงินซื้อ กล อ งมาให ใ ช ห รอก... จนเข า ทำงานที่ บ ริ ษั ท ปู น ซิ เ มนต ไ ทย จำกัด (มหาชน) ในป 2532 ดวย เงิ น เดื อ นเพี ย งสามพั น กว า บาท แลวยังตองแบงสงใหที่บานใชดวย ครบหนึ่งปก็เก็บเงินไดหกพันบาท ไปสอยกลอง SLR ยี่หอ Yashica FX-3 Super 2000 จากนั้นก็เริ่ม เริ่ ม สนใจการถ า ยภาพตั้ ง แต ถายภาพมาตั้งแตป 2533 เมื่อไหร อะไรคือแรงบันดาลใจ เริ่ ม สนใจถ า ยภาพมาตั้ ง แต เ รี ย น มีใครชักนำเขาวงการถายภาพ อยูพณิชยการพระนคร เพราะดูตัว บางไหมคะ เองแลวนาจะหมดอนาคตกับการ สมั ย ก อ นที่ บริ ษั ท ปู น ซิ เ มนต ไ ทย เป น นั ก ฟุ ต บอลที ม ชาติ ไ ทย..555 จำกัด (มหาชน) มีชมรมถายภาพ แตชวงนั้นยังไมมีเงินซื้อกลองถาย ที่ น่ี มี นั ก ถ า ยภาพเก ง ๆในวงการ ภาพเป น ของตั ว เอง อี ก ทั้ ง ยั ง ไม ถายภาพเมืองไทยมากมาย ไมวา คอยมีโอกาสออกไปเที่ยวถายภาพ จะเปนพี่ชาญ พี่วนิช พี่ทวีเกียรติ ซะเทาไหร แรงบันดาลใจที่อยาก พี่ รั ต นา แล ว ก็ พี่ ธ วั ช นี่ แ หละที่ ถายภาพก็มาจากกิจการรานขาย ชั ก ชวนเข า สมาคมถ า ยภาพแห ง หนังสือเล็กๆ ของครอบครัว ทำให ประเทศไทย ครั้ ง แรกก็ เ ก ๆ กั ง ๆ ได เ ห็ น หนั ง สื อ ..ได อ า นหนั ง สื อ เพราะอุ ป กรณ เ รามี แ ค ก ล อ งตั ว ตางๆมากมายโดยไมตองลงทุนซื้อ เลนสตัว อีกทั้งเปนยี่หอโนเนมซะ แลวมาเห็นหนังสือเปดกลองสอง อีก แตพี่ธวัชก็บอกวา “อุปกรณไม โลก หนังสือโฟโตส หนังสือเกี่ยว สำคัญหรอก มีอะไรใชแคน้ันแลว กับทองเที่ยว หนังสือเหลานี้มีภาพ จะรูวาเมื่อเราเปนแลวเกงแลว เรา 30

ก็จะรูเองวาเราจะใชอุปกรณอะไร เพิ่ม ตอนนี้ไปเปดโลกดูมุมมองดู ภาพถ า ยต า งๆจากคนในสมาคม ๆ เสี ย ก อ นจะได เ ป น เร็ ว ขึ้ น ” ก็ เ ข า สมาคมฯดวยอุปกรณแคน้ัน ไปดู ไปถาม ไปคุย กับนักถายภาพที่เรา เห็นถายภาพสวยในสมัยนั้น บาง คนก็พูดดีแนะนำดี บางคนก็..... ที่ ส ำคั ญ คื อ มี โ อกาสรู จั ก กั บ บรรดาอาจารยถายภาพเกงๆๆดวย ตรงนี้แหละที่ทำใหเรามีความรูใน การถ า ยภาพมากขึ้ น แต ค วามรู เพียงอยางเดียวมันไมพอหรอก... ต อ งมี ค วามมุ ง มั่ น มากๆอี ก ด ว ย แลวก็หลายคนที่เรารูจัก บวกกับ สภาพแวดล อ มที่ เ ต็ ม ไปด ว ยนั ก ถายภาพเกงๆมากมาย เปนแรงที่ ทำใหเรามุงมั่นกับการถายภาพให ดีขึ้น สวยขึ้น มีศิลปะมากขึ้น แลว สุ ด ท า ยก็ มี ค วามสุ ข จากผลงาน ของตัวเองจริงๆ ไมตองมารองยี้.... เอาตอนเห็นฟลมที่ลางออกมาอยู ตรงหนาเหมือนกอน พอเริ่ ม เป น และเริ่ ม ยื น อยู ใ น วงการถ า ยภาพได บ า งแล ว ก็ ไ ป ระรานตอที่สมาคมถายภาพสยาม คั ล เล อ ร ส ไลด จนสุ ด ท า ยได มี โ อ ก า ส ไ ป เ ป น ก ร ร ม ก า ร ข อ ง สมาคมฯ ชวงนั้นก็สนุกกับการสง ภาพประกวดตางๆ มากมาย


อ.ไพบูลย มุสิกโปดก อ.ชนินทร เพ็งพริ้ง พี่วรนันท ชัชวาลทิพากร อ.ธวัชกับ อ.มังกรดำ นี่ แหละ ทั้งหมดนี้เราเขาไป พูดคุย เขาสอบถาม ก็จะได รับคำตอบที่กระจางและ ความเอาใจใสตอผูนอย อยางเปนกันเองเสมอ พี่พิสิฐ เสนานันทสกุล อีก คนที่จะคุยสนุกและแนะนำ แนวคิดในการถายภาพได เปนอยางดี บุคคลที่ชื่นชอบและยกยองใน ดานการถายภาพ ส ว นตั ว ไม ค อ ยมี บุ ค คลที่ ช่ื น ชอบ นะ มี แ ต นั ก ฟุ ต บอลที่ ช่ื น ชอบ เทานั้นแหละ...555 แตก็มีบุคคลที่ นั บ ถื อ ในวงการถ า ยภาพหลายๆ คนที่ ไ ม กั๊ ก ความรู ไม บิ ด เบื อ น ความจริ ง อย า งเช น อ.ไพบู ล ย มุ สิ ก โปดก อ.ชนิ น ทร เพ็ ง พริ้ ง พี่วรนันท ชัชวาลทิพากร แลวใกลๆ 31


ตัวก็ อ.ธวัช กับ อ.มังกรดำนี่แหละ ทั้งหมดนี้เราเขาไปพูดคุย เขาถาม ก็ จ ะได รั บ คำตอบที่ ก ระจ า งและ ความเอาใจใสตอผูนอยอยางเปน กั น เองเสมอ อ อ ..!! แล ว ก็ พ่ี พิ สิ ฐ เสนานันทสกุลอีกคนที่จะคุยสนุก และแนะนำแนวคิ ด การถ า ยภาพ ไดเปนอยางดี เคยศึ ก ษาด า นการถ า ยภาพ มากอนมั้ยคะ ไม เ คยศึ ก ษาด า นการถ า ยภาพ อยางจริงจังมากอนเลย กอนจะไป ซื้อกลอง SLR ตัวแรก พยายามหา หนังสือที่สอน Basic ในดานการ ถ า ยภาพในท อ งตลาด ซึ่ ง ก็ ไ ม มี เลยในสมั ย นั้ น ได แ ต เ จอหนั ง สื อ เรี ย นวิ ช า AV203 การถ า ยภาพ เบื้องตนของ ม.รามคำแหง ก็เลย ซื้อมาอานอยางตั้งใจ เปนหนังสือ ที่เขียนไดอยางละเอียดเพราะเอา ไวใหพวกนักศึกษาเรียนแลวสอบ พอจะรู เ รื่ อ งช อ งรั บ แสง ความไว ชั ต เตอร ISO และไปศึ ก ษาหา ความรูจากรานขายกลองมือสอง ไปขอเขาจั บ ๆกดๆลองดู ว า มั น เหมื อ นกั บ ที่ เ ราได อ า นมาจาก หนังสือหรือเปลา พอกลอมแกลม แลวจึงไปซื้อกลอง Yashica FX-3 Super 2000 ซึ่ ง เป น กล อ ง SLR 32

เวลาเนิ่นนานไปก็เริ่มเลือนลางกับ ลที่ไดรับมาเยอะแยะ จนจำ ไดรับรางวัลตุกตาทองจาก รางวั ไดบางไมไดบาง สิ่งที่ภูมิใจและยัง งานประกวดภาพถาย จดจำได ดี ม าจนถึ ง ทุ ก วั น นี้ ก็ คื อ นานาชาติ จัดโดยสมาคม การได รั บ เลื อ กให บั น ทึ ก ภาพใน ถายภาพแหงประเทศไทย พิ ธี ถ วายพระเพลิ ง สมเด็ จ พระ ในพระบรมราชูปถัมภ ได ศรีนครินทราบรมราชชนนี ใหกับ แ ห ง ชาติ แม ว า รับพระราชทานรางวัลจาก กองจดหมายเหตุ จะไมไดรับเงินทองเปนคาจางมา สมเด็จพระเทพรัตน เลยก็ ต าม แต ก ารได ใ ช ค วามรู ราชสุดาฯ ความสามารถรั บ ใช แ ผ น ดิ น เกิ ด ถื อ ว า เป น เรื่ อ งราวดี ๆ ที่ น า จดจำ ตัวแรกในชีวิตมาเปนเจาของเสียที และภูมิใจยิ่งของชีวิตนักถายภาพ ราคาสมัยนั้นขายพรอมเลนส 50 คนหนึ่ง mm. F/1.9 ก็ ห กพั น บาท แถม ฟ ล เตอร UV ให อั น หนึ่ ง จากนั้ น แนวการถายภาพของอาจารย ชี วิ ต การถ า ยภาพก็ เ ริ่ ม ต น อย า ง การถ า ยภาพมี ส องแนวเท า นั้ น แหละ ก็ แ นวตั้ ง กะแนวนอนไง... จริงจังเสียที 555 ชอบถายภาพก็แลวกัน ชอบ ผลงาน เกียรติประวัติตางๆ ที่ เป น งานอดิ เ รกมากกว า เป น งาน ภูมิใจที่สุด ประจำ ในเรื่องของรางวัลจากการประกวด ไม ช อบถ า ยภาพงาน Event ภาพก็ ดู เ หมื อ นจะน า ภู มิ ใ จใน นอกนั้นชอบถายทั้งหมด บางคน หลายๆครั้ง โดยเฉพาะไดรับรางวัล เห็ น ว า เราถ า ยภาพบุ ค คลสวย ก็ ตุ ก ตาทองจากงานประกวดภาพ บอกว า เราชอบถ า ยภาพบุ ค คล ถายนานาชาติ จัดโดยสมาคมถาย เปนพิเศษ แตไมใชเลย... ก็อยางที่ ภาพแห ง ประเทศไทยฯ ได รั บ บอกข า งต น แล ว ว า ชอบถ า ยภาพ พระราชทานรางวั ล จากสมเด็ จ อะไร..? ไมชอบถายภาพอะไร..? พระเทพรัตนราชสุดาฯ ครั้งนั้นจัด ที่พระบรมมหาราชวังดวย แตพอ


ทราบแล ว คะว า อาจารย ช อบ ถายภาพแนวไหน แตอาจารย ถนัดถายภาพแนวไหนละคะ ถ า ยแนวนอนมั้ ง เห็ น หลายคน ชอบถายแนวนอน...555 ถนัดถาย ภาพบุ ค คลด ว ยงแสงธรรมชาติ มากกวาการใชแสงแวบๆ จากไฟ แฟลชหรือไฟสตูดิโอ ถ า ผู อ า น อ ย า ก ส ง ภ า พ เ ข า ประกวดควรทำอย า งไรดี ค ะ (แนะนำการตี โ จทย ข องหั ว ข อ ประกวด สำหรับคนที่ขาดความ มั่นใจ) เออ..!! เดี๋ยวนี้เดาใจยากแฮะ..!! เอาเปนวาตองศึกษาแกนหลักของ จุ ด ประสงค ใ นการประกวดก อ น อย า ให ห ลุ ด ไปจากหั ว ข อ ที่ เ ขา กำหนด จะเห็นไดวาภาพทีเ่ ขารอบ ส ว นใหญ จ ะตรงตามหั ว ข อ ที่ เ ขา ตองการ รวมไปถึงจุดประสงคของ การนำภาพไปใชงานของเจาภาพ ด ว ย เมื่ อ เรารู แ ล ว ว า เขาต อ งการ อะไร ก็ตองหามุก หามุม หาเรื่อง ราวที่แตกตางใหได ความแตกตาง จากผู อื่ น เป น จุ ด เด น ที่ จ ะทำให ภาพของเราไดรับรางวัล แตความ แตกต า งที่ ว า นี้ จ ะต อ งได ใ นเรื่ อ ง ของ “อารมณภาพ” ดวยการเขาถึง อารมณภาพใหไดไมวาจะใชแสง

สี โทน หรือจากตัวแสดงแบบ ภาพ ของเราจะตองทำใหกรรมการมอง แลวสะดุดตาทันที จะเห็นวาภาพ ที่ ไ ด รั บ ร า ง วั ล ส ว น ใ ห ญ จ ะ ใ ห อารมณท่ดี ีแกผูชมเสมอ

ตอนนี้มีกลอง DSLR ประจำ การอยูหลายตัว สวนใหญ เปน CANON เพราะ ชอบพอลลาเปนพิเศษ... พกติดตัวไปทำงานทุกวัน จังหวะดีเจออะไร สวยๆงามๆก็จะไดถายเอาไว แลวภาพจากกลองตัวนี้ก็มี คุณภาพสูงมากพอที่จะสง พิมพหนังสือถายภาพได

อุปกรณที่ใชในการถายภาพ กล อ งจ ากล อ ง... ไมเคยใชมื อถือ ถายภาพเลยจริงๆ....ตอนนี้มีกลอง DSLR ประจำการอยู ห ลายตั ว ส ว นใหญ เ ป น CANON เพราะ ชอบพอลล า เป น พิ เ ศษ...555 ไป ไหนมาไหนก็ พ ยายามหากล อ งที่ เขากับลักษณะการถายภาพ รวม ไปถึงโอกาสดวย กลอง CANON EOS-5D เหมาะกับการถายภาพ งานที่ มี ค วามจริ ง จั ง มากๆหน อ ย เพราะให ร ายละเอี ย ดดี แต ถ า จะ ตองไปทริปสอนถายภาพเปนหลัก จะใช ก ล อ งอี ก ตั ว ซึ่ ง ไม ใ ช ก ล อ ง Full Frame ไปพรอมกับเลนส 18200 mm. ตัวเดียวเทานั้น หรือบาง ครั้ ง ก็ ห ลบไปใช ก ล อ ง Compact อยาง CANON S3is รุนซูมสิบเทา แลวพับจอไดอีกตางหาก นอกจากนี้ ยั ง ติ ด กล อ งพอลล า IXUS-70 ซึ่งเปนกลอง Compact พกติดตัวไปทำงานทุกวัน จังหวะดี เจออะไรสวยๆงามๆก็ ๆ ๆ ถ า ยเก็ บ ไว แ ล ว ภ า พ จ า ก ก ล อ ง ตั ว นี้ ก็ มี 33


FOCUSING รอบสองนี่ เ องที่ อ. มั ง กรดำได เ ป ด สอนถ า ยภาพอี ก ดวย พอหนังสือปดและ อ.มังกรดำ ของพักตัวเอง กลุมคนที่เคยเรียน จากหลักสูตรนี้จึงไดมาจัดตั้งชมรม ถายภาพ Focusing Club แลวกอ ร า งสร า งตั ว มาจนถึ ง วั น นี้ มี ผู ค น มากมาย และชมรมฯดูจะใหญโต ขึ้น ทำกิจกรรมไดมากขึ้นตามเปา ประสงค และสิ่งที่ขาดไมไดเลยก็ คือ การเปดหลักสูตรสอนถายภาพ เหมื อ นเช น ที่ เ คยทำกั น มา ทำให คุณภาพสูงมากพอที่จะสงพิมพบน เป น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ส ว นตั ว ช ว ยเตื อ น ช ว งนี้ ส อนถ า ยภาพให กั บ ชมรม หนังสือถายภาพมาแลว อีกทั้งยัง ความทรงจำในอดีต โฟกัสซิ่งคลับเพียงแหงเดียว เคยอั ด ขยายใหญ ส ง ภาพเข า ประกวดได เ ข า รอบลึ ก หรื อ ได แลวเขามาที่โฟกัสซิ่งไดอยางไร แนวทางการสอนของอาจารย เขาโฟกัสซิ่งมาตั้งแตป 2536 หรือ เปนแบบไหน สอนอะไรบางคะ รางวัลมาแลวดวย สำหรับกลองฟลมที่มีอยูตอนนี้ 2537 เนี่ ย จำไม แ ม น เริ่ ม จาก อ. ส ว นใหญ จ ะให ส อนเรื่ อ ง Basic กั บ ชุ ด CONTAX RX และ 167 มังกรดำชวนมาเขียนหนังสือถาย เป น หลั ก เลย วางพื้ น ฐฐานคนเริ่ ม MT พรอมเลนส Carl Zeiss T* รุน ภาพเลมใหมของวงการสมัยนั้นใน ถายภาพใหแนนขึ้น และตอนนี้เริ่ม ราคาย อ มเยาอี ก สี่ ตั ว ยั ง มี เ ลนส หัว “ปรับโฟกัส” จากนั้นก็พัฒนา แบงเบา อ.ธวัชมาสอน Art ดวย 20 mm. ของ Zenit กับ 300 mm. มาเปน FOCUSING และมีการจัด เคยสอน การถายภาพเฉพาะทาง ของ Zenit สายพันธุรัสเซียแทๆ อีก สอนอบรมถายภาพอีกดวย ใชชื่อ เช น Portrait Landscape ว า “เส น ทางลั ด สู ถ นนฟ ล ม ” ทั้ ง Architecture Macro การถาย ดวย นอกจากนี้ยังมี CANON EOS- เขียนหนังสือและสอนถายภาพมา ภาพพลุ แ ละไฟกลางคื น แต ห ลั ง 1 รุนแรกพรอมบูทเตอรอีก 1 ตัว จนถึงชวงฟองสบูแตกก็เลิกลากัน จากไดมีการปรับปรุงหลักสูตรใน กับเลนส 80-200 mm. F/2.8L รุน ไปสองสามป แลวก็กลับมาเขียน คอร ส Art ใหม แ ล ว ก็ เ ลยไม มี ใ น ตั ว สี ด ำทะมึ น ขอบแดงแต ฝ า ขึ้ น ให กั บ FOCUSING รอบสองอี ก เรื่องเฉพาะทาง คงไวแตหลักสูตร เพี ย บนอนนิ่ ง อยู ใ นตู อี ก หนึ่ ง ตั ว คราวนี้อยูได 11 ฉบับก็เลิกลาไป ถ า ยภาพบุ ค คล ที่ เ ป ด สอนเป น ทั้งหมดนี้กำลังลงทุนทำตูโชวไวจัด อี ก เช น กั น แล ว การทำหนั ง สื อ หลักสูตรเฉพาะทาง 1 วันเทานั้น 34


อยากให อ าจารย ฝ ากอะไรถึ ง นักถายภาพมือใหม “มือใหมในวันนี้ก็จะเปนมือเกาใน วันหนา” เมื่อเราไดออกถายภาพ กันอยางสม่ำเสมอ เราจะเปนมือ เกาไปไมไดเลยถาเราไมออกถาย ภาพกัน สุดทายแลวเราก็ยังคงเปน มื อ ใหม กั น ต อ ไป ศาสตร ข องการ ถ า ยภาพ ไม ไ ด ขึ้ น อยู กั บ อุ ป กรณ เทคโนโลยีเพียงอยางเดียว แตจะ ขึ้นอยูกับประสบการณและความ คิดของแตละคน ถายภาพแลวให คนดู ภ าพคิ ด ตามเหมื อ นอย า งที่ เราอยากใหคิดไดเมื่อไหร แสดงวา เ ร า ย อ ด เ ยี่ ย ม แ ล ว ที่ ส า ม า ร ถ ถายทอดอารมณภาพถายของเรา ไดอยางที่ตั้งใจ

ศาสตรของการถายภาพ ไมไดขึ้นอยูกับอุปกรณ เทคโนโลยีเพียงอยางเดียว แตจะขึ้นอยูกับประสบการณ และความคิดของแตละคน ถายภาพแลวใหคนดูภาพคิด ตามเหมือนอยางที่เราอยาก ใหคิดไดเมื่อไหร แสดงวา เรายอดเยี่ยมแลวที่สามารถ ถายทอดอารมณภาพถาย ของเราไดอยางที่ตั้งใจ

บางคนถายภาพเพื่อความสนุก บางคนถ า ยภาพด ว ยความรั ก แมนวาเราจะมีจุดประสงคในการ ถ า ยภาพที่ แ ตกต า งกั น แต ข อให ทุกคนมีความสุขจากการถายภาพ มีความสุขจากการแบงปนภาพให คนอื่ น ดู ไม อ ยากให พ วกเรามี จุ ด ประสงค จ ากการถ า ยภาพด ว ย ความอยากมีอยากเดน หรือถาย ภาพเพราะอยากเลนของเลนใหม กั น มากจนเกิ น ไป ความสุ ข ของ การถ า ยภาพอยู ที่ ไ ด อ อกไปถ า ย ภาพและไดกลับมานั่งดูภาพดวย ความสุขเทานั้นแหละ อ ย า ก ดู ภ า พ ที่ อ า จ า ร ย ส ง ประกวด รวมถึงภาพประทับใจ ของอาจารย คงตองกลับไปคน แตไมรับปากวา จะได ภ าพครบหรื อ เปล า นะ... เพราะสมั ย ก อ นส ง ประกวดด ว ย ฟลมสไลด สงไปแลวก็ไมได copy เก็บไวเลย แมแตจะเอาไปอัดภาพ เก็ บ ไว ก็ ท ำไม ทั น ภาพที่ ไ ม ไ ด รั บ รางวัลเนี่ยยิ่งแลวใหญ สงประกวด แลวก็หายหมดหรือไมก็ถูกยึดตาม กติกา เอาเปนวาเลือกภาพที่ชอบ ก็แลวกันนะ ขอขอบคุณอาจารยมากๆคะ 35


อ. ภูวพงษ ผจญอริพาย

ชื่อภาพ : โดดเดน สถานที่ : สวนสนบอแกว จ.เชียงใหม การตั้งกลอง : CANON S3IS, F/3.5, 1/200 sec., ISO-100 36

แนวคิด : เห็นสวนสนเปนทิวแถวงามแบบนี้จะใหพื้นที่วางๆไมมี เรื่องราวไวทำไม วาแลวก็เอารถของเรานี่แหละมาเขาประกอบฉาก ก็เพื่อตองการเนนความกลมกลืนของสิ่งประดิษฐกับธรรมชาติ


ชื่อภาพ : Going Home สถานที่ : อำเภอแมจัน จ.เชียงราย การตั้งกลอง : CONTAX RX, 135 mm. F/2.8 Carl Zeiss T*, F/5.6, 1/60 sec., Kodak EW-100 แนวคิด : ไปถายภาพกันเปน กลุมใหญกับสมาคมถายภาพ สยามคัลเลอรสไลดเมื่อหลายป กอน ก็มีการจัดฉากถายภาพ ภาพชุดนี้ในมุมมองยอนแสง ตามแบบฉบับของสมาคมฯ แต ดวยความไมพรอมในเรื่อง อุปกรณก็เห็นวามุมที่เคาไปรุม ถายอยูนั้นมันไมสวยแน ก็เลย เดินตีจาก จนมาเห็นเสนโคง ของทางเดินมันลงตัวกับตัว แสดงของเรา อีกทั้งเปนแสง ดานขางดวยทำใหภาพดูมีมิติ ขึ้นมาก

37


ชื่อภาพ : Hi-Speed สถานที่ : หาดแหลมเสด็จ จ.จันทบุรี การตั้งกลอง : CANON EOS-5D, 70-200 mm. F/2.8L+TC2X, F/8, 1/2000 sec., ISO-800 38


แนวคิด : ดวยความมันสในอารมณอยากจะไปถายภาพกีฬาทางน้ำความเร็วสูงอยาง เจ็ตสกี แคได Action มันสๆก็พอใจแลว และก็เปนความโชคดีที่วันนั้นคลื่นแรงมากทำ ใหไดภาพเจ็ตสกีโตคลื่นอยางมันสในอารมณ แตวาคนเลนเคาไมมันสดวยหละ เพราะ คลื่นสูงเกินกวาหนึ่งเมตรทำใหตองยกเลิกการแขงขันไป 39


ชื่อภาพ : ชีวิตเล็ก สถานที่ : ดอยผาตั้ง จ.เชียงราย การตั้งกลอง : CANON EOS-10D, 50 mm. F/1.8 CANON + TUBE, F/16, 1/160 sec., ISO-400

40

แนวคิด : ในมุมมองของการถายภาพเราจะเห็นแตสิ่ง ใหญๆตำลูกกะตา หามีใครมองหาชีวิตเล็กๆที่เกิดมาได ไมนานเดี๋ยวก็โดนมนุษยยักษอยางพวกเราเหยียบติดดิน ใครจะรูวาชีวิตเล็กๆเหลานี้มีความสวยงามนาคนหา เพียงใด


ชื่อภาพ : กองทหารเกียรติยศ สถานที่ : กระทรวงกลาโหม กรุงเทพฯ การตั้งกลอง : CANON EOS-5D, 17-40 mm. F/4L, F/5.6, 1/1000 sec., ISO-200

แนวคิด : เปนวันถวายเพลิงพระศพของสมเด็จพระเจาพี่ นางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนาฯ เชาวันนั้นแสงสวยมากๆ เห็นกองทหารใสชุดสีแดงกับเสนของตึกกระทรวงกลาโหม ดูมีมิติของภาพขึ้นมาทันที ภาพชุดนี้เปนสวนหนึ่งของ ชีวิตการถายภาพที่เคยผานงานพิธีใหญแบบนี้มาแลวสอง ครั้งดวยกัน

41


ชื่อภาพ : ยิ้มใสๆ สถานที่ : วัดปาเปา อ. เมือง จ. เชียงใหม การตั้งกลอง : CANON EOS-5D, 70-200 mm. F/2.8L, F/8, 1/250 sec., ISO-400 แนวคิด : ตองการถายทอด วัฒนธรรมของชาวไทยใหญ ในพิธีปอยสางลอง ซึ่งจะนำ เอาเด็กๆที่อยูในชวงปดภาค เรียนฤดูรอนมาบวชเปน สามเณร แตพิธีกรรมที่วานี้ ไมธรรมดาเพราะมีทั้งความ สวยงามอลังการและความ นารักไรเดียงสาของเหลา บรรดาเด็กๆที่เขาพิธีทั้ง หลาย

42


ชื่อภาพ : Love Story สถานที่ : ปางอุง จ.แมฮองสอน การตั้งกลอง : CANON EOS-30D, 135 mm. F/2.8 Carl Zeiss T*, F/5.6, 1/200 sec., ISO-100 แนวคิด : ปางอุงดินแดนแหง เทพนิยาย ใครจะรูวาความรัก และความเอาใจใสในบรรยากาศ แบบนี้มันชางแสนจะโรแมนติก จริงๆ วาแลวก็กดชัตเตอรใหได จังหวะงามๆ แบบนี้เลย เห็นแลว อิจฉาตารอนขึ้นมาทันทีเลย

43


ชื่อภาพ : ชมธรรมชาติ สถานที่ : น้ำตกวังกวาง อุทยานแหงชาติภูกระดึง จ. เลย การตั้งกลอง : CONTAX 167MT, F/8, 1/15 sec., FUJI VELVIA 50 แนวคิด : สื่อถึงความเปน ธรรมชาติที่มีสีสันสดใสหาใชแต ความเขียวขจีเพียงอยางเดียว ภาพนี้จึงตองมีการจัดฉากถาย ภาพกันบางโดยเอาใบเมเปลสี แดงสดจากน้ำตกถ้ำใหญมาโรย ที่น้ำตกวังกวางซึ่งไมมีตนเมเปล ซักตน ภาพนี้แหละที่บอกวาเปน ภาพปลดหนี้หละ

44


ชื่อภาพ : นางพญาบนยอดดอย สถานที่ : สถานีวัจัยเกษตรขุนวาง อุทยานแหง ชาติดอยอินทนนท จ.เชียงใหม การตั้งกลอง : CANON EOS-30D, 17-40 mm. F/4L, F//8, 1/125 sec., ISO-200

แนวคิด : ไปเที่ยวที่ขุนวางเห็นทิวแถวของตน นางพญาเสือโครงออกดอกบานสะพรั่งสีชมพูเต็มยอด ดอยไปหมดเลย สรางความตื่นตาตื่นในยิ่งนัก ก็เพียง แตหามุมมองเก็บความประทับใจมาก็เทานั้นแหละ

45


ชื่อภาพ : กรุงเทพเมื่อไรแสงตะวัน สถานที่ : ริมแมน้ำเจาพระยาฝงกรุงเทพฯ การตั้งกลอง : CANON EOS-30D, 24-85 mm. CANON, F/8, 6 sec., ISO-100

46

แนวคิด : ระหวางรอการจุดพลุเฉลิมพระเกียรติเห็นวา ทองฟาโพลเพลสีน้ำเงินแบบนี้ตัดกับแสงสีของไฟยาม ราตรี ชางสวยงามเหมือนกับสวรรคชั้นวิมานจริงๆ


ตามรอยอารยธรรมแดนภารตะ (ตอนจบ)

ขชุราโห - อจันตา - เอลโรลา “ที่อินเดีย.... หากจะดูความยิ่งใหญของฮินดู ตองไปที่ขชุราโห

มูบานขชุราโห ตั้งอยู ตอนเหนือของรัฐมัธย ประเทศ หมูบาน นี้มี ชื่ อ เสี ย งโด ง ดั ง จาก หากจะดูความยิ่งใหญของมุสลิม โบราณสถานหรือเทวาลัย ที่สราง ตองที่ ทัชมาฮาล จากหิ น ทรายสลั ก เสลาลวดลาย หากจะดูความยิ่งใหญของพุทธ ตกแตงอยางงดงาม เปนภาพแกะ สลักเหลาทวยเทพประจำในแตละ ศาสนาตอง ถ้ำอจันตา” เทวาลั ย รวมทั้ ง ภาพแกะสลั ก วิ ถี เรื่อง/ภาพ ชัยพฤกษ อุลุชาฎะ ชี วิ ต ของราชสำนั ก และชาวบ า น และที่ แ ปลกแหวกแนวไม เ หมื อ น เทวาลั ย ทั่ ว ไป คื อ ภาพแกะสลั ก แนวกามาวิจิตรอันงดงาม เปยมไป Canon EOS 50D ด ว ยอั จ ฉริ ย ภาพของช า งฝ มื อ ผู F/5.6, 1/125 sec., ISO3200 สร า งสรรค ง านศิ ล ปะที่ ยิ่ ง ใหญ สะท อ นให เ ห็ น มุ ม มองเรื่ อ งเพศ แนวคิดในการถายภาพ ขณะติดฝนยามเย็นสภาพแสงนอย ของผูคนในสมัยนั้น ปจจุบันใดรับ สาวแขกคนนี้หันมายิ้มใหถายภาพ การขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก คณะเราใช เ วลาถ า ยภาพที่ ดวยความเต็มใจ ไดแสงธรรมชาติ และ ริมไลทสวยๆ ตัวแบบผิวคล้ำ หมูบานนี้ 2 วันครึ่ง โดยเลือกพัก เกสตเฮาสที่มีมากมายหนาโบราณ มากๆ และ สาหรีสีสมสดทำให แยงความเดนจากใบหนาของตัว สถาน เพื่ อ สะดวกต อ การเดิ น ไป กลับ ชวงเวลาที่เดินทางไปโชคไม แบบ จึงปรับเปนขาวดำแทน

ดี ท่ี ท อ งฟ า ขุ น ขาวเนื่ อ งจากเป น กลางฤดู ฝ น อี ก ทั้ ง การถ า ยภาพ โบราณสถานไมเหมาะที่จะถายใน ชวงเที่ยงที่แสงแข็ง และหาเหลี่ยม เงายาก ฉะนั้ น การถ า ยภาพภาย นอกจึ ง ได เ ลื อ กเวลาเช า ตรู และ ชวงเย็นๆ แสงไมแรงและไดเหลี่ยม เงาทอดยาวสวยงาม ส ว นช ว ง เที่ยงสำหรับที่น่ีเหมาะสำหรับการ

49


ถายภายใน ที่แสงนอยและหามใช ขาตั้ ง กล อ ง เรี ย กว า สามารถใช เวลาถายภาพไดท้งั วัน นอกจากจะไดถายภาพโบราณ สถานแลว ยังโชคดีไดถายภาพวิถี ชีวิตของผูคนชาวอินเดีย และชวง นั้นตรงกับวันที่มีการบูชาพระวิษณุ ในเทวาลั ย จึ ง มี ผู ค นหลั่ ง ไหลมา เต็ ม ไปหมด เมื่ อ มี ค นตลาดนั ด ก็ ตามมา จึงเหมือนโชคสองชั้น ได ถายชีวิตผูคนอยางสนุกสนาน คน อิ น เดี ย ไม ว า จะมี ชี วิ ต ทุ ก ข ย าก เพี ย งไร ความมี นิ สั ย สนุ ก สนาน และชอบเปนแบบใหถายรูป ทำให นั ก ถ า ยรู ป อย า งพวกเราได ส นุ ก ตามไปดวย

50


Canon EOS 50D F/5.7, 1/640 sec., ISO200 แนวคิดในการถายภาพ จังหวะในการถายภาพจะอยูใน ชวงเชา หรือ ชวงเย็นที่ไดแสงเฉียง สองตองตัวเทวาลัยใหเหลี่ยมมุม แสงเงาที่สวยงาม เทวาลัยของฮินดู มักกอสรางโดยมี ความหมายเหมือนการจำลอง จักรวาลลงมา เพื่อชักนำใหเทพ เจาเสด็จมาสูเทวาลัย แผนผังของ เทวาลัยจะจัดวางตามหลักคัมภีร มหาวัสดุศาสตร หลังคามักเปน ทรงสูงเรียกวา “ศิขร” ซึ่งจะมีการ แกะสลักเปนชั้นซอนๆกันขึ้นไป มี ความหมายแทนเทือกเขาหิมาลัย อันเปนที่สถิตของเหลาทวยเทพ และยอดจะทำเปน “กลศ” หรือ หมอน้ำอมฤต เพื่อความเปน อมตะ

51


เรานั่ ง รถไฟตู น อนปรั บ อากาศ จากขชุราโหตอไปเมืองอรังคบาธ รถไฟอิ น เดี ย ใช ไ ฟฟ า และขนาด กวางกวารถไฟไทย จึงวิ่งเรียบและ เงียบนอนหลับสบายทีเดียว เมื่อถึงเมืองอรังคบาธ พวกเรา เลื อ กหาโรงแรมใกล ๆ กั บ สถานี รถไฟเช น เคย เพื่ อ สะดวกต อ การ เดิ น ทางและสามาถหาของกิ น ได ง า ยๆ พวกเราถื อ โอกาสพั ก ให สบายจากการเดิ น ทางในบ า ยวั น แรก ภายหลั ง จากตรากตรำถ า ย ภาพอย า งหนั ก ที่ ข ชุ ร าโห ค่ ำ ๆ ก็ ออกมาหาอาหารทานกัน เราเลื อ กร า นอาหารเป ด ใหม ที่ ค อ นข า งสะอาดและหรู มี ทั้ ง อาหารอิ น เดี ย และอาหารฝรั่ ง ให เลื อ ก พวกเราจึ ง สั่ ง พิ ซ ซ า สั่ ง มา ทานเกื อ บทุ ก วั น และเลื อ กทาน มื้อเย็นที่รานนี้ทุกวัน เพราะรสชาด พอใชไดและราคาไมสูงเกินไปนัก วั น รุ ง ขึ้ น พวกเราเช า รถแท ก ซี่ เหมาไปกลับ ใหไปสงที่ถ้ำอจันตา ซึ่ ง อ ยู ท า ง เ ห นื อ ข อ ง ตั ว เ มื อ ง ประมาณ 99 กิ โ ลเมตร เราแวะ ทานอาหารเชาระหวางทางและตุน เสบียงสำหรับมื้อกลางวัน ตลอด สองขางทางมีหมูบานมากมาย ได แตคิดวาถามีเวลามากพอนาแวะ ถายไลฟมากๆ โดยเฉพาะชวงเชา 52


Canon EOS 50D F/8, 1/500 sec., ISO 250 แนวคิดในการถายภาพ เลือกถายภาพขาวดำ เพราะฟา ขาว และตองการเนนลวดลาย แกะสลักและรูปทรงศิลปะ ใช เลนสตาปลาเพื่อใหประตูที่เปน กรอบของภาพโคงงอดูแปลกตา

53


และเย็ น ที่ ผู ค นออกจากบ า นไป ทำงานและเดินทางกลับ สีสันและ บรรยากาศดีมากๆๆ ค า บั ต รผ า นประตู เ ข า ชมทั้ ง ที่ อจั น ตาและเอลโรล า สำหรั บ คน ไทยที่มีสนธิสัญญาระหวาง ไทย อิ น เดี ย ที่ ท ำให ค นไทย และ คน อินเดีย ตางสามารถเขาชมโบราณ สถาน ซึ่ ง กั น และกั น ได ใ นราคา เทากับพลเมืองของแตละประเทศ พวกเราแสดงพาสปอร ต และเสี ย คาเขาชมคนละ 10 รูป (ราคาคน ต า งชาติ 250 รู ป ) เราเตรี ย มซื้ อ เสบี ย งอาหารเข า ไปด ว ย ทำให พวกเราใชเวลาที่น่ีอยางคุมคา คือ เข า ตั้ ง แต เ ริ่ ม เป ด และ ออกเมื่ อ ใกลเวลาปด หมูถ้ำอจันตา เปนถ้ำที่เกิดขึ้น โดยฝมือมนุษย ขุดเจาะแนวหนา ผาสกัดหินทำเปนถ้ำตางๆๆ เรียงกัน ถึ ง 30 ถ้ ำ เพื่ อ ใช เ ป น ห อ งโถง สำหรั บ สวดมนต และประกอบ ศาสนกิจ รวมถึงเปนที่พำนักพระ สงฆ จะเรี ย กว า เป น วั ด ในพุ ท ธ ศาสนาแหงหนึ่งก็วาได ถ้ำอจันตา ถู ก สร า งขึ้ น ในช ว งระหว า งป พุ ท ธ ศั ก ราช ๓๕๐-๔๐๐ มาสิ้ น สุ ด ประมาณ พ.ศ. ๑๒๐๐ ภายในถ้ ำ แห ง นี้ มี จิ ต รกรรม ภาพฝาผนังที่งดงามหาใดเปรียบ 54

ป จ จุ บั น ได รั บ จดทะเบี ย นขึ้ น เป น มรดกโลก แตละถ้ำจะถูกเจาะและ แกะสลักเปนพระพุทธรูปที่งดงาม อย า งยิ่ ง จนอดทึ่ ง ฝ มื อ และเแรง ศรั ท ธาของพุ ท ธศาสนิ ก ชนในยุ ค นั้นไมได อาศัยเพียงคอน สิ่ว และ กำลังศรัทธา ก็สามารถสรางสรรค ผลงานอันยังความอัศจรรย ใจให กับทุกคนที่ไดเห็น ทั้ ง 30 ถ้ ำ ของหมู ถ้ ำ แห ง นี้ ถู ก ขุดเจาะเรียงรายกันตามแนวหนา ผา ตลอดระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ถ้ำทีม ่ ีความโดดเดนคือ ถ้ ำ ที่ 1 มี ค วามสวยงามและ เลื่ อ งชื่ อ ในด า นจิ ต รกรรมฝาผนั ง และรูปปน ภายในมีภาพวาดพระ โพธิ สั ต ว อ วโลกิ เ ตศวร และพระ ป ท มปราณี ถื อ ดอกบั ว เอี ย งพระ เศียร สีหนาออนโยนและเมตตา วิหารในถ้ำที่ 19 เปนตัวอยาง ส ถ า ป ต ย ก ร ร ม หิ น แ ก ะ ส ลั ก ที่ สวยงามที่สุดแหงหนึ่งของโลก มี ความโดดเดนที่เพดานดานบนเปน ทรงเกือกมา มีรูปปนเทพารักษยืน ตรงขอบหนาตาง โดยทั้งหมดเปน ฝมือของพระสงฆนิกายมหายานที่ สื่อใหเห็นถึงชีวิตความเปนอยูและ พระราชวังอันหรูหราของพระพุทธเจ า ก อ นออกผนวชเพื่ อ ค น หาสั จ ธรรมของชีวิต

พ ว ก เ ร า ใ ช เ ว ล า ต ล อ ด วั น สำหรั บ การถ า ยภาพที่ นี่ ซึ่ ง แสง ค อ นข า งมื ด ทึ บ ถึ ง แม จ ะมี ก ารจั ด ไฟตามซอกหลืบ แตหามใชขาตั้ง กลองเชนเดียวกับโบราณสถานที่ อื่ น ๆ จึ ง ต อ งใช ISO สู ง สุ ด และ ประคองกลองใหน่ิงที่สุด นาดีใจที่ Canon 50d ถึ ง แม จ ะใช ISO สูงสุดก็ยังใหภาพที่สดใสสวยงาม ที่สุดทายสำหรับทริปนี้คือ หมู ถ้ำเอลโรลา ซึ่งอยูไมใกล แตก็ไม ไกลจาก หมูถ้ำอจันตา คือตั้งอยู ในเมื อ งอรั ง คบาธด ว ยกั น นั่ น เอง และเปนถ้ำที่เกิดจากการสกัดขุด เจาะโดยฝ มื อ มนุ ษ ย เ ช น เดี ย วกั บ อจั น ตา หมู ถ้ ำ นี้ ไ ด เ ริ่ ม สร า งเมื่ อ ถ้ ำ อจั น ตาใกล จ ะสร า งเสร็ จ แล ว เริ่มสรางจากดานใต ซึ่งเปนหมูถ้ำ ของศาสนาพุ ท ธก อ น จนสิ้ น สุ ด การสรางแลว ศาสนิกชนชาวฮินดู จึงไดสรางหมูถ้ำขึ้นตามอยางบาง โดยสร า งต อ จากถ้ ำ ของศาสนา พุ ท ธ และถ้ ำ ของศาสนาเชนก็ ไ ด สรางตอจากถาของศาสนาฮินดู ถ้ำที่เอลโรลานี้ มีลักษณะแตก ต า งจากถ้ ำ ที่ อ จั น ตา เนื่ อ งจาก ภูเขาถ้ำอจันตาเปนแนวหนาผา จึง ตองใชวิธีเจาะหินเขาไปเปนโพรง ถ้ำ แลวแกะสลัก เปนโบสถ วิหาร หรือสังฆาราม สวนที่เอลโรลาจะมี


Canon EOS 50D F/5.7, 1/250 sec., ISO100 Metering mode Partial White balance Daylight แนวคิดในการถายภาพ งานสถาปตยกรรมที่ขชุราโหนี้จะ เห็นวามีการสลักเสลาแทบทุก ตารางนิ้ว แทบจะไมที่วางใหเห็น เลย ลวดลายที่แกะสลักก็งดงาม ออนชอยสมกับเปนตนแบบลาย ไทย รอจังหวะแสงเฉียงเพื่อใหได เหลี่ยมมุมแสงเงา เราเพียงแตเดิน หาเหลียมมุมใหพบเทานั้น 55


ลั ก ษณะเป น แนวภู เ ขาติ ด ต อ กั น เปนพืด เตี้ยบาง สูงบาง ทำใหการ เจาะเป น ถ้ ำ ได ย ากกว า มาก ถ า เปนภูเขาที่สูงมากๆๆ ก็ตองใชวิธีตัด เขาลงมาทั้ ง ลู ก เป น หน า ตั ด ตรง กอน แลวจึงเจาะเปนคูหา จุ ด ประสงค ใ นการสร า งถ้ ำ ที่ เอลโรลาของแตละศาสนาแตกตาง กันไป ถ้ำของศาสนาพุทธที่สราง กอน สรางเพื่อใชประกอบพิธีสังฆกรรมจริงๆ มีสังฆาราม เปนที่อยู อาศัยของพระภิกษุสงฆ มีโรงเรียน ที่พระภิกษุใชในการเรียนการสอน การแกะสลั ก จึ ง เรี ย บง า ย ดู ส งบ เย็น และเปนประโยชน ในขณะที่ ถ้ ำ ของศาสนาฮิ น ดู และศาสนา เชน สร า งขึ้ น เพื่ อ แสดงความยิ่ ง ใหญของศาสนาตนเพื่อขมศาสนา พุ ท ธ มากกว า จะใช ป ระกอบ พิ ธี ก รรมทางศาสนา จึ ง แกะสลั ก หิ น เป น ถ้ ำ อ ย า ง วิ จิ ต ร พิ ศ ด า ร งดงามใหญโต และมีเครื่องประดับ มากมาย ที่เอลโรลา แตละถ้ำตั้งอยูหางๆๆ กัน มีมากกวา 30 ถ้ำรวมระยะทาง หลายกิโลเมตร แตทางการอินเดีย ไดอำนวยความสะดวกทำถนนให รถสามารถจอดหน า ถ้ ำ เป น ช ว งๆๆ ได ถึงอยางนั้นกวาจะถายรูปเที่ยว ชมไดครบก็ตองใชเวลาถึง 2 วัน 56

การท อ งเที่ ย วในดิ น แดนภารตะ มิ เ พี ย ง ไ ด ตื่ น ต า ตื่ น ใ จ กั บ ศิ ล ป ะ วั ฒ นธรรมที่ ง ดงาม ยั ง ได เ ห็ น ชี วิ ต ความเปนอยูของผูคนที่มี ความเชื่อ และทัศนคติฝงรากอยางเหนียวแนน ในสายเลือด แมเราจะรูสึกขัดหูขัดตา แต ส ำหรั บ พวกเขามั น คื อ ชี วิ ต จริ ง ๆ พบพานมาตั้งแตเกิด จนเปนธรรมดา ของชีวิต ยอมรับสิ่งที่เปน สิ่งที่มี และ มี ค วามสุ ข กั บ ชี วิ ต ในป จ จุ บั น ก็ พ อ เพียงแลว ขณะที่พวกเรา กลับตองใช ชีวิตที่ด้ินรนไขวควา แยงชิงตอสูเพื่อ ใหไดสิ่งที่ดีกวา แทจริงแลวใครกันแน ที่ มี ค วามสุ ข และ ใครกั น แน ท่ี เ ป น ทุกข ......

Canon EOS 50D F/3.5, 1/16 sec., ISO3200 Metering mode : Partial White balance : Daylight


แนวคิดในการถายภาพ เนื่องจากภายในเทวาลัยแตละหลังคอนขางมืดทึบ แสงเงาจะมีเฉพาะ บริเวณที่ไดรับแสงผานชองแสง และเขาหามนำขาตั้งกลองเขาไปดวย จึงตองใชวิธี ดัน ISO ใหสูง เลือกตัวแบบที่มีแสงสองถึง และเลือกไวท บาลานซเปน Daylight ซึ่งปกติเหมาะที่จะใชชวงกลางวันที่แสงแรง มา ใชในสภาพที่แสงนอยๆอยางนี้ เพื่อใหไดสีของหินเหลืองเขมขึ้น 57


Canon EOS 50D F/6.4, 1/250 sec., ISO400 Metering mode : Partial White balance : Daylight Canon EOS 50D F/8, 1/166 sec., ISO400 Metering mode : Partial white balance : Daylight แนวคิดในการถายภาพ เปนการเก็บภาพในแนวบันทึก ธรรมดา เพื่อใหเห็นภาพแกะสลัก แนวอีโรติค กามสูตรที่ลือลั่นตาม แบบฉบับของลัทธิตันตระ สภาพ ภายนอกแสงแบน ไมมีแดด 58


Canon EOS 50D F/4.6, 1/5 sec., ISO3200 Metering mode : Partial White balance : Daylight แนวคิดในการถายภาพ ภายในเทวาลัยที่คอนขางแคบ ทำใหยากตอการเก็บภาพมุมกวาง จากเลนสชวง 18 มม. ที่มี ตัวคูณ 1.6 จึงตองใชเลนส ฟชอาย 11 มม. นอกจาก เก็บภาพมุมกวางไดแลว ยังใหมุมมองที่แปลกตาอีกดวย

59


Canon EOS 50D F/8, 1/790, ISO200

60

แนวคิดในการถายภาพ ภาพมุมกวาง แสดงใหเห็นหมูถ้ำที่ทอดยาวเรียงรายเปนระยะทางกวา 2 กิโลเมตร ในอดีตการขึ้นถ้ำแตละถ้ำตองเดินทางทางน้ำและมีทางขึ้นในแตละถ้ำ ปจจุบันทาง รัฐบาลอินเดียไดบูรณะและทำทางเดินทอดยาวเลียบหนาถ้ำเพื่อเชื่อมทุกถ้ำเขา ดวยกัน


Canon EOS 50D F/5.6, 1/50 sec., ISO3200 แนวคิดในการถายภาพ ภายในถ้ำแตละถ้ำคอนขางมืด และหามใชขาตั้งกลองจึงตองดัน ISO ใหสูงพอ และระยะที่คอนขางแคบ จึงตองหันมาพึ่งเลนส fish eye พยายามถือใหนิ่ง หรือ วางกลองบนกระเปากลอง เพื่อ ชวยใหภาพนิ่ง

61


Canon EOS 50D F/3.5, 1/25 sec., ISO3200 F/3.5, 1/12 sec., ISO400 แนวคิดในการถายภาพ ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่คงคุณคา ถึงแมจะผานกาลเวลามานาน กวาพันป ก็ยังเหลือรองรอยใหเห็นอารยธรรม ความรุงเรืองทาง ศิลปะที่ทรงคุณคา

62


Canon EOS 50D F/3.5, 1/4 sec., ISO3200 แนวคิดในการถายภาพ โถงกลางในแตละโถงถ้ำ จะมีภาพวาด หรือการแกะสลักหิน ที่มี ความวิจิตรบรรจงแทบทุกตารางนิ้ว แมจะผานกาลเวลากวาพันป สีสันก็ยังสดใสสวยงาม การถายภาพดวยเลนส fish eye เพื่อเก็บ ภาพใหไดครบทั้งโถงถ้ำ และไดภาพที่สวยงามแปลกตา

63


Canon EOS 50D F/5.7, 1/395 sec., ISO3200 แนวคิดในการถายภาพ ตามโบราณสถานตางๆ ถึงแมจะ มีการจัดไฟ ซึ่งเราสามารถ ถายภาพเลนแสงเงาไดแลว แต หากมีสาหรีสดๆ เขามาประกอบ ฉากแลว ก็สามารถทำใหภาพดู นาสนใจมากยิ่งขึ้น

64


แนวคิดในการถายภาพ ลวดลายแกะสลักที่สวยงามออน ชอย สมกับเปนตนแบบลายไทย ของเรา ตั้งใจเลนกับแสงเงา และ ตองการใหรูปแกะสลักดูมีมิติ นูนเดน

65


66


Canon EOS 50D F/5.6, 1/10 sec., ISO3200 แนวคิดในการถายภาพ มหาวีระ ศาสดาของศาสนาเชน ดูเผินๆคลายพระพุทธรูปของ ศาสนาพุทธ ตางกันตรงที่รูปแกะ สลักของเชน จะเปลีอยกายเห็น อวัยวะเพศชัดเจน และมีเถาวัลย พันรอบกาย

Canon EOS 50D F/8, 1/80 sec., ISO400 แนวคิดในการถายภาพ ความออนชอยสวยงามของ ภาพแกะสลัก ที่ถ้ำเชน หาชอง หนาตางเพื่อสรางกรอปภาพ 67


Canon EOS 50D F/3.5, 1/197 sec., ISO3200 แนวคิดในการถายภาพ เปนการทำภาพในแนวขาวดำ เพื่อเนนใหเห็นความงดงามของ ลวดลายแกะสลัก และประติมากรรม Canon EOS 50D F/4.5, 1/500 sec., ISO3200 แนวคิดในการถายภาพ ถ้ำฮินดูที่ถือวาเปนงานศิลปะที่ยิ่งใหญ คือ ถ้ำไกรลาศ ที่เจาะภูเขาทั้งลูก เปน วิหารและเทวาลัยอยูตรงกลาง มีการ แกะสลักเปนเรื่องราวในวรรณคดี เชน รามายณะ มหาภารตะยุทธ และเทพเจา ตางๆ Canon EOS 50D F/4.5, 1/500 sec. ISO3200 68


Canon EOS 50D แนวคิดในการถายภาพ F/4.5, 1/100 sec., สีสันที่ทำใหการถายภาพในโบราณสถาน ISO 3200 ตางๆ มีชีวิตชีวาจากสีสันเสื้อผาของคนอินเดีย 69


Canon EOS 50D F/7, 1/500 sec., ISO200 แนวความคิดในการถายภาพ ที่หมูบานขางๆโบราณสถาน พวก เราบางคนเคยมาที่นี่เมื่อ 2 ปกอน ไดอัดรูปมาแจกชาวบานที่เคยได ถายภาพไว ซึ่งไดรับความชื่นชม ยินดีจากคนที่ถูกถายคราวกอน ผล ที่ไดทำใหพวกเราที่มาในครั้งนี้ไดรับ การตอนรับ และยอมใหถายภาพแต โดยดี แมจะมีบางคนขัดเขินในการ ใหถายบางก็ตาม แตไมใชทุกคนที่ เต็มใจใหถายภาพ เชนสาวคนนี้ยืน คุยกับเพื่อนบานอยูหนาบาน พอ เห็นพวกเราเดินมาก็รีบหมุนตัวกลับ เขาบาน แตชากวาเราที่ยกกลองขึ้น เก็บภาพนี้ไวแบบทันควัน ไมมีเวลา จัดองคประกอบใดๆ 70


71


ขอกลาวสวัสดีอีกครั้งนะครับ แมจะทิ้งชวงนานไปนิด แตยัง ไมลืมกันนะครับวาคอลัมนนี้ นำมาจากเว็บโฟกัสซิ่งคลับ กระทูในหองอยากถูกวิจารณ ครับ (http://focusingclub.net/ smf/index.php/board,7.0.html) เปาหมายของการวิจารณภาพ ของชมรมเราตั้งอยูบนพื้นฐาน องคประกอบศิลปะ(จิตรศิลป) โดยมีความเชื่อที่วาภาพทุกภาพ มีคุณคาและความหมายในตัว เอง ฉะนั้นการวิจารณจึงเปน แรงเสริมดานบวกใหผูถาย ผู วิจารณ และผูสนใจที่เขามาอาน ศึกษาสามารถนำไปประยุกต เพื่อยกระดับการถายภาพของ ตนเอง

โดย ทนงศักดิ์ ธรรมวุฒิ

72

ำหรั บ คราวนี้ ผมขอนำ เรื่องจากกระทูท่ีผมโพสต เพื่อขอคำวิจารณเองครับ ซึ่ ง ท า นผู ส นใจสามารถอ า นได ที่ http://focusingclub.net/smf/ index.php/topic,5406.0.html ภาพนี้ ผ มถ า ยมาแล ว มี ข อ สงสั ย หลายประการ จึ ง นำมาขอความ เห็นจากสมาชิกทานอื่นๆวามีความ เห็นและขอแนะนำกันอยางไรบาง MRBAN นักถายภาพรุนใหญของ ชมรมโฟกั ส ซิ่ ง คลั บ ได ป ระเดิ ม วิ จ ารณ เ ป น คนแรก แนวทางการ ถ า ยภาพของป า MRBAN มี เอกลักษณเฉพาะตัว แมนเรื่องแสง เงาและองคประกอบแบบจิตรศิลป ปาไดใหขอคิดเห็นดังนี้ “ภาพนี้ แ สงเข า ด า นหน า เอี ย ง ขวานิดๆ มีแสงเขาขางซายไดเห็น รายละเอียดหนาของแบบ แตดูจะ อึ ด อั ด ไปหน อ ย แถมสงสั ย ว า ป ด ทององค พ ระแล ว หรื อ ยั ง มองแล ว มุ ม ยั ง ไม ข าด จริ ง ๆแล ว ภาพนี้ ป า

มองขาดที่เงาดานหลัง (มองเอง) นี่ อุตสาหใหแมเปนแบบ ไหนๆก็ไหนๆ เชิญทานเอื้อมปดทองแขนทอนบน ขององคพระแลวคร็อปสวนไหลถึง แขนที่ มี มื อ ป ด ทอง ทอดไปยั ง เงา ด า นหลั ง น า จะหายใจคล อ งดู ไ ม อึดอัด (ทำภาพตัวอยางไมเปนนึก ภาพเอาเอง) สงใหจุดเดนของภาพ ไปที่เงา โดยไมใหเห็นองคพระเต็ม ใหหนาของแมอยูแนวเฉียงใกลเงา (แต อ ย า ซ อ นทั บ เงา) ดู ใ ห ค วาม ศรั ท ธาถึ ง บุ ญ โดยเร็ ว แต ถ า จะสื่ อ หญิงชราบรรจงแกะหอทองคำเปลว เพื่อปดทองพระพุทธรูป ในมือมีพวง มาลัย เนนทีม ่ ือเลยใหเห็นทอนแขน องคพระทอดไปยังเงา ยังไงๆเงาก็ ยังเปนพระเอกอยูดีละ (คิดเอาเอง)” ความเห็นของคุณ Sommerset นัก ถายภาพรุนใหญเสาหลักของชมรม อีกทาน ไดใหความเห็นวา พระพุทธ รูปสีทอง แตตัวแบบใสเสื้อสีน้ำเงิน ทำให ค วามเด น ไปอยู ที่ อ งค พ ระ “ฉะนั้นภาพนี้จึงดูเหมือน Subject


ขอมูลการถายภาพ Camera = Canon 5D Lens = Tamron 28-75, F/2.8 Focal Length = 28 mm. F/4 Shutter Speed = 1/30 sec., ISO = 400

แนวความคิดการถายรูปนั้นผมใหชื่อภาพวา “ศรัทธา” หญิงชราบรรจง แกะหอทองคำเปลวเพื่อปดทองพระพุทธรูป ในมือมีพวงมาลัย บูชาองค พระดวยทองคำและดอกไมหอม โดยใชนัยของทองคำคือสิ่งที่สูงคา และพวงมาลัยแทนสิ่งสวยงาม ทำในสิ่งที่ตัวเองศรัทธา

73


หลั ก คื อ องค พ ระท า นหั น หน า ติ ด แต ก็ ยั ง ติ ง เรื่ อ งท า ทางของตั ว ขอบขวา ดู อึ ด อั ด แทน ถ า กลั บ ให แบบ “ถาไมบอกวากำลังแกะแผน องค พ ระท า นหั น หน า มาทางคุ ณ ทอง ผมก็คงตองเดาวาคุณแมกำลัง ยายก็คงดีนะ” ยืนอานใบเซียมซีเสียเปนแนแท” แม จ ะไม ไ ด วิ จ ารณ ภ าพแต คุ ณ น า George คุณพอลูกออน ใหขอคิด เห็นที่ชวนฟงเปนอยางยิ่งครับ “ในความคิดเห็นสวนตัวของผม การถายภาพใด ๆ ที่จะตองมีบุคคล ปรากฏเปนสวนสำคัญในภาพ หรือ เป น ส ว นเสริ ม ในภาพก็ ต าม แบ ง ออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ 1. เมื่ อ ต อ งการสื่ อ ถึ ง สภาพแวด ล อ มแห ง ท อ งถิ่ น ควรใช ค นที่ อ ยู ในท อ งถิ่ น นั้ น เป น ตั ว เลื อ กลำดั บ แรก เพื่ อ ให เ กิ ด ความกลมกลื น (Harmony) เชนถายภาพนาเกลือ หมูบานชาวประมง หมูบานชาวเขา ฯลฯ แตหากตองการถายภาพเปนที่ ระลึกวาครั้งหนึ่งเราไดเคยไปสถาน ที่น้นั ๆจะเปนขอยกเวน 2. ในบางสถานที่ที่เราเจตนาให มีตัวแบบ เพื่อเพิ่มเรื่องราวในภาพ (ดังภาพตัวอยางขางตน) หากเปน ไปไดควรใชคนในครอบครัวหรือคน ใกลชิดเปนทางเลือกลำดับตนๆ จะ ชวยทำใหภาพมีความหมายกับเรา มากยิ่งขึ้น” 74

คุณ Hornbill มาไมบอย แตแมน และตรงประเด็ น ครั บ มี ค วามเห็ น เรื่องการใชเลนสมุมกวางและถาย จากมุมต่ำ ทำใหมิติของภาพเสียไป “เนื่องจากการถายจากมุมต่ำทำให พระพุ ท ธรู ป ดู เ อนไปทางด า นหลั ง และหั ว เข า ใหญ โ ตเกิ น ไป ซึ่ ง ไม ใ ช สิ่ ง ที่ ค วรจะเด น ทำให เ ศี ย รพระ เหลื อ เล็ ก นิ ด เดี ย ว” ส ว นเรื่ อ งองค ประกอบศิ ล ปะและเรื่ อ งราวยั ง ไม สื่อถึงสิ่งที่ตองการนำเสนอ “คุณแม กำลั ง แกะทองคำเปลวโดยหั น ไป ทางดานซายไมไดสื่อออกมาใหเห็น ถึงความเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธรูป เลย เป น เพี ย งกิ จ กรรมที่ อ ยู ข า งๆ พระพุทธรูปเทานั้น” และ “ถาดูใหดี จะกลายเป น ว า รู ป นี้ แ บ ง เรื่ อ งราว ออกเป น สองเรื่ อ ง คื อ คุ ณ แม กั บ พระพุ ท ธรู ป ที่ ไ ม ไ ด มี ค วามเกี่ ย ว เนื่องกัน”

น า สนใจ อี ก ทั้ ง เพื่ อ ตั ด เสาไฟด า น ซายออก” “คำแนะนำสำหรับผูถาย ภาพ คือ หาตนแบบและแนวทางที่ ชอบ เพื่อเลือก อาจารย ซักคนที่จะ แนะนำใหเรากาวไปอีกขั้น” สำหรับคุณ Linglom หนึ่งใน Staff ฝ มื อ ดี ใ นชมรมโฟกั ส ซิ่ ง คลั บ มี ความเห็ น เรื่ อ งท า ทางของตั ว แบบ เหมื อ นท า นอื่ น ในเรื่ อ งภาพตอน แปะทองนาจะดีกวาภาพตอนแกะ แผ น ทองคำเปลว และยั ง ได ใ ห ค ำ แนะนำเรื่ององคประกอบภาพตาง จากทานอื่นในเรื่องการเรียงตัวของ เงาครับ “ภาพนี้เงาขององคพระมา คั่นกลางทำใหไมมีที่วางเกินความ จำเป น แต ถ า จะให ดี ก ว า นี้ น า จะ เขยิ บ ไปทางซ า ยอี ก หน อ ย จะได องค พ ระที่ ค รบมากกว า นี้ บวกกั บ เงาขององค พ ระก็ จ ะเลื่ อ นมาทาง ซายอีกนิด ทีนี้ คน เงา และองคพระ ก็จะเรียงตัวกันสวยงาม”

คุ ณ Api2009 ให ค วามเห็ น ว า ดู จากรูปรูสึกถึงความตั้งใจ “บรรจง แกะ” บงบอกถึงความศรัทธา แคน้ี ความเห็นของคุณ Peterbifern ให ก็พอจะสื่อถึงคำวาศรัทธาได คำแนะนำไวดังนี้ครับ “นาจะซูมเขา ซั ก นิ ด เพราะเห็ น ว า แบบ(คุ ณ แม )


ส ว นคุ ณ หิ น ดื้ อ ให ค วามเห็ น ว า หรือสวนนอย “ภาพนี้ผมแยก Subject ไมออกนะ เพราะนานาจิตตังนี้แหละ ที่จะ ถาหญิงชราหันหนาไปทางพระพุทธ ทำให เ ราเลื อ กมุ ม มอง การฉวย รูปนาจะดีข้นึ สำหรับมุมมองผม” โอกาสจั ง หวะ และการจั ด องค ประกอบภาพให เ ป น ส ว นน อ ย ยิ่ ง ประธานชมรมโฟกั ส ซิ่ ง คลั บ คุ ณ นอยยิ่งดี เพราะนั่นแสดงวามุมมอง Choon ใหคำวิจารณที่ตางออกไป ของเรามีความแตกตางที่จะสะกิด จากทุ ก ท า นครั บ “สำหรั บ กระทู นี้ ตาสะกิดใจผูชมภาพ เพราะถาเรา ผมมองออกเป น สองอย า ง อย า ง เลือกถายเหมือนกับที่สวนใหญเขา แรก คิดกอนกด หรือ กดแลวคอย ถ า ยมา ก็ จ ะมี ข อ ดี คื อ คงจะรั บ คิด อยางสอง ไมวาจะคิดกอนกด ประกันไดวาสื่อสารตรงกับที่จะนำ หรื อ กดแล ว คิ ด ภาพนั้ น มี ก ารสื่ อ เสนอ แต ข อ เสี ย ก็ คื อ คนดู เขาก็ ดู สารเรื่ อ งราวตรงกั บ แนวคิ ด นั้ น ๆ แลวก็เฉยๆ ยุงจริงๆ นะนี่ หรื อ ไม ถ า เราเอาชื่ อ ภาพมาแทน ศรัทธาอยางไหนมากกวา อยูท่ี เจตจำนงในการสื่ อ สารต อ ผู ช ม ปดทอง หรือ กำลังแกะกระดาษปด ภาพ เราก็ ต อ งเข า ใจพื้ น ฐานของ ทอง ธรรมชาติ เ สี ย ก อ นว า มี ค วามแตก ศรั ท ธาอย า งไหนมากกว า องค ตางในเรื่องของความคิด ความรูสึก พระเหลื อ งอร า มไปด ว ยทองคำ และอารมณ พูดงายๆก็คือ “นานา เปลว หรือแทบจะไมมีทองคำเปลว จิตตัง ตังใครตังมัน” ศรั ท ธาอย า งไหนมากกว า คน เพราะนานาจิตตังนี้แหละ มีผลดี เดียวปดทององคพระ หรือหลายคน อยางยิ่ง เพราะวาอยางนอยก็ทำให ปดทององคพระ เราทำใจได ถาคนอื่นไมคิดเหมือน ศรั ท ธาอย า งไหนมากกว า คน เรา เดียวปดทององคพระ และหลายคน เพราะนานาจิตตังนี้แหละ ทำให ถื อ ธู ป เที ย นดอกไม นั่ ง คุ ก เข า พนม เราฉุกคิดไดวา มีสวนนอยก็ตองมี มือไหวอยูดานลางเหมือนเปนฉาก สวนใหญ มีสวนใหญก็ตองมีสวน หนาดวย น อ ย เราต อ งเลื อ กแล ว ว า จะถ า ย ศรัทธาอยางไหนมากกวา มีเงา ภาพเพื่ อ สื่ อ สารให ถู ก ใจส ว นใหญ ของคนปดทององคพระ คนปดทอง

กำลั ง ป ด ทอง เงาของพระพุ ท ธรู ป และพระพุทธรูป แสงเงาอย า งไร องค ป ระกอบ ภาพอยางไร จังหวะในการถายภาพ อย า งไร ที่ ท ำให เ ห็ น แล ว คนส ว น ใหญที่ชมภาพเขาเห็นไปในทิศทาง เดี ย วกั น ดึ ง ดู ด ให ช มภาพด ว ยมุ ม มองที่แตกตาง เปนอยางไรบางครับ ภาพแคภาพ เดียวใหขอคิดเห็นไดมากมายขนาด นี้ มี ท้ั ง เทคนิ ค การถ า ยภาพตลอด จนวิธีคิด เรียกไดวาคงหาจากที่ไหน ไม ไ ด เ ป น แน แ ท นี่ เ ป น เพี ย งข อ คิ ด เห็ น เพี ย งบางส ว นเท า นั้ น นะครั บ แตเนื่องจากคอลัมนนี้มีพื้นที่จำกัด ทำใหไมสามารถคัดลอกทั้งหมดมา ลงได ทานผูอานสามารถเขาไปอาน ฉบั บ เต็ ม และร ว มแสดงความคิ ด เห็นเพิ่มเติมไดท่ี http://focusingclub.net/smf/ index.php/topic,5406.0.html และสุดทายนี้สำหรับผูอานทานใด อยากไดคำวิจารณแบบสรางสรรค จากพี่นองชาวโฟกัสซิ่งคลับ ก็อยา ไดรีรอที่จะโพสตภาพนะครับ พวก เราชาวโฟกัสซิ่งรอชมอยูครับ

75


Photo by Ampawa DSLR Camera, Focal length 19 mm., F/10, 5 sec., ISO 200, Pattern Metering 76

เห็นเจดียที่เรียงตัวกันนาสนใจ จึงรอจังหวะของเณรซึ่งบวชอยูที่วัดแถว นั้น เขามาเปนจุดเดนของรูป รอจังหวะใหสายตาของเณรมุงไปสูเจดีย เพื่อเลาเรื่องราวที่มีการเชื่อมโยงกัน วัดแสงที่ทองฟาเพื่อเก็บทองฟา สีน้ำเงินและแสงไฟที่เจดีย ใชแสงแฟลชชวยเปดรายละเอียดที่ตัวเณร


Photo by Army DSLR Camera, Focal length 500 mm., F/6.7, 1/2000 sec., ISO 320, EV -1.0, WB-Sunny, Maxtrix Metering, Vivid Picture Control

ตองการบันทึกภาพนกแอนพงครอบครัวนี้ โดยสื่อใหเห็นถึงความรักและ การดูแลเอาใจใสเลี้ยงดูของแมนก การถายภาพนี้ตองรอจังหวะที่แมนก คาบอาหารมาปอนใหลูกนก ขณะที่ลูกนกทั้ง 3 ตัวพรอมกันหันหนาเขา หาแมในทิศทางเดียวกัน เลือกมุมถายตามแสง เพื่อใหฉากเหลังเปน ทองฟาที่มีสีเขม 77


“รอน” Photo by Bubber DSLR Camera, Focal length 210 mm., F/5.6, 1/800 sec., ISO 200, EV-1.0, WB-Auto, Evaluative Metering

78

ใชโปรแกรม Lightroom ปรับสีของภาพ อยากบอกเลาใหเห็นถึงความรอนของอากาศในงานแขงเรือยาว ทาน้ำนนทบุรี ซึ่งนองๆนักเชิดสิงโตตองเจอ เวลาเชิดดูสิงโตราเริงมี ความสุขแตเบื้องหลังตองอดทนอยางมากเลยทีเดียว


Photo by หินดื้อ DSLR Camera, Focal length 50 mm., F/3.2, 1/160 sec., ISO 800, Evaluative Metering, Manual Mode

ตองการถายการชกมวยในงานวัด ตั้งแตการเตรียมตัวของนักมวยกอน ขึ้นเวที ไหวครู จังหวะการตอสู การใหน้ำ และผลการแขงขัน ถายแบบ แมนนวลเพราะแสงจากสปอตไลนทำใหวัดแสงยาก วัดแสงเฉลี่ยที่เวที ตั้งความไวชัดเตอรใหเร็วพอที่จะจับภาพใหนิ่ง

79


Photo by Kong066 DSLR Camera, Focal length 18 mm., F/6.3, 1/60 sec., ISO 200, EV -1.0. Pattern Metering

80

ตองการถายบรรยากาศเมืองซับโปโรที่ปกคลุมดวยหิมะจากมุมสูง ถา เลือกถายแตเมืองภาพจะขาดความนาสนใจ ไมมีจุดเดน จึงพยายามหา มุมที่จะสรางจุดเดนใหภาพ จนไดรถโกยหิมะซึ่งมีสีสมสะดุดตา และรูป รางรถไมคอยพบเห็นไดบอยนัก ชวยทำใหภาพมีจุดมอง ประกอบกับ แสงชวงนั้นทำมุมกับจุดเดนของภาพทำใหภาพที่ไดไมแบน จากนั้นจึง เลือกวางจุดเดนที่ตำแหนงจุดตัดเกาชอง เพื่อใหภาพนาสนใจไมนาเบื่อ


Photo by Mati DSLR Camera, Focal length 24 mm., F/6.7, 1/180 sec., ISO 800. Pattern Metering

ภายหลังจากที่ไดกาวผานยาม และซุมประตูที่ดำมืดจะบังคับสายตาใหมอง ตรงไปยังทัชมาฮาลที่งดงามและใหญโตอลังการ แตตรงนั้นเปนมุมถาย ภาพที่ไมคอยสวยเนื่องจากหนาแนนไปดวยผูคน ถาเราทราบประวัติวาทัช มาฮาลนั้นมีลักษณะสมมาตร มองมุมไหนก็เหมือนกัน เราจึงสามารถหลบ มาใชซุมประตูของมัสยิดดานขาง เพื่อสรางสรรคภาพที่สวยงามได วัดแสง ที่ทัชมาฮาล จัดมุม แลวนั่งรอบนพื้น (จริงๆ) จนไดพระเอกที่เปนเงาดำ (Silhouette) ที่นาสนใจ โชคดีมากที่ไดแบบที่กำลังทำทามอง และชี้มือขึ้น ดานบน มีผูคนดานหลังชวยบอกขนาดของทัชมาฮาล ไดภาพสวยโดยไม ตองผานการโพรเซสดวยโปรแกรมแกไขตกแตงภาพ 81


Photo by Moshi DSLR Camera, Focal length 24 mm., f/9, 1/10 sec., ISO 1600, EV+1.0, Pattern Metering

82

ตองการสื่อใหเห็นถึงชีวิตในสองดาน ดานหนึ่งเปนวิถีชีวิตของคนเมือง ที่ใชชีวิตแบบเรงรีบ สวนอีกมุมหนึ่งเปนชีวิตที่ดำเนินไปอยางชาๆของ ชายผูพิการ แขนทั้งสองขางขาด แตดิ้นรนตอสูชีวิตอยางไมยอทอ เห็น แลวอดไมไดที่ตองเก็บภาพนี้มาดวยความชื่นชม ถายที่ Mongkok, Hong Kong


“Fisherman” Digital Darkroom by Moshi

สรางภาพแนวดิจิตอลจากภาพถายประมาณ 3-4 ภาพ ตามจินตนาการ ที่จะนำเสนอเรื่องราวของชีวิตคนหาปลาคนหนึ่ง

83


Photo by Somerset DSLR Camera, Focal length 200 mm., F/4, 1/60 sec., ISO 800, EV-0.7, Pattern Metering

84

ริมทางลงน้ำตกเหวนรก เขาใหญ มีสภาพแสงนอยเพราะอยูในรมไม แสงสองลอดมาบางในบางชวง ตัวแบบอยูในระดับที่สูงกวาสายตา เล็กนอย จึงใชวิธีกมตัวลงต่ำและถายเสยขึ้น ใหยอนแสงนิดๆ เพื่อให ใยแมงมุมสะทอนแสงเปนเสนสายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ภาพนี้เปดรูรับแสง กวางเพื่อทิ้งฉากหลังใหเบลอไมรบกวนตัวแบบ


DSLR Camera, Focal length 200 mm. F//5.6, 1/60 sec., ISO-400, WB-Daylight Evaluative Metering ความสวยงามของคลื่น หมอก บางคนถายมาแต เพียงคลื่นหมอกเพียงอยาง เดียวทำใหภาพขาดมิติไป การใสเอาตนสนและทิวเขา เปนฉากหนาทำใหภาพนี้ดู มิติมากขึ้น


FOC#2  

The Focusingclub E-Magazine is a e-newsletter for photopgher's lover. It contian a lot of konwlage how to cath up the light into your photos...

FOC#2  

The Focusingclub E-Magazine is a e-newsletter for photopgher's lover. It contian a lot of konwlage how to cath up the light into your photos...

Advertisement